REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke Karlsson deltog ikke i behandlingen af pkt. 19 til pkt. 23.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole Det videre arbejde med et nyt rådhus Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum Udkast til affaldsplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Manglende byggeskadeforsikring - indførelse af bøder Klimastrategi Fusion af fjernvarmeværkerne i Års, Suldrup og Haverslev Prioritering af trafiksikkerhedsmidler Hanehøjvej, Skørping - Trafiksikkerhed, alternativt projekt Hulvejen, nedklassificering af bro Godkende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Oplæg til debat om Råstofplan Rebild Kommunes høringssvar til udkast til vand- og naturplaner Vand- og Naturråd under Naturstyrelsen, Ålborg Landbrugstilsyn 2010, 2011 og Henvendelse fra bestyrelsen i Rebild Kommunes Naturskole Handleplan - økonomisk styring på det specialiserede socialområde Stillingstagen til fortsat drift af Børnehaven Krudtuglen i Kirketerp Orientering 161 Underskriftsside

3 1. Opfølgning på byrådets visionsseminar torsdag den 3. marts 2011 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/18603 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den 3. marts 2011 det årlige visionsseminar. Seminaret var tilrettelagt som et dagsarrangement afsluttende med fællesspisning jf. beslutning i ØK d. 08. december Indholdsmæssigt var seminaret tilrettelagt med udgangspunkt i bl.a. tidligere tilkendegivelser fra Økonomiudvalget og. Dagens oplæg og drøftelser var delt i fire hovedtemaer: Nærdemokrati og borgerinddragelse Strategier og mål for indsatsen fremover Direktionens arbejdsplan 2011/12 hovedtemaer Samarbejdet mellem og den administrative ledelse rollefordeling og spilleregler, herunder også arbejdsformen i Det var i tilrettelæggelsen taget udgangspunkt i, at der kunne være overlappende præsentationer og drøftelser i forhold til temaerne, ligesom der også var mulighed for at medlemmer af frit kunne inddrage emner i diskussionerne. Til emnet Borgerinddragelse og nærdemokrati holdt forskningsleder fra Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch et oplæg og administrationen fremlagde efterfølgende et kort debatoplæg. Til de øvrige emner var der oplæg fra direktionen ligesom flere af byrådets medlemmer/grupper deltog med oplæg til videre drøftelse dels i grupper dels samlet. Oplæg og baggrundsmateriale var samlet i kompendium deltagerne fik udleveret ved ankomsten. Kompendiet og det øvrige materiale der blev præsenteret i løbet af dagen kan hentes på kommunens hjemmeside under Kommunen > Politik & Demokrati > Vision. Der blev som afslutning på seminaret udarbejdet en kort pressemeddelelse. Hovedpointerne fra drøftelserne er efterfølgende sammenfattet og vedlagt som bilag. På baggrund af ovenstående anbefales det at der sker en evaluering af seminaret såvel i forhold til tilrettelæggelse, form og rammer som i forhold til indhold. Der ønskes samtidig tilkendegivelser med sigte på forvaltningens videre arbejde med de nævnte temaer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 107

4 At seminarets tilrettelæggelse, form og rammer samt indhold evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At Økonomiudvalget fremkommer med tilkendegivelser vedr. forvaltningens videre arbejde i forhold til de nævnte hovedtemaer og øvrige emner drøftet på seminaret. Beslutning i Økonomiudvalget den : ØK fremkom med tilkendegivelser vedr. bl.a. - fordele og ulemper ved eksternat henholdsvis internat - ønske om fastere dagsorden med mere konkrete emner med henblik på læring og tilrettelæggelse af fremtidige seminarer. Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til en mere åben spørgetid forud for Byrådsmøderne - at udarbejde oplæg til Web-cast eller anden form for transmission af Byrådsmøder - at udarbejde oplæg til et videre arbejde med et kodeks for God Politisk ledelse i Rebild Kommune. Sagen overgives til med henblik på evt. yderligere bemærkninger mv. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Tilkendegivelserne mv. fra ØK blev tiltrådt med følgende supplerende bemærkninger: Forvaltningen anmodes om - at udarbejde oplæg til etablering af et ungdomsråd med henblik på politisk stillingtagen inden efterårsferien at videreudvikle interaktive muligheder på kommunens hjemmeside bl.a. i relation til større projekter. Bilag: Åben Pressemeddelelse - ØK Åben Visionsseminar_opsamling_ver_ ØK

5 2. Ekspropriationsbeslutning - som led i realisering af lokalplan 202 J.nr.: P12. Sagsnr.: 10/15985 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ved beslutning i byrådet den 25. november 2010 blev der givet bemyndigelse til at iværksætte ekspropriation af ejendommen matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup, beliggende Støvring Bycenter 2-4, 9530 Støvring. Det har ikke været muligt at finde en forhandlingsmæssig løsning med ejeren Alan Madsen, Bæveren 76, 9530 Støvring. Ekspropriation af ejendommen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplan 202 for Rebild Kommune, idet ejendommen er en del af det område, som i lokalplanen er udlagt til centerformål, torv og bebyggelse. For så vidt angår matr. nr. 9-y, Støvring By, Buderup vil dette område fremover skulle benyttes til bebyggelse med ca. 1/5 af arealet, mens resten af ejendommen fremover skal være torveareal eller adgangsarealer til torvearealerne. Ejerens forældre bor for øjeblikket i lejligheden på 1. sal på grund af en vandskade i deres eget hus. Stueetagen er udlejet til blomsterbutik, en ny lejer Kvist Blomster v/ Gitte Kvist Nielsen har overtaget lejemålet den 1. marts Den 21. februar 2011 afholdtes en åstedsforretning på ejendommen. Ejeren og en tidligere lejer var indkaldt til åstedsforretningen med 4 ugers varsel. Ejer var tillige anmodet om at give meddelelse om indkaldelsen til eventuelle yderligere brugere af ejendommen. Åstedsforretningen var ligeledes annonceret i lokalaviserne 4 uger før åstedsforretningen. Ejendommen med bygninger eksproprieres med hjemmel i Planlovens 47, stk. 1 og Lov om offentlige Veje 45 og Lejemålene i ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen. Det på åstedsforretningen passerede, fremgår af åstedsprotokollen. Ejeren kunne ikke ved åstedsforretningen acceptere et erstatningstilbud på kr., idet han fortsat ønsker en erstatning på kr. Ved åstedsforretningen og inden for en frist på 3 uger efter denne har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte ekspropriation, herunder fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Der er umiddelbart før udsendelse af dagsordenen fremkommet bemærkninger fra ejers advokat Jan Poulsen. Bemærkninger med tilhørende bilag er vedlagt som bilag til dagsordenen. Ejeren kan ligeledes inden 4 uger efter at han har fået meddelelse 109

6 om ekspropriationsbeslutningen påklage denne til Natur- og Miljøklagenævnet. Uenighed om erstatningens størrelse skal af kommunen indbringes for Taksationskommissionen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fra 2010 budgettet til Torvet forventes overført ca. 1,6 mio. kr. til dækning af ekspropriation og den videre realisering af Byens Torv. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om at ekspropriere den pågældende ejendom, jf. planlovens 47, stk. 1. At det fremsatte erstatningstilbud på kr. fastholdes At spørgsmålet om bevilling og finansiering af erstatningssum afventer Taksationsmyndighedernes afgørelse. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Åstedsprotokollat - ØK Åben Ekspropriationsplan - ØK Åben Ekspropriation af Støvring Bycenter ØK Åben Brev fra advokat Jan Poulsen - Bilag til skrivelse beror på sagen - ØK

7 3. Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/3893 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med behandling af en sag d. 27. januar 2011 vedr. evt. salg af Højskolen til efterskoleformål hvor et konkret købstilbud blev afvist traf samtidig beslutning om Ad at administrationen udarbejder oplæg til mulig anvendelse/salg af Højskolen med henblik på behandling på ØK i marts I forlængelse af ovennævnte beslutning har forvaltningen nærmere overvejet en række forskellige anvendelsesmuligheder. Som baggrund for overvejelserne kan oplyses, at det omhandlede ejendomskompleks omfatter Højskolen, Huset samt evt. den tidligere forstanderbolig, der i forbindelse med de skrinlagte planer om opførelse af et kulturhus er sammenmatrikuleret med Stubhuset. Højskolen er beliggende på en grund på m2. Det bebyggede areal er på m2 og det samlede etagearealet er på m2. Huset er beliggende på en grund på i alt m2. Det bebyggede areal er på 180 m2. Forstanderboligen er beliggende på en grund på ca m2. Det bebyggede areal er på 163 m2. Området er omfattet af lokalplan 141, der udlægger området i delområderne A og B. Delområde A (område med Højskolens gamle hovedbygning samt området med Huset) er udlagt til højskole og lignende kulturel eller offentlig formål. Der må i henhold til lokalplanen ikke finde om- eller tilbygning sted i dette delområde. Delområde B (resten af ovennævnte område) er udlagt til boligformål. Der tillades en bebyggelse på 80% med byggeri i max. 2 etager. Overvejede anvendelsesmuligheder: 1. Salg til boligformål 2. Salg til andre centerformål 3. Anvendelse til kulturformål/andre kommunale formål. 4. Anvendelse til Rådhus For alle de anførte anvendelsesmuligheder gælder, at de nuværende bebyggelser i større eller mindre grad kan indgå i den fremtidige anvendelse. Samtidig gælder, at alle nedennævnte anvendelsesmuligheder i et vist omfang vil kræve ændringer af det gældende plangrundlag.

8 Salg til boligformål indenfor den gældende lokalplans rammer giver umiddelbart mulighed for at opføre nye boliger på et areal på ca m2. Med en bebyggelsespct. på 80 giver dette en byggemulighed på 4880 m2 etageareal. Der vil jf. lokalplanen være bindinger på anvendelsen af såvel hovedbygningen som Huset, hvilket gør, at det evt. kan overvejes at fastholde disse bygninger i kommunalt regi. Alternativt kan det overvejes at ændre lokalplanen for at skabe en naturlig sammenhæng i områdets anvendelse. En sådan ændring kan naturligvis også ske under hensyntagen til bygningernes og områdets særlige kulturhistoriske værdier. En ændring vil ud over ovennævnte sammenhæng også kunne gøre det muligt at opføre flere boliger i området. Ad. 2 Med baggrund i områdets centrale beliggenhed kunne det være relevant at anvende dette til centerformål. Ifølge kommuneplan 2009 er disse centerformål her defineret til offentlige formål og helårsbeboelse. En evt. anvendelse til andre centerformål, f.eks liberale erhverv, vil forudsætte, at der udarbejdes et helt nyt plangrundlag for området. Ad. 3 I de tidligere planer for et kulturhus i Støvring var bl.a. indtænkt en række forskellige kulturelle funktioner omfattende Bibliotek, kulturskole med musik og billedkunst, ungdomsskole og ungdomsklub. En sådan anvendelse af højskolens bygninger fordrer, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Såfremt Højskolen ønskes anvendt til dette formål kan der ske en gradvis udnyttelse af ejendommen/arealerne i takt med, at der skabes det fornødne økonomiske grundlag for den ønskede anvendelse såvel anlægsmæssig som driftsmæssig. Ad 4 Med et samlet areal for hele det nævnte område på over m2, rummer området mulighed for, at der kan ske en etapevis opførelse af et nyt rådhus på arealet. Det er i den sammenhæng muligt at indtænke en genanvendelse af en del af de eksisterende bygninger i kombination med et nybyggeri, hvorved der kan ske en vis begrænsning i anlægsomkostninger. Løsningen muliggør samtidig, at der kan ske en etapevis udbygning i takt med, at der findes alternativ anvendelse/sker salg af de nuværende administrationsbygninger. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Med de herskende konjunkturer kan det umiddelbart være vanskeligt at give bud på, hvad området kan indbringe ved salg. Hertil kommer, at et provenu bl.a. vil være afhængig af de fastlagte anvendelsesmuligheder. Det må imidlertid forsigtigt vurderes, at der med relevante justeringer i anvendelsesmuligheder - bør kunne opnås et provenu mindst svarende til kommunens omkostninger til erhvervelser i området. Ved anvendelse til kulturelle formål vil de omkostninger, der frigøres andre steder næppe fuldt ud kunne dække de fremtidige driftsomkostninger. Hertil kommer behovet for investeringer primært i nye biblioteksfaciliteter. Sidstnævnte kan imidlertid modsvares (helt eller delvis) af værdien i forbindelse med salg af ejendomme, hvor aktiviteterne foregår i dag (Biblioteket i Støvring, Enebærhuset etc.) Ved anvendelse til Rådhus opført i etaper, vil der i første omgang være behov for en investering i en etape 1 til erstatning for de nuværende lokaler på Hobrovej 88 mv. i Støvring. Ved en evt. foreløbig udbredt anvendelse af de nuværende Højskolelokaler vil omfan- 112

9 get af renoveringer og nyinvesteringer kunne begrænses. En del af disse udgifter kan så dækkes ved frasalg af de nuværende lokaler på Hobrovej. Støvring Højskole er pr erhvervet for kr. 7,2 mio og efterfølgende er der brugt midler til omkostninger, vedligholdelse m.v. således må man regne med at Højskolen i dag står Rebild Kommune i mindst 7,5 mio. Højskoleejendommen er vurderet til 15,3 mio hvoraf 1,95 mio er grundværdi. Dertil kommer Forstanderboligen, som er vurderet sammen med Stubhuset og Huset, som er vurderet til 1,9 mio. kr hvoraf er grundværde. Disse to ejendomme er erhvervet i slutning af Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte fremtidige anvendelser af Støvring Højskole drøftes med henblik på at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der arbejdes videre med en anvendelse af Højskoleområdet til Rådhusformål og at et evt. restareal på sigt anvendes til kulturelle formål. Søren Søe-Larsen tilkendegiver at han ønsker området solgt til boligformål jfr. alternativ 1. Leon Sebbelin foreslår at en del af højskolegrunden (ca m2) sælges, mens hovedbygningen med tilhørende restareal reserveres til - på sigt - at samle kulturelle aktiviteter i tilknytning til Stubhuset. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål med henblik på fornyet politisk behandling i maj De Konservative tilkendegav følgende: De Konservative ønsker, som tidligere skrevet til protokols ved købet af Højskolen, at Højskolen skal benyttes af de grupper, som ikke blev tilgodeset, da Kulturhusbyggeriet blev lagt i skuffen: til ungdoms- eller efterskoleformål. Da Efterskoleformålene ikke blev til virkelighed er ønsket derfor de andre omtalte grupper: Kulturskolen, Ungdomsskolen, forskellige Kulturelle aktiviteter, Kulturhusets brugergrupper, Værestedet for unge som er aldersgruppen over ungdomsskolen, andre fritidsaktivite- 113

10 ter, udvidelse af Biblioteket og gode udendørsområder for vores borgere. Dette med sigte på fremtidssikring af et fælles kulturelt og mangfoldigt fritidsmiljø centralt i Støvring by, som vil skabe positiv synergi på tværs af alder og aktiviteter. Bilag: Åben analyse og tanker omkring Højskolen feb.11 - ØK Åben kort til analyse og tanker - ØK Åben Luftfoto af højskoleområdet - ØK Åben Lokalplan ØK

11 4. Det videre arbejde med et nyt rådhus J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 27. januar 2011 sagen Nyt Rådhus retningslinjer for administrationens videre arbejde. tilkendegav her følgende retningslinjer for forvaltningens videre arbejde med sagen: A: Der arbejdes videre med en faseopdeling, startende med erstatningsbyggeri for Rådhuset i Støvring, placeret i Støvring-området med gode tilgængelighedsforhold. Det forudsættes, at de eksisterende rådhusbygninger i Støvring sælges. Herunder undersøges nærmere B. - hvilke meromkostninger der er ved en faseopdeling af byggeriet C. - hvilke muligheder der er for lånefinansiering af byggeriet D. - hvad omfanget og omkostninger af nødvendige vedligeholdelsesarbejder på rådhuset i Støvring og de nuværende administrationsbygninger i Nørager og Terndrup er på 5 års sigt. E. - hvilke alternative anvendelsesmuligheder, er der for administrationsbygningerne i Nørager og Terndrup Med baggrund i ovennævnte beslutning har forvaltningen arbejdet videre med en afklaring af sagen herunder de nærmere angivne spørgsmål. Ad. A. Med udgangspunkt i ønsket om en placering i Støvringområdet med gode tilgængelighedsforhold peges på følgende konkrete placeringsmuligheder. - Støvring Ådale - Porsborgparken - Støvring Højskole En placering i Støvring Ådale vil kunne understøtte udviklingen i området og i øvrigt være placeret relativt tæt på bus- og togforbindelser. En placering i Porsborgparken vil bidrage til udvikling af området og i øvrigt være tæt tilknyttet motorvejen og div. busruter. En placering på de nuværende Højskolearealer, vil muliggøre en genanvendelse af en del af den nuværende bygningsmasse, og hermed mindske anlægsomkostningerne. Placeringen vil være tæt på såvel bus- som togforbindelser. Ad B. For de nævnte barmarksprojekter i Støvring Ådale og Porsborgparken gælder, at der må 115

12 påregnes en del ekstrainvesteringer forholdsmæssigt set - i en etape 1, idet en række bygningsmæssige fællesfunktioner og servicefunktioner ikke umiddelbar kan scaleres i forhold til efterfølgende etaper. Omfanget af disse kan bl.a. afhænge af hvilke service og fællesfunktioner der ønskes medtaget i en 1. etape. Som eksempler på sådanne kan nævnes tekniske fællesinstallationer, køkken- og kantinefaciliteter, Byrådssal og mødefaciliteter etc. En etapeopdeling, der i princippet omfattet 3 eller flere selvstændige byggeprojekter, vil herudover indebære merudgifter til projektering, licitation, byggepladsopstart mv. Hertil kommer, at et samlet projekt alt andet lige må anses for mere attraktiv for tilbudsgivere. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at give konkrete bud på en samlet meromkostning i forbindelse med en etapeopdeling, men der vil formentlig være tale om omkostninger i størrelsesordenen 3 5 %. Ad. C. Bygning af et rådhus er ikke omfattet af særlige låneregler (som fx forsyningsvirksomhed, ældreboliger mv.) men er omfattet af de generelle regler i lånebekendtgørelsen. I kort form er de generelle regler at: - Kommunerne må kun optage lån, såfremt der er givet en særlig dispensation hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM). Mulighederne for dispensation aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. - Leje/leasing af bygninger sidestilles med eget anlæg, således kommunerne ikke kan opnå en likviditetsmæssig fordel ved leje/leasing frem for at bygge selv. Indgås lejemål deponeres et beløb svarende til byggeriets pris/det lejedes værdi. Deponering fryses i 10 år, hvorefter der sker frigivelse med 1/15 pr. år. Kommunen modtager renteindtægter fra deponeringen. - Et OPP-projekt (Offentlig -/ Privat-Projekt) er ofte sammensat således, at der indgås en samlet (leje-)aftale omkring anlæg, drift og vedligehold i år mod en løbende betaling. Der skal fra kommunens side deponeres. Som beskrevet er der ikke umiddelbart muligheder for at lånefinansiere et byggeri til rådhusformål, med mindre der opnås en særlig lånedispensation. Hvorvidt der kan opnås en sådan, vil afhænge af en konkret ansøgning uanset om der påregnes opførelse i eget regi, som leje-/leasingløsning eller som OPP-projekt. Det kan oplyses at kommunen tidligere uden held har søgt dispensation til låneoptagelse til rådhusbyggeri. Hvorvidt mulighederne for at opnå dispensation i forbindelse med et OPP-projekt er bedre vil bl.a. bero på et konkret projekt. Ad. D. Vedligeholdelsesomkostninger for bygningerne i henholdsvis Nørager, Terndrup og Støvring over en 5 års periode vil i væsentlig grad afhænge af det perspektiv der opstilles for et nyt Rådhus. Såfremt der snarest indledes et arbejde med at etablere et nyt rådhus, vil vedligeholdelsesomkostningerne blive begrænset til det absolut nødvendige naturligvis under iagttagelse af gældende regler. Såfremt perspektivet for et nyt Rådhus er mere tidsmæssig usikker, vil der såvel af økonomiske, bygningsmæssige som arbejdsmiljømæssige årsager være behov for større investeringer i de 3 bygninger. I førstnævnte tilfælde skønnes en årlig vedligeholdelsesramme for de 3 bygninger på 1 2 mio. kr. som tilstrækkelig, mens vedligeholdelsesomkostningerne i sidstnævnte tilfælde vil være væsentlig højere. Der er i bilaget nærmere redegjort for de nævnte vurderinger. 116

13 Ad. E. Rådhuset i Støvring: De nuværende bygninger vurderes ikke umiddelbart egnede til andet brug, hvorfor det naturligt kan overvejes at anvende arealet i overensstemmelse med gældende lokalplan 147, der udlægger området til centerformål med 100 % udnyttelse og mulighed for byggeri i 3 etager mod Hobrovej. Administrationsbygningen i Nørager: Et betragteligt grundareal (4,7 ha) gør det muligt for at anvende en del af arealet til centerformål, hvori bl. a. de nuværende bygninger kan indgå, og en anden del til boligformål med mulighed for opførelse af tæt/lav byggeri, udlægge parcelhusgrunde samt bevare et større grønt areal i området. Administrationsbygningen i Terndrup: Bygningerne og området omkring kan anvendes til andre offentlige eller private serviceformål. Herudover kunne bygninger mv. tænkes anvendt til lettere industri/montagevirksomhed samt liberale erhverv. Efterspørgslen i forhold til de nævnte anvendelsesmuligheder er ikke vurderet nærmere. Ovennævnte, Ad A E er uddybet i vedlagte bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er investeringsoversigten for 2011 til 2014 afsat 40 mio. kr. til rådhusformål og en forventet indtægt ved salg af bygninger på 10 mio. kr. Udgifterne til et samlet nyt rådhus (barmarksprojekt) er tidligere vurderet af Bascon i 2010 til en samlet udgift på ca. 120 mio. kr. Der vil dog være forskel i pris på de to nævnte barmarksprojekter, idet et byggeri i Støvring Ådal med parkeringskælder og en stram styrende lokalplan vil være dyrere end et projekt i Porsborgparken. Et byggeri på højskolegrunden med størst mulig genanvendelse af eksisterende bygninger vil kunne gennemføres til lavere samlede omkostninger, men det vil også, afhængig af den konkrete genanvendelse, i visse tilfælde være på bekostning af det bygningsmæssige optimale. Omkostninger ved nødvendige bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige kvalitetsløft i forbindelse med en fastholdelse af de nuværende 3 administrationsbygninger til Rådhusformål tidligere er skønnet at ville andrage vedligeholdelsesudgifter på mindst 45 mio. kr. (Plan B). En samling af administrationen vil muliggøre at der indhøstet en række rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele såvel økonomiske som organisatorisk. Efter de senest gennemførte besparelser i den administrative struktur vil sådanne besparelser hovedsaglig være at finde i en effektiv bygningsdrift. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningens redegørelse drøftes At der gives retningslinjer for det videre arbejde med sagen 117

14 Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal Helle Astrup, Thøger E. Kristensen, Morten V. Nielsen og Anny Winther indstiller - at der igangsættes et arbejde m.h.p. opførelse af Rådhusetaper på Højskolearealet i første række til erstatning for de nuværende rådhusbygninger i Støvring. - at der tilvejebringes den nødvendige finansiering herunder låneadgang. - at der udarbejdes en mere konkret plan for renovering af Nørager Rådhus m.h.p. fortsat rådhusfunktion i mindst 5 år. - at de skitserede muligheder for anvendelse af området ved administrationsbygningen i Nørager indarbejdes i den forestående kommuneplanlægning. Leon Sebbelin tilkendegav følgende: Det fremgår af sagsfremstillingen at en renovering af de 3 nuværende administrationsbygninger koster mio. kr. mens et nybyggeri af et rådhus vurderes at koste 120 mio. kr. Derfor foreslår Det Radikale Venstre at de 3 administrationsbygninger renoveres. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Med udgangspunkt i kommunens trængte økonomi finder Oplandslisten det uhensigtsmæssig at påbegynde et dyrt Rådhusbyggeri. Denne anlægsinvestering vil uundgåeligt belaste allerede tiltrængte renoveringer/anlægsinvesteringer af kommunens eksisterende bygningsmasse, eksempelvis skoler, plejehjem, idrætshaller mm. Den nuværende rådhusfunktion på 3 lokationer foreslås bibeholdt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder med henblik på fornyet behandling i april/maj Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Rådhus- redegørelse - ØK Åben Nyt rådhus - finansiering - Nyt rådhus - finansiering - ØK Åben Kortbilag med placeringsmuligheder for nyt rådhus - ØK Åben kort over de 3 gl. rådhuse - ØK

15 5. Hævdserhvervelse af jordlod syd for Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 10/6734 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra to interesserede købere behandlede på møde den 23. september 2010 salg af et areal på m 2 syd for Bælum, matr.nr. 30d, Bælum By, Bælum. besluttede, at arealet kunne sælges til en mindstepris på 10 kr. pr. m 2. Omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgiften til afsætning af arealet i marken deles mellem køber og sælger. Advokat Hans Christian Andersen i brev af 27. oktober 2010 på vegne af Anette og Claus Pedersen ApS v/anette og Claus Pedersen gjort gældende, at der er vundet ejendomshævd på nævnte jordlod og beder kommunen om at tiltræde dette. Ejendommen Sønderskov 14, 9574 Bælum har ifølge advokaten været ejet af Claus Pedersens familie siden omkring 1930 og advokaten oplyser, at arealet er blevet anset som en naturlig del af ejendommen, og arealet er blevet anvendt som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ifølge advokaten har familien Pedersen således i perioden i enhver henseende udøvet en ejers råden over arealet. Advokaten skriver, at det vil kunne dokumenteres ved vidneforklaringer fra naboer i området, at familien Pedersen siden 1930 har benyttet den pågældende jordlod som en integreret del af det landbrug, der er blevet drevet fra ejendommen. Ejendomshævd forudsætter, at nuværende og tidligere ejere skal have udøvet en ejers rådighed over jordlodden i mindst 20 år. Hvis hævden først er vundet er ejendomsretten overgået og det vil kræve 20 års modråden at generhverve ejendomsretten. Uregelmæssig eller periodisk ejerråden udelukker ikke, at der vindes hævd, forudsat at en sådan rådighedsudøvelse kan karakteriseres som den på stedet naturlige ejerråden. I landbrugsområder vil almindelig landbrugsdrift herunder anvendelse af et areal til græsning være en naturlig ejerråden, hvis arealet anvendes under en landbrugsejendom. Det der er afgørende er om de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov har taget ejendommen i besiddelse og det har mindre betydning om rådighedsudøvelsen er sket tilstrækkelig vedvarende. Center for Natur og Miljø har tolket luftfoto og vurdere dyrkningshistorien som følger: 2010 Græs/striber 2009 Spor efter kørsel/dyrkning 2008 Græs/slet 2006 Ikke dyrket (græs) 2004 Ikke dyrket (græs) 2002 Ikke dyrket (græs) 1999 Ikke dyrket (græs) 1995 Ikke dyrket (græs) 1992 Græs? 1985 Pløjet? 1979 Pløjet 119

16 Pløjet Det er ligeledes oplyst, at den matrikulære afgrænsning af arealet ikke passer med det driftsmæssige skel i forhold til naboarealer. Statsforvaltningen Nordjylland har telefonisk oplyst, at hævd falder uden for reglerne om offentligt udbud af ejendomme og der er op til kommunen at vurdere, om det kan anerkendes, at der er vundet hævd på et areal. Hvis arealet er erhvervet ved hævd tilhører arealet ikke længere kommunen, og der vil foreligge vanhjemmel, hvis kommunen sælger arealet videre. Ud fra dyrkningshistorien vurderer forvaltningen ikke at der er grundlag for at betvivle det af advokaten oplyste, om at de skiftende ejere af ejendommen Sønderskov 14, Bælum har udøvet den fornødne ejers råden over arealet og at rådighedsudøvelsen er foregået i hævdstid - i hvert fald i fra 1960 og 20 år frem, således at ejendomsretten over jordlodden allerede er overgået på dette tidspunkt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis kommunen ikke længere har ejendomsretten over jordlodden, vil der ikke komme salgsindtægter som følge af videresalg. Denne indtægt vil dog være af begrænset størrelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen genoptages, og at det principielt godkendes, at ejendomsretten over matriklen er overgået til Annette og Claus Pedersen ApS v/annette og Claus Pedersen, Bælum At godkendelsen af hævden forudsætter, at de hævdkrævende iværksætter og afholder udgiften til en skelforretning, således at matriklens grænser fastlægges fysisk i marken At borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om eventuelle supplerende spørgsmål samt til at tiltræde hævd over matriklen Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 120

17 Bilag: Åben Brev fra advokat Hans Christian Andersen - ØK Åben Kortbilag - ØK

18 6. Udkast til affaldsplan J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/2653 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes hidtil gældende affaldsplan er affaldsplanerne for de tre tidligere kommuner. Forvaltningen har udarbejdet Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune. Udkastet til affaldsplan giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Det tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres efter 4 år og udkastet har derfor hovedvægt på perioden Udarbejdelsen af planen har strakt sig over en længere periode. Miljøstyrelsen har i denne periode ændret affaldsbekendtgørelsen på visse områder. Disse ændringer har dog kun marginal indflydelse på dette udkast til affaldsplan og udkastet vil blive justeret i overensstemmelse hermed i forbindelse med den endelige vedtagelse. Ifølge den seneste affaldsbekendtgørelse skal kommunalbestyrelse vedtage den næste affaldsplan senest den 1. januar Udover at sammenskrive de tre tidligere affaldsplaner sætter udkastet til affaldsplan bl.a. fokus på behovet for at forbedre og ensarte serviceniveauet på genbrugspladserne samt undersøge mulighederne for at optimere storskraldsindsamlingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Planen vil have økonomiske konsekvenser afhængigt af det serviceniveau, efterfølgende beslutter bl.a. vedr. genbrugspladserne. Disse konsekvenser vil særskilt blive belyst og lagt frem til politisk behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Udkast til affaldsplan for Rebild Kommune sendes i høring i 8 uger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke sagens behandling. 122

19 Beslutning i den : Godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Udkast_Planen.pdf - TMU Åben Udkast_Bilag_1 - TMU Åben Udkast_Bilag_2 - TMU Åben Udkast_Tidsplanen - TMU

20 7. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, Støvring J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/14842 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forslag til lokalplan nr. 245 for Køreteknisk anlæg, Hæsumvej i Støvring og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden er der indkommet høringssvar fra 3 parter. Høringssvarene er kort refereret nedenfor. Forslagene muliggør en udvidelse af det Køretekniske anlæg mod nord i stedet for mod vest. Anledningen er, at arealerne mod vest skal indgå i genskabelsen af Juelstrup sø med tilhørende stianlæg m.m. Sagen har sidst været behandlet i TMU den 9. november Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger og forslag. 1 Nordjyllands Historiske Museum Anbefaler at der foretages en arkæologisk forundersøgelse Ingen Kopi af brev er videresendt til bygherre. 2 Energinet.dk Energinet.dk orienterer om forholdsregler ved projektering i nærheden af gastransmissionsledningen Ingen 3 Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Vejdirektoratet har bemærkninger til lokalplanforslagets enkelte bestemmelser, se bilag. Det foreslås at pkt. 6.5 om byggelinjearealer uddybes og præciseres Ingen Vejdirektoratets forslag til formulering af 6.5 i lokalplanen om byggelinjearealer bruges. Køreteknisk anlæg tilsendes Vejdirektoratets bemærkninger Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At bestemmelse 6.5 justeres og præciseres som foreslået. 124

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere