Integrationsrådet Helsingør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet Helsingør"

Transkript

1 Integrationsrådet Helsingør Årsberetning for 2015 Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Marts

2 1. Indledning Helsingør Kommune fik i foråret 2014 et nyt Integrationsråd. Medlemmerne blev udpeget på baggrund af et direkte valg. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Det fremgår af rådets forretningsorden (se bilag). Det er i dag frivilligt for kommunerne om de vil nedsætte et Integrationsråd og hvordan medlemmerne i givet fald vælges eller udpeges. I Helsingør Kommune har Byrådet vedtaget, at der fortsat skal være et Integrationsråd. Integrationsrådet har i 2014 og 2015 været placeret under Beskæftigelsesudvalget og betjeningen varetages af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Medlemmer af rådet Integrationsrådets sammensætning blev ændret fra 2014, så der i dag er flere medlemmer i rådet der er direkte valgt til rådet og færre der er udpeget. I dag er 10 medlemmer valgt blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund og to medlemmer er udpeget fra institution, organisation eller lignende. Integrationsrådets sammensætning direkte valgte medlemmer 2 udpegede medlemmer: Fra Områdesekretariatet for udsatte boligområder. En stor andel af borgere med etnisk minoritetsbaggrund bor i et af boligområderne med en boligsocial indsats (helhedsplan). Fra Center for Job og Arbejdsmarked. Dette center i Helsingør Kommune har ansvaret for at modtage flygtninge i Helsingør Kommune 2 tilforordnede fra Byrådet Udpeges fra Beskæftigelsesudvalget Formand og næstformand Tawfik Jelal Tawfik er formand for Rådet Carol Krogstrup er næstformand 1

3 3. Integrationsra dets aktiviteter i 2015 Integrationsrådet har i 2015 afholdt: Seks ordinære møder Ét fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget Ét fælles arrangement med Beskæftigelsesudvalget Studietur til Frederiksberg Kommune og Café Cadeau (socialøkonomisk virksomhed) Mødereferater ligger på Helsingør Kommunes Politiker-web. 3.1 Flygtninge Også Helsingør Kommune tog i 2015 imod et betydelig større antal flygtninge end de foregående år. Det har givet et langt større politisk fokus på flygtninge-modtagelsen i kommunen. Også for Integrationsrådet har 2015 betydet mange dagsordenspunkter og arrangementer med fokus på flygtninge, fx Orientering om kommunens samlede flygtningeindsats Deltagelse i arrangement for foreninger og frivillige Studietur til Frederiksberg med fokus på flygtninge Formandskabets deltagelse i Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i Vejle Integrationsrådet har desuden udarbejdet et høringssvar til Rådet for Etniske Minoriteter, der ønskede input til deres dialog med ministeren om det treårige integrationsprogram for flygtninge. Flygtninge, foreninger og frivillige Integrationsrådet har blandt andet i sin dialog med beskæftigelsesudvalget haft fokus på Foreningslivets afgørende rolle for de nye borgeres integration i lokalsamfundet. Foreningerne tilbyder flygtninge et stort og bredt netværk; i foreningerne mødes man ofte på tværs af alder, uddannelse og kulturel baggrund. Integrationsrådets formand deltog derfor også med et oplæg, da Byrådet den 29. september 2015 inviterede foreninger og frivilliggrupper til en dialog om, hvordan foreningerne kan bidrage til modtagelsen af flygtninge. 3.2 Familiecamps Én af de udfordringer Integrationsrådet har fokus på, er at en del af forældrene til tosprogede børn ikke altid har de samme forudsætninger for at deltage i skolens liv herunder forældremøder, sociale arrangementer, hjælpe med lektier, anvende forældreintra mv. Integrationsrådet havde derfor i løbet af året en dialog med medarbejdere fra skoler, daginstitutioner og fra Sprogstøttekorpset. Skoler og daginstitutioner oplever, at det kan være svært at få forældrene i tale, og at det er uklart for forældrene, hvad der forventes af dem. I efteråret 2014 afsatte Byrådet kr. 1 til Integrationsrådet med henblik på at iværksætte indsatser, der styrker forældresamarbejdet. I samarbejde med boligområdet Nøjsomhed igangsatte Integrationsrådet derfor i efteråret 2015 et forsøg med to forløb af familiecamps i Feriebyen. I alt 24 familier kommer igennem et program med to weekendcamps for hele familien samt enkeltdage for forældrene. På forløbet er der fokus 1 Fra særtilskudspuljen 2

4 på blandt andet dansk sprog, børneopdragelse imellem to kulturer og samarbejdet med daginstitutioner og skoler. Projektet evalueres i Integrationspris 2015 Integrationsrådet har tradition for at uddele en Integrationspris, der anerkender en særlig indsats på integrationsområdet. I 2015 uddelte Integrationsrådet prisen på Multikulturel Festival. Festivalen skulle for første gang være afholdt på Ravelinen i Kulturhavnen, men måtte på grund af dårligt vejr rykke ind i Værfshallerne. Samer Zazou, ansat i Værestedet Tetriz i Nøjsomhed, modtog Integrationsprisen for sin indsats med børn og unge. Én af indstillerne skriver, at Samer er besluttet på at arbejde med de unges normer. Ved enhver lejlighed taler han med børn og unge om, hvordan man bør respektere mennesker omkring sig. 3.4 Ældre med etnisk minoritetsbaggrund Ældrerådet har i flere år ønsket fokus på ældre med flygtninge og indvandrebaggrund og Integrationsrådet har bakket op om dette fokusområde. Fra 2014 er der etableret et projekt under Foto: Digitale guider på besøg i Frivillignet for Flygtninge socialudvalget, med det overordnede formål er at forbedre den forebyggende indsats for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet fokuserer blandt andet på, hvordan denne ældregruppe kan have et aktivt liv og fx deltage i foreningslivet. Den 1. marts 2015 bød Integrationsrådet og Ældrerådet velkommen til et arrangement for ældre - og kommende ældre i Vapnagård. Dette resulterede blandt andet i, at Det Grå Guld i Vapnagård har åbnet dørene for en gruppe tyrkiske kvinder. I maj 2015 blev der arrangeret en bustur med fokus på seniorlivet i Helsingør. 50 beboere fra Nøjsomhed og Vapnagård deltog og besøgte blandt andet Montebello, Seniorcentret Lunden og naturtræningsbanen ved Egebæksvang. Projektmidlerne blev inddraget for 2016, men fortsætter i 2016 med reduceret styrke. 3

5 3.5 Hvilken vej vælger du? Beskæftigelsesrådet og Integrationsrådet afholdt 25. november 2015 et fælles arrangement for unge, primært i boligområderne Vapnagård og Nøjsomhed. Formålet var at tilbyde de unge nye perspektiver på valg af uddannelse. Ved arrangementet deltog lokale virksomheder samt Muhsin Túrkyilmas fra Vejle Kommune med et oplæg om etnisk iværksætteri. Flere unge flygtninge deltog i arrangementet. 3.4 Aktiviteter for kvinder Igennem flere år har Helsingør Kommune herunder Integrationsrådet samarbejdet med boligområderne om særlige tilbud for kvinder. I 2015 lykkedes det, med tilskud fra Integrationsrådet og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, at etablere et svømmehold for kvinder forankret i Helsingør Svømmeklub. 4

6 4. Høringssvar mv Integrationsrådet har i 2015 afgivet høringssvar eller anbefalinger på følgende områder. 1. Den opdaterede idræts- og fritidspolitik 2. Kulturpolitik 3. Budget 2016 Integrationsrådets høringssvar 4. Høring om Integrationsprogrammet til Rådet for Etniske Minoriteter Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde i bilag 1 5. Deltagelse i bestyrelser, seminar mv. Bestyrelser, udvalg mv: Integrationsrådet har i 2015 været repræsenteret i: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4), Tawfik J. Tawfik Koordinationsgruppen for Vapnagård, Carol Krogstrup Skolebestyrelsen på Helsingør Skole, Colette Feruzi Konferencer, seminarer mv: Integrationsrådets deltog i 2015 i: Kulturpolitisk lørdag (Kulturpolitik) Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i Vejle Folkeoplysning til flygtninge, Odense Folkeoplysning til flygtninge, København Frivilliggalla 2015 Div. oplæg på skoler og gymnasier 5

7 6. Integrationsra dets økonomi Regnskab for 2015 Budget - Ramme for kr. - Overført fra kr. - Forældreprojekt (Særtilskudspulje)* kr. - Opsparing til IR-valg i kr. Korrigeret budget i alt kr. Administration og drift - Diæter, transport, forplejning, gaver, seminar, kurser mv Administration i alt kr kr. Aktiviteter/projekter - Integrationspris kr. - Fællesarrangement IR/BEU kr. - Svømning for kvinder kr. - Etniske seniorer kr. - IR studietur til Frederiksberg kommune kr. - Forældreprojekt (Særtilskudspuljen)* kr. Aktiviteter / projekter i alt kr. Tilskud - Multikulturelt forum kr. - Congolesisk forening, dans på plejehjem kr. - Koncert med syrisk musiker kr. - Transport tosprogede elever Dronningens kr. fødselsdag Tilskud i alt ,00 Udgifter i alt Mindre forbrug* kr kr. *Der er kr. i ubrugte midler i Forældreprojektet. Idet midlerne kommer fra særtilskudspuljen, som er statslige midler overføres mindre forbruget til budget

8 BILAG 1 Høringssvar og anbefalinger fra Integrationsrådet til Byrådet Den opdaterede idræts- og fritidspolitik Den 24. september 2012 godkendte Byrådet den nuværende Idræts- og Fritidspolitik. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog i mødet d. 4. februar 2015 den eksisterende idræts- og fritidspolitik med enkelte redaktionelle ændringer og opdateringer. Ingen kommentarer til opdateringen 2. Kulturpolitik Integrationsrådet har følgende kommentarer til udkastet til ny Kulturpolitik: Integrationsrådet finder udkastet til Kulturpolitik rigtig flot og Rådet har været glade for den inddragelse, de har været en del af. Integrationsrådet hæfter sig ved, at udkastet afspejler en stor vilje til at samarbejde med borgere med etnisk minoritetsbaggrund, foreninger, boligområder, daginstitutioner og skoler. Integrationsrådet drøftede en række konkrete tiltag/idéer, som evt. kan være til inspiration i det videre arbejde: Livshistorier i boligområderne, fx udendørs udstilling Gadeteaterfestival i boligområdet Nøjsomhed: Den tilbagevendende deltagelse i festival betyder stigende deltagelse fra beboerne Udstilling af flygtninge og indvandreres kulturarv, håndarbejde og håndværk på museerne Samarbejde med Immigrantmuseet i Farum om lokal udstilling (Medborgercenter Syd) Etnisk modeshow 3. Budget 2016 Integrationsrådets høringssvar Integrationsrådets formandskab har igen i år været inviteret til en drøftelse af budgettet for det kommende år hos borgmesteren. Formandskabet glæder sig over, at blive inddraget tidligt i budgetprocessen og håber at denne praksis vil fortsætte. Integrationsrådet har drøftet det fremsendte forslag til Budget 2016, og har følgende kommentarer og anbefalinger: 1. Flygtninge Integrationsrådet glæder sig over, at der kan ansættes yderligere én virksomhedskonsulent for at få de nye flygtninge ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Integrationsrådet ser også frem til den nye snusepraktik, der er beskrevet i forligsteksten. Også den ekstra bevillig til Fritidspas, bidrager til at alle flygtningebørn og unge får mulighed for at have et aktivt fritidsliv. Integrationsrådet er bekymrede over, at der ikke er øremærket ekstra midler til dagtilbudog skoleområderne. Som beskrevet i faktanotatet om flygtninge er der nu og i de kommende år langt flere flygtningebørn- og unge end tidligere. Integrationsrådet anbefaler derfor, at dette område følges tæt i de kommende år og at daginstitutioner, sprogstøttekorps, skoler, SFO er samt Ungdomsskolen løbende tilføres de nødvendige ressourcer. Integrationsrådet opfordrer til, at det i den sammenhæng overvejes om sprogstimuleringen i forhold til dansk sprog for nye flygtningebørn kan begynde tidligere end treårsalderen. 7

9 2. Kriminalitetsforebyggende indsatser Integrationsrådet er bekymrede over den gruppe af drenge under 18-år, der har en meget udfordrende adfærd og er i risiko for at blive bandemedlemmer eller optaget af andre kriminelle netværk. Integrationsrådet bakker derfor op om en styrket kriminalitetsforebyggende indsats herunder en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats samt en exit-handlingsplan. 3. Seniorer med etnisk minoritetsbaggrund I forslaget til Budget 2016 foreslås det, at den særlige indsats for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund nedlægges. Integrationsrådet finder denne besparelse uhensigtsmæssig, da der er stort behov for at forebygge indlæggelser og understøtte et aktivt ældreliv netop i denne målgruppe. 4. Høring om Integrationsprogrammet til Rådet for Etniske Minoriteter Integrationsrådet i Helsingør glæder sig over muligheden for at bidrage til Rådet for Etniske Minoriteters anbefalinger til udlændinge-, integrations- og boligministeren i anledning af regeringens forhandlinger om integrationsprogrammet. Integrationsrådet har flere medlemmer med flygtningebaggrund og havde desuden til deres møde den 28. oktober inviteret en lille gruppe flygtninge til at bidrage til debatten om opmærksomhedspunkter og mulige forbedringer af integrationsprogrammet og modtagelsen i kommunerne. Følgende emner blev rejst: Unge uledsagede flygtninge Det er svært at blive placeret alene eller sammen med en anden ung i en lejlighed når man er kommet alene til Danmark. De unge har derfor brug for, at kommunerne skaber rammer for netværk og mødet med andre unge både andre uledsagede unge eller unge fra flygtningefamilier og danske unge. Det er afgørende for de unge, at de har en god støttekontaktperson. De unge kan også opleve stor tryghed ved, at støttekontaktpersonerne bringer de unge sammen til fælles oplevelser, madaftner, foreningsbesøg mv. De unge vil gerne i kontakt med frivillige. De oplever stor forståelse og imødekommenhed blandt især ældre danskere, hvorimod det er svært at møde de unge danskere. De unge oplever selv, at tilegnelse af dansk er vigtigt. Derfor er et tilbud på Ungdomsskolen (Internationale Ungdomsklasser i Helsingør) en god vej, da de unge her har et fuldt uge-skema med undervisning. Mødet med de ordinære ungdomsuddannelser fx på erhvervsskolerne er ofte meget vanskeligt. Det kan være svært at blive en del af det danske ungdomsmiljø og skoleliv. De unge har brug for en hånd i ryggen på skolen, fx en lærer som mentor. Praktikpladser er en stor udfordring for denne gruppe af unge, der kan have brug for ekstra hjælp til at opsøge virksomheder, skrive ansøgninger mv. Unge flygtninge over 18 år 8

10 Unge flygtninge, der gerne vil i gang med en videregående oplever i nogle tilfælde, at det går alt for langsomt. Dette gælder fx unge, der taler engelsk, og unge, der har afbrudt deres uddannelse i udlandet. En række af de unge ønsker mulighed for en hurtig start på en videregående uddannelse, fx en engelsksproget uddannelse, på lige fod med andre udenlandske studerende. De unge voksne har brug for netværk under deres studier. Når de unge forlader integrationsprogrammet og fx er i gang med en ordinær uddannelse er de i høj grad overladt til sig selv. De unge har ikke nødvendigvis opbygget et lokalt netværk, og vil fortsat stå i en anden situation end de fleste danske studerende. Det kan fx være svært at få økonomien til at slå til, finde studiejob mv. Mere danskundervisning Mange flygtninge ønsker mere danskundervisning end de fx 12 timers undervisning, mange kommuner tilbyder. Godendelse af uddannelse Det skal være hurtigt at få vurderet sin uddannelse og/eller erhvervserfaring og få mulighed for en tillægsuddannelse, ligesom det i en årrække har været muligt for læger og sygeplejersker at supplere deres uddannelser. Familiesammenføring Familiesammenføring med børn og ægtefæller er det vigtigste for alle flygtninge. Ansøgningsproceduren er ikke en kommunal opgave, men da det er flygtningenes første prioritet at få deres familiemedlemmer til Danmark så hurtigt som muligt, skygger en besværlig ansøgningsproces for andre indsatser. Processen bør startes allerede i asylcenteret, flygtningene skal have adgang til kvalificeret rådgivning herunder den praktiske del af arbejdet med at udfylde og ansøgningsskemaer, oversættelser mv. Fritidspas til voksne Foreningslivet vil generelt gerne åbne dørene for flygtninge, men mange voksne fravælger foreningslivet på grund af økonomi. Mange kommuner har fritidspas-ordninger for børn og unge. Derimod kan voksne typisk ikke få dækket udgifter til kontingent og fx basalt sportsudstyr. Mulighed for at få dækket udgifter via fx refusion til foreningskontingent i en begrænset periode kan bidrage til at få flere voksne flygtninge tidligt ud i foreningslivet. 9

11 BILAG 2 FORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅDET i Helsingør Kommune Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådets sammensætning af de direkte valgte samt udpegede medlemmer skal sikre, at forskellige interessegrupper bliver hørt i forbindelse med emner indenfor det fælles omdrejningspunkt integration. Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet jf. Integrationslovens 42, stk. 2. Integrationsrådet vejleder Byrådet og de politiske udvalg i spørgsmål, der vedrører kommunens flygtninge og indvandrere. Stk. 3. Integrationsrådet er bindeleddet mellem Helsingørs flygtninge og indvandrere og Byrådet i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik. Derudover har Integrationsrådet til opgave at være høringsorgan i sager, der vedrører kommunens flygtninge og indvandrere, og som kommer til behandling i Byrådet og politiske udvalg. Integrationsrådet kan endvidere stå for integrationsfremmende arrangementer. Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Stk. 5. Integrationsrådet skal gennem sit virke arbejde for at skabe gensidig forståelse og respekt mellem etniske minoriteter og øvrige borgere samt fremme integration af kommunens flygtninge og indvandrere. Kapitel 2 Integrationsrådets sammensætning 2. Integrationsrådet i Helsingør Kommune består af 12 medlemmer. Alle medlemmer skal være over 18 år. De medlemmer, der er valgt ved direkte valg, skal have bopæl i kommunen. Ved møderne i Integrationsrådet vil der være to tilforordnede, som er medlemmer af Byrådet. Tilforordnede har ikke stemmeret. Stk. 2. Alle medlemmer udpeges af Byrådet jf. reglerne i 25 i lov om kommunernes styrelse. Byrådet udpeger 10 medlemmer på baggrund af et direkte valg til Integrationsrådet foretaget mellem borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Helsingør Kommune. 2 Medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra relevante områder/organisationer/institutioner eller lignende der hae et bredt kendskab til vilkår og udfordringer for etniske minoriteter i Helsingør Kommune. Beskæftigelsesudvalget udpeger de to lokale områder/organisationer/institutioner efter indstilling fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Stk. 3. Beskæftigelsesudvalget har kompetencen til at ændre på sammensætningen af medlemmer i Integrationsrådet. Dette bør dog fortrinsvist kun ske i forbindelse med, at der skal udpeges/vælges/indstilles nye medlemmer til rådet. 10

12 Stk. 4. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted. 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Byrådet har udpeget rådets medlemmer jf. 2, stk. 2. Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand ved flertalsvalg jf. den kommunale styrelseslov 24. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær. Stk. 3. Byrådet træffer beslutning om hvilket medlem af Integrationsrådet, der skal lede valget. Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg jf. 3, stk. 2, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes. 4. For hvert af de udpegede medlemmer af Integrationsrådet, udpeger Byrådet en suppleant. Suppleanten deltager i Integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær. Stk. 2. Suppleanter for de rådsmedlemmer, der er udpeget ved direkte valg, er de kandidater, der ikke har opnået valg. Rækkefølgen blandt disse afgøres på grundlag af stemmetal, således at den der har opnået flest stemmer er suppleant forud for de øvrige. De første tre suppleanter, blandt de direkte valgte, deltager i Integrationsrådets møder. Såfremt de faste direkte valgte medlemmer er fraværende, indtræder suppleanterne med stemmeret i prioriteret rækkefølge på baggrund af antal stemmer ved det direkte valg. Såfremt der er to suppleanter, der har et lige antal stemmer, trækkes der lod om rækkefølgen i opstillingen. Stk. 3. Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, såfremt medlemmet holder op med at have bopæl i kommunen. Stk. 4. Hvis et medlem eller en suppleant fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny suppleant efter reglerne i den kommunale styrelseslov 28. Kapital 3 Integrationsrådets virksomhed 5. Integrationsrådet afholder som udgangspunkt møder 4-8 gange årligt. Den ordinære møderække fastlægges som udgangspunkt inden et nyt kalenderår påbegyndes. Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet. 6. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. Stk. 2. Hvis det er påkrævet kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge. Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsorden ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse. 11

13 Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsorden, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom. 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige. Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor. 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om. 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer. 11. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet. Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens 6, stk Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. 7, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom. 13. Der optages referat af Integrationsrådets beslutninger. Integrationsrådets sekretær oplæser beslutningen til hvert dagsordenspunkt på mødet, således at der er enighed om formuleringen. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, efter formandens godkendelse, til rådets medlemmer, mødets deltagere samt publiceres på internettet på kommunens hjemmeside. Kap. 4 Sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet 14. Byrådet drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater. Byrådet drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde Integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet. Stk. 2. Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. 12

14 Kap. 5 Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed 15. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt Budget, der udarbejdes af Byrådet. Kap. 6 Integrationsrådets beretning 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige Integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet. Stk. 2. Beretningen sendes til Integrationsministeriet og til relevante myndigheder, organisationer og personer. Kap. 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv. 17. Denne forretningsorden er vedtaget af Beskæftigelsesudvalget den 7. maj Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Beskæftigelsesudvalget. 13

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 07. september 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Mødet afholdes i Kulturhus Syd, Vapnagård Indgang fra gavlen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2014 19:00 Medborgerhuset Afbud fra: Niels Thygesen, Jeanette Gammelgaard, Hans-Jørgen Hørning Deltagere: Sevak Karapetian; Mia Schmidt; Jørgen Madsen; Blessing

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD BILAG 1 VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD Revideret: nov. 2014 INDHOLD: Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd Kapitel 3: Opgaver Kapitel 4: Sammensætning og valg Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere