Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling"

Transkript

1 Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg af dirigenter: Rune Heiberg Hansen (hovedansvarlig), Markus Hahn, Camilla Khrokar, Dennis Nørmark og Kirstine Tofthøj Andersen er valgt. Godkendelse af dagsorden: Følgende dagsorden er godkendt: Dagsorden for Fredag den 25. oktober (1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling (2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr (3) Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere (4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen (5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Pause (6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer (7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Lørdag den 26. oktober (8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet Pause (9) :30 Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 (10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen (11) Fremlæggelse af medlemsundersøgelse v/ Rune Heiberg Hansen (12) Debat og afstemning om Arbejdsplan for Frokost (13) Debat og afstemning om EU-papir fra Temaudvalget Pause (14) Politisk tale v/ MF Margrethe Vestager (15) Personvalg til Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen 1

2 Søndag den 27. oktober (16) Debat og afstemninger om resolutioner Pause (17) Personvalg til øvrige poster Frokost (18) Oplæg v/ Lone Dybkjær med efterfølgende debat (19) Fastsættelse af kontingent for 2003 og vejledende kontingent for Debat og afstemning om graduering af kontingent, samt fastsættelse af fordelingen af kontingent mellem landsforeningen og lokalforeningen. Fremlæggelse af budget for 2003 v/ Landskasserer Ditte Lauritzen. (20) Eventuelt (21) Afslutning af Landsmødet v/ Landsformanden Godkendelse af forretningsorden: Følgende forretningsorden er godkendt: (Ordlyden i vedtagne ændringsforslag er tilføjet det oprindelige forslag) Forslag til forretningsorden Stillet af Forretningsudvalget 1. De landsmødeansvarlige. Landsmødet åbnes af en de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er, i samarbejdet med den i område beliggende lokalforening, ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med Forretningsudvalget priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af dirigenter. 2. Dirigenter Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed, samt indstiller til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Dirigenterne leder herefter valget af: a) fem protokolførere inklusiv en protokolansvarlig. b) fem stemmetællere inklusiv en formand for stemmetællerne. c) fem medlemmer af et redaktionsudvalg inklusiv en formand for redaktionsudvalget. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Når der diskuteres resolutionsforslag, kan én af forslagsstillerne motivere, derefter er der mulighed for kommentarer/indvendinger af maksimalt halvanden minuts varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden. 2

3 b) at taletiden kan lukkes efter næstfølgende indlæg. c) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis det skønnes at ville fremme forhandlingerne, kan dirigenterne oversende forslag til direkte forhandling i redaktionsudvalget. Et hvert spørgsmål afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. Mødets åbne og lukkede del Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 stk Afstemninger Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 stk. 15. Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 stk. 16. Undtaget er ændringer af vedtægterne, principprogrammet og denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej ved afstemning. Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 16, ellers afholdes skriftlig afstemning, såfremt ti stemmeberettigede Landsmøde-deltagere med deres underskrift begærer dette. 5. Behandling af sager på dagsordenen Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg. 1. for at svare på et personlig rettet spørgsmål. 2. hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 6. Behandling af forslag til procedure Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af to minutters varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 3

4 7. Indstilling og behandling af forslag Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Tidsfristen for indlevering af ændringsforslag fastsættes og annonceres løbende af dirigenterne under debatten. Alle forslag behandles af det nedsatte redaktionsudvalg. Redaktionsudvalget har mulighed for : 1. at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter. 2. at foreslå Landsmødet, at et indkommet forslag er af ren redaktionelt karakter, hvorfor det ikke sættes til afstemning, men indarbejdes i tekstens endelige formulering. 1. at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. 8. Behandling af forslag til resolutioner Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til interne og eksterne resolutioner frem til lørdag kl. 19:00. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelses tidspunkt. Interne resolutionsforslag prioriteres altid før eksterne resolutionsforslag. Resolutionsforslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 9. Behandling af arbejdsplan Ændringsforslag til forslag til arbejdsplan for Radikal Ungdom for foreningsåret 2002/2003 kan fremsættes frem til lørdag kl Personvalg Alle personvalg er skriftlige, jf. vedtægternes 5 stk. 17. Enhver kan opstille en person til valg, hvis dette sker skriftligt til dirigenterne, og opstillingen er bekræftet med kandidatens underskrift. Dette omfatter også elektronisk underskrift. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, stemmes alene på den person, deltagerne ønsker valgt. Valgt er den person der opnår flest stemmer. Ved valg til poster med flere repræsentanter stemmer deltagerne i prioriteret rækkefølge på de kandidater man ønsker valgt. Den kandidat deltagerne helst ser valgt, skrives som nummer et. Den kandidat deltagerne næsthelst ser valgt, skrives som nummer to, og så fremdeles. Ved optællingen af stemmer er den kandidat med færrest points valgt først, og så fremdeles. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat eller hvis ikke alle felter på stemmesedlen er fyldt ud. 11. Mødelokalet Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er tilladt i en nærmere anvist del af landsmødesalen, men ikke i soverum og gangarealer. 4

5 Alle deltagere hjælper hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. Ændringer i forretningsordenen Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemninger. Valg af protokolførere: Dina Bloch (hovedansvarlig), Mikkel Sarbo, Ulla Grymer, Rasmus Foged Hansen og Clara Behrmann er valgt. Valg af redaktionsudvalg: Marie Kruchov (hovedansvarlig), Simon Emil Ammitzbøll, Jonathan Nielsen, Vivian Heinola-Nielsen og Claus Jørgen Eskerod er valgt. Valg af stemmetællere: Lars Groth (hovedansvarlig), Amalie Lyhne Larsen, Daniel Nyboe Andersen, Amalie Nielsen og Kristian Molbo Jacobsen er valgt. 4) Mundtlige beretninger fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen 5) Forhandling samt godkendelse af mundtlige og skriftlige beretninger Beretningerne fra Landsformand Simon Emil Ammitzbøll, Hovedbestyrelsesformand Markus Hahn og Sekretariatsleder Zenia Stampe Mortensen er taget til efterretning. 6) Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 3 stk. 2: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom er indeholdt. Ændres til: Lokalforeningerne skal betegne sig med et navn, hvori Radikal Ungdom eller Radikale Ungdom er indeholdt. Motivation: Formålet er at give lokalforeningerne større frihed ved valg af navn. Vedtægtsændringsforslag nr. 1 ( 3 stk. 2) er vedtaget. 5

6 Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) Stillet af Forretningsudvalget Nuværende 5 stk. 11: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Ændres til: Interne resolutioner er kun gyldige i den LM-periode, hvori de er vedtaget. Eksterne resolutioner gælder for to år med mindre andet er vedtaget og resolutionen er tildelt programstatus. Motivation: Formålet er at holde orden på hvilke resolutioner, der gælder, og dermed hvilken politik som er gældende. Vigtige resolutioner kan tildeles programstatus eller skrives ind i princip- eller holdningsprogrammet. Vedtægtsændringsforslag nr. 2 ( 5, stk. 11) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af ÅRU Ved valg til udvalg, hvor kun det antal medlemmer, som der er kandidater opstillet frafalder retten til prioriteret valg, som den er omtalt i vedtægternes 5 stk. 20, Der kan dog stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Motivation: Optællingen af de prioriterede valg en tidskrævende proces, som kun holder stemmetællerne unødigt væk fra landsmødet. Derudover fordrer prioriteringen konkurrence mellem kandidaterne, som så optager unødvendig tid på talerstolen. Når alle forventes at blive valgt i et udvalg er prioriteret valg altså udtalt tidsspilde. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) Stillet af Mads Gregersen Teksten i vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) erstattes med: Ved valg til udvalg, hvor der kun er det antal kandidater som der er udvalgspladser, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 3 ( 5, stk. 20) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Forretningsudvalget 6

7 Forslag til ny 7 stk. 8 (de følgende stykkers numre justeres fortløbende): HB kan med 2/3 flertal suspendere et medlem fra vedkommendes tillidshverv, hvis HB skønner, at vedkommende groft misligeholder sit tillidshverv. HB kan i overensstemmelse med 7 stk. 7 foretage supplerende personvalg til den ubesatte tillidspost. Dog kan HB først foretage indsupplerende valg på et efterfølgende HB-møde. Motivation: Radikal Ungdom er en forening, som er baseret på et personligt engagement og på personer som yder et frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er karakteriseret ved at det for personer med tillidshverv kan opfattes som mere eller mindre forpligtende. Foreningen må fokusere på foreningens interesser og der kan derfor opstå situationer, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indsætte nye kræfter på tillidsposter. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Mikkel Sarbo Forslag: At indføre et landsmødevalgt efter HB kan med 2/3 flertal suspendere et i linie 2. Motivation: Det er kun de landsmødevalgte personer, som ikke afsættes på anden vis, hvis de ikke lever op til deres forpligtelser. Andre er ansvarlige overfor deres udvalg eller lokalforeninger. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) Stillet af Rasmus Foged Hansen Forslag: Ordet suspenderes udskiftes med fratage og ordet fra slettes. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget. Vedtægtsændringsforslag nr. 4 ( 7, ny stk. 8) er vedtaget med ændringer. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag til vedtægtsændringer (antal medlemmer i LU, IU, TU, EU, KU) I 9, 10, 11 og 12 ændres følgende i stykke 2: "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 6 medlemmer valgt af LM" Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres "dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg" til "dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg". Motivation: 7

8 Skal udvalgene, Landspolitisk udvalg, Internationalt Udvalg, Europaudvalget, Temaudvalget og Kampagneudvalget, have mulighed for at afholde velfungerende møder selv med frafald fra et par udvalgsmedlemmer, skal man have flere medlemmer end de nuværende fem. Generelt er fem medlemmer få at trække på, særligt da ikke alle medlemmer - naturligt nok kan afsætte lige meget tid til udvalgsarbejdet. Antallet af udvalgsmedlemmer blev i sin tid nedsat til fem udelukkende af økonomiske hensyn, der ikke består i dag, hvor alle medlemmer af Radikal Ungdom får rejserefusion, hvis de deltager i udvalgsmøder. Derfor foreslår Århus Radikale Ungdom, at udvalgene igen får syv medlemmer, således at Landsmødet vælger seks medlemmer, én udvalgsformand og dernæst fem menige udvalgsmedlemmer mens det sidste medlem fortsat er fra forretningsudvalget Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Århus Radikale Ungdom Forslag: I 9 og 10 ændres i stykke 2 1) op til 4 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM, det nuværende punkt 2 bliver nyt punkt 3og nyt punkt 1 bliver 1) Formand valgt af LM I 11 og 12 ændres i stykke 2 2) op til 3 medlemmer valgt af LM til 2) op til 5 medlemmer valgt af LM Konsekvensændring: I 5, stk. 9 ændres Desuden vælges 4 LU, TU, IU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 3 udvalgsmedlemmer ved puljevalg til Desuden vælges 6 LU, IU, EU, TU og KU-medlemmer. Først vælges udvalgsformændene, dernæst vælges 5 udvalgsmedlemmer ved puljevalg Motivation: Det foreslåede gennemfører de ændringer i vedtægterne, der er intentionen i det oprindelige forslag. Ændringsforslag nr. 1, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 Stillet af Daniel Nyboe Andersen, Jacob Hylling Poulsen, Laila Holdt, Pernille Dahl (RUAA). I 9, 10, 11 og 12 ændres i stykke 2 "1) op til 4 medlemmer valgt af LM" til "1) op til 5 medlemmer valgt af LM" Tilføjelse: I 9 og 10 indsættes nyt stk. 1: 1) Formand valgt af LM Motivation Som det er nu, skal formændene for internationalt udvalg og landspolitisk udvalg ikke vælges på LM, trods dette har været praksis de seneste år. Dette bliver nu rettet. Ændringsforslag nr. 2, til vedtægtsændringsforslag nr. 5 bortfalder som konsekvens af vedtagelsen af ændringsforslag nr. 1 til vedtægtsændringsforslag nr. 5. Vedtægtsændringsforslag nr. 5 (nye 9, 10, 11 og 12) er vedtaget med ændringer. 8

9 Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) Stillet af Forretningsudvalget Forslag til ny 10 (de følgende paragrafnumre justeres fortløbende): 10. Europaudvalg 10 stk. 1: Formålet med udvalget er under ansvar for HB - at følge og præge den europa- og EU-politiske udvikling i Danmark og Europa, - at udarbejde forslag til RU s Europa- og EU-politik, - at tage initiativ til arbejde, der kan danne grundlag for politiske tiltag - at formidle og vedligeholde landsforeningens forbindelser til europæiske organisationer og samarbejdspartnere Stk. 2: Stk. 3: Stk. 4: EU har følgende sammensætning: 1) formand valgt af LM 2) op til 5 medlemmer valgt af LM 3) 1 medlem valgt af og blandt FU Ingen kan beklæde mere end én post i udvalget. Valgperioden følger LM-perioden. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal møderne være åbne. Motivation: Baggrunden for forslaget er, at Europapolitikken er et særligt fokusområde for Radikal Ungdom og at Europapolitikken herunder særlig EU-politikken har skiftet karakter, idet det ikke længere er traditionel international politik. Formålet med oprettelse af et Europaudvalg er at afspejle Radikal Ungdoms politiske fokus i foreningens struktur. Vi tror at Europaudvalget kan udfylde en rolle som ikke eksisterer i dag. Vedtægtsændringsforslag nr. 6 (ny 10) er vedtaget. 7) Debat og afstemninger om Principprogrammet Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og uddannelse Stillet af Jon Gaarsmand I afsnittet Dannelse og uddannelse tilføjes efter Samfundet skal sikre muligheden for, at ideer kan komme til udtryk på frie og lige vilkår.. Ligeledes er tilbud om livslang uddannelse en central forudsætning for fortsat udvikling. Motivation: Principprogrammet nævner kun uddannelse implicit, dette forslag råder bod på det og sammenfatter kort vores grundlæggende opfattelse til uddannelse efter min overbevisning. 9

10 Ændringsforslag til Principprogram nr. 1: Dannelse og udannelse er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Temaudvalget I Principprogrammets afsnit Den Europæiske Union foretages følgende ændring: Sætningen: Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres, og vi bør tage initiativ til, at EU laver et "nærhedskatalog", hvor man definerer, hvilke områder EU ikke bør og vil blande sig i. ændres til Endelig bør vi kæmpe for at nationale særtræk respekteres. Motivation: Generelt er idéen om et nærhedskatalog en meget specifik ting, at nævne i et principprogram, dernæst har Temaudvalget ikke kunne sammensætte et forslag, der på få linjer og punkter udtømmende opremser Den Europæiske Unions kompetencer. Et sådan nærhedskatalog eller et kompetencekatalog er en umulighed, hvis Den Europæiske Union og medlemsstaterne fortsat skal kunne manøvre frit nok til at kunne imødegå de udfordringer, vi står over for i den europæiske virkelighed. Samtidig levner et kort og enkelt kompetencekatalog hvor der er let for borgerne at se, hvad EU ikke må blande sig i ikke plads til en mere detaljere kompetencefordeling, der deler forskellige kompetencer inden for samme område mellem Unionen og medlemsstaterne og som giver Unionen mulighed for at anvende forskellige instrumenter på forskellige områder. Derfor bør sentensen om et nærhedskatalog fjernes. Det betyder ikke, at Den Europæiske Union ikke klart skal have defineret sine kompetencer, men at vi erkender, at et velfungerende europæisk samarbejde, kræver andet end smarte overskrifter som nærhedskatalog eller kompetencekatalog. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Claus Jørgen Eskerod Teksten i det oprindelige ændringsforslag ændres til: I principprogrammets afsnit Den Europæiske Union slettes: Endelig bør vi...blande sig i. Ændringsforslag nr. 1, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Marie Mikkelsen Forslag: nationale særtræk erstattes med Europas kulturelle mangfoldighed. Ændringsforslag nr. 2, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. 10

11 Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union stillet af Mads Gregersen Forslag: Ordet nationale slettes. Ændringsforslag nr. 3, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er faldet. Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union Stillet af Frederik Berling Efter nationale indsættes: regionale og kulturelle Ændringsforslag nr. 4, til ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget. Ændringsforslag til Principprogram nr. 2: Den Europæiske Union er vedtaget med ændringer. 8) Debat og afstemninger om Holdningsprogrammet (Ændringsforslagene står oplistet i den rækkefølge, de blev behandlet i på Landsmødet. Ordlyden i vedtagne ændringsforslag til ændringsforslag er tilføjet det oprindelige ændringsforslag.) Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 30: (nyt afsnit) Skatte- og afgiftspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Det danske skatte- og afgiftssystem skal fungere efter principper om retfærdighed, solidaritet, enkelthed og gennemskuelighed, og med hensynstagen til miljø og samfund. Høj skat på arbejdsindkomst kan hæmme initiativet og virkelysten ikke mindst lysten til at gøre en ekstra indsats. Derfor skal skatten på arbejde ned, særligt for de laveste indkomster, der ofte har brug for en motivation til at blive eller gå ind på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at skattesystemet opmuntrer alle til at arbejde, spare op, uddanne sig og passe på miljøet. at grænsen for bundskat hæves, mellemskatten sænkes og topskatten fjernes. at fradrag for f.eks. befordring og fagforeningskontingent afskaffes. Andre fradrag skal udelukkende kunne begrundes miljømæssigt, demokratisk eller socialt. at der i højere grad indføres adfærdsregulerende afgifter til gavn for miljø, sundhed og samfund. at TV- og radiolicensen afskaffes og erstattes af en medieskat. at der indføres ens erhvervsbeskatning for hele EU. Og at øvrige skatter og afgifter skal kunne reguleres med mindstesatser vedtaget ved flertalsafgørelser i EU. at feriepenge-systemet afskaffes. at beskatningen af nordsøolien revideres. 11

12 at registreringsafgifterne på miljømæssigt fornuftige biler sættes ned generelt. at der forsat betales af på den danske statsgæld. at skatteforvaltningen tilføres flere midler, bl.a. for at sikre en mere retfærdig sagsbehandling, samt at komme sort arbejde til livs. at reglerne for transfer-pricing undersøges nærmere Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 31: (nyt afsnit) Bistandspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom mener, at det er et globalt ansvar at bekæmpe fattigdom og nød. Vi mener, at en mere ligelig fordeling af verdens goder vil skabe grobund for øget global handel og i sidste ende, være med til at skabe en mere rig og fredelig verden. Danmark skal være forgangsland på bistandsområdet, og arbejde for, at alle lande overholder deres internationale forpligtigelser. Endvidere skal Danmark arbejde for, at alle EU lande yder minimum 1 % af BNI i bistand. Derfor arbejder Radikal Ungdom for: at bistand skal medvirke til at begrænse globale indkomstforskelle. at bistand skal bekæmpe sygdomme som AIDS, tuberkulose og malaria, de dræber millioner om året. at bistand skal sikre bedre uddannelse til alle i udviklingslandene. at bistand skal fremme reel ligestilling, især mellem kønnene, herunder gennem demokratisk repræsentation. Bistand skal fremme kvinders vilkår gennem uddannelse, adgang til prævention samt adgang til selvstændige indtægtskilder. at bistand skal fremme respekten for menneskerettigheder samt opbygge demokratiske strukturer. Det er vigtigt at skabe bedre forudsætninger for god regeringsførelse gennem bistandsprojekter. at børn skal have mulighed for at være børn, ikke billig arbejdskraft. Derfor skal bistand fokusere på grunduddannelse og på at afskaffe udnyttelsen af børns arbejdskraft. at bistand skal hjælpe med til at sikre en miljømæssig forsvarlig udvikling. at bistand til lande, hvor regeringen groft bryder menneskerettighederne, skal ydes til lokale NGO er eller på anden måde udenom regeringen. Befolkningerne skal ikke straffes for at have undertrykkende regeringer. at afhjælpe problemerne med overbefolkning i Verdens fattigste lande. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 32: (nyt afsnit) Kommunalpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det kommunale selvstyre en af hjørnestene i det danske demokrati. Det kommunale styre skal sikre, at borgerne har reel og umiddelbar medindflydelse på deres lokaleområde og de problemstillinger, der berører deres hverdag. Dette skal sikres ved gennemsigtighed og åbenhed i beslutningerne. Borgere er borgere og ikke brugere Derfor arbejder Radikal Ungdom for: 12

13 at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at skifte borgmester, hvis de ønsker det at tilsynet med kommunerne ikke skal varetages af politikere men af folk med en embedsmæssig baggrund at kommunalbestyrelsernes størrelse skal indeksreguleres i forhold til kommunens størrelse. at såvel større som mindre byer skal udvikles på egne betingelse. Pind 1 fra Demokrati -afsnittet flyttes til Kommunalpolitik Herefter ændres den til at der skal afholdes flere folkeafstemninger og høringer på lokalt plan. Forslag til nyt afsnit i holdningsprogrammet nr. 33: (nyt afsnit) Ligestillingspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: For Radikal Ungdom er det vigtigt at sikre ligestilling mellem køn, grupper tilhørende forskellig seksuel observans, etniske grupper o.a. og diskrimination på baggrund af køn, alder, seksuel observans, religion eller etnisk oprindelse kan ikke accepteres. Derfor vil Radikal Ungdom arbejde for : At der sættes fokus på reel ligestilling socialt, økonomisk, og indflydelsesmæssigt. Afskaffelse af al kønsafhængig tvang, for eksempel værnepligten. At individet styrkes i de personlige valg frem for at følge samfundet stereotyper og normer. At ligestillingsaspektet, hvad enten det drejer sig om ligestilling mellem kønnene, etniske grupper m.v., indarbejdes inden for et bredt spektrum af politikområder. Homoseksuelle skal have ret til adoption på lige fod med andre Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 34: Generelt er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Efter præamblet i alle afsnit i holdningsprogrammet ændres derfor arbejder Radikal Ungdom for til Radikal Ungdom mener. Dette betyder imidlertid, at der må foretages enkelte omformuleringer af den efterfølgende tekst. ÅRU anbefaler, at denne omskrivning varetages af redaktionsudvalget således, at den oprindelige holdning fremstår uændret. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 1: Arbejdsmarkedspolitik er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at arbejdsmiljøloven skal gælde for alle grupper i Danmark, herunder børn og unge. 13

14 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 2: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Radikal Ungdom Pind 6 ændres til: at det danske skattesystem skal forenkles. Fradragssystemet skal forenkles og fradrag kan udelukkende bruges, hvor der er en social, demokratisk eller miljømæssig gevinst. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 3: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at der indføres en fælles minimumssats for erhvervsskat på EU-plan Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 4: Erhvervspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. At direkte og indirekte erhvervsstøtte skal afskaffes generelt. Ændres til At udlicitering er en god ide, men ikke et mål i sig selv. Brugen af udlicitering skal sætte fokus på kvaliteten i den offentlige opgaveløsning. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 38: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at der fra offentlig side skal ydes fuld dækning af sygdomsbehandlinger hos tandlæger, kiropraktorer og fysioterapeuter, for de to sidstnævnte efter henvisning fra praktiserende læge. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 39: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 8 ændres til: at apotekers monopol på salg af receptpligtig medicin brydes, dog på en sådan måde, at den rigtige vejledning fra faguddannet personale sikres. Ændringsforsalg til holdningsprogrammet nr. 40: Sundhedspolitik er faldet. Forslaget lyder: Pind 1 slettes. 14

15 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 5: Miljøpolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 9 At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige industrier som f.eks. økologi eller vindmølle industrien. Ændres til At der skal ydes en opstartsstøtte til miljømæssige fordelagtige projekter. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 6: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind Retsafgiften skal nedsættes og borgerne skal, uanset økonomisk situation, sikres muligheden for føre sager ved domstolene. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 35: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind At brugen af samfundstjeneste styrkes som alternativ og supplement til fængelsstraf. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 36: Retspolitik er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Nuværende pind: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, når vi ser på unge under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på kortere fritidsberøvelser kombineret med resocialiseringsprogrammer. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændres til: at der skal sættes hurtigt ind overfor ungdomskriminalitet. Der skal bl.a. satses på SSPsamarbejdet og hurtigere tvangsfjernelser, for kriminelle under 15 år. For dem over 15 år skal der satset på samfundstjeneste kombineret med resocialiseringsprogrammer indeholdende uddannelsestilbud. Weekend- og aftenfængsel kan komme på tale. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 7: Integration er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 3 15

16 at ikke hvad som helst skal accepteres, bare fordi nogen siger, at det er en del af deres religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed Ændres til at ikke hvad som helst accepteres, bare fordi, at det er en del af nogens religion eller kultur. Vi går ikke ind for diktatorisk politisk korrekthed. Og ny pind tilføjes: at arbejdsmarkedet åbnes for kulturelle særpræg, så længe dette ikke hindrer arbejdets udførelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 8: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 4 Ordene nogle af slettes. og Pind 5 Ordet lokale ændres til danske og alt efter...folkeskolen slettes. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 9: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 7 Ændres til: Retten til ægtefællesammenføring gennemføres for alle personer over 18 år. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 10: Integration er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der efter tre års ophold i Danmark skal kunne opnås statsborgerskab. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 29: Forsvars- og beredskabspolitik er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at forsvaret skal overholde gældende lovgivning i forbindelse med arbejdsmiljø. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 11: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Pind 2 slettes 16

17 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 12: Demokrati er vedtaget med ændringer. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind: at dødsstraf samt tortur skal afskaffes både i freds- og krigstid over hele Verden. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 13: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Pind 5 Der indsættes efter...offentlig side, ordene: men det fremover alene sker på baggrund af medlemstallet. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 14: Demokrati er faldet. Forslaget lyder: Ny pind: at spærregrænsen til Folketingsvalg afskaffes, og at det gøres lettere at opstille til Folketinget. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 41: Demokrati er vedtaget. Det vedtagne ændringsforslag lyder: Ny pind at der ikke skal diskrimineres og forskelsbehandles på nogen baggrund. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 37: Demokrati er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: At deltagelse i folkeafstemninger og valg skal kunne ske via internet, når der er tillid til metoden i den brede befolkning. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 20: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Sætningen i Præamblet: "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af både den offentlige og den private sektor. Der skal gøres op med den traditionelle forestilling om, at uddannelse deles op i grunduddannelse, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Nøgleordet er tilbud om livslang uddannelse på alle felter." ændres til "Samtidig er uddannelse en forudsætning for en fortsat udvikling af samfundet. Livslang uddannelse er nøgleordet for radikal uddannelsespolitik." 17

18 Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 15: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 At kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til religionsundervisning. Ændres til: At Kristendomsundervisning i folkeskolen ændres til et nyt fag, der hedder Kulturforståelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 16: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 10 Efter ordet...til... indsættes...obligatorisk... Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 18: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: "at der skal være mødepligt i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 17: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at afskaffes fraværsprocenter på ungdomsuddannelserne. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 19: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: at sikre gode vilkår for de frie skoler, og gennem tilsyn sikre, at disse skoles elever får en undervisning der sætter dem i stand til, at tage del i samfundet med andre. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 21: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6: "forskningen på de videregående uddannelser skal opprioriteres og de studerende skal inddrages mere heri 18

19 ændres til: "undervisningen på de lange videregående uddannelser skal være forskningsbaseret og forskningen skal opprioriteres på disse." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 22: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 7: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolignød også er en ulighedsskabende faktor." ændres til: "at uddannelsessystemet skal baseres på lige adgang uanset baggrund. I den forbindelse bør man betænke, at bolig og økonomi også er ulighedsskabende faktorer." Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 23: Uddannelse er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Ny pind: - At der skal gennemføres en SU-reform. Som det er nu, får nogle for meget, og mange får for lidt i SU. Økonomiske spørgsmål må ikke være dét, der forhindrer folk i at få en uddannelse. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 24: Den europæiske union er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: I afsnittet 'Den Europæiske Union' foretages følgende ændringer: 1) Pind 2 slettes. 2) Pind 12 slettes og pind 3 affattes således: at lande, der ønsker optagelse i EU, skal hjælpes på vej dertil, og at østudvidelsen er den vigtigste udfordring for EU i de kommende år. Men også lande som Tyrkiet skal hjælpes til at opfylde kriterierne og alle ansøgerlande, der opfylder kriterierne skal tages i betragtning uanset kulturelt ståsted eller geografisk placering. 3) Pind 4 affattes således: at den europæiske union skal have en forfatning hvor beslutningskompetencen på føderalistisk vis deles ligeligt mellem et råd af medlemsstaterne og et direkte valgt parlament, undtagen på det udenrigspolitiske område. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 28: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: 19

20 Pind 5 Ændres til: at de vestlige landes ulandhjælp indbetales til en global fond for udvikling, der forvaltes af FN s udviklingsfond under ansvar overfor et panel sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 25: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 5 At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 0,7% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændres til: At medlemslandenes samlede udviklingshjælp, der for de vestlige landes vedkommende må være på mindst 1% af BNI som de har forpligtet sig til, indbetales til en global fond for udvikling, som forvaltes af UNDP under ansvar overfor et panel, sammensat af FN s generalsekretær. Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 27: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 slettes Ændringsforslag til holdningsprogrammet nr. 26: Det globale fællesskab er udskudt til behandling i Hovedbestyrelsen. Forslaget lyder: Pind 6 at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i udviklingsbistand. Ændres til at Danmark fortsat skal betale minimum 1% af BNI i reel udviklingsbistand. 9) Fremlæggelse af årsregnskab for 2001, perioderegnskab for 2002 Årsregnskabet er godkendt af Landsmødet. Perioderegnskabet er taget til efterretning af Landsmødet. 10) Beretning fra de kritiske revisorer v/ Mohammed A. Mohammed og Jacob Hylling Poulsen 20

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Landsmødet starter for førstegangsdeltagere kl. 17.00, og for alle andre kl. 18.30.

Landsmødet starter for førstegangsdeltagere kl. 17.00, og for alle andre kl. 18.30. Velkommen til Landsmøde 2009 Kære Landsmødedeltager Du sidder nu med landsmødemappen i hånden, og der er nu kun kort tid til Radikal Ungdoms Landsmøde løber af stablen. Vi glæder os rigtig meget til at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Velkommen til Landsmøde 2011

Velkommen til Landsmøde 2011 1 Velkommen til Landsmøde 2011 Kære Landsmødedeltager, Landsmødemappen er tegn på, at der nu kun er ganske kort tid til, at Landsmødet for alvor begynder. I år en ganske særlig weekend fordi Radikal Ungdom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør 1: Formål Landsforbundets formål DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idé-betonet børne- og ungdomsorganisation,

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Velkommen til Landsmøde 2010

Velkommen til Landsmøde 2010 1 Velkommen til Landsmøde 2010 Kære Landsmødedeltager, Landsmødemappen er tegn på, at der nu kun er ganske kort tid til, at Landsmødet for alvor begynder. Vi har planlagt en weekend med masser af politik,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere