SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15."

Transkript

1 FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på andelsbasis. Vi har i den forbindelse undersøgt de nærmere betingelser for at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Vi har med bistand fra advokat Henrik Qwist,Nielsen & Advokater undersøgt muligheden for køb. Vi har endvidere fået foretaget en teknisk gennemgang af ejendomrnens vedligeholdelsesstand og de udgifter, der vil være forbundet med de nødvendige istandsættelsesarbejder, gennemført fmansieringslicitation, indhentet forsikringstilbud m.v. På denne baggrund har advokat Henrik Qwistudarbejdet vedlagte overslag III af 14. maj 2012 over de økonomiske vilkår i forbindelse med overtagelse af ejendommen på andelsbasis. Derfor indkaldes til stiftende generalforsamling: Torsdag den 24. maj 2012 kl Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S Husk at tage dette materiale med til mødet. Husk også beboermødet onsdag den 16. maj kl samme sted. OSTRANECADE KOBENHAVN Ø TLF NTONTADVOKATER.DK

2 1.000 ingen Nielsen 2/2 Dagsorden 1. Vilkår for køb herunder gennemgang af: * Tilbud af 15. marts 2012 * Overslag Ill af den 14. maj 2012 stigning i le * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder jen (side14) kr./m2 * Regler for håndtering af særmoderniseringer rn.v. (side 11) * Vurderingsrapport fra Peter Jahn & Partnere A/S vedrørende ejendommens stand (side 36) * Fordele og ulemper ved at blve andelshaver (side 38) * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i AIB Saga G 5. Valg af bestyrelse 6. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser, herunder bemyndigelse til bestyrelsen om valg af administrator og revisor Vores advokat Henrik Qwist vil være tilstede på generalforsamlingen og redegøre for betingelserne for overtagelse af Saga G på andelsbasis. Vi har forudsat, at der vil kunne opnås tilslutningfra 65 % af beboelseslejerne for foreningens stiftelse, men jo flere der går med, jo bedre. efter areal, og det er betingelse Stiftes andelsboligforening under disse forudsætninger, oversigterne. fremgår din ny boligafgift og dit kontante indskud af Indkaldelse med alt materiale er samtidigt sendt tilnykredit og ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation). Vi skal opfordre alle beboere tilat gennemgå materialet grundigt, herunder gennemgå materialet med egne rådgivere og familie. Der er god tid tilgrundigt at gennemgå materialet, inden vi sammen skal gennemgå det på den stiftende generalforsamling den 24. maj. Vi i arbejdsgruppen, Daniel Vizel, John Østergaard og Pia Grønbek, anbefaler køb og stiftelse af A/B Saga G og opfordrer alle til at komme til mødet. Med venlig hilsen Arbejdsgruppen /HQ/32500/ )

3 opgørelse af CVR Nielsen & INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Dagsorden 2 2. Finansieringsoverslag Ill af den 14. m 4 3. Boligafgift. særmoderniseringer og tilskud Liste af leje og boligafgift ex. varme Liste opgørelse indskud Budgetoversigt fra vurderingsrapport udarbejdet af Peter Jahn & Partnere A/S Fordele og ulemper ved at blive andelshaver 38 8, Vedtægter for A/B Saga G Indmeldelsesblanket (2 stk.) 60 Nielsen & Advokater Østbanegade SS 2100 København Ø Danmark Tlf: Fax: dk /HQ/32716/ nr.:

4 Nielsen I. I T FINANSIERINGSOVERSLAG III (14. MAJ 2012) (Tilslutning fra mindst m2, svarende tilca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommene matr. nr. 97 m.fl. Amagerbros Kvarter beliggende Egilsgade 2244, Leifsgade 68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S. A. Købesum m.v. 1. Købesum, der berigtiges kontant kr ,00 2. Istandsættelse i forbindelse med køb iflg. rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S (Note 2) kr ,00 3. Omkostninger ved stiftelse ca. kr ,00 I alt kr ,00 oooooooooo Ejendommen overtages den 1. juli 2012 Sælger opgør refusionen af indvendige vedligeholdelseskonti, leje og deposita således: forudbetalt Indvendig vedligeholdelse pr kr ,00 Deposita og forudbetalt leje pr kr ,00 18 konto pr kr. 0,00 18 b konto pr kr ,21,00 Ejendommen offentlige kontantværdi pr kr ,00 Ejendommen indeholder følgende lejemål: 276 beboelseslejemål (areal iflg, lejelister ikke BBR) m2 37 erhvervslejemål m2 Nielsen & Advokater Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

5 samme Nielsen & l. L _I i B. Finansiering (Note 1) Provenu Ydelse Afdrag 1. Nykredit A/S 30årigt lån. Lånet er afdragsfrit i 30 år rned fast rente i 10 år. Kontant rente ca. 2,63 %, bidrag 0,45 %, samlet ydelse 3,08 % Nykredit A/S 30årigt 3,5 % annuitetslån. Rente og afdrag betales med samme ydelse i 30 år. Kontantrente ca. 4,10 %, samlet ydelse ca. 6,26 % Nykredit A/S forbedringslån lån som lån nr. 2. Fast rente og afdrag i 30 år , Nykredit Bank A/S 20årigt anlægstån. Variabel rente følger NYKBORG 3 måneder. Renten pt. 4,93 % p.a Nykredit Bank A/S, kassekredit maksimum kr , variabel rente følger dagtildag renten (NYKBOR) pt, 3,46 % p.a., afdragsfrit med provision (gennemsnitligt træk ca. kr. 1, ) , 1ndskud fra andelshaverne m2 (65 %) á kr I alt C. BUDGET (NOTE 3) 1. Prioritetsydelser, jfr. pkt. B ovenfor Ejendomsskatter, grundskyld Afgift for vand, afløb m.v I Renovation Forsikringer (tilbud)(note 4) Abonnemmenter og andre forsikringer (sælgers budget) Elforbrug fælles Vicevært, renholdelse Udvendig vedligeholdelse (Note 2) Administration (inkl. moms) (Note Revision inkt moms Indvendig vedligeholdelse (42 x 6.408) Varmeregnskab , Ekspeditionsgebyr, møder m.v I alt 16, /HQ/32716/

6 ca. alle Nielsen EiF D. Lejeindtægt m.v. (Note 5). Sælger opgør lejeindtægten for 2012 ekskl. varme således: 276 boliger, m2 Boligleje (heraf individuelle forskellelsærmoderniseringer på kr , svarende til alle betalinger over kr. 650 pr. m2 årligt) (Note 7) Kr erhvervslejemål (Note 6) Kr Lejeindtægt i alt Kr Den årlige boligleje "basislejen uden individuelle forbedringer" er fastsat til650 kr./m2. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre end 650 kr./m2 årligt. Der henvises tiloversigt over boligafgift, særmoderniseringer og ind 11. skud side Den gennemsnitlige leje inkl. individuelle forbedringer udgør 812 kr./m2. E. Fordeling af leje og boligafgift efter stiftelse af andelsboligforening 1. Lejere 35 % m2 46 lejere med m2 den laveste leje i dag mindre end 650 kr./m2 årligt Kr Derudover ca m2 x 650 kr Kr Erhverv Kr Kr Særmoderniseringer boliglejere Alle betalinger over en "basislejelbasisboligafgift" på kr. 650 pr. m2 pr. år Kr Indtægt i alt Kr Andelshavere Boligafgift, m2 x kr. 650 pr. m2 Kr Indtægter i alt Kr Udgifter, jfr.pkt. C Kr Overskud ca. Kr. 184, /HQ/32716/

7 Finansiering Bruttoindskud i fastforrentet, Nielsen & F. Noter. Note kr.im2. Finansieringen af den samlede anskañelsessum inklusiv istandsættelse og omkostninger pâ kr tilrettelægges med størst muligt realkreditlånkr , etablering af anlægslån og kassekredit i bank samt et kontant bruttoindskud fra andelshaverne på 1,000 kr./rn2. Lånetilbud er indhentet fra Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit A/S, Realkredit Danmark, BRF Kredit A/S samt fra Nykredit Bank A/S, Nordea Bank A/S, Danske Bank A/S samt BRF Bank A/S. Det mest favorable tilbuder modtaget fra Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Alle lån og ydelser i nærværende overslag er således baseret på det modtagne endelige tilbudfra Nykredit. Det præciseres, at de i overslaget opgjorte ydelser beror på kurs og renteforhold pr. 14. maj Forholdene kan ændre sig frem tilselve låneoptagelsestidspunktet, hvorved ydelserne kan blive højere eller lavere end angivet i overslaget. Ydelserne på realkreditlånene kan først fastlåses, når vi har sikkerhed for, at A/B Saga G stiftes. Det forventes, at lånene kan fastlåses omkring den 1. juni I det følgende redegøres for de under pkt. 15 angivne lån. Län i hovedtræk. Lån 1 er et ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr Lånet er afdragsfrit i 30 år. Lånet har fast rente i 10 år. Bidrag betales med 0,45 % p.a. Bidraget er ikke fast i hele perioden. Når denne 10årige periode er udløbet i december 2022, skal obligationen bag lånet refinansieres tilden rente, som er gældende på refinansieringstidspunktet Hvis renten på dette tidspunkt er højre end den rente, der har været gældende i den første renteperiode (kontantrente på 2,63 % p.a.), vil andelsboligforeningen skulle betale en højere rente i den efterfølgende periode. Lånet er inkonvertibelt, det vil sige at lånet alene kan indfries i løbetiden de førte 10 år ved opkøb og indlevering af obligationer Der kan i lånets løbetid opstå "kompenserende refinansiering" med mindre ydelsesændringer tilfølge. Foreningen er på dette lån sikret 30års afdragsfrihed. Län 2 er et 30årigt ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr , og er et 3,5 % annuitetslån med bidrag på 0,45 % p.a. Dette er lån er således et 30årigt fastforrentet lån med afdrag, Der betales på dette lån sarnme rente i hele lånets løbetid 30 år. Kontantrenten på lånet er 4,10 % p.a. et Lân 3 er et forbedringslån af præcis samme type som lån 2 30årigt lån med afdrag. Dette lån kan først hjemtages, når de budgetterede istandsættelsesarbejder på kr. 4, er udført og færdigmeldt. Andelsboligforening får således ikke denne udgift, før efter arbejderne er tilendebragt. Lån 4 er et anlægslån på kr, i Nykredit. Det er et 20årigt annuitetslän. Renten på lånet er variabel, og følger NYKBORG 3 måneder. Renten er i dag 4,93 % p.a. Stiger renten forøges andelsboligforeningens udgifter, falder renten bliver foreningens udgifter reducerede. Lân 5 er en kassekredit i Nykredit. Kreditten har et maksimum på kr Renten er variabel, og følger dagtildag renten (NYKBOR) og udgør pt. 3,46 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning. Provision af maksimum udgør 0,5 % p.a. med kvartårlig tilskrivning /HQ/32716/

8 Udvendige Afløb Nielsen Andelshaverne hæfter personligt prorata for alt mellemværende med Nykredit Bank. Det vil sige, at der er personlig proratarisk hæftelse for anlægslånet og kassekreditten. Den personlige hæftelse fremgår endvidere af vedtægtens 5, stk. 2. Der er ikke personlig hæftelse for realkreditlånene optaget i Nykredit. Note 2 Vedligeholdelse. Peter Jahn & Partnere A/S har gennerngået ejendommert Peter Jahn & Partnere A/S vurderer, at ejendornmen er i ualmindelig god stand, og at der derfor kun skal anvendes et yderst begrænset beløb tilstraksistandsættelse, samt at der ikke indenfor de først 10 år er stort behov for istandsættelsesarbejder. Budgetoversigt fra Peter Jahn & Partnere A/S over nødvendige vedligeholdelsesarbejder for de kommende 10 år er optrykt i materialets side (36). For at sikre et 10årigt budget er samtlige de vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres indenfor de næste 10 år rykket frem tilår 1. Dette gælder dog ikke pkt 0.4 Vindues servicering (kr ), pkt 0.5 døre (kr ) samt pkt 12 partiel udskiftning(kr ). Alle øvrige arbejder i alt kr er fremrykket tilstraks istandssættelse, som skal udføres i forbindelse med foreningens stiftelse inden for det første âr. Over en 5års periode er der afsat følgende beløb: A. Straks istandsættelse, som forudsættes lånefinansieret, jfr. Overslagets pkt. A,2. kr B, Herudover er der afsat tilløbende vedligeholdelse i år 15 kr pr. âr. Over 5 år giver det kr alt kr Over en 5årig periode er der således inklusiv straksistandsættelse afsat i alt kr , svarende tilca. 116 kr./m2 boligareal årligt. Note 3 Budget. Det samlede budget er fastlagt på baggrund af gennemført licitation for budgettets variable udgifter, herunder finansieringsplan, forsikring samt administration. Endvidere er budgettet fastlagt på baggrund af sælgers oplysninger om ejendommens drift i tilbudsmaterialet. Der er budgetteret med et overskud på kr Dette overskud vil kunne dække en årlig rentestigning på foreningens anlægslån på 0,43% (ny rente 5,36 % p.a.). Budgetposten vicevært, renholdelse bør kunne blive mindre end budgettet, idet andelsboligforeningens medlemmer for fremtiden selv står for indvendig vedligeholdelse, men det forventes, at det nuværende serviceniveau skal bevares, ooooooooo /HQ/32716/

9 6.412 Budqet 10 år. Nielsen i.ii si E j Finansieringsplanen er tilrettelagtmed realkreditlån, som alle har fast rente i 10 år eller mere. Tilsvarende er de istandsættelsesarbejder, som forventes at skulle udføres på ejendommen inden for de første 10 år taget med som straks istandssættelse, og de resterende arbejder, som først skal udføres efter år4 eller senere, kan indeholdes i det årlige afsatte vedligeholdelsesbeløb Budgettets øvrige poster reguleres i et 10årigt budget med en stigning på 2,5 % pr. år. Budgettets øvrige poster (eksklusiv indvendig vedligeholdelse) andrager i 2012 kr Det forudsættes at disse udgifter holder, ogsâ i år 2013, da overtagelsesdagen er 1. juli2012, og da de planlagte vedligeholdelsesudgifter næppe er udført før udgangen af I skernaet nedenfor opstilles 10års budget for foreningens driftsudgifter med en forventet stigning på 2,5 % pr. år. Stigning i driftsudgifter 2,5 % pr. år Areal Kr./m2 Ny basis boligafgift ,5 % af m2. 10, ' ,5 % af rn2 10, ,5 % af m2 11, ,5 % af m2 11, ,5 % af ,900 m2 11, ,5 % af m2 12, ,5 % af rn2 12, ,5 % af m2 12, ovennævnte skema er der ikke taget hensyn tilinflationen, stigning i lønninger ligesom der ikke er budgettet med salg af de sidste udlejede lejligheder m2. Tilsvarende er der ikke taget højde for udfasningen af de individuelle forbedringstillæg, Note 4 Forsikring. Der er indhentet konkurrerende forsikringstilbud på ejendomrnen. Der er skabt sikkerhed for, at ejendommen kan forsikres på sædvanlige vilkår og uden forbehold. Note 5 Administration. Der er indhentet tilbudpå administration af A/B Saga G, således administreres for det i budgettet afsatte beløb. at der er sikkerhed for, at foreningen kan Flere konkurrerende gennemføres. tilbudvil blive indhentet, når der er skabt sikkerhed for, at foreningen stiftes og køb Note 6 Erhvervslejemål Karreen indeholder 37 erhvervslejemål af forskellig kvalitet og standard. På baggrund af en gennemgang af eksisterende erhvervslejekontrakter, har vi umiddelbart vurderet, at der ikke er nogen lejereserve af betyd ning vedrørende erhvervslejemålene. Vi har sâledes ikke i budgettet indregnet en lejereserve. Disse forhold skal dog gennemgås grundigt og eventuelt varsles umiddelbart efter en stiftelse /HQ/32716/

10 Nielsen G ff!? Y Den sarnlede erhvervsleje på kr. 1, svarer tilgodt 10 % af de samlede indtægter på ejendommen og andelsboligforeningen. Denne sammensætning er ikke problematisk. Vi anbefaler umiddelbart ikke, at erhvervslejerne tilbydesmedlemskab af andelsboligforeningen. Der kan være/komme et modsætningsforhold mellem erhvervsbenyttelse og boligerne. Note 7 Særmodernisering. Stort set alle lejere i karreen betaler forskellig leje. Det skyldes individuelle tillægtil huslejen for udførte moderniseringer i lejlighederne eller for ejendommen generelt. Næremere opgørelse og begrundelse for de forskellige beløb samt arbejdsgruppens forslag tilhåndtering af disse forskelle er behandlet på side (11). Note 8 Andelsværdier. I finansieringsplanen er der budgetteret med et kontant bruttoindskud på kr pr. m2 ens for alle indmeldte lejligheder. Da beboerne i Saga G karreen kan erhverve ejendommen tilen finansieret købesum inkl. omkostninger på knap kr , hvilket ligger kr. 120, under den offentlige ejendomsvurdering af ejendommene, vil lejlighedernes andelsværdier allerede på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes. Da der imidlertid er en risiko for, at den offentlige ejendomsvurdering nedsættes ved den nye offentlige ejendomsvurdering som kommer 1. oktober 2012 og offentliggøresi januar/februar 2013 anbefales det at anvende en reduceret offentligejendomsvurdering ved andelsberegningen, således at der afsættes en buffer i forventning om en nedsættelse på ca. 10 %. Ved anvendelse af en reduceret offentlig ejendomsvurdering på 90 % vil foreningens egenkapital umiddelbart på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes med ca. kr. 85, Ved en indmeldelsesprocent på 65 vil det betyde, at andelsværdierne for de indmeldte beboere vil kunne blive forhøjet med ( / ) ca. kr pr. m2 tilen ny andelsværdi inkl. indskudsbetaling pâ i alt kr pr. m2. For en lejlighed på 60 m2 betyder det, at nuværende lejer kan erhverve den tilet bruttoindskud på kr , mens lejlighedens andelsværdi allerede på den stiftende generalforsamling kan forhøjes tilkr /HQ/32716/

11 Østbanegade 2100 den Nielsen BOLIGAFGIFT, SÆRMODERNISERING OG INDSKUD A BOLIGAFGIFT. Ejendommen indeholder 276 boliglejemål og 37 erhvervslejemål. Ejendommens 276 boliglejemâl er meget forskellige i kvalitet og standard. 57 boliglejemål er totalt moderniserede indenfor de seneste år. Flere andre boliger er delvist moderniserede. Det samlede boligareal udgør i henhold tilejendommens lejekontrakter m2. Ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. For ejendommens boliger er lejen fastsat af flere bestanddele. Lejen består af en budgetleje, beløb tiludvendig og indvendig vedligeholdelse, moderniseringsarbejder på ejendommen og særmoderniseringsarbejder i lejlighederne. De senest moderniserede lejligheder indeholder ikke denne opdeling. Den gennemsnitlige leje inklusiv alle individuelle betalinger udgør 812 kr./m2 årligt.men dette gennemsnit dækker over et lejespænd fra den billigste lejlighed på 484 kr./m2 årligttilden dyreste på kr./m2 årligt. Dette lejespænd moderniserede, dækker dels over forskel på lejlighedernes indretning, idet de dyreste lejligheder er totalt men også over et vist efterslæb i de billigste fejligheder. Arbejdsgruppen indkaldte de lejere som betaler den billigste husleje tilbeboermøde på ejendommen den 30. april. Lejerne i de billigste lejligheder havde her mulighed for, at give udtryk for deres ønske om at melde sig ind i andelsboligforeningen, ligesom fordelingsprincipperne for de fremtidige betalinger blev drøftet. Arbejdsgruppen har på baggrund af lejens samrnensætning og tilbagemeldingerne på beboermødet den 30. aprij valgt at fastlægge "basisboligafgiften" i A/B Saga G til650 kr. Im2 årligt samme betaling for alle andelshavere. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre en 650 kr./m2 årligt Disse 46 lejere vil som de eneste få en stigning i deres lejebetalinger ved indmeldelse i A/B Saga G. Karreens øvrige 230 lejere vil ikke stige i månedlig betaling, Alle fremtidige stigninger i andelsboligforeningens årligt. Særmoderniseringstillæggene stiger ikke. budget lægges alene på "basisboligafgiften" på 650 kr./m2 Nielsen & Advokater 55 København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

12 også Nielsen? Î Side 2 af 3 B SÆRMODERNISERINGSTILLÆG. Ud af Saga G Karreens 276 1ejemål betaler 230 lejemål en leje på 650 kr./m2 eller mere. Disse betalinger "særmoderniseringstillæg" varierer meget, og udgør for den dyreste lejlighed en betaling på 468 krjm2 om året eller kr pr. måned. De samlede betalinger for særmoderniseringstillæg for Saga G's 230 lejere, som i dag betaler en leje på 650 kr./m2 årligt eller mere, udgør i alt kr pr. år. Det er et meget højt beløb, som ikke kan konverteres tilindividuel indfrielse fra hver enkelt af de 230 beboere. Da handelsprisen for karreen er fastlagt ud fra en vurdering af karreens årlige lejeindtægt og en forrentning heraf, vil denne årlige lejeindtægt skulle indfries tilet beløb som langt overstiger de faktiske udgifter til istandsættelse, ligesom et sådant beløb ikke vil kunne indgå i en senere prissættelse af de enkelte andelslejligheder, I overslag Il af 14. maj 2012 er det derfor en forudsætning, at alle beboere skal betale disse tillægudover "basisboligafgiften". "Særmoderniseringstillæg" fremover, og opgøres særskilt på fremtidige opkrævninger i foreningen. andelshavere fortsat betales med det samme beløb Alle gennemgribende moderniseringer er blevet foretaget indenfor de seneste år, mens mange øvrige moderniseringsarbejder i lejlighederne er udført for år tilbage,og har derfor begrænset værdi. Det er imidlertid ikke muligt at differentiere betalingeme, men der skal i forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse vedtages et princip for håndtering af afvikling af disse særmoderniseringstillæg. Da betalingerne er betydelige, må afviklingen af betalingerne nødvendigvis ske over en længere årrække. Arbejdsgruppen har derfor bestemt, at disse betalinger skal håndteres således: De nuværende moderniseringstillæg betales fuldt ud i en periode på ca. 5 år fra foreningens stiftelse til og med den 31. december 2016, hvorefter moderniseringstillæggene i de følgende 10 år fra 1. januar 2017 aftrappes lineært med 1/10 hvert âr, således at der fra 1. januar 2027 ikke længere betales tillæg for individuelle særmoderniseringer i ejendommen. og aftrapningen af disse betalinger er formu Definitionen på "basisboligafgift" og "særmoderniseringstillæg" leret og indsat i vedtægtens 8 stk. 5. Det skal understreges, at arbejdsgruppens forslag til håndtering af disse betalinger ikke tilsikreren "millimeterretfærdig"løsning for alle. Det er ikke muligt,da en sådan konkret løsning ikke findes, og i det der ikke findes 100 % objektive kriterier tilat fastsætte de enkelte faktorer ved beregning af en aftrapning af moderniseringstillæggene. En tinger dog sikkert disse betalinger skal udlignes over en periode, idet værdien af de udførte individuelle forbedringer formindskes over en 1020 årig periode, da samtlige beboere som andelshavere selv overtager den fulde indvendige vedligeholdelse af disse forbedringer. Aftrapning af betalingerne af individuelle moderniseringstillæg fra 1. januar 2017 betyder, at disse samlede betalinger for andelsboligforeningens medlemmer på ca (65 % af kr ) ville medføre en 1LO5.2012/HQ/32716/

13 samrne ens 7,80 Nielsen i ) Side 3 af 3 nedsættelse af særmodemiseringsbetalingerne med ca pr. år i den 10årige periode frem til 1. januar Det vil alt andet lige betyde en forhøjelse af basisboligafgiften med ca. kr. 17 årligt. Melder alle lejere sig ind i foreningen og skal alle tillæg således nedtrappes betyder det ( : : 10) samme regulering 17. kr./m2 årligt Det pointeres, at særmoderniseringstillæggene ikke nedsættes for ejendommens lejere. Over en 10årig periode fra 1. januar 2017 vil basisboligafgiften således alt andet lige stige fra nugældende niveau 650 kr./m2 årligt til820 kr./m2 ârligt betaling for alle andelshavere i A/B Saga G. Samtidig vil de individuelle tillæg helt bortfalde. I nærværende beregning er der ikke taget hensyn til øvrige stigninger i basisboligafgiften, eller at antallet af andelshavere i perioden naturligtvil forøges. Aftrapningsmodellen kombineres med, at de andelshavere som har de dyreste særmoderniseringstillæg gives fortrinsret tilat rokere intemt tilen ledig lejlighed i ejendommen. Andelshaverne tilde dyreste 70 lejligheder med en nuværende betaling på.mere end kr./m2 årligt får således mulighed for, at flytte internt til en billigere lejlighed efter foreningens stiftelse. CINDSKUD. Arbejdsgruppen har besluttet, at sætte indskuddet lavest muligt, således at de fleste beboere i ejendommen har mulighed for at rnelde sig ind i andelsboligforeningen uden at skulle låne mange penge. Bruttoindskuddet er fastsat til1.000 kr./m2 boligareal for alle. Ved betaling af bruttoindskuddet kan du fratrække dit depositum, forudbetalt leje og indestående på din indvendige vedligeholdelseskonto. Derved fremkommer det beløb du skal betale kontant. Beløbet er benævnt nettoindskud i oversigterne. Vi har samtidigt indhentet lånetilbud i Nykredit Bank på individuelle lån tilindskud. Nykredit Bank har tilbudt individuelle lån tilde kommende andelshavere i rentespændet 5,35 % % p.a., såfremt andelshaveren samtidig opretter en lønkonto i Nykredit Bank A/S. Der skal samtidig ske individuel kreditgodkendelse af andelshaveren. ooooooooo De efterfølgende skemaer er baseret på sælgers oplysninger i tilbudsmaterialetog tilsendte filer fra Dan Ejendommen A/S. Der tages forbehold for fejl, forglemmelser eller eventuelle ændringer. Tilsvarende skal vedligeholdelseskonti naturligvis reguleres og opgøres pr. overtagelsesdagen den 1 juli 2012, 11, /HQ/32716/

14 Fax: Østbanegade summen Nielsen W i SKEMAFORKLARING Til skemaerne side 1524 Leje og boligafgift Kolonne 1 Din nuværende månedlige leje inkl. indvendig vedligeholdelse, ekskl. varme Kolonne 2 Din nuværende årlige husleje pr. m2 lejlighed du har Kolonne 3 Din månedlige husleje, hvis alle skulle betale det samme 650 kr./m2 lejlighed du har Kolonne 4 Det du betaler mere pr. måned end nævnt i kolonne 3, skyldes blandt andet modernisering i din lejlighed og hvor længe du har boet i din lejlighed. Det skal du fortsætte med at betale i 5 år, herefter aftrappes med 1/10 hvert är i 10 år. Kolonne 5 Andelsboligforeningens "basisboligafgit". Det basisbeløb, som alle skal betale, og det beløb alle justeringer i fremtiden vil blive foretaget ud fra Kolonne 6 Din nye samlede betaling (det du skal betale pr. måned) Hertil skal du betale á conto varme. af kolonne 4 og 5. Kolonne 7 Din månedlige stigning, hvis du bliver andelshaver. Kun de 46 billigste lejligheder stiger. Tlf: Nielsen & Advokater København O Danmark CVR nr ; ,2012/HQ/32716/

15 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning Editha Marinelli Egilsgade 22, 1. th Bjarne Bjørnsrud Egilsgade 22, 1. tv Niels Hansen Egilsgade 22, 2. th Lars Sunesen Egilsgade 22, 2. tv. 57 3, Tomgang Egilsgade 22, 3. th, Helle Lehto Pedersen Egilsgade 22, 3. tv Inge Wilhelmsen.Egilsgade 22, 4.th Annette Splidsboel Egilsgade 22, 4. tv Randi Petersen Egilsgade 24, St. th Jeanette S. Landsvig Egilsgade 24, St. tv. 60 3, Jesper Lind Hansen Egilsgade 24, 1. th Murat Barut Egilsgade 24, 1. tv. 60 5, Michael Teusch Egilsgade 24, 2. th M.M.M. Zahi ElRifai Egilsgade 24, 2. tv , Per Skovhus Christiansen Egilsgade 24, 3. th Tove Lundsgaard Egilsgade 24, 3. tv _ Am Engel & K. Oest Egilsgade 24, 4. th Sander Ahlstrand Egilsgade 24, 4. tv Erling Overgaard Egilsgade 26, st. th Søren Bæk Egilsgade 26, st. tv Tomgang Egilsgade 26, 1. th Søren Kirketerp Egilsgade 26, 1. tv. 60 3, Lars Grøne Egilsgade 26, 2.th Jannie Bay Christensen Egilsgade 26, 2. tv Søren Malmstrøm Nielsen Egilsgade 26, 3. th Susanne Andersen Egilsgade 26, 3. tv, Rikke Faurfelt Egilsgade 26, 4. th Beth Andersen Egilsgade 26, 4. tv /32716/HO/ ex. 250

16 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning John Östergaard Egilsgade 28, st. th Annette Nielsen Egilsgade 28, st. tv Maura P. Arcilla Egilsgade 28, 1. th Marie Søborg Andersson Egilsgade 28, 1. tv Claus Ronald Jensen Egilsgade 28, 2. th Melisa Boye Lorenzen Egilsgade 28, 2. tv Nethe Plenge Egilsgade 28, 3. th Eva Mikkelsen Egilsgade 28, 3. tv Nicolai Reinhold Christensen Egilsgade 28, 4. th Gunhild Als Egilsgade 28, 4. tv Katrine Skjalholt Egilsgade 30, st. th Claus Rasmussen Egilsgade 30, st. tv Karin Ann Fensmark Sørensen Egilsgade 30, 1. th Thomas Christensen Egilsgade 30, 1. tv John Rasmussen Egilsgade 30, 2. th Allan Nordin Egilsgade 30, 2. tv Søren Jensen Egilsgade 30, 3. th ,064 Adam Jørgensen Egilsgade 30, 3. tv Finn Røttig Egilsgade 30, 4. th Jannie Spanggaard Egilsgade 30, 4. tv, M.S. Olsen Egilsgade 32, st. th Laila Mortensen Egilsgade 32, st. tv Gitte Holden Christensen Egilsgade 32, 1. th Allan Bjørn Egilsgade 32, 1. tv , Morten Lunn Egilsgade 32, 2. th Jan Nilsson Egilsgade 32, 2. tv Kristiane Halkier Egilsgade 32, 3. th Josephine Jensen Egilsgade 32, 3. tv Gitte Døllner Egilsgade 32, 4. th /32716/HQ/ ex.

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. Torsdag den 24. maj 2012 kl. 18.30 afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012

Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012 Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012 Foreløbigt Budget Budget Regnskab Budget Regnskab 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2010/2011 2009/2010 Indtægter: Boligafgift - forudsat forhøjelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2003 30. september 2004 Balance pr. 30. september 2004 (7. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2005 30. september 2006 Balance pr. 30. september 2006 (9. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2008 30. september 2009 Balance pr. 30. september 2009 (12. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere