SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15."

Transkript

1 FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på andelsbasis. Vi har i den forbindelse undersøgt de nærmere betingelser for at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Vi har med bistand fra advokat Henrik Qwist,Nielsen & Advokater undersøgt muligheden for køb. Vi har endvidere fået foretaget en teknisk gennemgang af ejendomrnens vedligeholdelsesstand og de udgifter, der vil være forbundet med de nødvendige istandsættelsesarbejder, gennemført fmansieringslicitation, indhentet forsikringstilbud m.v. På denne baggrund har advokat Henrik Qwistudarbejdet vedlagte overslag III af 14. maj 2012 over de økonomiske vilkår i forbindelse med overtagelse af ejendommen på andelsbasis. Derfor indkaldes til stiftende generalforsamling: Torsdag den 24. maj 2012 kl Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S Husk at tage dette materiale med til mødet. Husk også beboermødet onsdag den 16. maj kl samme sted. OSTRANECADE KOBENHAVN Ø TLF NTONTADVOKATER.DK

2 1.000 ingen Nielsen 2/2 Dagsorden 1. Vilkår for køb herunder gennemgang af: * Tilbud af 15. marts 2012 * Overslag Ill af den 14. maj 2012 stigning i le * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder jen (side14) kr./m2 * Regler for håndtering af særmoderniseringer rn.v. (side 11) * Vurderingsrapport fra Peter Jahn & Partnere A/S vedrørende ejendommens stand (side 36) * Fordele og ulemper ved at blve andelshaver (side 38) * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i AIB Saga G 5. Valg af bestyrelse 6. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser, herunder bemyndigelse til bestyrelsen om valg af administrator og revisor Vores advokat Henrik Qwist vil være tilstede på generalforsamlingen og redegøre for betingelserne for overtagelse af Saga G på andelsbasis. Vi har forudsat, at der vil kunne opnås tilslutningfra 65 % af beboelseslejerne for foreningens stiftelse, men jo flere der går med, jo bedre. efter areal, og det er betingelse Stiftes andelsboligforening under disse forudsætninger, oversigterne. fremgår din ny boligafgift og dit kontante indskud af Indkaldelse med alt materiale er samtidigt sendt tilnykredit og ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation). Vi skal opfordre alle beboere tilat gennemgå materialet grundigt, herunder gennemgå materialet med egne rådgivere og familie. Der er god tid tilgrundigt at gennemgå materialet, inden vi sammen skal gennemgå det på den stiftende generalforsamling den 24. maj. Vi i arbejdsgruppen, Daniel Vizel, John Østergaard og Pia Grønbek, anbefaler køb og stiftelse af A/B Saga G og opfordrer alle til at komme til mødet. Med venlig hilsen Arbejdsgruppen /HQ/32500/ )

3 opgørelse af CVR Nielsen & INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Dagsorden 2 2. Finansieringsoverslag Ill af den 14. m 4 3. Boligafgift. særmoderniseringer og tilskud Liste af leje og boligafgift ex. varme Liste opgørelse indskud Budgetoversigt fra vurderingsrapport udarbejdet af Peter Jahn & Partnere A/S Fordele og ulemper ved at blive andelshaver 38 8, Vedtægter for A/B Saga G Indmeldelsesblanket (2 stk.) 60 Nielsen & Advokater Østbanegade SS 2100 København Ø Danmark Tlf: Fax: dk /HQ/32716/ nr.:

4 Nielsen I. I T FINANSIERINGSOVERSLAG III (14. MAJ 2012) (Tilslutning fra mindst m2, svarende tilca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommene matr. nr. 97 m.fl. Amagerbros Kvarter beliggende Egilsgade 2244, Leifsgade 68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S. A. Købesum m.v. 1. Købesum, der berigtiges kontant kr ,00 2. Istandsættelse i forbindelse med køb iflg. rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S (Note 2) kr ,00 3. Omkostninger ved stiftelse ca. kr ,00 I alt kr ,00 oooooooooo Ejendommen overtages den 1. juli 2012 Sælger opgør refusionen af indvendige vedligeholdelseskonti, leje og deposita således: forudbetalt Indvendig vedligeholdelse pr kr ,00 Deposita og forudbetalt leje pr kr ,00 18 konto pr kr. 0,00 18 b konto pr kr ,21,00 Ejendommen offentlige kontantværdi pr kr ,00 Ejendommen indeholder følgende lejemål: 276 beboelseslejemål (areal iflg, lejelister ikke BBR) m2 37 erhvervslejemål m2 Nielsen & Advokater Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

5 samme Nielsen & l. L _I i B. Finansiering (Note 1) Provenu Ydelse Afdrag 1. Nykredit A/S 30årigt lån. Lånet er afdragsfrit i 30 år rned fast rente i 10 år. Kontant rente ca. 2,63 %, bidrag 0,45 %, samlet ydelse 3,08 % Nykredit A/S 30årigt 3,5 % annuitetslån. Rente og afdrag betales med samme ydelse i 30 år. Kontantrente ca. 4,10 %, samlet ydelse ca. 6,26 % Nykredit A/S forbedringslån lån som lån nr. 2. Fast rente og afdrag i 30 år , Nykredit Bank A/S 20årigt anlægstån. Variabel rente følger NYKBORG 3 måneder. Renten pt. 4,93 % p.a Nykredit Bank A/S, kassekredit maksimum kr , variabel rente følger dagtildag renten (NYKBOR) pt, 3,46 % p.a., afdragsfrit med provision (gennemsnitligt træk ca. kr. 1, ) , 1ndskud fra andelshaverne m2 (65 %) á kr I alt C. BUDGET (NOTE 3) 1. Prioritetsydelser, jfr. pkt. B ovenfor Ejendomsskatter, grundskyld Afgift for vand, afløb m.v I Renovation Forsikringer (tilbud)(note 4) Abonnemmenter og andre forsikringer (sælgers budget) Elforbrug fælles Vicevært, renholdelse Udvendig vedligeholdelse (Note 2) Administration (inkl. moms) (Note Revision inkt moms Indvendig vedligeholdelse (42 x 6.408) Varmeregnskab , Ekspeditionsgebyr, møder m.v I alt 16, /HQ/32716/

6 ca. alle Nielsen EiF D. Lejeindtægt m.v. (Note 5). Sælger opgør lejeindtægten for 2012 ekskl. varme således: 276 boliger, m2 Boligleje (heraf individuelle forskellelsærmoderniseringer på kr , svarende til alle betalinger over kr. 650 pr. m2 årligt) (Note 7) Kr erhvervslejemål (Note 6) Kr Lejeindtægt i alt Kr Den årlige boligleje "basislejen uden individuelle forbedringer" er fastsat til650 kr./m2. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre end 650 kr./m2 årligt. Der henvises tiloversigt over boligafgift, særmoderniseringer og ind 11. skud side Den gennemsnitlige leje inkl. individuelle forbedringer udgør 812 kr./m2. E. Fordeling af leje og boligafgift efter stiftelse af andelsboligforening 1. Lejere 35 % m2 46 lejere med m2 den laveste leje i dag mindre end 650 kr./m2 årligt Kr Derudover ca m2 x 650 kr Kr Erhverv Kr Kr Særmoderniseringer boliglejere Alle betalinger over en "basislejelbasisboligafgift" på kr. 650 pr. m2 pr. år Kr Indtægt i alt Kr Andelshavere Boligafgift, m2 x kr. 650 pr. m2 Kr Indtægter i alt Kr Udgifter, jfr.pkt. C Kr Overskud ca. Kr. 184, /HQ/32716/

7 Finansiering Bruttoindskud i fastforrentet, Nielsen & F. Noter. Note kr.im2. Finansieringen af den samlede anskañelsessum inklusiv istandsættelse og omkostninger pâ kr tilrettelægges med størst muligt realkreditlånkr , etablering af anlægslån og kassekredit i bank samt et kontant bruttoindskud fra andelshaverne på 1,000 kr./rn2. Lånetilbud er indhentet fra Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit A/S, Realkredit Danmark, BRF Kredit A/S samt fra Nykredit Bank A/S, Nordea Bank A/S, Danske Bank A/S samt BRF Bank A/S. Det mest favorable tilbuder modtaget fra Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Alle lån og ydelser i nærværende overslag er således baseret på det modtagne endelige tilbudfra Nykredit. Det præciseres, at de i overslaget opgjorte ydelser beror på kurs og renteforhold pr. 14. maj Forholdene kan ændre sig frem tilselve låneoptagelsestidspunktet, hvorved ydelserne kan blive højere eller lavere end angivet i overslaget. Ydelserne på realkreditlånene kan først fastlåses, når vi har sikkerhed for, at A/B Saga G stiftes. Det forventes, at lånene kan fastlåses omkring den 1. juni I det følgende redegøres for de under pkt. 15 angivne lån. Län i hovedtræk. Lån 1 er et ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr Lånet er afdragsfrit i 30 år. Lånet har fast rente i 10 år. Bidrag betales med 0,45 % p.a. Bidraget er ikke fast i hele perioden. Når denne 10årige periode er udløbet i december 2022, skal obligationen bag lånet refinansieres tilden rente, som er gældende på refinansieringstidspunktet Hvis renten på dette tidspunkt er højre end den rente, der har været gældende i den første renteperiode (kontantrente på 2,63 % p.a.), vil andelsboligforeningen skulle betale en højere rente i den efterfølgende periode. Lånet er inkonvertibelt, det vil sige at lånet alene kan indfries i løbetiden de førte 10 år ved opkøb og indlevering af obligationer Der kan i lånets løbetid opstå "kompenserende refinansiering" med mindre ydelsesændringer tilfølge. Foreningen er på dette lån sikret 30års afdragsfrihed. Län 2 er et 30årigt ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr , og er et 3,5 % annuitetslån med bidrag på 0,45 % p.a. Dette er lån er således et 30årigt fastforrentet lån med afdrag, Der betales på dette lån sarnme rente i hele lånets løbetid 30 år. Kontantrenten på lånet er 4,10 % p.a. et Lân 3 er et forbedringslån af præcis samme type som lån 2 30årigt lån med afdrag. Dette lån kan først hjemtages, når de budgetterede istandsættelsesarbejder på kr. 4, er udført og færdigmeldt. Andelsboligforening får således ikke denne udgift, før efter arbejderne er tilendebragt. Lån 4 er et anlægslån på kr, i Nykredit. Det er et 20årigt annuitetslän. Renten på lånet er variabel, og følger NYKBORG 3 måneder. Renten er i dag 4,93 % p.a. Stiger renten forøges andelsboligforeningens udgifter, falder renten bliver foreningens udgifter reducerede. Lân 5 er en kassekredit i Nykredit. Kreditten har et maksimum på kr Renten er variabel, og følger dagtildag renten (NYKBOR) og udgør pt. 3,46 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning. Provision af maksimum udgør 0,5 % p.a. med kvartårlig tilskrivning /HQ/32716/

8 Udvendige Afløb Nielsen Andelshaverne hæfter personligt prorata for alt mellemværende med Nykredit Bank. Det vil sige, at der er personlig proratarisk hæftelse for anlægslånet og kassekreditten. Den personlige hæftelse fremgår endvidere af vedtægtens 5, stk. 2. Der er ikke personlig hæftelse for realkreditlånene optaget i Nykredit. Note 2 Vedligeholdelse. Peter Jahn & Partnere A/S har gennerngået ejendommert Peter Jahn & Partnere A/S vurderer, at ejendornmen er i ualmindelig god stand, og at der derfor kun skal anvendes et yderst begrænset beløb tilstraksistandsættelse, samt at der ikke indenfor de først 10 år er stort behov for istandsættelsesarbejder. Budgetoversigt fra Peter Jahn & Partnere A/S over nødvendige vedligeholdelsesarbejder for de kommende 10 år er optrykt i materialets side (36). For at sikre et 10årigt budget er samtlige de vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres indenfor de næste 10 år rykket frem tilår 1. Dette gælder dog ikke pkt 0.4 Vindues servicering (kr ), pkt 0.5 døre (kr ) samt pkt 12 partiel udskiftning(kr ). Alle øvrige arbejder i alt kr er fremrykket tilstraks istandssættelse, som skal udføres i forbindelse med foreningens stiftelse inden for det første âr. Over en 5års periode er der afsat følgende beløb: A. Straks istandsættelse, som forudsættes lånefinansieret, jfr. Overslagets pkt. A,2. kr B, Herudover er der afsat tilløbende vedligeholdelse i år 15 kr pr. âr. Over 5 år giver det kr alt kr Over en 5årig periode er der således inklusiv straksistandsættelse afsat i alt kr , svarende tilca. 116 kr./m2 boligareal årligt. Note 3 Budget. Det samlede budget er fastlagt på baggrund af gennemført licitation for budgettets variable udgifter, herunder finansieringsplan, forsikring samt administration. Endvidere er budgettet fastlagt på baggrund af sælgers oplysninger om ejendommens drift i tilbudsmaterialet. Der er budgetteret med et overskud på kr Dette overskud vil kunne dække en årlig rentestigning på foreningens anlægslån på 0,43% (ny rente 5,36 % p.a.). Budgetposten vicevært, renholdelse bør kunne blive mindre end budgettet, idet andelsboligforeningens medlemmer for fremtiden selv står for indvendig vedligeholdelse, men det forventes, at det nuværende serviceniveau skal bevares, ooooooooo /HQ/32716/

9 6.412 Budqet 10 år. Nielsen i.ii si E j Finansieringsplanen er tilrettelagtmed realkreditlån, som alle har fast rente i 10 år eller mere. Tilsvarende er de istandsættelsesarbejder, som forventes at skulle udføres på ejendommen inden for de første 10 år taget med som straks istandssættelse, og de resterende arbejder, som først skal udføres efter år4 eller senere, kan indeholdes i det årlige afsatte vedligeholdelsesbeløb Budgettets øvrige poster reguleres i et 10årigt budget med en stigning på 2,5 % pr. år. Budgettets øvrige poster (eksklusiv indvendig vedligeholdelse) andrager i 2012 kr Det forudsættes at disse udgifter holder, ogsâ i år 2013, da overtagelsesdagen er 1. juli2012, og da de planlagte vedligeholdelsesudgifter næppe er udført før udgangen af I skernaet nedenfor opstilles 10års budget for foreningens driftsudgifter med en forventet stigning på 2,5 % pr. år. Stigning i driftsudgifter 2,5 % pr. år Areal Kr./m2 Ny basis boligafgift ,5 % af m2. 10, ' ,5 % af rn2 10, ,5 % af m2 11, ,5 % af m2 11, ,5 % af ,900 m2 11, ,5 % af m2 12, ,5 % af rn2 12, ,5 % af m2 12, ovennævnte skema er der ikke taget hensyn tilinflationen, stigning i lønninger ligesom der ikke er budgettet med salg af de sidste udlejede lejligheder m2. Tilsvarende er der ikke taget højde for udfasningen af de individuelle forbedringstillæg, Note 4 Forsikring. Der er indhentet konkurrerende forsikringstilbud på ejendomrnen. Der er skabt sikkerhed for, at ejendommen kan forsikres på sædvanlige vilkår og uden forbehold. Note 5 Administration. Der er indhentet tilbudpå administration af A/B Saga G, således administreres for det i budgettet afsatte beløb. at der er sikkerhed for, at foreningen kan Flere konkurrerende gennemføres. tilbudvil blive indhentet, når der er skabt sikkerhed for, at foreningen stiftes og køb Note 6 Erhvervslejemål Karreen indeholder 37 erhvervslejemål af forskellig kvalitet og standard. På baggrund af en gennemgang af eksisterende erhvervslejekontrakter, har vi umiddelbart vurderet, at der ikke er nogen lejereserve af betyd ning vedrørende erhvervslejemålene. Vi har sâledes ikke i budgettet indregnet en lejereserve. Disse forhold skal dog gennemgås grundigt og eventuelt varsles umiddelbart efter en stiftelse /HQ/32716/

10 Nielsen G ff!? Y Den sarnlede erhvervsleje på kr. 1, svarer tilgodt 10 % af de samlede indtægter på ejendommen og andelsboligforeningen. Denne sammensætning er ikke problematisk. Vi anbefaler umiddelbart ikke, at erhvervslejerne tilbydesmedlemskab af andelsboligforeningen. Der kan være/komme et modsætningsforhold mellem erhvervsbenyttelse og boligerne. Note 7 Særmodernisering. Stort set alle lejere i karreen betaler forskellig leje. Det skyldes individuelle tillægtil huslejen for udførte moderniseringer i lejlighederne eller for ejendommen generelt. Næremere opgørelse og begrundelse for de forskellige beløb samt arbejdsgruppens forslag tilhåndtering af disse forskelle er behandlet på side (11). Note 8 Andelsværdier. I finansieringsplanen er der budgetteret med et kontant bruttoindskud på kr pr. m2 ens for alle indmeldte lejligheder. Da beboerne i Saga G karreen kan erhverve ejendommen tilen finansieret købesum inkl. omkostninger på knap kr , hvilket ligger kr. 120, under den offentlige ejendomsvurdering af ejendommene, vil lejlighedernes andelsværdier allerede på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes. Da der imidlertid er en risiko for, at den offentlige ejendomsvurdering nedsættes ved den nye offentlige ejendomsvurdering som kommer 1. oktober 2012 og offentliggøresi januar/februar 2013 anbefales det at anvende en reduceret offentligejendomsvurdering ved andelsberegningen, således at der afsættes en buffer i forventning om en nedsættelse på ca. 10 %. Ved anvendelse af en reduceret offentlig ejendomsvurdering på 90 % vil foreningens egenkapital umiddelbart på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes med ca. kr. 85, Ved en indmeldelsesprocent på 65 vil det betyde, at andelsværdierne for de indmeldte beboere vil kunne blive forhøjet med ( / ) ca. kr pr. m2 tilen ny andelsværdi inkl. indskudsbetaling pâ i alt kr pr. m2. For en lejlighed på 60 m2 betyder det, at nuværende lejer kan erhverve den tilet bruttoindskud på kr , mens lejlighedens andelsværdi allerede på den stiftende generalforsamling kan forhøjes tilkr /HQ/32716/

11 Østbanegade 2100 den Nielsen BOLIGAFGIFT, SÆRMODERNISERING OG INDSKUD A BOLIGAFGIFT. Ejendommen indeholder 276 boliglejemål og 37 erhvervslejemål. Ejendommens 276 boliglejemâl er meget forskellige i kvalitet og standard. 57 boliglejemål er totalt moderniserede indenfor de seneste år. Flere andre boliger er delvist moderniserede. Det samlede boligareal udgør i henhold tilejendommens lejekontrakter m2. Ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. For ejendommens boliger er lejen fastsat af flere bestanddele. Lejen består af en budgetleje, beløb tiludvendig og indvendig vedligeholdelse, moderniseringsarbejder på ejendommen og særmoderniseringsarbejder i lejlighederne. De senest moderniserede lejligheder indeholder ikke denne opdeling. Den gennemsnitlige leje inklusiv alle individuelle betalinger udgør 812 kr./m2 årligt.men dette gennemsnit dækker over et lejespænd fra den billigste lejlighed på 484 kr./m2 årligttilden dyreste på kr./m2 årligt. Dette lejespænd moderniserede, dækker dels over forskel på lejlighedernes indretning, idet de dyreste lejligheder er totalt men også over et vist efterslæb i de billigste fejligheder. Arbejdsgruppen indkaldte de lejere som betaler den billigste husleje tilbeboermøde på ejendommen den 30. april. Lejerne i de billigste lejligheder havde her mulighed for, at give udtryk for deres ønske om at melde sig ind i andelsboligforeningen, ligesom fordelingsprincipperne for de fremtidige betalinger blev drøftet. Arbejdsgruppen har på baggrund af lejens samrnensætning og tilbagemeldingerne på beboermødet den 30. aprij valgt at fastlægge "basisboligafgiften" i A/B Saga G til650 kr. Im2 årligt samme betaling for alle andelshavere. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre en 650 kr./m2 årligt Disse 46 lejere vil som de eneste få en stigning i deres lejebetalinger ved indmeldelse i A/B Saga G. Karreens øvrige 230 lejere vil ikke stige i månedlig betaling, Alle fremtidige stigninger i andelsboligforeningens årligt. Særmoderniseringstillæggene stiger ikke. budget lægges alene på "basisboligafgiften" på 650 kr./m2 Nielsen & Advokater 55 København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

12 også Nielsen? Î Side 2 af 3 B SÆRMODERNISERINGSTILLÆG. Ud af Saga G Karreens 276 1ejemål betaler 230 lejemål en leje på 650 kr./m2 eller mere. Disse betalinger "særmoderniseringstillæg" varierer meget, og udgør for den dyreste lejlighed en betaling på 468 krjm2 om året eller kr pr. måned. De samlede betalinger for særmoderniseringstillæg for Saga G's 230 lejere, som i dag betaler en leje på 650 kr./m2 årligt eller mere, udgør i alt kr pr. år. Det er et meget højt beløb, som ikke kan konverteres tilindividuel indfrielse fra hver enkelt af de 230 beboere. Da handelsprisen for karreen er fastlagt ud fra en vurdering af karreens årlige lejeindtægt og en forrentning heraf, vil denne årlige lejeindtægt skulle indfries tilet beløb som langt overstiger de faktiske udgifter til istandsættelse, ligesom et sådant beløb ikke vil kunne indgå i en senere prissættelse af de enkelte andelslejligheder, I overslag Il af 14. maj 2012 er det derfor en forudsætning, at alle beboere skal betale disse tillægudover "basisboligafgiften". "Særmoderniseringstillæg" fremover, og opgøres særskilt på fremtidige opkrævninger i foreningen. andelshavere fortsat betales med det samme beløb Alle gennemgribende moderniseringer er blevet foretaget indenfor de seneste år, mens mange øvrige moderniseringsarbejder i lejlighederne er udført for år tilbage,og har derfor begrænset værdi. Det er imidlertid ikke muligt at differentiere betalingeme, men der skal i forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse vedtages et princip for håndtering af afvikling af disse særmoderniseringstillæg. Da betalingerne er betydelige, må afviklingen af betalingerne nødvendigvis ske over en længere årrække. Arbejdsgruppen har derfor bestemt, at disse betalinger skal håndteres således: De nuværende moderniseringstillæg betales fuldt ud i en periode på ca. 5 år fra foreningens stiftelse til og med den 31. december 2016, hvorefter moderniseringstillæggene i de følgende 10 år fra 1. januar 2017 aftrappes lineært med 1/10 hvert âr, således at der fra 1. januar 2027 ikke længere betales tillæg for individuelle særmoderniseringer i ejendommen. og aftrapningen af disse betalinger er formu Definitionen på "basisboligafgift" og "særmoderniseringstillæg" leret og indsat i vedtægtens 8 stk. 5. Det skal understreges, at arbejdsgruppens forslag til håndtering af disse betalinger ikke tilsikreren "millimeterretfærdig"løsning for alle. Det er ikke muligt,da en sådan konkret løsning ikke findes, og i det der ikke findes 100 % objektive kriterier tilat fastsætte de enkelte faktorer ved beregning af en aftrapning af moderniseringstillæggene. En tinger dog sikkert disse betalinger skal udlignes over en periode, idet værdien af de udførte individuelle forbedringer formindskes over en 1020 årig periode, da samtlige beboere som andelshavere selv overtager den fulde indvendige vedligeholdelse af disse forbedringer. Aftrapning af betalingerne af individuelle moderniseringstillæg fra 1. januar 2017 betyder, at disse samlede betalinger for andelsboligforeningens medlemmer på ca (65 % af kr ) ville medføre en 1LO5.2012/HQ/32716/

13 samrne ens 7,80 Nielsen i ) Side 3 af 3 nedsættelse af særmodemiseringsbetalingerne med ca pr. år i den 10årige periode frem til 1. januar Det vil alt andet lige betyde en forhøjelse af basisboligafgiften med ca. kr. 17 årligt. Melder alle lejere sig ind i foreningen og skal alle tillæg således nedtrappes betyder det ( : : 10) samme regulering 17. kr./m2 årligt Det pointeres, at særmoderniseringstillæggene ikke nedsættes for ejendommens lejere. Over en 10årig periode fra 1. januar 2017 vil basisboligafgiften således alt andet lige stige fra nugældende niveau 650 kr./m2 årligt til820 kr./m2 ârligt betaling for alle andelshavere i A/B Saga G. Samtidig vil de individuelle tillæg helt bortfalde. I nærværende beregning er der ikke taget hensyn til øvrige stigninger i basisboligafgiften, eller at antallet af andelshavere i perioden naturligtvil forøges. Aftrapningsmodellen kombineres med, at de andelshavere som har de dyreste særmoderniseringstillæg gives fortrinsret tilat rokere intemt tilen ledig lejlighed i ejendommen. Andelshaverne tilde dyreste 70 lejligheder med en nuværende betaling på.mere end kr./m2 årligt får således mulighed for, at flytte internt til en billigere lejlighed efter foreningens stiftelse. CINDSKUD. Arbejdsgruppen har besluttet, at sætte indskuddet lavest muligt, således at de fleste beboere i ejendommen har mulighed for at rnelde sig ind i andelsboligforeningen uden at skulle låne mange penge. Bruttoindskuddet er fastsat til1.000 kr./m2 boligareal for alle. Ved betaling af bruttoindskuddet kan du fratrække dit depositum, forudbetalt leje og indestående på din indvendige vedligeholdelseskonto. Derved fremkommer det beløb du skal betale kontant. Beløbet er benævnt nettoindskud i oversigterne. Vi har samtidigt indhentet lånetilbud i Nykredit Bank på individuelle lån tilindskud. Nykredit Bank har tilbudt individuelle lån tilde kommende andelshavere i rentespændet 5,35 % % p.a., såfremt andelshaveren samtidig opretter en lønkonto i Nykredit Bank A/S. Der skal samtidig ske individuel kreditgodkendelse af andelshaveren. ooooooooo De efterfølgende skemaer er baseret på sælgers oplysninger i tilbudsmaterialetog tilsendte filer fra Dan Ejendommen A/S. Der tages forbehold for fejl, forglemmelser eller eventuelle ændringer. Tilsvarende skal vedligeholdelseskonti naturligvis reguleres og opgøres pr. overtagelsesdagen den 1 juli 2012, 11, /HQ/32716/

14 Fax: Østbanegade summen Nielsen W i SKEMAFORKLARING Til skemaerne side 1524 Leje og boligafgift Kolonne 1 Din nuværende månedlige leje inkl. indvendig vedligeholdelse, ekskl. varme Kolonne 2 Din nuværende årlige husleje pr. m2 lejlighed du har Kolonne 3 Din månedlige husleje, hvis alle skulle betale det samme 650 kr./m2 lejlighed du har Kolonne 4 Det du betaler mere pr. måned end nævnt i kolonne 3, skyldes blandt andet modernisering i din lejlighed og hvor længe du har boet i din lejlighed. Det skal du fortsætte med at betale i 5 år, herefter aftrappes med 1/10 hvert är i 10 år. Kolonne 5 Andelsboligforeningens "basisboligafgit". Det basisbeløb, som alle skal betale, og det beløb alle justeringer i fremtiden vil blive foretaget ud fra Kolonne 6 Din nye samlede betaling (det du skal betale pr. måned) Hertil skal du betale á conto varme. af kolonne 4 og 5. Kolonne 7 Din månedlige stigning, hvis du bliver andelshaver. Kun de 46 billigste lejligheder stiger. Tlf: Nielsen & Advokater København O Danmark CVR nr ; ,2012/HQ/32716/

15 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning Editha Marinelli Egilsgade 22, 1. th Bjarne Bjørnsrud Egilsgade 22, 1. tv Niels Hansen Egilsgade 22, 2. th Lars Sunesen Egilsgade 22, 2. tv. 57 3, Tomgang Egilsgade 22, 3. th, Helle Lehto Pedersen Egilsgade 22, 3. tv Inge Wilhelmsen.Egilsgade 22, 4.th Annette Splidsboel Egilsgade 22, 4. tv Randi Petersen Egilsgade 24, St. th Jeanette S. Landsvig Egilsgade 24, St. tv. 60 3, Jesper Lind Hansen Egilsgade 24, 1. th Murat Barut Egilsgade 24, 1. tv. 60 5, Michael Teusch Egilsgade 24, 2. th M.M.M. Zahi ElRifai Egilsgade 24, 2. tv , Per Skovhus Christiansen Egilsgade 24, 3. th Tove Lundsgaard Egilsgade 24, 3. tv _ Am Engel & K. Oest Egilsgade 24, 4. th Sander Ahlstrand Egilsgade 24, 4. tv Erling Overgaard Egilsgade 26, st. th Søren Bæk Egilsgade 26, st. tv Tomgang Egilsgade 26, 1. th Søren Kirketerp Egilsgade 26, 1. tv. 60 3, Lars Grøne Egilsgade 26, 2.th Jannie Bay Christensen Egilsgade 26, 2. tv Søren Malmstrøm Nielsen Egilsgade 26, 3. th Susanne Andersen Egilsgade 26, 3. tv, Rikke Faurfelt Egilsgade 26, 4. th Beth Andersen Egilsgade 26, 4. tv /32716/HO/ ex. 250

16 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning John Östergaard Egilsgade 28, st. th Annette Nielsen Egilsgade 28, st. tv Maura P. Arcilla Egilsgade 28, 1. th Marie Søborg Andersson Egilsgade 28, 1. tv Claus Ronald Jensen Egilsgade 28, 2. th Melisa Boye Lorenzen Egilsgade 28, 2. tv Nethe Plenge Egilsgade 28, 3. th Eva Mikkelsen Egilsgade 28, 3. tv Nicolai Reinhold Christensen Egilsgade 28, 4. th Gunhild Als Egilsgade 28, 4. tv Katrine Skjalholt Egilsgade 30, st. th Claus Rasmussen Egilsgade 30, st. tv Karin Ann Fensmark Sørensen Egilsgade 30, 1. th Thomas Christensen Egilsgade 30, 1. tv John Rasmussen Egilsgade 30, 2. th Allan Nordin Egilsgade 30, 2. tv Søren Jensen Egilsgade 30, 3. th ,064 Adam Jørgensen Egilsgade 30, 3. tv Finn Røttig Egilsgade 30, 4. th Jannie Spanggaard Egilsgade 30, 4. tv, M.S. Olsen Egilsgade 32, st. th Laila Mortensen Egilsgade 32, st. tv Gitte Holden Christensen Egilsgade 32, 1. th Allan Bjørn Egilsgade 32, 1. tv , Morten Lunn Egilsgade 32, 2. th Jan Nilsson Egilsgade 32, 2. tv Kristiane Halkier Egilsgade 32, 3. th Josephine Jensen Egilsgade 32, 3. tv Gitte Døllner Egilsgade 32, 4. th /32716/HQ/ ex.

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere