ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING"

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998

2 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets almindelige forhold. En fortegnelse over Erhvervsankenævnets medlemmer og sekretariat findes i kapitel 2. På grundlag af loven og bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet og den praksis, der har udviklet sig siden etableringen af nævnet den 1. januar 1988, indeholder kapitel 3 en beskrivelse af de særlige organisatoriske forhold, der gælder for dette nævn, og af grænserne for nævnets kompetence. De kendelser, der er afsagt af de enkelte nævn, refereres i kapitel 4. Statistiske oplysninger om nævnets virksomhed findes i kapitel 5. Som bilag til beretningen er optaget loven, lovforslaget med bemærkninger og bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet samt en fortegnelse over de love, som er omfattet af ankenævnets kompetence. Maj 1999 Niels Larsen Vagn Joensen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMANDSKABETS BERETNING ERHVERVSANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING SAGSBEHANDLINGEN I ERHVERVSANKENÆVNET Ankenævnets organisation Ankenævnets kompetence Indgivelse af klager Sagens forberedelse Sagens afgørelse ERHVERVSANKENÆVNETS PRAKSIS Lov om banker og sparekasser m.v ) Kendelse af 12. januar Spørgsmål om inhabilitet af medlemmer af banks bestyrelse ) Kendelse af 22. januar Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren ) Kendelse af 12. marts Banks videregivelse af kontonummer uden kontoindehaverens samtykke i strid med bank- og sparekasselovens 54, stk ) Kendelse af 23. april Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision ) Kendelse af 17. april Aktindsigt nægtet ) Kendelse af 14. maj Klage over pengeinstitut afvist ) Kendelse af 31. august Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn ) Kendelse af 21. december Et pengeinstituts domicilejendom skulle nedskrives efter en forsigtig vurdering til almindelig markedsværdi. Ikke grundlag for at tilsidesætte det vurderingsgrundlag, som tilsynet havde benyttet ved værdiansættelsen...68

4 - 2-9) Kendelse af 21. december Et pengeinstituts domicilejendom skulle nedskrives efter en forsigtig vurdering til almindelig markedsværdi. Ikke grundlag for at tilsidesætte det vurderingsgrundlag, som tilsynet havde benyttet ved værdiansættelsen Lov om forsikringsvirksomhed ) Kendelse af 8. januar Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring ) Kendelse af 10. marts Spørgsmål om aktindsigt i forsikringspolice, der ikke var i tilsynets besiddelse ) Kendelse af 7. september Finanstilsynet berettiget til på ethvert tidspunkt at kræve et selskabs tekniske grundlag indrettet i overenstemmelse med lovens 31. Tilsynets krav i forbindelse med indbetaling af pensionsbidrag tiltrådt ) Kendelse af 21. december Ejendomme tilhørende et forsikringsselskab skulle nedskrives efter en forsigtig vurdering til almindelig markedsværdi. Ikke grundlag for at tilsidesætte det vurderingsgrundlag, som tilsynet havde benyttet ved værdiansættelsen. Endvidere ikke grundlag for at antage at markedsværdien ville være udtryk for likvidationsværdien Lov om værdipapirhandel ) Kendelse af 3. marts Ikke hjemmel til at dispensere fra legitimationskravet Lov om tilsyn med firmapensionskasser ) Kendelse af 28. oktober Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond ) Kendelse af 13. maj Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling Lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber ) Kendelse af 12. maj Spørgsmålet om, hvorvidt et aktieselskab under likvidation havde tilstrækkelig handleevne til at beslutte omdannelse til anpartsselskab var omfattet af ankenævnets kompetence. Der kunne ske omdannelse fra A/S i likvidation til ApS, ved at alene mindstekapitalen for anpartsselskaber skulle retableres

5 - 3-18) Kendelse af 12. maj Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab ) Kendelse af 12. maj Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab ) Kendelse af 12. februar Stiftelse af anpartsselskab, hvis indskudskapital bestod af et uregistreret selskab, registreringsnægtet ) Kendelse af 11. maj Stiftelse af anpartsselskab registreringsnægtet, idet der ikke forelå fornøden dokumentation for anpartskapitalens indbetaling ) Kendelse af 23. juni Stiftelse af anpartsselskaber registreringsnægtet, idet fristen for indsendelse af berigtigelsesmateriale ikke var overholdt ) Kendelse af 25. juni Ikke hjemmel til at registrere ændringer af stiftelsesgrundlaget ) Kendelse af 9. oktober Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse ) Kendelse af 25. november Det påhvilede anmelder at godtgøre, at en anmeldelse om udtræden af et bestyrelsesmedlem var lovligt besluttet. Derfor ikke hjemmel for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at kræve, at det pågældende bestyrelsesmedlem skulle anlægge søgsmål om sin aktieadkomst som betingelse for ikke at registrere anmeldelsen ) Kendelse af 14. december Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet Lov om erhvervsdrivende fonde ) Kendelse af 8. januar Fond anset for at være erhvervsdrivende Lov om erhvervsdrivende virksomheder ) Kendelse af 12. maj Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse...214

6 - 4-29) Kendelse af 19. november Betingelserne for registrering som erhvervsdrivende virksomhed (andelsselskab) ikke opfyldt Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v ) Kendelse af 12. januar Ikke hjemmel til at eftergive afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab, fordi revisor eller andre, der har påtaget sig indsendelsen, ved en ekspeditionsfejl eller forglemmelse indsender regnskabet for sent ) Kendelse af 3. marts Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab eftergivet ) Kendelse af 25. maj Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab eftergivet ) Kendelse af 25. maj Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 18. juni Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af. 23. juni Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 23. juni Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 29. juni Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 17. september Afgift ved for sen indsendelse årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 29. september Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 29. september Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 29. september Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 30. september Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet ) Kendelse af 30. september Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet...270

7 - 5-44) Kendelse af 7. december Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet Lov om statsautoriserede revisorer ) Kendelse af 29. juni Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme ) Kendelse af 30. oktober Statsautoriseret revisors medlemskab af en erhvervsvirksomheds bestyrelse kunne ikke antages at være uden indflydelse på revisors uafhængighed som revisor Lov om registrerede revisorer ) Kendelse af 14. juli Ikke grundlag for at give registreret revisor dispensation fra forbudet om udøvelse af anden erhvervsvirksomhed ) Kendelse af 2. oktober Registreret revisors medlemskab (formand) af en brugsforenings bestyrelse kunne ikke antages at være uden indflydelse på den pågældende revisors uafhængighed Lov om omsætning af fast ejendom ) Kendelse af 14. april Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent ) Kendelse af 9. oktober Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret ) Kendelse af 9. oktober Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret STATISTIK BILAG: 1. Lov nr. 858 af 23. december 1987 om Erhvervsankenævnet. 2. Bemærkningerne til lovforslaget i lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond. 4. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet. 5. Fortegnelse over love og anordninger omfattet af Erhvervsankenævnets kompetence.

8 - 6 -

9 FORMANDSKABETS BERETNING Den 1. januar 1988 for 10 år siden begyndte Erhvervsankenævnet dets virksomhed. Nævnet var da og er for så vidt et eksperiment dels på grund af dets sammensætning og virkemåde dels fordi det ikke er knyttet til en bestemt lov. Det overtog i 1988 den da eksisterende rekursadgang til erhvervs-(industri)ministeren for de ofte komplicerede og vanskeligt tilgængelige finansielle, selskabsretlige og erhvervsøkonomiske afgørelser, der udsprang af 26 forskellige love. Det har været formandskabets sigte at placere ankenævnets virke i offentlighedens og de implicerede parters bevidsthed på en stilfærdig og ordentlig måde. For formandskabet og for de sagkyndige medlemmer har det været positivt at opleve, at nævnet hen over perioden er blevet benyttet. Det er også tilfredsstillende, at nævnets afgørelser uanset de store værdier, som sagerne ofte omfatter kun i ganske enkelte tilfælde har været indbragt for domstolene indtil nu uden at resultatet er blevet anderledes. Endelig kan det noteres, at nævnets kompetence over 10-året er udvidet til nu at omfatte ikke mindre end 44 love og anordninger. Et væsentligt problem for nævnet har gennem årene været behandlingstiden. Den har i 1998 gennemsnitlig været godt 8 måneder og desværre således en måneds til længere end Sagsbehandlingstiden for hver enkelt sag fremgår af de enkelte kendelser. Nævnets arbejdsopgaver har været stort set af samme omfang i 1998 som i Nævnet har haft en tilgang på 264 sager og har i alt haft 336 sager til behandling. Der er i årets løb afsluttet 255 sager, hvoraf 51 er afgjort ved kendelse, medens 204 sager er afsluttet på anden måde. Af de 51 afsagte kendelser førte 10 til ændring af den påklagede afgørelse. Ændringsprocenten har således været knap 20%. Endvidere har vedkommende styrelse i 30 tilfælde omgjort afgørelsen. Formandskabet har på ny anledning til at udtrykke tak til de sagkyndige i nævnet for et indsigtsfuldt og effektivt samarbejde og til medarbejderne i sekretariatet tillige for dygtig og kvalificeret bistand. Niels Larsen Vagn Joensen

10 ERHVERVSANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING Ankenævnet består for tiden af en formand, en næstformand og 19 sagkyndige medlemmer. Formandskabets medlemmer skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til landsdommer. Nævnets sagkyndige medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik og forbrugerforhold. Formandskabets og nævnets medlemmer beskikkes af erhvervsministeren. I året 1998 har ankenævnet bestået af følgende: Formandskab: Landsdommer Landsdommer Niels Larsen, formand Vagn Joensen, næstformand Medlemmer: Med kendskab til erhvervsforhold: Professor Mads Bryde Andersen Advokat Merete Cordes Advokat Suzanne Helsteen Statsaut. revisor Morten Iversen Advokat Finn Møller Kristensen Advokat Eskil Trolle Med kendskab til nationaløkonomi: Professor Ellen Andersen Lektor Peter Erling Nielsen Med kendskab til kapitalmarkedsforhold: Direktør Kåre Dullum Bankdirektør Gert Kristensen Vicedirektør Connie Leth

11 - 9 - Direktør Professor Kjelde Mors Christen Sørensen Med kendskab til kapitalmarkedsforhold, herunder realkreditforhold: Sekretariatschef Susanne Nielsen Direktør Peter Wendt Vicedirektør Jørgen Wohnsen Med kendskab til forsikringsmatematik: Cand.act. Kirsten West Andersen Direktør Holger Dock Med kendskab til forbrugerforhold: Lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen Sekretariatet har bestået af: Sekretariatschef Overassistent Overassistent Palle Mose-Nielsen Yvonne B. Kure Mette B. Rasmussen (delvis) Ankenævnets adresse: Erhvervsankenævnet Kampmannsgade 1 Postboks København V. Tlf.: Telefax: E-post: Hjemmeside: Ekspeditionstid:

12 SAGSBEHANDLINGEN I ERHVERVSANKENÆVNET 3.1. Ankenævnets organisation. Det er karakteristisk for Erhvervsankenævnet - formentlig i modsætning til de fleste andre tilsvarende organer - at nævnets kompetence omfatter et betydeligt antal love (se bilag 5) og dermed et bredt sagsområde. De sager, der behandles af nævnet, er af meget forskelligt omfang og karakter, strækkende sig fra enkle sager af beskeden størrelse til meget komplicerede sager med betydelige økonomiske konsekvenser. Bestemmelser om Erhvervsankenævnet findes i lov nr. 858 af 23. december 1987 som ændret ved lov nr. 315 af 14. maj 1997 og lov nr af 23. december 1998, samt i bekendtgørelse nr af 18. december Loven, bemærkningerne til lovforslaget samt bekendtgørelsen findes som bilag 1-4 til denne årsberetning. Erhvervsankenævnet består af formandskab og et antal sagkyndige medlemmer, der alle beskikkes af erhvervsministeren. De sagkyndige medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik og forbrugerforhold (bekendtgørelsens 5). Formandskabet består for tiden af formanden og en næstformand. Antallet af sagkyndige er for tiden 19. Formanden har den almindelige ledelse af ankenævnets arbejde (bekendtgørelsens 3). De enkelte sager fordeles mellem formanden og næstformanden, der udøver formandens funktioner i de sager, der er tildelt ham (bekendtgørelsens 4, stk. 2 og 3). Sagerne afgøres i et nævn, der nedsættes individuelt for hver enkelt sag. Dette nævn består af et medlem af formandskabet og to eller i særlige tilfælde fire sagkyndige (lovens 3, bekendtgørelsens 4, stk. 1). Formanden udpeger sagkyndige til det enkelte nævn og bestemmer, om der skal medvirke to eller fire sagkyndige (bekendtgørelsens 5, stk. 1). Udpegelsen sker efter en vurdering af hvilken sagkundskab, der er behov for netop i den foreliggende sag. Forudsætter afgørelsen kendskab til kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik eller forbrugerforhold, skal mindst en af de medvirkende

13 sagkyndige udpeges blandt de sagkyndige, der har særligt kendskab til vedkommende område (bekendtgørelsens 5, stk. 2.). Nedsættelse af det enkelte nævn sker normalt først, når den skriftlige forberedelse af sagen er afsluttet Ankenævnets kompetence. Efter lovens 1, stk. 1, er Erhvervsankenævnet "klageinstans for administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes ved lov eller i henhold til lov" samt for "afgørelser truffet af Rejsegarantifonden, i det omfang det er fastsat i lov om en rejsegarantifond". Endvidere kan erhvervsministeren efter lovens 7, stk. 2, bestemme, at Erhvervsankenævnet er "klageinstans for administrative afgørelser truffet af færøske hjemmestyremyndigheder, hvis der indgås en aftale herom". Ankenævnets kompetence følger således ikke af selve loven om ankenævnet, men af de love, der regulerer de enkelte sagsområder. Normalt findes bestemmelsen om klageadgang i selve den pågældende lov, men i nogle tilfælde findes bestemmelsen i en bekendtgørelse med hjemmel i den pågældende lov. Bilag 5 indeholder en fortegnelse over love og anordninger, som er omfattet af ankenævnets kompetence. Nævnets kompetence er begrænset til klager over afgørelser, der er truffet af vedkommende myndighed, dvs. konkrete forvaltningsakter. Også et afslag på at behandle en sag, f.eks. ud fra betragtninger om manglende hjemmel, må betragtes som en afgørelse, der kan indbringes for nævnet. Kompetencen omfatter derimod ikke styrelsens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstiden og serviceniveauet, medmindre sagsbehandlingen indgår som et led i bedømmelsen af en afgørelse, der er indbragt for ankenævnet. Klager over forhold, som ikke er omfattet af nævnets kompetence, hører under ressortministeriet eller den færøske ressortmyndighed. Det forekommer i et vist omfang, at styrelserne efter anmodning afgiver vejledende udtalelser om forståelsen af en lovbestemmelse eller lignende. Det vil bero på et konkret skøn efter forholdene i hver enkelt sag, om udtalelsen må sidestilles med en afgørelse, og således omfattet af nævnets kompetence.

14 Det ligger endvidere uden for ankenævnets kompetence at behandle klager over indholdet af en bekendtgørelse udstedt af ministeren eller af vedkommende styrelse med direkte lovhjemmel. Nævnets kompetence omfatter såvel juridiske som skønsmæssige spørgsmål i de påklagede afgørelser. Dette er udtrykkeligt fremhævet i lovens motiver, hvor det (til 2) siges, at nævnet skal foretage en juridisk og fagmæssig bedømmelse og skal behandle "såvel de retlige som de hermed forbundne skønsmæssige forhold i de berørte styrelsers afgørelser" Indgivelse af klager. Klager til Erhvervsankenævnet sendes til: Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V. Der er ikke foreskrevet nogen særlig form for klagen, bortset fra at denne skal være skriftlig og affattet på dansk (bekendtgørelsens 6 og 7, stk. 1). Klagefristen er 4 uger. Fristen er ikke fastsat i loven om ankenævnet, men følger af de enkelte bestemmelser, der fastlægger ankenævnets kompetence. Efter den grønlandske aktieselskabslov og anpartsselskabslov er klagefristen 7 uger. For afgørelser efter prismærkningsloven og rejsegarantifondsloven er der ikke fastsat nogen klagefrist. Der er ikke i loven eller bekendtgørelsen taget stilling til, hvem der kan påklage en afgørelse til ankenævnet. Dette spørgsmål må afgøres efter forvaltningsrettens almindelige regler om klageberettigelse eller på grundlag af bestemmelse herom i de enkelte love. Begrænsning af partsbegrebet følger f.eks. af bank- og sparekasseloven, lov om forsikringsvirksomhed og realkreditloven. En klage til ankenævnet har ikke opsættende virkning, men nævnet - eller formanden på nævnets vegne - kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning, hvor særlige grunde taler for det (lovens 6, bekendtgørelsens 9). Spørgsmålet om opsættende virkning har været rejst over for ankenævnet i flere klagesager. Nævnet har i alle tilfælde indhentet en udtalelse fra vedkommende styrelse og herefter taget

15 stilling til, om der forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at klagen blev tillagt opsættende virkning. For behandling af en klage skal der betales et gebyr på kr. Ved klager over forhold, der ikke har forbindelse med klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsudøvelse, er gebyret kr. Der skal ikke betales gebyr ved klager over afslag på begæring om aktindsigt. Gebyret skal indbetales samtidigt med, at klagen indsendes. Sker dette ikke, fastsættes en frist for betaling. Betales gebyret ikke inden fristens udløb, afvises klagen (bekendtgørelsens 7, stk. 2 og stk. 3). Bliver en klage afvist uden realitetsbehandling, tilbagebetales gebyret (bekendtgørelsens 8, stk. 2). Endvidere kan nævnet eller formanden bestemme, at gebyret skal betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage, enten ved en kendelse afsagt af nævnet eller ved, at vedkommende myndighed i anledning af klagen ændrer sin afgørelse (bekendtgørelsens 15, stk. 4). Efter bekendtgørelsen er der tillagt formanden kompetence til at træffe afgørelse i forskellige formelle forhold ud over de forannævnte på nævnets vegne Sagens forberedelse. Sagsforberedelsen indledes med, at nævnets sekretariat anmoder vedkommende styrelse om styrelsens udtalelse om sagen, en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder og sagens akter (bekendtgørelsens 11, stk. 1). Styrelsens svar bliver forelagt for klageren til udtalelse (bekendtgørelsens 12, stk. 1). Efter formandens bestemmelse er der derefter mulighed for at udveksle yderligere indlæg. Loven og bekendtgørelsen (henholdsvis 5 og 10) åbner mulighed for, at en tredjemand eller en offentlig myndighed, der har en retlig interesse i udfaldet af en sag, kan få tilladelse til at indtræde i sagen. Tilladelse til en tredjemands indtræden i sagen er givet i adskillige tilfælde. Formanden kan endvidere bestemme, at en tredjemand eller offentlig myndighed orienteres om en sag, således at der gives den pågældende mulighed for at udtale sig i sagen.

16 Selv om ankenævnet selvsagt i vidt omfang må støtte sig til de oplysninger, man modtager fra parterne, påhviler det ankenævnet selv at påse, at sagen oplyses bedst muligt. Nævnet kan anmode såvel sagens parter som udenforstående om oplysninger til brug for sagens afgørelse (bekendtgørelse 11, stk. 2 og 3). Når formanden skønner, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at der ikke er behov for yderligere indlæg, bestemmer han, at den skriftlige forberedelse skal afsluttes. Forberedelsen kan dog genoptages efter formandens bestemmelse, hvis der skulle vise sig behov for det (bekendtgørelsens 12, stk. 2) Sagens afgørelse. Når den skriftlige forberedelse er afsluttet, udarbejdes der et internt resume af sagen, der udsendes til de sagkyndige sammen med sagens akter. Afgørelsen træffes herefter enten ved skriftlig votering eller på et møde mellem medlemmerne af det pågældende nævn (bekendtgørelsens 13). Hvor særlige grunde taler for det, kan formanden bestemme, at sagen i stedet skal forhandles mundtligt. I så fald indkaldes klageren, den indklagede myndighed og eventuelle indtrådte til et møde med nævnets medlemmer. Der er mulighed for at lade sig repræsentere ved advokat, revisor eller anden sagkyndig ved mødet. Forhandlingerne er kun offentlige, hvis de mødende er enige om det, og nævnet tillader det (bekendtgørelsens 14). Der er ikke givet nærmere regler om formen for den mundtlige forhandling, men i praksis gives der hver af parterne adgang til at fremkomme med indlæg og svar på indlæg. Nævnet har bestræbt sig på, at forhandlingerne herefter forløber uformelt. Finder mundtlig forhandling sted, træffes selve afgørelsen normalt på et møde mellem nævnets medlemmer efter forhandlingen. Også i de sager, hvor der er truffet bestemmelse om mundtlig forhandling, sker der forinden en sædvanlig skriftlig forberedelse. Mundtlig forhandling har været anvendt i et vist omfang. Afgørelsen i sagen træffes af nævnets medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Der er adgang for et eventuelt mindretal til at afgive dissens i kendelsen (bekendtgørelsens 15, stk. 1 og 2). Adgangen til at afgive dissens er benyttet i flere tilfælde.

17 Nævnets afgørelse vil foreligge i form af en kendelse, der sendes til parterne og eventuelt indtrådte. Kendelsen indeholder et referat af sagens faktiske omstændigheder, parternes synspunkter og en begrundelse for afgørelsen (bekendtgørelsens 15, stk. 3). Erhvervsankenævnet er som andre forvaltningsmyndigheder omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. De almindelige regler i disse love om bl.a. inhabilitet, tavshedspligt og aktindsigt gælder således også for ankenævnet. Ankenævnet er endvidere omfattet af eventuelle særlige tavshedspligtregler, som følger af de enkelte love, f.eks. bank- og sparekasseloven, lov om forsikringsvirksomhed og realkreditloven. Ankenævnet er uafhængigt. Dets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed (lovens 1, stk. 2 og 3). Derimod kan afgørelserne indbringes for domstolene efter de almindelige regler om domstolenes prøvelse af forvaltningens afgørelser. Der er fastsat en frist på 8 uger for indbringelse af Erhvervsankenævnets afgørelser efter lov om værdipapirhandel mv., jf. lovens 88, stk. 3.

18 ERHVERVSANKENÆVNETS PRAKSIS I dette kapitel omtales samtlige kendelser afsagt af Erhvervsankenævnet i året Hvor intet andet er anført, gengives kendelserne med deres fulde ordlyd, som regel dog i anonymiseret stand. Kendelserne er ordnet efter de enkelte love. Ved sammenligning med tidligere årgange af årsberetningen skal man være opmærksom på, at underinddelingerne i dette kapitel kan variere fra år til år, da ikke alle love giver anledning til kendelser hvert år Lov om banker og sparekasser m.v. 1) Kendelse af 12. januar Spørgsmål om inhabilitet af medlemmer af banks bestyrelse. Bank- og sparekasselovens 27 m.fl. Aktieselskabslovens 58. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Niels Larsen) Ved skrivelser af 26. maj og 25. juli 1997 har K bank klaget over, at Finanstilsynet i skrivelse af 30. april 1997 (j.nr ) har bestemt, at de medlemmer af bankens bestyrelse, der samtidig er ansat som direktører og vicedirektør i K A/S, der ejer banken 100%, er inhabile ved bevilling af lån til K A/S. Sagens behandling i Finanstilsynet. K bank er et 100 % ejet datterselskab af realkreditinstituttet K A/S. Bankens bestyrelse bestod på tidspunktet for den påklagede afgørelse af 5 medlemmer, fire generalforsamlingsvalgte og et udnævnt af erhvervsministeren i henhold til 9, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v. Af de fire generalforsamlingsvalgte var tre direktører og en vicedirektør i moderselskabet K A/S.

19 I perioden den 19. september 1996 til den 31. oktober 1996 gennemførte Finanstilsynet en undersøgelse i K bank. På grundlag af undersøgelsen udarbejdede Finanstilsynet en rapport af 10. december 1996, hvor tilsynet blandt andet udtalte, at "Det er tilsynets foreløbige vurdering i henhold til ASL 58, at 4 ud af bankens 5 bestyrelsesmedlemmer er inhabile ved bevilling af 27 engagementer. Bestyrelsen vil således ikke være beslutningsdygtig, jf. ASL 57, stk. 1. Problemstillingen vedrører ikke kun K bank, og tilsynet vil - når endelig afgørelse er truffet - give meddelelse til de relevante institutter under tilsyn." Ved skrivelse af 13. februar 1997 forelagde Finanstilsynet problemstillingen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således: "Vedrørende bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet En bank har spurgt Finanstilsynet, hvorvidt bankens bestyrelse kan bevilge engagementer med moderselskabet. Moderselskabet ejer alle aktier i banken. Bankens bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf tre tillige er direktører i moderselskabet og 1 er ansat i moderselskabet. Det sidste medlem er udpeget af Erhvervsministeren. Fire af fem bestyrelsesmedlemmer er således inhabile. Banken har tilladelse til at indgå engagement med moderselskabet, jf. bank- og sparekasselovens 27. Engagementet har en sådan størrelse, at engagementet skal bevilges af bankens bestyrelse. Det fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 16. februar 1996 "Notat om habilitetsreglen i aktieselskabslovens 58" at: " det er uden betydning for spørgsmålet om inhabilitet, om bestyrelsen eller direktionen herved mister sin beslutningsdygtighed. Konsekvensen af manglende beslutningsdygtighed vil være, at sagen forskydes til et højere organ, hvilket i tilfælde af manglende beslutningsdygtighed i bestyrelsen vil medføre, at sagens afgørelse må træffes af generalforsamlingen." Generalforsamlingen er i dette tilfælde lig moderselskabet (direktionen i moderselskabet, der tillige er bestyrelsesmedlemmer i banken) og lånet skal ydes til moderselskabet. Generalforsamlingen (moderselskabet) vil således i dette tilfælde komme til at bevilge et lån til sig selv. Finanstilsynet skal i denne anledning anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om en udtalelse om ovennævnte problemstilling." Erhvervs- og Selskabsstyrelsen svarede den 3. marts 1997:

20 " Såfremt en bestyrelse som følge af enkelte medlemmers inhabilitet efter aktieselskabslovens 58, ikke længere er beslutningsdygtig i forhold til en sag, må sagen forskydes til selskabets generalforsamling, som herefter som udgangspunkt kan træffe beslutning i sagen. Der gælder ikke en bestemmelse svarende til aktieselskabslovens 58 om inhabilitet på generalforsamlingen. I henhold til aktieselskabslovens 67, stk. 4, må en aktionær ikke selv, ved fuldmægtig eller som fuldmægtig for andre deltage i en afstemning på generalforsamlingen om søgsmål mod aktionæren selv eller om aktionærens eget ansvar overfor selskabet og heller ikke om søgsmål mod andre eller andres ansvar, hvis aktionæren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets. Det bemærkes, at bestemmelsen i 67, stk. 4, efter forholdets natur ikke finder anvendelse, hvor et selskab alene har en aktionær. Aktieselskabslovens 67, stk. 4, omfatter således alene søgsmål, hvorfor en aktionær som udgangspunkt ikke er afskåret fra at deltage i behandlingen på generalforsamlingen af spørgsmål om aftaler m.v. mellem selskabet og aktionæren selv, eller andre og aktionæren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabet. En aktionær vil således som udgangspunkt kunne deltage i behandlingen af en sag på generalforsamlingen som den pågældende som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesmedlemmer med tilknytning til aktionæren efter bestemmelsen i aktieselskabslovens 58 var afskåret fra at deltage i behandlingen af på et bestyrelsesmøde. Forholdet kan dog være af en sådan karakter, at det må anses for omfattet af bestemmelsen i aktieselskabslovens 80, hvorefter generalforsamlingen ikke må træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. En tilsidesættelse af bestemmelsen i 80 vil kunne medføre, at aktionæren kan blive erstatningspligtig efter aktieselskabslovens 142." Herefter traf Finanstilsynet den påklagede afgørelse, der lyder således: "Ved Finanstilsynets seneste undersøgelse i K bank blev opmærksomheden henledt på beslutningsprocessen ved bevilling af lån til K A/S. Fire af bankens bestyrelsesmedlemmer må anses for inhabile, jf. aktieselskabslovens 58, ved bevilling af lån til K A/S, idet de ligeledes er henholdsvis direktører eller ansat i K A/S.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere