Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

2 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik ISBN nr Opsætning Ankestyrelsen Henvendelse Analysekontoret, Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

3 KAPITEL INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 1 Tendenser Flere tilkendelser i Kommunerne afgjorde sager i pct. har deltaget i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger En ny førtidspensionist er godt 46 år i gennemsnit Psykiske lidelser er steget til 48 pct Helbredet er det mest centrale i ressourceprofilen pct. uden forudgående beskæftigelse Større andel kommer fra kontanthjælp Konstant sagsbehandlingstid i kommunerne 21 2 Afgørelser om førtidspension pct. af afgørelserne ender med tilkendelse Læger er de primære samarbejdspartnere principielle sager i Ankestyrelsen 26 3 Hvem får førtidspension Ansøger er i gennemsnit 46,2 år Psykiske lidelser udgør 48 pct. af tilkendelserne Flest fra offentlige og personlige tjenester /4 af nye førtidspensionister har ikke været i en bekæftigelsesrettet foranstaltning ud af 10 bor alene Hvor tildeles førtidspension Profiler af forskellige førtidspensionister

4 4 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år statistikken Førtidspensioner: Årsstatistik, der belyser aspekter af årets afgørelser i førtidspensionssager. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i kommuner og nævn udfører med at indberette oplysninger om førtidspensionsafgørelserne. Det er med til at sikre, at de indberettede oplysninger er fyldestgørende og korrekte. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har udført dette arbejde. Størstedelen af de data, som indgår i årsstatistikken, kan findes via Tal fra Ankestyrelsen, som findes på Ankestyrelsens hjemmeside Her er det også muligt at trække data ud på kommuneniveau. Dataportalen giver brugerne mulighed for at udtrække data fra et udvalg af Ankestyrelsens statistikker. Årsstatistikken udkommer kun elektronisk på Ankestyrelsens hjemmeside.

5 KAPITEL 1 TENDENSER 5 1 Tendenser Dette kapitel sætter fokus på udviklingen i førtidspensionsafgørelser fra med særlig fokus på afgørelser efter lov om social pension (ny ordning) indført 1. januar Der indgår også væsentlige udviklingstræk vedrørende lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (gammel ordning). 1.1 Flere tilkendelser i 2008 I 2008 fik personer tilkendt en førtidspension. Det er en stigning på 38 pct. i forhold til 2007, hvor personer fik tilkendt førtidspension. Det kan ikke afvises stigningen skyldes et sagsefterslæb fra 1. halvår af 2007, hvor mange kommuner, som følge af kommunalreformen, ikke afgjorde så mange sager.

6 6 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.1 Nytilkendelser af førtidspension fordelt efter ydelse Tilkendelser Gammel ordning Nuværende ordning Afgørelser om førtidspension Kommunerne og nævnene indberetter afgørelser vedrørende førtidspension efter Lov om social pension (ny ordning) og efter Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og almindelig førtidspension mv. (gammel ordning). Afgørelserne efter den nye ordning vedrører tilkendelse af førtidspension, mens afgørelser efter den gamle ordning vedrører tilkendelse af førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg. Afgørelserne efter begge ordninger dækker ansøgninger fra personer, som ikke tidligere har modtaget pension og afgørelser angående ændringer. Hvis der er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er en afgørelsesstatistik, idet statistikken omfatter antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Såfremt 2007 undtages, var variation over året den samme i 2008 som for tidligere år. I 2. og 4. kvartal er der flest tilkendelser, mens antal tilkendelser i 1. og 3. kvartal er lidt lavere.

7 KAPITEL 1 TENDENSER 7 Figur 1.2 Nytilkendelser af førtidspension fordelt på kvartaler Tilkendelser K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 Gammel ordning Nuværende ordning Kommunernes pligt til at foretage en helhedsvurdering af en ansøgning om førtidspension indebærer, at kommunen skal vurdere ansøgningen i forhold til alle relevante hjælpemuligheder efter den sociale lovgivning - ikke kun i forhold til ansøgningen om førtidspension ( 17, stk. 1, 1. led). I både 2007 og 2008 blev 94 pct. af tilkendelserne af førtidspension tilkendt på baggrund af en helhedsvurdering. Førtidspensionsreformen, der trådte i kraft i 2003, har gjort det muligt for borgeren at stille krav om, at ansøgningen om pension alene behandles som pensionssag (efter 17, stk. 1, led). I 2008 blev 5 pct. af de tilkendte førtidspensioner tilkendt på det foreliggende grundlag, mens det i 2007 var 6 pct. Kommunen har mulighed for at påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom ( 17, stk. 2). Andelen af førtidspensioner, som er tilkendt uden ansøgning, er faldet fra 0,04 pct. i 2007 til 0,01 pct. i 2008, jf. figur 1.3.

8 8 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.3 Nytilkendelser fordelt efter sagstype. Andel i pct Pct Helhedsvurdering Foreliggende dokumentationsgrundlag Uden ansøgning 1.2 Kommunerne afgjorde sager i 2008 I 2008 afgjorde kommunerne sager om førtidspension. Antallet af afgørelser steg med 32 pct. fra 2007, hvor de udgjorde Udover nytilkendelser omfatter det samlede antal afgørelser afslag, kontrolsager, genoptagelsessager og frakendelsessager af afgørelserne blev afgjort efter gammel ordning, jf. figur 1.4.

9 KAPITEL 1 TENDENSER 9 Figur 1.4 Kommunale afgørelser Sager Gammel ordning Ny ordning pct. har deltaget i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger Ifølge lov om social pension skal alle foranstaltninger, der kan forbedre arbejdsevnen, være afprøvet inden der indledes en førtidspensionssag. Personernes arbejdsevne skal som udgangspunkt være afprøvet gennem arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. Det er for at sikre, at personer, der tilkendes førtidspension, ikke har en arbejdsevne, der kan give dem aktiv selvforsørgelse frem for førtidspension. I 2008 havde 73 pct. af alle nye førtidspensionister deltaget i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger forud for overgangen til førtidspension. Det er en stigning på 10 procentpoint siden 2004, jf. figur 1.5.

10 10 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.5 Forudgående deltagelse i arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. Andel i pct Pct Aktivering Fleksjob Andre foranstaltninger Jobtræning Arbejdsprøvning og afklaring I forhold til 2007 er der sket en stigning i antallet af ansøgere, som har været i aktivering før tilkendelse af førtidspension. Antallet er således steget fra 10 pct. i 2007 til 13 pct. i Stigningen skyldes primært, at flere over 50 år har deltaget i aktivering. 1.4 En ny førtidspensionist er godt 46 år i gennemsnit Aldersfordelingen har ikke ændret sig væsentligt siden I 2008 var der dog en lidt større andel nye førtidspensionister mellem 40 og 49 år og lidt færre over 49 år i forhold til Gennemsnitsalderen i 2008 var 46,2 år og dermed lavere end i 2004, hvor den var 47,0 år, jf. figur 1.6.

11 KAPITEL 1 TENDENSER 11 Figur 1.6 Aldersfordeling for nye førtidspensionister og Andel af aldersgruppen år år år år år år

12 12 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Andelen af nytilkendelser til unge mænd under 29 år er større end andelen af nytilkendelser til kvinder i samme aldersgruppe. Der er en lille overvægt at tilkendelser til mænd over 59 år. Til gengæld er der en større andel af nytilkendelser, som tilfalder kvinder i de øvrige aldersgrupper, jf. figur 1.7. Figur 1.7 Nytilkendelser af førtidspension fordelt på køn og alder Andel af aldersgruppen år år år år år år Kvinder Mænd De kvinder, der fik tilkendt førtidspension i 2008, var i gennemsnit 0,2 år ældre end de mænd, der fik tilkendt førtidspension.

13 KAPITEL 1 TENDENSER pct. af de personer, som fik tilkendt en førtidspension i 2008, havde ikke-vestlig herkomst, hvilket også var tilfældet i 2007, jf. figur 1.8. Figur 1.8 Nytilkendelser af førtidspension fordelt på herkomst Pct For yderligere oplysninger se boks side 32. Dansk oprindelse Vestlig oprindelse Ikke-vestlig oprindelse 1.5 Psykiske lidelser er steget til 48 pct. Den hyppigst forekommende hoveddiagnose for nye førtidspensionister er fortsat psykiske lidelser, og stigningen i andelen fortsætter. Hvor andelen med psykiske lidelser i 2007 var 47 pct., var den i 2008 steget til 48 pct. Siden 2004 er der sket en stigning på 10 procentpoint jf. figur 1.9.

14 14 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.9 Nytilkendelser fordelt efter hoveddiagnose Social indikation Medfødte misdannelser Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Kræftsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Øvrige diagnoser samt uoplyste Hjerte- og karsygdomme Bevægeapparatsygdomme Psykiske lidelser Pct. 1.6 Helbredet er det mest centrale i ressourceprofilen Arbejdsevnemetoden stiller under sagsbehandlingen krav om, at der fokuseres på ansøgerens ressourcer vurderet i forhold til enhver form for jobmulighed på arbejdsmarkedet. I helhedsvurderingen af borgerens ansøgning skal der dermed ses bredt på de forskellige arbejdsmarkedsrettede ressourcer, en borger har. Ved indberetningen af en førtidspensionssag skal afgørelsesmyndigheden oplyse, hvilke elementer af ressourceprofilen, der er lagt vægt på ved afgørelsen om førtidspension. Idet ressourceprofilen viser et samlet billede af ansøgerens ressourcer, kan ét eller flere elementer være udslagsgivende for, om der kan tilkendes førtidspension. Der kan således i én afgørelse være lagt særlig vægt på flere af ressourceprofilens enkelte dele. I 98 pct. af tilkendelsessagerne, der blev behandlet i 2008, indgik helbredet som det centrale element, der blev vægtet ved afgørelsen om førtidspension, jf. figur 1.10.

15 KAPITEL 1 TENDENSER 15 Figur 1.10 Ressourceprofilelementer, der er vægtet ved tilkendelse af førtidspension Bolig og økonomi Interesser Arbejdsrelevante ønsker Sociale netværk Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Uddannelse Arbejdsmarkedserfaring Omstillingsevne Indlæringsevne Sociale kompetencer Helbred Pct Der er siden 2004 sket et mindre skift i de elementer, der vægtes ved tilkendelse af førtidspension. Arbejdsmarkedserfaring og uddannelse vægtes i færre tilfælde, mens de resterende elementer så som indlæringsevne, omstillingsevne og sociale kompetencer vægtes i højere grad. I sager om afslag vægtes helbredet også oftest, men i modsætning til tilkendelsessager vægtes andre elementer i ressourceprofilen i højere grad, jf. figur 1.11.

16 16 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.11 Ressourceprofilelementer, der er vægtet ved afslag på ansøgning om førtidspension Bolig og økonomi Interesser Sociale netværk Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsidentitet Uddannelse Sociale kompetencer Arbejdsmarkedserfaring Helbred Pct Arbejdsmarkedserfaring blev i 2008 vægtet i 32 pct. af sagerne med afslag, hvilket var et fald på 15 procentpoint i forhold til i Også vægtningen af uddannelse og sociale kompetencer er faldet siden For de øvrige elementer har der været små forskydninger pct. uden forudgående beskæftigelse I 2008 havde 45 pct. af de ansøgere, der fik tilkendt førtidspension, ikke været i beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningen. 17 pct. af de nye førtidspensionister kom fra branchegruppen Offentlig administration, mens 10 pct. har været beskæftiget indenfor industri og råstofudvinding, jf. figur 1.12.

17 KAPITEL 1 TENDENSER 17 Figur 1.12 Nytilkendelser fordelt efter tidligere arbejdsmarkedstilknytning. Andel i pct Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge- og anlæg Kultur, fritid og anden service Handel og transport Industri, råstofudvinding mv. Offentlig administration mv. Har ikke været i beskæftigelse I de sidste 5 år er der sket en forskydning i retning af, at en større andel, af de nye førtidspensionister, ikke har været i beskæftigelse. På trods af at en faldende andel, der kommer fra industri og råstofudvinding, er branchen fortsat overrepræsenteret i forhold til andelen på det samlede arbejdsmarked. Andelen af førtidspensionister, som tidligere har været ansat i landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service, har været nogenlunde konstant de seneste 5 år. Brancherne er også overrepræsenteret i forhold til andelen på det samlede arbejdsmarked 1. Aldersfordelingen for de ansøgere, som har været i beskæftigelse før overgang til førtidspension adskiller sig fra aldersfordelingen for ansøgere, som ikke har været i beskæftigelse. Hvor de beskæftigede er koncentreret på aldersgruppen mellem 50 og 59 år er der en mere jævn fordeling på øvrige aldersgrupper for de ikke-beskæftigede. Gennemsnitsalderen for beskæftigede er 5 år højere i forhold til ikke-beskæftigede, jf. figur Se kapitel 3

18 18 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.13 Aldersfordeling for nytilkendelser til førtidspension fordelt på beskæftigede og ikke beskæftigede Andel år år år år år år Beskæftigede Ikke-beskæftigede 1.8 Større andel kommer fra kontanthjælp Fra 2007 til 2008 faldt andelen af personer, der modtog sygedagpenge på ansøgningstidspunktet, fra 40 pct. til 37 pct. Andelen af personer på kontanthjælp er steget fra 37 pct. til 40 pct. i 2008, mens der er sket et fald i de øvrige indkomsttyper. Siden 2004 er der sket en ændring i, hvilket indtægtsgrundlag nye ansøgere til førtidspension havde på ansøgningstidspunktet. I 2004 modtog 43 pct. sygedagpenge på ansøgningstidspunktet. Bortset fra 2007 har der været en nedadgående tendens, hvad angår sygedagpengemodtagere på ansøgningstidspunktet. I samme periode er andelen, som modtog kontanthjælp på ansøgningstidspunktet steget fra 32 pct. i 2004 til 40 pct. i 2008, jf. figur 1.14.

19 KAPITEL 1 TENDENSER 19 Figur 1.14 Nytilkendelser fordelt efter indkomst på ansøgningstidspunktet. Andel i pct Efterløn/overgangsydelse Anden indkomst Revalidering Uoplyst Fleksjob/skånejob Lønmodtager Ingen indkomst Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp/starthjælp Note: Anden indkomst tæller bl.a. selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, orlovsydelse, SU, fleksydelse, ydelse efter integrationsloven, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge Pct. Fra 2004 til 2008 har der har været en stigning i antal ansøgere, som fik ledighedsydelse, fra 5 pct. til 9 pct. 1.9 Konstant sagsbehandlingstid i kommunerne I bekendtgørelse om lov om social pension står, at kommunalbestyrelsen skal træffe en afgørelse senest 3 måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagsbehandlingstiden er derfor defineret som perioden fra, at ansøgningen overgår til behandling efter pensionsloven, indtil kommunen træffer en afgørelse. I 2008 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne 2,1 måneder, mens den i nævnene var 4,3 måneder. Sagsbehandlingstiden er faldet med omkring 14 dage siden 2004, jf. figur Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene er imidlertid faldet med 0,5 måneder fra 2007 til 2008.

20 20 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2008 Figur 1.15 Sagsbehandlingstid for afgørelser om førtidspension i kommuner og nævn Måneder Kommunale afgørelser Nævnsafgørelser

21 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM FØRTIDSPENSION 21 2 Afgørelser om førtidspension I dette kapitel er der fokus på afgørelserne om førtidspension i 2008 efter lov om social pension (ny ordning). Det uddybes, hvordan afgørelserne fordeler sig efter sagens udfald, baggrunden for ansøgningen og en række karakteristika omkring selve sagsbehandlingen pct. af afgørelserne ender med tilkendelse I 2008 blev der i kommunerne truffet afgørelser om førtidspension. I 90 procent af afgørelserne blev der tilkendt pension til ansøgere, der ikke havde pension på ansøgningstidspunktet, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1. Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers pensionsstatus på ansøgningstidspunktet og afgørelsens udfald Pensionsstatus Afgørelse Antal Pct. Ansøgere uden pension Tilkendelser Afslag Uoplyst 80 0 Ansøgere med pension Opretholdelse Frakendelse 12 0 Uoplyst 36 0 Uoplyst I alt Note: 22 fik tilkendt førtidspension efter gammel ordning i 2008.

22 22 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Anledningen til behandling af førtidspensionssag: 17, stk. 1, 1. led omhandler ansøgninger, hvor der er krav om helhedsvurdering i forhold til alle muligheder for hjælp i den sociale lovgivning. 17, stk. 1, led omhandler ansøgninger, hvor ansøger ønsker, at sagen behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. 17, stk. 2 omhandler sager, hvor kommunen har påbegyndt sagen uden ansøgers samtykke. 89 pct. af ansøgningerne blev behandlet som en almindelig førtidspensionssag, hvor der er krav om helhedsvurdering i forhold til alle muligheder for hjælp i den sociale lovgivning. 11 pct. af ansøgningerne blev, efter ansøgerens ønske, behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag, og under 1 pct. af ansøgningerne blev påbegyndt af kommunen uden ansøgers samtykke, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2. Kommunale afgørelser fordelt efter baggrund for ansøgningen. Ansøgere uden pension Afgørelse Tilkendelser Afslag Uoplyst I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 17, stk. 1, 1. led , stk. 1, led stk <1 1 < <1 Uoplyst 1 < <1 I alt Note: På grund af afrundinger summer procentangivelsen ikke til 100. Blandt afslagene skiller ansøgninger, som efter ansøgerens ønske er blevet behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag, sig ud. I 2008 vedrørte 76 pct. af afslagene disse ansøgninger. Med hensyn til de afgørelser, hvor ansøgerne allerede modtog førtidspension på ansøgningstidspunktet, viser opgørelsen, at 80 pct. afgørelserne handler om sager, der blev taget op til ny vurdering. Førtidspensionen blev opretholdt i næsten alle sager, jf. tabel 2.3.

23 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM FØRTIDSPENSION 23 Tabel 2.3. Kommunale afgørelser fordelt efter baggrunden for påbegyndelsen af sagen. Personer med pension Afgørelse Opretholdelse Frakendelse Uoplyst I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Genoptagelse til ny vurdering efter 20 stk. 1, 2. pkt Frakendelsessag Uoplyst I alt Note: På grund af afrundinger summer procentangivelsen ikke til 1 Note: Tabellen omfatter alene ny ordning. Sagstyper: Remonstrationssager hvor kommunen har genbehandlet en sag, der er anket til det sociale nævn. Kun hvis kommunen ændrer afgørelsen, bliver sagen indberettet på ny. Genoptagelsessager som kommunen har taget op til ny vurdering på grund af ændringer af praksis, f.eks. ny fortolkning af en lovbestemmelse. Hjemviste sager som af det sociale nævn er blevet sendt tilbage til kommunen med henstilling om, at sagen skal behandles igen. Hovedparten af kommunernes afgørelser er almindelige førtidspensionssager. Et mindre antal er andre afgørelser. Samlet set udgjorde remonstrationssagerne, genoptagelsessagerne og hjemviste sager under 1 pct. af de kommunale afgørelser i 2008, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4. Afgjorte sager fordelt efter baggrunden for ansøgningen Antal Sager i alt Heraf remonstrationssager 72 - Heraf genoptagelsessager 70 - Heraf hjemviste sager 14

24 24 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER 2.2 Læger er de primære samarbejdspartnere Arbejdsevnevurderingen skal blandt andet sikre, at ansøgerens ressourcer såvel som jobfunktioner, kompetence og beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet er blevet afdækket. Ved indberetningen af afgørelser skal kommunen oplyse, hvilke samarbejdspartnere, der bidrog til grundlaget for afgørelsen om førtidspension. Kommunerne havde i 2008 samarbejdet med lægekonsulenter i 87 pct. af afgørelserne. Derudover var det jobkonsulenter, revalideringsinstitutioner og virksomheder, der var blandt de hyppigst anvendte samarbejdspartnere, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5. Samarbejdspartnere der har bidraget til grundlaget for afgørelsen. Ansøgere uden pension. Pct Afgørelse Tilkendelser pct. Afslag pct. Lægekonsulenter Jobkonsulenter Revalideringsinstitutioner Virksomheder Arbejdsformidlingen 7 9 Handicapkonsulenter eller andre konsulenter 6 2 Faglige organisationer 5 3 Uddannelsesinstitutioner 2 2 Ingen samarbejdspartnere 2 7 A-kasser 2 1 BST 1 1 Koordinationsudvalg 0 0 Regionale arbejdsmarkedsråd 0 0 Andre Note: Procenterne summer ikke til 100, da der kan være flere samarbejdspartnere I 18 pct. af tilkendelserne var der ikke indhentet en lægeerklæring, mens det for afslag var tilfældet i 12 pct. af sagerne. I 11 pct. af tilkendelsessagerne var der ikke indhentet speciallægeerklæring, mens der i 30 pct. var indhentet én erklæring fra speciallæge eller sygehus, jf. tabel 2.6.

25 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM FØRTIDSPENSION 25 Tabel 2.6. Brug af lægeerklæringer i kommunale afgørelser. Ansøgere uden pension. Pct Generelle lægeerklæringer/statuserklæring fra praktiserende læger Erklæring fra speciallæge eller sygehus Alle lægeerklæringer Antal lægeerklæringer Tilkendelser Afslag Tilkendelser Afslag Tilkendelser Afslag Ingen Flere end Uoplyst I alt principielle sager i Ankestyrelsen Ankestyrelsen behandler førtidspensionssager, der skønnes at have principiel eller generel betydning. I 2008 antog Ankestyrelsen 28 sager til behandling. Ankestyrelsen ændrede afgørelsen i 6 af sagerne, 17 sager blev stadfæstet og 5 sager blev hjemvist. Ankestyrelsen afgørelser indgår ikke i førtidspensionsstatistikken, der alene indeholder opgørelser over kommunerne og nævnenes førtidspensionssager.

26 26 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER 3 Hvem får førtidspension I dette kapitel gives først en karakteristik af de personer, som ansøgte om førtidspension i kommunerne i 2008 efter lov om social pension (ny lovgivning), og som ikke modtog førtidspension på ansøgningstidspunktet. En person kan godt optræde flere gange i statistikken, idet det er antallet af ansøgninger, der registreres. For eksempel hvis en person først har fået afslag og siden er tilkendt førtidspension, optræder vedkommende to gange i statistikken. 3.1 Ansøger er i gennemsnit 46,2 år Førtidspension kan tilkendes personer indtil 65 år. Personer under 18 år kan få tilkendt førtidspension, men udbetalingen kan tidligst finde sted fra det 18. år. Som eksempel kan nævnes unge med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, hvor kommunen ønsker afgørelsen truffet, så personen er sikret en indkomst fra sit 18. år. Ansøgerne i 2008 var i gennemsnit 46,2 år på ansøgningstidspunktet. Det er overvejende personer i aldersgruppen år, som søger om førtidspension. 2 ud af 3 ansøgere var i den aldersgruppe, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1. Ansøgninger fordelt efter alder og afgørelse. Pct Antal Gns.alder Alle år år år år år år Tilkendelse , Afslag , Alle ,

27 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION Psykiske lidelser udgør 48 pct. af tilkendelserne Ansøgerne har ofte mere end én sygdom eller lidelse, som får dem til at ansøge om førtidspension. I denne statistik fokuseres kun på den diagnose, som er den mest centrale i den enkeltes sygdomsbillede. I 2008 var psykiske lidelser den hyppigste hoveddiagnose blandt ansøgere til førtidspension. 48 pct. af tilkendelserne skyldes en psykisk lidelse, mens 21 pct. havde en bevægeapparatsygdom, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2. Ansøgninger fordelt efter diagnosekode og afgørelse. Pct Tilkendelse Afslag Alle Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Kræftsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Ulykkestilfælde, vold mv Sygdomme i åndedrætsorganer Medfødte misdannelser <1 <1 <1 Social indikation <1 2 <1 Øvrige diagnoser samt uoplyste Total Antal For de ansøgere, som fik afslag på førtidspension, var andelen med psykiske lidelser og bevægeapparatsygdomme stort set ens henholdsvis 36 og 37 pct. Andelen af tilkendelser til personer med psykiske lidelser, er markant højere i 2008 for ansøgere under 40 år i forhold til de øvrige aldersgrupper. 80 pct. af de der fik tilkendt en førtidspension i aldersgruppen år havde således en psykisk lidelse, mens det var tilfældet for 23 pct. over 60 år. For bevægeapparatsygdomme ses det modsatte billede. 3 pct. af ansøgerne mellem år havde en bevægeapparatsygdom, mens 24 pct. af ansøgerne over 60 år havde den diagnose, jf. tabel 3.3.

28 28 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Tabel 3.3. Tilkendelser fordelt efter hoveddiagnose og alder. Pct Alder I alt Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Kræftsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Ulykkestilfælde, vold mv Sygdomme i åndedrætsorganer. < Medfødte misdannelser 17 2 <1 <1 <1. 1 Social indikation <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 Øvrige diagnoser samt uoplyste Total Antal Note: Alder er på ansøgningstidspunktet. I 2008 havde 50 pct. af mandlige ansøgere en psykisk lidelse, mens det var 47 pct. af kvinderne. Der er til gengæld kun 17 pct. af mændene, som havde en bevægeapparatsygdom, hvorimod 24 pct. af kvinderne havde denne diagnose. Psykiske lidelser udgjorde 82 pct. og er den hyppigste lidelse blandt unge mænd i aldersgruppen under 20 år, der ansøgte om pension i I aldersgruppen år er hjerteog karsygdomme en lige så hyppig årsag til at mænd ansøger om pension som psykiske lidelser, nemlig 21 pct. jf. tabel 3.4.

29 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 29 Tabel 3.4. Ansøgere uden pension fordelt efter hoveddiagnose, køn og alder. Mænd. Pct Alder I alt Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Kræftsygdomme Ulykkestilfælde, vold mv Sygdomme i åndedrætsorganer Medfødte misdannelser 14 2 <1 <1 <1. 1 Social indikation <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 Øvrige diagnoser samt uoplyste Total Antal Note: Alder er på ansøgningstidspunktet. For kvinder i aldersgruppen år er den hyppigste årsag til ansøgning om førtidspension ligeledes psykiske lidelser. 82 pct. af ansøgerne i aldersgruppen søgte på baggrund af en psykisk lidelse. I modsætning til det, er bevægeapparatsygdomme den hyppigste årsag blandt kvinder over 60 år, 30 pct. af ansøgerne i 2008 havde den diagnose, jf. tabel 3.5.

30 30 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Tabel 3.5. Ansøgere uden pension fordelt efter hoveddiagnose, køn og alder. Kvinder. Pct Alder I alt Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Kræftsygdomme < Nervesystemet og sanseorganer Hjerte- og karsygdomme < Ulykkestilfælde, vold mv Sygdomme i åndedrætsorganer Medfødte misdannelser 22 2 <1 <1 <1. 1 Social indikation. <1 <1 <1 <1 1 <1 Øvrige diagnoser samt uoplyste Total Antal Note: Alder er på ansøgningstidspunktet. 79 pct. af de nye førtidspensionister i 2008 havde dansk herkomst. 3 pct. havde vestlig herkomst og 18 pct. havde ikke-vestlig herkomst. jf. tabel 3.6. Tabel 3.6. Nytilkendelser fordelt efter hoveddiagnose og herkomst. Pct Herkomst Tilkendelse Afslag Alle Dansk Vestlig Ikke-vestlig Antal Note: Land er uoplyst i 54 observationer. Note: Tabellen er dannet, ved at samkøre Ankestyrelsens førtidspensionsregister med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, se boks. Note: Vestlig er eksklusiv Danmark. 68 pct. af de nye førtidspensionister med ikke-vestlig herkomst fik tilkendt pension på grund af en psykisk lidelse. For personer med dansk herkomst var andelen 44 pct. Personer med ikke-vestlig herkomst er overrepræsenteret i forhold til at få tilkendt en førtidspension grundet en psykisk lidelse, jf. figur 3.1.

31 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 31 Figur 3.1 Nytilkendelser af førtidspension fordelt på herkomst og hoveddiagnose Pct Psykiske sygdomme Bevægeapparat Andre sygdomme Dansk oprindelse Vestlig oprindelse Ikke-vestlig oprindelse Førtidspensionister med ikke-vestlig herkomst tilkendes typisk førtidspension lidt tidligere end personer med dansk og vestlig baggrund. Andelen af personer med ikke-vestlig herkomst mellem 30 og 49 år er højere end andelen af øvrige førtidspensionister i samme aldersgruppe. Til gengæld er der en større andel af nytilkendelser, som tilfalder personer med dansk eller vestlig herkomst i de øvrige aldersgrupper, jf. figur 3.2. De personer med ikke-vestlig herkomst, der fik tilkendt førtidspension i 2008, var i gennemsnit 1 år yngre end de øvrige personer, der fik tilkendt førtidspension.

32 32 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Figur 3.2 Nytilkendelser af førtidspension fordelt på herkomst og alder Andel af aldersgruppen år år år år år år Dansk oprindelse Vestlig oprindelse Ikke vestlig oprindelse Samkøring med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register Ved at køre AST s førtidspensionsoplysninger sammen med DREAM, har det været muligt at opdele nytilkendelser efter etnisk oprindelse. DREAM-registret indeholder oplysninger om alle personer, der har modtaget overførselsindkomster siden Herudover indeholder register enkelt baggrundsoplysninger om personer, herunder etnisk oprindelse (herkomst). Herkomst: En person der er født i Danmark og er dansk statsborger, men har tyrkiske forældre, vil i DREAM være etnisk tyrker, altså ikke-vestlig herkomst. En person der er født i Danmark og er dansk statsborger, men har forældre der begge er 2. generationsindvandrer, født i Danmark og er danske statsborgere, vil i DREAM være etnisk dansker.

33 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION Flest fra offentlige og personlige tjenester ansøgere i 2008, svarende til 51 pct. af ansøgerne om førtidspension efter ny lovgivning, har været i beskæftigelse inden for de seneste fem år før ansøgningstidspunktet. 32 pct. af de beskæftigede ansøgere har tidligere arbejdet inden for offentlig administration, undervisning og sundhed og 20 pct. inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, jf. tabel 3.7. Tabel 3.7. Ansøgninger om førtidspension fordelt efter tidligere branchetilknytning Brancher Antal ansøgninger Pct. Andel af beskæftigede Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Beskæftigede i alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Tabellen indeholder ansøgere der har været i beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningstidspunktet. Tidligere beskæftigede inden for landbrug, industri og kultur er overrepræsenteret blandt førtidspensionister set i forhold til det samlede arbejdsmarked, mens handel, information og finansiering er underrepræsenteret, jf. tabel ansøgere i 2008, svarende til 49 pct. af ansøgerne efter ny lovgivning, har ikke været i beskæftigelse i minimum 5 år inden de ansøgte om førtidspension. 88 pct. af ansøgerne uden tidligere beskæftigelse modtog på afgørelsestidspunktet andre offentlige overførsler, som for eksempel sygedagpenge og kontanthjælp, jf. tabel 3.8.

34 34 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Tabel 3.8. Ansøgere uden tidligere beskæftigelse Hjemmearbejdende uden løn Skoleelev, studerende Pensionist 13 0 Andre offentlige overførsler Uoplyst Ikke-beskæftigede i alt Note: Tabellen indeholder ansøgere der ikke har været i beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningstidspunktet. Antal 3.4 1/4 af nye førtidspensionister har ikke været i en beskæftigelsesrettet foranstaltning Pct. Beskæftigelsesrettede foranstaltninger anvendes enten for at afprøve og udvikle en persons arbejdsevne eller for at sikre en persons fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan både være foranstaltninger, der er rettet mod at få personen ud på det ordinære arbejdsmarked, eller støttet beskæftigelse, der sikrer en vis grad af selvforsørgelse. I 2008 havde 73 pct. af førtidspensionsansøgerne deltaget i mindst én beskæftigelsesrettet foranstaltning. 74 pct. af ansøgere uden beskæftigelse inden for de seneste 5 år har været i beskæftigelsesrettede foranstaltninger, hvorimod 70 pct. af de tidligere beskæftigede har været i beskæftigelsesrettede foranstaltninger, jf. tabel 3.9. Tabel 3.9. Ansøger fordelt på deltagelse i beskæftigelsesrettede foranstaltninger. Pct Beskæftigelsesrettede foranstaltninger Beskæftigede inden Ikke-beskæftigede inden Alle for de seneste 5 år for de seneste 5 år Har deltaget i mindst 1 foranstaltning Ingen deltagelse i foranstaltninger De hyppigst anvendte beskæftigelsesrettede foranstaltninger er arbejdsprøvning, jobtræning, aktivering og fleksjob. Blandt ansøgere, der har deltaget i mindst en beskæftigelsesrettet foranstaltning, har 59 pct. været i arbejdsprøvning eller andre erhvervsmodnende aktiviteter. Det gør dem til de mest benyttede foranstaltning, jf. tabel 3.10.

35 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 35 Tabel 3.10 Ansøgere fordelt efter deltagelse i beskæftigelsesrettede foranstaltninger. Pct Beskæftigelsesrettede foranstaltninger Beskæftigede inden for de seneste 5 år Ikke-beskæftigede inden for de seneste 5 år Arbejdsprøvning/erhvervsmodning Aktivering Fleksjob Jobtræning Uddannelse Andet Ingen deltagelse Note: En person kan godt have deltaget i flere foranstaltninger, derfor summer tabellen ikke til 100. Note: Aktivering dækker over aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsespolitik og integrationsloven Alle Afhængigt af om ansøgeren har været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år er der forskel på, hvilke beskæftigelsesrettede foranstaltninger ansøgerne har været i. 29 pct. af dem, der ikke har været i beskæftiget inden for de seneste 5 år, har været i aktivering. I modsætning hertil har 6 pct. blandt de tidligere beskæftigede været i aktivering. 17 pct. af de tidligere beskæftigede har været i fleksjob, hvilket kun var tilfældet for 6 pct. af de ikke-beskæftigede. Generelt har de ikke-beskæftigede ansøgere deltaget i flere foranstaltninger end de beskæftigede ansøgere ud af 10 bor alene I 2008 boede 51 pct. af de nye førtidspensionister sammen med deres ægtefælle eller samlever. 37 pct. boede alene eller var hjemløse, jf. tabel Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers familieforhold på ansøgningstidspunktet og afgørelsens udfald Tilkendelser Afslag I alt Familieforhold Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Samlever med ægtefælle/registreret partner Lever alene* Samlever med ikke-ægtefælle Lever i husstand med forældre eller anden familie Lever i bofællesskab, kollektiv el. lign Uoplyst I alt Note: * Tallet inkluderer også hjemløse og personer uden fast adresse

36 36 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER nye førtidspensionister levede sammen med en partner. 52 pct. af partnerne arbejdede som lønmodtager. 13 pct. af de nye førtidspensionister boede sammen med en anden førtidspensionist, mens 12 pct. levede sammen med en partner på kontanthjælp/starthjælp, jf. tabel Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers ægtefælles/samlevers indkomst på ansøgningstidspunktet. Pct Indkomst Tilkendelser Afslag Alle Arbejde som lønmodtager Førtidspension eller invaliditetsydelse Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge Arbejde som selvstændig /medarbejdende ægtefælle Folkepension Efterløn/overgangsydelse Fleksjob/skånejob Ledighedsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Revalidering <1 1 <1 Statens uddannelsesstøtte <1 <1 <1 Fleksydelse <1 0 <1 Barselsdagpenge <1 <1 <1 Orlovsydelse <1 0 <1 Ydelse efter integrationsloven <1 <1 <1 Anden indkomst Ingen indkomst I alt Note: Procenterne summer ikke til 100, da der kan være mere end én indkomst

37 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION pct. af ansøgerne til førtidspension havde ingen hjemmeboende børn på ansøgningstidspunktet, jf. tabel Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter antal hjemmeboende børn på ansøgningstidspunktet Tilkendelser Afslag Alle Antal børn Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ingen Flere end 6 21 < <1 Uoplyst I alt Hvor tildeles førtidspensionen Ses der på antal nytilkendelser i 2008 pr indbygger i alle kommuner, ses der en klar tendens til at det er i udkantskommunerne samt i Odense og Århus, at der tilkendes flest førtidspensioner. I modsætning hertil, er antallet af tilkendelser pr indbygger lavt i Nordsjælland, jf. figur 3.3.

38 38 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Figur 3.3 Kommunale tilkendelser pr indbyggere Profiler af forskellige førtidspensionister I foregående afsnit er der tegnet et billede af den typiske ansøger af førtidspension som værende kvinde på 46 år, der har søgt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. Hun bor i en udkantskommune sammen med sin ægtefælle. Ægtefællen er lønmodtager. Den nye førtidspensionist har selv været beskæftiget i branchen offentlige administration,

39 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 39 undervisning og sundhed, inden for de seneste 5 år. Inden tilkendelsen er der fuldført mindst en arbejdsprøvning eller lignende. I dette afsnit tegnes der en profil af nogle af de øvrige ansøgere af førtidspension. I profilen lægges der hovedvægt på diagnose Den unge førtidspensionist Knapt 80 pct. af tilkendelserne til unge under 30 år sker på baggrund af psykiske lidelser. Heraf er 33 pct. mentalt retarderede og 25 pct. lider af skizofreni og psykoser, jf. figur 3.4. Figur 3.4. Psykiske lidelser fordelt efter diagnose - nytilkendelser til personer under 30 år. Pct Andre psykiske lidelser, 30 pct. Forstyrret personlighedsstruktur, 13 pct. Skizofreni og psykoser, 25 pct. Mental retardering, 33 pct. Den unge ansøger om pension bor alene og har ikke børn, jf. tabel 3.14 og De seneste 5 år har ansøgeren under 30 år ikke været i beskæftigelse, men har modtaget en anden offentlig ydelse. Inden tilkendelse af pension har den unge ansøger deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, jf. tabel 3.16.

40 40 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Tabel Kommunale afgørelser fordelt antal hjemmeboende børn og alder. Pct Antal børn år år år år år Ingen Flere end Uoplyst Antal Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers familieforhold og alder. Pct Familieforhold år år år år år Samlever med ægtefælle/registreret partner Lever alene* Samlever med ikke-ægtefælle Lever i husstand med forældre eller anden familie Lever i bofællesskab, kollektiv el. lign Uoplyst Antal Note: * Tallet inkluderer også hjemløse og personer uden fast adresse Tabel Ansøger fordelt på deltagelse i beskæftigelsesrettede foranstaltninger og alder. Pct Beskæftigelsesrettede foranstaltninger år år år år år Har deltaget i mindst 1 foranstaltning Ingen deltagelse i foranstaltninger Den ældre førtidspensionist I modsætning til de øvrige er den nye førtidspensionist på 50 år eller derover kendetegnet ved enten at have en bevægeapparatsygdom eller en psykisk lidelse.

41 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 41 Nervøse og stress relaterede tilstande er årsagen til knapt 40 pct. af tilkendelserne, når det gælder psykiske lidelser, for personer i aldersgruppen over 50 år. Affektive sindslidelser er årsag til 22 pct. af tilkendelserne i samme gruppe, jf. figur 3.5. Figur 3.5. Psykiske sygdomme fordelt efter diagnose - nytilkendelser til personer i aldersgruppen år. Pct Andre psykiske lidelser, 25 pct. Nervøse og stressrelaterede tilstande, 39 pct. Psykiske lidelser efter brug af alkohol eller andre psykoseaktive stoffer, 14 pct. Affektive sindslidelser, 22 pct. Af de personer over 50 år, der fik tilkendt en førtidspension på baggrund af en bevægeapparatsygdom, er rygsygdomme den hyppigst forekommende årsag. 47 pct. fik tilkendt pension på baggrund af en rygsygdom, mens 30 pct. fik tilkendt på baggrund af slidgigt og andre ledsygdomme, jf. figur 3.6.

42 42 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Figur 3.6. Bevægeapparatsygdomme fordelt efter diagnose - nytilkendelser til personer i aldersgruppen år. Pct Andre bevægeappartsygdomme, 23 pct. Rygsygdomme, 47 pct. Slidgigt og andre ledsygdomme, 30 pct. Den ældre ansøger bor sammen med sin ægtefælle, der arbejder som lønmodtager, og har ingen hjemmeboende børn, jf. tabel 3.14 og Selv har ansøgeren været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år inden for offentlige og personlige tjenester Førtidspensionisten med ikke-vestlig herkomst personer med ikke-vestlig baggrund søgte om en førtidspension i 2008, heraf fik tilkendt en førtidspension. 68 pct. af alle tilkendelser til personer med ikke-vestlig herkomst bevilges på baggrund af et sygdomsforløb præget af psykiske lidelser. Posttraumatisk eller kronisk belastningsreaktion var primære tilkendelsesårsag, jf. figur 3.7.

43 KAPITEL 3 HVEM FÅR FØRTIDSPENSION 43 Figur 3.7. Psykiske lidelser fordelt efter diagnose - nytilkendelser til personer med ikke-vestlig herkomst. Pct Andre psykiske lidelser, 13 pct. Skizofreni og psykoser, 10 pct. Affektive sindslidelser, 11 pct. Posttraumatisk eller kronisk belastningssyndrom, 55 pct. Andre nervøse og stressrelaterede tilstande, 11 pct. Ansøgeren med ikke-vestlig baggrund har ikke været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år, men modtaget en anden offentlig ydelse. Ansøgeren har dog deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, jf. tabel Tabel Ansøger fordelt på deltagelse i beskæftigelsesrettede foranstaltninger og land. Pct Beskæftigelsesrettede foranstaltninger Dansk Vestlig Ikke-vestlig Har deltaget i mindst 1 foranstaltning Ingen deltagelse i foranstaltninger Note: Tabellen er dannet, ved at samkøre Ankestyrelsens førtidspensionsregister med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Note: Vestlig er eksklusiv Danmark. Den typiske ansøger med ikke-vestlig baggrund har hjemmeboende børn, jf. tabel Ansøgeren bor sammen med sin ægtefælle, der modtager kontant- eller starthjælp, jf. tabel 3.19 og pct. af de ikke-vestlige ansøgers ægtefæller modtager kontant- eller starthjælp, mens 24 pct. modtager førtidspension eller invaliditetsydelse. Sammenlignet med ansøgere af dansk eller vestlig herkomst er der her tale om en overhyppighed i forhold til, at ægtefællen modtager en social ydelse.

44 44 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter antal hjemmeboende børn og herkomst. Pct Antal børn Dansk Vestlig Ikke-vestlig Ingen Flere end Uoplyst Antal Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers familieforhold og herkomst. Pct Familieforhold Dansk Vestlig Ikke-vestlig Samlever med ægtefælle/registreret partner Lever alene* Samlever med ikke-ægtefælle Lever i husstand med forældre eller anden familie Lever i bofællesskab, kollektiv el. lign Uoplyst Antal Note: * Tallet inkluderer også hjemløse og personer uden fast adresse Tabel Kommunale afgørelser fordelt efter ansøgers ægtefælles/samlevers indkomst og herkomst. Pct Indkomst Dansk Vestlig Ikke-vestlig Arbejde som lønmodtager Førtidspension eller invaliditetsydelse Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge Øvrige indkomster* Note: * Øvrige indkomster omfatter: Arbejde som selvstændig /medarbejdende ægtefælle, Folkepension, Efterløn/overgangsydelse, Fleksjob/skånejob, Ledighedsydelse, Arbejdsløshedsdagpenge, Revalidering, Statens uddannelsesstøtte, Fleksydelse, Barselsdagpenge, Orlovsydelse, Ydelse efter integrationsloven, Anden indkomst og Ingen indkomst.

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING he SAS Survey Solution of 8 08-01-2013 08:53 Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 21 16-04-2013 10:22 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Benyttes til indberetning af afgørelser truffet i 2012 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2007 FØRTIDSPENSIONER: ÅRSSTATISTIK 2007 2 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, april 2007 Emneord

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Tema: Sygedagpenge og førtidspension

Tema: Sygedagpenge og førtidspension TEMA: SYGEDAGPENGE OG FØRTIDSPENSION 1 Tema: Sygedagpenge og førtidspension 40 pct. af alle nye førtidspensionister i 1. kvartal 2008 modtog sygedagpenge lige inden tilkendelsen af førtidspension. De havde

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:4

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:4 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:4 Kolofon Titel: Førtidspensioner Kvartalsstatistik 2005:4 Undertitel: En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser i førtidspensionssager

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:2

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:2 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Førtidspensioner: Kvartalsstatistik 2005:2 Kolofon Titel: Førtidspensioner Kvartalsstatistik 2005:2 Undertitel: En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser i førtidspensionssager

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 8 08-01-2013 08:54 Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager December 2008 Titel Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Udgiver Ankestyrelsen, december 2008 ISBN

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

UNGE FØRTIDSPENSIONISTER

UNGE FØRTIDSPENSIONISTER UNGE FØRTIDSPENSIONISTER STATUS OG UDVIKLING Beskæftigelsesregion Nordjylland Februar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 INDLEDNING... 4 Analysens fokus...6 BAGGRUNDSVIDEN: HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION?...

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). SKEMAVEJLEDNING Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). Hvem skal anvende det elektroniske indberetningsskema?

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra juli 2013 til juli 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Forsikrede

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95 Juni 29 Indhold 1 Førtidspension 5 2 Fleksjob 51 Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83 Appendiks 2 Datagrundlag 91 Litteraturliste 95 1. Førtidspension 1.1 Førtidspensionsreformen virker ikke 7 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere