Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 26

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Kvindehuset i Lyngby 2800 Tlf.: Hjemmeside: (krisecenter) 18 til 70 år (seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb) Pladser i alt: 10 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Daugaard Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den 3. december 2014 og indbefatter alene udvalgte temaer. Tilsynsbesøget omhandler tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater. Det belyste tema, vil indgå i den samlede re-godkendelse i Side 2 af 26

3 Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Krisecenteret er et tilbud i henhold til Lov om Social Service 109. Målgruppen er kvinder i alderen 18 til 70 år, som har været udsat for voldeligt overgreb, seksuelle overgreb eller andet overgreb. Tilbuddet er normeret til 10 kvinder samt evt. medfølgende børn. Socialtilsynets overordnede vurdering er, at der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen. Tilbuddet har et fælles værdigrundlag men ikke ét fælles teoretisk metodegrundlag idet, der tages udgangspunkt i, at kvinder og børn er forskellige og fordrer forskellige metodiske tilgange. Der tages ligeledes udgangspunkt i, at kvinder og børn er forskellige steder i deres forløb på krisecenteret og tilbuddets tilgang er differentieret i forhold til dette. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgeren mål for borgeren under og efter opholdet på Krisecentret. Der følges op på målene og samarbejdes med eksterne aktører fx. kommunal sagsbehandler. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har stort fokus på, at indsatsen for borgerne skal tilpasses borgerens situation og at denne tilgang sammen med systematikken ved fastsættelse af mål, indsats og evaluering, fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet understøtter generelt borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne oplever i høj grad, at de har indflydelse på deres personlige forhold og at de - via beboermøder - har indflydelse på dagligdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet støtter op om borgernes inddragelse i fællesskabet på tilbuddet og på at understøtte fællesskabet. Tilbuddet har fokus på sund kost og på motion og understøtter, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb. Tilbuddet har en Side 3 af 26

4 anerkendende og inddragende tilgang til borgerne, der er medvirkende til, at magt, indgriben i selvbestemmelsesretten og overgreb i høj grad undgås. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 26

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportal Sociale handleplaner Pædagogiske handleplaner Krisecentererklæring Underretning Beredskabsplan for akutte episoder Samspil mellem leder og medarbejdere Samspil mellem medarbejder og borgere Interview med ledelse Semistruktureret gruppeinterview med personale Semistruktureret gruppeinterview med borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 26

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer : Slotsvænget 23B, 2800 Kgs. Lyngby Marianne Daugaard Jensen Kvindehuset i Lyngby Anmeldt Kvalitetsmodellens tema 3 Side 6 af 26

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 26

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk og på baggrund af faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet har et fælles værdigrundlag men ikke ét fælles teoretisk metodegrundlag idet, der tages udgangspunkt i, at kvinder og børn er forskellige og fordrer forskellige metodiske tilgange. Der tages ligeledes udgangspunkt i, at kvinder og børn er forskellige steder i deres forløb på krisecenteret og tilbuddets tilgang er differentieret i forhold til dette. Tilbuddet opsætter mål gennem sociale handleplaner og pædagogiske opholdsplaner, som udarbejdes på krisecenteret. Tilbuddet understøtter, at borgerne får tilbud om, at få udarbejdet social handleplan i henhold til Servicelovens 141. Der følges op på mål for Side 8 af 26

9 opholdet, ved samtaler med borgeren og møder med hjemkommune og der afholdes interne konferencer, hvor borgerens situation drøftes tværfagligt. Socialtilsynet bemærker, at borgerne oplever stort ejerskab i forhold til deres individuelle handleplan. Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne oplever, at personalet lytter til dem og at der er opmærksomhed på deres individuelle behov. Borgerne giver endvidere udtryk for, at personalet respekterer, at tilbuddet er borgernes hjem i den tid, de bor der. Der er beboermøder, hvor borgerne har mulighed for indflydelse på dagligdagen i tilbuddet og borgerne føler sig herigennem medinddraget. Tilbuddet har husregler/leveregler for borgerne i tilbuddet. Tilbuddets husregler fordrer, at borgerne skal være i tilbuddet efter kl. 23, men at der kan laves individuelle aftaler. Socialtilsynet vurderer, at husreglerne til en vis grad har en negativ påvirkning af borgernes selvbestemmelse. Socialtilsynet anerkender, at husregler/leveregler kan være nødvendige og hensigtsmæssige af både praktiske og sikkerhedsmæssige hensyn, men at disse løbende bør drøftes og evalueres i samarbejde med borgerne. Side 9 af 26

10 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har i høj grad fokus på borgernes inddragelse i fællesskabet og på at understøtte fællesskabet ved blandt andet at tilbyde fælles morgenmad og invitere borgerne til festliggørelse af højtider. Tilbuddet har fokus på sund kost og på motion. Tilbuddet understøtter, hvis borgerne har forslag til en aktivitet og der er en gang om måneden Wellness for borgerne på tilbuddet. Tilbuddet understøtter, at kvinder og børn får tilbud om kontakt med læge og sundhedsplejerske efter behov. Alle børn får tilbud om samtale med psykolog og kvinderne understøttes i kontakt til familierådgiver i forbindelse med udslusning. Tilbuddet understøtter kvinderne i samtaler med psykolog som bliver financieret via puljemidler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb. Tilbuddet har en anerkendende og inddragende tilgang til borgerne, der er medvirkende til, at magt, indgriben i selvbestemmelsesretten og overgreb i høj grad undgås. Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og kendt af medarbejderne. Der foreligger beredskabsplan i forhold til akut opstået situation som er tilgængelig for medarbejderne. Side 10 af 26

11 Socialtilsynet har ikke set dokumentation på beredskabsplaner i øvrigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en klar beskrivelse af den målgruppe tilbuddet henvender sig til og at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målsætning og målgruppe. Tilbuddet har et fælles værdigrundlag, men ikke ét fælles teoretisk metodegrundlag. Der tages udgangspunkt i, at kvinder og børn er forskellige og fordrer forskellige metodiske tilgange. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Tilbuddet opsætters mål gennem sociale handleplaner og pædagogiske opholdsplaner som udarbejdes på krisecenteret. Tilbuddet understøtter, at borgerne får tilbud om, at få udarbejdet en social handleplan i henhold til Servicelovens 141. Der følges op på mål ved samtaler med borgeren og møder med hjemkommune og der afholdes interne konferencer, hvor borgerens situation drøftes tværfagligt. Borgerne oplever stort ejerskab i forhold til deres handleplan. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet understøtter, at borgeren får tilbud om udarbejdelse af social handleplan i henhold til SEL 141, men at en sådan ofte ikke foreligger. Tilbuddet inviterer sagsbehandler til handleplansmøde og i tilfælde af, at et sådan møde ikke kan realiseres, sender tilbuddet intern social handleplan til kommunen. Tilbuddet dokumenterer positive resultater i forhold til den interne sociale handleplan. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) På Tilbudsportalen angives målgruppen til at være kvinder i alderen 18 til 70 år og som har været udsat for seksuelt overgreb, voldeligt overgreb eller andet overgreb. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at målgruppen er voldsramte kvinder og børn, der er udsat for trusler om vold inden for nære relationer. Fysisk vold defineres ved slag, skub og rusk. Side 11 af 26

12 Ved visitationen tager medarbejderne altid kvindens ord om volden for pålydende, men der er også altid tale om en faglig vurdering i forhold til visitering. Der gives eksempel på, at unge etniske piger henvender sig, fordi de oplever, at de ingen ting må og at de tænker, at de vil få mere frihed på et krisecenter. Når de hører om de rammer krisecenteret har med fx. fælles badeværelse og køkken, vælger de ofte fra. Det oplyses, at der altid bliver lavet en vurdering af trusselsbilledet. Det oplyses endvidere, at alle kvinder - ved visitationen - skal tale med leder/souchef. Hvis det ikke er muligt at tilbyde en plads, bliver kvinderne hjulpet videre til et andet tilbud. Nogle kvinder henvender sig udelukkende for at få rådgivning. Medarbejderne oplyser, at de altid opfordrer til, at kvinderne anmelder volden, men at det er op til kvinden at træffe den beslutning. I forhold til længden af ophold på krisecenteret oplyser medarbejderne, at målsætningen er, ophold er omkring 3-6 måneder. Ved interview med ledelse fremgår det, at definitionen af vold forstås som fysisk, seksuel, psykisk og materiel vold. Langt det meste af den vold kvinderne har været udsat for er af psykisk karakter, men ofte går flere forskellige former for vold hånd i hånd. Det oplyses, at der sjældent er tale om, at kvinder henvender sig uden, at der er tale om en voldsproblematik, der gør, at de falder inden for tilbuddets målgruppe. Ledelsen vurderer, at der stort set ikke bliver kvinder visiteret, som ikke hører til målgruppen og at den øgede fokus på korrekt visitering er medvirkende til, at mange kvinder bliver hjulpet under deres ophold. Tilbuddets faglige tilgang er på Tilbudsportalen oplyst til at være Recovery-understøttende tilgang og anerkendende tilgang, og metoden er en familieorienteret tilgang til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. Medarbejderne fortæller i interview, at tilbuddet har et fælles værdigrundlag men ikke fælles metodegrundlag. De supervisorer som tilbuddet har benyttet - har også haft forskellige faglige tilgange, og der nævnes eksempler som psykodynamisk og narrativ tilgang. Side 12 af 26

13 Medarbejderne beskriver, at de anvender metoder og faglige tilgange, der er individuelt tilpasset den enkelte kvinde. Der beskrives eksempler på metoder, fx den kognitive metode med udgangspunkt i den kognitive diamant eller, at der kan arbejdes med tidslinjer. Det beskrives endvidere, at en stor del af arbejdet er, at arbejde med relationen mellem kvinde og børn. Medarbejderne fortæller, at de arbejder med kvinderne i faser afhængigt af, hvor kvinderne er i deres aktuelle. Fx bruges 1. fase til, at kvinden og børnene falder til ro og der tages der fat på det mest akutte i kvindens situation. Medarbejderne kalder den faseinddelte tilgang for situeret pædagogik og bruger faserne til at tænke på hvor kvinden og børnene er henne fysisk og mentalt og om det fx er hensigtsmæssigt, at forvente initiativ eller om kvinden fortsat er så krisepræget, at hun har brug for støtte. Ved interview med ledelsen fortælles det, at tilbuddet i deres tilgang til kvinden og børnene anlægger et helhedssyn, og at man i starten bruger meget energi på bolig. Leder oplyser, at tilbuddet er nødt til at være meget målrettede i forhold til at tage opgaver, som i nogle tilfælde kunne ligge hos kommunen. Det er et valg, som tilbuddet har truffet for at kvinderne ikke på uhensigtsmæssig vis bliver på krisecenteret i for lang tid. Det er erfaringen, at der kan udvikle sig en afhængighed, hvis kvinderne bor for længe på et krisecenteret. Ved interview med ledelse fremgår det endvidere, at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i 4 faser: 1 fase som dækker de første 1-2 uger kan kvinderne være i krise, desorienterede, have svært ved at passe børn mv. Her er det primært omsorg der tilbydes. Ved 2. fase er kvinden ofte mere samlet og medarbejderne kan tydeligere se de ressourcer hun har. Ved 3. fase, vil det være muligt, at arbejde med volden og komme tættere på de udfordringer kvinderne og deres børn har. Ved 4. fase er kvinderne tættere på udskrivning. Tilbuddets faglige fælles tilgang er den anerkendende tilgang. Kvinderne er meget forskellige og derfor vælger tilbuddet også forskellige metoder. Leder giver udtryk for, at medarbejderne har Side 13 af 26

14 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) metodefrihed og at der ikke er nogen fælles metoder. Lederen fortæller, at hun oplever, at tilbuddet er et tilbud der hele tiden er i udvikling, og at der er overvejelser om, hvorvidt der i højere grad skal være en mere fælles metodik - uden at give slip på, at man bruger et bredt spektrum af metoder. Ved interview med borgerne fremgår det, at der er en oplevelse af, at medarbejderne er dygtige og at borgerne føler sig hjulpet. Medarbejderne har hver især nogle kompetenceområder og borgerne oplever, at medarbejderne udfordre dem positivt. Det opleves, at personalet er gode at tale med - ærlige - guidende og "får os til at tænke". Borgerne oplever endvidere, at medarbejderne er gode til at følge hurtigt op på ting. Af Tilbudsportalen fremgår det, at der opsættes mål gennem sociale handleplaner og pædagogiske opholdsplaner som udarbejdes på krisecenteret, samt handleplaner jf. SEL 141 om udarbejdes af kvindens hjemkommune. Det fremgår endvidere, at der følges op og dokumenteres gennem opfølgende møder og samtaler med kvinden og hendes hjemkommune. Det oplyses, at tilbuddet har konference hver uge, hvor kvindens situation bliver drøftet med henblik på den fortsatte faglige hjælp og støtte. Der vurderes altid hvorvidt kvinden fortsat er målgruppen til krisecenteret. Medarbejderne oplyser ved interview, at den første handleplan helst skal være udarbejdet inden for 3 uger. helst skal laves 14 dage efter, at kvinden er flyttet ind. Efter en måned skal der følges op. Handleplanen laves i samarbejde med kvinden og det er kvindens kontaktperson, der har ansvaret for, at der laves indsatsmål og at der følges op på disse. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at tilbuddet - når der afholdes konference - tager alle nye beboere op til drøftelse, samt at yderligere to beboere drøftes tværfagligt. Det fremgår af interview, at der ikke er en systematik for, at alle kvinder bliver taget op til fælles faglig drøftelse. Det Side 14 af 26

15 oplyses under interview, at tilbuddet er i gang med at systematisere, hvordan man på konference gennemgår kvindernes udfordringer og mål samt tilbuddets indsats fx. ved at stille bestemte spørgsmål hver gang. Det oplyses ved interview med medarbejderne, at indsatsen dokumenteres efter hver samtale og at det fremgår hvilket mål indsatsen er knyttet til. De beslutninger der tages på konferencen noteres i dokumentationssystemet EKJ. Nogen gange tager drøftelserne på konferencen udgangspunkt i socialfaglig handleplan men ikke altid. Det oplyses af medarbejderne, at drøftelserne fra konferencen altid efterfølgende vil blive delt med kvinden. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at der altid - i forbindelse med at en kvinde flytter ind med børn - laves en underretning til bopælskommunen med en grundig beskrivelse af kvindens og børnenes situation. Det samme gør sig gældende, når kvinden flytter fra krisecenteret. Kvinden er inddraget i denne proces. Ved interview med ledelsen fremgår det, at der bliver gjort status og lavet statuserklæringer til kommunen, ud fra hvor kvinden er i sit forløb. Der bliver typisk gjort status, når der er møder med kommunen. Leder fortæller, at der bliver samlet op på tilbuddets indsats på konference. Her foregår der en åben evaluering af, hvad var det der var svært og hvad gik godt. Dette bliver som oftest delt med kvinderne. Leder fortæller, at tilbuddet er i gang med, at forberede fokusgruppe interview i forhold til hvordan kvinderne oplever, at deres ophold har været. Aktuelt arbejder tilbuddet med at opstille relevante spørgsmål til kvinderne, for at kunne danne sig et billede af, hvad der virker under opholdet. Endvidere vil man gerne sætte fokus på, om kvinderne oplever, at har de haft indflydelse på indsatsen under opholdet, fået hjælp til at bearbejde oplevelserne, som førte til opholdet mv. Side 15 af 26

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet regner med, at gå i gang med undersøgelsen i løbet af Ved interview med borgere fremgår det, at alle borgere har en plan for deres ophold, bortset fra én borger der er forholdsvis nyankommen. Der er aftalt dato med borgeren for hvornår planen skal laves. Alle borgerne giver udtryk for, at de oplever, at det er deres plan. En af borgerne fortæller, at hun primært selv har lavet planen - med støtte fra personalet. En anden borger fortæller, at hun har sin plan hængene synligt på værelset. Socialtilsynet har set dokumentation i form af en social handleplan. Af denne fremgår en beskrivelse af kvindens historie, at der er opsat mål, at der er angivet hvilken indsats der skal ydes i forhold til målet samt lavet aftaler om hvem der skal yde hvilken indsats. Der er endvidere set dokumentation i form af pædagogisk plan. Ad denne fremgår mål, indsats for målene, hvem der skal udføre indsatsen samt evaluering. Ved interview med ledelsen fremgår det, at tilbuddet beder om, at se kommunens 141 handlplan. Kvindens bopælskommune bliver inviteret til møde, hvor planen kan medbringes. Det er erfaringen, at der ofte ikke ligger en 141 plan. Tilbuddet udarbejder en social plan - der ud fra en helhedsbetragning - beskriver kvindends situation og behov. Der er kommuner, der tager udgangspunkt i den sociale handleplan som tilbuddet udarbejder. Tilbuddet dokumenterer, at de understøtter, at kvinden får tilbud om, at få udarbejdet en handleplan iht. Servicelovens 141. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at sagsbehandler inviteres til handleplansmøde, men at ikke er altid, at sagsbehandler deltager og så bliver den sociale handleplan tilsendt kommunen efterfølgende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes Socialtilsynet konkluderer, at borgerne på tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt. Der lægges især vægt på borgernes udtalelse om, at personalet har tid til at lytte, når der er behov for, at borgerne oplever, at personalet Side 16 af 26

17 medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet respekterer, at det er borgernes hjem i den periode de bor der og at borgerne oplever lydhørhed fra personalets side og opmærksomhed på deres behov. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Tilbuddet har beboermøder, hvor borgerne har mulighed for indflydelse på tilbuddets dagligdag. Der er på tilbuddet husregler/leveregler som fx omfatter, at borgerne skal være tilbage på tilbuddet før kl Det betyder også, at borgerne ikke har mulighed for at ryge - idet der er rygeforbud inde på tilbuddet - hvilket påvirker borgerens oplevelse af selvbestemmelse. Det fremgår, at der er mulighed for at tage individuelle undtagelser i forhold til husregler/leveregler og at det blandt andet kan anhænge af hvilke medarbejdere der er på arbejde. Socialtilsynet har ikke kendskab til, at der er tydelige og nedskrevne retningslinier for, hvilke situationer der kan give undtagelse for reglerne. Borgerne giver udtryk for at handleplanerne er deres planer, og at de i høj grad har indflydelse i processen med at lave planen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med borgere fremgår det, at personalet har tid til at lytte når der er brug for det. Ved interview med ledelse fremgår det, at man gerne vil høre, respekter og anerkende borgerne. Medarbejderne spørger ind til borgerne om deres holdninger til forhold på tilbuddet eller egen situation. Lederen oplever, at medarbejderne er opmærksomme på borgerne - både i forhold til det de siger, men også i forhold til det, som de måske ikke får sagt. Lederen oplever, at borgerne kommer til hende, hvis der er noget de ikke er tilfredse med. Lederen fortæller, at alle kvinder bliver oplyst om, hvad de har ret til og pligt til - ligesom de bliver oplyst om, at de har aktindsigt. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at kvinderne helt selv bestemmer deres hverdag mellem 7 og Kvinderne skal være tilbage til krisecenteret kl. 23. Hvis en kvinde fx arbejder til Side 17 af 26

18 vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov senere, kan der laves aftaler om det. Det fremgår af interview med medarbejderne, at der afholdes ugentlige møder og at der forude for møderne foreligger dagsorden og efterfølgende referat. Ud over de ugentlig møder, afholder kvinderne også køkkenmøder, hvor de drøfter praktiske ting som fx rengøring og hvordan kvinderne har det indbyrdes. Medarbejderne oplyser, at kvinderne ikke har indflydelse på hvornår huset skal holde åbent og fx. vil det ikke være tilladt at komme kl. 05. efter en bytur. Ved interview med borgerne fremgår det, at det kan være lidt svært, at man skal være hjemme inden kl. 23 fx hvis man er ude og besøge familie. Det er også svært, at man fx ikke kan ryge efter kl Borgerne oplever, at rammerne kan bøjes hvis der er brug for det. Det er dog afhængigt af, hvilken medarbejder der er på arbejde. Borgerne oplever, at personalet generelt set respekterer, at det er borgernes hjem for den periode de bor der. Borgerne bekræfter ved interview, at der holdes møder, hvor man har mulighed for indflydelse. Et eksempel er, at borgerne har været med til at bestemme, hvornår og hvor mange timer en medarbejder skal støtte med at passe børnene. Borgerne bliver også opfordret til at komme med forslag til aktiviteter. I forhold til hverdagen, er det borgerne selv der planlægger og bestemmer, hvordan det skal være. Det er lydhørhed fra personalets side, hvis der er brug for at ændre en indgået aftale. En borger sammenligner med hendes ophold på andre krisecentre og giver udtryk for en oplevelse af, at der er meget mere støtte og meget mere opmærksomhed på borgerne på Lyngby Kvindekrisecenter, end andre steder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne lægger vægt på, at personale og andre beboere i starten - når borgeren flytter ind- har fokus på, at inddrage borgeren i fællesskabet. Borgerne giver udtryk for, at fællesskabet betyder meget, men at det også er fællesskabet der ind i mellem, kan være en udfordring. Side 18 af 26

19 Medarbejderne understøtter fællesskabet ved blandt andet at fejre traditioner som højtider. Desuden er medarbejderne særligt opmærksomme på borgernes trivsel ved, at tilbyde borgerne den støtte det vurderes, at borgeren har behov for - hvilket kan have karakter af at være sammen med børnene, hjælpe med praktiske ting eller samtale. Socialtilsynet konkluderer, at borgeren med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet understøtter, at kvinder og børn får tilbud om kontakt med læge og sundhedsplejerske efter behov. Alle børn får tilbud om samtale med psykolog og kvinderne understøttes i kontakt til familierådgiver i forbindelse med udslusning. Tilbuddet understøtter kvinderne i samtaler med psykolog som bliver financeret via puljemidler. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet har fokus på sund kost og vejleder borgeren i forhold til dette. Tilbuddet har endvidere fokus på motion og understøtter initiativer der måtte komme fra borgerne. Internt på tilbuddet er der Wellness en gang om måneden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview med borgerne fremgår det, at to borgere oplever at de trivedes på krisecenteret. En har boet der for kort til at kunne sige det. En af borgerne udtaler, at hun trivedes fordi, der er et godt socialt sammenhold. Borgeren uddyber og fortæller, at det var svært i starten, men at det går godt nu. En anden borger supplerer med, at vedkommende oplever, at man tit har det svært personligt i starten og at det kan være svært, at komme ind i fællesskabet. En anden borger fortæller, at der er hyggeligt og at der er en god stemning. En borger oplever, at der er meget fokus lige når man flytter ind på krisecenteret. Det gælder både fra personalets side og fra de andre beboere. Det beskrives at, beboerne var opsøgende og personalet er gode til at spotte hvis de mærkede, at der var noget der var svært. Det oplyses, at personalet har fokus på, at få en ny kvinde præsenteret for de andre kvinder, således at det er Side 19 af 26

20 nemmere, at blive en del af fællesskabet. Borgerne giver udtryk for, at de synes, at personalet er gode til at arrangere ting og gode til at sidde med ved morgenbordet og snakke. En borger sætter særlig pris på, at personalet arrangerer fx julehygge. En borger fortæller, at personalet støtter, når der er behov for det. Hun har fx oplevet, at en medarbejder har taget hendes opvask, og støttet hende ved tøjvask mv. Det opleves også af borgerne, at personalet er gode til børnene, og at børnene opsøger personalet som er gode til at aktiverer børnene ved at lade dem tage kopier eller andet. Borgerne giver udtryk for, at det værste ved at bo på krisecenteret er, at man kan savne at have sit eget. Det er rart at have andre at tale med, men det kræver også noget at bo flere sammen og der er ikke så meget privatliv. Det er godt at børnene har nogen at lege med, og at der er nogen at tale med. Det er også godt, at personalet tilbyder hjælp i forhold til børnene hvis der er brug for det. Ved interview med ledelsen fremgår det, at der er fokus på, at være velforberedte når der kommer en ny kvinde fx at værelset står klart. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet har ugentlige husmøder, hvor det b. la er muligt for medarbejderne at få et indtryk af om kvinderne trivedes og tage samtaler hvis det opleves, at de ikke gør. Leder fortæller, at et opmærksomhedspunkt - i forhold til kvindernes og børnenes trivsel - er deres sociale omgang med de andre kvinder og børn og hvor meget de er deltagende i fællesskabet - som indikatorer på om de trivedes. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at tilbuddet har kontakt til en læge lokalt og at kvinden får støtte til at kontakte denne, hvis der er behov for det. Hvis en kvinde er meget fysisk voldsramt er det et krav, at de bliver tilset af læge. Det oplyses, at tilbuddet samarbejder med sundhedsplejerske. Medarbejderne fortæller, at alle børn bliver tilbudt 10 timers samtale med psykolog. Psykologen kommer i tilbuddet og det er personalet der understøtter, at det sker. Kvinderne har via puljemidler Side 20 af 26

21 mulighed for at få 4 timers psykologhjælp. Ved interview med borgere, fremgår det, at en kvinde blev tilbud psykolog, der hun kom til tilbuddet. En anden kvinde har opbrugt sine psykologtimer under ophold på et andet krisecenter, og personalet har vejledt hende i at forsøge, at få psykologhjælp via egen læge og kommune. En borger der står for at flytte fra tilbuddet fortæller, at vedkommende har fået tilbudt familierådgiver. Ved interview med ledelse fremgår det, at der er samarbejde med en praktiserende læge, som tilser de kvinder, der på grund af deres situation, ikke kan gå til egen læge. Tilbuddet har indgået aftale om, at den lokale sundhedsplejerske kommer i tilbuddet, når der er behov for det. Ledelsen oplyser, at en del af tilbuddets faglige fundament er, at se det der måtte være - også det fysiske og ved visitationen er der også fokus på evt. fysiske skader. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har set dokumentation - via handleplan - for at et barn modtager hjælp fra psykolog. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at man der er fokus på sund kost. Det nævnes - som eksempler, at tilbuddet b.la. via plakater visualiserer madpyramiden. Medarbejderne italesætter, hvad sund mad er og der interveneres, hvis det opleves at en kvinde lever meget usundt. Tilbuddet har tilbud om fælles morgenmad med fokus på den sunde morgenmad. Der har været foredrag om sund kost og der har været yoga på tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at de opfordrer kvinderne til, at komme ud af huset - gå ture mv. Hvis der fra kvindernes side er forslag om, at iværksætte en fysisk aktivitet fx. zumba. bliver det understøttes. En gang om måneden er der Wellness aften med massage og der er fælles traditioner fx. julehygge, julemiddag/juleaften eller fokus på andre højtider. Ved interview med ledelse fremgår det, at tilbuddet har særlig fokus på sund kost og motion. Lederen fortæller, at medarbejderne vejleder omkring kost, men er opmærksomme på, at det kan være sårbart for kvinden at anfægte hendes måde at vælge kost på. I forhold til fysisk sundhed, opfordres kvinderne til at gå ture med deres børn. Der er Wellness og massage en gang om Side 21 af 26

22 måneden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Tilbuddet har en anerkendende og inddragende tilgang til borgerne, der er medvirkende til, at magt og indgriben i selvbestemmelsesretten i høj grad undgås. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet ikke dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser, idet målgruppen ikke er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse i Serviceloven. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview med ledelsen fremgår det, at målgruppen ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelse om magtanvendelse. Der har været to tilfælde i år hvor det har været nødvendigt at fastholde et barn med moderens billigelse. Tilbuddet vurderer, at der var tale om omsorg. Der blev fulgt op på situationen i forhold til moderen og barnet. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview med borgerne fremgår det, at ingen af de interviewede har oplevet, at der har været magtanvendelse hverken fysisk eller i forhold til at bestemme ting over for beboerne fx. mad. Leder oplyser ved interview, at tilbuddets målgruppe ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Der er som følge af dette ikke dokumenteret magtanvendelse. Leder beskriver en situation, hvor det har været nødvendigt at fastholde et barn. Dette er ikke omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse, men der blev efterfølgende fulgt op på hændelserne både med moderen og barnet og blandt personalet i forhold til fremtidig læring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Tilbuddets anerkendende og inddragende tilgang er i høj grad medvirkende til, at overgreb ikke Side 22 af 26

23 forekommer. Tilbuddet har fokus på forebyggelse af vold og borgerne på tilbuddet vejledes i hvordan de kan forebygge, at en voldelig situation kan opstå. Der er endvidere fokus på omgangstonen og omgangsformen borgerne indbydes og mellem kvinder og børn. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. Der foreligger beredskabsplan i forhold til akut opstået situation. Socialtilsynet har ikke set dokumentation på beredskabsplaner i øvrigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview med medarbejder fremgår det, at målgruppen er sårbar og udsat for overgreb. Det er kvinder som på individuel vis kan være udsat for overgreb. Det kan være kvinder der oplever, at de verbalt bliver overgrebet af en anden kvinde. Medarbejderne udtaler, at det er i fokus, at få talt med kvinderne om at få sagt fra i situationer, der ellers kan føre til overgreb. Det beskrives, at der kan være kvinder, som begår overgreb mod deres børn. Her indgår medarbejderne i dialog med kvinderne og det vil fremgå, at vold mod børn ikke accepteres og desuden er i strid med lovgivningen. Medarbejderne samarbejder med de sociale myndigheder. Hvis der skal ske en politianmeldelse af en given situation, har tilbuddet en forventning om, at kommunen foretager denne anmeldelse. Ved interview med borgerne fremgår det, at der ikke opleves overgreb. Borgerne oplever, at personalet taler anerkendende og forklarer hvorfor, der er rammer fx. om børnenes sengetid. Det fremgår af interview med borgerne, at personalet tilbyder deres hjælp, hvis der er konflikter omkring børnene, men de siger aldrig, at borgerne skal gøre noget på en bestemt måde. Det opleves, at personalet er meget opmærksomme på, at det er kvinderne der bestemmer hvilke rammer, der er for deres børn. Personalet taler ikke med kvinderne om personlige ting i andre kvinders påhør. Borgerne fortæller, at der er blevet talt med dem om, b.la. hvordan vold kan forebygges fx. ved at Side 23 af 26

24 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad opfyldt) skifte simkort, undgå visse steder mv. Ved interview med ledelse fremgår det, at der er opmærksomhed på hvordan tingene bliver sagt, og at der ert fokus på ikke at komme i en situation, hvor kvinden føler sig overgrebet. Leder fortæller, at overgreb er en del af tilbuddets sikkerhedsplan. Der bliver taget mange sikkerheds tjek for at passe på medarbejderne. Leder nævner - som eksempel på, hvor en medarbejder kan være i risiko for overgreb - kan være når medarbejderen ledsager en kvinde til statsforvaltningen og hvor medarbejderens navn bliver skrevet ned. Her vil en evt. voldsmand kunne få fat i oplysningerne og opspore medarbejderen. Det fremgår af interview med ledere, at der er husregler eller leveregler der tilgodeser, at alle kan trives i tilbuddet. Reglen om at skulle være i tilbuddet kl. 23 kan bøjes hvis det skønnes fornuftigt. Når borgerne ankommer til tilbuddet, udleveres der en folder hvor rammerne beskrives, så borgene kan vurderer, om de kan se sig selv i den ramme. I forhold til kvindernes omgang med børn, er tilbuddets tilgang at være anerkendende overfor forældrerollen, men at der kan spørges ind til kvindens adfærd i konkrete situationer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skrives underretninger til kommunen, hvilket i nogle situationer kan føles som overgreb af kvinderne. Det fremgår af interview, at en underretning altid vil blive gennemgået med kvinden. Ved interview med ledelse fremgår det, at der udarbejdet en beredskabsplan. I den beskrives, hvordan medarbejderne skal forholde sig i forskellige kritiske situationer, for eksempel hvis der kommer uvedkommende til tilbuddet, hvis en medarbejder bliver overgrebet eller hvis et barn har været udsat for seksuelle overgreb. Det nævnes, at Medarbejderne har være på førstehjælps kursus. Side 24 af 26

25 Socialtilsynet har set dokumentation på beredskabsplan, hvor det står berskrevet, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af et akut trusselsbillede. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 25 af 26

26 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger - Lønomkostninger, fast personale - Omkostninger, særlig ekspertise - Omkostninger, kompetenceudvikling - Omkostninger, leder - Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Personaleomsætning - Sygefravær - Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Side 26 af 26

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere