REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke Karlsson deltog ikke i behandlingen af pkt. 19 til pkt. 23.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole Det videre arbejde med et nyt rådhus Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum Udkast til affaldsplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Manglende byggeskadeforsikring - indførelse af bøder Klimastrategi Fusion af fjernvarmeværkerne i Års, Suldrup og Haverslev Prioritering af trafiksikkerhedsmidler Hanehøjvej, Skørping - Trafiksikkerhed, alternativt projekt Hulvejen, nedklassificering af bro Godkende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Oplæg til debat om Råstofplan Rebild Kommunes høringssvar til udkast til vand- og naturplaner Vand- og Naturråd under Naturstyrelsen, Ålborg Landbrugstilsyn 2010, 2011 og Henvendelse fra bestyrelsen i Rebild Kommunes Naturskole Handleplan - økonomisk styring på det specialiserede socialområde Stillingstagen til fortsat drift af Børnehaven Krudtuglen i Kirketerp Orientering 161 Underskriftsside

3 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts 2011 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/18603 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den 3. marts 2011 det årlige visionsseminar. Seminaret var tilrettelagt som et dagsarrangement afsluttende med fællesspisning jf. beslutning i ØK d. 08. december Indholdsmæssigt var seminaret tilrettelagt med udgangspunkt i bl.a. tidligere tilkendegivelser fra Økonomiudvalget og. Dagens oplæg og drøftelser var delt i fire hovedtemaer: Nærdemokrati og borgerinddragelse Strategier og mål for indsatsen fremover Direktionens arbejdsplan 2011/12 hovedtemaer Samarbejdet mellem og den administrative ledelse rollefordeling og spilleregler, herunder også arbejdsformen i Det var i tilrettelæggelsen taget udgangspunkt i, at der kunne være overlappende præsentationer og drøftelser i forhold til temaerne, ligesom der også var mulighed for at medlemmer af frit kunne inddrage emner i diskussionerne. Til emnet Borgerinddragelse og nærdemokrati holdt forskningsleder fra Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch et oplæg og administrationen fremlagde efterfølgende et kort debatoplæg. Til de øvrige emner var der oplæg fra direktionen ligesom flere af byrådets medlemmer/grupper deltog med oplæg til videre drøftelse dels i grupper dels samlet. Oplæg og baggrundsmateriale var samlet i kompendium deltagerne fik udleveret ved ankomsten. Kompendiet og det øvrige materiale der blev præsenteret i løbet af dagen kan hentes på kommunens hjemmeside under Kommunen > Politik & Demokrati > Vision. Der blev som afslutning på seminaret udarbejdet en kort pressemeddelelse. Hovedpointerne fra drøftelserne er efterfølgende sammenfattet og vedlagt som bilag. På baggrund af ovenstående anbefales det at der sker en evaluering af seminaret såvel i forhold til tilrettelæggelse, form og rammer som i forhold til indhold. Der ønskes samtidig tilkendegivelser med sigte på forvaltningens videre arbejde med de nævnte temaer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 107

4 At seminarets tilrettelæggelse, form og rammer samt indhold evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At Økonomiudvalget fremkommer med tilkendegivelser vedr. forvaltningens videre arbejde i forhold til de nævnte hovedtemaer og øvrige emner drøftet på seminaret. Beslutning i Økonomiudvalget den : ØK fremkom med tilkendegivelser vedr. bl.a. - fordele og ulemper ved eksternat henholdsvis internat - ønske om fastere dagsorden med mere konkrete emner med henblik på læring og tilrettelæggelse af fremtidige seminarer. Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til en mere åben spørgetid forud for Byrådsmøderne - at udarbejde oplæg til Web-cast eller anden form for transmission af Byrådsmøder - at udarbejde oplæg til et videre arbejde med et kodeks for God Politisk ledelse i Rebild Kommune. Sagen overgives til med henblik på evt. yderligere bemærkninger mv. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Tilkendegivelserne mv. fra ØK blev tiltrådt med følgende supplerende bemærkninger: Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til etablering af et ungdomsråd med henblik på politisk stillingtagen inden efterårsferien at videreudvikle interaktive muligheder på kommunens hjemmeside bl.a. i relation til større projekter. Bilag: Åben Pressemeddelelse - ØK Åben Visionsseminar_opsamling_ver_ ØK

5 2. Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan 202 J.nr.: P12. Sagsnr.: 10/15985 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ved beslutning i byrådet den 25. november 2010 blev der givet bemyndigelse til at iværksætte ekspropriation af ejendommen matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup, beliggende Støvring Bycenter 2-4, 9530 Støvring. Det har ikke været muligt at finde en forhandlingsmæssig løsning med ejeren Alan Madsen, Bæveren 76, 9530 Støvring. Ekspropriation af ejendommen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplan 202 for Rebild Kommune, idet ejendommen er en del af det område, som i lokalplanen er udlagt til centerformål, torv og bebyggelse. For så vidt angår matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup vil dette område fremover skulle benyttes til bebyggelse med ca. 1/5 af arealet, mens resten af ejendommen fremover skal være torveareal eller adgangsarealer til torvearealerne. Ejerens forældre bor for øjeblikket i lejligheden på 1. sal på grund af en vandskade i deres eget hus. Stueetagen er udlejet til blomsterbutik, en ny lejer Kvist Blomster v/ Gitte Kvist Nielsen har overtaget lejemålet den 1. marts Den 21. februar 2011 afholdtes en åstedsforretning på ejendommen. Ejeren og en tidligere lejer var indkaldt til åstedsforretningen med 4 ugers varsel. Ejer var tillige anmodet om at give meddelelse om indkaldelsen til eventuelle yderligere brugere af ejendommen. Åstedsforretningen var ligeledes annonceret i lokalaviserne 4 uger før åstedsforretningen. Ejendommen med bygninger eksproprieres med hjemmel i Planlovens 47, stk. 1 og Lov om offentlige Veje 45 og Lejemålene i ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen. Det på åstedsforretningen passerede, fremgår af åstedsprotokollen. Ejeren kunne ikke ved åstedsforretningen acceptere et erstatningstilbud på kr., idet han fortsat ønsker en erstatning på kr. Ved åstedsforretningen og inden for en frist på 3 uger efter denne har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte ekspropriation, herunder fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Der er umiddelbart før udsendelse af dagsordenen fremkommet bemærkninger fra ejers advokat Jan Poulsen. Bemærkninger med tilhørende bilag er vedlagt som bilag til dagsordenen. Ejeren kan ligeledes inden 4 uger efter at han har fået meddelelse 109

6 om ekspropriationsbeslutningen påklage denne til Natur- og Miljøklagenævnet. Uenighed om erstatningens størrelse skal af kommunen indbringes for Taksationskommissionen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fra 2010 budgettet til Torvet forventes overført ca. 1,6 mio. kr. til dækning af ekspropriation og den videre realisering af Byens Torv. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om at ekspropriere den pågældende ejendom, jf. planlovens 47, stk. 1. At det fremsatte erstatningstilbud på kr. fastholdes At spørgsmålet om bevilling og finansiering af erstatningssum afventer Taksationsmyndighedernes afgørelse. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Åstedsprotokollat - ØK Åben Ekspropriationsplan - ØK Åben Ekspropriation af Støvring Bycenter ØK Åben Brev fra advokat Jan Poulsen - Bilag til skrivelse beror på sagen - ØK

7 3. Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/3893 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med behandling af en sag d. 27. januar 2011 vedr. evt. salg af Højskolen til efterskoleformål hvor et konkret købstilbud blev afvist traf samtidig beslutning om Ad at administrationen udarbejder oplæg til mulig anvendelse/salg af Højskolen med henblik på behandling på ØK i marts I forlængelse af ovennævnte beslutning har forvaltningen nærmere overvejet en række forskellige anvendelsesmuligheder. Som baggrund for overvejelserne kan oplyses, at det omhandlede ejendomskompleks omfatter Højskolen, Huset samt evt. den tidligere forstanderbolig, der i forbindelse med de skrinlagte planer om opførelse af et kulturhus er sammenmatrikuleret med Stubhuset. Højskolen er beliggende på en grund på m2. Det bebyggede areal er på m2 og det samlede etagearealet er på m2. Huset er beliggende på en grund på i alt m2. Det bebyggede areal er på 180 m2. Forstanderboligen er beliggende på en grund på ca m2. Det bebyggede areal er på 163 m2. Området er omfattet af lokalplan 141, der udlægger området i delområderne A og B. Delområde A (område med Højskolens gamle hovedbygning samt området med Huset) er udlagt til højskole og lignende kulturel eller offentlig formål. Der må i henhold til lokalplanen ikke finde om- eller tilbygning sted i dette delområde. Delområde B (resten af ovennævnte område) er udlagt til boligformål. Der tillades en bebyggelse på 80% med byggeri i max. 2 etager. Overvejede anvendelsesmuligheder: 1. Salg til boligformål 2. Salg til andre centerformål 3. Anvendelse til kulturformål/andre kommunale formål. 4. Anvendelse til Rådhus For alle de anførte anvendelsesmuligheder gælder, at de nuværende bebyggelser i større eller mindre grad kan indgå i den fremtidige anvendelse. Samtidig gælder, at alle nedennævnte anvendelsesmuligheder i et vist omfang vil kræve ændringer af det gældende plangrundlag.

8 Salg til boligformål indenfor den gældende lokalplans rammer giver umiddelbart mulighed for at opføre nye boliger på et areal på ca m2. Med en bebyggelsespct. på 80 giver dette en byggemulighed på 4880 m2 etageareal. Der vil jf. lokalplanen være bindinger på anvendelsen af såvel hovedbygningen som Huset, hvilket gør, at det evt. kan overvejes at fastholde disse bygninger i kommunalt regi. Alternativt kan det overvejes at ændre lokalplanen for at skabe en naturlig sammenhæng i områdets anvendelse. En sådan ændring kan naturligvis også ske under hensyntagen til bygningernes og områdets særlige kulturhistoriske værdier. En ændring vil ud over ovennævnte sammenhæng også kunne gøre det muligt at opføre flere boliger i området. Ad. 2 Med baggrund i områdets centrale beliggenhed kunne det være relevant at anvende dette til centerformål. Ifølge kommuneplan 2009 er disse centerformål her defineret til offentlige formål og helårsbeboelse. En evt. anvendelse til andre centerformål, f.eks liberale erhverv, vil forudsætte, at der udarbejdes et helt nyt plangrundlag for området. Ad. 3 I de tidligere planer for et kulturhus i Støvring var bl.a. indtænkt en række forskellige kulturelle funktioner omfattende Bibliotek, kulturskole med musik og billedkunst, ungdomsskole og ungdomsklub. En sådan anvendelse af højskolens bygninger fordrer, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Såfremt Højskolen ønskes anvendt til dette formål kan der ske en gradvis udnyttelse af ejendommen/arealerne i takt med, at der skabes det fornødne økonomiske grundlag for den ønskede anvendelse såvel anlægsmæssig som driftsmæssig. Ad 4 Med et samlet areal for hele det nævnte område på over m2, rummer området mulighed for, at der kan ske en etapevis opførelse af et nyt rådhus på arealet. Det er i den sammenhæng muligt at indtænke en genanvendelse af en del af de eksisterende bygninger i kombination med et nybyggeri, hvorved der kan ske en vis begrænsning i anlægsomkostninger. Løsningen muliggør samtidig, at der kan ske en etapevis udbygning i takt med, at der findes alternativ anvendelse/sker salg af de nuværende administrationsbygninger. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Med de herskende konjunkturer kan det umiddelbart være vanskeligt at give bud på, hvad området kan indbringe ved salg. Hertil kommer, at et provenu bl.a. vil være afhængig af de fastlagte anvendelsesmuligheder. Det må imidlertid forsigtigt vurderes, at der med relevante justeringer i anvendelsesmuligheder - bør kunne opnås et provenu mindst svarende til kommunens omkostninger til erhvervelser i området. Ved anvendelse til kulturelle formål vil de omkostninger, der frigøres andre steder næppe fuldt ud kunne dække de fremtidige driftsomkostninger. Hertil kommer behovet for investeringer primært i nye biblioteksfaciliteter. Sidstnævnte kan imidlertid modsvares (helt eller delvis) af værdien i forbindelse med salg af ejendomme, hvor aktiviteterne foregår i dag (Biblioteket i Støvring, Enebærhuset etc.) Ved anvendelse til Rådhus opført i etaper, vil der i første omgang være behov for en investering i en etape 1 til erstatning for de nuværende lokaler på Hobrovej 88 mv. i Støvring. Ved en evt. foreløbig udbredt anvendelse af de nuværende Højskolelokaler vil omfan- 112

9 get af renoveringer og nyinvesteringer kunne begrænses. En del af disse udgifter kan så dækkes ved frasalg af de nuværende lokaler på Hobrovej. Støvring Højskole er pr erhvervet for kr. 7,2 mio og efterfølgende er der brugt midler til omkostninger, vedligholdelse m.v. således må man regne med at Højskolen i dag står Rebild Kommune i mindst 7,5 mio. Højskoleejendommen er vurderet til 15,3 mio hvoraf 1,95 mio er grundværdi. Dertil kommer Forstanderboligen, som er vurderet sammen med Stubhuset og Huset, som er vurderet til 1,9 mio. kr hvoraf er grundværde. Disse to ejendomme er erhvervet i slutning af Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte fremtidige anvendelser af Støvring Højskole drøftes med henblik på at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der arbejdes videre med en anvendelse af Højskoleområdet til Rådhusformål og at et evt. restareal på sigt anvendes til kulturelle formål. Søren Søe-Larsen tilkendegiver at han ønsker området solgt til boligformål jfr. alternativ 1. Leon Sebbelin foreslår at en del af højskolegrunden (ca m2) sælges, mens hovedbygningen med tilhørende restareal reserveres til - på sigt - at samle kulturelle aktiviteter i tilknytning til Stubhuset. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål med henblik på fornyet politisk behandling i maj De Konservative tilkendegav følgende: De Konservative ønsker, som tidligere skrevet til protokols ved købet af Højskolen, at Højskolen skal benyttes af de grupper, som ikke blev tilgodeset, da Kulturhusbyggeriet blev lagt i skuffen: til ungdoms- eller efterskoleformål. Da Efterskoleformålene ikke blev til virkelighed er ønsket derfor de andre omtalte grupper: Kulturskolen, Ungdomsskolen, forskellige Kulturelle aktiviteter, Kulturhusets brugergrupper, Værestedet for unge som er aldersgruppen over ungdomsskolen, andre fritidsaktivite- 113

10 ter, udvidelse af Biblioteket og gode udendørsområder for vores borgere. Dette med sigte på fremtidssikring af et fælles kulturelt og mangfoldigt fritidsmiljø centralt i Støvring by, som vil skabe positiv synergi på tværs af alder og aktiviteter. Bilag: Åben analyse og tanker omkring Højskolen feb.11 - ØK Åben kort til analyse og tanker - ØK Åben Luftfoto af højskoleområdet - ØK Åben Lokalplan ØK

11 4. Det videre arbejde med et nyt rådhus J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 27. januar 2011 sagen Nyt Rådhus retningslinjer for administrationens videre arbejde. tilkendegav her følgende retningslinjer for forvaltningens videre arbejde med sagen: A: Der arbejdes videre med en faseopdeling, startende med erstatningsbyggeri for Rådhuset i Støvring, placeret i Støvring-området med gode tilgængelighedsforhold. Det forudsættes, at de eksisterende rådhusbygninger i Støvring sælges. Herunder undersøges nærmere B. - hvilke meromkostninger der er ved en faseopdeling af byggeriet C. - hvilke muligheder der er for lånefinansiering af byggeriet D. - hvad omfanget og omkostninger af nødvendige vedligeholdelsesarbejder på rådhuset i Støvring og de nuværende administrationsbygninger i Nørager og Terndrup er på 5 års sigt. E. - hvilke alternative anvendelsesmuligheder, er der for administrationsbygningerne i Nørager og Terndrup Med baggrund i ovennævnte beslutning har forvaltningen arbejdet videre med en afklaring af sagen herunder de nærmere angivne spørgsmål. Ad. A. Med udgangspunkt i ønsket om en placering i Støvringområdet med gode tilgængelighedsforhold peges på følgende konkrete placeringsmuligheder. - Støvring Ådale - Porsborgparken - Støvring Højskole En placering i Støvring Ådale vil kunne understøtte udviklingen i området og i øvrigt være placeret relativt tæt på bus- og togforbindelser. En placering i Porsborgparken vil bidrage til udvikling af området og i øvrigt være tæt tilknyttet motorvejen og div. busruter. En placering på de nuværende Højskolearealer, vil muliggøre en genanvendelse af en del af den nuværende bygningsmasse, og hermed mindske anlægsomkostningerne. Placeringen vil være tæt på såvel bus- som togforbindelser. Ad B. For de nævnte barmarksprojekter i Støvring Ådale og Porsborgparken gælder, at der må 115

12 påregnes en del ekstrainvesteringer forholdsmæssigt set - i en etape 1, idet en række bygningsmæssige fællesfunktioner og servicefunktioner ikke umiddelbar kan scaleres i forhold til efterfølgende etaper. Omfanget af disse kan bl.a. afhænge af hvilke service og fællesfunktioner der ønskes medtaget i en 1. etape. Som eksempler på sådanne kan nævnes tekniske fællesinstallationer, køkken- og kantinefaciliteter, Byrådssal og mødefaciliteter etc. En etapeopdeling, der i princippet omfattet 3 eller flere selvstændige byggeprojekter, vil herudover indebære merudgifter til projektering, licitation, byggepladsopstart mv. Hertil kommer, at et samlet projekt alt andet lige må anses for mere attraktiv for tilbudsgivere. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at give konkrete bud på en samlet meromkostning i forbindelse med en etapeopdeling, men der vil formentlig være tale om omkostninger i størrelsesordenen 3 5 %. Ad. C. Bygning af et rådhus er ikke omfattet af særlige låneregler (som fx forsyningsvirksomhed, ældreboliger mv.) men er omfattet af de generelle regler i lånebekendtgørelsen. I kort form er de generelle regler at: - Kommunerne må kun optage lån, såfremt der er givet en særlig dispensation hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM). Mulighederne for dispensation aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. - Leje/leasing af bygninger sidestilles med eget anlæg, således kommunerne ikke kan opnå en likviditetsmæssig fordel ved leje/leasing frem for at bygge selv. Indgås lejemål deponeres et beløb svarende til byggeriets pris/det lejedes værdi. Deponering fryses i 10 år, hvorefter der sker frigivelse med 1/15 pr. år. Kommunen modtager renteindtægter fra deponeringen. - Et OPP-projekt (Offentlig -/ Privat-Projekt) er ofte sammensat således, at der indgås en samlet (leje-)aftale omkring anlæg, drift og vedligehold i år mod en løbende betaling. Der skal fra kommunens side deponeres. Som beskrevet er der ikke umiddelbart muligheder for at lånefinansiere et byggeri til rådhusformål, med mindre der opnås en særlig lånedispensation. Hvorvidt der kan opnås en sådan, vil afhænge af en konkret ansøgning uanset om der påregnes opførelse i eget regi, som leje-/leasingløsning eller som OPP-projekt. Det kan oplyses at kommunen tidligere uden held har søgt dispensation til låneoptagelse til rådhusbyggeri. Hvorvidt mulighederne for at opnå dispensation i forbindelse med et OPP-projekt er bedre vil bl.a. bero på et konkret projekt. Ad. D. Vedligeholdelsesomkostninger for bygningerne i henholdsvis Nørager, Terndrup og Støvring over en 5 års periode vil i væsentlig grad afhænge af det perspektiv der opstilles for et nyt Rådhus. Såfremt der snarest indledes et arbejde med at etablere et nyt rådhus, vil vedligeholdelsesomkostningerne blive begrænset til det absolut nødvendige naturligvis under iagttagelse af gældende regler. Såfremt perspektivet for et nyt Rådhus er mere tidsmæssig usikker, vil der såvel af økonomiske, bygningsmæssige som arbejdsmiljømæssige årsager være behov for større investeringer i de 3 bygninger. I førstnævnte tilfælde skønnes en årlig vedligeholdelsesramme for de 3 bygninger på 1 2 mio. kr. som tilstrækkelig, mens vedligeholdelsesomkostningerne i sidstnævnte tilfælde vil være væsentlig højere. Der er i bilaget nærmere redegjort for de nævnte vurderinger. 116

13 Ad. E. Rådhuset i Støvring: De nuværende bygninger vurderes ikke umiddelbart egnede til andet brug, hvorfor det naturligt kan overvejes at anvende arealet i overensstemmelse med gældende lokalplan 147, der udlægger området til centerformål med 100 % udnyttelse og mulighed for byggeri i 3 etager mod Hobrovej. Administrationsbygningen i Nørager: Et betragteligt grundareal (4,7 ha) gør det muligt for at anvende en del af arealet til centerformål, hvori bl. a. de nuværende bygninger kan indgå, og en anden del til boligformål med mulighed for opførelse af tæt/lav byggeri, udlægge parcelhusgrunde samt bevare et større grønt areal i området. Administrationsbygningen i Terndrup: Bygningerne og området omkring kan anvendes til andre offentlige eller private serviceformål. Herudover kunne bygninger mv. tænkes anvendt til lettere industri/montagevirksomhed samt liberale erhverv. Efterspørgslen i forhold til de nævnte anvendelsesmuligheder er ikke vurderet nærmere. Ovennævnte, Ad A E er uddybet i vedlagte bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er investeringsoversigten for 2011 til 2014 afsat 40 mio. kr. til rådhusformål og en forventet indtægt ved salg af bygninger på 10 mio. kr. Udgifterne til et samlet nyt rådhus (barmarksprojekt) er tidligere vurderet af Bascon i 2010 til en samlet udgift på ca. 120 mio. kr. Der vil dog være forskel i pris på de to nævnte barmarksprojekter, idet et byggeri i Støvring Ådal med parkeringskælder og en stram styrende lokalplan vil være dyrere end et projekt i Porsborgparken. Et byggeri på højskolegrunden med størst mulig genanvendelse af eksisterende bygninger vil kunne gennemføres til lavere samlede omkostninger, men det vil også, afhængig af den konkrete genanvendelse, i visse tilfælde være på bekostning af det bygningsmæssige optimale. Omkostninger ved nødvendige bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige kvalitetsløft i forbindelse med en fastholdelse af de nuværende 3 administrationsbygninger til Rådhusformål tidligere er skønnet at ville andrage vedligeholdelsesudgifter på mindst 45 mio. kr. (Plan B). En samling af administrationen vil muliggøre at der indhøstet en række rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele såvel økonomiske som organisatorisk. Efter de senest gennemførte besparelser i den administrative struktur vil sådanne besparelser hovedsaglig være at finde i en effektiv bygningsdrift. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningens redegørelse drøftes At der gives retningslinjer for det videre arbejde med sagen 117

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der igangsættes et arbejde m.h.p. opførelse af Rådhusetaper på Højskolearealet i første række til erstatning for de nuværende rådhusbygninger i Støvring. - at der tilvejebringes den nødvendige finansiering herunder låneadgang. - at der udarbejdes en mere konkret plan for renovering af Nørager Rådhus m.h.p. fortsat rådhusfunktion i mindst 5 år. - at de skitserede muligheder for anvendelse af området ved administrationsbygningen i Nørager indarbejdes i den forestående kommuneplanlægning. Leon Sebbelin tilkendegav følgende: Det fremgår af sagsfremstillingen at en renovering af de 3 nuværende administrationsbygninger koster mio. kr. mens et nybyggeri af et rådhus vurderes at koste 120 mio. kr. Derfor foreslår Det Radikale Venstre at de 3 administrationsbygninger renoveres. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Med udgangspunkt i kommunens trængte økonomi finder Oplandslisten det uhensigtsmæssig at påbegynde et dyrt Rådhusbyggeri. Denne anlægsinvestering vil uundgåeligt belaste allerede tiltrængte renoveringer/anlægsinvesteringer af kommunens eksisterende bygningsmasse, eksempelvis skoler, plejehjem, idrætshaller mm. Den nuværende rådhusfunktion på 3 lokationer foreslås bibeholdt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder med henblik på fornyet behandling i april/maj Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Rådhus- redegørelse - ØK Åben Nyt rådhus - finansiering - Nyt rådhus - finansiering - ØK Åben Kortbilag med placeringsmuligheder for nyt rådhus - ØK Åben kort over de 3 gl. rådhuse - ØK

15 5. Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 10/6734 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra to interesserede købere behandlede på møde den 23. september 2010 salg af et areal på m 2 syd for Bælum, matr.nr. 30d, Bælum By, Bælum. besluttede, at arealet kunne sælges til en mindstepris på 10 kr. pr. m 2. Omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgiften til afsætning af arealet i marken deles mellem køber og sælger. Advokat Hans Christian Andersen i brev af 27. oktober 2010 på vegne af Anette og Claus Pedersen ApS v/anette og Claus Pedersen gjort gældende, at der er vundet ejendomshævd på nævnte jordlod og beder kommunen om at tiltræde dette. Ejendommen Sønderskov 14, 9574 Bælum har ifølge advokaten været ejet af Claus Pedersens familie siden omkring 1930 og advokaten oplyser, at arealet er blevet anset som en naturlig del af ejendommen, og arealet er blevet anvendt som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ifølge advokaten har familien Pedersen således i perioden i enhver henseende udøvet en ejers råden over arealet. Advokaten skriver, at det vil kunne dokumenteres ved vidneforklaringer fra naboer i området, at familien Pedersen siden 1930 har benyttet den pågældende jordlod som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ejendomshævd forudsætter, at nuværende og tidligere ejere skal have udøvet en ejers rådighed over jordlodden i mindst 20 år. Hvis hævden først er vundet er ejendomsretten overgået og det vil kræve 20 års modråden at generhverve ejendomsretten. Uregelmæssig eller periodisk ejerråden udelukker ikke, at der vindes hævd, forudsat at en sådan rådighedsudøvelse kan karakteriseres som den på stedet naturlige ejerråden. I landbrugsområder vil almindelig landbrugsdrift herunder anvendelse af et areal til græsning være en naturlig ejerråden, hvis arealet anvendes under en landbrugsejendom. Det der er afgørende er om de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov har taget ejendommen i besiddelse og det har mindre betydning om rådighedsudøvelsen er sket tilstrækkelig vedvarende. Center for Natur og Miljø har tolket luftfoto og vurdere dyrkningshistorien som følger: 2010 Græs/striber 2009 Spor efter kørsel/dyrkning 2008 Græs/slet 2006 Ikke dyrket (græs) 2004 Ikke dyrket (græs) 2002 Ikke dyrket (græs) 1999 Ikke dyrket (græs) 1995 Ikke dyrket (græs) 1992 Græs? 1985 Pløjet? 1979 Pløjet 119

16 Pløjet Det er ligeledes oplyst, at den matrikulære afgrænsning af arealet ikke passer med det driftsmæssige skel i forhold til naboarealer. Statsforvaltningen Nordjylland har telefonisk oplyst, at hævd falder uden for reglerne om offentligt udbud af ejendomme og der er op til kommunen at vurdere, om det kan anerkendes, at der er vundet hævd på et areal. Hvis arealet er erhvervet ved hævd tilhører arealet ikke længere kommunen, og der vil foreligge vanhjemmel, hvis kommunen sælger arealet videre. Ud fra dyrkningshistorien vurderer forvaltningen ikke at der er grundlag for at betvivle det af advokaten oplyste, om at de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov 14, Bælum har udøvet den fornødne ejers råden over arealet og at rådighedsudøvelsen er foregået i hævdstid - i hvert fald i fra 1960 og 20 år frem, således at ejendomsretten over jordlodden allerede er overgået på dette tidspunkt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis kommunen ikke længere har ejendomsretten over jordlodden, vil der ikke komme salgsindtægter som følge af videresalg. Denne indtægt vil dog være af begrænset størrelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen genoptages, og at det principielt godkendes, at ejendomsretten over matriklen er overgået til Annette og Claus Pedersen ApS v/annette og Claus Pedersen, Bælum At godkendelsen af hævden forudsætter, at de hævdkrævende iværksætter og afholder udgiften til en skelforretning, således at matriklens grænser fastlægges fysisk i marken At borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om eventuelle supplerende spørgsmål samt til at tiltræde hævd over matriklen Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 120

17 Bilag: Åben Brev fra advokat Hans Christian Andersen - ØK Åben Kortbilag - ØK

18 6. Udkast til affaldsplan J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/2653 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes hidtil gældende affaldsplan er affaldsplanerne for de tre tidligere kommuner. Forvaltningen har udarbejdet Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune. Udkastet til affaldsplan giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Det tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres efter 4 år og udkastet har derfor hovedvægt på perioden Udarbejdelsen af planen har strakt sig over en længere periode. Miljøstyrelsen har i denne periode ændret affaldsbekendtgørelsen på visse områder. Disse ændringer har dog kun marginal indflydelse på dette udkast til affaldsplan og udkastet vil blive justeret i overensstemmelse hermed i forbindelse med den endelige vedtagelse. Ifølge den seneste affaldsbekendtgørelse skal kommunalbestyrelse vedtage den næste affaldsplan senest den 1. januar Udover at sammenskrive de tre tidligere affaldsplaner sætter udkastet til affaldsplan bl.a. fokus på behovet for at forbedre og ensarte serviceniveauet på genbrugspladserne samt undersøge mulighederne for at optimere storskraldsindsamlingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Planen vil have økonomiske konsekvenser afhængigt af det serviceniveau, efterfølgende beslutter bl.a. vedr. genbrugspladserne. Disse konsekvenser vil særskilt blive belyst og lagt frem til politisk behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune sendes i høring i 8 uger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke sagens behandling. 122

19 Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Udkast_Planen.pdf - TMU Åben Udkast_Bilag_1 - TMU Åben Udkast_Bilag_2 - TMU Åben Udkast_Tidsplanen - TMU

20 7. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/14842 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forslag til lokalplan nr. 245 for Køreteknisk anlæg, Hæsumvej i Støvring og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden er der indkommet høringssvar fra 3 parter. Høringssvarene er kort refereret nedenfor. Forslagene muliggør en udvidelse af det Køretekniske anlæg mod nord i stedet for mod vest. Anledningen er, at arealerne mod vest skal indgå i genskabelsen af Juelstrup sø med tilhørende stianlæg m.m. Sagen har sidst været behandlet i TMU den 9. november Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger og forslag. 1 Nordjyllands Historiske Museum Anbefaler at der foretages en arkæologisk forundersøgelse Ingen Kopi af brev er videresendt til bygherre. 2 Energinet.dk Energinet.dk orienterer om forholdsregler ved projektering i nærheden af gastransmissionsledningen Ingen 3 Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Vejdirektoratet har bemærkninger til lokalplanforslagets enkelte bestemmelser, se bilag. Det foreslås at pkt. 6.5 om byggelinjearealer uddybes og præciseres Ingen Vejdirektoratets forslag til formulering af 6.5 i lokalplanen om byggelinjearealer bruges. Køreteknisk anlæg tilsendes Vejdirektoratets bemærkninger Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At bestemmelse 6.5 justeres og præciseres som foreslået. 124

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 20:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Køreplanlægning 2011/12 - opfølgning 357 2. Udkast til affaldsplan

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Udsøgte ejendomme med mulighed for salg til ØK s møde den

Udsøgte ejendomme med mulighed for salg til ØK s møde den Blenstrup 7 r Matr. nr. 7r Blenstrup By, Blenstrup var tidligere omfattet af lokalplan nr. 3.3.2 og kommuneplanramme nr. 01.E300. Lokalplanen og kommuneplanrammen blev aflyst i 2013, da man ikke forventede,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere