a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE"

Transkript

1 a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal København K Ç to Tlf R cl A c) c, Fax ( cru Å k "" 0 - Matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene. Beliggende: Vesterkøb 1-7 og Tværvej 24-26, 2640 Hedehusene. Anmelder: Advokat Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Tlf GENPART TA p 00 v. ENDELIGT SKØDE Undertegnede, Ejendomsselskabet Syd NS, c/o Bertelco Ejendomsforvaltning, Viborggade 53-55, 2100 København Ø i det følgende kaldet sælger sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede: NB Vesterkøb 1-7/Tværvej 24-26, c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. - i det følgende kaldet køber den selskabet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene, beliggende Vesterkøb 1-7 og Tværvej 24-26, 2640 Hedehusene, med areal ifølge tingbogen m2, heraf vej 158 m2. Vilkårene for overdragelsen er følgende: Form. 267 G MALUNOBECK.G> _C_257 A A

2 NICOLAI GIØDE SEN 1. Ejendommen overdrages med de på grunden værende bygninger med grund-, murnagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, heg træer og beplantninger samt alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende, som besigtiget af køber. Det solgte overdrages i den stand, hvori det er og forefindes ved handlens indgåelse, som beset af køber, alene med den forringelse som følge af almindeligt slid og æld perioden indtil overtagelsesdagen, i hvilken periode det påhviler sælger at holde d overdragne vedlige i sædvanligt omfang. Køber har haft lejlighed til at gennemgå ejendommen med byggetekniker. Ejendommen er gennem de seneste år blevet renoveret med nyt tag med opti a isolering, nye vinduer og opgange og ny belægning med chaussessten og beplantni ligesom der er anlagt græsplæne og opholdsarealer for ejendommens beboere. Sælger sørger for at få afhjulpet mangler ved nogle af de nye tagplader samt tætnet påtalte utætte vinduer samt bragt varmecentralen i fuldt funktionsdygtig stand. g It g t Sælger har i øvrigt overtaget ejendommen fra et konkursbo, med dertil høren fraskrivelse af diverse ansvar, og ejendommen videresælges på samme vilkår, det vil si uden ansvar for sælger, bortset fra vanhjemmel. e e 2. Ejendommen, der er en beboelsesejendom til udlejning, overtages af køber med e samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser i øvrigt, herunder eventue le forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening, hvormed d -n har tilhørt sælger, hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettighe er eller byrder, at ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet af tidsbegrænse e dispensationer, at ejendommen er beliggende i byzone, at ejendomsværdien af skattemyndighederne pr. 1/ er ansat til kr ,00, hvoraf grundværdi -n udgør kr ,00, at ejendommen sælger bekendt ikke er under omvurdering, at ejendommen med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovl gt opført, indrettet og benyttet (senest af sælger til udlejning), og at ejendommen er brandsikret i henhold til lov nr. 53 af 25. februar 1976 om brandsikring af æl re beboelsesejendomme m.v. fremtidige krav herom er sælger uvedkommende. Køber har modtaget kopi af erhvervslejekontrakter og indtræder med virkning ra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor alle lejere, og erklærer ig bekendt med lejevilkårene. Sælger oplyser, at ethvert krav fra tidligere lejere er fyldestgjort.

3 ICOLAI GIØDESEN ælger oplyser, at ejendommen indeholder 38 beboelseslejemål og 6 erhvervslejemål, at Ld-r for så vidt angår den hos myndighederne registrerede anvendelse henvises til BBRermeddelelse af 15/5-2000, idet sælger ikke indestår for rigtigheden af de anførte olysninger, at der ikke er etableret beboerrepræsentation efter lejelovgivningens regler, at i gen af ejendommens lejere i medfør af lejelovens 62 a har udført forbedringsarbejder.v., at der ikke er_indgået aftaler i henhold til lejelovens 63, der i henhold til de nævnte tingelser kan betinge krav fra lejerne ved fraflytning, og at ingen lejemål sælger bekendt r misligholdt hverken fra lejers eller udlejers side. den skriftlig samtykke fra køber, kan sælger ikke overlade brugen af ledige lokaler til t ediemand. Dette gælder såvel lokaler, der måtte være ledige på aftaletidspunktet, som Lokaler, der måtte blive ledige efter denne dato, men før overtagelsesdagen. Bringes et I jemål, uden at dette kan lægges sælger til last, til ophør efter aftaletidspunktet, kan ber ikke i den anledning rejse krav mod sælger. en årlige bruttohusleje, incl. erhvervslejemål andrager pr. 1/ kr ,48. ælger oplyser, at der ikke er udsendt varslingsskrivelser eller regnskab til lejerne. ælger oplyser, at der ikke er gjort indsigelse imod eller verserer sager om lejen, og at den nførte leje hidtil er erlagt uden indsigelse imod lejens lovlighed. et påhviler sælger at udarbejde regnskab pr. overtagelsesdagen for lejekonti i henhold til vgivningen, herunder eventuelle konti for indvendig vedligeholdelse samt. eventuelle onti i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jfr. 18 og 18 b. vad enten kontiene er underkastet refusion eller ej, skal regnskaberne medfølge som ilag til refusionsopgørelsen. fter påkrav er sælger i øvrigt forpligtet til med 14 dages varsel af overlevere køber enpart af bilag for udgifter afholdt i op til 5 år forud for overtagelsesdagen f.s.v.a. erioden før sælgers egen overtagelsesdag, kan sælger dog blot give køber ret til at kvirere det hos forrige ejer. ælger oplyser, at der er behørigt afregnet i henhold til det seneste varmeregnskab over r samtlige nuværende og tidligere lejere, samt at der ikke er fremsat indsigelser mod armeregnskab. ælger oplyser, at der ikke verserer sager i Grundejernes Investeringsfond, ved uslejenævn, ved boligklagenævn eller ved domstole. ælger oplyser, at der ikke er nogen ejendomsfunktionærer tilknyttet ejendommen, som øber er forpligtet til at overtage. øber overtager med virkning fra overtagelsesdagen administrationen af det overdragne, erunder af lejemålene, og retter ved egen foranstaltning fornøden henvendelse til lejerne i anledning af ejerskiftet. Form 267 G MALUNO BECK

4 NICOLAI GIØDESEN Uden særskilt vederlag er sælger forpligtet til, indtil køber er berettiget til at re e henvendelse til lejeren, at foretage det fornødne til varetagelse af købers interess: r, herunder opkrævning af leje og afholdelse af udgifter til dispositioner, der ikke uden skat e for ejendommen, kan udsættes. Sælger er forpligtet til at holde køber løbende orienteret. Sælger er herunder forpligtet til at orientere køber om enhver misligholdelse fra lejern s side, og sælger er ikke berettiget til at opsige eller hæve noget lejemål, forinden spørgs I herom har været forelagt køber. Køber er berettiget til at modsætte sig opsigelse ell -r ophævelse, såfremt køber afholder samtlige de omkostninger, undladelse af at opsi e eller hæve et lejemål påfører sælger, og ved påkrav stille bankgaranti herfor. Udgifter og indtægter medtages på refusionsopgørelsen som særskilt post tillige m d renter heraf, som i øvrigt anført i refusionsopgørelsen, dog tidligst fra betalings-/respekti e indbetalingstidspunktet. 4. Ejendommen er brand- og bygningsforsikret i Købstædernes. Køber er bekendt med ovennævnte forsikringspolices indhold. Det påhviler køber ved egen foranstaltning at tegne forsikring imod bygningsbrand, o det omfang køber måtte ønske det øvrige forsikringer vedrørende det overdragne m d virkning fra overtagelsesdagen. 5. Det overdragne overtages af køber den 1. marts 2003, kl og henstår fra de e tidspunkt for købers regning og risiko. Risiko for ildsvåde er dog overgået allerede fra aftaletidspunktet, således at købe skadestilfælde er berettiget til at oppebære brandforsikringssummerne til anordninsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde den indgåede handel. 6. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse o er ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørels n skal foreligge senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionstilsvar forrentes fra overtagelsesdagen til betaling sker med den til enhver id officielt fastsatte diskonto med det i henhold til renteloven til enhver tid fastsatte tillæg. Eventuelle rentebeløb vedrørende for sent erlagt kontant købesum medtages refusionsopgørelsen. Der betales ikke renters rente. Sælger drager omsorg for, at forbrugsmålere aflæses af forsyningsselskaberne, og at ejerskifte meddeles disse.

5 ICOLAI GIØDE SEN 0 ælger refunderer: eposita, foreløbig opgjort pr. 1/ til orudbetalt leje, foreløbig opgjort pr. 1/ kr ,00 kr ,18 ovpligtige hensættelsesbeløb ifølge 18 b konto i Grundejernes Investeringsfond samt 18 regnskabsaflægges og afregnes af sælger frem til overtagelsesdagen og eventuelle ositive saldi tilfalder køber. egative saldi refunderes ikke. ælger udarbejder specifikation som bilag til refusionsopgørelsen. øber har forudsat en samlet refusion af lejertilsvar samt salgsværdi af anslået 4 ledige I jligheder i alt kr ,00. For at fastholde købers likviditetsbehov er det aftalt, at gulere eventuel difference i forhold hertil over sælgerpantebrevet, jfr. 7 B. øber indtræder i det løbende varmeregnskabsår og aflægger ved varmeregnskabsårets dløb regnskab overfor lejerne. Sælger refunderer de i det løbende regnskabsår fra I-Jerne modtagne aconto bidrag, mens køber refunderer de af sælger i det løbende armeregnskabsår afholdte udgifter, i det omfang de kan medtages på regnskabet overfor I jerne. 7. øbesummen er aftalt til kr ,00, skriver totinimillionerottehundredefemtitusinde o/1oo kroner, der berigtiges således: Overtagelse af indestående lån i Grundejernes Investeringsfond 4%, anslået restgæld kr ,00 Difference på restgælden pr. overtagelsesdag reguleres over refusionsopgørelsen. Udstedelse af sælgerpantebrev af nærmere aftalt indhold kr ,00 Ved skødets underskrift eller senest pr. overtagelsesdagen stilles bankgaranti eller deponeres i sælgers pengeinstitut for restkøbesummen kr ,00 I ovennævnte beløb kan modregnes anslået refusionssaldo i købers favør, svarende til saldi vedrørende deposita og forudbetalt leje, m.m., i alt anslået til kr ,00, samt forudsat salgsværdi af overtagne ledige lejligheder kr ,00. ransport kr ,00 Form. 267 G MALLING BECK

6 NICOLAI GIØDESEN transport kr ,00 Mod depositars indeståelse for de deponerede beløbs tilbagebetaling til køber, er denne berettiget til af deponeringen at indfri pantegæld der ikke skal overtages af køber, betale eventuelle restancer vedrørende ejendommen, betale sælgers andel af handelsomkostningerne, frigive/betale ejendomsmæglerens tilgodehavende, betale eventuel refusionssaldo i købers favør, og stille restbeløbet til disposition for sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Købesum i alt kr ,00 Det ovenfor nævnte sælgerpantebrev, reguleret med evt. difference i 6, næstsid afsnit, forrentes med 2% fra overtagelsesdagen, hvilket betales i 4 kvartårlige terminer 11/3, 11/6, 11/9 og 11/12, og forfalder d.v.s. afdrages fremover forholdsvist (efter are ved frigørelse til salg af hidtil udlejede boliger. te r. I) 8. Køber overtager det overdragne uden andre gældsforpligtelser end nævnt ovenfor, sælger indestår for, at tilbehør, installationer samt medfølgende løsøre i øvrigt er gæld og at samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutnings- og anlægsarbejder, herunder fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og lednin anlæg er betalt eller betales af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. Sælger oplyser, at der ham bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendel er vedrørende forannævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Eventuelle fremtidige forpligtelser i så henseende er sælger uvedkommende. Køber er bekendt med, at der i tingbogen er noteret jordforurening, kortlagt på vidensniveau 2, og at der er igangsat afværgeforanstaltninger. Sælger oplyser, at A et iflg. skrivelse af 30/ , selv bekoster disse foranstaltninger. et it, ej, s- 9. Sælger oplyser, at ejendommen er momsregistreret for så vidt angår erhvervslejemåle e, hvorfor køber udenfor købesummen overtager sælgers momsreguleringsforpligtelser.

7 ICOLAI GIØDESEN 1 0. e med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til dvokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18,1220 København K, der erigtiger handlen, betales af køber. ælger betaler salær til eventuel egne rådgivere. 11. arterne erklærer, at ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt, at verdragelsen sker ved frivillig overdragelse til en af beboerne stiftet andelsboligforening, amt at overdragelsen således sker i overensstemmelse med lovgivningen. 12. nder henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om so erhuse og ampering m.v., erklærer køber herved, at ejendommen erhverves i et øjemeder ikke er mfattet af lovens 1, idet ejendommen erhverves i erhvervsøjemed herunder til dlejning til helårsbeboelse og erhverv. om sælger: jendomsselskabet' Syd AIS ---,,y/it/584/e, den /?/z - S køber: Vesterkøb 1-7/1" ærvej 24 tti/ / /line" Åt.4 env 4:(:(44 il vi rlighed om ægte underskrifter, rigtig d- ering samt underskrivernes or så vidt angår sælger: N Ø9, yndighed: ko avn: tilling: opæl: Nicolai Giødesen advokat Skodsborg Strandvej Skodsborg Navn: Stilling: Bopæl: Form. 267 G MALLING BECK <i>

8 Ejendom rnatr. nr. / / Ejr rks.j'ighed nr. er under ejd. nr..09/ 20-6 Ø. vl - 2- o c.) 2. vurderet til ejendornsvterdi / b. 2 0 c.) -co 0 1-;r. 7. 6v heraf grundværdi 3.3 ~At. Ejendommen er ikke en del af en samlet ejendom og udgør ikke en hel eller delvis landbruesjandern. HØJE-TAASTRUP KOMMUNE MS. 2tW Ejendomsskattekontoret, don Birte Hagemann

9 *** * *** Side: 9 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: A/B Vesterkøb 1-7/Tværvej Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt. 2 udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt vedtægter og 2 generalforsaamlingsreferater forevist. Anm: Det i 7 A nævnte lån henstår uaflyst i tingbogen for kr. Retten i Taastrup den Lilian Jespersen

10 Nærværende ejendom er en udlejningsejendom og pantebrevet er stempelpligtigt efter stempellovens 57 Stempel: kr. 'S."-t 11,5 1, 2-00 t Akt: I - Skab G nr.,a (Udfyldes af dommerkontoret) Sælgerpantebrev (sæt kryds) Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: 1 t Kallerup Gårde, Hedehusene Tværvej 24 m.fl., Hedehusene Anmelder: Unibank A/S Realkreditgruppen Hvidovrevej Hvidovre/ Tlf J. nr.: PANTEBREV Debitors navn: Ejendomsselskabet Vesterkøb Hedehusene A/S og bopæl: Malervangen 1, 2600 Glostrup erkender herved at skylde Kreditor: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade 15, 1472 København K Lånets størrelse: Rente og betalingsvilkår: "1475:000,00 kr. Lånet afvikles som et annuitetslån over 20 år. Årlig rente: 4,0% Kvartårlig ydelse: eller Terminer: 1,821885% ,65 af hovedstolen kr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12 Første termin efter lånets udbetaling betragtes som en brudt termin, hvorfor der kun skal betales renter for det da forløbne tidsrum. Der betales ingen administrationsbidrag. Herefter betales lånet over 20 år med 80 ordinære ydelser. Ydelsen består af renter og afdrag. Den til lånets indfrielse nødvendige ydelse betales, i termin.nr. 80: Opsigelse: Den pantsatte ejendom: (Ejerlejlighedsnr.) Fra kreditors side er lånet uopsigeligt, bortset fra misligholdelse jf. ' 9 og " særlige bestemmelser. Fra debitors side kan lånet til enhver tid indfries helt eller delvist uden varsel til pari. Matr. nr.: 1 t Kallerup Gårde, Hedehusene () Form. 267 G NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4, punkt 9 a. Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K Side 1

11 Oprykkende panteret efter: BRFkredit KreditOr -fflov.edstol kr. Årligwente ! Respekterede De før tinglyste servitutter og andre byrder, med undtagelse af dem, servitutter m.v.: der efter deres indhold respekterer fondens lån. Særlige Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for bestemmelser: individuel retsforfølgning. Pantebrevet kan mortificeres uden dom. Pantebrevet forfalder ved ejerskifte. Overgang til ægtefælle, medejer og/eller myndige livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Pantebrevet relakserer solgte ejerlejligheder mod betaling af et ekstraordinært afdrag, der fastsættes af kreditor. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger m.v., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for fondens lånetilbud. Kreditor kan opsige lånet, hvis debitor uden fondens samtykke udlejer ejendommen for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelser og ejendommens drift. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4). Fravegne bestemmelser i de trykte bestemmelser: 8 og 10. For så vidt pantebrevet alene underskrin%es af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Dato: 9,. ick l 1 Underskrift: For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter. Dato: Underskrift: 0k.V1 W 1 bsen %,\(1. P rød Ct r. P( efs,de..!~«:~ 7E5 Side 2

12 Vitterlighedsvidner: Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn _t_k 0 re. 01 " Sk.trlseY) Stilling A is Bopæl Webe.hhavv, Vt-5 - eko 2. sp!4t.,$ Navn SW. \""k. 1,1P W ^ 1 4ct% Stilling ta pi 5 v,act Bopæl 1.6 v,tnqu v,.es 1-1tx dour ck our4 bit 8 k3 -^ -2. t7n x 3 10 Lt UFZ-3 3 Der er herved ikke givet pant i ejendom til helårsbeboelse for ejeren eller et fritidshus. t-kv, ekox.,kr,den \ c\c't 9, Vit.,k1E, clex V-) k% /1 `,""k Deb iu krift Tinglysningspåtegninger: Form. * 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K Side 3

13 Justitsministeriets pantebrevsformular A 1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side I, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni udskydes dagen til den. følgehde hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nær- værende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befor- / dring til betalingsstedet er rettidig betaling Betales renter eller afdrag, ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9a, forlange et gebyr på 2% af den forfaldne ydelse, dog Mindst 100 kr Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan unden-dning kan, ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekt frenigår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke.må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbebør efter tinglysningslovens 37 og 38, indtægter, herunder, leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for, forsikringsselskabers tegning. af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf pkt Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden I år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte. Side 4

14 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Rettn i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev BRFkredit, Dkk Retten i Taastrup den Elise Black Jensen

15 Allonge til pantebrev stort, kr ,00 udstedt den 12. november 1999 af Ejendomsselskabet Vesterkøb, Hedehusene A/S til GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND med pant i matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene Lyst første gang den 17. november 1999 C Anmelder: GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Ny Kongensgade København K Tlf.: I det oprykningsretten forbeholdes respekterer nærværende pantebrev fremtidig, at et areal stort m2 - benævnt del nr. 2 af 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene, på landinspektørens måleblad med påliggende bygning, udgår af pantsætning, i forbindelse med udstykning og frasalg. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede, herunder at pantebrevet respekterer servitutter m.v. lyst før , med undtagelse af dem, der efter deres indhold respekterer fondens lån. Pantebrevet består herefter af 7 sider. København, den 8. februar 2000 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND sign. Inger Østergaard sign. Lena Kristensen afdelingsleder fuldmægtig rm r abå Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

16 **** *** Side: 8 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Det relakserede forbliver under pantet indtil matrikulær berigtigelse har fundet sted. Retten i Taastrup den Ellen Margrethe Pedersen

17 C-25-7 Allonge til pantebrev stort, kr ,00 udstedt den af Ejd.S. Vesterkøb Hedehusene A/S til GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND med pant i matr.nr. 1 t Kallerupgårde, Hedehusene Lyst første gang den w p 49,?, tzter Anmelder: GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Ny Kongensgade København K Tlf.: Idet den oprykkende panteret forbeholdes respekterer nærværende pantebrev fremtidig alene kr kt. BRF-Kredit Servitutter m.v., lyst før den respekteres fortsat. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede. Pantebrevet består af i alt 9 sider. København, den 23. juli 2001 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND sign. Randi Michaelsen sign. Lena Kristensen afdelingschef fuldmægtig (09 Form_ 2f1 fittn R. Wrnhlewcki. N ytorv K0henhavn K

18 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Retten i Taastrup den Elise Black Jensen

19 Ditte pantebrev kan ikke oyprdrages til eje eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Pålydende, nyt lån -Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån -lndfrielsessum, indfriede lån -Omkostninger, indfriede lån -Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb Opgjort efter kurs værdimetoden kr ,29 kr ,93 kr ,65 kr ,34 kr ,79 kr side 1 Akt: kab nr. 2 (udfyldes af tinglysningskontoret) Afgift: kr.. M00 as Ejerlav: Kallerup Gde., Hedehusene Ejd.nr / E g- Matr.nr.: 1T Lånenr : Gade og husnr.: «YiS.E Vesterkøb Hedehusene m.fl. Anmelder: FOR STÆDERNES BANK NS Erhvervs- og Flnanscenter city PANTEBREV Ny Østerciade 25, 1101 Kehenhavn K, Tff Stående lån GENPART TA ,00 P. Debitors navn og bopæl: Kreditors navn: Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Oprykkende panteret efter: Respekterede servitutter mv.: A/BVesterkøb 1-7/Tværvej 24-26, C/O Advokat Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K BRFkredit aktieselskab Reg.nr Lyngby ,00 kr. Lånet er stående lån, hvis hovedstol forfalder til fuld indfrielse den Indfrielse af lånet før dette tidspunkt kan kun ske ved indlevering af obligationer. Renten andrager 4 % p.a. af hovedstolen. Renten betales 4 gange om året som nedenfor anført.. Samtidig med renten betales et kvartårligt bidrag på p.t. 0,1625 % af lånerestgælden, dog min. p.t. 225,00 kr. Terminsperioderne er identisk med kalenderkvartalerne. Renter og bidrag for en terminsperiode forfalder til betaling den 1. i kvartalets sidste måned. Pantebrevet er uopsigeligt fra kreditors side, se dog "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B, pkt. 9. Pantebrevet kan indfries af debitor som anført i "Særlige bestemmelser". Matr.nr Ejerlejnr Delareal Ejerlav 1T Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal: 3758 m2 heraf vej 158 m2 Tinglyst beløb Rt.% Kreditor ,00 kr. 4 Grundejernes Investeringsfond De før tinglyste servitutter og andre byrder med og uden pant med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer BRFkredits lån. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side pkt. 9 a.

20 side Lånenr: Tilbudsnr.: Særlige bestemmelser: Urigtige angivelser, ændret anvendelse m.m. BRFkredit kan opsige lånet til hel eller delvis indfrielse, hvis lånet er ydet på grundlag af urigtige angivelser i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på værdiansættelsen. BRFkredit kan kræve lånet indfriet helt eller delvist, hvis ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til en anvendelse, der ville have medført en anden belåning. Debitor er forpligtet til at underrette BRFkredit om en sådan ændring af anvendelsen. For forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgår til endeligt lån. Bidrag Den anførte bidragssats og det anførte minimumsbidrag kan forhøjes efter beslutning af BRFkredits bestyrelse, der ligeledes kan ændre beregningsprincipperne for bidrag. Terminsydelserne Sidste rettidige betalingsdag for en terminsydelse er den sidste hverdag, der ikke er en lørdag, i forfaldsmåneden. Første terminsydelse beregnes som delydelse regnet fra udbetalingsdagen til udløbet af den terminsperiode, hvis forfaldsdag ligger efter udbetalingsdagen. Udbetales lånet ved overførsel af obligationer, skal der desuden betales det til de overførte obligationer svarende kuponrentebeløb for tiden indtil udbetalingsdagen. Dette kuponrentebeløb kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. Sidste terminsydelse. består af et afdrag, der er lig med lånets hovedstol samt rente og bidrag for sidste terminsperiode. Ekstraordinær indfrielse Debitor kan når som helst ekstraordinært indfri lånet helt eller delvist med obligationer af samme art (fondskode) som dem, der er udstedt i anledning af lånet til afskrivning på lånets hovedstol. I de tilfælde, hvor BRFkredit kan kræve lånet ekstraordinært indfriet helt eller delvist, skal indfrielsen ligeledes ske med obligationer. Ved enhver ekstraordinær delvis indfrielse nedsættes hovedstolen, og dermed nedsættes fremtidige renter og bidrag forholdsmæssigt - for bidragenes vedkommende dog under forudsætning af, at der ikke skal betales minimumsbidrag. Omlægning af lån Såfremt lånet ydes til hel eller delvis omlægning af eksisterende lån i ejendommen, og gennemføres omlægningen ikke som forudsat, erklærer debitor sig ved underskrift på nærværende pantebrev indforstået med at medvirke til, at den oprindelige panteret retableres. Samtidigt meddeler debitor BRFkredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter, der er forbundet med retablering af den oprindelige panteret. Ved lånets indfrielse kan dette med kreditors accept refmansieres med et nyt realkreditlån efter de til den tid gældende regler. Ved respekt af nærværende lån forpligter samtlige efterstående og sideordnede panthavere sig til også at respektere et senere refmansieringslån. 00 Såfremt der indestår ældre lån fra BRFkredit i ejendommen, anmoder debitor, samtidig med underskrift på nærværende pantebrev, om at overtage det personlige gældsansvar for disse lån, medmindre sådan

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Afgift kr. kr. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift kr. kr. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE Sagsnr. 40414218 Ejendommen: Olesvej 25, 4040 Jyllinge Matr.nr.: 55 B og 55AX Jyllinge By,Jyllinge Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 27.00n 28.400 Akt.: Skab Cr nr.3 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

I I. Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven Helsinge Tlf Minimalskøde

I I. Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven Helsinge Tlf Minimalskøde Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven 6 3200 Helsinge Tlf. 40 29 96 40 Minimalskøde Om overdragelse af ejendom i forbindelse med skattefri fusion af selskaber, jf. fusionsskatteloven. I forbindelse med fusion

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere