Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Århus Havn Mindet 2 Postboks Århus C Tlf Fax Balance side 11 Noter side 12 English Summary: Annual report page 13 Profit and Loss Account- Auditors Report page 14 Balance Sheet and Statistics page 15 History and Future page 16 Fysiske data side 17 Statistik side 18 Godsomsætning side 19 De Bynære Havnearealer side 20 Containerterminal Øst side 21 Grafisk produktion: Kannike Graphic A/S Trykt på klorfrit papir Den videre udvikling side 22 Forretningsområderne side 23 Virksomhed side 24 Organisation side 25 Havneområder side 26 Havnekort side 27

3 Året 2005 The year blev et år præget af stor aktivitet, både på de velkendte forretningsområder som godsomsætning og udbygning af infrastruktur og på ejendomsmarkedet. Godsomsætningen satte på ny rekord med en fremgang på 0,8 mio. tons (8%) til 11,3 mio. tons. Det skal fremhæves, at der var fremgang på alle tre hovedvaregrupper: Enhedslast, bulkvarer og tankfart. Der blev anvendt 211 mio. kr. til etablering af nye havneanlæg. Heraf var de 189 mio. kr. i Containerterminal Øst. Her blev den nuværende terminal udvidet med m 2, der blev taget i brug 1. oktober. Herudover blev etableringen af m 2 ny terminal påbegyndt, med planmæssig indvielse 1. maj I fortsættelse af Århus Byråds politiske aftale om Erhvervshavnen og De Bynære Havnearealer, blev der enighed med Århus Kommune om vilkårene for en etapevis overdragelse af De Bynære Havnearealer. Aftalen omfatter over m 2 arealer med mulighed for opførelse af et tilsvarende antal etagemeter til bolig- og erhvervsformål. For havnen giver aftalen grundlag for delvis udflytning af Containerterminal Nord og den nødvendige udbygning af Containerterminal Øst. Det statslige tilsagn om betydelige beløb til jernbane- og vejforbindelser til det overordnede net medvirkede til intensivering af planlægningen for denne udbygning hos Stat og Kommune, der står for denne del af infrastrukturen was a year characterised by high levels of activity, both within our normal business areas such as cargo handling and infrastructural expansion as well as in the property market. The volume of cargo handled increased by 0.8 million tonnes (8%) to a record 11.3 million tonnes. It is worth noting that all three main cargo segments contributed to the increase: Unit loads, bulk and the tanker market. A total of DKK 211 million was spent on the establishment of new port facilities. Of this, Container Terminal East accounted for DKK 189 million. The existing terminal was extended by 70,000 square metres which was ready for use on 1 October. Furthermore, work on a new 230,000-square-metre terminal, which is due to open on 1 May 2007, commenced. In continuation of Aarhus City Council s political agreement on the commercial port and the port areas in close proximity to the city centre, agreement was reached with the Municipality of Aarhus concerning the terms for a gradual transfer of these port areas. The agreement covers an area of more than 500,000 square metres with scope for constructing residential and commercial properties with a similarly sized total floor area. For the port, the agreement will serve as a basis for the partial relocation of Container Terminal North and the necessary expansion of Container Terminal East. Following the Danish State s promise of considerable investments in rail and road connections to the overall transport network, the planning efforts of the State and the Municipality of Aarhus intensified as they will be responsible for this part of the infrastructure. 3

4 Ledelsesberetning 4 Hovedopgaver Århus Havns hovedopgaver er etablering og drift af havneinfrastruktur til godsomsætning, udlejning af arealer og bygninger til havnerelevante virksomheder samt salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser. Godsomsætning Omsætningen steg med tons (8%) til tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter Fragtfærger ro-ro Stykgods Bulktrafik Tankfart I alt Århus Havn udbyggede sin position som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største færgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 82 mio. kr. Den gennemsnitlige takststigning var 2%. Enhedsomsætning Den søværts omsætning af enhedslast med containere og trailere er vokset støt i mange år. I 2005 blev løftet TEUs med havnens kraner og kørt TEUs over kajerne til i alt TEUs i 2005 mod TEUs i Fragt- og passagerfærger Mols-Linien A/S sejler op til 6 daglige dobbeltture med fragtfærger til Kalundborg og 9 daglige dobbeltture med passagerer og biler til Odden. Herudover er der ro-ro trafik til Finland og Litauen. Mols-Linien A/S overførte i 2005 i alt personbiler og 1,7 mio. passagerer til og fra Odden/ Kalundborg. Herudover benyttes Århus som krydstogtdestination. I 2005 var der 20 anløb med gæster. Stykgods Stykgods, der omfatter træ, papir, projektlast, som f.eks. vindmøller m.m., steg med tons (86%).

5 Bulktrafik Bulktrafik, der omfatter landbrugsvarer, kul, salt, cement m.m., steg med tons (3%). Fremgangen skete inden for sten og grus samt metalaffald. Tankfart Tankfart, der omfatter mineralsk og vegetabilsk olie m.m., steg med tons (8%). Der var fremgang både i mineralsk og vegetabilsk olie. Udlejning Der udlejes arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede virksomheder. Lejeindtægterne udgjorde 59 mio. kr. Serviceydelser Serviceydelserne omfatter lodsning, fortøjning, bugsering og krankørsel. Indtægterne blev 50 mio. kr. med gennemsnitlig prisstigning på 2%. Ejendomssalg Havnehuset og Pakhus 13 blev solgt, det medførte en regnskabsmæssig gevinst på 96 mio. kr. og tilsvarende forbedring af resultatet. Der er indgået 10 års uopsigelig lejekontrakt i Havnehuset. Multimodalitet Railion besluttede at intensivere togbetjeningen med indsættelse af shuttletog til Sjælland. For flytransport åbnede Billund Lufthavn en cargoterminal. Nyanlæg Der blev udført nyanlæg for 211 mio. kr. Heraf vedrørte 189 mio. kr. udbygningen af Containerterminal Øst. For 2006 planlægges nyanlæg for 324 mio. kr. For 2006 og 2007 er der indgået entreprisekontrakter for 194 mio. kr. Resultat Årets nettooverskud blev på 127 mio. kr. Heraf skyldes 96 mio. kr. salget af ejendomme. Overskuddet før salg af ejendomme på 31 mio. kr. er 10 mio. kr. bedre end det budgetterede. Forbedringen skyldes alene større indtægter. For 2006 ventes et overskud på 19 mio. kr. før salg af ejendomme og en omsætning på 227 mio. kr. Balance Havnens nettogæld steg med 28 mio. kr. til 488 mio. kr. Egenkapitalen steg med 116 mio. kr. til 751 mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på mio. kr. giver det en soliditet på 48%. Risikovurdering Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder, bortset fra den finansielle risiko, der er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. I 2004 blev havnen terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr af 27. december Miljøforhold I forbindelse med vedtagelse af Masterplanen i 1997gennemførte Århus Havn som den første havn i Danmark en total VVManalyse. Analysen omfatter samtlige miljøpåvirkninger til lands, til vands og i luften ved en årlig godsomsætning på 20 mio. tons svarende til fuld udbygning i henhold til Masterplanen. Miljøforhold vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening. 5

6 Hovedtal 6 Århus Havn kr Resultatopgørelse Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud Balance Egenkapital Aktiver Gæld tilgodehavender Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo Investeringer Containerhavn Nord Østhavn Havneudvidelse Andre investeringer Investeringer i alt

7 Nøgletal og pengestrøm Århus Havn kr Nøgletal i % Soliditet: 47,6 43,3 43,3 42,3 40,7 Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo Afkastningsgrad: 3,9 3,5 3,7 3,7 4,4 Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital 18,3 3,7 4,9 4,9 7,2 Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: 27,2 24,8 25,7 27,4 32,1 Resultat af havnedrift i % af indtægter i alt Bruttomargin: 42,1 41,0 40,1 40,1 41,6 Resultat før afskrivninger i % af indtægter i alt Afskrivningsgrad: 2,8 2,7 2,4 2,3 1,7 Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo Pengestrøm Likvider primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likvider ultimo

8 Anvendt regnskabspraksis 8 Århus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Regnskabet er udarbejdet efter principperne, der gælder regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter og - omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Anlægsaktiver Havneanlæg og materiel indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes året efter ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg værdiansættes på grundlag af individuel vurdering. Der foretages hensættelser til forventede tab. Værdipapirer Obligationer måles til kursværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensættelser Pensionshensættelse er opgjort som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensioner og årets regulering af pensionshensættelserne omkostningsføres i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Skatteforhold I henhold til den gældende lovgivning er Århus Havn ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af årets resultat. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Århus Havns pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalyseforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005.

9 Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Århus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Århus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Marts 2006 Århus Havn Bjarne Mathiesen Havnedirektør Henrik Munch Jensen Souschef Bestyrelse Borgmester Nicolai Wammen, formand Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2005 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jakob Nyborg Statsaut. revisor Søren Nielsen Statsaut. revisor 9 Byrådsmedlem Hans Halvorsen, næstformand Byrådsmedlem Uffe Elbæk Byrådsmedlem Niels Erik Eskildsen Byrådsmedlem Kate Runge Byrådsmedlem Henrik Vestergaard Byrådsmedlem Niels Brøchner Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Århus Havn for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven.

10 Resultatopgørelse 10 Århus Havn Note kr kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger Årets resultat Indtægter Skibs- og kajafgifter 37% 13% Andre indtægter 28% 22% Personaleomkostninger Overskud 31% 14% Renter 27% 15% 13% Serviceydelser Lejeindtægter Anvendelse Driftsomkostninger Afskrivninger

11 Balance pr. 31. december Århus Havn Note kr kr. AKTIVER 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Havneanlæg under opførelse Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 4. Egenkapital Overført overskud fra tidligere år Overført fra årets resultat Nettoregulering af sikringsinstrument Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse fra tidligere år Hensættelse til pension Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Noter uden henvisning

12 Noter Århus Havn Noter KR kr Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Pensionsomkostninger Hensættelse til pension Andre omkostninger til social sikring m.m I alt I henhold til bestemmelser i årsregnskabslovens 98b stk. 3 er løn, vederlag og pension m.v. til direktionen ikke oplyst. Bestyrelsen har for 2005 modtaget vederlag fra Århus Havn på kr. (2004: kr.) 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Havneanlæg Drifts- Forudog under materiel betalinger bygninger opførelse og inventar Anskaffelsessum 1/ Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrives over år år - Finansiel leasede Grunde og landarealer Ejendomsvurdering, ejendomme Afskrivninger Fortjeneste i forbindelse med salg af aktiver Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn/pension Egenkapital Overført resultat 1/ Årets resultat Overført resultat 31/ Nettoregulering af sikringsinstrument 1/ Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/ Egenkapital 31/ Hensatte forpligtelser Nuværende ansatte Nuværende pensionister I alt Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt. 7. Noter uden henvisning Transaktioner med nærtstående (Århus Kommune) er foregået på markedsvilkår. Der er indgået overdragelsesaftale for De Bynære Havnearealer. Der forhandles om Havnens bidrag til Marselis Tunnelen

13 Annual report Principal responsibilities The principal responsibilities of the Port of Aarhus are construction and the operation of the harbour infrastructure for the turnover of goods, renting of areas and buildings to harbour relevant enterprises and the sale of shipping related services. 13 Turnover of goods Turnover increased by 787,000 tonnes (8%) to 11,287,000 tonnes distributed as follows: 000 tonnes Liners 2,771 3,151 Ferries and ro-ro 3,220 3,313 General Cargo Bulk Traffic 2,776 2,846 Tankers 1,600 1,729 Total 10,500 11,287 The Port of Aarhus strengthened its position as Denmark s largest container port and public bulk terminal and as the largest ferry harbour in western Denmark. The overall infrastructure dues (shipping dues and wharfage) was DKK 82 million. Container turnover The turnover of unit load with containers and trailers has been steadily growing for many years. In ,000 TEUs were handled by the ship to shore gantry-cranes and 407,000 TEUs were trailers to total 803,000 TEUs in Freight and passenger ferries Mols-Linien A/S has up to 6 daily sailings to and from Kalundborg and up to 9 daily sailings to and from Odden. In addition there are freight ferry services to Finland and Lithuania. In 2005 Mols-Linien A/S transported 628,000 passenger cars and 1.7 million passengers to and from Odden/Kalundborg. Aarhus is also used as cruise destination. In 2005 there were 20 calls with 30,000 visitors. Leasing Areas can be leased to harbourrelevant companies. Warehouses and office premises in connection with them can also be leased. The rental income was DKK 59 million. Services The services rendered include pilotage, mooring, towage and crane service. Income from these services was DKK 50 million. New construction DKK 211 million new construction work was carried out. As regards the year 2006, DKK 324 million new construction has been planned. Result for the year The DKK 127 million net profit for the year is DKK 10 million more than estimated in the budget. The improvement is increased income. For the year 2006 a profit at DKK 19 million is estimated. Balance sheet Net liabilities increased by DKK 28 million to DKK 488 million. Capital and reserves increased by DKK 116 million to DKK 751 million. With a DKK 1,575 million balance sheet total the solvency ratio is 48 per cent.

14 Profit and Loss Account Auditors Report 14 Port of Aarhus DKK 000 DKK 000 Turnover 195, ,231 Other operating income 28,848 31,054 Total income 224, ,285 Operating costs 38,677 37,024 Administrative costs 9,848 9,179 Staff costs 68,393 63,170 Profit before depreciation 107,175 96,912 Depreciation -62,082 33,365 Other costs 12,750 12,309 Profit from primary operations 156,507 51,238 Finance income 12,765 9,385 Finance costs 42,511 37,633 Finance net 29,746 28,248 Profit for the year 126,761 22,990 Auditors report We have audited the annual accounts of the Port of Aarhus for the year 2005 presented by the Board of Directors and the Management. Basis of Opinion We have planned and conducted our audit in accordance with generally accepted Danish auditing standards to obtain reasonable assurance that the annual accounts are free of material errors and omissions. Based on an evaluation of materiality and risk, we have, during the audit, tested the basis and documentation for the amounts and disclosures in the annual accounts. Our audit includes an assessment of the accounting policies applied and estimates made. In addition, we have evaluated the overall adequacy of the presentation in the annual accounts. Our audit has not resulted in any qualifications. Opinion In our opinion, the annual accounts have been prepared in accordance with the accounting provisions of Danish legislation and administrative law and give a true and fair view of the Port of Aarhus assets and liabilities, financial position and profit for the year. March 2006 KPMG C. Jespersen Jakob Nyborg state-authorised public accountant Søren Nielsen state-authorised public accountant

15 Balance Sheet and Statistics Port of Aarhus DKK 000 DKK Tangible fixed assets 1,350,803 1,204,915 Investments Current assets 224, ,422 Total assets 1,575,399 1,466,402 Capital and reserves 750, ,694 Provision 112, ,859 Long-term liabilities 607, ,223 Short-term liabilities 104,386 90,626 Total liabilities 1,575,399 1,466,402 Statistics Calling ships Liners 1,254 1,735 1,227 1, (number) Ferries 4,644 3,932 3,983 4, Tankers Others 1,365 1,504 1,875 1, Total 7,800 7,797 7,542 8, Tonnage Liners 7,250 13,659 16,775 17, (1,000 GT) Ferries 28,154 39,520 36,086 39,437 3,351 Tankers 1,304 1,357 1,326 1, Others 3,085 3,228 4,477 3, Total 39,793 57,764 58,664 61,666 3,002 Turnover of goods Incoming 4,788 6,586 6,707 7, (1,000 tonnes) Outgoing 2,331 3,351 3,793 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Type of service Liners 1,713 2,908 3,136 3, (1,000 tonnes) Ferry goods 835 2,307 2,855 2, Oil and petrol 1,384 1,493 1,182 1, Other tanker serv Other 2,441 2,893 2,909 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Containers Full in (1,000 TEUs) Full out Empty in Empty out Total lo-lo by sea Ro-ro Total by land Total

16 History and future 16 Foundation Aarhus is named after the mouth of the river (Ar-os) that gave access to a natural harbour at the river bank. The Vikings used this harbour 1100 years ago and there was a regular ship connection to Zealand 900 years ago. On 10 May 1845, the port obtained approval for building a harbour on the coast outside the river. In the 1840s, the construction of the first actual basins was commenced. In the 1880s, construction of basin no. 2 was started and at the turn of the century the length of the quay was 2.4 km and the largest depth was 7.5 m. The turnover of goods was 650,000 tonnes. The port today Since the first basins, the Port of Aarhus has been extended significantly and is today one of the largest in Denmark and within most areas the largest. The infrastructure of the port has an estimated capacity of 14 million tonnes and 700,000 TEUs (lo-lo). The Port of Aarhus has in invested more than DKK 1,000 million in port installations and equipment. The budget is DKK 500 million in Location The Port of Aarhus is located by Denmark s second largest city with nearly 300,000 inhabitants. There are two access roads to the motor way system E45 and one rail connection. Container Terminal North Denmark s largest terminal with a capacity of 400,000 TEUs per year and one of Europe s most efficient. The port offers 24-hour service, e.g. with five gantry cranes that have a lifting capacity of up to 40 tonnes and an average efficiency of 35 lifts per hour. They operate ships per week. Container Terminal East In April 2001 Container Terminal East, which is stage 1 of the Master plan, commenced operations. With three Post Panamax container cranes, 500 metres of pier and a water depth of 14 metres, prepared for 15.5 metres, the terminal is dimensioned for and called by the world s largest container ships with an average efficiency of 33 lifts per hour. Multi terminal In the deep-water harbour five panamax ships can be operated simultaneously. The area is particularly well-suited for project goods, rolling goods and all types of bulk goods, e.g. goods in transit between large and minor ships. The terminal is equipped with Denmark s only conveyor system for reloading of ship/ ship, lorries and rail. Large areas are leased out for production and storage facilities. The Port of Aarhus in the 21st century An effective harbour is an active industrial area of direct importance for the businesses in the harbour and the appurtenant service companies. Besides the harbour is a centre in the transport chain and thus important for the competitiveness of buyers and sellers of transport. The development of the business community is the reason why an extension of the harbour is needed, the Master plan. The Master plan is a long-term framework plan making possible an extension to 3.5 million sq.m. and water depths up to 15.5 m.

17 Fysiske data Generelt Beliggende nord øst 13 km kaj m 2 areal Døgnåbent 365 dage om året Flere færgeforbindelser Motorvej E45-tilslutning Gode jernbaneforbindelser Nær ved lufthavne Maritime services Danmarks næststørste by Pakhuse Tankterminaler Siloanlæg Tungløftterminal Toldoplag EU grænsekontrolstation ISPS godkendt 17 ÅRHUS Containerterminal Nord Indsejling med 11 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 800 meter med op til 11 meters vanddybde og roro ramper. 5 Panamax gantry containerkraner med op til 40 tons løfteevne. Jernbanespor Pakhuse på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere. Operatør: Århus Stevedore Kompagni A/S ISPS godkendelsesnr Containerterminal Øst Indsejling med 14 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 500 meter med op til 14 meters vanddybde (forberedt for 15,5 meter) og ro-ro rampe 3 Post Panamax containerkraner med løfteevne op til 90 tons Jernbanespor Privat pakhus på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere Operatør: APM Terminals ISPS godkendelsesnr Multiterminal Indsejling med 14 meters vanddybde og 200 meters bredde. Landareal på m 2 Kajanlæg på meter plus 215 meter eksportpier med op til 13,5 meters vanddybde og ro-ro ramper. 1 heavy lift kran med løftekapacitet på op til 50 tons. 5 multikraner med løftekapacitet op til 35 tons med krog og 20 tons med grab tons gantrygrab kraner med tilhørende transportbånd til udlevering til skib, bil og bane. Jernbanespor ved kajerne og i baglandet. 11 pakhuse på m 2 plus private pakhuse. Vejning, tally etc. ISPS godkendelsesnr. 4585

18 Statistik 18 Århus Havn Statistik Skibsanløb Ruter (Antal) Færger Tankskibe Andre I alt Tonnage Ruter (1.000 BT) Færger Tankskibe Andre I alt Godsomsætning Indført (1.000 tons) Udført I alt Farttype Rutefart (1.000 tons) Færgegods Olie og benzin Anden tankfart Andet I alt Containere Fyldte ind (1.000 TEUs) Fyldte ud Tomme ind Tomme ud Søværts lo-lo i alt Ro-ro Landværts I alt Services Lodsninger (Antal) Trosseføringer Bugseringer Krantimer

19 Godsomsætning Århus Havn 19 Godsomsætning Indført Udført Varetyper Containere (1.000 tons) Fragtfærger Stykgods Stykgods i alt Korn Foder/oliefrø Kul Sten og cement Andet Bulkgods i alt Olieprodukter Andet Flydende i alt Total Udenrigs Indenrigs Varegrupper Flydende brændsel (1.000 tons) Fast brændsel Næringsmidler Sten Korn Vegetabilsk olie Cement Andre varer Total

20 De Bynære Havnearealer 20 I september 2003 vedtog Århus Byråd Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem byen, havnen og bugten, at etablere en rekreativ forbindelse fra syd til nord og at etablere et åbent havnebyrum i området ud for Domkirken. I 2004 vedtog Århus Byråd en politisk aftale, der åbner op for, at Havnen kan udflytte dele af containeraktiviteterne før Marselis Tunnellen er etableret. Århus Kommune og Århus Havn indgik på den baggrund en overdragelsesaftale i 2005, der fastlægger betingelserne for Havnens salg af De Bynære Havnearealer. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i omfattende vurderinger af efterspørgslen efter boliger og erhvervsejendomme for at få fastlagt markedsprisen. Den samlede bebyggelse er skønnet til etagemeter. For Havnen er det afgørende at sikre, at frasalget på sigt mindst indbringer det samme som skal anvendes til at etablere erstatningsarealer. Denne betingelse er opfyldt i aftalen. For begge parter gælder, at handlen skal ske på markedsvilkår. Dette er opfyldt ved en etapevis opdeling. Første etape omfatter de indre havnearealer, det nordligste af Pier 4 og trailerparkeringspladsen ved Hjortholmsvej. Dette område overgår til byen i 2007 og Etape 2 overgår i 2012 og omfatter den resterende del af Pier 4. Den sidste del (Mols-Linien og Pier 3) er fastlagt til Etapeplanen er fastlagt ud fra havnens og byens behov under hensyn til en optimal videresalgs takt. Aftalen har fastlagt rollefordelingen således, at Havnen alene er sælger. Udvikling af området varetages af Århus Byråd i overensstemmelse med Tillæg nr. 58 til Kommuneplan I overgangsperioden er det Havnens opgave fortsat at drive havneaktivitet i området.

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 INDSTILLING Til Århus Byråd 7. marts 2006 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.06 Brev: 18298 Henrik Munch Jensen/JG Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 1. Resume

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012.

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. INDSTILLING Til Århus Byråd 8. april 2010 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.10 Brev: 20813HMJ/jg Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. 1. Resume Godsomsætningen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

KLH Algerens IVS Sorøvej Fuglebjerg. CVR-nr Årsrapport

KLH Algerens IVS Sorøvej Fuglebjerg. CVR-nr Årsrapport Multi Revision - Hos os er du i centrum KLH Algerens IVS Sorøvej 34 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 36074744 Årsrapport 01-07-2015-30-06-2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere