Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Århus Havn Mindet 2 Postboks Århus C Tlf Fax Balance side 11 Noter side 12 English Summary: Annual report page 13 Profit and Loss Account- Auditors Report page 14 Balance Sheet and Statistics page 15 History and Future page 16 Fysiske data side 17 Statistik side 18 Godsomsætning side 19 De Bynære Havnearealer side 20 Containerterminal Øst side 21 Grafisk produktion: Kannike Graphic A/S Trykt på klorfrit papir Den videre udvikling side 22 Forretningsområderne side 23 Virksomhed side 24 Organisation side 25 Havneområder side 26 Havnekort side 27

3 Året 2005 The year blev et år præget af stor aktivitet, både på de velkendte forretningsområder som godsomsætning og udbygning af infrastruktur og på ejendomsmarkedet. Godsomsætningen satte på ny rekord med en fremgang på 0,8 mio. tons (8%) til 11,3 mio. tons. Det skal fremhæves, at der var fremgang på alle tre hovedvaregrupper: Enhedslast, bulkvarer og tankfart. Der blev anvendt 211 mio. kr. til etablering af nye havneanlæg. Heraf var de 189 mio. kr. i Containerterminal Øst. Her blev den nuværende terminal udvidet med m 2, der blev taget i brug 1. oktober. Herudover blev etableringen af m 2 ny terminal påbegyndt, med planmæssig indvielse 1. maj I fortsættelse af Århus Byråds politiske aftale om Erhvervshavnen og De Bynære Havnearealer, blev der enighed med Århus Kommune om vilkårene for en etapevis overdragelse af De Bynære Havnearealer. Aftalen omfatter over m 2 arealer med mulighed for opførelse af et tilsvarende antal etagemeter til bolig- og erhvervsformål. For havnen giver aftalen grundlag for delvis udflytning af Containerterminal Nord og den nødvendige udbygning af Containerterminal Øst. Det statslige tilsagn om betydelige beløb til jernbane- og vejforbindelser til det overordnede net medvirkede til intensivering af planlægningen for denne udbygning hos Stat og Kommune, der står for denne del af infrastrukturen was a year characterised by high levels of activity, both within our normal business areas such as cargo handling and infrastructural expansion as well as in the property market. The volume of cargo handled increased by 0.8 million tonnes (8%) to a record 11.3 million tonnes. It is worth noting that all three main cargo segments contributed to the increase: Unit loads, bulk and the tanker market. A total of DKK 211 million was spent on the establishment of new port facilities. Of this, Container Terminal East accounted for DKK 189 million. The existing terminal was extended by 70,000 square metres which was ready for use on 1 October. Furthermore, work on a new 230,000-square-metre terminal, which is due to open on 1 May 2007, commenced. In continuation of Aarhus City Council s political agreement on the commercial port and the port areas in close proximity to the city centre, agreement was reached with the Municipality of Aarhus concerning the terms for a gradual transfer of these port areas. The agreement covers an area of more than 500,000 square metres with scope for constructing residential and commercial properties with a similarly sized total floor area. For the port, the agreement will serve as a basis for the partial relocation of Container Terminal North and the necessary expansion of Container Terminal East. Following the Danish State s promise of considerable investments in rail and road connections to the overall transport network, the planning efforts of the State and the Municipality of Aarhus intensified as they will be responsible for this part of the infrastructure. 3

4 Ledelsesberetning 4 Hovedopgaver Århus Havns hovedopgaver er etablering og drift af havneinfrastruktur til godsomsætning, udlejning af arealer og bygninger til havnerelevante virksomheder samt salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser. Godsomsætning Omsætningen steg med tons (8%) til tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter Fragtfærger ro-ro Stykgods Bulktrafik Tankfart I alt Århus Havn udbyggede sin position som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største færgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 82 mio. kr. Den gennemsnitlige takststigning var 2%. Enhedsomsætning Den søværts omsætning af enhedslast med containere og trailere er vokset støt i mange år. I 2005 blev løftet TEUs med havnens kraner og kørt TEUs over kajerne til i alt TEUs i 2005 mod TEUs i Fragt- og passagerfærger Mols-Linien A/S sejler op til 6 daglige dobbeltture med fragtfærger til Kalundborg og 9 daglige dobbeltture med passagerer og biler til Odden. Herudover er der ro-ro trafik til Finland og Litauen. Mols-Linien A/S overførte i 2005 i alt personbiler og 1,7 mio. passagerer til og fra Odden/ Kalundborg. Herudover benyttes Århus som krydstogtdestination. I 2005 var der 20 anløb med gæster. Stykgods Stykgods, der omfatter træ, papir, projektlast, som f.eks. vindmøller m.m., steg med tons (86%).

5 Bulktrafik Bulktrafik, der omfatter landbrugsvarer, kul, salt, cement m.m., steg med tons (3%). Fremgangen skete inden for sten og grus samt metalaffald. Tankfart Tankfart, der omfatter mineralsk og vegetabilsk olie m.m., steg med tons (8%). Der var fremgang både i mineralsk og vegetabilsk olie. Udlejning Der udlejes arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede virksomheder. Lejeindtægterne udgjorde 59 mio. kr. Serviceydelser Serviceydelserne omfatter lodsning, fortøjning, bugsering og krankørsel. Indtægterne blev 50 mio. kr. med gennemsnitlig prisstigning på 2%. Ejendomssalg Havnehuset og Pakhus 13 blev solgt, det medførte en regnskabsmæssig gevinst på 96 mio. kr. og tilsvarende forbedring af resultatet. Der er indgået 10 års uopsigelig lejekontrakt i Havnehuset. Multimodalitet Railion besluttede at intensivere togbetjeningen med indsættelse af shuttletog til Sjælland. For flytransport åbnede Billund Lufthavn en cargoterminal. Nyanlæg Der blev udført nyanlæg for 211 mio. kr. Heraf vedrørte 189 mio. kr. udbygningen af Containerterminal Øst. For 2006 planlægges nyanlæg for 324 mio. kr. For 2006 og 2007 er der indgået entreprisekontrakter for 194 mio. kr. Resultat Årets nettooverskud blev på 127 mio. kr. Heraf skyldes 96 mio. kr. salget af ejendomme. Overskuddet før salg af ejendomme på 31 mio. kr. er 10 mio. kr. bedre end det budgetterede. Forbedringen skyldes alene større indtægter. For 2006 ventes et overskud på 19 mio. kr. før salg af ejendomme og en omsætning på 227 mio. kr. Balance Havnens nettogæld steg med 28 mio. kr. til 488 mio. kr. Egenkapitalen steg med 116 mio. kr. til 751 mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på mio. kr. giver det en soliditet på 48%. Risikovurdering Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder, bortset fra den finansielle risiko, der er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. I 2004 blev havnen terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr af 27. december Miljøforhold I forbindelse med vedtagelse af Masterplanen i 1997gennemførte Århus Havn som den første havn i Danmark en total VVManalyse. Analysen omfatter samtlige miljøpåvirkninger til lands, til vands og i luften ved en årlig godsomsætning på 20 mio. tons svarende til fuld udbygning i henhold til Masterplanen. Miljøforhold vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening. 5

6 Hovedtal 6 Århus Havn kr Resultatopgørelse Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud Balance Egenkapital Aktiver Gæld tilgodehavender Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo Investeringer Containerhavn Nord Østhavn Havneudvidelse Andre investeringer Investeringer i alt

7 Nøgletal og pengestrøm Århus Havn kr Nøgletal i % Soliditet: 47,6 43,3 43,3 42,3 40,7 Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo Afkastningsgrad: 3,9 3,5 3,7 3,7 4,4 Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital 18,3 3,7 4,9 4,9 7,2 Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: 27,2 24,8 25,7 27,4 32,1 Resultat af havnedrift i % af indtægter i alt Bruttomargin: 42,1 41,0 40,1 40,1 41,6 Resultat før afskrivninger i % af indtægter i alt Afskrivningsgrad: 2,8 2,7 2,4 2,3 1,7 Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo Pengestrøm Likvider primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likvider ultimo

8 Anvendt regnskabspraksis 8 Århus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Regnskabet er udarbejdet efter principperne, der gælder regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter og - omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Anlægsaktiver Havneanlæg og materiel indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes året efter ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg værdiansættes på grundlag af individuel vurdering. Der foretages hensættelser til forventede tab. Værdipapirer Obligationer måles til kursværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensættelser Pensionshensættelse er opgjort som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensioner og årets regulering af pensionshensættelserne omkostningsføres i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Skatteforhold I henhold til den gældende lovgivning er Århus Havn ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af årets resultat. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Århus Havns pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalyseforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005.

9 Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Århus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Århus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Marts 2006 Århus Havn Bjarne Mathiesen Havnedirektør Henrik Munch Jensen Souschef Bestyrelse Borgmester Nicolai Wammen, formand Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2005 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jakob Nyborg Statsaut. revisor Søren Nielsen Statsaut. revisor 9 Byrådsmedlem Hans Halvorsen, næstformand Byrådsmedlem Uffe Elbæk Byrådsmedlem Niels Erik Eskildsen Byrådsmedlem Kate Runge Byrådsmedlem Henrik Vestergaard Byrådsmedlem Niels Brøchner Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Århus Havn for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven.

10 Resultatopgørelse 10 Århus Havn Note kr kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger Årets resultat Indtægter Skibs- og kajafgifter 37% 13% Andre indtægter 28% 22% Personaleomkostninger Overskud 31% 14% Renter 27% 15% 13% Serviceydelser Lejeindtægter Anvendelse Driftsomkostninger Afskrivninger

11 Balance pr. 31. december Århus Havn Note kr kr. AKTIVER 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Havneanlæg under opførelse Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 4. Egenkapital Overført overskud fra tidligere år Overført fra årets resultat Nettoregulering af sikringsinstrument Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse fra tidligere år Hensættelse til pension Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Noter uden henvisning

12 Noter Århus Havn Noter KR kr Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Pensionsomkostninger Hensættelse til pension Andre omkostninger til social sikring m.m I alt I henhold til bestemmelser i årsregnskabslovens 98b stk. 3 er løn, vederlag og pension m.v. til direktionen ikke oplyst. Bestyrelsen har for 2005 modtaget vederlag fra Århus Havn på kr. (2004: kr.) 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Havneanlæg Drifts- Forudog under materiel betalinger bygninger opførelse og inventar Anskaffelsessum 1/ Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrives over år år - Finansiel leasede Grunde og landarealer Ejendomsvurdering, ejendomme Afskrivninger Fortjeneste i forbindelse med salg af aktiver Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn/pension Egenkapital Overført resultat 1/ Årets resultat Overført resultat 31/ Nettoregulering af sikringsinstrument 1/ Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/ Egenkapital 31/ Hensatte forpligtelser Nuværende ansatte Nuværende pensionister I alt Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt. 7. Noter uden henvisning Transaktioner med nærtstående (Århus Kommune) er foregået på markedsvilkår. Der er indgået overdragelsesaftale for De Bynære Havnearealer. Der forhandles om Havnens bidrag til Marselis Tunnelen

13 Annual report Principal responsibilities The principal responsibilities of the Port of Aarhus are construction and the operation of the harbour infrastructure for the turnover of goods, renting of areas and buildings to harbour relevant enterprises and the sale of shipping related services. 13 Turnover of goods Turnover increased by 787,000 tonnes (8%) to 11,287,000 tonnes distributed as follows: 000 tonnes Liners 2,771 3,151 Ferries and ro-ro 3,220 3,313 General Cargo Bulk Traffic 2,776 2,846 Tankers 1,600 1,729 Total 10,500 11,287 The Port of Aarhus strengthened its position as Denmark s largest container port and public bulk terminal and as the largest ferry harbour in western Denmark. The overall infrastructure dues (shipping dues and wharfage) was DKK 82 million. Container turnover The turnover of unit load with containers and trailers has been steadily growing for many years. In ,000 TEUs were handled by the ship to shore gantry-cranes and 407,000 TEUs were trailers to total 803,000 TEUs in Freight and passenger ferries Mols-Linien A/S has up to 6 daily sailings to and from Kalundborg and up to 9 daily sailings to and from Odden. In addition there are freight ferry services to Finland and Lithuania. In 2005 Mols-Linien A/S transported 628,000 passenger cars and 1.7 million passengers to and from Odden/Kalundborg. Aarhus is also used as cruise destination. In 2005 there were 20 calls with 30,000 visitors. Leasing Areas can be leased to harbourrelevant companies. Warehouses and office premises in connection with them can also be leased. The rental income was DKK 59 million. Services The services rendered include pilotage, mooring, towage and crane service. Income from these services was DKK 50 million. New construction DKK 211 million new construction work was carried out. As regards the year 2006, DKK 324 million new construction has been planned. Result for the year The DKK 127 million net profit for the year is DKK 10 million more than estimated in the budget. The improvement is increased income. For the year 2006 a profit at DKK 19 million is estimated. Balance sheet Net liabilities increased by DKK 28 million to DKK 488 million. Capital and reserves increased by DKK 116 million to DKK 751 million. With a DKK 1,575 million balance sheet total the solvency ratio is 48 per cent.

14 Profit and Loss Account Auditors Report 14 Port of Aarhus DKK 000 DKK 000 Turnover 195, ,231 Other operating income 28,848 31,054 Total income 224, ,285 Operating costs 38,677 37,024 Administrative costs 9,848 9,179 Staff costs 68,393 63,170 Profit before depreciation 107,175 96,912 Depreciation -62,082 33,365 Other costs 12,750 12,309 Profit from primary operations 156,507 51,238 Finance income 12,765 9,385 Finance costs 42,511 37,633 Finance net 29,746 28,248 Profit for the year 126,761 22,990 Auditors report We have audited the annual accounts of the Port of Aarhus for the year 2005 presented by the Board of Directors and the Management. Basis of Opinion We have planned and conducted our audit in accordance with generally accepted Danish auditing standards to obtain reasonable assurance that the annual accounts are free of material errors and omissions. Based on an evaluation of materiality and risk, we have, during the audit, tested the basis and documentation for the amounts and disclosures in the annual accounts. Our audit includes an assessment of the accounting policies applied and estimates made. In addition, we have evaluated the overall adequacy of the presentation in the annual accounts. Our audit has not resulted in any qualifications. Opinion In our opinion, the annual accounts have been prepared in accordance with the accounting provisions of Danish legislation and administrative law and give a true and fair view of the Port of Aarhus assets and liabilities, financial position and profit for the year. March 2006 KPMG C. Jespersen Jakob Nyborg state-authorised public accountant Søren Nielsen state-authorised public accountant

15 Balance Sheet and Statistics Port of Aarhus DKK 000 DKK Tangible fixed assets 1,350,803 1,204,915 Investments Current assets 224, ,422 Total assets 1,575,399 1,466,402 Capital and reserves 750, ,694 Provision 112, ,859 Long-term liabilities 607, ,223 Short-term liabilities 104,386 90,626 Total liabilities 1,575,399 1,466,402 Statistics Calling ships Liners 1,254 1,735 1,227 1, (number) Ferries 4,644 3,932 3,983 4, Tankers Others 1,365 1,504 1,875 1, Total 7,800 7,797 7,542 8, Tonnage Liners 7,250 13,659 16,775 17, (1,000 GT) Ferries 28,154 39,520 36,086 39,437 3,351 Tankers 1,304 1,357 1,326 1, Others 3,085 3,228 4,477 3, Total 39,793 57,764 58,664 61,666 3,002 Turnover of goods Incoming 4,788 6,586 6,707 7, (1,000 tonnes) Outgoing 2,331 3,351 3,793 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Type of service Liners 1,713 2,908 3,136 3, (1,000 tonnes) Ferry goods 835 2,307 2,855 2, Oil and petrol 1,384 1,493 1,182 1, Other tanker serv Other 2,441 2,893 2,909 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Containers Full in (1,000 TEUs) Full out Empty in Empty out Total lo-lo by sea Ro-ro Total by land Total

16 History and future 16 Foundation Aarhus is named after the mouth of the river (Ar-os) that gave access to a natural harbour at the river bank. The Vikings used this harbour 1100 years ago and there was a regular ship connection to Zealand 900 years ago. On 10 May 1845, the port obtained approval for building a harbour on the coast outside the river. In the 1840s, the construction of the first actual basins was commenced. In the 1880s, construction of basin no. 2 was started and at the turn of the century the length of the quay was 2.4 km and the largest depth was 7.5 m. The turnover of goods was 650,000 tonnes. The port today Since the first basins, the Port of Aarhus has been extended significantly and is today one of the largest in Denmark and within most areas the largest. The infrastructure of the port has an estimated capacity of 14 million tonnes and 700,000 TEUs (lo-lo). The Port of Aarhus has in invested more than DKK 1,000 million in port installations and equipment. The budget is DKK 500 million in Location The Port of Aarhus is located by Denmark s second largest city with nearly 300,000 inhabitants. There are two access roads to the motor way system E45 and one rail connection. Container Terminal North Denmark s largest terminal with a capacity of 400,000 TEUs per year and one of Europe s most efficient. The port offers 24-hour service, e.g. with five gantry cranes that have a lifting capacity of up to 40 tonnes and an average efficiency of 35 lifts per hour. They operate ships per week. Container Terminal East In April 2001 Container Terminal East, which is stage 1 of the Master plan, commenced operations. With three Post Panamax container cranes, 500 metres of pier and a water depth of 14 metres, prepared for 15.5 metres, the terminal is dimensioned for and called by the world s largest container ships with an average efficiency of 33 lifts per hour. Multi terminal In the deep-water harbour five panamax ships can be operated simultaneously. The area is particularly well-suited for project goods, rolling goods and all types of bulk goods, e.g. goods in transit between large and minor ships. The terminal is equipped with Denmark s only conveyor system for reloading of ship/ ship, lorries and rail. Large areas are leased out for production and storage facilities. The Port of Aarhus in the 21st century An effective harbour is an active industrial area of direct importance for the businesses in the harbour and the appurtenant service companies. Besides the harbour is a centre in the transport chain and thus important for the competitiveness of buyers and sellers of transport. The development of the business community is the reason why an extension of the harbour is needed, the Master plan. The Master plan is a long-term framework plan making possible an extension to 3.5 million sq.m. and water depths up to 15.5 m.

17 Fysiske data Generelt Beliggende nord øst 13 km kaj m 2 areal Døgnåbent 365 dage om året Flere færgeforbindelser Motorvej E45-tilslutning Gode jernbaneforbindelser Nær ved lufthavne Maritime services Danmarks næststørste by Pakhuse Tankterminaler Siloanlæg Tungløftterminal Toldoplag EU grænsekontrolstation ISPS godkendt 17 ÅRHUS Containerterminal Nord Indsejling med 11 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 800 meter med op til 11 meters vanddybde og roro ramper. 5 Panamax gantry containerkraner med op til 40 tons løfteevne. Jernbanespor Pakhuse på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere. Operatør: Århus Stevedore Kompagni A/S ISPS godkendelsesnr Containerterminal Øst Indsejling med 14 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 500 meter med op til 14 meters vanddybde (forberedt for 15,5 meter) og ro-ro rampe 3 Post Panamax containerkraner med løfteevne op til 90 tons Jernbanespor Privat pakhus på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere Operatør: APM Terminals ISPS godkendelsesnr Multiterminal Indsejling med 14 meters vanddybde og 200 meters bredde. Landareal på m 2 Kajanlæg på meter plus 215 meter eksportpier med op til 13,5 meters vanddybde og ro-ro ramper. 1 heavy lift kran med løftekapacitet på op til 50 tons. 5 multikraner med løftekapacitet op til 35 tons med krog og 20 tons med grab tons gantrygrab kraner med tilhørende transportbånd til udlevering til skib, bil og bane. Jernbanespor ved kajerne og i baglandet. 11 pakhuse på m 2 plus private pakhuse. Vejning, tally etc. ISPS godkendelsesnr. 4585

18 Statistik 18 Århus Havn Statistik Skibsanløb Ruter (Antal) Færger Tankskibe Andre I alt Tonnage Ruter (1.000 BT) Færger Tankskibe Andre I alt Godsomsætning Indført (1.000 tons) Udført I alt Farttype Rutefart (1.000 tons) Færgegods Olie og benzin Anden tankfart Andet I alt Containere Fyldte ind (1.000 TEUs) Fyldte ud Tomme ind Tomme ud Søværts lo-lo i alt Ro-ro Landværts I alt Services Lodsninger (Antal) Trosseføringer Bugseringer Krantimer

19 Godsomsætning Århus Havn 19 Godsomsætning Indført Udført Varetyper Containere (1.000 tons) Fragtfærger Stykgods Stykgods i alt Korn Foder/oliefrø Kul Sten og cement Andet Bulkgods i alt Olieprodukter Andet Flydende i alt Total Udenrigs Indenrigs Varegrupper Flydende brændsel (1.000 tons) Fast brændsel Næringsmidler Sten Korn Vegetabilsk olie Cement Andre varer Total

20 De Bynære Havnearealer 20 I september 2003 vedtog Århus Byråd Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem byen, havnen og bugten, at etablere en rekreativ forbindelse fra syd til nord og at etablere et åbent havnebyrum i området ud for Domkirken. I 2004 vedtog Århus Byråd en politisk aftale, der åbner op for, at Havnen kan udflytte dele af containeraktiviteterne før Marselis Tunnellen er etableret. Århus Kommune og Århus Havn indgik på den baggrund en overdragelsesaftale i 2005, der fastlægger betingelserne for Havnens salg af De Bynære Havnearealer. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i omfattende vurderinger af efterspørgslen efter boliger og erhvervsejendomme for at få fastlagt markedsprisen. Den samlede bebyggelse er skønnet til etagemeter. For Havnen er det afgørende at sikre, at frasalget på sigt mindst indbringer det samme som skal anvendes til at etablere erstatningsarealer. Denne betingelse er opfyldt i aftalen. For begge parter gælder, at handlen skal ske på markedsvilkår. Dette er opfyldt ved en etapevis opdeling. Første etape omfatter de indre havnearealer, det nordligste af Pier 4 og trailerparkeringspladsen ved Hjortholmsvej. Dette område overgår til byen i 2007 og Etape 2 overgår i 2012 og omfatter den resterende del af Pier 4. Den sidste del (Mols-Linien og Pier 3) er fastlagt til Etapeplanen er fastlagt ud fra havnens og byens behov under hensyn til en optimal videresalgs takt. Aftalen har fastlagt rollefordelingen således, at Havnen alene er sælger. Udvikling af området varetages af Århus Byråd i overensstemmelse med Tillæg nr. 58 til Kommuneplan I overgangsperioden er det Havnens opgave fortsat at drive havneaktivitet i området.

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere