a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE"

Transkript

1 a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal København K Ç to Tlf R cl A c) c, Fax ( cru Å k "" 0 - Matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene. Beliggende: Vesterkøb 1-7 og Tværvej 24-26, 2640 Hedehusene. Anmelder: Advokat Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Tlf GENPART TA p 00 v. ENDELIGT SKØDE Undertegnede, Ejendomsselskabet Syd NS, c/o Bertelco Ejendomsforvaltning, Viborggade 53-55, 2100 København Ø i det følgende kaldet sælger sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede: NB Vesterkøb 1-7/Tværvej 24-26, c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. - i det følgende kaldet køber den selskabet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene, beliggende Vesterkøb 1-7 og Tværvej 24-26, 2640 Hedehusene, med areal ifølge tingbogen m2, heraf vej 158 m2. Vilkårene for overdragelsen er følgende: Form. 267 G MALUNOBECK.G> _C_257 A A

2 NICOLAI GIØDE SEN 1. Ejendommen overdrages med de på grunden værende bygninger med grund-, murnagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, heg træer og beplantninger samt alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende, som besigtiget af køber. Det solgte overdrages i den stand, hvori det er og forefindes ved handlens indgåelse, som beset af køber, alene med den forringelse som følge af almindeligt slid og æld perioden indtil overtagelsesdagen, i hvilken periode det påhviler sælger at holde d overdragne vedlige i sædvanligt omfang. Køber har haft lejlighed til at gennemgå ejendommen med byggetekniker. Ejendommen er gennem de seneste år blevet renoveret med nyt tag med opti a isolering, nye vinduer og opgange og ny belægning med chaussessten og beplantni ligesom der er anlagt græsplæne og opholdsarealer for ejendommens beboere. Sælger sørger for at få afhjulpet mangler ved nogle af de nye tagplader samt tætnet påtalte utætte vinduer samt bragt varmecentralen i fuldt funktionsdygtig stand. g It g t Sælger har i øvrigt overtaget ejendommen fra et konkursbo, med dertil høren fraskrivelse af diverse ansvar, og ejendommen videresælges på samme vilkår, det vil si uden ansvar for sælger, bortset fra vanhjemmel. e e 2. Ejendommen, der er en beboelsesejendom til udlejning, overtages af køber med e samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser i øvrigt, herunder eventue le forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening, hvormed d -n har tilhørt sælger, hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettighe er eller byrder, at ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet af tidsbegrænse e dispensationer, at ejendommen er beliggende i byzone, at ejendomsværdien af skattemyndighederne pr. 1/ er ansat til kr ,00, hvoraf grundværdi -n udgør kr ,00, at ejendommen sælger bekendt ikke er under omvurdering, at ejendommen med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovl gt opført, indrettet og benyttet (senest af sælger til udlejning), og at ejendommen er brandsikret i henhold til lov nr. 53 af 25. februar 1976 om brandsikring af æl re beboelsesejendomme m.v. fremtidige krav herom er sælger uvedkommende. Køber har modtaget kopi af erhvervslejekontrakter og indtræder med virkning ra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor alle lejere, og erklærer ig bekendt med lejevilkårene. Sælger oplyser, at ethvert krav fra tidligere lejere er fyldestgjort.

3 ICOLAI GIØDESEN ælger oplyser, at ejendommen indeholder 38 beboelseslejemål og 6 erhvervslejemål, at Ld-r for så vidt angår den hos myndighederne registrerede anvendelse henvises til BBRermeddelelse af 15/5-2000, idet sælger ikke indestår for rigtigheden af de anførte olysninger, at der ikke er etableret beboerrepræsentation efter lejelovgivningens regler, at i gen af ejendommens lejere i medfør af lejelovens 62 a har udført forbedringsarbejder.v., at der ikke er_indgået aftaler i henhold til lejelovens 63, der i henhold til de nævnte tingelser kan betinge krav fra lejerne ved fraflytning, og at ingen lejemål sælger bekendt r misligholdt hverken fra lejers eller udlejers side. den skriftlig samtykke fra køber, kan sælger ikke overlade brugen af ledige lokaler til t ediemand. Dette gælder såvel lokaler, der måtte være ledige på aftaletidspunktet, som Lokaler, der måtte blive ledige efter denne dato, men før overtagelsesdagen. Bringes et I jemål, uden at dette kan lægges sælger til last, til ophør efter aftaletidspunktet, kan ber ikke i den anledning rejse krav mod sælger. en årlige bruttohusleje, incl. erhvervslejemål andrager pr. 1/ kr ,48. ælger oplyser, at der ikke er udsendt varslingsskrivelser eller regnskab til lejerne. ælger oplyser, at der ikke er gjort indsigelse imod eller verserer sager om lejen, og at den nførte leje hidtil er erlagt uden indsigelse imod lejens lovlighed. et påhviler sælger at udarbejde regnskab pr. overtagelsesdagen for lejekonti i henhold til vgivningen, herunder eventuelle konti for indvendig vedligeholdelse samt. eventuelle onti i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jfr. 18 og 18 b. vad enten kontiene er underkastet refusion eller ej, skal regnskaberne medfølge som ilag til refusionsopgørelsen. fter påkrav er sælger i øvrigt forpligtet til med 14 dages varsel af overlevere køber enpart af bilag for udgifter afholdt i op til 5 år forud for overtagelsesdagen f.s.v.a. erioden før sælgers egen overtagelsesdag, kan sælger dog blot give køber ret til at kvirere det hos forrige ejer. ælger oplyser, at der er behørigt afregnet i henhold til det seneste varmeregnskab over r samtlige nuværende og tidligere lejere, samt at der ikke er fremsat indsigelser mod armeregnskab. ælger oplyser, at der ikke verserer sager i Grundejernes Investeringsfond, ved uslejenævn, ved boligklagenævn eller ved domstole. ælger oplyser, at der ikke er nogen ejendomsfunktionærer tilknyttet ejendommen, som øber er forpligtet til at overtage. øber overtager med virkning fra overtagelsesdagen administrationen af det overdragne, erunder af lejemålene, og retter ved egen foranstaltning fornøden henvendelse til lejerne i anledning af ejerskiftet. Form 267 G MALUNO BECK

4 NICOLAI GIØDESEN Uden særskilt vederlag er sælger forpligtet til, indtil køber er berettiget til at re e henvendelse til lejeren, at foretage det fornødne til varetagelse af købers interess: r, herunder opkrævning af leje og afholdelse af udgifter til dispositioner, der ikke uden skat e for ejendommen, kan udsættes. Sælger er forpligtet til at holde køber løbende orienteret. Sælger er herunder forpligtet til at orientere køber om enhver misligholdelse fra lejern s side, og sælger er ikke berettiget til at opsige eller hæve noget lejemål, forinden spørgs I herom har været forelagt køber. Køber er berettiget til at modsætte sig opsigelse ell -r ophævelse, såfremt køber afholder samtlige de omkostninger, undladelse af at opsi e eller hæve et lejemål påfører sælger, og ved påkrav stille bankgaranti herfor. Udgifter og indtægter medtages på refusionsopgørelsen som særskilt post tillige m d renter heraf, som i øvrigt anført i refusionsopgørelsen, dog tidligst fra betalings-/respekti e indbetalingstidspunktet. 4. Ejendommen er brand- og bygningsforsikret i Købstædernes. Køber er bekendt med ovennævnte forsikringspolices indhold. Det påhviler køber ved egen foranstaltning at tegne forsikring imod bygningsbrand, o det omfang køber måtte ønske det øvrige forsikringer vedrørende det overdragne m d virkning fra overtagelsesdagen. 5. Det overdragne overtages af køber den 1. marts 2003, kl og henstår fra de e tidspunkt for købers regning og risiko. Risiko for ildsvåde er dog overgået allerede fra aftaletidspunktet, således at købe skadestilfælde er berettiget til at oppebære brandforsikringssummerne til anordninsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde den indgåede handel. 6. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse o er ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørels n skal foreligge senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionstilsvar forrentes fra overtagelsesdagen til betaling sker med den til enhver id officielt fastsatte diskonto med det i henhold til renteloven til enhver tid fastsatte tillæg. Eventuelle rentebeløb vedrørende for sent erlagt kontant købesum medtages refusionsopgørelsen. Der betales ikke renters rente. Sælger drager omsorg for, at forbrugsmålere aflæses af forsyningsselskaberne, og at ejerskifte meddeles disse.

5 ICOLAI GIØDE SEN 0 ælger refunderer: eposita, foreløbig opgjort pr. 1/ til orudbetalt leje, foreløbig opgjort pr. 1/ kr ,00 kr ,18 ovpligtige hensættelsesbeløb ifølge 18 b konto i Grundejernes Investeringsfond samt 18 regnskabsaflægges og afregnes af sælger frem til overtagelsesdagen og eventuelle ositive saldi tilfalder køber. egative saldi refunderes ikke. ælger udarbejder specifikation som bilag til refusionsopgørelsen. øber har forudsat en samlet refusion af lejertilsvar samt salgsværdi af anslået 4 ledige I jligheder i alt kr ,00. For at fastholde købers likviditetsbehov er det aftalt, at gulere eventuel difference i forhold hertil over sælgerpantebrevet, jfr. 7 B. øber indtræder i det løbende varmeregnskabsår og aflægger ved varmeregnskabsårets dløb regnskab overfor lejerne. Sælger refunderer de i det løbende regnskabsår fra I-Jerne modtagne aconto bidrag, mens køber refunderer de af sælger i det løbende armeregnskabsår afholdte udgifter, i det omfang de kan medtages på regnskabet overfor I jerne. 7. øbesummen er aftalt til kr ,00, skriver totinimillionerottehundredefemtitusinde o/1oo kroner, der berigtiges således: Overtagelse af indestående lån i Grundejernes Investeringsfond 4%, anslået restgæld kr ,00 Difference på restgælden pr. overtagelsesdag reguleres over refusionsopgørelsen. Udstedelse af sælgerpantebrev af nærmere aftalt indhold kr ,00 Ved skødets underskrift eller senest pr. overtagelsesdagen stilles bankgaranti eller deponeres i sælgers pengeinstitut for restkøbesummen kr ,00 I ovennævnte beløb kan modregnes anslået refusionssaldo i købers favør, svarende til saldi vedrørende deposita og forudbetalt leje, m.m., i alt anslået til kr ,00, samt forudsat salgsværdi af overtagne ledige lejligheder kr ,00. ransport kr ,00 Form. 267 G MALLING BECK

6 NICOLAI GIØDESEN transport kr ,00 Mod depositars indeståelse for de deponerede beløbs tilbagebetaling til køber, er denne berettiget til af deponeringen at indfri pantegæld der ikke skal overtages af køber, betale eventuelle restancer vedrørende ejendommen, betale sælgers andel af handelsomkostningerne, frigive/betale ejendomsmæglerens tilgodehavende, betale eventuel refusionssaldo i købers favør, og stille restbeløbet til disposition for sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Købesum i alt kr ,00 Det ovenfor nævnte sælgerpantebrev, reguleret med evt. difference i 6, næstsid afsnit, forrentes med 2% fra overtagelsesdagen, hvilket betales i 4 kvartårlige terminer 11/3, 11/6, 11/9 og 11/12, og forfalder d.v.s. afdrages fremover forholdsvist (efter are ved frigørelse til salg af hidtil udlejede boliger. te r. I) 8. Køber overtager det overdragne uden andre gældsforpligtelser end nævnt ovenfor, sælger indestår for, at tilbehør, installationer samt medfølgende løsøre i øvrigt er gæld og at samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutnings- og anlægsarbejder, herunder fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og lednin anlæg er betalt eller betales af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. Sælger oplyser, at der ham bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendel er vedrørende forannævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Eventuelle fremtidige forpligtelser i så henseende er sælger uvedkommende. Køber er bekendt med, at der i tingbogen er noteret jordforurening, kortlagt på vidensniveau 2, og at der er igangsat afværgeforanstaltninger. Sælger oplyser, at A et iflg. skrivelse af 30/ , selv bekoster disse foranstaltninger. et it, ej, s- 9. Sælger oplyser, at ejendommen er momsregistreret for så vidt angår erhvervslejemåle e, hvorfor køber udenfor købesummen overtager sælgers momsreguleringsforpligtelser.

7 ICOLAI GIØDESEN 1 0. e med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til dvokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18,1220 København K, der erigtiger handlen, betales af køber. ælger betaler salær til eventuel egne rådgivere. 11. arterne erklærer, at ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt, at verdragelsen sker ved frivillig overdragelse til en af beboerne stiftet andelsboligforening, amt at overdragelsen således sker i overensstemmelse med lovgivningen. 12. nder henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om so erhuse og ampering m.v., erklærer køber herved, at ejendommen erhverves i et øjemeder ikke er mfattet af lovens 1, idet ejendommen erhverves i erhvervsøjemed herunder til dlejning til helårsbeboelse og erhverv. om sælger: jendomsselskabet' Syd AIS ---,,y/it/584/e, den /?/z - S køber: Vesterkøb 1-7/1" ærvej 24 tti/ / /line" Åt.4 env 4:(:(44 il vi rlighed om ægte underskrifter, rigtig d- ering samt underskrivernes or så vidt angår sælger: N Ø9, yndighed: ko avn: tilling: opæl: Nicolai Giødesen advokat Skodsborg Strandvej Skodsborg Navn: Stilling: Bopæl: Form. 267 G MALLING BECK <i>

8 Ejendom rnatr. nr. / / Ejr rks.j'ighed nr. er under ejd. nr..09/ 20-6 Ø. vl - 2- o c.) 2. vurderet til ejendornsvterdi / b. 2 0 c.) -co 0 1-;r. 7. 6v heraf grundværdi 3.3 ~At. Ejendommen er ikke en del af en samlet ejendom og udgør ikke en hel eller delvis landbruesjandern. HØJE-TAASTRUP KOMMUNE MS. 2tW Ejendomsskattekontoret, don Birte Hagemann

9 *** * *** Side: 9 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: A/B Vesterkøb 1-7/Tværvej Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt. 2 udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt vedtægter og 2 generalforsaamlingsreferater forevist. Anm: Det i 7 A nævnte lån henstår uaflyst i tingbogen for kr. Retten i Taastrup den Lilian Jespersen

10 Nærværende ejendom er en udlejningsejendom og pantebrevet er stempelpligtigt efter stempellovens 57 Stempel: kr. 'S."-t 11,5 1, 2-00 t Akt: I - Skab G nr.,a (Udfyldes af dommerkontoret) Sælgerpantebrev (sæt kryds) Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: 1 t Kallerup Gårde, Hedehusene Tværvej 24 m.fl., Hedehusene Anmelder: Unibank A/S Realkreditgruppen Hvidovrevej Hvidovre/ Tlf J. nr.: PANTEBREV Debitors navn: Ejendomsselskabet Vesterkøb Hedehusene A/S og bopæl: Malervangen 1, 2600 Glostrup erkender herved at skylde Kreditor: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade 15, 1472 København K Lånets størrelse: Rente og betalingsvilkår: "1475:000,00 kr. Lånet afvikles som et annuitetslån over 20 år. Årlig rente: 4,0% Kvartårlig ydelse: eller Terminer: 1,821885% ,65 af hovedstolen kr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12 Første termin efter lånets udbetaling betragtes som en brudt termin, hvorfor der kun skal betales renter for det da forløbne tidsrum. Der betales ingen administrationsbidrag. Herefter betales lånet over 20 år med 80 ordinære ydelser. Ydelsen består af renter og afdrag. Den til lånets indfrielse nødvendige ydelse betales, i termin.nr. 80: Opsigelse: Den pantsatte ejendom: (Ejerlejlighedsnr.) Fra kreditors side er lånet uopsigeligt, bortset fra misligholdelse jf. ' 9 og " særlige bestemmelser. Fra debitors side kan lånet til enhver tid indfries helt eller delvist uden varsel til pari. Matr. nr.: 1 t Kallerup Gårde, Hedehusene () Form. 267 G NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4, punkt 9 a. Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K Side 1

11 Oprykkende panteret efter: BRFkredit KreditOr -fflov.edstol kr. Årligwente ! Respekterede De før tinglyste servitutter og andre byrder, med undtagelse af dem, servitutter m.v.: der efter deres indhold respekterer fondens lån. Særlige Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for bestemmelser: individuel retsforfølgning. Pantebrevet kan mortificeres uden dom. Pantebrevet forfalder ved ejerskifte. Overgang til ægtefælle, medejer og/eller myndige livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Pantebrevet relakserer solgte ejerlejligheder mod betaling af et ekstraordinært afdrag, der fastsættes af kreditor. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger m.v., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for fondens lånetilbud. Kreditor kan opsige lånet, hvis debitor uden fondens samtykke udlejer ejendommen for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelser og ejendommens drift. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4). Fravegne bestemmelser i de trykte bestemmelser: 8 og 10. For så vidt pantebrevet alene underskrin%es af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Dato: 9,. ick l 1 Underskrift: For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter. Dato: Underskrift: 0k.V1 W 1 bsen %,\(1. P rød Ct r. P( efs,de..!~«:~ 7E5 Side 2

12 Vitterlighedsvidner: Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn _t_k 0 re. 01 " Sk.trlseY) Stilling A is Bopæl Webe.hhavv, Vt-5 - eko 2. sp!4t.,$ Navn SW. \""k. 1,1P W ^ 1 4ct% Stilling ta pi 5 v,act Bopæl 1.6 v,tnqu v,.es 1-1tx dour ck our4 bit 8 k3 -^ -2. t7n x 3 10 Lt UFZ-3 3 Der er herved ikke givet pant i ejendom til helårsbeboelse for ejeren eller et fritidshus. t-kv, ekox.,kr,den \ c\c't 9, Vit.,k1E, clex V-) k% /1 `,""k Deb iu krift Tinglysningspåtegninger: Form. * 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K Side 3

13 Justitsministeriets pantebrevsformular A 1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side I, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni udskydes dagen til den. følgehde hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nær- værende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befor- / dring til betalingsstedet er rettidig betaling Betales renter eller afdrag, ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9a, forlange et gebyr på 2% af den forfaldne ydelse, dog Mindst 100 kr Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan unden-dning kan, ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekt frenigår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke.må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbebør efter tinglysningslovens 37 og 38, indtægter, herunder, leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for, forsikringsselskabers tegning. af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf pkt Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden I år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte. Side 4

14 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Rettn i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev BRFkredit, Dkk Retten i Taastrup den Elise Black Jensen

15 Allonge til pantebrev stort, kr ,00 udstedt den 12. november 1999 af Ejendomsselskabet Vesterkøb, Hedehusene A/S til GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND med pant i matr.nr. 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene Lyst første gang den 17. november 1999 C Anmelder: GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Ny Kongensgade København K Tlf.: I det oprykningsretten forbeholdes respekterer nærværende pantebrev fremtidig, at et areal stort m2 - benævnt del nr. 2 af 1 t Kallerup Gdr., Hedehusene, på landinspektørens måleblad med påliggende bygning, udgår af pantsætning, i forbindelse med udstykning og frasalg. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede, herunder at pantebrevet respekterer servitutter m.v. lyst før , med undtagelse af dem, der efter deres indhold respekterer fondens lån. Pantebrevet består herefter af 7 sider. København, den 8. februar 2000 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND sign. Inger Østergaard sign. Lena Kristensen afdelingsleder fuldmægtig rm r abå Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

16 **** *** Side: 8 * * * * * *** * * * Retten i Taastrup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 257 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Det relakserede forbliver under pantet indtil matrikulær berigtigelse har fundet sted. Retten i Taastrup den Ellen Margrethe Pedersen

17 C-25-7 Allonge til pantebrev stort, kr ,00 udstedt den af Ejd.S. Vesterkøb Hedehusene A/S til GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND med pant i matr.nr. 1 t Kallerupgårde, Hedehusene Lyst første gang den w p 49,?, tzter Anmelder: GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Ny Kongensgade København K Tlf.: Idet den oprykkende panteret forbeholdes respekterer nærværende pantebrev fremtidig alene kr kt. BRF-Kredit Servitutter m.v., lyst før den respekteres fortsat. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede. Pantebrevet består af i alt 9 sider. København, den 23. juli 2001 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND sign. Randi Michaelsen sign. Lena Kristensen afdelingschef fuldmægtig (09 Form_ 2f1 fittn R. Wrnhlewcki. N ytorv K0henhavn K

18 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Taastrup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 T, Kallerup Gdr., Hedehusene Ejendomsejer: Ejd selsk Vesterkøb Hedehusene A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist. Retten i Taastrup den Elise Black Jensen

19 Ditte pantebrev kan ikke oyprdrages til eje eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Pålydende, nyt lån -Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån -lndfrielsessum, indfriede lån -Omkostninger, indfriede lån -Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb Opgjort efter kurs værdimetoden kr ,29 kr ,93 kr ,65 kr ,34 kr ,79 kr side 1 Akt: kab nr. 2 (udfyldes af tinglysningskontoret) Afgift: kr.. M00 as Ejerlav: Kallerup Gde., Hedehusene Ejd.nr / E g- Matr.nr.: 1T Lånenr : Gade og husnr.: «YiS.E Vesterkøb Hedehusene m.fl. Anmelder: FOR STÆDERNES BANK NS Erhvervs- og Flnanscenter city PANTEBREV Ny Østerciade 25, 1101 Kehenhavn K, Tff Stående lån GENPART TA ,00 P. Debitors navn og bopæl: Kreditors navn: Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Oprykkende panteret efter: Respekterede servitutter mv.: A/BVesterkøb 1-7/Tværvej 24-26, C/O Advokat Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K BRFkredit aktieselskab Reg.nr Lyngby ,00 kr. Lånet er stående lån, hvis hovedstol forfalder til fuld indfrielse den Indfrielse af lånet før dette tidspunkt kan kun ske ved indlevering af obligationer. Renten andrager 4 % p.a. af hovedstolen. Renten betales 4 gange om året som nedenfor anført.. Samtidig med renten betales et kvartårligt bidrag på p.t. 0,1625 % af lånerestgælden, dog min. p.t. 225,00 kr. Terminsperioderne er identisk med kalenderkvartalerne. Renter og bidrag for en terminsperiode forfalder til betaling den 1. i kvartalets sidste måned. Pantebrevet er uopsigeligt fra kreditors side, se dog "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B, pkt. 9. Pantebrevet kan indfries af debitor som anført i "Særlige bestemmelser". Matr.nr Ejerlejnr Delareal Ejerlav 1T Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal: 3758 m2 heraf vej 158 m2 Tinglyst beløb Rt.% Kreditor ,00 kr. 4 Grundejernes Investeringsfond De før tinglyste servitutter og andre byrder med og uden pant med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer BRFkredits lån. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side pkt. 9 a.

20 side Lånenr: Tilbudsnr.: Særlige bestemmelser: Urigtige angivelser, ændret anvendelse m.m. BRFkredit kan opsige lånet til hel eller delvis indfrielse, hvis lånet er ydet på grundlag af urigtige angivelser i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på værdiansættelsen. BRFkredit kan kræve lånet indfriet helt eller delvist, hvis ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til en anvendelse, der ville have medført en anden belåning. Debitor er forpligtet til at underrette BRFkredit om en sådan ændring af anvendelsen. For forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgår til endeligt lån. Bidrag Den anførte bidragssats og det anførte minimumsbidrag kan forhøjes efter beslutning af BRFkredits bestyrelse, der ligeledes kan ændre beregningsprincipperne for bidrag. Terminsydelserne Sidste rettidige betalingsdag for en terminsydelse er den sidste hverdag, der ikke er en lørdag, i forfaldsmåneden. Første terminsydelse beregnes som delydelse regnet fra udbetalingsdagen til udløbet af den terminsperiode, hvis forfaldsdag ligger efter udbetalingsdagen. Udbetales lånet ved overførsel af obligationer, skal der desuden betales det til de overførte obligationer svarende kuponrentebeløb for tiden indtil udbetalingsdagen. Dette kuponrentebeløb kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. Sidste terminsydelse. består af et afdrag, der er lig med lånets hovedstol samt rente og bidrag for sidste terminsperiode. Ekstraordinær indfrielse Debitor kan når som helst ekstraordinært indfri lånet helt eller delvist med obligationer af samme art (fondskode) som dem, der er udstedt i anledning af lånet til afskrivning på lånets hovedstol. I de tilfælde, hvor BRFkredit kan kræve lånet ekstraordinært indfriet helt eller delvist, skal indfrielsen ligeledes ske med obligationer. Ved enhver ekstraordinær delvis indfrielse nedsættes hovedstolen, og dermed nedsættes fremtidige renter og bidrag forholdsmæssigt - for bidragenes vedkommende dog under forudsætning af, at der ikke skal betales minimumsbidrag. Omlægning af lån Såfremt lånet ydes til hel eller delvis omlægning af eksisterende lån i ejendommen, og gennemføres omlægningen ikke som forudsat, erklærer debitor sig ved underskrift på nærværende pantebrev indforstået med at medvirke til, at den oprindelige panteret retableres. Samtidigt meddeler debitor BRFkredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter, der er forbundet med retablering af den oprindelige panteret. Ved lånets indfrielse kan dette med kreditors accept refmansieres med et nyt realkreditlån efter de til den tid gældende regler. Ved respekt af nærværende lån forpligter samtlige efterstående og sideordnede panthavere sig til også at respektere et senere refmansieringslån. 00 Såfremt der indestår ældre lån fra BRFkredit i ejendommen, anmoder debitor, samtidig med underskrift på nærværende pantebrev, om at overtage det personlige gældsansvar for disse lån, medmindre sådan

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere