Region Midtjylland Sundhed. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Sundhed. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed 29. november 2016 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 i Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg - aarhus klyngen 1 2 Samspil mellem arbejdsmarked og sundhed 2 3 Samarbejdsaftale på respirionsområdet 5 4 Intravenøs behandling i kommunen - antibiotika og isotone væsker 7 5 Indledende drøftelse vedrørende udmøntning af nional handlingsplan for den ældre medicinske pient, herunder udgående funktioner 9 6 Drøftelse af de nionale mål og sundhedsaftalens mål 11 7 Monitorering af indsser til overvægtige børn og unge 13 8 Organisering af samarbejdet om DÆMP-sspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt" 15 9 Skriftlig orientering om evaluering af ledsageraftalen Eventuelt Mødedeltagere 19

3 Besøg - aarhus klyngen Sagsfremstilling Det er tidligere aftalt på Sundhedsstyregruppen, møderne i 2016 indledes med et besøg i en klynge. Klyngen vil med et stregisk afsæt præsentere de hovedudfordringer og muligheder, som klyngen står overfor. Sundhedsstyregruppens møde indledes denne gang med et besøg i Aarhus - klyngen. Program: 1. Organisering i Aarhus-klyngen v/hosea Dutschke og Claus Thomsen (15 min.) Kort præsention af: Organiseringen i Aarhus-klyngen Det tværsektorielle ledelsesudviklingsforløb Ledelse på tværs Borgerdesign Aarhus 2. Hvordan kommer vi fra de gode intentioner til virkelighed? v/formandskabet for styregruppen for børn, unge og familien og formandskabet for styregruppen for den voksen borger (15 min.) Konkrete, vellykkede tværsektorielle samarbejder Stus på arbejdet med fælles mål på de respektive ressortområder Herefter gensidig dialog og drøftelse. Oplæg fra Aarhus-klyngen er vedlagt referet. Bilag Oplæg Aarhus-klyngen, CT og HD Oplæg Aarhus-klyngen, AZB og ASK Oplæg Aarhus-klyngen, LK

4 Samspil mellem arbejdsmarked og sundhed Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen drøfter Sundhedsstyregruppen godkender forslag til det videre arbejde udfordringer, barrierer og muligheder i et styrket samspil mellem arbejdsmarked og sundhed hvorvidt der skal ske en prioritering af fokusområder inden klyngerne får et 'opdrag' og i så fald, hvilke fokusområder, som skal prioriteres i det videre arbejde Sagsfremstilling På møde i Sundhedskoordinionsudvalget 13. juni 2016 blev det besluttet, indsser i forhold til arbejdsmarked og sundhed skal prioriteres i 2016 og En af de faktorer, som har betydning, for om man får fodfæste i forhold til uddannelse og arbejde er sundhed psykisk såvel som fysisk. Omvendt har tilknytning til uddannelse og beskæftigelse betydning for den enkeltes sundhed og trivsel. Med sundhedsaftalen er det derfor et fælles mål, borgere får og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom. Et særligt fokus i sundhedsaftalen er i denne forbindelse borgere med psykisk sygdom og borgere med kroniske sygdomme. Det skal ses i forhold til, blandt borgere i alderen år med en psykisk lidelse har 48% arbejde (mod 82% i resten af befolkningen). Blandt borgere i samme aldersgruppe med mindst en kronisk sygdom har 49% blandt de kortuddannede arbejde (mod 74% for mellemlang uddannelse og 80% for højtuddannede). Det rejser spørgsmålet: Hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til flere fastholdes/får tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked? Og herunder, hvad er det for et samspil mellem arbejdsmarked og sundhed, som kan bidrage til, målet realiseres? Fællessekretariet for sundhedsaftalen har udarbejdet et oversigtsnot, der beskriver forskellige indgange til samspillet mellem arbejdsmarked og sundhed samt spørgsmål til videre drøftelse og deb på området. Centrale fokusområder er: Et fælles fokus på beskæftigelse Udvikling af grænselandet mellem social støtte og specialiseret behandling Samarbejde mellem læger og jobcentre Ventetider i forhold til udredning, behandling, genoptræning Implementering af forløbsprogrammer Integrerede og tværfaglige indsser

5 3 I henhold til den nye organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde får klyngerne til opgave igangsætte konkrete initiiver i forhold til arbejdsmarked og sundhed. Vedlagte oversigtsnot kan anvendes som fælles ramme og inspirion til det videre arbejde i klyngerne. Med henblik på sætte en fælles ramme for det videre arbejde i klyngerne, er der behov for, Sundhedsstyregruppen drøfter: udfordringer, barrierer og muligheder i et styrket samspil mellem arbejdsmarked og sundhed hvorvidt der skal ske en prioritering af fokusområder og i så fald, hvilke fokusområder, som skal prioriteres i det videre arbejde Med afsæt i Sundhedsstyregruppens konklusioner vil Fællessekretariet udarbejde et endeligt forslag til et opdragspapir til klyngerne. Klyngerne kan vælge igangsætte nye initiiver eller fokusere på samspillet mellem arbejdsmarked og sundhed i forhold til allerede igangværende initiiver. Klyngerne bedes opstille mål for indsserne med baggrund i Triple Aim. I de tilfælde, hvor der igangsættes nye initiiver skal disse beskrives i henhold til spredningsnotet, således sundhedsstyregruppen efterfølgende har et kvalificeret beslutningsgrundlag i forhold til vurdere indssens spredningspotentiale. Klyngerne giver tilbagemelding til Sundhedsstyregruppe og Sundhedskoordinionsudvalget om, hvilken indss der arbejdes med i klyngeregi i 2. kvartal Tilbagemelding om resulter til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinionsudvalget 2. kvartal Punktet indledes med to korte oplæg fra Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune samt lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital. Sundhedskoordinionsudvalget skal behandle et forslag til en ramme / opdrag til klyngerne på et kommende møde. Vibeke Jensens oplæg er vedlagt. Claus Thomsens oplæg var mundtligt og omhandlede et projekt med fokus på, hvordan hospitalerne bidrager til hurtigst muligt hjælpe en borger tilbage til arbejde efter sygdom. Der var enighed om, der er behov for et højere vidensniveau i Sundhedsstyregruppen, inden der formuleres en ramme for det videre arbejde i klyngerne omkring samspil mellem arbejdsmarked og sundhed. Med inspirion fra dagens oplæg og andre projekter samt gruppearbejde på mødet skal der ske en yderligere drøftelse af emnet i regi af Sundhedsstyreruppen. Fællessekretariet udarbejder forslag til videre proces.

6 4 Bilag Arbejdsmarked og sundhed

7 Samarbejdsaftale på respirionsområdet Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen godkender forslaget til samarbejdsaftale med henblik på behandling i Sundhedskoordinionsudvalget d. 28 november Sagsfremstilling Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirionsinsufficiens, der har hjælpere til respirionsbehandling i hjemmet (herunder også plejeboliger) efter sundhedsloven og hjælp til personlige og praktiske gøremål efter servicelovens 83, 85, 96 eller 96. Ved en fælles hjælperordning varetager det samme hold af medarbejdere begge typer af opgaver. Baggrunden er ændret lovgivning og retningslinjer på området, der trådte i kraft den 31. august 2015, og som forpligter regionen og kommunerne indgå aftale om den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger. Reglerne skal bl.a. sikre, borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet. Endvidere skal de understøtte, regioner og kommuner tilrettelægger de fælles hjælperordninger på en hensigtsmæssig måde, herunder regionen og kommunernes administrion af fælles hjælperordninger forenkles og samlet set reduceres. Det indgår endvidere som en del af sundhedsaftalen , der skal indgås en samarbejdsaftale mellem region og kommuner på respirionsområdet. Der har været neds en arbejdsgruppe med kommunale og regionale repræsentanter til udarbejde et forslag til aftalen. Målgruppen Opgjort pr. 18. april 2016 er der 161 borgere (både børn og voksne) i regionen, der er visiteret til hjælperordning i eget hjem pga. respirionsinsufficiens. Et hjælperhold i 24 timer (bestående af både faglært og ufaglærte hjælpere) koster ca. 2 mio. pr. borger pr. år, som deles mellem region og kommune. I dag forhandles der i hvert enkelt forløb om den konkrete fordeling. I nogle forløb har der ikke kunnet opnås enighed om en fordeling. Pr. 18. april 2016 var der indgået aftale om fælles hjælperordning for 136 borgere, hvoraf regionen betaler 164 mio. kr. (62%) om året, mens kommunerne betaler 100 mio. kr. (38%). Det estimeres, hvis man ser på fordelingen af udgifterne til alle 161 forløb, regionens andel er ca. 66 %, mens kommunerne bidrager med ca. 34 %.

8 6 Samarbejdsaftalen I vejledningen fra Sundheds- og ældreministeriet fremgår det, aftalen skal omhandle den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger herunder særligt de emner, der erfaringsmæssigt kan opstå tvivl og uenighed om. Dette indebærer, der skal indgås en generel aftale for fordelingen af udgifterne til de fælles hjælperordninger, samt eventuelle særlige principper for fordeling af udgifter i følgende tilfælde: 1. opstart af fælles hjælperordning 2. den periode det tager oplære et hjælperhold 3. hvis borgeren bliver indlagt på hospital 4. hvis kravene til hjælpernes kompetencer for varetaget respirionsbehandling og hjælp efter serviceloven er forskellige Sundheds- og ældreministeriet har efter bl.a. forhandling med KL og Danske Regioner fasts en central fordelingsnøgle for fordelingen af udgifterne til de fælles hjælperordninger. Den centrale fordelingsnøgle er fasts således, regionen afholder 67 pct. af udgifterne, og kommunerne afholder 33 pct. I forslaget til en aftalemodel anvendes den generelle fordelingsnøgle (67/33) for det samlede forløb. Det betyder, fordelingsnøglen også gælder i forbindelse med opstart af fælles hjælperordning, når borgeren er indlagt på et hospital, eller hvis den ene part betinger sig en højere faglighed blandt hjælperne. Denne model er valgt for imødekomme formålet om, de fælles hjælperordninger skal tilrettelægges, så regionens og kommunernes administrion forenkles og samlet set reduceres. Det skal bemærkes, det, kommunen finansierer en del af udgifterne under indlæggelse, kun gælder for aftalens afgrænsede målgruppe, og "aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikion samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling" forts er gældende for andre pientgrupper. De konkrete økonomiske implikioner ved aftaleforslaget er beskrevet i det vedlagte not. Den nye bekendtgørelse på området trådte i kraft 31. august Det betyder, fordelingen af udgifterne til hjælperordningerne skal ændres med tilbagevirkende kraft gældende fra denne do. Dette gør sig gældende for igangværende ordninger, der er etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, der er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden. I forhold til tilbagekontering vil der blive skrevet ud til alle kommuner med henblik på udpegning af kontaktperson på ledelsesniveau. Det forventes, samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. februar efter godkendelse i Sundhedskoordinionsudvalget, kommunerne og Regionsrådet. Et udkast til samarbejdsaftalen har været til administriv kommentering i alle kommuner i regionen. Indstilling godkendt.

9 Intravenøs behandling i kommunen - antibiotika og isotone væsker Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen drøfter muligheder i forhold til en tilpasning af iv-aftalen Sagsfremstilling En mindre faglig tværsektoriel arbejdsgruppe har på opdrag fra Sundhedsstyregruppen udarbejdet udkast til en faglig IV-aftale, der skal dække hele Region Midtjylland. Sideløbende har en anden arbejdsgruppe søgt belyse de økonomiske aspekter ved en ny fælles aftale. Aftalekomplekset har af flere omgange været drøftet i både KOSU, DKS og Sundhedsstyregruppen. Fra både regional og kommunal side er der fokus på, hvorvidt det er muligt mere eksplicit i regi af aftalen styrke de faglige udviklingsområder, der kan gøre IV behandling i kommunerne billigere end tilfældet er i dag. F.eks. kan det undersøges nærmere, om flere af de pienter, der i dag udskrives til IV behandling i eget hjem, i stedet kan overgå til tabletbehandling eller tidligere i forløbet overgå til tabletbehandling. Endvidere kan der også ses på mulighederne vedr. selvadministrion. Stus er, der fra kommunal side er enighed om det hensigtsmæssige i en fælles faglig iv-aftale for isotone væsker og antibiotika, men der på nuværende tidspunkt ikke er fuld kommunal opbakning til indgå i aftalen på grund af uafklarede udfordringer med økonomien på området. Der er tale om en generel opmærksomhed på et stigende pres fra det sekundære sundhedsvæsen i retning af, flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen herunder IV behandling uden, økonomien til løse opgaverne følger med. Foreløbige arbejdsudkast til aftale er vedlagt som bilag. Lasse Jacobsen redegjorde for de kommunale overvejelser. Der laves en afdækning af, om der er situioner, hvor der er alterniv til iv-behandling (fx tidligere overgang til tabletbehandling). Derudover kigges der igen på beregninger af de økonomiske konsekvenser af aftalen.

10 8 Bilag Retningslinje for IV i kommunen udkast Samarbejdsaftale for IV i kommunen - udkast

11 Indledende drøftelse vedrørende udmøntning af nional handlingsplan for den ældre medicinske pient, herunder udgående funktioner Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen tager en indledende drøftelse af det videre fælles arbejde med udmøntning af handlingsplan for den ældre medicinske pient herunder udgående funktioner fra hospitalet Sagsfremstilling Den nionale handlingsplan Styrket indss for den ældre medicinske pient indeholder både kommunale og regionale initiiver til skabe bedre forhold og sammenhæng for den ældre medicinske pient. Der er afs midler til kommunerne til blandt andet styrkede kommunale akutfunktioner og kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Der er afs midler til regionerne til blandt andet flere udgående hospitalsfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis. Der foreligger endnu ikke en endelig udmøntningsaftale, men med afsæt i udkast hertil er det forventeligt, regionen skal indsende en plan for videreudvikling af udgående hospitalsfunktioner, herunder udbredelse af relevante udgående funktioner, til Sundheds- og Ældreministeriet primo Da der er snitflader mellem hospitalernes udgående funktioner, rådgivning fra hospitaler til kommuner og almen praksis, kommunale akutfunktioner og den kommunale hjemmesygepleje ønskes en indledende tværsektoriel drøftelse. Udgående funktioner fra hospitalerne indgår - udover i ovennævnte handlingsplan - i den milepæl på akutområdet, som er godkendt af Sundhedskoordinionsudvalget. Der forelægger en opgave i med afsæt i eksisterende erfaringer, ønsker og behov udforme en milepæl vedrørende udgående funktioner. Udgående funktioner indgår endvidere som et væsentligt element i regionens arbejde med udarbejdelse af en Stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I forbindelse med klyngernes drøftelse af Stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i juni 2016 er der udtrykt et kommunalt ønske om større ensartethed i mellem hospitalernes udgående funktioner og fra flere sider også givet udtryk for, hospitalerne ikke skal løse opgaver, der kan løses af kommuner og almen praksis. I forlængelse heraf pågår der internt i regionen drøftelse af udgående funktioner. Temaet har endvidere været drøftet i det kommunale forum DKS. På mødet ønskes en indledende drøftelse af det videre fælles arbejde. Punktet vil blive indledt med en kort præsention af henholdsvis de kommunale og regionale overvejelser. I forhold til de regionale overvejelser henvises til vedhæftede bilag.

12 10 Region og kommuner fremlagde mundtligt resultet af sektorernes indledende drøftelser af udgående funktioner. Der afholdes et tværsektorielt møde inden jul med henblik på fælles faglig drøftelse af flere af indssområderne i handlingsplan for den ældre medicinske pient (udgående funktioner og rådgivning fra hospitaler, styrkede kommunale akutfunktioner og kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje). Herefter forelægges sagen igen i Sundhedsstyregruppen. Bilag Regionale overvejelser udgående funktioner SSG bilag pkt 5

13 Drøftelse af de nionale mål og sundhedsaftalens mål Administrionen indstiller, sundhedsstyregruppen tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling På baggrund af Sundhedsstyregruppens møde 1. september arbejder Fællessekretariet for sundhedsaftalen på et forslag til et revideret målblad i sundhedsaftalen ift. hvordan sundhedsaftalens politiske mål og indikorer kan samstemmes med de nionale mål. Arbejdet tager udgangspunkt i ønsket om mest mulig forenkling i forhold til de nionale mål. Samtidig er der en række hensyn ift. den politiske prioritering foretaget i Sundhedskoordinionsudvalget ift. social ulighed i sundhed, samspil ml. arbejdsmarked og sundhed og skal-opgaver. Sammenhænge mellem målene Sundhedsaftalen tager afsæt i syv sundhedspolitiske mål, mens der er udarbejdet otte nionale mål. Til alle målene knytter der sig en række indikorer, der konkretiserer målene. En stor del af sundhedsaftalen relerer sig til den del af de nionale mål, der handler om flere sunde leveår. Sundhedsaftalen er samtidig udtryk for en fokusering på udvalgte målgrupper og sundhedsudfordringer, mens de nionale mål er mere generelle. Fx er en indikor for flere sunde leveår i de nionale mål, antallet af daglig rygere reduceres. Mens der i sundhedsaftalen er en ambition om reducere antallet af daglig rygere specifikt blandt unge, borgere med psykisk sygdom og borgere, som har en korterevarende uddannelse. Der er også et temisk sammenfald mellem sundhedsaftalen og de nionale mål i forhold til sikre trygge overgange/bedre sammenhængende pientforløb. De indikorer, der knytter sig til disse mål, er dog forskellige. I de nionale mål om sammenhængende pientforløb er fokus således på ventetid til genoptræning, somisk færdigbehandlingsdage på sygehuse og ajourførte medicinoplysninger, som ikke er en del af den nuværende opfølgning på sundhedsaftalen. Herudover er akutte indlæggelser et tema i både sundhedsaftalen og de nionale mål. Endelig er der en række nionale mål, som primært retter sig mod det regionale sundhedsvæsen, og som således er mindre relevante i samarbejdet om sundhedsaftalen. Den videre proces Forslaget sendes til skriftlig godkendelse i Sundhedsstyregruppen med henblik på beslutningsindstilling til mødet i Sundhedskoordinionsudvalget den 28. november 2016.

14 12 De regionale og kommunale overvejelser blev præsenteret. Der er fælles fokus på, vi på den ene side ønsker forenkling og undgå for mange mål, og på den anden side ønskes det, sundhedsaftalens mål og prioriterede områder er synlige i det samlede målbillede. Der arbejdes på nå en beslutningsindstilling til Sundhedskoordinionsudvalgets møde den 28. november 2016.

15 Monitorering af indsser til overvægtige børn og unge Administrionen indstiller, KORA's rapport om indsser til børn og unge med overvægt tages til orientering de fire opstillede mål for monitorering anvendes ved igangsætning af nye indsser til overvægtige børn og unge samt så vidt muligt anvendes i allerede eksisterende indsser fællessekretariet indsamler monitoreringsda fra projekterne primo 2019 Sagsfremstilling I henhold til sundhedsaftalen skal der i aftaleperioden arbejdes med opbygge en ensartet og systemisk monitorering af indsser rettet mod behandling af overvægt blandt børn og unge. Som et led i dette arbejde har Temagruppen for Børn og Unge, Somik bedt KORA om udarbejde rapporten 'Indsser til børn og unge med overvægt En afdækning af effektmål, erfaringer med tværsektoriel samarbejde samt beskrivelse af lovende indsser.' (Vedlagt som bilag). Rapporten har tre hovedspørgsmål: 1. Hvilke effektmål kan hensigtsmæssigt anvendes til vurdering af effekten af indsser over for børn og unge med overvægt? 2. Hvilke erfaringer er der i Region Midtjylland med tværsektorielt samarbejde i indsser over for børn og unge med overvægt 3. Hvilke gode erfaringer og strømninger er der på landsplan i forholdt il effektive indsser over for børn og unge med overvægt? KORA konkluderer, der generelt er begrænset viden om effekten af indsser over for overvægtige børn og unge, hvilket umiddelbart sætter større krav til, de indsser, der igangsættes på området effektevalueres. Det vurderes, effektevalueringen som minimum skal indeholde opgørelse af vægtstus før og efter indssen, samt opfølgende målinger, gerne længere end et år. Effektmålingen bør suppleres med psykiske effektmål. Rapportens anbefalinger til konkrete effektmål i forhold til indsser til overvægtige børn og unge: BMI SDS (også betegnet BMI Z-score) Bio-impedance måling (måler fedtmasse) Taljemål PedsQL (psykisk effektmål) Erfaringer med tværsektorielt samarbejde

16 14 Ud over anbefalinger til effektmål indeholder rapporten en deskriptiv analyse af de tværsektorielle indsser, der er til børn og unge i regionen. Dette perspektiv er ikke anlagt ud fra et normivt perspektiv om, alle tilbuddene skal være tværsektorielle, det har blot været temagruppens hensigt opsamle, hvilke erfaringer, der er med tværsektorielle indsser i regionen på dette område. I rapporten fremkommer en række fordele og udfordringer ved det tværsektorielle samarbejde, samt en række perspektiver på, hvor samarbejdsrelionerne med fordel kan styrkes og fremtidige organiseringsmodeller. Lovende indsser I rapporten fremhæves Holbæk-metoden som lovende både i regionalt og kommunalt regi. Men det pointeres, det ikke nødvendigvis er udtryk for, det er den eneste model, der har effekt, men mere et udtryk for, det er den eneste model, der er en del af et stort forsknings set up og dermed den eneste model, der er evidens for i klassisk forstand. På denne baggrund opfordres der til lave mere systemisk monitorering og effektevaluering på de indsser, der sættes i gang. På baggrund af rapporten anbefaler Temagruppen for Børn og Unge Somik, de fire nævnte effektmål anvendes som del af monitoreringen ved alle fremtidige indsser til overvægtige børn og unge. Samtidig anbefales det, allerede igangværende indsser anvender effektmålene. Ud over effektmålene vil det være hensigtsmæssigt lave opgørelse af omkostningerne ved de enkelte indsser. Indstilling godkendt. Bilag 11067_indsser-til-boern-og-unge-med-overvaegt.pdf

17 Organisering af samarbejdet om DÆMP-sspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt" Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen godkender projektorganiseringen, som den er beskrevet i nedenstående. Sundhedsstyregruppen udpeger det formandsskab, der skal fungere som styregruppe for projektet. Sagsfremstilling Administrionerne i Region Midtjylland og regionens kommuner søgte den 15. juni 2016 i fællesskab og via klyngesamarbejderne om få del i de ca. 78,5 mio. kr. der i sspuljeaftalen for er blevet afs til initiiver vedr. svage ældre medicinske pienter. Ansøgningen var på kr. Sundheds- og Ældreministeriet har den 7. september 2016 oplyst, der af sspuljen er bevilget tilsagn om 11,3 mio. kr. til projektet. Under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven vil der blive ydet yderligere tilskud i 2018 og 2019, således der samlet kan anvendes kr. i projektperioden. Projektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra handleplanen for den ældre medicinske pient og i anbefalingerne i den nye handleplan for den ældre medicinske pient samt i Region Midtjyllands sundhedsaftale. Der foreslås følgende projektorganision: Tværgående projektledelse: adm. medarbejder, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune (Jacob Møller Jørgensen) og adm. medarbejder, Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland (Mette Byrgiel Bach) Projektgruppe: Kommune- og hospitalsrepræsentanter (sagsbehandlerniveau) fra klyngerne. Formandsskab udpeget af Sundhedsstyregruppen. Sundhedsstyregruppen er styregruppe Sundhedsstyregruppen er formelt styregruppe for projektet. Det foreslås samtidigt videreføre en model med et formandsskab, som også blev anvendt i DÆMPforløbskoordinionsprojektet. Den tværgående projektledelse vil referere til formandsskabet. Afgørende ændringer i projektet forelægges Sundhedsstyregruppen. Projektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt" De fem klynger undersøger og tester, hvordan man på tværs af sektorerne kan organisere en fælles opgaveløsning så det er mest optimalt i forhold til borgerens behov og de

18 16 givne forhold, herunder bedst mulig udnyttelse af de sundhedsfaglige kompetencer. Projektet bygger på det eksisterende samarbejde mellem kommune og hospital og med praktiserende læger, herunder den almindelige afregning. I de enkelte kommuner inddrages praksiskoordinoren / praksiskonsulenten. Målet er, sammen med den enkelte borger/pient og pårørende, identificere, hvilken indss/hvilket tilbud, der er det bedste for borgeren. På den måde skal indssen sikre det rette tilbud til de svageste ældre medicinske pienter ved den første kontakt, hvad enten det er indlæggelse på hospitalet, på en kommunal akutplads eller om det er behandling i eget hjem. For skabe det bedst mulige grundlag for skalering og udbredelse af de indsser, som har størst effekt samt deling af den læring og viden, som løbende samles op, har det været vigtigt udvikle ét fælles projekt på tværs af klyngerne, som favner bredt med fokus på forløbet både forud for og efter indlæggelse. Det samlede projekt følger to spor: 1) Forebyggelse af indlæggelser (herunder visitionsdelen) med henblik på undgå indlæggelse (klyngerne Midt og Randers). 2) Tidlig opfølgning (24-48 timer) med test af lokale / geografiske varianter og anvendelsen af geririske kompetencer med henblik på undgå genindlæggelser (klyngerne Vest, Aarhus, Horsens) Spor 1 tegner sig for de 4,5 mio. kr. og spor 2 tegner sig for de 11,2 mio. kr. Fordelingen tager udgangspunkt i de indledende budgetovervejelser fra klyngerne og en vurdering af tyngde og fokus i delprojekterne. Det drejede sig blandt andet om, hvorvidt der var tale om organisorisk omlægning, bedre / udvidet anvendelse af (eksisterende) redskaber og udstyr eller mere udgiftstunge indsser som fx udgående funktioner og kompetenceudvikling. Projektbeskrivelsen (ansøgningsskemaet til Sundhedsstyrelsen) er vedlagt. Desuden vedlægges budgettet efter det er tilrettet i forhold til det faktiske tilsagn fra Sundhedsstyrelsen. Budgetter for de enkelte klynger og fordelingen mellem hospital og kommuner er under konkretisering. Indstilling godkendt. Fællessekretariet har opgaven med udpege formandskab. Bilag Det rette tilbud til borgeren fra første kontakt - Ansøgningsskema RegionMidtjylland_TILRETTET budget

19 Skriftlig orientering om evaluering af ledsageraftalen Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Sundhedskoordinionsudvalget godkendte den 27. marts 2015 aftalen om personlig hjælp, hjælp til kommunikion samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. I den forbindelse blev det besluttet, samarbejdsaftalen skal evalueres et år efter ikrafttræden. Ledsageraftalen har til formål sikre, borgere med betydelig neds fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikion og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet. Aftalen indebærer blandt andet, hospitalerne skal finansiere udgifterne til det kommunale personale, som ledsager en pient. Ledsageraftalen vil blive evalueret i første halvår af Til varetage evalueringen nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe med repræsentanter fra region og kommuner. Arbejdsgruppen refererer til DASSOS, og Sundhedsstyregruppen. Kommissorium for arbejdsgruppen vil fremgå på sundhedsaftalens hjemmeside Indstilling godkendt.

20 Eventuelt Sundhedsstyregruppens formandskab igangsætter prøvehandling med holde møder med de enkelte klyngestyregruppers formandskab. Første møde bliver med formandskabet i Horsens-klyngen.

21 Mødedeltagere Sagsfremstilling Anders Kjærulff, Direktør for Kultur og Sundhed, Holstebro Kommune Annie Noes, Konstitueret direktør, Skanderborg Kommune Jette Dam-Hansen, PLO-M Christian Boel, Koncerndirektør, Region Midtjylland Claus Thomsen, Lægefaglig direktør, AUH Dorthe Klith, Sekretær for Sundhedsstyregruppen, Region Midtjylland Gert Pilgaard Christensen, Direktør for Psykiri og Social, Region Midtjylland Eva Sejersdal Knudsen, Centerchef, AUH Helene Bech Rosenbrandt, Sekretær for Sundhedsstyregruppen, Region Midtjylland Hosea Dutschke, Direktør for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør, HE-Horsens Jann Hansen, Direktør, Silkeborg Kommune Jens Bejer Damgaard, Kontorchef, Region Midtjylland Jonna Holm Pedersen, KKR-konsulent Karsten Svendsen, Formand for PLO-M Ke Bøgh, Direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune Kjeld Bertelsen, Direktør, Struer Kommune Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør, Viborg Kommune Mads Jessen, KOSU sekretari, Aarhus Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør, Randers Mette Kjølby, Vicedirektør, Region Midtjylland Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør, HE-Vest Rene G. Nielsen, Chef for Seniorservice, Hedensted Kommune Sine Møller Sørensen, KOSU sekretari, Aarhus Søren Liner Christensen, Direktør Social,Sundhed og Beskæft, Herning Kommune Tove Birgit Kristensen, Sygeplejefaglig direktør, HE-Midt Afbud: Annie Noes Dorthe Klith Inge Pia Christensen Jens Bejer Damgaard Karsten Svendsen Mette Kjølby Poul Michaelsen Søren Liner Christensen

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 31. oktober 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af samarbejdsaftale 1 3

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 1 af 6 Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Sundhedsstyregruppen 16. januar 2016 www.regionmidtjylland.dk DÆMP-handlingsplanens indsatsområder Otte indsatsområder i handlingsplanen

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 11. december 2017 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 23. august 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kliniske kvalitetsindikorer

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 20. januar 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forskningsprojekt om Fleksible

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1 Projektkommissorium AKUTTEAMET Acadre sagsnr. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d. 22.08.16 Version nr. 1 Projektbeskrivelse For at styrke, understøtte og udvikle det nære sundhedsvæsen ønsker Esbjerg kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 9. oktober 2012 /krsteg Referat fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Viborg, den 20. september 2012 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 10. september 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1

Viborg, den 20. september 2012 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 10. september 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1 1 Viborg, den 20. september 2012 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 10. september 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1 2 «1-34-72-4-10 1. Temadrøftelse - sygehusforbrug med særligt

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Region Midtjylland Sundhed 10. januar 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Region Midtjylland Sundhed 18. april 2016 /CHAJES Refer til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

3. Regionalplitiske sager

3. Regionalplitiske sager 3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen

Læs mere