Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår Budget Svendborg Kraftvarme A/S Budget Svendborg Affald A/S Budget Svendborg Spildevand A/S Budget Svendborg Vand A/S Udmøntning af handicappolitik Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivning-licitationsresultat Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste Renovering af området Kullinggade/Skattergade Revurdering af miljøgodkendelse til DLG/FAF Erhvervsaffaldsregulativ 2013 til godkendelse Bøsøre Vandværk. Godkendelse af takster for Gudbjerg Vandværk. Godkendelse af takst for Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for Hesselager Kirkeby Vandværk Hesselager Stationsby Vandværk. Godkendelse af takst for Hundstrup Vandværk. Godkendelse af takster for Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for Oure Vandværk. Godkendelse af takst for Tved Vandværk. Godkendelse af Takst for Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takster for Danmarks Friluftskommune pengepræmie fordelt på udvalgte projekter i de blå områder Egense Forsamlingshus - ansøgning om støtte fra byfornyelsesmidlerne Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...42

2 1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Udvalgsformand Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer 12/39603 Team Natur Som optakt til fastlæggelsen af principperne for revisionen af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer afholdes der i forbindelse med Udvalget for Miljø og Tekniks møde den 10. december 2012 en temadrøftelse, hvor forskellige regulativtyper gennemgås. Jytte Nielsen og Liane Nynne Lohse fra Niras vil sammen med administrationen tilrettelægge og gennemføre temadrøftelsen, og alle interesserede fra Byrådet er indbudt til at deltage. Svendborg Kommunes nuværende vandløbsregulativer skal alle revideres. I de gældende regulativer er det fastsat, at de skal revideres efter ti år. De gældende regulativer er vedtaget i perioden Derudover bevirker indsatserne, der skal implementeres via vandhandleplanen, at flere af regulativerne skal ændres. Det er målet, når principperne for de nye vandløbsregulativer fastlægges, at der udarbejdes et godt og forståeligt administrationsgrundlag, som er enkelt at håndtere i det daglige. De nye regulativer skal endvidere tilgodese både afvandingsinteresser og naturinteresser i henhold til de krav, der er fastlagt i lovgivningen. I forbindelse med temadrøftelsen om vandløbsregulativer vil der være en gennemgang af fordele og ulemper ved de forskellige typer af regulativer. Endvidere vil der være mulighed for at drøfte, hvordan regulativerne fremadrettet vil kunne sammensættes. På baggrund af temadrøftelsen vil administrationen på udvalgets møde i januar fremlægge et forslag til proces for revisionen af 1

3 vandløbsregulativerne, samt forlag til beslutning vedrørende valg af regulativtype. Der er på budget 2013 afsat en ramme på kr. til revision af vandløbsregulativer. Det skønnes, at der inden for denne ramme vil kunne igangsættes indledende undersøgelser. For at kunne gennemføre selve revisionen af regulativerne, er der behov for, at der i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2014 afsættes et større anlægsbeløb til opgaven. Når den fremadrettede proces er fastlagt, og når det er besluttet hvilken type regulativer, der skal benyttes fremadrettet, vil administrationen fastlægge, hvilke udgifter, der vil knytte sig til opgaven. Er i forbindelse med budgetforhandlingerne fastlagt til ca. 3,0 mio. kr. Der vil være brug for at inddrage ekstern rådgivningsbistand til målinger og beregninger. Vandløbsloven. Direktionen anbefaler, at fastlæggelse af principperne for vandløbsregulativer i Svendborg Kommune drøftes på baggrund af Jytte Nielsens og Liane Nynne Lohses gennemgang af de forskellige modeller for vandløbsregulativer. Bilag: Åben - Indbydelse til temamøde om vandløbsregulativer Administrationen kommer med et oplæg til den videre proces. 3. Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår /7436 Økonomi Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til driftsbudget og overslagsårene På Udvalget for Miljø og Tekniks område udgør sparekravet kr. i 2014 og i 2015 og Den 23. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. 2

4 Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Dvs. at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse. De samlede driftsbesparelser for Udvalget for Miljø og Teknik udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2014 stigende til ca. 1,1 mio. kr. i Herudover skal der peges på anlægsbesparelser på 2,0 mio. kr. i perioden 2013 til 2016, hvilket tidligere er sket De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsår fremgår af vedlagte bilag. Administrationen fremlægger yderligere et bilag med beskrivelse af driftsbesparelserne samt et bilag, hvor administrationens forsalg er opsummeret i skabelonen til dette. Besparelsen skal opdeles i reduktioner for 2014 og mulige yderligere reduktioner i 2015/16, hvis økonomien til den tid tilsiger det. Med afsæt i drøftelser på tidligere udvalgsmøder anbefaler administrationen følgende driftsbesparelser for 2014 og mulige reduktioner i 2015/16: Indstilling Miljø og Teknik Anbefalet Mulig Driftsbesparelser Delområde /15/16 Erhvervskontakten Rationaliseringer Natur og Klima Miljø, Fælles Formål Natur og Klima, alternativ Vandløbsvedligeholdelse Drift og Anlæg Begrænse rydningsarbejder Drift og Anlæg Begrænse græsslåning Drift og Anlæg Kystsikring reduceres Drift og Anlæg Afvandingselementer Drift og Anlæg Energistyring, drift Drift og Anlæg Grønne områder red. 1% Drift og Anlæg Ad hoc vejvedligehold Koordinering og Service Omfordeling, forenkling og reduktion i adm Koordinering og Service Beredskabet, billigere ansættelse I alt Udvalget har tidligere den 5. november 2012 besluttet at oversende til høringsprocessen, at spare 2,0 mio. kr. på anlæg ved at reducerer alle 4 trafiksikkerhedspuljer med hver ca. 25%.s 3

5 Kommunestyrelsesloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at besparelserne på driften, jf. oversigten under økonomiske konsekvenser, oversendes til høringsprocessen. Bilag: Åben - Reduktionsblokke drift UMT Åben - Kompetencer2013og14.docx Godkendt. Jesper Kiel (EL) stemmer imod og henviser til Enhedslistens budgetforslag. 4. Budget Svendborg Kraftvarme A/S 12/22681 Økonomi For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger der budget for 2013, som er godkendt af selskabets bestyrelse. Svendborg Kommune skal, jf. selskabets vedtægter, godkende taksterne. Svendborg Kraftvarme oplever stigende konkurrence på markedet for forbrænding af affald. Dette betyder, at priserne på forbrænding kommer under pres, når de eksisterende kontrakter udløber og skal genforhandles. Dertil kommer, at der også er stigende konkurrence om industriaffaldet. Taksterne for affald og varme i 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der modtages i alt tons affald fra Svendborg og omegnskommuner, tons affald fra markedet og tons biomasseaffald. Dette giver følgende takster: Varmetaksten er fastsat til 324,65 kr. pr. MWh inkl. affaldsvarmeafgift og ekskl. moms. I forhold til 2012 er der tale om et fald på 16,35 kr. pr. MWh. I budgettet er der indregnet en tilbagebetaling af overdækning pr , jf. lov om varmeforsyning. Dette er den primære årsag til takstnedsættelsen, idet overdækningen omregnet udgør 13,50 kr. pr. MWh. Resten af takstnedsættelsen kan tilskrives en forventning om et svagt stigende varmesalg i forhold til tidligere år. Gebyret for affaldsmodtagelse er fastsat til 745 kr. pr. ton affald. Beløbet er inkl. statsafgifter men ekskl. moms. Der er tale om en stigning på 45 kr. pr. ton affald i forhold til taksten for Prisstigningen skyldes hovedsageligt, at mængden af affald på kontrakt falder, idet en kontrakt 4

6 med et sjællandsk affaldsselskab bortfalder pr Dette medfører, at der bortfalder tons affald. Denne mængde affald kan ikke umiddelbart erstattes, og dermed bliver der færre enheder at dele affaldskundernes andel af de samlede omkostninger ud på. Endvidere er det kommunale bidrag for garanti på lån forøget. Særbidrag på stort brændbart affald er uændret 100 kr. pr. ton. Ovenstående giver et forventet nettoresultat for 2013 på kr. fordelt med kr. til varmekunderne og kr. for affaldskunderne. Det budgetterede resultat for varmekunderne svarer til den indregnede overdækning fra Energitilsynets udmelding af prisloft for affaldsvarme i 2013 er vedlagt som bilag på sagen. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i Udkast til administrationsaftale for 2013 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S er vedlagt som bilag. Der er tale om en videreførsel af principperne i administrationsaftalen for Eneste ændring er, at procentsatsen for garantistillelse er hævet fra ½% til 1%, jf. Svendborg Kommunes budgetforlig for Ingen. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Takster for 2013 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, Administrationsaftale for 2012 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres med den anførte ændring vedr. garantistillelse. Bilag: Åben - Budgetmateriale 2013 Kraftvarme.pdf Åben - Prisloft affaldsvarme 2013.pdf Åben - Takstoversigt Svendborg Kraftvarme.pdf Åben - Foreløbig aftale_adm.bidrag Svendborg Kraftvarme Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 5

7 5. Budget Svendborg Affald A/S 12/22681 Økonomi Budget for 2013 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2013: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2013: På baggrund af budgettet for 2013 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. Taksten på boligbidraget nedsættes, som følge af, at selskabet fik omklassificeret en del af egenkapitalen som overdækning i regnskab Overdækningen, der ultimo 2011 udgjorde 18,6 mio. kr. tilbagebetales over en 3-årig periode med 6,3 mio. kr. i For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på 938 kr. inkl. moms. (1.117 kr. i 2012), der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget 432 kr. eller 281 kr. inkl. moms (515 kr. og 335 kr. i 2012). For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Virksomheder, der tilmelder sig ordningen for genbrugsstation, betaler et slags tilmeldingsgebyr i takstbladet benævnt klippekort på 100 kr. pr. kort. Beløbet dækker udarbejdelse af det kort, virksomheden skal benytte, når de afleverer affald, samt de specifikke administrationsomkostninger, der er til denne ordning. Derudover betales pr. besøg afhængig af type affald og størrelse på køretøj. Taksterne fremgår af takstbladet. Eksempelvis vil et besøg fra en virksomhed, der udelukkende afleverer pap, papir og andet genanvendeligt, alene koste de 100 kr. til klippekortet. Gebyr for dagrenovationslignende affald for erhverv er den samme som for private Administrationen har i forbindelse med behandling af budgettet sikret, at gældende affaldsbekendtgørelse overholdes, udregning af takster er sket med baggrund i budgettet, 6

8 budgetposter for henholdsvis private og erhverv er holdt adskilt, således at der ikke forekommer krydssubsidiering. Budgettet vurderes, at overholde "hvile i sig selv" princippet og har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Miljøbeskyttelsesloven. Affaldsbekendtgørelse nr af Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at fastsættes vedlagte budget og takster for affaldsområdet Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Affald A/S Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 6. Budget Svendborg Spildevand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Spildevand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 3 i betalingsloven og 16 i vandsektorloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Takstgodkendelse: Takststrukturen er ændret. Der er indført et fast bidrag. Provenuet for fast og variabelt bidrag er fremskrevet med 2% Det faste bidrag fastsættes til 160 kr. Den variable takst fastsættes til 28,4 kr./m³. 7

9 Tilslutningsbidraget stiger i 2013 fra ,89 kr. til ,64 kr. Særbidrag er fremskrevet med 2%. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2%. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 34,59 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,4 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 37,9 mio. kr. Prisloftet opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Der er afsat betydelige beløb til investeringer i nye kloakeringer som følge af de forventede krav i den kommende spildevandsplan inklusiv et mindre efterslæb. Vejbidrag: Vejbidrag udgør 8% af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg). Investeringer: Investeringsniveauet er markant øget som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til: Spildevandsplanen, hvor der er afsat 74,9 mio. kr., til realisering af spildevandsplan , inklusiv efterslæb fra nuværende spildevandsplan. Vandplaner, hvor der er afsat 79,6 mio. kr. til bassiner og kloakfornyelse i Klimatilpasning og ændret struktur for renseanlæg, hvor der er budgetteret med 17,3 mio. kr. i I overslagsårene er der fastholdt et højt investeringsniveau. 8

10 Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordenens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 til Svendborg Spildevand A/S på 45 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Spildevand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Spildevand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 7,6 % fra regnskab 2011 til budget Øvrige budgetbemærkninger: Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag, at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 45 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om, at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1 % af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 45 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. 9

11 Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Spildevand A/S Åben - UDKAST - PL SVENDBORG SPILDEVAND AS.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 7. Budget Svendborg Vand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2013 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er ændret fra kr. i 2012 til kr. Forsyningsledningsbidraget er ændret fra kr. i 2012 til kr. Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er ændret fra kr. i 2012 til kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra kr. i 2012 til kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er nedsættes fra 627 kr. til 480 kr. i 2012 til kr. pr. bolig pr. år. Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by. Ændringerne sker i forbindelse med indfasning af fast bidrag på spildevand Vandafgiften er ændret fra 8,33 kr. pr m 3 i 2012 til 9,62 kr. pr. m³. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. 10

12 Forsyningssekretariatet har udmeldt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S på 13,96 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger maksimalt udgøre 14 mio. kr. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger for 13,8 mio. kr. Prisloftet er derfor overholdt. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift, vurderes ligeledes overholdt. Resultat fra høringssvar til afgørelser om prisloft for 2013 forventes at foreligge i december, men vurderes ikke, at påvirke det fremlagte budget Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske hvile-i-sig-selv-princip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Vand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 13,8% fra regnskab 2011 til budget For det indregnede lån i budgettet for 2013 på 10 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1% af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Bekendtgørelse 173 af om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) Lov om vandforsyning, 53. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at 11

13 Anlægs- og driftsbidrag jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Vand A/S Åben - UDKAST - PL Svendborg Vand as.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 8. Udmøntning af handicappolitik 08/13291 Socialafdelingen Godkendelse af handleplaner. Den godkendte Byrådet Svendborg Kommunes Handicappolitik. Kommunens mål med Handicappolitikken er at styrke sektoransvaret, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. Handicappolitikken skal udmøntes i de enkelte direktørområder i konkrete handleplaner og initiativer. For at sikre koordinering på tværs af direktørområderne er der nedsat en tværgående styregruppe med repræsentanter fra de enkelte direktørområder. Styregruppen har nu indsamlet direktørområdernes handleplaner og forelægger disse til politisk behandling. Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge på mødet. Direktionen indstiller, at handleplanerne tages til efterretning. Bilag: Åben - Handleplan Uddannelse og beskæftigelse, Socialpsykiatrien Åben - Handleplan for pårørenderåd i Center for Handicap 12

14 Åben - Handleplan social inklusion 0-5 års området Åben - Handleplan - tilgængelighed til private boliger.doc Åben - Handleplan tilgængelighed i byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn Åben - Handleplan tilgængelighed Tankefuld Plads 2012 Åben - Handleplan tilgængelighed Havn 2012 Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. handicappolitiske handleplaner Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning, idet Handicaprådets høringssvar oversendes til Udvalget for Kultur, Plan og Erhverv med Socialudvalgets anbefaling. Tina Petersen (O) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Orientering tages til efterrning. Gert Rasmussen (A) var fraværende. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Udvalget drøftede handleplanerne og Handicaprådets bemærkninger. Udvalget pålægger administrationen at sikre en fortsat dialog med Handicaprådet. Morten Petersen (V) fra værende. Godkendt. 9. Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivninglicitationsresultat 12/27322 Teambyggeri Godkendelse af licitationsresultat for totalrådgivning. Udvalget besluttede den 8. oktober 2012, at totalrådgiverydelsen blev udbudt til 7 rådgiverfirmaer. Svendborg Kommune har ved tilbudsfristens udløb den 28. november 2012 modtaget 5 tilbud på Totalrådgivning vedrørende Thurø Skole. De 5 bydende er i vilkårlig rækkefælge: 13

15 Ingeniører ne Mangor & Nagel Arkitektfirma CASA Arkitekter C & W Arkitekter Alectia De sidste 2 prækvalificerede, Aarhus Arkitekterne og Arkitema, har på forhånd meddelt at disse ikke afgiver tilbud. Tildelingskriterier er med vægtning: Honorar 60% Proces 20% Organisation 20% Vurderingen af tilbudsgiverne vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Miljø og Teknik. På Børn og Unges anlægsbudget er afsat 50 mio. kr. til den samlede opgave. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der indgås kontrakt med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver. CASA Arkitekter vælges, idet dette tilbud vurderes som det økonomiske mest fordelagtige. 10. Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde 11/39972 Team Park og Vej Frigivelse af økonomiske midler til renovering af Christiansminde, etape 3. Udvalget godkendte på mødet den 13. august 2012 etapeplanen for renovering af Christiansminde. Etape 1 og 2, der omfatter renovering af den østlige del af Christiansminde ved Villa Svea og Tårnborg og området ved Hotel Christiansminde er i 14

16 hovedtræk afsluttet. Bevoksningen er ryddet og udtyndet, søerne er renset op, og der er nyplantet ved hotellet. Arbejdet afsluttes med græssåning, renovering af stier m.m. i foråret Omkostningerne til etape 1 og 2 beløber sig til ca. 1,3 mio. kr., der er finansieret med provenuet fra lejeaftalen med Halberg Investering og rederiet M. H. Simonsen samt fra salget af hotelgrunden. Herefter resterer etape 3, der omfatter renovering af den midterste del af Christiansminde med Engen, badebroen, legepladsen, færdselsarealerne foran vandmøllen og den vestligste af de store søer. Søen er dog allerede nu oprenset i forbindelse med søerne i etape 1 og 2. Etape 3 omfatter i hovedtræk følgende: Oprensning af sø, ca kr. er udført. Reparation af betonmur, brønd og afløb, uforudset udgift fra etape 1-2, ca kr. er udført. Renovering af Engen. inkl. befæstelse af indkørslen ca kr. Opførelse af ny handicapvenlig badebro ca kr. Renovering af stier, trapper, fortov og p-plads ca kr. Renovering af beplantning ved legepladsen, kiosk og toiletbygning ca kr. Renovering af færdselsarealerne foran vandmøllen med henblik på større trafiksikkerhed og forskønnelse. Der anlægges en lille plads foran vandmøllen samt ny cykelparkering og beplantning. Pergola og gammelt redskabsskur fjernes, ca kr. Renovering af legepladsen ca kr. Udskiftning af inventar, skilte og belysning ca kr. Samlet udgift ca kr. Administrationen anbefaler, at etape 3 gennemføres i sin helhed i En samlet udførelse af renoveringsprojektet vil betyde en mere effektiv administration af projektet, end hvis arbejdet strækkes over en længere årrække. Samtidig med at enkelte dele af projektet kan udbydes som et samlet udbud, dette vil betyde en besparelse på kr. Gennemførelse af renoveringsprojektet på 1 år vil også betyde færre gener for områdets publikum og inden for en kortere periode give indtryk af et nyt og flottere Christiansminde. Til renovering af Christiansminde, etape 3 er der afsat kr. årligt i årene og kr. i Renoveringsprojektet, der er finansieret af salgsindtægt fra Christiansmindegrunden, medfører ikke ændrede vedligeholdelsesudgifter. Intet. 15

17 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at renoveringsprojektets etape 3 udføres i 2013, investeringsoversigtens beløb fremrykkes og frigives i 2013 med i alt kr. Bilag: Åben - Christiansminde etapeplan.bmp Anbefales, idet projekt for renovering af badebro forelægges udvalget på ny. 11. Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal 12/22126 Team Park og Vej Valg af forslag til midlertidige toiletforhold på Svendborg Trafikterminal. I forbindelse med etablering af Svendborg Trafikterminal er der i projektet indarbejdet areal til en terminalbygning mellem trafikterminal og jernbane. Da denne bygning først forventes opført efter en arkitektkonkurrence tidligst i 2014, vil der skulle findes midlertidige toiletfaciliteter i området. Da DSB i 2011 nedrev deres toiletbygning ved stationsbygningen for at skaffe areal til den nye cykelparkering ved Toldbodvej, besluttede Svendborg Kommune at genåbne og renovere toiletterne i rutebilstationen. Såvel ventesal som toiletter blev renoveret, ligesom der blev investeret i overvågning og automatisk dørlukning. På grund af automatisk dørlukning og overvågning fungerer ventesal og toiletter nu bedre, og problemerne med hærværk er mindre. Ventesal og toiletter i rutebilstationen vil kunne fungere for buspassagererne, indtil rutebilstationen frasælges i forbindelse med et grundsalg af de kommunale arealer og bygninger ved Jessens Mole. Dette forventes først at kunne ske efter arkitektkonkurrence og tidligst i løbet af 2014 sammen med terminalbygningen. Til orientering anvender buschaufførerne deres eget toilet i rutebilstationen, hvor de også har billetsalg. Ved anvendelse af andre alternativer, kunne der opsættes lejede midlertige toiletvogne i området ved trafikterminalen. Se midlertidig placering på bilag 1, hvor placeringen er valgt ud fra tilgængelige forsyningsledninger samt uden for fremtidige byggefelter. 16

18 Uanset placering i området vil det kræve fremføring af forsyningsledninger. Det kræver ligeledes, at BR10 overholdes ved blandt andet adgangsforhold. Dette bevirker, at der som minimum skal opsættes 1 stk. handicaptoiletvogn med niveaufri adgang. For mulige midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal er der opstillet tre forslag til drøftelse: Forslag 1: Anvendelse af nuværende toiletter i rutebilstationens bygning indtil evt. frasalg. - Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til disse toiletter. - Toiletterne kan anvendes mellem kl til kl Problemer med hærværk mindsket. Drift af toiletter og opsætning af skilte: Nuværende ordning vedrørende rengøring og vagt fortsætter som hidtil. Overslagspris kr. ekskl. moms til opsætning af skilte. Forslag 2: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn. - Der opsættes midlertidig handicap-toiletvogn som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af toiletvogn: Overslagspris kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 3: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn og 1 stk. alm. toiletvogn. - Der opsættes midlertidige toiletvogne som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af 2 stk. toiletvogne: Overslagspris kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 1: Kan afholdes indenfor driftsrammen for vejvedligeholdelse. Forslag 2 og 3: Projektets økonomiske ramme har ikke mulighed for finansiering. 17

19 For opsætning af midlertidige toiletvogne skal BR10 overholdes. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Eksisterende toiletforhold i rutebilstationens bygning anvendes indtil evt. frasalg. Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til toiletterne. Bilag: Åben - Billede af toiletvogn.pdf Åben - Forslag 2.pdf Åben - Forslag 3.pdf Åben - Overslag toiletvogn.pdf Tilbagesendes til administrationen for nærmere afklaring. 12. Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. 08/13594 Team Park og Vej Bevilling til vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. Grundet den generelle afmatning i samfundet er det i højre grad blevet nødvendigt at vedligeholde Svendborg Kommunes tomme byggegrunde. Problematikken har været vendt i jordforsyningsgruppen, og denne anbefaler, at vedligeholdelse udføres til samme standard som lignende arealer i Svendborg kommune. Arealer græsslås 2 gange/år. På Erhvervsområde Øst mangles udført vejbelysning og slidlag. Slidlaget bør udføres i 2013, inden der sker skade på de underliggere lag. Svendborg kommune har et ubetalt tilslutningsbidrag til Svendborg Vand, som ønskes afsluttet. Vejbelysning udføres først, når grundene er ved at blive solgt for ikke at have belysning på strækninger, hvor der ikke er bebygget. Finansiering foreslås afholdt af grundsalg. 18

20 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde udgør samlet kr. for 2012 og Slidlag er overslagsberegnet til kr., og uafklaret tilslutningsomkostning er kr. Omkostningen forventes dækket af indtægten på kr. ved salg af regnvandsbassiner der har været i offentligt udbud foretaget af Kultur, Plan og Erhverv. Restbeløbet på ca. 0,9 mio. kr. overføres til jordforsyningsområdet. Direktionen anbefaler til oversendelse til Udvalget for Kultur, plan og erhverv og herefter til Økonomiudvalget, at der omplaceres kr. til erhvervsområde Øst under anlæg og kr. til driften til vedligeholdelse af tomme byggegrunde, det resterende beløb på ca. 0,9 mio. kr. fra salg af regnvandsbassiner overføres til jordforsyningsområdet. Anbefales. 13. Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste. 12/19227 Team Park og Vej Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste fremtidig anvendelse af Bodøvej 18. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen, har den vindende entreprenør ikke ønsket at leje den tidligere materielgård beliggende Bodøvej 18. Administrationen har derfor set på mulighederne for fremtidig brug af Bodøvej 18. Ligeledes er der set på løsningsmodeller i forhold til de udfordringer, vejdriften og vintertjenesten i øvrigt fik som konsekvens af konkurrenceudsættelsen. Der er også set på, om nogle af funktionerne i Beredskabet/Brandskolen kan flyttes til Bodøvej 18 og dermed aflaste eller erstatte Brandskolen på Poul Smeds Mose eller beredskabsdepotet på Fruerstuevej. 19

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-12-2013 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-12-2013 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-12-2013 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere