REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15."

Transkript

1 Mødedat:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalbrg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indhldsfrtegnelse Side 1. Rammeaftale fr Scialmrådet Rammeaftale fr Specialundervisning Investeringsversigt fr Frnyet behandling af sagen vedrørende dag- g aktivitetscentre på ældremrådet Tilsynsbetaling fr phldssteder på vksenmrådet Orientering 192 Underskriftsside

3 1. Rammeaftale fr Scialmrådet J.nr.: G01. Sagsnr.: 08/2326 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er udarbejdet udkast til "Rammeaftale Scialmrådet 2008" mellem de 11 nrdjyske kmmuner g Regin Nrdjylland. Kntaktudvalget behandlede udkastet til rammeaftale ved møde den 1. september 2008 g besluttede her at anbefale, at plitikere i kmmuner g Regin gdkender udkastet. Udkastet til rammeaftalen fr 2009 skal være plitisk gdkendt af kmmunalbestyrelser g Reginsrådet senest den 15. ktber 2008 fr at rammeaftalen kan træde i kræft pr. 1. januar Rammeaftalen fr scialmrådet mfatter det sciale mråde, jf. servicelvens 6 b, samt tilbud på det almene ældrebligmråde, jf. almenbliglvens 185 b g gælder de sciale tilbud, sm ligger indenfr "kan-mrådet" (reginale g kmmunale tilbud, der er mfattet af den reginale frsyningsfrpligtelse). Frmålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige krdinering af tilbuddene indenfr scialmrådet, så brgerne i reginen Nrdjylland dels mdtager de tilbud, de har behv fr, g dels mdtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har desuden til frmål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de øknmiske ressurcer g den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene indenfr aftalens mråde. I praksis indehlder rammeaftalen en række aftaler, principper g frpligtelser fr det kmmunale/reginale samarbejde indenfr aftalens mråde. Herunder er verrdnede aftaler m øknmi - retningslinjer g principper fr takstberegning g betalingsmdeller. Desuden mfatter rammeaftalen beskrivelse af tilbud g udviklingsbehv g - tendenser indenfr mrådet bl.a. udvalgte fkusmråder g netværk. Permanente ændringer i kmmunale g reginale tilbud kan kun ske gennem rammeaftalen. Grundlaget fr udkastet til "Rammeaftale Scialmrådet 2009" er den tilsvarende rammeaftale fr Behvet fr tilbud er vurderet g justeret på baggrund af de kmmunale redegørelser g de kmmunale driftsherreindberetninger fra fråret Bemærkninger til udkastet til "Rammeaftale Scialmrådet 2009": 180 På trds af, at de kmmunale hensigtserklæringer udløber med udgangen af 2008, er der ikke i kmmunerne frventninger m væsentlige ændringer indenfr mrådet i Men flere kmmuner har tilkendegivet, at der allerede pågår eller planlægges analysearbejde vedr. udviklingen af behv fr tilbud til egne brgere g iværksættelse af frebyggende franstaltninger indenfr flere målgrupper/mråder (eks. scialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse, misbrug, ADHD g udviklingshæmmede). Tiltag der må frmdes at få

4 betydning fr de kmmende års udvikling g aftaler indenfr mrådet. I frhld til tilbud er der fr 2009 fra kmmunerne indmeldt frventninger m: i frhld til psykisk handicappede vksne - en stigning i behvet fr tilbud. i frhld til handicappede børn g unge - en mindre stigning i efterspørgselen herunder behv fr aflastningspladser. i frhld til misbrugsmrådet - et stigende behv fr tilbud til ungegruppen årige. Flere kmmuner frventer desuden en ændring i efterspørgslen på udredningspgaver, dagbehandling g døgnbehandling af vksne. Der synes, at være et større behv fr dagbehandling end døgnbehandling. i frhld til sikrede pladser - stigende behv. Hertil kmmer, at der er i rammeaftalen fr 2009 er indarbejdet flere permanente ændringer, der er gdkendt i Kntaktudvalget i løbet af vedr. lukning/udvidelse af knkrete tilbud eks. udbygning af specialbørnehjemmenes rammer g tilbud (Regin Nrdjylland) g lukning af Hjælpemiddelcenteret (Regin Nrdjylland). I 2007/2008 har kmmunerne g reginen arbejdet med en række udvalgte fkusmråder under verskrifterne: Handicappede børn g unge inkl. sindslidende Fysisk handicappede inkl. hjerneskadede Sindslidende Misbrugsmrådet Vldsramte kvinder/krisecenter Hjemløse/frsrgsmrådet De fleste af de 12 fkusmråder, sm indgik i rammeaftalen fr 2008, er afsluttet/bliver afsluttet inden udgangen af Med udgangen af 2008 er således gennemført analysearbejder på en række mråder med henblik på kvalitetsudvikling i de kmmende år. Fr 2009 anbefales 2 fkusmråder: ADHD - udviklingen af gruppen årige g de udadreagerende Evaluering af faglige netværk Tilbage i 2007 blev i relatin til rammeaftalerne fr både scialmrådet g specialundervisningsmrådet nedsat en række faglige netværk. Netværkene er mdrejningspunkt fr faglig udvikling, erfaringsudvikling g videnspsamling g har repræsentatin fra både kmmuner, reginen g tilbuddene indenfr de frskellige målgrupper. De 12 faglige netværk, sm fr nuværende er etableret, frtsætter i Sm angivet venfr - sm fkusmråde - er det aftalt, at der i 2009 fretages en psamling af erfaringerne fra g evaluering af alle de faglige 181

5 netværk. Udarbejdelsen af udkastet til rammeaftalen fr 2009 er sket i et frtsat tæt g knstruktivt samarbejde mellem kmmuner g regin. Ud fra de senere års erfaringer med arbejdet mkring rammeaftalerne fretages med pstart fra efteråret 2008 ændringer i rganiseringen af samarbejdet mkring rammeaftalerne. Således varetager Den Administrative Styregruppe fremver pgaver indenfr såvel scialsm specialundervisningsmrådet på et mere strategisk niveau. Under Den Administrative Styregruppe etableres t krdineringsgrupper - én vedr. specialundervisning g én vedr. scialmrådet (Operatinelt niveau 1). De t krdineringsgrupper skal varetage flere af de pgaver, der indtil nu har været Den Administrative Styregruppes - herunder nedsættelse af arbejdsgrupper, gdkendelse af kmmissrier m.v. netværksgrupper, knkrete arbejdsgrupper g ad hc grupper udgør "Operatinelt niveau 2". Af vedlagte bilag, afsnit 2, fremgår hvrdan repræsentatinen i g arbejdet mkring Den Administrative Styregruppe g krdineringsgrupperne rganiseres i Rebild Kmmune. Der samarbejdes mellem kmmuner g regin frtsat med udvikling af rammeaftaleknceptet - både sm værktøj g den indhldsmæssige del. Udkastet til "Rammeaftale Scialmrådet 2009" er ikke vedlagt dagsrdenspunktet. Materialet berr på sagen. Efter gdkendelse i kmmunalbestyrelser g Reginsråd vil rammeaftalen pr. 1. nvember 2008 være ffentlig tilgængelig på kmmunernes g Reginens hjemmesider. Sagen frelægges sideløbende i g Børne- g Ungdmsudvalget. Indstilling: Frvaltningen indstiller: At udkastet til "Rammeaftale Scialmrådet 2009" gdkendes. Bilag: Bilag udsendes sammen med BU-udvalgets dagsrden Beslutning i den : Indstillingen indstilles gdkendt. 182

6 Bilag: Ntat vedr. rganisering af det administrative arbejde i Åben Rebild Kmmune vedr. scial- g specialundervisningsmrådet. 183

7 2. Rammeaftale fr Specialundervisning J.nr.: G01. Sagsnr.: 08/2326 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er udarbejdet udkast til "Rammeaftale Specialundervisning 2009" mellem de 11 nrdjyske kmmuner g Regin Nrdjylland. Kntaktudvalget behandlede udkastet til rammeaftale ved møde den 1. september 2008 g besluttede her at anbefale, at plitikere i kmmuner g Regin gdkender udkastet. Udkastet til rammeaftalen fr 2009 skal være plitisk gdkendt af kmmunalbestyrelser g Reginsrådet senest den 15. ktber 2008 fr at rammeaftalen kan træde i kraft pr. 1. januar Rammeaftalen vedrørende specialundervisning mfatter de af Regin Nrdjylland drevne lands- g landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn g unge under 18 år jf. lv m flkesklen 20 stk. 3 g fr vksne jf. lv m specialundervisning fr vksne 1. stk. 2 samt undervisningstilbud fr vksne med tale- høre- g synsvanskeligheder jf. lv m specialundervisning fr vksne 1 stk. 3. Rammeaftalen gælder de specialundervisningstilbud, sm ligger indenfr "kan-mrådet" (reginale g kmmunale tilbud, der er mfattet af den reginale frsyningsfrpligtelse). Frmålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige krdinering af tilbuddene indenfr specialundervisningsmrådet, så brgerne i reginen Nrdjylland dels mdtager de tilbud, de har behv fr, g dels mdtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har desuden til frmål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de øknmiske ressurcer g den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene indenfr aftalens mråde. I praksis indehlder rammeaftalen en række aftaler, principper g frpligtelser fr det kmmunale/reginale samarbejde indenfr aftalens mråde. Herunder er verrdnede aftaler m øknmi - retningslinjer g principper fr takstberegning g betalingsmdeller. Desuden mfatter rammeaftalen beskrivelse af tilbud g udviklingsbehv g -tendenser indenfr mrådet bl.a. udvalgte fkusmråder g netværk. Permanente ændringer i kmmunale g reginale tilbud kan kun ske gennem rammeaftalen. Grundlaget fr udkastet til "Rammeaftale Specialundervisning 2009" er den tilsvarende rammeaftale fr Behvet fr tilbud er vurderet g justeret på baggrund af de kmmunale redegørelser g de kmmunale driftsherreindberetninger fra fråret Bemærkninger til udkastet til "Rammeaftale Specialundervisning 2009": 184 Kmmunerne har generelt indmeldt frventninger m et mindrefrbrug af pladsantallet indenfr småbørnsmrådet på Aalbrgsklen (der har således været grundlag fr en mindre justering af pladsantallet på Aalbrgsklen). 2 kmmuner har fr 2009 indmeldt frventninger m et merfrbrug på 2 pladser tilsammen på Døvblindecentret (merfrbruget giver dg ikke anledning til en samlet justering af antallet af pladser men afbalanceres af en aldersmæssig

8 nedgang i antallet af elever). Ud fra de kmmunale redegørelser alene er der ikke grundlag fr at igangsætte knkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud, da der allerede er taget højde fr de tilmeldinger, der er kmmet inden udarbejdelsen af dette års rammeaftale. I rammeaftalen fr 2009 er indarbejdet de permanente ændringer, der er gdkendt i Kntaktudvalget i løbet af vedr. lukning/udvidelse af knkrete tilbud m.m. Kmmunerne g Regin Nrdjylland er enige m, at der med afsæt i tidligere erfaringer mkring udviklingsbehv i frhld til målgrupperne, er behv fr en nærmere udredning g belysning af udviklingstendenserne, sm grundlag fr en eventuelt senere beslutning m knkrete udviklingstiltag. Dette vil bl.a. ske via udvalgte fkusemner fr 2009 samt arbejde i de faglige netværk. I 2008 har der i relatin til rammeaftalen indenfr specialundervisningsmrådet være udpeget 1 fkusmråde "Lands- g landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn g unge under 18 år i relatin til ungdmsuddannelser til unge med særlige behv". Det er planlagt, at der i slutningen af 2008/fråret 2009 udarbejdes en analyse af behvet fr ungdmsuddannelse til de reginale målgrupper. Fr 2009 anbefales i rammeaftalen fr specialundervisning endnu 1 fkusmråde: Unge med særlige behv - herunder unge med høretab g døvblindhed. Tilbage i 2007 blev i relatin til rammeaftalerne fr både scialmrådet g specialundervisningsmrådet nedsat en række faglige netværk. Netværkene er mdrejningspunkt fr faglig udvikling, erfaringsudvikling g videnspsamling g har repræsentatin fra både kmmuner, reginen g tilbuddene indenfr de frskellige målgrupper. De 12 faglige netværk, sm fr nuværende er etableret, frtsætter i I rammeaftalen fr scialmrådet er anbefalet fkusmrådet "Evaluering af faglige netværk", sm betyder, at der i 2009 fretages en psamling af erfaringerne fra g evaluering af alle faglige netværk. Udarbejdelsen af udkastet til rammeaftalen fr 2009 er sket i et frtsat tæt g knstruktivt samarbejde mellem kmmuner g regin. Ud fra de senere års erfaringer med arbejdet mkring ranmmeaftalerne fretages med pstart fra efteråret 2008 ændringer i rganiseringen af samarbejdet mkring rammeaftalerne. Således varetager Den Administrative Styregruppe fremver pgaver indenfr såvel scialsm specialundervisningsmrådet på et mere strategisk niveau. Under Den Administrative Styregruppe etableres t krdineringsgrupper - én vedr. specialundervisning g én vedr. scialmrådet (Operatinelt niveau 1). De t krdineringsgrupper skal varetage flere af de pgaver, der indtil nu har været Den Administrative Styregruppes - herunder nedsættelse af arbejdsgrupper, gdkendelse af kmmissrier m.v. netværksgrupper, 185

9 knkrete arbejdsgrupper g ad hc grupper udgør "Operatinelt niveau 2". Af vedlagte bilag, afsnit 2, fremgår hvrdan repræsentatinen i g arbejdet mkring Den Administrative Styregruppe g krdineringsgrupperne rganiseres i Rebild Kmmune. Der samarbejdes mellem kmmuner g regin frtsat med udvikling af rammeaftaleknceptet - både sm værktøj g den indhldsmæssige del. Udkastet til "Rammeaftale Specialundervisning 2009" er ikke vedlagt dagsrdenspunktet. Materialet berr på sagen. Efter gdkendelse i kmmunalbestyrelser g Reginsråd vil rammeaftalen pr. 1. nvember 2008 være ffentlig tilgængelig på kmmunernes g Reginens hjemmesider. Sagen frelægges sideløbende i g Børne- g Ungdmsudvalget. Indstilling: Frvaltningen indstiller: At udkastet til "Rammeaftale Specialundervisning 2009" gdkendes. Bilag: Bilag udsendes sammen med BU-udvalgets dagsrden Beslutning i den : Indstillingen indstilles gdkendt. Bilag: Ntat vedr. rganisering af det administrative arbejde i Åben Rebild Kmmune vedr. scial- g specialundervisningsmrådet. 186

10 3. Investeringsversigt fr 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Øknmiudvalget behandlede på mødet d. 10. september 2008 sagen m investeringsversigt fr Af sagen fremgår, at der fr 2009 er afsat 6,5 mi. kr. til anlæg på s mråder. Knkret er midlerne afsat med 2,0 mi. kr. til frikøb af hjælpemidler samt 4,5 mi. kr. til servicearealer ifm byggeriet af 30 nye demensbliger. En genberegning af udgifterne til servicearealerne ifm demensbyggeriet viser vil det kste 4,8 mi. kr. at gennemføre det prindelige budget. Baggrunden herfr er prisfremskrivninger. Derudver har styregruppen fr byggeriet anbefalet et frslag m yderligere 40 kvadratmeter til servicearealer. Denne ændring af prjektet vil betyde en udvidelse af rammen med ,- kr. Det samlede prjekt med ændrede prisfrudsætninger g et serviceareal på 410 kvadratmeter vil således kste ,- kr. at gennemføre. Indstilling: Frvaltningen indstiller: Investeringsplanen fr 2009 drøftes Beslutning i den : Bilag vedrørende ny demensenhed kmmentar til byggeprgram udleveret til udvalgets medlemmer g medsendes til Øknmiudvalgets behandling af sagen. indstiller, at der afsættes yderligere kr. på investeringsversigten til pførelse af demensenhed svarende til prisudviklingen, således at der af investeringsversigten fremgår et beløb i 2009 på 4,8 mil.kr. Endeligt anbefales at beslutning i frhld til evt. udvidelse af servicearealet afventer at der freligger endeligt skitsefrslag på prjektet. Der medsendes til Øknmiudvalgets behandling af sagen versigt ver de finansielle bevægelser i frhld til prjektets finansiering. 187

11 4. Frnyet behandling af sagen vedrørende dag- g aktivitetscentre på ældremrådet. J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/932 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 28. august 2008 bl.a. at der etableres 3 bæredygtige dagcentertilbud i Rebild Kmmune beliggende på Teglgårdsminde Ældrecenter Mastruplund Ældrecenter Haversdal Ældrecenter. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i et plæg fra frvaltningen der beskrev p til 4 visiterede dag- g aktivitetscentre samt efter en høringsrunde blandt alle høringsberettigede parter. Efter en gennemgang af versigten ver kørsler til visiterede dag- g aktivitetscenter tilbud fremgår det, at valget af Teglgårdsminde Ældrecenter g Mastruplund Ældrecenter er krrekt idet antallet af visiterede dag- g aktivitetscenterbrugere i de pågældende ældrecentres distrikter er højt sammenlignet med de øvrige distrikter i mråderne, medens valget af Haversdal ikke frekmmer hensigtsmæssig. Der er iflg. versigten ingen visiterede dag- g aktivitetscenter brugere til Haversdal, g der er kun 5 kørsler pr. uge fra Engparken g Nørager, hvrimd der er 22 kørsler pr. uge fra Himmerlandshave Ældrecenter. Hertil kmmer, at Himmerlandshave Ældrecenter har et velfungerende dag- g aktivitetscenter medens der ikke er et visiteret dag- g aktivitetscenter på Haversdal Ældrecenter. Endelig har frvaltningen via tilbagemeldinger fra ansatte, brugere g frivillige mkring Himmerlandshave Ældrecenter fået tilkendegivelser mkring et velfungerende dag- g aktivitetscenter, sm umiddelbart vil kunne videreføres i regi af de plitisk trufne beslutninger mkring kvalitet g service i de 3 visiterede dag- g aktivitetscentre. Det bemærkes, at sagen ikke har været sendt i høring, idet det fra frvaltningen vurderes, at der er tale m genptagelse af en sag, der alene sætter spørgsmålstegn ved m dagg aktivitetscentret skal fysisk placeres på Haversdal Ældrecenter eller Himmerlandshave Ældrecenter, meden der ikke er tale m frhld af drifts- eller øknmisk karakter. 188

12 Indstilling: Frvaltningen indstiller: At beslutningen m at placere et visiteret dag- g aktivitetscenter på Haversdal Ældrecenter genvervejes g at tilbuddet vervejes flyttet til Himmerlandshave Ældrecenter på uændrede vilkår sm på Haversdal Ældrecenter. Beslutning i den : indstiller, at det visiterede dag- g aktivitetscenter i Haversdal flyttes til Himmerlandshave, g at Engparken Ældrecenter ændres til visiteret dag- g aktivitetscenter med begrænset åbningstid. Merudgiften hertil afhldes indenfr s budgetramme fr Der planlægges infrmatins- g dialgmøder på de 9 ældrecentre snarest muligt. Bilag: Dagsrden fra Byrådets behandling af sagen på mødet Åben den 28. august Åben Dag- g aktivitetscentre - kørsler til ældrecentre

13 5. Tilsynsbetaling fr phldssteder på vksenmrådet J.nr.: S29. Sagsnr.: 08/17965 Sagen afgøres i: Øknmiudvalget Sagsfremstilling: Med virkning fra den 1. juli 2008 er servicelven ændret således, at kmmunen fastsætter takster fr det driftsrienterede tilsyn på private phldssteder. Frmålet med lvændringen er at skabe størst mulig gennemskuelighed g sammenlignelighed mellem de private, herunder selvejende institutiner, reginale g kmmunale tilbud efter servicelven, herunder sammenlignelighed mellem tilbuddenes reelle udgifter. Kmmuner g reginer har allerede før 1. juli 2008 indregnet udgifter til det institutinelle tilsyn i taksterne fr kmmunale g reginale tilbud. Dermed har taksterne fr disse tilbud været højere end fr tilsvarende private tilbud, sm ikke har indehldt udgifter til det driftsrienterede tilsyn. Med lvændringen skabes der ligestilling med hensyn til takstberegningen. Taksten beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige mkstninger ved gennemførelse af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud, g udgiften afhldes af de tilbud der er mfattet af tilsynet. Tilbuddets udgift til tilsynet vil indgå i den samlede betaling fr brug af tilbuddet, g udgiften afhldes dermed endeligt af den visiterende kmmune. Det bliver herved de kmmuner, der benytter tilbuddet, sm betaler fr tilsynet, g ikke den kmmune sm tilbuddet ligger i. Rebild kmmune fører tilsyn med i alt 5 private phldssteder fr vksne. Øknmiafdelingen har i samarbejde med Sundhedsfrvaltningen udarbejdet følgende frslag til takster fr 2008: Bækkeb g Svaneb: kr. Rørbæk, Støvring g Stenild msrgshjem: kr. Taksterne i Rebild Kmmune er på niveau med de øvrige nrdjyske kmmuner. Taksterne pkræves med virkning fra den 1. juli 2008 g fra dette tidspunkt vil der samtidigt ske en regulering af phldstedernes budgetter. Indstilling: Frvaltningen indstiller: At frslag til takster fr 2008 gdkendes 190

14 Beslutning i den : Indstillingen indstilles gdkendt. 191

15 6. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 08/18070 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Himmerlandshave Indstilling: Frvaltningen indstiller: At rienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Gdkendt. 192

16 Underskriftsside Orla Kastrup Kristensen - Frmand Pul Larsen - Medlem Anders Nrup - Medlem Børge Olsen - Medlem Gert Jensen - Medlem 193

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Budget & Plan Referat Møde i Prjektgruppen vedr. udvikling af reginalt/lkalt frløbsprgram fr mennesker med psykisk sygdm Den 15. december 2015 kl. 14.00-15.30 i mødelkale B på Aalbrg Psykiatriske Sygehus

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Onsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Onsdag den kl i mødelokale 1 Greve Kmmune Børnerådet Onsdag den 12.11.08 kl. 19-21 i mødelkale 1 Greve Kmmune Onsdag den 12.11.08 kl. 19-21 i mødelkale 1 Side 1 Indhldsfrtegnelse Punkt Tekst Side 1. Intrduktinsrunde...2 2. Frældrebestyrelseskursus...2

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 2. MARTS 2006, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 2. marts 2006 Side: 46 Til behandling frelå:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Dannet den: Mandag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Dannet den: Mandag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Integratinsrådet Møde nr.: Møde i Integratinsrådet Dannet den: Mandag den 13-05-2013 Mødedat: Onsdag den 08-05-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Lilla mødelkale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere