Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling"

Transkript

1 Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg af dirigenter: Rune Heiberg Hansen (hovedansvarlig), Markus Hahn, Camilla Khrokar, Dennis Nørmark og Kirstine Tofthøj Andersen er valgt. Godkendelse af dagsorden: Følgende dagsorden er godkendt: Dagsorden for Fredag den 25. oktober (1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling (2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr (3) Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere (4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen (5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Pause (6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer (7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Lørdag den 26. oktober (8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet Pause (9) :30 Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 (10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen (11) Fremlæggelse af medlemsundersøgelse v/ Rune Heiberg Hansen (12) Debat og afstemning om Arbejdsplan for Frokost (13) Debat og afstemning om EU-papir fra Temaudvalget Pause (14) Politisk tale v/ MF Margrethe Vestager (15) Personvalg til Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen 1

2 Søndag den 27. oktober (16) Debat og afstemninger om resolutioner Pause (17) Personvalg til øvrige poster Frokost (18) Oplæg v/ Lone Dybkjær med efterfølgende debat (19) Fastsættelse af kontingent for 2003 og vejledende kontingent for Debat og afstemning om graduering af kontingent, samt fastsættelse af fordelingen af kontingent mellem landsforeningen og lokalforeningen. Fremlæggelse af budget for 2003 v/ Landskasserer Ditte Lauritzen. (20) Eventuelt (21) Afslutning af Landsmødet v/ Landsformanden Godkendelse af forretningsorden: Følgende forretningsorden er godkendt: (Ordlyden i vedtagne ændringsforslag er tilføjet det oprindelige forslag) Forslag til forretningsorden Stillet af Forretningsudvalget 1. De landsmødeansvarlige. Landsmødet åbnes af en de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er, i samarbejdet med den i område beliggende lokalforening, ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med Forretningsudvalget priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af dirigenter. 2. Dirigenter Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed, samt indstiller til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Dirigenterne leder herefter valget af: a) fem protokolførere inklusiv en protokolansvarlig. b) fem stemmetællere inklusiv en formand for stemmetællerne. c) fem medlemmer af et redaktionsudvalg inklusiv en formand for redaktionsudvalget. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Når der diskuteres resolutionsforslag, kan én af forslagsstillerne motivere, derefter er der mulighed for kommentarer/indvendinger af maksimalt halvanden minuts varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden. 2

3 b) at taletiden kan lukkes efter næstfølgende indlæg. c) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis det skønnes at ville fremme forhandlingerne, kan dirigenterne oversende forslag til direkte forhandling i redaktionsudvalget. Et hvert spørgsmål afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. Mødets åbne og lukkede del Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 stk Afstemninger Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 stk. 15. Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 stk. 16. Undtaget er ændringer af vedtægterne, principprogrammet og denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej ved afstemning. Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 16, ellers afholdes skriftlig afstemning, såfremt ti stemmeberettigede Landsmøde-deltagere med deres underskrift begærer dette. 5. Behandling af sager på dagsordenen Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg. 1. for at svare på et personlig rettet spørgsmål. 2. hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 6. Behandling af forslag til procedure Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af to minutters varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 3

4 7. Indstilling og behandling af forslag Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Tidsfristen for indlevering af ændringsforslag fastsættes og annonceres løbende af dirigenterne under debatten. Alle forslag behandles af det nedsatte redaktionsudvalg. Redaktionsudvalget har mulighed for : 1. at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter. 2. at foreslå Landsmødet, at et indkommet forslag er af ren redaktionelt karakter, hvorfor det ikke sættes til afstemning, men indarbejdes i tekstens endelige formulering. 1. at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. 8. Behandling af forslag til resolutioner Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til interne og eksterne resolutioner frem til lørdag kl. 19:00. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelses tidspunkt. Interne resolutionsforslag prioriteres altid før eksterne resolutionsforslag. Resolutionsforslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 9. Behandling af arbejdsplan Ændringsforslag til forslag til arbejdsplan for Radikal Ungdom for foreningsåret 2002/2003 kan fremsættes frem til lørdag kl Personvalg Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 17. Enhver kan opstille en person til valg, hvis dette sker skriftligt til dirigenterne, og opstillingen er bekræftet med kandidatens underskrift. Dette omfatter også elektronisk underskrift. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, stemmes alene på den person, deltagerne ønsker valgt. Valgt er den person der opnår flest stemmer. Ved valg til poster med flere repræsentanter stemmer deltagerne i prioriteret rækkefølge på de kandidater man ønsker valgt. Den kandidat deltagerne helst ser valgt, skrives som nummer et. Den kandidat deltagerne næsthelst ser valgt, skrives som nummer to, og så fremdeles. Ved optællingen af stemmer er den kandidat med færrest points valgt først, og så fremdeles. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat eller hvis ikke alle felter på stemmesedlen er fyldt ud. 11. Mødelokalet Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er tilladt i en nærmere anvist del af landsmødesalen, men ikke i soverum og gangarealer. 4

5 Alle deltagere hjælper hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. Ændringer i forretningsordenen Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemninger. Valg af protokolførere: Dina Bloch (hovedansvarlig), Mikkel Sarbo, Ulla Grymer, Rasmus Foged Hansen og Clara Behrmann er valgt. Valg af redaktionsudvalg: Marie Kruchov (hovedansvarlig), Simon Emil Ammitzbøll, Jonathan Nielsen, Vivian Heinola-Nielsen og Claus Jørgen Eskerod er valgt. Valg af stemmetællere: Lars Groth (hovedansvarlig), Amalie Lyhne Larsen, Daniel Nyboe Andersen, Amalie Nielsen og Kristian Molbo Jacobsen er valgt. 4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen 5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Beretningerne fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen er taget til efterretning. 6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 3 stk. 2: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom er indeholdt. Ændres til: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom eller Radikale Ungdom er indeholdt. Motivation: Formålet er at give lokalforeningerne større frihed ved valg af navn. Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) er vedtaget. 5

6 Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 5 stk. 11: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Ændres til: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Eksterne resolutioner gælder for to år med mindre andet er vedtaget og resolutionen er tildelt programstatus. Motivation: Formålet er at holde orden på hvilke resolutioner, der gælder, og dermed hvilken politik som er gældende. Vigtige resolutioner kan tildeles programstatus eller skrives ind i princip- eller holdningsprogrammet. Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af ÅRU Ved valg til udvalg, hvor kun det antal medlemmer, som der er kandidater opstillet frafalder retten til prioriteret valg, som den er omtalt i vedtægternes 5 stk. 20, Der kan dog stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Motivation: Optællingen af de prioriterede valg en tidskrævende proces, som kun holder stemmetællerne unødigt væk fra landsmødet. Derudover fordrer prioriteringen konkurrence mellem kandidaterne, som så optager unødvendig tid på talerstolen. Når alle forventes at blive valgt i et udvalg er prioriteret valg altså udtalt tidsspilde. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af Mads Gregersen Teksten i vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) erstattes med: Ved valg til udvalg, hvor der kun er det antal kandidater som der er udvalgspladser, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Forretningsudvalget 6

7 Forslag til ny 7 stk. 8 (de følgende stykkers numre justeres fortløbende): HB kan med 2/3 flertal suspendere et medlem fra vedkommendes tillidshverv, hvis HB skønner, at vedkommende groft misligeholder sit tillidshverv. HB kan i overensstemmelse med 7 stk. 7 foretage supplerende personvalg til den ubesatte tillidspost. Dog kan HB først foretage indsupplerende valg på et efterfølgende HB-møde. Motivation: Radikal Ungdom er en forening, som er baseret på et personligt engagement og på personer som yder et frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er karakteriseret ved at det for personer med tillidshverv kan opfattes som mere eller mindre forpligtende. Foreningen må fokusere på foreningens interesser og der kan derfor opstå situationer, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indsætte nye kræfter på tillidsposter. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Mikkel Sarbo Forslag: At indføre et landsmødevalgt efter HB kan med 2/3 flertal suspendere et i linie 2. Motivation: Det er kun de landsmødevalgte personer, som ikke afsættes på anden vis, hvis de ikke lever op til deres forpligtelser. Andre er ansvarlige overfor deres udvalg eller lokalforeninger. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Rasmus Foged Hansen Forslag: Ordet suspenderes udskiftes med fratage og ordet fra slettes. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag til vedtægtsændringer (antal medlemmer i LU, IU, TU, EU, KU) I 9, 10, 11 og 12 ændres følgende i stykke 2: "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 6 medlemmer valgt af LM" Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres "dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg" til "dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg". Motivation: 7

8 Skal udvalgene, Landspolitisk udvalg, Internationalt Udvalg, Europaudvalget, Temaudvalget og Kampagneudvalget, have mulighed for at afholde velfungerende møder selv med frafald fra et par udvalgsmedlemmer, skal man have flere medlemmer end de nuværende fem. Generelt er fem medlemmer få at trække på, særligt da ikke alle medlemmer - naturligt nok kan afsætte lige meget tid til udvalgsarbejdet. Antallet af udvalgsmedlemmer blev i sin tid nedsat til fem udelukkende af økonomiske hensyn, der ikke består i dag, hvor alle medlemmer af Radikal Ungdom får rejserefusion, hvis de deltager i udvalgsmøder. Derfor foreslår Århus Radikale Ungdom, at udvalgene igen får syv medlemmer, således at Landsmødet vælger seks medlemmer, én udvalgsformand og dernæst fem menige udvalgsmedlemmer mens det sidste medlem fortsat er fra forretningsudvalget Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag: I 9 og 10 ændres i stykke 2 1) op til 4 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM, det nuværende punkt 2 bliver nyt punkt 3og nyt punkt 1 bliver 1) Formand valgt af LM I 11 og 12 ændres i stykke 2 2) op til 3 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres Desuden vælges 4 LU, TU, IU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg til Desuden vælges 6 LU, IU, EU, TU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg Motivation: Det foreslåede gennemfører de ændringer i vedtægterne, der er intentionen i det oprindelige forslag. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Daniel Nyboe Andersen, Jacob Hylling Poulsen, Laila Holdt, Pernille Dahl (RUAA). I 9, 10, 11 og 12 ændres i stykke 2 "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 5 medlemmer valgt af LM" Tilføjelse: I 9 og 10 indsættes nyt stk. 1: 1) Formand valgt af LM Motivation Som det er nu, skal formændene for internationalt udvalg og landspolitisk udvalg ikke vælges på LM, trods dette har været praksis de seneste år. Dette bliver nu rettet. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 bortfalder som konsekvens af vedtagelsen af ændringsforslag nr. 1 til vedtægtsændringsforslag nr. 5. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) er vedtaget med ændringer. 8

9 Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) Stillet af Forretningsudvalget Forslag til ny 10 (de følgende paragrafnumre justeres fortløbende): 10. Europaudvalg 10 stk. 1: Formålet med udvalget er under ansvar for HB - at følge og præge den europa- og EU-politiske udvikling i Danmark og Europa, - at udarbejde forslag til RU s Europa- og EU-politik, - at tage initiativ til arbejde, der kan danne grundlag for politiske tiltag - at formidle og vedligeholde landsforeningens forbindelser til europæiske organisationer og samarbejdspartnere Stk. 2: Stk. 3: Stk. 4: EU har følgende sammensætning: 1) formand valgt af LM 2) op til 5 medlemmer valgt af LM 3) 1 medlem valgt af og blandt FU Ingen kan beklæde mere end én post i udvalget. Valgperioden følger LM-perioden. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal møderne være åbne. Motivation: Baggrunden for forslaget er, at Europapolitikken er et særligt fokusområde for Radikal Ungdom og at Europapolitikken herunder særlig EU-politikken har skiftet karakter, idet det ikke længere er traditionel international politik. Formålet med oprettelse af et Europaudvalg er at afspejle Radikal Ungdoms politiske fokus i foreningens struktur. Vi tror at Europaudvalget kan udfylde en rolle som ikke eksisterer i dag. Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) er vedtaget. 7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og uddannelse Stillet af Jon Gaarsmand I afsnittet Dannelse og uddannelse tilføjes efter Samfundet skal sikre muligheden for, at ideer kan komme til udtryk på frie og lige vilkår.. Ligeledes er tilbud om livslang uddannelse en central forudsætning for fortsat udvikling. Motivation: Principprogrammet nævner kun uddannelse implicit, dette forslag råder bod på det og sammenfatter kort vores grundlæggende opfattelse til uddannelse efter min overbevisning. 9

10 Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og udannelse er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Temaudvalget I Principprogrammets afsnit Den Europæiske Union foretages følgende ændring: Sætningen: Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres, og vi bør tage initiativ til, at EU laver et "nærhedskatalog", hvor man definerer, hvilke områder EU ikke bør og vil blande sig i. ændres til Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres. Motivation: Generelt er idéen om et nærhedskatalog en meget specifik ting, at nævne i et principprogram, dernæst har Temaudvalget ikke kunne sammensætte et forslag, der på få linjer og punkter udtømmende opremser Den Europæiske Unions kompetencer. Et sådan nærhedskatalog eller et kompetencekatalog er en umulighed, hvis Den Europæiske Union og medlemsstaterne fortsat skal kunne manøvre frit nok til at kunne imødegå de udfordringer, vi står over for i den europæiske virkelighed. Samtidig levner et kort og enkelt kompetencekatalog hvor der er let for borgerne at se, hvad EU ikke må blande sig i ikke plads til en mere detaljere kompetencefordeling, der deler forskellige kompetencer inden for samme område mellem Unionen og medlemsstaterne og som giver Unionen mulighed for at anvende forskellige instrumenter på forskellige områder. Derfor bør sentensen om et nærhedskatalog fjernes. Det betyder ikke, at Den Europæiske Union ikke klart skal have defineret sine kompetencer, men at vi erkender, at et velfungerende europæisk samarbejde, kræver andet end smarte overskrifter som nærhedskatalog eller kompetencekatalog. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Claus Jørgen Eskerod Teksten i det oprindelige ændringsforslag ændres til: I principprogrammets afsnit Den Europæiske Union slettes: Endelig bør vi...blande sig i. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Marie Mikkelsen Forslag: nationale særtræk erstattes med Europas kulturelle mangfoldighed. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. 10

11 Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Mads Gregersen Forslag: Ordet nationale slettes. Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Frederik Berling Efter nationale indsættes: regionale og kulturelle Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget med ændringer. 8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet (Ændringsforslagene står oplistet i den rækkefølge, de blev behandlet i på Landsmødet. Ordlyden i vedtagne ændringsforslag til ændringsforslag er tilføjet det oprindelige ændringsforslag.) Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 30: (nyt afsnit) Skatte- og afgiftspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Det danske skatte- og afgiftssystem skal fungere efter principper om retfærdighed, solidaritet, enkelthed og gennemskuelighed, og med hensynstagen til miljø og samfund. Høj skat på arbejdsindkomst kan hæmme initiativet og virkelysten ikke mindst lysten til at gøre en ekstra indsats. Derfor skal skatten på arbejde ned, særligt for de laveste indkomster, der ofte har brug for en motivation til at blive eller gå ind på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at skattesystemet opmuntrer alle til at arbejde, spare op, uddanne sig og passe på miljøet. at grænsen for bundskat hæves, mellemskatten sænkes og topskatten fjernes. at fradrag for f.eks. befordring og fagforeningskontingent afskaffes. Andre fradrag skal udelukkende kunne begrundes miljømæssigt, demokratisk eller socialt. at der i højere grad indføres adfærdsregulerende afgifter til gavn for miljø, sundhed og samfund. at TV- og radiolicensen afskaffes og erstattes af en medieskat. at der indføres ens erhvervsbeskatning for hele EU. Og at øvrige skatter og afgifter skal kunne reguleres med mindstesatser vedtaget ved flertalsafgørelser i EU. at feriepenge-systemet afskaffes. at beskatningen af nordsøolien revideres. 11

12 at registreringsafgifterne på miljømæssigt fornuftige biler sættes ned generelt. at der forsat betales af på den danske statsgæld. at skatteforvaltningen tilføres flere midler, bl.a. for at sikre en mere retfærdig sagsbehandling, samt at komme sort arbejde til livs. at reglerne for transfer-pricing undersøges nærmere Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 31: (nyt afsnit) Bistandspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom mener, at det er et globalt ansvar at bekæmpe fattigdom og nød. Vi mener, at en mere ligelig fordeling af verdens goder vil skabe grobund for øget global handel og i sidste ende, være med til at skabe en mere rig og fredelig verden. Danmark skal være forgangsland på bistandsområdet, og arbejde for, at alle lande overholder deres internationale forpligtigelser. Endvidere skal Danmark arbejde for, at alle EU lande yder minimum 1 % af BNI i bistand. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at bistand skal medvirke til at begrænse globale indkomstforskelle. at bistand skal bekæmpe sygdomme som AIDS, tuberkulose og malaria, de dræber millioner om året. at bistand skal sikre bedre uddannelse til alle i udviklingslandene. at bistand skal fremme reel ligestilling, især mellem kønnene, herunder gennem demokratisk repræsentation. Bistand skal fremme kvinders vilkår gennem uddannelse, adgang til prævention samt adgang til selvstændige indtægtskilder. at bistand skal fremme respekten for menneskerettigheder samt opbygge demokratiske strukturer. Det er vigtigt at skabe bedre forudsætninger for god regeringsførelse gennem bistandsprojekter. at børn skal have mulighed for at være børn, ikke billig arbejdskraft. Derfor skal bistand fokusere på grunduddannelse og på at afskaffe udnyttelsen af børns arbejdskraft. at bistand skal hjælpe med til at sikre en miljømæssig forsvarlig udvikling. at bistand til lande, hvor regeringen groft bryder menneskerettighederne, skal ydes til lokale NGO er eller på anden måde udenom regeringen. Befolkningerne skal ikke straffes for at have undertrykkende regeringer. at afhjælpe problemerne med overbefolkning i Verdens fattigste lande. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 32: (nyt afsnit) Kommunalpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det kommunale selvstyre en af hjørnestene i det danske demokrati. Det kommunale styre skal sikre, at borgerne har reel og umiddelbar medindflydelse på deres lokaleområde og de problemstillinger, der berører deres hverdag. Dette skal sikres ved gennemsigtighed og åbenhed i beslutningerne. Borgere er borgere og ikke brugere Derfor arbejder Radikal Ungdom for: 12

13 at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at skifte borgmester, hvis de ønsker det at tilsynet med kommunerne ikke skal varetages af politikere men af folk med en embedsmæssig baggrund at kommunalbestyrelsernes størrelse skal indeksreguleres i forhold til kommunens størrelse. at såvel større som mindre byer skal udvikles på egne betingelse. Pind 1 fra Demokrati -afsnittet flyttes til Kommunalpolitik Herefter ændres den til at der skal afholdes flere folkeafstemninger og høringer på lokalt plan. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 33: (nyt afsnit) Ligestillingspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det vigtigt at sikre ligestilling mellem køn, grupper tilhørende forskellig seksuel observans, etniske grupper o.a. og diskrimination på baggrund af køn, alder, seksuel observans, religion eller etnisk oprindelse kan ikke accepteres. Derfor vil Radikal Ungdom arbejde for : At der sættes fokus på reel ligestilling socialt, økonomisk, og indflydelsesmæssigt. Afskaffelse af al kønsafhængig tvang, for eksempel værnepligten. At individet styrkes i de personlige valg frem for at følge samfundet stereotyper og normer. At ligestillingsaspektet, hvad enten det drejer sig om ligestilling mellem kønnene, etniske grupper m.v., indarbejdes inden for et bredt spektrum af politikområder. Homoseksuelle skal have ret til adoption på lige fod med andre Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 34: Generelt er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Efter præamblet i alle afsnit i holdningsprogrammet ændres derfor arbejder Radikal Ungdom for til Radikal Ungdom mener. Dette betyder imidlertid, at der må foretages enkelte omformuleringer af den efterfølgende tekst. ÅRU anbefaler, at denne omskrivning varetages af redaktionsudvalget således, at den oprindelige holdning fremstår uændret. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 1: Arbejdsmarkedspolitik er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at arbejdsmiljøloven skal gælde for alle grupper i Danmark, herunder børn og unge. 13

14 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 2: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom Pind 6 ændres til: at det danske skattesystem skal forenkles. Fradragssystemet skal forenkles og fradrag kan udelukkende bruges, hvor der er en social, demokratisk eller miljømæssig gevinst. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 3: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at der indføres en fælles minimumssats for erhvervsskat på EU-plan Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 4: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. At direkte og indirekte erhvervsstøtte skal afskaffes generelt. Ændres til At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 38: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at der fra offentlig side skal ydes fuld dækning af sygdomsbehandlinger hos tandlæger, kiropraktorer og fysioterapeuter, for de to sidstnævnte efter henvisning fra praktiserende læge. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 39: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 8 ændres til: at apotekers monopol på salg af receptpligtig medicin brydes, dog på en sådan måde, at den rigtige vejledning fra faguddannet personale sikres. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 40: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 1 slettes. 14

15 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 5: Miljøpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 9 At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige industrier som f.eks. økologi eller vindmølle industrien. Ændres til At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige projekter. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 6: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind Retsafgiften skal nedsættes og borgerne skal, uanset økonomisk situation, sikres muligheden for føre sager ved domstolene. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 35: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind At brugen af samfundstjeneste styrkes som alternativ og supplement til fængelsstraf. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 36: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Nuværende pind: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, når vi ser på unge under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på kortere fritidsberøvelser kombineret med resocialiseringsprogrammer. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændres til: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, for kriminelle under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på samfundstjeneste kombineret med resocialiseringsprogrammer indeholdende uddannelsestilbud. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 7: Integration er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 3 15

16 at ikke hvad som helst skal accepteres, bare fordi nogen siger, at det er en del af deres religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed Ændres til at ikke hvad som helst accepteres, bare fordi, at det er en del af nogens religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed. Og ny pind tilføjes: at arbejdsmarkedet åbnes for kulturelle særpræg, så længe dette ikke hindrer arbejdets udførelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 8: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 Ordene nogle af slettes. og Pind 5 Ordet lokale ændres til danske og alt efter...folkeskolen slettes. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 9: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 7 Ændres til: Retten til ægtefællesammenføring gennemføres for alle personer over 18 år. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 10: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der efter tre års ophold i Danmark skal kunne opnås statsborgerskab. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 29: Forsvars- og beredskabspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at forsvaret skal overholde gældende lovgivning i forbindelse med arbejdsmiljø. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 11: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 2 slettes 16

17 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 12: Demokrati er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at dødsstraf samt tortur skal afskaffes både i freds- og krigstid over hele Verden. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 13: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Pind 5 Der indsættes efter...offentlig side, ordene: men det fremover alene sker på baggrund af medlemstallet. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 14: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at spærregrænsen til Folketingsvalg afskaffes, og at det gøres lettere at opstille til Folketinget. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 41: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der ikke skal diskrimineres og forskelsbehandles på nogen baggrund. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 37: Demokrati er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: At deltagelse i folkeafstemninger og valg skal kunne ske via internet, når der er tillid til metoden i den brede befolkning. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 20: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Sætningen i Præamblet: "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af både den offentlige og den private sektor. Der skal gøres op med den traditionelle forestilling om, at uddannelse deles op i grunduddannelse, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Nøgleordet er tilbud om livslang uddannelse på alle felter." ændres til "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af samfundet. Livslang uddannelse er nøgleordet for radikal uddannelsespolitik." 17

18 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 15: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 At kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til religionsundervisning. Ændres til: At Kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til et nyt fag, der hedder Kulturforståelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 16: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 Efter ordet...til... indsættes...obligatorisk... Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 18: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: "at der skal være mødepligt i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 17: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at afskaffes fraværsprocenter på ungdomsuddannelserne. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 19: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at sikre gode vilkår for de frie skoler, og gennem tilsyn sikre, at disse skoles elever får en undervisning der sætter dem i stand til, at tage del i samfundet med andre. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 21: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6: "forskningen på de videregående uddannelser skal opprioriteres og de studerende skal inddrages mere heri 18

19 ændres til: "undervisningen på de lange videregående uddannelser skal være forskningsbaseret og forskningen skal opprioriteres på disse." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 22: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 7: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolignød også er en ulighedsskabende faktor." ændres til: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolig og økonomi også er ulighedsskabende faktorer." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 23: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: - At der skal gennemføres en SU-reform. Som det er nu, får nogle for meget, og mange får for lidt i SU. Økonomiske spørgsmål må ikke være dét, der forhindrer folk i at få en uddannelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 24: Den europæiske union er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: I afsnittet 'Den Europæiske Union' foretages følgende ændringer: 1) Pind 2 slettes. 2) Pind 12 slettes og pind 3 affattes således: at lande, der ønsker optagelse i EU, skal hjælpes på vej dertil, og at østudvidelsen er den vigtigste udfordring for EU i de kommende år. Men også lande som Tyrkiet skal hjælpes til at opfylde kriterierne og alle ansøgerlande, der opfylder kriterierne skal tages i betragtning uanset kulturelt ståsted eller geografisk placering. 3) Pind 4 affattes således: at den europæiske union skal have en forfatning hvor beslutningskompetencen på føderalistisk vis deles ligeligt mellem et råd af medlemsstaterne og et direkte valgt parlament, undtagen på det udenrigspolitiske område. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 28: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: 19

20 Pind 5 Ændres til: at de vestlige landes ulandhjælp indbetales til en global fond for udvikling, der forvaltes af FN s udviklingsfond under ansvar overfor et panel sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 25: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 5 At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 0,7% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændres til: At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 1% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 27: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 slettes Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 26: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i udviklingsbistand. Ændres til at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i reel udviklingsbistand. 9) Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 Årsregnskabet er godkendt af Landsmødet. Perioderegnskabet er taget til efterretning af Landsmødet. 10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen 20

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 24.-26. OKTOBER 2008 Side 1 af 99 LANDSMØDEPROTOKOL Åbning af landsmødet ved landsmødeansvarlige Anne Elisabeth Kamstrup og Klaus

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Ændringsforslag til vedtægterne

Ændringsforslag til vedtægterne Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre,

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter November 2010 Side nr.:2 ud af i alt 16 sider Indholdsfortegnelse: FORORD SIDE 4 INDSTILLINGENS OPBYGNING SIDE 5 FORSLAG 1 - OM FORSLAG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN 1: Organisationens navn er Danske Skoleelever (DSE). Stk. 2: Internationalt benævnes organisationen The Association of Danish Pupils. Stk. 3: Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg Fredensborg Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg CVR 33013078 Februar 2017 1. Navn, hjemsted og adresse...2 2. Formål...2 3. Medlemskreds...2 4. Generalforsamlingen...2 5. Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNESKADEFORENINGEN HJERNESKADEFORENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere