Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår Budget Svendborg Kraftvarme A/S Budget Svendborg Affald A/S Budget Svendborg Spildevand A/S Budget Svendborg Vand A/S Udmøntning af handicappolitik Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivning-licitationsresultat Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste Renovering af området Kullinggade/Skattergade Revurdering af miljøgodkendelse til DLG/FAF Erhvervsaffaldsregulativ 2013 til godkendelse Bøsøre Vandværk. Godkendelse af takster for Gudbjerg Vandværk. Godkendelse af takst for Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for Hesselager Kirkeby Vandværk Hesselager Stationsby Vandværk. Godkendelse af takst for Hundstrup Vandværk. Godkendelse af takster for Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for Oure Vandværk. Godkendelse af takst for Tved Vandværk. Godkendelse af Takst for Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takster for Danmarks Friluftskommune pengepræmie fordelt på udvalgte projekter i de blå områder Egense Forsamlingshus - ansøgning om støtte fra byfornyelsesmidlerne Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...42

2 1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Udvalgsformand Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer 12/39603 Team Natur Som optakt til fastlæggelsen af principperne for revisionen af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer afholdes der i forbindelse med Udvalget for Miljø og Tekniks møde den 10. december 2012 en temadrøftelse, hvor forskellige regulativtyper gennemgås. Jytte Nielsen og Liane Nynne Lohse fra Niras vil sammen med administrationen tilrettelægge og gennemføre temadrøftelsen, og alle interesserede fra Byrådet er indbudt til at deltage. Svendborg Kommunes nuværende vandløbsregulativer skal alle revideres. I de gældende regulativer er det fastsat, at de skal revideres efter ti år. De gældende regulativer er vedtaget i perioden Derudover bevirker indsatserne, der skal implementeres via vandhandleplanen, at flere af regulativerne skal ændres. Det er målet, når principperne for de nye vandløbsregulativer fastlægges, at der udarbejdes et godt og forståeligt administrationsgrundlag, som er enkelt at håndtere i det daglige. De nye regulativer skal endvidere tilgodese både afvandingsinteresser og naturinteresser i henhold til de krav, der er fastlagt i lovgivningen. I forbindelse med temadrøftelsen om vandløbsregulativer vil der være en gennemgang af fordele og ulemper ved de forskellige typer af regulativer. Endvidere vil der være mulighed for at drøfte, hvordan regulativerne fremadrettet vil kunne sammensættes. På baggrund af temadrøftelsen vil administrationen på udvalgets møde i januar fremlægge et forslag til proces for revisionen af 1

3 vandløbsregulativerne, samt forlag til beslutning vedrørende valg af regulativtype. Der er på budget 2013 afsat en ramme på kr. til revision af vandløbsregulativer. Det skønnes, at der inden for denne ramme vil kunne igangsættes indledende undersøgelser. For at kunne gennemføre selve revisionen af regulativerne, er der behov for, at der i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2014 afsættes et større anlægsbeløb til opgaven. Når den fremadrettede proces er fastlagt, og når det er besluttet hvilken type regulativer, der skal benyttes fremadrettet, vil administrationen fastlægge, hvilke udgifter, der vil knytte sig til opgaven. Er i forbindelse med budgetforhandlingerne fastlagt til ca. 3,0 mio. kr. Der vil være brug for at inddrage ekstern rådgivningsbistand til målinger og beregninger. Vandløbsloven. Direktionen anbefaler, at fastlæggelse af principperne for vandløbsregulativer i Svendborg Kommune drøftes på baggrund af Jytte Nielsens og Liane Nynne Lohses gennemgang af de forskellige modeller for vandløbsregulativer. Bilag: Åben - Indbydelse til temamøde om vandløbsregulativer Administrationen kommer med et oplæg til den videre proces. 3. Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår /7436 Økonomi Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til driftsbudget og overslagsårene På Udvalget for Miljø og Tekniks område udgør sparekravet kr. i 2014 og i 2015 og Den 23. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. 2

4 Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Dvs. at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse. De samlede driftsbesparelser for Udvalget for Miljø og Teknik udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2014 stigende til ca. 1,1 mio. kr. i Herudover skal der peges på anlægsbesparelser på 2,0 mio. kr. i perioden 2013 til 2016, hvilket tidligere er sket De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsår fremgår af vedlagte bilag. Administrationen fremlægger yderligere et bilag med beskrivelse af driftsbesparelserne samt et bilag, hvor administrationens forsalg er opsummeret i skabelonen til dette. Besparelsen skal opdeles i reduktioner for 2014 og mulige yderligere reduktioner i 2015/16, hvis økonomien til den tid tilsiger det. Med afsæt i drøftelser på tidligere udvalgsmøder anbefaler administrationen følgende driftsbesparelser for 2014 og mulige reduktioner i 2015/16: Indstilling Miljø og Teknik Anbefalet Mulig Driftsbesparelser Delområde /15/16 Erhvervskontakten Rationaliseringer Natur og Klima Miljø, Fælles Formål Natur og Klima, alternativ Vandløbsvedligeholdelse Drift og Anlæg Begrænse rydningsarbejder Drift og Anlæg Begrænse græsslåning Drift og Anlæg Kystsikring reduceres Drift og Anlæg Afvandingselementer Drift og Anlæg Energistyring, drift Drift og Anlæg Grønne områder red. 1% Drift og Anlæg Ad hoc vejvedligehold Koordinering og Service Omfordeling, forenkling og reduktion i adm Koordinering og Service Beredskabet, billigere ansættelse I alt Udvalget har tidligere den 5. november 2012 besluttet at oversende til høringsprocessen, at spare 2,0 mio. kr. på anlæg ved at reducerer alle 4 trafiksikkerhedspuljer med hver ca. 25%.s 3

5 Kommunestyrelsesloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at besparelserne på driften, jf. oversigten under økonomiske konsekvenser, oversendes til høringsprocessen. Bilag: Åben - Reduktionsblokke drift UMT Åben - Kompetencer2013og14.docx Godkendt. Jesper Kiel (EL) stemmer imod og henviser til Enhedslistens budgetforslag. 4. Budget Svendborg Kraftvarme A/S 12/22681 Økonomi For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger der budget for 2013, som er godkendt af selskabets bestyrelse. Svendborg Kommune skal, jf. selskabets vedtægter, godkende taksterne. Svendborg Kraftvarme oplever stigende konkurrence på markedet for forbrænding af affald. Dette betyder, at priserne på forbrænding kommer under pres, når de eksisterende kontrakter udløber og skal genforhandles. Dertil kommer, at der også er stigende konkurrence om industriaffaldet. Taksterne for affald og varme i 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der modtages i alt tons affald fra Svendborg og omegnskommuner, tons affald fra markedet og tons biomasseaffald. Dette giver følgende takster: Varmetaksten er fastsat til 324,65 kr. pr. MWh inkl. affaldsvarmeafgift og ekskl. moms. I forhold til 2012 er der tale om et fald på 16,35 kr. pr. MWh. I budgettet er der indregnet en tilbagebetaling af overdækning pr , jf. lov om varmeforsyning. Dette er den primære årsag til takstnedsættelsen, idet overdækningen omregnet udgør 13,50 kr. pr. MWh. Resten af takstnedsættelsen kan tilskrives en forventning om et svagt stigende varmesalg i forhold til tidligere år. Gebyret for affaldsmodtagelse er fastsat til 745 kr. pr. ton affald. Beløbet er inkl. statsafgifter men ekskl. moms. Der er tale om en stigning på 45 kr. pr. ton affald i forhold til taksten for Prisstigningen skyldes hovedsageligt, at mængden af affald på kontrakt falder, idet en kontrakt 4

6 med et sjællandsk affaldsselskab bortfalder pr Dette medfører, at der bortfalder tons affald. Denne mængde affald kan ikke umiddelbart erstattes, og dermed bliver der færre enheder at dele affaldskundernes andel af de samlede omkostninger ud på. Endvidere er det kommunale bidrag for garanti på lån forøget. Særbidrag på stort brændbart affald er uændret 100 kr. pr. ton. Ovenstående giver et forventet nettoresultat for 2013 på kr. fordelt med kr. til varmekunderne og kr. for affaldskunderne. Det budgetterede resultat for varmekunderne svarer til den indregnede overdækning fra Energitilsynets udmelding af prisloft for affaldsvarme i 2013 er vedlagt som bilag på sagen. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i Udkast til administrationsaftale for 2013 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S er vedlagt som bilag. Der er tale om en videreførsel af principperne i administrationsaftalen for Eneste ændring er, at procentsatsen for garantistillelse er hævet fra ½% til 1%, jf. Svendborg Kommunes budgetforlig for Ingen. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Takster for 2013 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, Administrationsaftale for 2012 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres med den anførte ændring vedr. garantistillelse. Bilag: Åben - Budgetmateriale 2013 Kraftvarme.pdf Åben - Prisloft affaldsvarme 2013.pdf Åben - Takstoversigt Svendborg Kraftvarme.pdf Åben - Foreløbig aftale_adm.bidrag Svendborg Kraftvarme Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 5

7 5. Budget Svendborg Affald A/S 12/22681 Økonomi Budget for 2013 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2013: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2013: På baggrund af budgettet for 2013 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. Taksten på boligbidraget nedsættes, som følge af, at selskabet fik omklassificeret en del af egenkapitalen som overdækning i regnskab Overdækningen, der ultimo 2011 udgjorde 18,6 mio. kr. tilbagebetales over en 3-årig periode med 6,3 mio. kr. i For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på 938 kr. inkl. moms. (1.117 kr. i 2012), der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget 432 kr. eller 281 kr. inkl. moms (515 kr. og 335 kr. i 2012). For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Virksomheder, der tilmelder sig ordningen for genbrugsstation, betaler et slags tilmeldingsgebyr i takstbladet benævnt klippekort på 100 kr. pr. kort. Beløbet dækker udarbejdelse af det kort, virksomheden skal benytte, når de afleverer affald, samt de specifikke administrationsomkostninger, der er til denne ordning. Derudover betales pr. besøg afhængig af type affald og størrelse på køretøj. Taksterne fremgår af takstbladet. Eksempelvis vil et besøg fra en virksomhed, der udelukkende afleverer pap, papir og andet genanvendeligt, alene koste de 100 kr. til klippekortet. Gebyr for dagrenovationslignende affald for erhverv er den samme som for private Administrationen har i forbindelse med behandling af budgettet sikret, at gældende affaldsbekendtgørelse overholdes, udregning af takster er sket med baggrund i budgettet, 6

8 budgetposter for henholdsvis private og erhverv er holdt adskilt, således at der ikke forekommer krydssubsidiering. Budgettet vurderes, at overholde "hvile i sig selv" princippet og har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Miljøbeskyttelsesloven. Affaldsbekendtgørelse nr af Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at fastsættes vedlagte budget og takster for affaldsområdet Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Affald A/S Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 6. Budget Svendborg Spildevand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Spildevand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 3 i betalingsloven og 16 i vandsektorloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Takstgodkendelse: Takststrukturen er ændret. Der er indført et fast bidrag. Provenuet for fast og variabelt bidrag er fremskrevet med 2% Det faste bidrag fastsættes til 160 kr. Den variable takst fastsættes til 28,4 kr./m³. 7

9 Tilslutningsbidraget stiger i 2013 fra ,89 kr. til ,64 kr. Særbidrag er fremskrevet med 2%. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2%. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 34,59 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,4 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 37,9 mio. kr. Prisloftet opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Der er afsat betydelige beløb til investeringer i nye kloakeringer som følge af de forventede krav i den kommende spildevandsplan inklusiv et mindre efterslæb. Vejbidrag: Vejbidrag udgør 8% af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg). Investeringer: Investeringsniveauet er markant øget som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til: Spildevandsplanen, hvor der er afsat 74,9 mio. kr., til realisering af spildevandsplan , inklusiv efterslæb fra nuværende spildevandsplan. Vandplaner, hvor der er afsat 79,6 mio. kr. til bassiner og kloakfornyelse i Klimatilpasning og ændret struktur for renseanlæg, hvor der er budgetteret med 17,3 mio. kr. i I overslagsårene er der fastholdt et højt investeringsniveau. 8

10 Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordenens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 til Svendborg Spildevand A/S på 45 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Spildevand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Spildevand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 7,6 % fra regnskab 2011 til budget Øvrige budgetbemærkninger: Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag, at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 45 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om, at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1 % af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 45 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. 9

11 Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Spildevand A/S Åben - UDKAST - PL SVENDBORG SPILDEVAND AS.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 7. Budget Svendborg Vand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2013 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er ændret fra kr. i 2012 til kr. Forsyningsledningsbidraget er ændret fra kr. i 2012 til kr. Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er ændret fra kr. i 2012 til kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra kr. i 2012 til kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er nedsættes fra 627 kr. til 480 kr. i 2012 til kr. pr. bolig pr. år. Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by. Ændringerne sker i forbindelse med indfasning af fast bidrag på spildevand Vandafgiften er ændret fra 8,33 kr. pr m 3 i 2012 til 9,62 kr. pr. m³. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. 10

12 Forsyningssekretariatet har udmeldt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S på 13,96 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger maksimalt udgøre 14 mio. kr. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger for 13,8 mio. kr. Prisloftet er derfor overholdt. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift, vurderes ligeledes overholdt. Resultat fra høringssvar til afgørelser om prisloft for 2013 forventes at foreligge i december, men vurderes ikke, at påvirke det fremlagte budget Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske hvile-i-sig-selv-princip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Vand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 13,8% fra regnskab 2011 til budget For det indregnede lån i budgettet for 2013 på 10 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1% af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Bekendtgørelse 173 af om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) Lov om vandforsyning, 53. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at 11

13 Anlægs- og driftsbidrag jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Budget Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger Vand og Affald Åben - Budget Takstblad Vand og affald Åben - Budget Svendborg Vand A/S Åben - UDKAST - PL Svendborg Vand as.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 8. Udmøntning af handicappolitik 08/13291 Socialafdelingen Godkendelse af handleplaner. Den godkendte Byrådet Svendborg Kommunes Handicappolitik. Kommunens mål med Handicappolitikken er at styrke sektoransvaret, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. Handicappolitikken skal udmøntes i de enkelte direktørområder i konkrete handleplaner og initiativer. For at sikre koordinering på tværs af direktørområderne er der nedsat en tværgående styregruppe med repræsentanter fra de enkelte direktørområder. Styregruppen har nu indsamlet direktørområdernes handleplaner og forelægger disse til politisk behandling. Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge på mødet. Direktionen indstiller, at handleplanerne tages til efterretning. Bilag: Åben - Handleplan Uddannelse og beskæftigelse, Socialpsykiatrien Åben - Handleplan for pårørenderåd i Center for Handicap 12

14 Åben - Handleplan social inklusion 0-5 års området Åben - Handleplan - tilgængelighed til private boliger.doc Åben - Handleplan tilgængelighed i byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn Åben - Handleplan tilgængelighed Tankefuld Plads 2012 Åben - Handleplan tilgængelighed Havn 2012 Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. handicappolitiske handleplaner Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning, idet Handicaprådets høringssvar oversendes til Udvalget for Kultur, Plan og Erhverv med Socialudvalgets anbefaling. Tina Petersen (O) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Orientering tages til efterrning. Gert Rasmussen (A) var fraværende. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Udvalget drøftede handleplanerne og Handicaprådets bemærkninger. Udvalget pålægger administrationen at sikre en fortsat dialog med Handicaprådet. Morten Petersen (V) fra værende. Godkendt. 9. Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivninglicitationsresultat 12/27322 Teambyggeri Godkendelse af licitationsresultat for totalrådgivning. Udvalget besluttede den 8. oktober 2012, at totalrådgiverydelsen blev udbudt til 7 rådgiverfirmaer. Svendborg Kommune har ved tilbudsfristens udløb den 28. november 2012 modtaget 5 tilbud på Totalrådgivning vedrørende Thurø Skole. De 5 bydende er i vilkårlig rækkefælge: 13

15 Ingeniører ne Mangor & Nagel Arkitektfirma CASA Arkitekter C & W Arkitekter Alectia De sidste 2 prækvalificerede, Aarhus Arkitekterne og Arkitema, har på forhånd meddelt at disse ikke afgiver tilbud. Tildelingskriterier er med vægtning: Honorar 60% Proces 20% Organisation 20% Vurderingen af tilbudsgiverne vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Miljø og Teknik. På Børn og Unges anlægsbudget er afsat 50 mio. kr. til den samlede opgave. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der indgås kontrakt med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver. CASA Arkitekter vælges, idet dette tilbud vurderes som det økonomiske mest fordelagtige. 10. Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde 11/39972 Team Park og Vej Frigivelse af økonomiske midler til renovering af Christiansminde, etape 3. Udvalget godkendte på mødet den 13. august 2012 etapeplanen for renovering af Christiansminde. Etape 1 og 2, der omfatter renovering af den østlige del af Christiansminde ved Villa Svea og Tårnborg og området ved Hotel Christiansminde er i 14

16 hovedtræk afsluttet. Bevoksningen er ryddet og udtyndet, søerne er renset op, og der er nyplantet ved hotellet. Arbejdet afsluttes med græssåning, renovering af stier m.m. i foråret Omkostningerne til etape 1 og 2 beløber sig til ca. 1,3 mio. kr., der er finansieret med provenuet fra lejeaftalen med Halberg Investering og rederiet M. H. Simonsen samt fra salget af hotelgrunden. Herefter resterer etape 3, der omfatter renovering af den midterste del af Christiansminde med Engen, badebroen, legepladsen, færdselsarealerne foran vandmøllen og den vestligste af de store søer. Søen er dog allerede nu oprenset i forbindelse med søerne i etape 1 og 2. Etape 3 omfatter i hovedtræk følgende: Oprensning af sø, ca kr. er udført. Reparation af betonmur, brønd og afløb, uforudset udgift fra etape 1-2, ca kr. er udført. Renovering af Engen. inkl. befæstelse af indkørslen ca kr. Opførelse af ny handicapvenlig badebro ca kr. Renovering af stier, trapper, fortov og p-plads ca kr. Renovering af beplantning ved legepladsen, kiosk og toiletbygning ca kr. Renovering af færdselsarealerne foran vandmøllen med henblik på større trafiksikkerhed og forskønnelse. Der anlægges en lille plads foran vandmøllen samt ny cykelparkering og beplantning. Pergola og gammelt redskabsskur fjernes, ca kr. Renovering af legepladsen ca kr. Udskiftning af inventar, skilte og belysning ca kr. Samlet udgift ca kr. Administrationen anbefaler, at etape 3 gennemføres i sin helhed i En samlet udførelse af renoveringsprojektet vil betyde en mere effektiv administration af projektet, end hvis arbejdet strækkes over en længere årrække. Samtidig med at enkelte dele af projektet kan udbydes som et samlet udbud, dette vil betyde en besparelse på kr. Gennemførelse af renoveringsprojektet på 1 år vil også betyde færre gener for områdets publikum og inden for en kortere periode give indtryk af et nyt og flottere Christiansminde. Til renovering af Christiansminde, etape 3 er der afsat kr. årligt i årene og kr. i Renoveringsprojektet, der er finansieret af salgsindtægt fra Christiansmindegrunden, medfører ikke ændrede vedligeholdelsesudgifter. Intet. 15

17 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at renoveringsprojektets etape 3 udføres i 2013, investeringsoversigtens beløb fremrykkes og frigives i 2013 med i alt kr. Bilag: Åben - Christiansminde etapeplan.bmp Anbefales, idet projekt for renovering af badebro forelægges udvalget på ny. 11. Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal 12/22126 Team Park og Vej Valg af forslag til midlertidige toiletforhold på Svendborg Trafikterminal. I forbindelse med etablering af Svendborg Trafikterminal er der i projektet indarbejdet areal til en terminalbygning mellem trafikterminal og jernbane. Da denne bygning først forventes opført efter en arkitektkonkurrence tidligst i 2014, vil der skulle findes midlertidige toiletfaciliteter i området. Da DSB i 2011 nedrev deres toiletbygning ved stationsbygningen for at skaffe areal til den nye cykelparkering ved Toldbodvej, besluttede Svendborg Kommune at genåbne og renovere toiletterne i rutebilstationen. Såvel ventesal som toiletter blev renoveret, ligesom der blev investeret i overvågning og automatisk dørlukning. På grund af automatisk dørlukning og overvågning fungerer ventesal og toiletter nu bedre, og problemerne med hærværk er mindre. Ventesal og toiletter i rutebilstationen vil kunne fungere for buspassagererne, indtil rutebilstationen frasælges i forbindelse med et grundsalg af de kommunale arealer og bygninger ved Jessens Mole. Dette forventes først at kunne ske efter arkitektkonkurrence og tidligst i løbet af 2014 sammen med terminalbygningen. Til orientering anvender buschaufførerne deres eget toilet i rutebilstationen, hvor de også har billetsalg. Ved anvendelse af andre alternativer, kunne der opsættes lejede midlertige toiletvogne i området ved trafikterminalen. Se midlertidig placering på bilag 1, hvor placeringen er valgt ud fra tilgængelige forsyningsledninger samt uden for fremtidige byggefelter. 16

18 Uanset placering i området vil det kræve fremføring af forsyningsledninger. Det kræver ligeledes, at BR10 overholdes ved blandt andet adgangsforhold. Dette bevirker, at der som minimum skal opsættes 1 stk. handicaptoiletvogn med niveaufri adgang. For mulige midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal er der opstillet tre forslag til drøftelse: Forslag 1: Anvendelse af nuværende toiletter i rutebilstationens bygning indtil evt. frasalg. - Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til disse toiletter. - Toiletterne kan anvendes mellem kl til kl Problemer med hærværk mindsket. Drift af toiletter og opsætning af skilte: Nuværende ordning vedrørende rengøring og vagt fortsætter som hidtil. Overslagspris kr. ekskl. moms til opsætning af skilte. Forslag 2: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn. - Der opsættes midlertidig handicap-toiletvogn som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af toiletvogn: Overslagspris kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 3: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn og 1 stk. alm. toiletvogn. - Der opsættes midlertidige toiletvogne som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af 2 stk. toiletvogne: Overslagspris kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 1: Kan afholdes indenfor driftsrammen for vejvedligeholdelse. Forslag 2 og 3: Projektets økonomiske ramme har ikke mulighed for finansiering. 17

19 For opsætning af midlertidige toiletvogne skal BR10 overholdes. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Eksisterende toiletforhold i rutebilstationens bygning anvendes indtil evt. frasalg. Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til toiletterne. Bilag: Åben - Billede af toiletvogn.pdf Åben - Forslag 2.pdf Åben - Forslag 3.pdf Åben - Overslag toiletvogn.pdf Tilbagesendes til administrationen for nærmere afklaring. 12. Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. 08/13594 Team Park og Vej Bevilling til vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. Grundet den generelle afmatning i samfundet er det i højre grad blevet nødvendigt at vedligeholde Svendborg Kommunes tomme byggegrunde. Problematikken har været vendt i jordforsyningsgruppen, og denne anbefaler, at vedligeholdelse udføres til samme standard som lignende arealer i Svendborg kommune. Arealer græsslås 2 gange/år. På Erhvervsområde Øst mangles udført vejbelysning og slidlag. Slidlaget bør udføres i 2013, inden der sker skade på de underliggere lag. Svendborg kommune har et ubetalt tilslutningsbidrag til Svendborg Vand, som ønskes afsluttet. Vejbelysning udføres først, når grundene er ved at blive solgt for ikke at have belysning på strækninger, hvor der ikke er bebygget. Finansiering foreslås afholdt af grundsalg. 18

20 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde udgør samlet kr. for 2012 og Slidlag er overslagsberegnet til kr., og uafklaret tilslutningsomkostning er kr. Omkostningen forventes dækket af indtægten på kr. ved salg af regnvandsbassiner der har været i offentligt udbud foretaget af Kultur, Plan og Erhverv. Restbeløbet på ca. 0,9 mio. kr. overføres til jordforsyningsområdet. Direktionen anbefaler til oversendelse til Udvalget for Kultur, plan og erhverv og herefter til Økonomiudvalget, at der omplaceres kr. til erhvervsområde Øst under anlæg og kr. til driften til vedligeholdelse af tomme byggegrunde, det resterende beløb på ca. 0,9 mio. kr. fra salg af regnvandsbassiner overføres til jordforsyningsområdet. Anbefales. 13. Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste. 12/19227 Team Park og Vej Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste fremtidig anvendelse af Bodøvej 18. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen, har den vindende entreprenør ikke ønsket at leje den tidligere materielgård beliggende Bodøvej 18. Administrationen har derfor set på mulighederne for fremtidig brug af Bodøvej 18. Ligeledes er der set på løsningsmodeller i forhold til de udfordringer, vejdriften og vintertjenesten i øvrigt fik som konsekvens af konkurrenceudsættelsen. Der er også set på, om nogle af funktionerne i Beredskabet/Brandskolen kan flyttes til Bodøvej 18 og dermed aflaste eller erstatte Brandskolen på Poul Smeds Mose eller beredskabsdepotet på Fruerstuevej. 19

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere