REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke Karlsson deltog ikke i behandlingen af pkt. 19 til pkt. 23.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole Det videre arbejde med et nyt rådhus Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum Udkast til affaldsplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Manglende byggeskadeforsikring - indførelse af bøder Klimastrategi Fusion af fjernvarmeværkerne i Års, Suldrup og Haverslev Prioritering af trafiksikkerhedsmidler Hanehøjvej, Skørping - Trafiksikkerhed, alternativt projekt Hulvejen, nedklassificering af bro Godkende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Oplæg til debat om Råstofplan Rebild Kommunes høringssvar til udkast til vand- og naturplaner Vand- og Naturråd under Naturstyrelsen, Ålborg Landbrugstilsyn 2010, 2011 og Henvendelse fra bestyrelsen i Rebild Kommunes Naturskole Handleplan - økonomisk styring på det specialiserede socialområde Stillingstagen til fortsat drift af Børnehaven Krudtuglen i Kirketerp Orientering 161 Underskriftsside

3 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts 2011 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/18603 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den 3. marts 2011 det årlige visionsseminar. Seminaret var tilrettelagt som et dagsarrangement afsluttende med fællesspisning jf. beslutning i ØK d. 08. december Indholdsmæssigt var seminaret tilrettelagt med udgangspunkt i bl.a. tidligere tilkendegivelser fra Økonomiudvalget og. Dagens oplæg og drøftelser var delt i fire hovedtemaer: Nærdemokrati og borgerinddragelse Strategier og mål for indsatsen fremover Direktionens arbejdsplan 2011/12 hovedtemaer Samarbejdet mellem og den administrative ledelse rollefordeling og spilleregler, herunder også arbejdsformen i Det var i tilrettelæggelsen taget udgangspunkt i, at der kunne være overlappende præsentationer og drøftelser i forhold til temaerne, ligesom der også var mulighed for at medlemmer af frit kunne inddrage emner i diskussionerne. Til emnet Borgerinddragelse og nærdemokrati holdt forskningsleder fra Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch et oplæg og administrationen fremlagde efterfølgende et kort debatoplæg. Til de øvrige emner var der oplæg fra direktionen ligesom flere af byrådets medlemmer/grupper deltog med oplæg til videre drøftelse dels i grupper dels samlet. Oplæg og baggrundsmateriale var samlet i kompendium deltagerne fik udleveret ved ankomsten. Kompendiet og det øvrige materiale der blev præsenteret i løbet af dagen kan hentes på kommunens hjemmeside under Kommunen > Politik & Demokrati > Vision. Der blev som afslutning på seminaret udarbejdet en kort pressemeddelelse. Hovedpointerne fra drøftelserne er efterfølgende sammenfattet og vedlagt som bilag. På baggrund af ovenstående anbefales det at der sker en evaluering af seminaret såvel i forhold til tilrettelæggelse, form og rammer som i forhold til indhold. Der ønskes samtidig tilkendegivelser med sigte på forvaltningens videre arbejde med de nævnte temaer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 107

4 At seminarets tilrettelæggelse, form og rammer samt indhold evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At Økonomiudvalget fremkommer med tilkendegivelser vedr. forvaltningens videre arbejde i forhold til de nævnte hovedtemaer og øvrige emner drøftet på seminaret. Beslutning i Økonomiudvalget den : ØK fremkom med tilkendegivelser vedr. bl.a. - fordele og ulemper ved eksternat henholdsvis internat - ønske om fastere dagsorden med mere konkrete emner med henblik på læring og tilrettelæggelse af fremtidige seminarer. Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til en mere åben spørgetid forud for Byrådsmøderne - at udarbejde oplæg til Web-cast eller anden form for transmission af Byrådsmøder - at udarbejde oplæg til et videre arbejde med et kodeks for God Politisk ledelse i Rebild Kommune. Sagen overgives til med henblik på evt. yderligere bemærkninger mv. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Tilkendegivelserne mv. fra ØK blev tiltrådt med følgende supplerende bemærkninger: Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til etablering af et ungdomsråd med henblik på politisk stillingtagen inden efterårsferien at videreudvikle interaktive muligheder på kommunens hjemmeside bl.a. i relation til større projekter. Bilag: Åben Pressemeddelelse - ØK Åben Visionsseminar_opsamling_ver_ ØK

5 2. Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan 202 J.nr.: P12. Sagsnr.: 10/15985 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ved beslutning i byrådet den 25. november 2010 blev der givet bemyndigelse til at iværksætte ekspropriation af ejendommen matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup, beliggende Støvring Bycenter 2-4, 9530 Støvring. Det har ikke været muligt at finde en forhandlingsmæssig løsning med ejeren Alan Madsen, Bæveren 76, 9530 Støvring. Ekspropriation af ejendommen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplan 202 for Rebild Kommune, idet ejendommen er en del af det område, som i lokalplanen er udlagt til centerformål, torv og bebyggelse. For så vidt angår matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup vil dette område fremover skulle benyttes til bebyggelse med ca. 1/5 af arealet, mens resten af ejendommen fremover skal være torveareal eller adgangsarealer til torvearealerne. Ejerens forældre bor for øjeblikket i lejligheden på 1. sal på grund af en vandskade i deres eget hus. Stueetagen er udlejet til blomsterbutik, en ny lejer Kvist Blomster v/ Gitte Kvist Nielsen har overtaget lejemålet den 1. marts Den 21. februar 2011 afholdtes en åstedsforretning på ejendommen. Ejeren og en tidligere lejer var indkaldt til åstedsforretningen med 4 ugers varsel. Ejer var tillige anmodet om at give meddelelse om indkaldelsen til eventuelle yderligere brugere af ejendommen. Åstedsforretningen var ligeledes annonceret i lokalaviserne 4 uger før åstedsforretningen. Ejendommen med bygninger eksproprieres med hjemmel i Planlovens 47, stk. 1 og Lov om offentlige Veje 45 og Lejemålene i ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen. Det på åstedsforretningen passerede, fremgår af åstedsprotokollen. Ejeren kunne ikke ved åstedsforretningen acceptere et erstatningstilbud på kr., idet han fortsat ønsker en erstatning på kr. Ved åstedsforretningen og inden for en frist på 3 uger efter denne har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte ekspropriation, herunder fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Der er umiddelbart før udsendelse af dagsordenen fremkommet bemærkninger fra ejers advokat Jan Poulsen. Bemærkninger med tilhørende bilag er vedlagt som bilag til dagsordenen. Ejeren kan ligeledes inden 4 uger efter at han har fået meddelelse 109

6 om ekspropriationsbeslutningen påklage denne til Natur- og Miljøklagenævnet. Uenighed om erstatningens størrelse skal af kommunen indbringes for Taksationskommissionen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fra 2010 budgettet til Torvet forventes overført ca. 1,6 mio. kr. til dækning af ekspropriation og den videre realisering af Byens Torv. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om at ekspropriere den pågældende ejendom, jf. planlovens 47, stk. 1. At det fremsatte erstatningstilbud på kr. fastholdes At spørgsmålet om bevilling og finansiering af erstatningssum afventer Taksationsmyndighedernes afgørelse. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Åstedsprotokollat - ØK Åben Ekspropriationsplan - ØK Åben Ekspropriation af Støvring Bycenter ØK Åben Brev fra advokat Jan Poulsen - Bilag til skrivelse beror på sagen - ØK

7 3. Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/3893 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med behandling af en sag d. 27. januar 2011 vedr. evt. salg af Højskolen til efterskoleformål hvor et konkret købstilbud blev afvist traf samtidig beslutning om Ad at administrationen udarbejder oplæg til mulig anvendelse/salg af Højskolen med henblik på behandling på ØK i marts I forlængelse af ovennævnte beslutning har forvaltningen nærmere overvejet en række forskellige anvendelsesmuligheder. Som baggrund for overvejelserne kan oplyses, at det omhandlede ejendomskompleks omfatter Højskolen, Huset samt evt. den tidligere forstanderbolig, der i forbindelse med de skrinlagte planer om opførelse af et kulturhus er sammenmatrikuleret med Stubhuset. Højskolen er beliggende på en grund på m2. Det bebyggede areal er på m2 og det samlede etagearealet er på m2. Huset er beliggende på en grund på i alt m2. Det bebyggede areal er på 180 m2. Forstanderboligen er beliggende på en grund på ca m2. Det bebyggede areal er på 163 m2. Området er omfattet af lokalplan 141, der udlægger området i delområderne A og B. Delområde A (område med Højskolens gamle hovedbygning samt området med Huset) er udlagt til højskole og lignende kulturel eller offentlig formål. Der må i henhold til lokalplanen ikke finde om- eller tilbygning sted i dette delområde. Delområde B (resten af ovennævnte område) er udlagt til boligformål. Der tillades en bebyggelse på 80% med byggeri i max. 2 etager. Overvejede anvendelsesmuligheder: 1. Salg til boligformål 2. Salg til andre centerformål 3. Anvendelse til kulturformål/andre kommunale formål. 4. Anvendelse til Rådhus For alle de anførte anvendelsesmuligheder gælder, at de nuværende bebyggelser i større eller mindre grad kan indgå i den fremtidige anvendelse. Samtidig gælder, at alle nedennævnte anvendelsesmuligheder i et vist omfang vil kræve ændringer af det gældende plangrundlag.

8 Salg til boligformål indenfor den gældende lokalplans rammer giver umiddelbart mulighed for at opføre nye boliger på et areal på ca m2. Med en bebyggelsespct. på 80 giver dette en byggemulighed på 4880 m2 etageareal. Der vil jf. lokalplanen være bindinger på anvendelsen af såvel hovedbygningen som Huset, hvilket gør, at det evt. kan overvejes at fastholde disse bygninger i kommunalt regi. Alternativt kan det overvejes at ændre lokalplanen for at skabe en naturlig sammenhæng i områdets anvendelse. En sådan ændring kan naturligvis også ske under hensyntagen til bygningernes og områdets særlige kulturhistoriske værdier. En ændring vil ud over ovennævnte sammenhæng også kunne gøre det muligt at opføre flere boliger i området. Ad. 2 Med baggrund i områdets centrale beliggenhed kunne det være relevant at anvende dette til centerformål. Ifølge kommuneplan 2009 er disse centerformål her defineret til offentlige formål og helårsbeboelse. En evt. anvendelse til andre centerformål, f.eks liberale erhverv, vil forudsætte, at der udarbejdes et helt nyt plangrundlag for området. Ad. 3 I de tidligere planer for et kulturhus i Støvring var bl.a. indtænkt en række forskellige kulturelle funktioner omfattende Bibliotek, kulturskole med musik og billedkunst, ungdomsskole og ungdomsklub. En sådan anvendelse af højskolens bygninger fordrer, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Såfremt Højskolen ønskes anvendt til dette formål kan der ske en gradvis udnyttelse af ejendommen/arealerne i takt med, at der skabes det fornødne økonomiske grundlag for den ønskede anvendelse såvel anlægsmæssig som driftsmæssig. Ad 4 Med et samlet areal for hele det nævnte område på over m2, rummer området mulighed for, at der kan ske en etapevis opførelse af et nyt rådhus på arealet. Det er i den sammenhæng muligt at indtænke en genanvendelse af en del af de eksisterende bygninger i kombination med et nybyggeri, hvorved der kan ske en vis begrænsning i anlægsomkostninger. Løsningen muliggør samtidig, at der kan ske en etapevis udbygning i takt med, at der findes alternativ anvendelse/sker salg af de nuværende administrationsbygninger. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Med de herskende konjunkturer kan det umiddelbart være vanskeligt at give bud på, hvad området kan indbringe ved salg. Hertil kommer, at et provenu bl.a. vil være afhængig af de fastlagte anvendelsesmuligheder. Det må imidlertid forsigtigt vurderes, at der med relevante justeringer i anvendelsesmuligheder - bør kunne opnås et provenu mindst svarende til kommunens omkostninger til erhvervelser i området. Ved anvendelse til kulturelle formål vil de omkostninger, der frigøres andre steder næppe fuldt ud kunne dække de fremtidige driftsomkostninger. Hertil kommer behovet for investeringer primært i nye biblioteksfaciliteter. Sidstnævnte kan imidlertid modsvares (helt eller delvis) af værdien i forbindelse med salg af ejendomme, hvor aktiviteterne foregår i dag (Biblioteket i Støvring, Enebærhuset etc.) Ved anvendelse til Rådhus opført i etaper, vil der i første omgang være behov for en investering i en etape 1 til erstatning for de nuværende lokaler på Hobrovej 88 mv. i Støvring. Ved en evt. foreløbig udbredt anvendelse af de nuværende Højskolelokaler vil omfan- 112

9 get af renoveringer og nyinvesteringer kunne begrænses. En del af disse udgifter kan så dækkes ved frasalg af de nuværende lokaler på Hobrovej. Støvring Højskole er pr erhvervet for kr. 7,2 mio og efterfølgende er der brugt midler til omkostninger, vedligholdelse m.v. således må man regne med at Højskolen i dag står Rebild Kommune i mindst 7,5 mio. Højskoleejendommen er vurderet til 15,3 mio hvoraf 1,95 mio er grundværdi. Dertil kommer Forstanderboligen, som er vurderet sammen med Stubhuset og Huset, som er vurderet til 1,9 mio. kr hvoraf er grundværde. Disse to ejendomme er erhvervet i slutning af Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte fremtidige anvendelser af Støvring Højskole drøftes med henblik på at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der arbejdes videre med en anvendelse af Højskoleområdet til Rådhusformål og at et evt. restareal på sigt anvendes til kulturelle formål. Søren Søe-Larsen tilkendegiver at han ønsker området solgt til boligformål jfr. alternativ 1. Leon Sebbelin foreslår at en del af højskolegrunden (ca m2) sælges, mens hovedbygningen med tilhørende restareal reserveres til - på sigt - at samle kulturelle aktiviteter i tilknytning til Stubhuset. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål med henblik på fornyet politisk behandling i maj De Konservative tilkendegav følgende: De Konservative ønsker, som tidligere skrevet til protokols ved købet af Højskolen, at Højskolen skal benyttes af de grupper, som ikke blev tilgodeset, da Kulturhusbyggeriet blev lagt i skuffen: til ungdoms- eller efterskoleformål. Da Efterskoleformålene ikke blev til virkelighed er ønsket derfor de andre omtalte grupper: Kulturskolen, Ungdomsskolen, forskellige Kulturelle aktiviteter, Kulturhusets brugergrupper, Værestedet for unge som er aldersgruppen over ungdomsskolen, andre fritidsaktivite- 113

10 ter, udvidelse af Biblioteket og gode udendørsområder for vores borgere. Dette med sigte på fremtidssikring af et fælles kulturelt og mangfoldigt fritidsmiljø centralt i Støvring by, som vil skabe positiv synergi på tværs af alder og aktiviteter. Bilag: Åben analyse og tanker omkring Højskolen feb.11 - ØK Åben kort til analyse og tanker - ØK Åben Luftfoto af højskoleområdet - ØK Åben Lokalplan ØK

11 4. Det videre arbejde med et nyt rådhus J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 27. januar 2011 sagen Nyt Rådhus retningslinjer for administrationens videre arbejde. tilkendegav her følgende retningslinjer for forvaltningens videre arbejde med sagen: A: Der arbejdes videre med en faseopdeling, startende med erstatningsbyggeri for Rådhuset i Støvring, placeret i Støvring-området med gode tilgængelighedsforhold. Det forudsættes, at de eksisterende rådhusbygninger i Støvring sælges. Herunder undersøges nærmere B. - hvilke meromkostninger der er ved en faseopdeling af byggeriet C. - hvilke muligheder der er for lånefinansiering af byggeriet D. - hvad omfanget og omkostninger af nødvendige vedligeholdelsesarbejder på rådhuset i Støvring og de nuværende administrationsbygninger i Nørager og Terndrup er på 5 års sigt. E. - hvilke alternative anvendelsesmuligheder, er der for administrationsbygningerne i Nørager og Terndrup Med baggrund i ovennævnte beslutning har forvaltningen arbejdet videre med en afklaring af sagen herunder de nærmere angivne spørgsmål. Ad. A. Med udgangspunkt i ønsket om en placering i Støvringområdet med gode tilgængelighedsforhold peges på følgende konkrete placeringsmuligheder. - Støvring Ådale - Porsborgparken - Støvring Højskole En placering i Støvring Ådale vil kunne understøtte udviklingen i området og i øvrigt være placeret relativt tæt på bus- og togforbindelser. En placering i Porsborgparken vil bidrage til udvikling af området og i øvrigt være tæt tilknyttet motorvejen og div. busruter. En placering på de nuværende Højskolearealer, vil muliggøre en genanvendelse af en del af den nuværende bygningsmasse, og hermed mindske anlægsomkostningerne. Placeringen vil være tæt på såvel bus- som togforbindelser. Ad B. For de nævnte barmarksprojekter i Støvring Ådale og Porsborgparken gælder, at der må 115

12 påregnes en del ekstrainvesteringer forholdsmæssigt set - i en etape 1, idet en række bygningsmæssige fællesfunktioner og servicefunktioner ikke umiddelbar kan scaleres i forhold til efterfølgende etaper. Omfanget af disse kan bl.a. afhænge af hvilke service og fællesfunktioner der ønskes medtaget i en 1. etape. Som eksempler på sådanne kan nævnes tekniske fællesinstallationer, køkken- og kantinefaciliteter, Byrådssal og mødefaciliteter etc. En etapeopdeling, der i princippet omfattet 3 eller flere selvstændige byggeprojekter, vil herudover indebære merudgifter til projektering, licitation, byggepladsopstart mv. Hertil kommer, at et samlet projekt alt andet lige må anses for mere attraktiv for tilbudsgivere. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at give konkrete bud på en samlet meromkostning i forbindelse med en etapeopdeling, men der vil formentlig være tale om omkostninger i størrelsesordenen 3 5 %. Ad. C. Bygning af et rådhus er ikke omfattet af særlige låneregler (som fx forsyningsvirksomhed, ældreboliger mv.) men er omfattet af de generelle regler i lånebekendtgørelsen. I kort form er de generelle regler at: - Kommunerne må kun optage lån, såfremt der er givet en særlig dispensation hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM). Mulighederne for dispensation aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. - Leje/leasing af bygninger sidestilles med eget anlæg, således kommunerne ikke kan opnå en likviditetsmæssig fordel ved leje/leasing frem for at bygge selv. Indgås lejemål deponeres et beløb svarende til byggeriets pris/det lejedes værdi. Deponering fryses i 10 år, hvorefter der sker frigivelse med 1/15 pr. år. Kommunen modtager renteindtægter fra deponeringen. - Et OPP-projekt (Offentlig -/ Privat-Projekt) er ofte sammensat således, at der indgås en samlet (leje-)aftale omkring anlæg, drift og vedligehold i år mod en løbende betaling. Der skal fra kommunens side deponeres. Som beskrevet er der ikke umiddelbart muligheder for at lånefinansiere et byggeri til rådhusformål, med mindre der opnås en særlig lånedispensation. Hvorvidt der kan opnås en sådan, vil afhænge af en konkret ansøgning uanset om der påregnes opførelse i eget regi, som leje-/leasingløsning eller som OPP-projekt. Det kan oplyses at kommunen tidligere uden held har søgt dispensation til låneoptagelse til rådhusbyggeri. Hvorvidt mulighederne for at opnå dispensation i forbindelse med et OPP-projekt er bedre vil bl.a. bero på et konkret projekt. Ad. D. Vedligeholdelsesomkostninger for bygningerne i henholdsvis Nørager, Terndrup og Støvring over en 5 års periode vil i væsentlig grad afhænge af det perspektiv der opstilles for et nyt Rådhus. Såfremt der snarest indledes et arbejde med at etablere et nyt rådhus, vil vedligeholdelsesomkostningerne blive begrænset til det absolut nødvendige naturligvis under iagttagelse af gældende regler. Såfremt perspektivet for et nyt Rådhus er mere tidsmæssig usikker, vil der såvel af økonomiske, bygningsmæssige som arbejdsmiljømæssige årsager være behov for større investeringer i de 3 bygninger. I førstnævnte tilfælde skønnes en årlig vedligeholdelsesramme for de 3 bygninger på 1 2 mio. kr. som tilstrækkelig, mens vedligeholdelsesomkostningerne i sidstnævnte tilfælde vil være væsentlig højere. Der er i bilaget nærmere redegjort for de nævnte vurderinger. 116

13 Ad. E. Rådhuset i Støvring: De nuværende bygninger vurderes ikke umiddelbart egnede til andet brug, hvorfor det naturligt kan overvejes at anvende arealet i overensstemmelse med gældende lokalplan 147, der udlægger området til centerformål med 100 % udnyttelse og mulighed for byggeri i 3 etager mod Hobrovej. Administrationsbygningen i Nørager: Et betragteligt grundareal (4,7 ha) gør det muligt for at anvende en del af arealet til centerformål, hvori bl. a. de nuværende bygninger kan indgå, og en anden del til boligformål med mulighed for opførelse af tæt/lav byggeri, udlægge parcelhusgrunde samt bevare et større grønt areal i området. Administrationsbygningen i Terndrup: Bygningerne og området omkring kan anvendes til andre offentlige eller private serviceformål. Herudover kunne bygninger mv. tænkes anvendt til lettere industri/montagevirksomhed samt liberale erhverv. Efterspørgslen i forhold til de nævnte anvendelsesmuligheder er ikke vurderet nærmere. Ovennævnte, Ad A E er uddybet i vedlagte bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er investeringsoversigten for 2011 til 2014 afsat 40 mio. kr. til rådhusformål og en forventet indtægt ved salg af bygninger på 10 mio. kr. Udgifterne til et samlet nyt rådhus (barmarksprojekt) er tidligere vurderet af Bascon i 2010 til en samlet udgift på ca. 120 mio. kr. Der vil dog være forskel i pris på de to nævnte barmarksprojekter, idet et byggeri i Støvring Ådal med parkeringskælder og en stram styrende lokalplan vil være dyrere end et projekt i Porsborgparken. Et byggeri på højskolegrunden med størst mulig genanvendelse af eksisterende bygninger vil kunne gennemføres til lavere samlede omkostninger, men det vil også, afhængig af den konkrete genanvendelse, i visse tilfælde være på bekostning af det bygningsmæssige optimale. Omkostninger ved nødvendige bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige kvalitetsløft i forbindelse med en fastholdelse af de nuværende 3 administrationsbygninger til Rådhusformål tidligere er skønnet at ville andrage vedligeholdelsesudgifter på mindst 45 mio. kr. (Plan B). En samling af administrationen vil muliggøre at der indhøstet en række rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele såvel økonomiske som organisatorisk. Efter de senest gennemførte besparelser i den administrative struktur vil sådanne besparelser hovedsaglig være at finde i en effektiv bygningsdrift. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningens redegørelse drøftes At der gives retningslinjer for det videre arbejde med sagen 117

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der igangsættes et arbejde m.h.p. opførelse af Rådhusetaper på Højskolearealet i første række til erstatning for de nuværende rådhusbygninger i Støvring. - at der tilvejebringes den nødvendige finansiering herunder låneadgang. - at der udarbejdes en mere konkret plan for renovering af Nørager Rådhus m.h.p. fortsat rådhusfunktion i mindst 5 år. - at de skitserede muligheder for anvendelse af området ved administrationsbygningen i Nørager indarbejdes i den forestående kommuneplanlægning. Leon Sebbelin tilkendegav følgende: Det fremgår af sagsfremstillingen at en renovering af de 3 nuværende administrationsbygninger koster mio. kr. mens et nybyggeri af et rådhus vurderes at koste 120 mio. kr. Derfor foreslår Det Radikale Venstre at de 3 administrationsbygninger renoveres. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Med udgangspunkt i kommunens trængte økonomi finder Oplandslisten det uhensigtsmæssig at påbegynde et dyrt Rådhusbyggeri. Denne anlægsinvestering vil uundgåeligt belaste allerede tiltrængte renoveringer/anlægsinvesteringer af kommunens eksisterende bygningsmasse, eksempelvis skoler, plejehjem, idrætshaller mm. Den nuværende rådhusfunktion på 3 lokationer foreslås bibeholdt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder med henblik på fornyet behandling i april/maj Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Rådhus- redegørelse - ØK Åben Nyt rådhus - finansiering - Nyt rådhus - finansiering - ØK Åben Kortbilag med placeringsmuligheder for nyt rådhus - ØK Åben kort over de 3 gl. rådhuse - ØK

15 5. Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 10/6734 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra to interesserede købere behandlede på møde den 23. september 2010 salg af et areal på m 2 syd for Bælum, matr.nr. 30d, Bælum By, Bælum. besluttede, at arealet kunne sælges til en mindstepris på 10 kr. pr. m 2. Omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgiften til afsætning af arealet i marken deles mellem køber og sælger. Advokat Hans Christian Andersen i brev af 27. oktober 2010 på vegne af Anette og Claus Pedersen ApS v/anette og Claus Pedersen gjort gældende, at der er vundet ejendomshævd på nævnte jordlod og beder kommunen om at tiltræde dette. Ejendommen Sønderskov 14, 9574 Bælum har ifølge advokaten været ejet af Claus Pedersens familie siden omkring 1930 og advokaten oplyser, at arealet er blevet anset som en naturlig del af ejendommen, og arealet er blevet anvendt som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ifølge advokaten har familien Pedersen således i perioden i enhver henseende udøvet en ejers råden over arealet. Advokaten skriver, at det vil kunne dokumenteres ved vidneforklaringer fra naboer i området, at familien Pedersen siden 1930 har benyttet den pågældende jordlod som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ejendomshævd forudsætter, at nuværende og tidligere ejere skal have udøvet en ejers rådighed over jordlodden i mindst 20 år. Hvis hævden først er vundet er ejendomsretten overgået og det vil kræve 20 års modråden at generhverve ejendomsretten. Uregelmæssig eller periodisk ejerråden udelukker ikke, at der vindes hævd, forudsat at en sådan rådighedsudøvelse kan karakteriseres som den på stedet naturlige ejerråden. I landbrugsområder vil almindelig landbrugsdrift herunder anvendelse af et areal til græsning være en naturlig ejerråden, hvis arealet anvendes under en landbrugsejendom. Det der er afgørende er om de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov har taget ejendommen i besiddelse og det har mindre betydning om rådighedsudøvelsen er sket tilstrækkelig vedvarende. Center for Natur og Miljø har tolket luftfoto og vurdere dyrkningshistorien som følger: 2010 Græs/striber 2009 Spor efter kørsel/dyrkning 2008 Græs/slet 2006 Ikke dyrket (græs) 2004 Ikke dyrket (græs) 2002 Ikke dyrket (græs) 1999 Ikke dyrket (græs) 1995 Ikke dyrket (græs) 1992 Græs? 1985 Pløjet? 1979 Pløjet 119

16 Pløjet Det er ligeledes oplyst, at den matrikulære afgrænsning af arealet ikke passer med det driftsmæssige skel i forhold til naboarealer. Statsforvaltningen Nordjylland har telefonisk oplyst, at hævd falder uden for reglerne om offentligt udbud af ejendomme og der er op til kommunen at vurdere, om det kan anerkendes, at der er vundet hævd på et areal. Hvis arealet er erhvervet ved hævd tilhører arealet ikke længere kommunen, og der vil foreligge vanhjemmel, hvis kommunen sælger arealet videre. Ud fra dyrkningshistorien vurderer forvaltningen ikke at der er grundlag for at betvivle det af advokaten oplyste, om at de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov 14, Bælum har udøvet den fornødne ejers råden over arealet og at rådighedsudøvelsen er foregået i hævdstid - i hvert fald i fra 1960 og 20 år frem, således at ejendomsretten over jordlodden allerede er overgået på dette tidspunkt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis kommunen ikke længere har ejendomsretten over jordlodden, vil der ikke komme salgsindtægter som følge af videresalg. Denne indtægt vil dog være af begrænset størrelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen genoptages, og at det principielt godkendes, at ejendomsretten over matriklen er overgået til Annette og Claus Pedersen ApS v/annette og Claus Pedersen, Bælum At godkendelsen af hævden forudsætter, at de hævdkrævende iværksætter og afholder udgiften til en skelforretning, således at matriklens grænser fastlægges fysisk i marken At borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om eventuelle supplerende spørgsmål samt til at tiltræde hævd over matriklen Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 120

17 Bilag: Åben Brev fra advokat Hans Christian Andersen - ØK Åben Kortbilag - ØK

18 6. Udkast til affaldsplan J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/2653 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes hidtil gældende affaldsplan er affaldsplanerne for de tre tidligere kommuner. Forvaltningen har udarbejdet Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune. Udkastet til affaldsplan giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Det tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres efter 4 år og udkastet har derfor hovedvægt på perioden Udarbejdelsen af planen har strakt sig over en længere periode. Miljøstyrelsen har i denne periode ændret affaldsbekendtgørelsen på visse områder. Disse ændringer har dog kun marginal indflydelse på dette udkast til affaldsplan og udkastet vil blive justeret i overensstemmelse hermed i forbindelse med den endelige vedtagelse. Ifølge den seneste affaldsbekendtgørelse skal kommunalbestyrelse vedtage den næste affaldsplan senest den 1. januar Udover at sammenskrive de tre tidligere affaldsplaner sætter udkastet til affaldsplan bl.a. fokus på behovet for at forbedre og ensarte serviceniveauet på genbrugspladserne samt undersøge mulighederne for at optimere storskraldsindsamlingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Planen vil have økonomiske konsekvenser afhængigt af det serviceniveau, efterfølgende beslutter bl.a. vedr. genbrugspladserne. Disse konsekvenser vil særskilt blive belyst og lagt frem til politisk behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune sendes i høring i 8 uger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke sagens behandling. 122

19 Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Udkast_Planen.pdf - TMU Åben Udkast_Bilag_1 - TMU Åben Udkast_Bilag_2 - TMU Åben Udkast_Tidsplanen - TMU

20 7. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/14842 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forslag til lokalplan nr. 245 for Køreteknisk anlæg, Hæsumvej i Støvring og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden er der indkommet høringssvar fra 3 parter. Høringssvarene er kort refereret nedenfor. Forslagene muliggør en udvidelse af det Køretekniske anlæg mod nord i stedet for mod vest. Anledningen er, at arealerne mod vest skal indgå i genskabelsen af Juelstrup sø med tilhørende stianlæg m.m. Sagen har sidst været behandlet i TMU den 9. november Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger og forslag. 1 Nordjyllands Historiske Museum Anbefaler at der foretages en arkæologisk forundersøgelse Ingen Kopi af brev er videresendt til bygherre. 2 Energinet.dk Energinet.dk orienterer om forholdsregler ved projektering i nærheden af gastransmissionsledningen Ingen 3 Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Vejdirektoratet har bemærkninger til lokalplanforslagets enkelte bestemmelser, se bilag. Det foreslås at pkt. 6.5 om byggelinjearealer uddybes og præciseres Ingen Vejdirektoratets forslag til formulering af 6.5 i lokalplanen om byggelinjearealer bruges. Køreteknisk anlæg tilsendes Vejdirektoratets bemærkninger Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At bestemmelse 6.5 justeres og præciseres som foreslået. 124

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere