Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Århus Havn Mindet 2 Postboks Århus C Tlf Fax Balance side 11 Noter side 12 English Summary: Annual report page 13 Profit and Loss Account- Auditors Report page 14 Balance Sheet and Statistics page 15 History and Future page 16 Fysiske data side 17 Statistik side 18 Godsomsætning side 19 De Bynære Havnearealer side 20 Containerterminal Øst side 21 Grafisk produktion: Kannike Graphic A/S Trykt på klorfrit papir Den videre udvikling side 22 Forretningsområderne side 23 Virksomhed side 24 Organisation side 25 Havneområder side 26 Havnekort side 27

3 Året 2005 The year blev et år præget af stor aktivitet, både på de velkendte forretningsområder som godsomsætning og udbygning af infrastruktur og på ejendomsmarkedet. Godsomsætningen satte på ny rekord med en fremgang på 0,8 mio. tons (8%) til 11,3 mio. tons. Det skal fremhæves, at der var fremgang på alle tre hovedvaregrupper: Enhedslast, bulkvarer og tankfart. Der blev anvendt 211 mio. kr. til etablering af nye havneanlæg. Heraf var de 189 mio. kr. i Containerterminal Øst. Her blev den nuværende terminal udvidet med m 2, der blev taget i brug 1. oktober. Herudover blev etableringen af m 2 ny terminal påbegyndt, med planmæssig indvielse 1. maj I fortsættelse af Århus Byråds politiske aftale om Erhvervshavnen og De Bynære Havnearealer, blev der enighed med Århus Kommune om vilkårene for en etapevis overdragelse af De Bynære Havnearealer. Aftalen omfatter over m 2 arealer med mulighed for opførelse af et tilsvarende antal etagemeter til bolig- og erhvervsformål. For havnen giver aftalen grundlag for delvis udflytning af Containerterminal Nord og den nødvendige udbygning af Containerterminal Øst. Det statslige tilsagn om betydelige beløb til jernbane- og vejforbindelser til det overordnede net medvirkede til intensivering af planlægningen for denne udbygning hos Stat og Kommune, der står for denne del af infrastrukturen was a year characterised by high levels of activity, both within our normal business areas such as cargo handling and infrastructural expansion as well as in the property market. The volume of cargo handled increased by 0.8 million tonnes (8%) to a record 11.3 million tonnes. It is worth noting that all three main cargo segments contributed to the increase: Unit loads, bulk and the tanker market. A total of DKK 211 million was spent on the establishment of new port facilities. Of this, Container Terminal East accounted for DKK 189 million. The existing terminal was extended by 70,000 square metres which was ready for use on 1 October. Furthermore, work on a new 230,000-square-metre terminal, which is due to open on 1 May 2007, commenced. In continuation of Aarhus City Council s political agreement on the commercial port and the port areas in close proximity to the city centre, agreement was reached with the Municipality of Aarhus concerning the terms for a gradual transfer of these port areas. The agreement covers an area of more than 500,000 square metres with scope for constructing residential and commercial properties with a similarly sized total floor area. For the port, the agreement will serve as a basis for the partial relocation of Container Terminal North and the necessary expansion of Container Terminal East. Following the Danish State s promise of considerable investments in rail and road connections to the overall transport network, the planning efforts of the State and the Municipality of Aarhus intensified as they will be responsible for this part of the infrastructure. 3

4 Ledelsesberetning 4 Hovedopgaver Århus Havns hovedopgaver er etablering og drift af havneinfrastruktur til godsomsætning, udlejning af arealer og bygninger til havnerelevante virksomheder samt salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser. Godsomsætning Omsætningen steg med tons (8%) til tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter Fragtfærger ro-ro Stykgods Bulktrafik Tankfart I alt Århus Havn udbyggede sin position som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største færgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 82 mio. kr. Den gennemsnitlige takststigning var 2%. Enhedsomsætning Den søværts omsætning af enhedslast med containere og trailere er vokset støt i mange år. I 2005 blev løftet TEUs med havnens kraner og kørt TEUs over kajerne til i alt TEUs i 2005 mod TEUs i Fragt- og passagerfærger Mols-Linien A/S sejler op til 6 daglige dobbeltture med fragtfærger til Kalundborg og 9 daglige dobbeltture med passagerer og biler til Odden. Herudover er der ro-ro trafik til Finland og Litauen. Mols-Linien A/S overførte i 2005 i alt personbiler og 1,7 mio. passagerer til og fra Odden/ Kalundborg. Herudover benyttes Århus som krydstogtdestination. I 2005 var der 20 anløb med gæster. Stykgods Stykgods, der omfatter træ, papir, projektlast, som f.eks. vindmøller m.m., steg med tons (86%).

5 Bulktrafik Bulktrafik, der omfatter landbrugsvarer, kul, salt, cement m.m., steg med tons (3%). Fremgangen skete inden for sten og grus samt metalaffald. Tankfart Tankfart, der omfatter mineralsk og vegetabilsk olie m.m., steg med tons (8%). Der var fremgang både i mineralsk og vegetabilsk olie. Udlejning Der udlejes arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede virksomheder. Lejeindtægterne udgjorde 59 mio. kr. Serviceydelser Serviceydelserne omfatter lodsning, fortøjning, bugsering og krankørsel. Indtægterne blev 50 mio. kr. med gennemsnitlig prisstigning på 2%. Ejendomssalg Havnehuset og Pakhus 13 blev solgt, det medførte en regnskabsmæssig gevinst på 96 mio. kr. og tilsvarende forbedring af resultatet. Der er indgået 10 års uopsigelig lejekontrakt i Havnehuset. Multimodalitet Railion besluttede at intensivere togbetjeningen med indsættelse af shuttletog til Sjælland. For flytransport åbnede Billund Lufthavn en cargoterminal. Nyanlæg Der blev udført nyanlæg for 211 mio. kr. Heraf vedrørte 189 mio. kr. udbygningen af Containerterminal Øst. For 2006 planlægges nyanlæg for 324 mio. kr. For 2006 og 2007 er der indgået entreprisekontrakter for 194 mio. kr. Resultat Årets nettooverskud blev på 127 mio. kr. Heraf skyldes 96 mio. kr. salget af ejendomme. Overskuddet før salg af ejendomme på 31 mio. kr. er 10 mio. kr. bedre end det budgetterede. Forbedringen skyldes alene større indtægter. For 2006 ventes et overskud på 19 mio. kr. før salg af ejendomme og en omsætning på 227 mio. kr. Balance Havnens nettogæld steg med 28 mio. kr. til 488 mio. kr. Egenkapitalen steg med 116 mio. kr. til 751 mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på mio. kr. giver det en soliditet på 48%. Risikovurdering Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder, bortset fra den finansielle risiko, der er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. I 2004 blev havnen terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr af 27. december Miljøforhold I forbindelse med vedtagelse af Masterplanen i 1997gennemførte Århus Havn som den første havn i Danmark en total VVManalyse. Analysen omfatter samtlige miljøpåvirkninger til lands, til vands og i luften ved en årlig godsomsætning på 20 mio. tons svarende til fuld udbygning i henhold til Masterplanen. Miljøforhold vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening. 5

6 Hovedtal 6 Århus Havn kr Resultatopgørelse Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud Balance Egenkapital Aktiver Gæld tilgodehavender Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo Investeringer Containerhavn Nord Østhavn Havneudvidelse Andre investeringer Investeringer i alt

7 Nøgletal og pengestrøm Århus Havn kr Nøgletal i % Soliditet: 47,6 43,3 43,3 42,3 40,7 Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo Afkastningsgrad: 3,9 3,5 3,7 3,7 4,4 Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital 18,3 3,7 4,9 4,9 7,2 Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: 27,2 24,8 25,7 27,4 32,1 Resultat af havnedrift i % af indtægter i alt Bruttomargin: 42,1 41,0 40,1 40,1 41,6 Resultat før afskrivninger i % af indtægter i alt Afskrivningsgrad: 2,8 2,7 2,4 2,3 1,7 Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo Pengestrøm Likvider primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likvider ultimo

8 Anvendt regnskabspraksis 8 Århus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Regnskabet er udarbejdet efter principperne, der gælder regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter og - omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Anlægsaktiver Havneanlæg og materiel indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes året efter ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg værdiansættes på grundlag af individuel vurdering. Der foretages hensættelser til forventede tab. Værdipapirer Obligationer måles til kursværdi på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensættelser Pensionshensættelse er opgjort som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensioner og årets regulering af pensionshensættelserne omkostningsføres i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Skatteforhold I henhold til den gældende lovgivning er Århus Havn ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af årets resultat. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Århus Havns pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalyseforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005.

9 Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Århus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Århus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Marts 2006 Århus Havn Bjarne Mathiesen Havnedirektør Henrik Munch Jensen Souschef Bestyrelse Borgmester Nicolai Wammen, formand Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2005 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Jakob Nyborg Statsaut. revisor Søren Nielsen Statsaut. revisor 9 Byrådsmedlem Hans Halvorsen, næstformand Byrådsmedlem Uffe Elbæk Byrådsmedlem Niels Erik Eskildsen Byrådsmedlem Kate Runge Byrådsmedlem Henrik Vestergaard Byrådsmedlem Niels Brøchner Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Århus Havn for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven.

10 Resultatopgørelse 10 Århus Havn Note kr kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger Årets resultat Indtægter Skibs- og kajafgifter 37% 13% Andre indtægter 28% 22% Personaleomkostninger Overskud 31% 14% Renter 27% 15% 13% Serviceydelser Lejeindtægter Anvendelse Driftsomkostninger Afskrivninger

11 Balance pr. 31. december Århus Havn Note kr kr. AKTIVER 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Havneanlæg under opførelse Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 4. Egenkapital Overført overskud fra tidligere år Overført fra årets resultat Nettoregulering af sikringsinstrument Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse fra tidligere år Hensættelse til pension Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Noter uden henvisning

12 Noter Århus Havn Noter KR kr Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Pensionsomkostninger Hensættelse til pension Andre omkostninger til social sikring m.m I alt I henhold til bestemmelser i årsregnskabslovens 98b stk. 3 er løn, vederlag og pension m.v. til direktionen ikke oplyst. Bestyrelsen har for 2005 modtaget vederlag fra Århus Havn på kr. (2004: kr.) 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Havneanlæg Drifts- Forudog under materiel betalinger bygninger opførelse og inventar Anskaffelsessum 1/ Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrives over år år - Finansiel leasede Grunde og landarealer Ejendomsvurdering, ejendomme Afskrivninger Fortjeneste i forbindelse med salg af aktiver Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn/pension Egenkapital Overført resultat 1/ Årets resultat Overført resultat 31/ Nettoregulering af sikringsinstrument 1/ Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/ Egenkapital 31/ Hensatte forpligtelser Nuværende ansatte Nuværende pensionister I alt Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt. 7. Noter uden henvisning Transaktioner med nærtstående (Århus Kommune) er foregået på markedsvilkår. Der er indgået overdragelsesaftale for De Bynære Havnearealer. Der forhandles om Havnens bidrag til Marselis Tunnelen

13 Annual report Principal responsibilities The principal responsibilities of the Port of Aarhus are construction and the operation of the harbour infrastructure for the turnover of goods, renting of areas and buildings to harbour relevant enterprises and the sale of shipping related services. 13 Turnover of goods Turnover increased by 787,000 tonnes (8%) to 11,287,000 tonnes distributed as follows: 000 tonnes Liners 2,771 3,151 Ferries and ro-ro 3,220 3,313 General Cargo Bulk Traffic 2,776 2,846 Tankers 1,600 1,729 Total 10,500 11,287 The Port of Aarhus strengthened its position as Denmark s largest container port and public bulk terminal and as the largest ferry harbour in western Denmark. The overall infrastructure dues (shipping dues and wharfage) was DKK 82 million. Container turnover The turnover of unit load with containers and trailers has been steadily growing for many years. In ,000 TEUs were handled by the ship to shore gantry-cranes and 407,000 TEUs were trailers to total 803,000 TEUs in Freight and passenger ferries Mols-Linien A/S has up to 6 daily sailings to and from Kalundborg and up to 9 daily sailings to and from Odden. In addition there are freight ferry services to Finland and Lithuania. In 2005 Mols-Linien A/S transported 628,000 passenger cars and 1.7 million passengers to and from Odden/Kalundborg. Aarhus is also used as cruise destination. In 2005 there were 20 calls with 30,000 visitors. Leasing Areas can be leased to harbourrelevant companies. Warehouses and office premises in connection with them can also be leased. The rental income was DKK 59 million. Services The services rendered include pilotage, mooring, towage and crane service. Income from these services was DKK 50 million. New construction DKK 211 million new construction work was carried out. As regards the year 2006, DKK 324 million new construction has been planned. Result for the year The DKK 127 million net profit for the year is DKK 10 million more than estimated in the budget. The improvement is increased income. For the year 2006 a profit at DKK 19 million is estimated. Balance sheet Net liabilities increased by DKK 28 million to DKK 488 million. Capital and reserves increased by DKK 116 million to DKK 751 million. With a DKK 1,575 million balance sheet total the solvency ratio is 48 per cent.

14 Profit and Loss Account Auditors Report 14 Port of Aarhus DKK 000 DKK 000 Turnover 195, ,231 Other operating income 28,848 31,054 Total income 224, ,285 Operating costs 38,677 37,024 Administrative costs 9,848 9,179 Staff costs 68,393 63,170 Profit before depreciation 107,175 96,912 Depreciation -62,082 33,365 Other costs 12,750 12,309 Profit from primary operations 156,507 51,238 Finance income 12,765 9,385 Finance costs 42,511 37,633 Finance net 29,746 28,248 Profit for the year 126,761 22,990 Auditors report We have audited the annual accounts of the Port of Aarhus for the year 2005 presented by the Board of Directors and the Management. Basis of Opinion We have planned and conducted our audit in accordance with generally accepted Danish auditing standards to obtain reasonable assurance that the annual accounts are free of material errors and omissions. Based on an evaluation of materiality and risk, we have, during the audit, tested the basis and documentation for the amounts and disclosures in the annual accounts. Our audit includes an assessment of the accounting policies applied and estimates made. In addition, we have evaluated the overall adequacy of the presentation in the annual accounts. Our audit has not resulted in any qualifications. Opinion In our opinion, the annual accounts have been prepared in accordance with the accounting provisions of Danish legislation and administrative law and give a true and fair view of the Port of Aarhus assets and liabilities, financial position and profit for the year. March 2006 KPMG C. Jespersen Jakob Nyborg state-authorised public accountant Søren Nielsen state-authorised public accountant

15 Balance Sheet and Statistics Port of Aarhus DKK 000 DKK Tangible fixed assets 1,350,803 1,204,915 Investments Current assets 224, ,422 Total assets 1,575,399 1,466,402 Capital and reserves 750, ,694 Provision 112, ,859 Long-term liabilities 607, ,223 Short-term liabilities 104,386 90,626 Total liabilities 1,575,399 1,466,402 Statistics Calling ships Liners 1,254 1,735 1,227 1, (number) Ferries 4,644 3,932 3,983 4, Tankers Others 1,365 1,504 1,875 1, Total 7,800 7,797 7,542 8, Tonnage Liners 7,250 13,659 16,775 17, (1,000 GT) Ferries 28,154 39,520 36,086 39,437 3,351 Tankers 1,304 1,357 1,326 1, Others 3,085 3,228 4,477 3, Total 39,793 57,764 58,664 61,666 3,002 Turnover of goods Incoming 4,788 6,586 6,707 7, (1,000 tonnes) Outgoing 2,331 3,351 3,793 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Type of service Liners 1,713 2,908 3,136 3, (1,000 tonnes) Ferry goods 835 2,307 2,855 2, Oil and petrol 1,384 1,493 1,182 1, Other tanker serv Other 2,441 2,893 2,909 3, Total 7,119 9,937 10,500 11, Containers Full in (1,000 TEUs) Full out Empty in Empty out Total lo-lo by sea Ro-ro Total by land Total

16 History and future 16 Foundation Aarhus is named after the mouth of the river (Ar-os) that gave access to a natural harbour at the river bank. The Vikings used this harbour 1100 years ago and there was a regular ship connection to Zealand 900 years ago. On 10 May 1845, the port obtained approval for building a harbour on the coast outside the river. In the 1840s, the construction of the first actual basins was commenced. In the 1880s, construction of basin no. 2 was started and at the turn of the century the length of the quay was 2.4 km and the largest depth was 7.5 m. The turnover of goods was 650,000 tonnes. The port today Since the first basins, the Port of Aarhus has been extended significantly and is today one of the largest in Denmark and within most areas the largest. The infrastructure of the port has an estimated capacity of 14 million tonnes and 700,000 TEUs (lo-lo). The Port of Aarhus has in invested more than DKK 1,000 million in port installations and equipment. The budget is DKK 500 million in Location The Port of Aarhus is located by Denmark s second largest city with nearly 300,000 inhabitants. There are two access roads to the motor way system E45 and one rail connection. Container Terminal North Denmark s largest terminal with a capacity of 400,000 TEUs per year and one of Europe s most efficient. The port offers 24-hour service, e.g. with five gantry cranes that have a lifting capacity of up to 40 tonnes and an average efficiency of 35 lifts per hour. They operate ships per week. Container Terminal East In April 2001 Container Terminal East, which is stage 1 of the Master plan, commenced operations. With three Post Panamax container cranes, 500 metres of pier and a water depth of 14 metres, prepared for 15.5 metres, the terminal is dimensioned for and called by the world s largest container ships with an average efficiency of 33 lifts per hour. Multi terminal In the deep-water harbour five panamax ships can be operated simultaneously. The area is particularly well-suited for project goods, rolling goods and all types of bulk goods, e.g. goods in transit between large and minor ships. The terminal is equipped with Denmark s only conveyor system for reloading of ship/ ship, lorries and rail. Large areas are leased out for production and storage facilities. The Port of Aarhus in the 21st century An effective harbour is an active industrial area of direct importance for the businesses in the harbour and the appurtenant service companies. Besides the harbour is a centre in the transport chain and thus important for the competitiveness of buyers and sellers of transport. The development of the business community is the reason why an extension of the harbour is needed, the Master plan. The Master plan is a long-term framework plan making possible an extension to 3.5 million sq.m. and water depths up to 15.5 m.

17 Fysiske data Generelt Beliggende nord øst 13 km kaj m 2 areal Døgnåbent 365 dage om året Flere færgeforbindelser Motorvej E45-tilslutning Gode jernbaneforbindelser Nær ved lufthavne Maritime services Danmarks næststørste by Pakhuse Tankterminaler Siloanlæg Tungløftterminal Toldoplag EU grænsekontrolstation ISPS godkendt 17 ÅRHUS Containerterminal Nord Indsejling med 11 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 800 meter med op til 11 meters vanddybde og roro ramper. 5 Panamax gantry containerkraner med op til 40 tons løfteevne. Jernbanespor Pakhuse på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere. Operatør: Århus Stevedore Kompagni A/S ISPS godkendelsesnr Containerterminal Øst Indsejling med 14 meters vanddybde og 250 meters bredde. Landareal på m 2 med plads til TEUs. Kajanlæg på 500 meter med op til 14 meters vanddybde (forberedt for 15,5 meter) og ro-ro rampe 3 Post Panamax containerkraner med løfteevne op til 90 tons Jernbanespor Privat pakhus på m køle- og frysestik. Faciliteter til rengøring, reparation og PTI-check af containere Operatør: APM Terminals ISPS godkendelsesnr Multiterminal Indsejling med 14 meters vanddybde og 200 meters bredde. Landareal på m 2 Kajanlæg på meter plus 215 meter eksportpier med op til 13,5 meters vanddybde og ro-ro ramper. 1 heavy lift kran med løftekapacitet på op til 50 tons. 5 multikraner med løftekapacitet op til 35 tons med krog og 20 tons med grab tons gantrygrab kraner med tilhørende transportbånd til udlevering til skib, bil og bane. Jernbanespor ved kajerne og i baglandet. 11 pakhuse på m 2 plus private pakhuse. Vejning, tally etc. ISPS godkendelsesnr. 4585

18 Statistik 18 Århus Havn Statistik Skibsanløb Ruter (Antal) Færger Tankskibe Andre I alt Tonnage Ruter (1.000 BT) Færger Tankskibe Andre I alt Godsomsætning Indført (1.000 tons) Udført I alt Farttype Rutefart (1.000 tons) Færgegods Olie og benzin Anden tankfart Andet I alt Containere Fyldte ind (1.000 TEUs) Fyldte ud Tomme ind Tomme ud Søværts lo-lo i alt Ro-ro Landværts I alt Services Lodsninger (Antal) Trosseføringer Bugseringer Krantimer

19 Godsomsætning Århus Havn 19 Godsomsætning Indført Udført Varetyper Containere (1.000 tons) Fragtfærger Stykgods Stykgods i alt Korn Foder/oliefrø Kul Sten og cement Andet Bulkgods i alt Olieprodukter Andet Flydende i alt Total Udenrigs Indenrigs Varegrupper Flydende brændsel (1.000 tons) Fast brændsel Næringsmidler Sten Korn Vegetabilsk olie Cement Andre varer Total

20 De Bynære Havnearealer 20 I september 2003 vedtog Århus Byråd Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem byen, havnen og bugten, at etablere en rekreativ forbindelse fra syd til nord og at etablere et åbent havnebyrum i området ud for Domkirken. I 2004 vedtog Århus Byråd en politisk aftale, der åbner op for, at Havnen kan udflytte dele af containeraktiviteterne før Marselis Tunnellen er etableret. Århus Kommune og Århus Havn indgik på den baggrund en overdragelsesaftale i 2005, der fastlægger betingelserne for Havnens salg af De Bynære Havnearealer. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i omfattende vurderinger af efterspørgslen efter boliger og erhvervsejendomme for at få fastlagt markedsprisen. Den samlede bebyggelse er skønnet til etagemeter. For Havnen er det afgørende at sikre, at frasalget på sigt mindst indbringer det samme som skal anvendes til at etablere erstatningsarealer. Denne betingelse er opfyldt i aftalen. For begge parter gælder, at handlen skal ske på markedsvilkår. Dette er opfyldt ved en etapevis opdeling. Første etape omfatter de indre havnearealer, det nordligste af Pier 4 og trailerparkeringspladsen ved Hjortholmsvej. Dette område overgår til byen i 2007 og Etape 2 overgår i 2012 og omfatter den resterende del af Pier 4. Den sidste del (Mols-Linien og Pier 3) er fastlagt til Etapeplanen er fastlagt ud fra havnens og byens behov under hensyn til en optimal videresalgs takt. Aftalen har fastlagt rollefordelingen således, at Havnen alene er sælger. Udvikling af området varetages af Århus Byråd i overensstemmelse med Tillæg nr. 58 til Kommuneplan I overgangsperioden er det Havnens opgave fortsat at drive havneaktivitet i området.

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf. 8613 3266, Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn.

INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf. 8613 3266, Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn. ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Markedsorientering 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Hovedtal 9 Nøgletal 10 Pengestrømsopgørelse 11 Ledelsesberetning 13 Resultatopgørelse 17 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C MARSELISBORG SEJLKLUB 034164160 MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2013 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere