Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling"

Transkript

1 Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg af dirigenter: Rune Heiberg Hansen (hovedansvarlig), Markus Hahn, Camilla Khrokar, Dennis Nørmark og Kirstine Tofthøj Andersen er valgt. Godkendelse af dagsorden: Følgende dagsorden er godkendt: Dagsorden for Fredag den 25. oktober (1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling (2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr (3) Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere (4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen (5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Pause (6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer (7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Lørdag den 26. oktober (8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet Pause (9) :30 Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 (10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen (11) Fremlæggelse af medlemsundersøgelse v/ Rune Heiberg Hansen (12) Debat og afstemning om Arbejdsplan for Frokost (13) Debat og afstemning om EU-papir fra Temaudvalget Pause (14) Politisk tale v/ MF Margrethe Vestager (15) Personvalg til Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen 1

2 Søndag den 27. oktober (16) Debat og afstemninger om resolutioner Pause (17) Personvalg til øvrige poster Frokost (18) Oplæg v/ Lone Dybkjær med efterfølgende debat (19) Fastsættelse af kontingent for 2003 og vejledende kontingent for Debat og afstemning om graduering af kontingent, samt fastsættelse af fordelingen af kontingent mellem landsforeningen og lokalforeningen. Fremlæggelse af budget for 2003 v/ Landskasserer Ditte Lauritzen. (20) Eventuelt (21) Afslutning af Landsmødet v/ Landsformanden Godkendelse af forretningsorden: Følgende forretningsorden er godkendt: (Ordlyden i vedtagne ændringsforslag er tilføjet det oprindelige forslag) Forslag til forretningsorden Stillet af Forretningsudvalget 1. De landsmødeansvarlige. Landsmødet åbnes af en de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er, i samarbejdet med den i område beliggende lokalforening, ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med Forretningsudvalget priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af dirigenter. 2. Dirigenter Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed, samt indstiller til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Dirigenterne leder herefter valget af: a) fem protokolførere inklusiv en protokolansvarlig. b) fem stemmetællere inklusiv en formand for stemmetællerne. c) fem medlemmer af et redaktionsudvalg inklusiv en formand for redaktionsudvalget. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Når der diskuteres resolutionsforslag, kan én af forslagsstillerne motivere, derefter er der mulighed for kommentarer/indvendinger af maksimalt halvanden minuts varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden. 2

3 b) at taletiden kan lukkes efter næstfølgende indlæg. c) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis det skønnes at ville fremme forhandlingerne, kan dirigenterne oversende forslag til direkte forhandling i redaktionsudvalget. Et hvert spørgsmål afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. Mødets åbne og lukkede del Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 stk Afstemninger Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 stk. 15. Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 stk. 16. Undtaget er ændringer af vedtægterne, principprogrammet og denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej ved afstemning. Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 16, ellers afholdes skriftlig afstemning, såfremt ti stemmeberettigede Landsmøde-deltagere med deres underskrift begærer dette. 5. Behandling af sager på dagsordenen Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg. 1. for at svare på et personlig rettet spørgsmål. 2. hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 6. Behandling af forslag til procedure Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af to minutters varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 3

4 7. Indstilling og behandling af forslag Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Tidsfristen for indlevering af ændringsforslag fastsættes og annonceres løbende af dirigenterne under debatten. Alle forslag behandles af det nedsatte redaktionsudvalg. Redaktionsudvalget har mulighed for : 1. at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter. 2. at foreslå Landsmødet, at et indkommet forslag er af ren redaktionelt karakter, hvorfor det ikke sættes til afstemning, men indarbejdes i tekstens endelige formulering. 1. at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. 8. Behandling af forslag til resolutioner Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til interne og eksterne resolutioner frem til lørdag kl. 19:00. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelses tidspunkt. Interne resolutionsforslag prioriteres altid før eksterne resolutionsforslag. Resolutionsforslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 9. Behandling af arbejdsplan Ændringsforslag til forslag til arbejdsplan for Radikal Ungdom for foreningsåret 2002/2003 kan fremsættes frem til lørdag kl Personvalg Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 17. Enhver kan opstille en person til valg, hvis dette sker skriftligt til dirigenterne, og opstillingen er bekræftet med kandidatens underskrift. Dette omfatter også elektronisk underskrift. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, stemmes alene på den person, deltagerne ønsker valgt. Valgt er den person der opnår flest stemmer. Ved valg til poster med flere repræsentanter stemmer deltagerne i prioriteret rækkefølge på de kandidater man ønsker valgt. Den kandidat deltagerne helst ser valgt, skrives som nummer et. Den kandidat deltagerne næsthelst ser valgt, skrives som nummer to, og så fremdeles. Ved optællingen af stemmer er den kandidat med færrest points valgt først, og så fremdeles. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat eller hvis ikke alle felter på stemmesedlen er fyldt ud. 11. Mødelokalet Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er tilladt i en nærmere anvist del af landsmødesalen, men ikke i soverum og gangarealer. 4

5 Alle deltagere hjælper hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. Ændringer i forretningsordenen Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemninger. Valg af protokolførere: Dina Bloch (hovedansvarlig), Mikkel Sarbo, Ulla Grymer, Rasmus Foged Hansen og Clara Behrmann er valgt. Valg af redaktionsudvalg: Marie Kruchov (hovedansvarlig), Simon Emil Ammitzbøll, Jonathan Nielsen, Vivian Heinola-Nielsen og Claus Jørgen Eskerod er valgt. Valg af stemmetællere: Lars Groth (hovedansvarlig), Amalie Lyhne Larsen, Daniel Nyboe Andersen, Amalie Nielsen og Kristian Molbo Jacobsen er valgt. 4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen 5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Beretningerne fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen er taget til efterretning. 6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 3 stk. 2: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom er indeholdt. Ændres til: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom eller Radikale Ungdom er indeholdt. Motivation: Formålet er at give lokalforeningerne større frihed ved valg af navn. Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) er vedtaget. 5

6 Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 5 stk. 11: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Ændres til: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Eksterne resolutioner gælder for to år med mindre andet er vedtaget og resolutionen er tildelt programstatus. Motivation: Formålet er at holde orden på hvilke resolutioner, der gælder, og dermed hvilken politik som er gældende. Vigtige resolutioner kan tildeles programstatus eller skrives ind i princip- eller holdningsprogrammet. Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af ÅRU Ved valg til udvalg, hvor kun det antal medlemmer, som der er kandidater opstillet frafalder retten til prioriteret valg, som den er omtalt i vedtægternes 5 stk. 20, Der kan dog stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Motivation: Optællingen af de prioriterede valg en tidskrævende proces, som kun holder stemmetællerne unødigt væk fra landsmødet. Derudover fordrer prioriteringen konkurrence mellem kandidaterne, som så optager unødvendig tid på talerstolen. Når alle forventes at blive valgt i et udvalg er prioriteret valg altså udtalt tidsspilde. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af Mads Gregersen Teksten i vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) erstattes med: Ved valg til udvalg, hvor der kun er det antal kandidater som der er udvalgspladser, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Forretningsudvalget 6

7 Forslag til ny 7 stk. 8 (de følgende stykkers numre justeres fortløbende): HB kan med 2/3 flertal suspendere et medlem fra vedkommendes tillidshverv, hvis HB skønner, at vedkommende groft misligeholder sit tillidshverv. HB kan i overensstemmelse med 7 stk. 7 foretage supplerende personvalg til den ubesatte tillidspost. Dog kan HB først foretage indsupplerende valg på et efterfølgende HB-møde. Motivation: Radikal Ungdom er en forening, som er baseret på et personligt engagement og på personer som yder et frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er karakteriseret ved at det for personer med tillidshverv kan opfattes som mere eller mindre forpligtende. Foreningen må fokusere på foreningens interesser og der kan derfor opstå situationer, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indsætte nye kræfter på tillidsposter. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Mikkel Sarbo Forslag: At indføre et landsmødevalgt efter HB kan med 2/3 flertal suspendere et i linie 2. Motivation: Det er kun de landsmødevalgte personer, som ikke afsættes på anden vis, hvis de ikke lever op til deres forpligtelser. Andre er ansvarlige overfor deres udvalg eller lokalforeninger. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Rasmus Foged Hansen Forslag: Ordet suspenderes udskiftes med fratage og ordet fra slettes. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag til vedtægtsændringer (antal medlemmer i LU, IU, TU, EU, KU) I 9, 10, 11 og 12 ændres følgende i stykke 2: "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 6 medlemmer valgt af LM" Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres "dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg" til "dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg". Motivation: 7

8 Skal udvalgene, Landspolitisk udvalg, Internationalt Udvalg, Europaudvalget, Temaudvalget og Kampagneudvalget, have mulighed for at afholde velfungerende møder selv med frafald fra et par udvalgsmedlemmer, skal man have flere medlemmer end de nuværende fem. Generelt er fem medlemmer få at trække på, særligt da ikke alle medlemmer - naturligt nok kan afsætte lige meget tid til udvalgsarbejdet. Antallet af udvalgsmedlemmer blev i sin tid nedsat til fem udelukkende af økonomiske hensyn, der ikke består i dag, hvor alle medlemmer af Radikal Ungdom får rejserefusion, hvis de deltager i udvalgsmøder. Derfor foreslår Århus Radikale Ungdom, at udvalgene igen får syv medlemmer, således at Landsmødet vælger seks medlemmer, én udvalgsformand og dernæst fem menige udvalgsmedlemmer mens det sidste medlem fortsat er fra forretningsudvalget Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag: I 9 og 10 ændres i stykke 2 1) op til 4 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM, det nuværende punkt 2 bliver nyt punkt 3og nyt punkt 1 bliver 1) Formand valgt af LM I 11 og 12 ændres i stykke 2 2) op til 3 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres Desuden vælges 4 LU, TU, IU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg til Desuden vælges 6 LU, IU, EU, TU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg Motivation: Det foreslåede gennemfører de ændringer i vedtægterne, der er intentionen i det oprindelige forslag. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Daniel Nyboe Andersen, Jacob Hylling Poulsen, Laila Holdt, Pernille Dahl (RUAA). I 9, 10, 11 og 12 ændres i stykke 2 "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 5 medlemmer valgt af LM" Tilføjelse: I 9 og 10 indsættes nyt stk. 1: 1) Formand valgt af LM Motivation Som det er nu, skal formændene for internationalt udvalg og landspolitisk udvalg ikke vælges på LM, trods dette har været praksis de seneste år. Dette bliver nu rettet. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 bortfalder som konsekvens af vedtagelsen af ændringsforslag nr. 1 til vedtægtsændringsforslag nr. 5. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) er vedtaget med ændringer. 8

9 Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) Stillet af Forretningsudvalget Forslag til ny 10 (de følgende paragrafnumre justeres fortløbende): 10. Europaudvalg 10 stk. 1: Formålet med udvalget er under ansvar for HB - at følge og præge den europa- og EU-politiske udvikling i Danmark og Europa, - at udarbejde forslag til RU s Europa- og EU-politik, - at tage initiativ til arbejde, der kan danne grundlag for politiske tiltag - at formidle og vedligeholde landsforeningens forbindelser til europæiske organisationer og samarbejdspartnere Stk. 2: Stk. 3: Stk. 4: EU har følgende sammensætning: 1) formand valgt af LM 2) op til 5 medlemmer valgt af LM 3) 1 medlem valgt af og blandt FU Ingen kan beklæde mere end én post i udvalget. Valgperioden følger LM-perioden. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal møderne være åbne. Motivation: Baggrunden for forslaget er, at Europapolitikken er et særligt fokusområde for Radikal Ungdom og at Europapolitikken herunder særlig EU-politikken har skiftet karakter, idet det ikke længere er traditionel international politik. Formålet med oprettelse af et Europaudvalg er at afspejle Radikal Ungdoms politiske fokus i foreningens struktur. Vi tror at Europaudvalget kan udfylde en rolle som ikke eksisterer i dag. Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) er vedtaget. 7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og uddannelse Stillet af Jon Gaarsmand I afsnittet Dannelse og uddannelse tilføjes efter Samfundet skal sikre muligheden for, at ideer kan komme til udtryk på frie og lige vilkår.. Ligeledes er tilbud om livslang uddannelse en central forudsætning for fortsat udvikling. Motivation: Principprogrammet nævner kun uddannelse implicit, dette forslag råder bod på det og sammenfatter kort vores grundlæggende opfattelse til uddannelse efter min overbevisning. 9

10 Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og udannelse er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Temaudvalget I Principprogrammets afsnit Den Europæiske Union foretages følgende ændring: Sætningen: Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres, og vi bør tage initiativ til, at EU laver et "nærhedskatalog", hvor man definerer, hvilke områder EU ikke bør og vil blande sig i. ændres til Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres. Motivation: Generelt er idéen om et nærhedskatalog en meget specifik ting, at nævne i et principprogram, dernæst har Temaudvalget ikke kunne sammensætte et forslag, der på få linjer og punkter udtømmende opremser Den Europæiske Unions kompetencer. Et sådan nærhedskatalog eller et kompetencekatalog er en umulighed, hvis Den Europæiske Union og medlemsstaterne fortsat skal kunne manøvre frit nok til at kunne imødegå de udfordringer, vi står over for i den europæiske virkelighed. Samtidig levner et kort og enkelt kompetencekatalog hvor der er let for borgerne at se, hvad EU ikke må blande sig i ikke plads til en mere detaljere kompetencefordeling, der deler forskellige kompetencer inden for samme område mellem Unionen og medlemsstaterne og som giver Unionen mulighed for at anvende forskellige instrumenter på forskellige områder. Derfor bør sentensen om et nærhedskatalog fjernes. Det betyder ikke, at Den Europæiske Union ikke klart skal have defineret sine kompetencer, men at vi erkender, at et velfungerende europæisk samarbejde, kræver andet end smarte overskrifter som nærhedskatalog eller kompetencekatalog. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Claus Jørgen Eskerod Teksten i det oprindelige ændringsforslag ændres til: I principprogrammets afsnit Den Europæiske Union slettes: Endelig bør vi...blande sig i. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Marie Mikkelsen Forslag: nationale særtræk erstattes med Europas kulturelle mangfoldighed. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. 10

11 Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Mads Gregersen Forslag: Ordet nationale slettes. Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Frederik Berling Efter nationale indsættes: regionale og kulturelle Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget med ændringer. 8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet (Ændringsforslagene står oplistet i den rækkefølge, de blev behandlet i på Landsmødet. Ordlyden i vedtagne ændringsforslag til ændringsforslag er tilføjet det oprindelige ændringsforslag.) Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 30: (nyt afsnit) Skatte- og afgiftspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Det danske skatte- og afgiftssystem skal fungere efter principper om retfærdighed, solidaritet, enkelthed og gennemskuelighed, og med hensynstagen til miljø og samfund. Høj skat på arbejdsindkomst kan hæmme initiativet og virkelysten ikke mindst lysten til at gøre en ekstra indsats. Derfor skal skatten på arbejde ned, særligt for de laveste indkomster, der ofte har brug for en motivation til at blive eller gå ind på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at skattesystemet opmuntrer alle til at arbejde, spare op, uddanne sig og passe på miljøet. at grænsen for bundskat hæves, mellemskatten sænkes og topskatten fjernes. at fradrag for f.eks. befordring og fagforeningskontingent afskaffes. Andre fradrag skal udelukkende kunne begrundes miljømæssigt, demokratisk eller socialt. at der i højere grad indføres adfærdsregulerende afgifter til gavn for miljø, sundhed og samfund. at TV- og radiolicensen afskaffes og erstattes af en medieskat. at der indføres ens erhvervsbeskatning for hele EU. Og at øvrige skatter og afgifter skal kunne reguleres med mindstesatser vedtaget ved flertalsafgørelser i EU. at feriepenge-systemet afskaffes. at beskatningen af nordsøolien revideres. 11

12 at registreringsafgifterne på miljømæssigt fornuftige biler sættes ned generelt. at der forsat betales af på den danske statsgæld. at skatteforvaltningen tilføres flere midler, bl.a. for at sikre en mere retfærdig sagsbehandling, samt at komme sort arbejde til livs. at reglerne for transfer-pricing undersøges nærmere Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 31: (nyt afsnit) Bistandspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom mener, at det er et globalt ansvar at bekæmpe fattigdom og nød. Vi mener, at en mere ligelig fordeling af verdens goder vil skabe grobund for øget global handel og i sidste ende, være med til at skabe en mere rig og fredelig verden. Danmark skal være forgangsland på bistandsområdet, og arbejde for, at alle lande overholder deres internationale forpligtigelser. Endvidere skal Danmark arbejde for, at alle EU lande yder minimum 1 % af BNI i bistand. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at bistand skal medvirke til at begrænse globale indkomstforskelle. at bistand skal bekæmpe sygdomme som AIDS, tuberkulose og malaria, de dræber millioner om året. at bistand skal sikre bedre uddannelse til alle i udviklingslandene. at bistand skal fremme reel ligestilling, især mellem kønnene, herunder gennem demokratisk repræsentation. Bistand skal fremme kvinders vilkår gennem uddannelse, adgang til prævention samt adgang til selvstændige indtægtskilder. at bistand skal fremme respekten for menneskerettigheder samt opbygge demokratiske strukturer. Det er vigtigt at skabe bedre forudsætninger for god regeringsførelse gennem bistandsprojekter. at børn skal have mulighed for at være børn, ikke billig arbejdskraft. Derfor skal bistand fokusere på grunduddannelse og på at afskaffe udnyttelsen af børns arbejdskraft. at bistand skal hjælpe med til at sikre en miljømæssig forsvarlig udvikling. at bistand til lande, hvor regeringen groft bryder menneskerettighederne, skal ydes til lokale NGO er eller på anden måde udenom regeringen. Befolkningerne skal ikke straffes for at have undertrykkende regeringer. at afhjælpe problemerne med overbefolkning i Verdens fattigste lande. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 32: (nyt afsnit) Kommunalpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det kommunale selvstyre en af hjørnestene i det danske demokrati. Det kommunale styre skal sikre, at borgerne har reel og umiddelbar medindflydelse på deres lokaleområde og de problemstillinger, der berører deres hverdag. Dette skal sikres ved gennemsigtighed og åbenhed i beslutningerne. Borgere er borgere og ikke brugere Derfor arbejder Radikal Ungdom for: 12

13 at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at skifte borgmester, hvis de ønsker det at tilsynet med kommunerne ikke skal varetages af politikere men af folk med en embedsmæssig baggrund at kommunalbestyrelsernes størrelse skal indeksreguleres i forhold til kommunens størrelse. at såvel større som mindre byer skal udvikles på egne betingelse. Pind 1 fra Demokrati -afsnittet flyttes til Kommunalpolitik Herefter ændres den til at der skal afholdes flere folkeafstemninger og høringer på lokalt plan. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 33: (nyt afsnit) Ligestillingspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det vigtigt at sikre ligestilling mellem køn, grupper tilhørende forskellig seksuel observans, etniske grupper o.a. og diskrimination på baggrund af køn, alder, seksuel observans, religion eller etnisk oprindelse kan ikke accepteres. Derfor vil Radikal Ungdom arbejde for : At der sættes fokus på reel ligestilling socialt, økonomisk, og indflydelsesmæssigt. Afskaffelse af al kønsafhængig tvang, for eksempel værnepligten. At individet styrkes i de personlige valg frem for at følge samfundet stereotyper og normer. At ligestillingsaspektet, hvad enten det drejer sig om ligestilling mellem kønnene, etniske grupper m.v., indarbejdes inden for et bredt spektrum af politikområder. Homoseksuelle skal have ret til adoption på lige fod med andre Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 34: Generelt er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Efter præamblet i alle afsnit i holdningsprogrammet ændres derfor arbejder Radikal Ungdom for til Radikal Ungdom mener. Dette betyder imidlertid, at der må foretages enkelte omformuleringer af den efterfølgende tekst. ÅRU anbefaler, at denne omskrivning varetages af redaktionsudvalget således, at den oprindelige holdning fremstår uændret. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 1: Arbejdsmarkedspolitik er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at arbejdsmiljøloven skal gælde for alle grupper i Danmark, herunder børn og unge. 13

14 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 2: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom Pind 6 ændres til: at det danske skattesystem skal forenkles. Fradragssystemet skal forenkles og fradrag kan udelukkende bruges, hvor der er en social, demokratisk eller miljømæssig gevinst. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 3: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at der indføres en fælles minimumssats for erhvervsskat på EU-plan Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 4: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. At direkte og indirekte erhvervsstøtte skal afskaffes generelt. Ændres til At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 38: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at der fra offentlig side skal ydes fuld dækning af sygdomsbehandlinger hos tandlæger, kiropraktorer og fysioterapeuter, for de to sidstnævnte efter henvisning fra praktiserende læge. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 39: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 8 ændres til: at apotekers monopol på salg af receptpligtig medicin brydes, dog på en sådan måde, at den rigtige vejledning fra faguddannet personale sikres. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 40: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 1 slettes. 14

15 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 5: Miljøpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 9 At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige industrier som f.eks. økologi eller vindmølle industrien. Ændres til At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige projekter. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 6: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind Retsafgiften skal nedsættes og borgerne skal, uanset økonomisk situation, sikres muligheden for føre sager ved domstolene. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 35: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind At brugen af samfundstjeneste styrkes som alternativ og supplement til fængelsstraf. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 36: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Nuværende pind: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, når vi ser på unge under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på kortere fritidsberøvelser kombineret med resocialiseringsprogrammer. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændres til: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, for kriminelle under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på samfundstjeneste kombineret med resocialiseringsprogrammer indeholdende uddannelsestilbud. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 7: Integration er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 3 15

16 at ikke hvad som helst skal accepteres, bare fordi nogen siger, at det er en del af deres religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed Ændres til at ikke hvad som helst accepteres, bare fordi, at det er en del af nogens religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed. Og ny pind tilføjes: at arbejdsmarkedet åbnes for kulturelle særpræg, så længe dette ikke hindrer arbejdets udførelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 8: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 Ordene nogle af slettes. og Pind 5 Ordet lokale ændres til danske og alt efter...folkeskolen slettes. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 9: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 7 Ændres til: Retten til ægtefællesammenføring gennemføres for alle personer over 18 år. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 10: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der efter tre års ophold i Danmark skal kunne opnås statsborgerskab. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 29: Forsvars- og beredskabspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at forsvaret skal overholde gældende lovgivning i forbindelse med arbejdsmiljø. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 11: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 2 slettes 16

17 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 12: Demokrati er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at dødsstraf samt tortur skal afskaffes både i freds- og krigstid over hele Verden. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 13: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Pind 5 Der indsættes efter...offentlig side, ordene: men det fremover alene sker på baggrund af medlemstallet. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 14: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at spærregrænsen til Folketingsvalg afskaffes, og at det gøres lettere at opstille til Folketinget. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 41: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der ikke skal diskrimineres og forskelsbehandles på nogen baggrund. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 37: Demokrati er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: At deltagelse i folkeafstemninger og valg skal kunne ske via internet, når der er tillid til metoden i den brede befolkning. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 20: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Sætningen i Præamblet: "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af både den offentlige og den private sektor. Der skal gøres op med den traditionelle forestilling om, at uddannelse deles op i grunduddannelse, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Nøgleordet er tilbud om livslang uddannelse på alle felter." ændres til "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af samfundet. Livslang uddannelse er nøgleordet for radikal uddannelsespolitik." 17

18 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 15: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 At kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til religionsundervisning. Ændres til: At Kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til et nyt fag, der hedder Kulturforståelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 16: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 Efter ordet...til... indsættes...obligatorisk... Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 18: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: "at der skal være mødepligt i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 17: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at afskaffes fraværsprocenter på ungdomsuddannelserne. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 19: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at sikre gode vilkår for de frie skoler, og gennem tilsyn sikre, at disse skoles elever får en undervisning der sætter dem i stand til, at tage del i samfundet med andre. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 21: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6: "forskningen på de videregående uddannelser skal opprioriteres og de studerende skal inddrages mere heri 18

19 ændres til: "undervisningen på de lange videregående uddannelser skal være forskningsbaseret og forskningen skal opprioriteres på disse." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 22: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 7: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolignød også er en ulighedsskabende faktor." ændres til: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolig og økonomi også er ulighedsskabende faktorer." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 23: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: - At der skal gennemføres en SU-reform. Som det er nu, får nogle for meget, og mange får for lidt i SU. Økonomiske spørgsmål må ikke være dét, der forhindrer folk i at få en uddannelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 24: Den europæiske union er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: I afsnittet 'Den Europæiske Union' foretages følgende ændringer: 1) Pind 2 slettes. 2) Pind 12 slettes og pind 3 affattes således: at lande, der ønsker optagelse i EU, skal hjælpes på vej dertil, og at østudvidelsen er den vigtigste udfordring for EU i de kommende år. Men også lande som Tyrkiet skal hjælpes til at opfylde kriterierne og alle ansøgerlande, der opfylder kriterierne skal tages i betragtning uanset kulturelt ståsted eller geografisk placering. 3) Pind 4 affattes således: at den europæiske union skal have en forfatning hvor beslutningskompetencen på føderalistisk vis deles ligeligt mellem et råd af medlemsstaterne og et direkte valgt parlament, undtagen på det udenrigspolitiske område. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 28: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: 19

20 Pind 5 Ændres til: at de vestlige landes ulandhjælp indbetales til en global fond for udvikling, der forvaltes af FN s udviklingsfond under ansvar overfor et panel sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 25: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 5 At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 0,7% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændres til: At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 1% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 27: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 slettes Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 26: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i udviklingsbistand. Ændres til at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i reel udviklingsbistand. 9) Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 Årsregnskabet er godkendt af Landsmødet. Perioderegnskabet er taget til efterretning af Landsmødet. 10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen 20

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere