Energistyrelsen Amaliegade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen Amaliegade København K"

Transkript

1 Dato 2. oktober 2015 Side 1 af 9 Energistyrelsen Amaliegade København K Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love, J. nr Energistyrelsen har den 4. september 2015 udsendt forslag om lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love med høringsfrist den 2. oktober 2015 kl Fødevareerhvervet står for en betydelig del af det samlede vandforbrug og spildevandsudledning i Danmark. Det store forbrug skyldes blandt andet skrappe krav til fødevarehygiejne. Selvom fødevarevirksomhederne i de seneste årtier har sikret massive vandbesparelser og deltager i en række innovationsprojekter om vandbesparelser, forventes det, at erhvervet også i fremtiden vil være storforbruger og helt afhængig af vand- og spildevandsydelser. Konkurrencedygtige priser og en effektiv vandsektor er derfor helt essentiel for fødevareerhvervets udvikling, konkurrenceevne og overlevelse i Danmark. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at de påtænkte og tiltrængte effektiviseringer af sektoren fuldt ud skal komme kunderne til gode i form af lavere takster. En lang række forhold i lovforslaget taler imidlertid for, at omkostningerne i sektoren vil stige, og lovforslaget vil gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark. Som eksempel kan nævnes muligheden for at begrænse uhensigtsmæssigt høje opsparinger i selskaberne samt muligheden for at få tillæg til indtægtsrammen ved indfrielse af statsligt eller kommunalt fastsatte mål. Overordnede bemærkninger Effektivisering på minimum 1,3 mia. kr. Forligskredsen har udtrykt et klart ønske om, at vandsektoren skal effektivisere for minimum 1,3 mia. kr. i Det er Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at lovgivningen bedst sikrer forligskredsens ønske ved at fastsætte effektiviseringskrav, som er højere end 1,3 mia. kr. Hensigten med at stille højere krav end de 1,3 mia. kr. er at sikre, at kravet om effektiviseringer på minimum 1,3 mia. opnås i Dette skal også ses i lyset af, at evalueringen af vandsektoren viste samlede effektiviseringspotentialer på op mod 5 mia. kr. Begrænse uhensigtsmæssigt høje opsparinger Følgende fremgår af forligskredsteksten: For at begrænse vandselskabernes mulighed for uhensigtsmæssigt høje opsparinger, tilpasses selskabernes driftsomkostninger i prislofterne de faktiske driftsomkostninger ved overgangen til den fremtidige regulering.

2 Side 2 af 9 Landbrug & Fødevarer finder, at forligskredsens klare ønsker på dette punkt skal anføres direkte i lovbemærkningerne, og at det bør præciseres, at tilpasningen skal ske inden overgangen til den fremtidige regulering. Hvis tilpasningen ikke sker inden overgangen til den fremtidige regulering, vil forligskredsens ønske om reelle effektiviseringer i sektoren på minimum 1,3 mia. kr. ikke blive indfriet. Det skyldes, at størstedelen af effektiviseringerne vil findes i omkostninger, som forsyningerne reelt ikke har. Samlet set kan det medføre, at det reelle effektiviseringsniveau bliver omkring 800 mio. kr. lavere end ønsket, dvs. kun omkring 500 mio. kr. i reelle effektiviseringer. Dertil kommer, at forligskredsens ønske om at begrænse uhensigtsmæssigt høje opsparinger ikke imødekommes, hvis tilpasningen ikke sker inden overgangen til den nye regulering. For yderligere at understøtte forligskredsens ønske om at begrænse vandselskabernes opsparinger bør Forsyningssekretariatet fremadrettet tildeles hjemmel til at tilpasse selskabernes omkostninger i indtægtsrammen til de faktiske omkostninger. Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse understrege, at tilpasningen til de faktiske omkostninger ved overgangen til den nye regulering ikke forhindrer vandselskaberne i fremadrettet at opspare midler til f.eks. miljøteknologi, da de fremover får mulighed for at henlægge effektiviseringsgevinster som egenkapital samt tillige får langt større fleksibilitet via de fireårige indtægtsrammer. I den forbindelse bemærkes, at vandselskaberne har særdeles gode muligheder for at lånefinansiere til investeringer. Statsligt eller kommunalt fastsatte mål (tidligere miljø- og servicemål) Statsligt eller kommunalt fastsatte mål kan få væsentlig betydning for omkostningsniveauet i sektoren. Landbrug & Fødevarer lægger derfor stor vægt på, at der er klare retningsliner for, hvad disse mål kan omfatte, og at der altid skal indgå en proportionalitetsbetragtning i forhold til omkostningerne for kunderne til en forsyning. For at begrænse de administrative byrder for forsyninger og Forsyningssekretariatet ved behandling af ansøgninger samt sikre, at statsligt eller kommunalt fastsatte mål ikke medfører uforholdsmæssigt store prisstigninger for kunderne, skal Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at væsentlighedsgrænsen for, hvornår omkostningerne til et statsligt eller kommunalt fastsat mål kan tillægges indtægtsrammen, fastsættes til over 5 pct. af vandselskabets omkostninger Finansiering af eksport af miljøteknologi Det store fokus på eksport af miljøteknologi vil alt andet lige gøre det dyrere at være dansker, da omkostningerne til denne eksportfremme nødvendigvis vil overvæltes på kundernes vand- og spildevandsregning. Lovforslaget bør derfor justeres med henblik på at begrænse denne ekstraomkostning til eksport af miljøteknologi og samtidig finde finansieringen ved at øge fokus på effektivisering i det nuværende lovforslag. Klagemulighed I dag har virksomhederne kun en meget ringe retssikkerhed, hvis et vandselskab fastsætter urimelige vilkår og særbidrag på forkerte forudsætninger. Landbrug & Fødevarer er tilfreds med muligheden for at indføre en klageadgang for virksomheder. Landbrug & Fødevarer er imidlertid bekymret for, om hjemlen er tilstrækkelig til at sikre klageadgangen, da det overlades til den samlede branche frivilligt at udfylde hjemlen. Lovforslaget

3 Side 3 af 9 bør derfor suppleres med en hjemmel for ministeren til at fastsætte regler om et klagenævn uden for rammerne af et privat klagenævn, hvis branchen ikke selv opretter et privat klagenævn. Stærkt Forsyningssekretariat Vandsektoren er en monopolsektor, og der bør derfor sikres tilstrækkelig regulering og kontrol af selskaberne. Forsyningssekretariatet spiller en væsentlig rolle i at sikre, at målet om en effektivisering på minimum 1,3 mia. kr. indfries, ligesom deres indsats i forhold til benchmarking og fastsættelse af indtægtsrammer er vigtig. Et stærkt sekretariat vil være med til at sikre størst mulig grad af effektivisering, og det er i den forbindelse også vigtigt, at Forsyningssekretariatet har ressourcer til at foretage økonomiske analyser, f.eks. af mulighederne for yderligere effektiviseringer, anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster mv. Indtægtsramme og benchmarking Det er særdeles fornuftigt, at prisloftsmodellen udvides til en totaløkonomisk regulering, hvor der i indtægtsrammerne tages højde for forsyningens samlede omkostninger. Det vil bidrage til en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur i sektoren. Landbrug & Fødevarer er imidlertid meget bekymret for undtagelserne til indtægtsrammen, som kan medføre øgede administrative byrder for Forsyningssekretariatet og forsyningerne og være med til at øge omkostningerne i sektoren. Muligheden for undtagelser bør derfor begrænses i størst muligt omfang inden for rammerne af forligskredsaftalen. Det kan f. eks. gøres ved at fastsætte en høj øvre grænse for, hvornår der kan gøres brug af undtagelserne. Mulighed for oprettelse af fond Lovforslagets beskrivelse af muligheden for at oprette en fond, der har til formål, at vandteknologi fremmes, udvikles og demonstreres, er meget uklar, og en række forhold bør adresseres nærmere i lovbemærkningerne. Det er f.eks. uklart, hvordan indtægtsrammen hænger sammen med indbetalinger til fonden, og om fondsmidler kan anvendes til at kanalisere midler fra et forsyningsområde til et andet, f.eks. via demonstrationsprojekter. Da der er tale om kundernes midler, finder Landbrug & Fødevarer det naturligt, at kunderne repræsenteres i fondens bestyrelse, og at dette fremgår af lovbemærkningerne. Landbrug & Fødevarer bør have udpegningsret til bestyrelsen. Bestyrelseskompetencer Forligskredsen har specifikt udtrykt ønske om, at bestyrelsernes kompetencer skal sikres. Det undrer derfor Landbrug & Fødevarer, at det intet sted i loven eller bemærkningerne er omtalt, hvordan dette skal ske. Landbrug & Fødevarer finder det naturligt, at dette politiske ønske kommer til at fremgå af lovbemærkningerne. Konsolidering af loven I sin nuværende form er lovforslaget og dermed den kommende lov meget kompleks og uoverskuelig. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at loven konsolideres, eller alternativt at der udarbejdes en samlet lovbekendtgørelse. Konkrete bemærkninger til lovforslagets paragraffer 1, nr lovbemærkninger Kravet om procesorienteret benchmarking ophæves og erstattes med et krav om performancebaseret benchmarking. Det fremgår af lovbemærkningerne, at den procesorienterede

4 Side 4 af 9 benchmarking fremover er frivillig, men at omkostningerne fortsat kan pålægges kunderne som tillæg til indtægtsrammen. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at den procesorienterede benchmarking ikke bør medføre et tillæg til indtægtsrammen, når kravet overgår til en frivillig ordning. Ved at gøre det muligt at lægge omkostningerne til indtægtsrammen gives der et incitament til forsyningerne til at øge de administrative omkostninger ved udarbejdelse af en ekstra benchmarking. Ved at lade benchmarkingen ligge inden for rammerne af indtægtsrammen sikres det derimod, at den administrative byrde udelukkende foretages, såfremt den er absolut nødvendig. 1, nr. 15 og 16 + lovbemærkninger Totaløkonomisk regulering Efter forligskredsens ønske fastsættes indtægtsrammen for vandselskabernes totaløkonomi og ikke som i dag udelukkende for vandselskabernes driftsøkonomi. Landbrug & Fødevarer bakker op om den foreslåede ændring, da den tidligere regulering gav uhensigtsmæssige incitamenter til at overinvestere for at reducere driftsomkostningerne. Det er endvidere særdeles positivt, at de tidligere miljø- og servicemål fremadrettet omfattes af effektiviseringskrav. Forsyningssekretariatets bemyndigelse Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at Forsyningssekretariatet får de fornødne hjemler til at indhente oplysninger og til at kontrollere selskaberne eksempelvis mulighed for at give påbud til selskaberne, hvis de ikke leverer de efterspurgte informationer. Ligeledes bør Forsyningssekretariatet sikres tilstrækkelige bemyndigelser til at regulere forsyningsselskabernes økonomiske forhold. F.eks. bør Forsyningssekretariatet sikres hjemmel til at træffe afgørelse om fastsættelse af det beløb, som skal modregnes i kommunernes bloktilskud, og i den forbindelse have mulighed for at beregne en anden vejbidragssats end den, som kommunen har beregnet. Eksemplet er meget aktuelt grundet en sag ved Højesteret, hvor der er blevet sået tvivl om Forsyningssekretariatets hjemmel. I den konkrete sag kan konsekvensen af en uklar hjemmel blive, at kommunerne kan fastsætte sin egen betaling af vejbidrag for lavt og dermed opnå en økonomisk fordel. Den økonomiske fordel for kommunerne medfører en højere spildevandsbetaling for de øvrige kunder, hvilket er stærkt uhensigtsmæssigt og modvirker princippet om, at forureneren betaler. Begrænse uhensigtsmæssigt høje opsparinger Det foreslås i lovbemærkningerne, at indtægtsrammen i 2017 fastsættes på baggrund af vandselskabets faktiske samlede omkostninger, som er afspejlet i vandselskabernes seneste årsregnskaber og prislofter. Således sikres det, at den nye totaløkonomiske regulering baseres på nyeste viden, og at det er vandselskabernes faktiske omkostninger, der indgår. Landbrug & Fødevarer lægger i den forbindelse stor vægt på, at det helt klart fremgår af lovbemærkningerne, at den såkaldte luftkorrektion ikke er en del af effektiviseringskravene på de 1,3 mia. kr. Det er et eksplicit ønske fra forligskredsen at begrænse vandselskabernes mulighed for uhensigtsmæssigt høje opsparinger, og man besluttede på den baggrund, at selskabernes driftsomkostninger skal tilpasses de faktiske omkostninger i prislofterne ved overgangen til den fremtidige regulering (som skal sikre minimum 1,3 mia. kr. i effektiviseringer).

5 Side 5 af 9 Det er væsentligt, at de faktiske omkostninger fastsættes ud fra omkostningerne inden for de seneste år, eksempelvis (som angivet i lovbemærkningerne). Går man længere tilbage i tiden, vil der ikke være tale om faktiske omkostninger, men om historiske omkostninger. Dertil kommer, at opgørelser af omkostninger fra før 2013 må anses for at være mindre pålidelige, da reglerne på dette tidspunkt var forholdsvist nye med den risiko, at børnesygdomme har været med til at svække pålideligheden af tallene. Det er tillige væsentligt, at man loyalt holder sig til forligskredsens ønsker, hvor det meget klart fremgår, at selskabernes omkostninger skal tilpasses de faktiske omkostninger. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at foretage en modelkorrektion, hvor der tages højde for eventuelle fejl eller mangler i den tidligere prisloftsmodel. Endvidere bør der indsættes en hjemmel i loven, der sikrer, at forsyningsselskabernes ekstraordinære effektiviseringsgevinster bliver opgjort af Forsyningssekretariatet. Alternativt kan kravet fastsættes på bekendtgørelsesniveau, men det bør for klarheds skyld fremgå af lovbemærkningerne, at ministeren fastsætter regler herom. 1, nr lovbemærkninger Statsligt eller kommunalt fastsatte mål Det foreslås i lovforslaget, at ministeren kan fastsætte regler om tillæg i indtægtsrammen til væsentlige omkostninger til at gennemføre statsligt eller kommunalt fastsatte mål, men at tillæggene skal være omfattet af effektiviseringskravene. Landbrug & Fødevarer skal kraftigt opfordre til, at grænsen for, hvad der anses for væsentligt, præciseres nærmere i bemærkningerne. En væsentlighedsgrænse kan f.eks. fastsættes som en procentdel af forsyningernes omkostninger, hvor kun omkostninger til mål over denne grænse er at betragte som væsentlige og dermed kan tillægges indtægtsrammen. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at grænsen bør fastsættes til minimum 5 pct. Landbrug & Fødevarer lægger stor vægt på, at eventuelle løft i indtægtsrammen omfattes af effektiviseringskrav, og at alle målene fortsat skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Spildevandsudledning I forbindelse med kommunalt fastsatte mål skal Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at dette kan risikere at få negativ indflydelse på virksomhedernes incitament til at implementere miljøteknologiske løsninger til at rense sit spildevand. Målene kan samtidig have negativ betydning for fødevarevirksomhedernes lyst til og mulighed for at udvide produktionen. Hvis en virksomhed i dag ønsker at udtræde af spildevandsforsyningen og rense spildevandet selv, er det i henhold til spildevandsbekendtgørelsen et krav, at virksomhedens spildevandsmængde ikke må renses dårligere end hidtil. Det betyder, at et kommunalt miljømål om forbedret rensning som går længere end vandselskabets spildevandstilladelse vil vanskeliggøre og i mange tilfælde umuliggøre muligheden for decentrale miljøteknologiske løsninger. Som løsning på ovenstående problemstilling skal Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at reglerne i medfør af miljøbeskyttelsesloven ændres, så det klart kommer til at fremgå, at virksomhedens spildevand ikke må renses dårligere end spildevandsforsyningens udledningstilladelse og ikke som i dag, hvor spildevandet ikke må renses dårligere end den faktiske udledning. Det vil give større forudsigelighed, inden en virksomhed foretager en

6 Side 6 af 9 investering, da det er umuligt at vurdere, hvornår virksomheden renser dårligere end forsyningens renseanlæg (rensegraden i forsyningens renseanlæg er ikke konstant). Fireårige indtægtsrammer Landbrug & Fødevarer finder det fornuftigt at indføre fireårige indtægtsrammer, da det kan være med til at reducere de administrative byrder og give selskaberne en større fleksibilitet. Fleksibiliteten kan eksempelvis bruges til at øge omkostningerne i en periode, hvor der er særlige behov, mod at omkostningsniveauet sænkes i den efterfølgende periode. Det bør dog sikres, at Forsyningssekretariatet i den første fireårige periode fortsat har mulighed for at følge forsyningernes økonomi i de enkelte år. Det vil kunne sikre, at eventuelle børnesygdomme og overskridelse af indtægtsrammerne undgås. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster Det fremgår af lovbemærkningerne, at vandselskaberne får mulighed for at henlægge ekstraordinære effektiviseringsgevinster som egenkapital. Da der reelt er tale om kundernes penge, bør muligheden begrænses i størst muligt omfang. Der bør endvidere være fuld gennemsigtighed i, hvor meget og hvordan forsyningerne anvender opsparingerne. Der bør således stilles krav om, at selskabernes opsparinger og anvendelse af disse samt skattebetaling af opsparingerne offentliggøres, enten på en samlet portal hos Forsyningssekretariatet, på selskabernes hjemmeside eller via selskabernes årsregnskaber. Der bør fastlægges ensartede retningslinjer for metode til opgørelsen. Mest effektive vandselskaber Det anføres, at det i en bekendtgørelse kan anføres, hvad der forstås ved de mest effektive vandselskaber, hvornår de kan få stillet et individuelt effektiviseringskrav, og hvor stort dette krav kan være. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at det præciseres, at der med effektive selskaber menes de økonomisk mest effektive selskaber. 1, nr bemærkninger Tvistløsningsorgan Der indføres en mulighed for oprettelse af et privat tvistløsningsorgan, hvor erhvervsdrivende kan indbringe klager, der udspringer af forsyningsaftalen mellem den erhvervsdrivende og vandselskabet, herunder om måling, opgørelse af opkrævede restancer, forhold vedrørende opkrævning af bidrag, herunder spildevandsforsyningsselskabers opgørelse vedrørende særbidrag, håndtering af inddrivelse hos dårlige betalere mv. Landbrug & Fødevarer mener, at en klageadgang over prisfastsættelsen for virksomheder er et meget tiltrængt tiltag, som er med til at give virksomhederne en øget retssikkerhed. Vandselskaberne er reelt monopolselskaber, og som reglerne er i dag, har virksomhederne kun mulighed for at foretage et civilt søgsmål, hvis de er utilfredse med forsyningens leveringsvilkår. Dette er i praksis ikke en gangbar metode, da det kræver store økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Landbrug & Fødevarer skal henlede opmærksomheden på, at et privat klagenævn som omtalt i lovforslaget kun er omtalt som et eksempel af forligskredsen. Såfremt branchen eller dele af

7 Side 7 af 9 branchen ikke ønsker at være med til at oprette et privat klagenævn, bør der indføres en hjemmel for ministeren til at fastsætte regler om klageadgang uden for rammerne af et privat klagenævn. Landbrug & Fødevarer skal bede om, at det præciseres i bemærkningerne, at fastsættelsen af særbidraget i en forsyning, herunder sammensætningen af forsyningernes omkostninger til brug for fastsættelsen, ikke betragtes som en myndighedsafgørelse, og at virksomheder således vil kunne klage over sammensætningen af forsyningernes omkostninger. Landbrug & Fødevarer skal endvidere opfordre til, at lovforslaget tilpasses, så det lever op til dansk forvaltningsrets grundlæggende princip om administrativ rekurs, hvor der er mulighed for at få en afgørelse prøvet to gange af to forskellige organer, dels af retssikkerhedsmæssige årsager, dels for at undgå unødig belastning af domstolene. 1, nr bemærkninger Tilknyttede aktiviteter Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilknyttede aktiviteter samt regler om, at aktiviteter skal behandles som hovedaktivitet. Forligskredsteksten angiver meget præcist, hvilke aktiviteter der kan defineres som tilknyttede, og hvilke der skal behandles som hovedaktivitet. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at det tilsvarende klart og udtømmende defineres i loven, hvilke aktiviteter der omfattes af henholdsvis hovedaktiviteter og tilknyttede aktiviteter. Eksempelvis kan der ikke være tale om overskydende kapacitet, som anvendes til kabler til elektronisk kommunikation, fordi denne kapacitet ikke er ledig under større regnskyl. Aktiviteten bør derfor tages ud, eller alternativt forelægges forligskredsen. Omsætning ved tilknyttet aktivitet Det foreslås, at de faste beløbsgrænser for vandselskabernes omsætning med tilknyttet virksomhed, der udøves i et særskilt selskab, ændres til en procentdel, f.eks. 3 pct., af omsætningen med vandselskabernes hovedvirksomhed. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at grænsen på 3 pct. fastlægges i loven, så den lever op til forligskredsteksten. 1, nr bemærkninger Med denne ændring ophæves kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsaktiviteter og aktiviteter forbundet med affaldshåndtering. Ændringen begrundes blandt andet med økonomiske hensyn. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at også kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem forsyningernes forsyningsnet og renseanlæg i forbindelse med anvendelse af det justerede betalingsprincip ophæves og erstattes med et krav om regnskabsmæssig opdeling af aktiviteterne. Ændringen vil medføre en mere administrativ enkel regulering, som samtidig vil bidrage til lavere omkostninger for forsyningerne. Det bør defineres, hvad der menes med regnskabsmæssig adskillelse.

8 Side 8 af 9 1, nr. 44, 2, nr bemærkninger Mulighed for oprettelse af fond Der indføres en hjemmel til at opkræve midler til en fond, som er oprettet efter fondsloven og regler udstedt i medfør heraf. Det er en betingelse, at fonden har til formål, at vandteknologi fremmes, udvikles og demonstreres. Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at fondens muligheder for finansiering skal belyses nærmere. Det skal blandt andet sikres, at det udelukkende er ekstraordinære effektiviseringsgevinster, der kan anvendes som indskud i en fond, således at indtægtsrammen ikke påvirkes af indbetalingerne. Der bør endvidere anføres en grænse for fondens økonomiske størrelse. Det bør tillige sikres, at en forsynings indbetaling til fonden ikke medfører, at pengene investeres i andre vandselskaber, hvorved kundernes penge i praksis flyttes over i en anden forsyning. Da det er kundernes takstmidler, der indskydes i en fond, bør det sikres - via krav til vedtægterne - at kunderne repræsenteres direkte i fondens bestyrelse, og at deres respektive erhvervsorganisationer får indstillingsret til bestyrelsen. 2, nr. 2 + bemærkninger (vandforsyningsloven) Der skal opfordres til at sikre sammenhæng mellem paragraffen og lovbemærkningerne. I bemærkningerne fremgår det, at definitionen af en almen vandforsyning ikke omfatter ejere af vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme. Det bør klart fremgå af paragraffen, at det kun er anlæg, som forsyner mindst 10 ejendomme, der kan indgå i en almen vandforsyning. Dermed undtages f.eks. tilfælde, hvor en juridisk enhed ejer ét anlæg med 8 kunder og ét anlæg med 3 kunder. 2, nr. 4 + bemærkninger (vandforsyningsloven) Udpegning foreslås ændret til udpegningen for at klargøre, at der er tale om en indsatsplan for et andet område end det, der er udpeget efter 11 a, stk. 1, nr. 5. 2, nr bemærkninger (vandforsyningsloven) I forhold til kravet om, at kommunalbestyrelsen årligt drøfter forsyningsforholdene med alle almene vandforsyninger i kommunen, bør det overvejes at give koordinationsforumets medlemmer (jf. vandforsyningslovens 12) adgang til drøftelserne. Det vil være relevant i forbindelse med drøftelser af forsyningsstruktur for mulige nye ledningsføringer, der eventuelt vil kunne binde de enkelte forsyninger sammen og dermed forbedre forsyningssikkerheden. 2, nr. 24 og 25 + bemærkninger (vandforsyningsloven) Det anføres i bemærkningerne, at omkostningerne i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten skal betales af vandforbrugerne i det nytilsluttede område efter gældende ret, og at kunderne derfor skal betale tilslutningsbidrag, uanset om kunderne tidligere har været tilsluttet en anden almen vandforsyning. Det bør anføres tydligt, at opkrævning af et nyt tilslutningsbidrag i forbindelse med nytilsluttede områder ikke er et krav i alle tilfælde, men alene en mulighed.

9 Side 9 af 9 2, nr bemærkninger (vandforsyningsloven) Med forslaget indføres et krav om en hjemmeside for alle almene vandforsyninger. For en lille vandforsyning med få kunder er kravet ikke proportionalt, og kan være med til at presse den frivillige arbejdskraft og forsyningsøkonomi. Der bør fastsættes en højere nedre grænse end 10 kunder på det enkelte anlæg før der udløses krav om en hjemmeside. 4, nr. 3 + bemærkninger I henhold til lovforslaget forpligtes forsyningerne til at følge spildevandsplanen, ligesom kommunalbestyrelsen får mulighed for at påbyde et vandselskab at følge spildevandsplanen. Med ændringen kan indholdet i spildevandsplanen få langt større betydning for kunderne i en forsyning. Der er derfor et behov for, at spildevandsplanens indhold er helt klart, og at det eksplicit i lovbemærkningerne defineres, hvad forsyningerne kan forpligtes til at følge. Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står Landbrug & Fødevarer naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Henrik Borg Kristensen Seniorkonsulent D M E

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506 Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506 1. Oktober 2015 Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød.

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Udkast til. Forslag. Til

Udkast til. Forslag. Til Udkast til Forslag Til Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 27. september 2016 J nr. 2016-9565 Energistyrelsen har sendt ændringer til følgende bekendtgørelser i høring fra den 12. 19. september 2016: /tja,

Læs mere

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Indhold 1. Tidslinje: økonomiske rammer 2. Flerårige økonomiske rammer 3. Tillæg 4. Vejledninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger. Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA

Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA Økonomisk regulering af vandsektoren v. Bertel Ifversen, DANVA Historietimen Udvikling i den økonomisk regulering Adskillelse af myndighed og drift Selskabsdannelse senest ultimo 2009 regulatorisk åbningsbalance

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Indlæg på temadag Fagre nye vandsektorlov 9. marts 2016 Betalingslovens 3 uddrag Stk.1. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Vibeke Plesner By- og Landskabsstyrelsen Konkurrenceredegørelsen 2003 Baggrund Effektiviseringspotentiale 1,3 mia. kr. pr. år Regeringsgrundlaget

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 24. marts 2014 HSA/CEL Vedr.: Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven Nærværende notat giver et kort resumé af den

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 91 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til ændring af vandsektorloven mv. Udkast til lovforslaget om ændring af lov om vandsektorens organisering

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Økonomiske rammer for vandselskaber

Økonomiske rammer for vandselskaber Økonomiske rammer for vandselskaber Side 1 Økonomiske rammer for vandselskaber - Djævlen ligger i detaljen Side 2 1 Hovedtræk i den økonomiske regulering Gældende regulering Ny regulering Alle lovomfattede

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012 DANVA-kursus Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab Januar 2012 Kort om Kommunen og Forsyningen som den ser ud i Aarhus Forsyningen : Aarhus

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere