Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Supplerende noter 32-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 2: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Tabel 4: Reservation Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9: Inddækning af merforbrug Tabel 10: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Tilskudsregnskab Bilag 3: Udestående tilsagn Bilag 4: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling Supplerende noter til regnskabet Supplerende note Supplerende Bilag Bilag 7: Resultater af brugerundersøgelserne 2007

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Kulturministeriets Administrationscenter er et fællesadministrativt center på Kulturministeriets område. Kulturministeriets Administrationscenter blev etableret 1. september 2005, jf. aktstykke 168 af 7. juni Kulturministeriets Administrationscenter var i 2007 omfattet af en driftsaftale indgået med Kulturministeriets departement. Det er Kulturministeriets Administrationscenters mission at arbejde for at fremme kvalitet og effektivitet i varetagelsen af de administrative drifts- og udviklingsopgaver på Kulturministeriets område. Visionen for Kulturministeriets Administrationscenter er, at centret skal: være en effektiv og konkurrencedygtig leverandør af administrative ydelser af høj kvalitet sikre koordinering, udvikling og effektivisering af ministerområdets administrative processer være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte administrative ydelser, som respekterer og understøtter de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for skabe et arbejdsmiljø præget af trivsel og udvikling Kulturministeriets Administrationscenter leverer ydelser inden for følgende produktområder: - Tilskud - Administrativ drift - Koncernopgaver Tilskud Kulturministeriets Administrationscenter varetager opgaver vedrørende tips- og tilskudsadministration. I denne forbindelse deltager administrationscentret i forberedelsen af det årlige Tipsaktstykke, ligesom centret administrerer Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Administrativ drift Administrationscentret leverer administrative driftsydelser til en række af ministerområdets statsinstitutioner. Der leveres således ydelserne inden for områderne løn, regnskab, økonomi, it, sekretariatsbetjening af eksterne råd og udvalg samt drift af husets servicecenter.

5 -5- Koncernopgaver Administrationscentret varetager en række opgaver, der er vendt mod hele ministerområdet. Det drejer sig om: Koncernprojekter (ESDH, E-faktura, Navision Stat) Delegerede opgaver (Tilsyn med it-sikkerhed, it-arkitektur, it-strategi) Rådgivning (vedr. personalejura, udbud, indkøb og byggesager) 1.2. Årets faglige resultater Efter indflytningen på H. C. Andersens Boulevard 2 (HCAB) i efteråret 2006 blev 2007 året, hvor alle kom på plads i huset. I februar 2007 blev der holdt en indvielsesfest arrangeret af de tre styrelser og KUMADM i fællesskab. Den fælles adresse på HCAB har givet de tre styrelser og KUMADM bedre muligheder for at samarbejde på tværs af institutionerne. Ud over det samarbejde, der naturligt udspringer af driften af husets fælles servicecenter, er der således i 2007 etableret et samarbejde om fælles kursusforløb, ligesom der er etableret en række tværgående faglige netværk. Samtidig har KUMADM og styrelserne indgået et samarbejde med departementet om elevrekruttering og udvikling af en projektlederuddannelse for hele ministerområdet. KUMADMs bemanding er siden etableringen vokset fra ca. 40 til ca. 80 medarbejdere. Den store vækst i organisationen har betydet, at ledelsen i 2007 vurderede, at der var behov for en organisationsændring. Det førte til beslutningen om at ansætte en administrationschef med ansvar for den interne administration samt koncernforvaltningsopgaverne. Med tiltrædelse af den nye administrationschef pr. 1. januar 2008 blev organisationsændringen effektueret. I 2007 påbegyndte KUMADM endvidere et større organisationsudviklingsprojekt, med henblik på at iværksætte en målrettet udvikling af centrets organisation, medarbejdere og ledere. Der blev udarbejdet en ansøgning til Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), som i november 2007 valgte at støtte projektet med 0,5 mio. kr. Også i forhold til antal kunder har KUMADM siden etableringen oplevet vækst. KUMADM har således i 2007 haft en kundetilgang på to nye it-kunder, tre nye økonomikunder samt én ny regnskabskunde. Et meget væsentligt element i forhold til KUMADMs struktur/opbygning blev fastsat i 2007 i forbindelse med beslutningen af en ny betalingsmodel for KUM- ADM ydelser. Modellen bygger på en ensartet betalingsform for alle KUMADMs kunder, så det reelle omkostningsniveau bliver synligt. Det betyder, at KUM- ADMs ydelser på løn, regnskab og økonomi fra 2008 finansieres via timebetaling,

6 -6- mens it-ydelserne finansieres via en abonnementsordning. Den nye betalingsmodel indebærer endvidere implementering af et helt nyt ydelseskatalog med beskrivelse af de enkelte ydelser, samt servicemål for disse. Resultater inden for de enkelte ydelsesområder Nedenfor findes en kort gennemgang af årets resultat for de enkelte ydelser. Resultaterne i 2007 afspejler, at 2007 var det første år, hvor KUMADM fysisk blev placeret under samme tag, og for alvor kunne igangsætte en ensartet udvikling af centrets kundebetjening. Det er KUMADMs vurdering, at de samlede resultater for 2007 er tilfredsstillende. Tilskud Pr. 1. januar 2007 fik KUMADM overført et antal nye tilskudsordninger. Departementet overførte således administrationen af de regionale kulturaftaler samt driftsmidler til Designskolen Kolding, Odsherred Teaterskole, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi til KUMADM. Desuden overtog KUMADM administrationen af de tidligere amtslige tilskud for en 4-årig periode og ligeledes den tidligere amtslige halvdel af tilskuddet til handicapidrætskonsulenter. Løn Primo 2007 blev der som følge af kommunalreformen overført en række medarbejdere til Kulturministeriets område. Disse medarbejdere skulle fortsat være omfattet af de kommunale overenskomster, hvilket gav anledning til en ekstra belastning i centrets lønenhed i starten af I slutningen af 2007 stod én af ministerområdets store kultur instituioner uden lønmedarbejder og måtte derfor i en periode købe lønydelsen i administrationscentret. Regnskab 2007 var et år med store reformer på regnskabsområdet. For det første blev omkostningsreformen fuldt implementeret i 2007 samtidig med at en ny kontoplan trådte i kraft. Økonomi Ud over den løbende betjening af centerets økonomikunder, har implementering af omkostningsreformen i 2007 ført til en stigende efterspørgsel efter Økonomienhedens bistand til løsning af ad hoc opgaver for de institutioner, som ikke er økonomikunder i KUMADM.

7 -7- It Ultimo 2007 afsluttede KUMADMs it-afdeling, overflytningen af 12 institutioners administrative pc-arbejdspladser til den nye fælles it-platform. En proces som har strakt sig over to år, og som har trukket mange ressourcer i KUMADMs itafdeling. Sekretariatsbetjening Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning holdt et møde med ministeren i december Ministeren gav udtryk for stor tilfredshed med udvalgets arbejde, også i forbindelse med samarbejdet om ph.d.-stipendiet til evaluering af idræt for vanskeligt stillede børn, og gav lovning på, at der vil blive afsat et ph.d.- stipendium i forbindelse med Sportsår Herudover ønskede ministeren udvalgets og sekretariatets bistand til forhandlinger med andre ministerier om finansiering af forskning. Som opfølgning på mødet indsendte udvalget et katalog over mulige initiativer inden for idræt og forskning i forlængelse af regeringsgrundlaget. Rådet for zoologiske anlæg fik ny formand i 2007 da den siddende formand Niels Nygaard ønskede at udtræde af rådet, fordi han var blevet valgt som formand for Danmarks Idræts-Forbund. Den hidtidige næstformand Bent Jørgensen blev ny formand for resten af rådets indeværende funktionsperiode fra 1. juli 2007 til 30. juni Rådet har endvidere i 2007 afgivet indstilling til kulturministeren om fordelingen af det statslige driftstilskud for finansåret Dette skyldes et ønske om at friholde det nye råd for denne opgave, således at rådet får mere tid til at hellige sig bl.a. opgaven med at formulere det nye råds handlingsplan for den kommende 4 årige - periode. Servicecenter Servicecenteret i HCAB er forankret i KUMADM. I 2007 er samarbejdet omkring husets drift kommet på plads, og der er indgået en samarbejdsaftale mellem husets institutioner. Koncernprojekter KUMADMs projektledere har i 2007 haft ansvaret for en række større og mindre projekter. Implementeringen af Gatetrade, som var påbegyndt i 2006, blev afsluttet i 1. kvartal Pilotimplementering af ScanJour Captia i Nationalmuseet og Danmarks Biblioteksskole foråret 2007 med efterfølgende implementering i yderligere seks institutioner. To opgraderinger af Navision Stat i foråret 2007, samt

8 -8- analyse af Navision Stat mhp. standardisering og sammenlægning. Koordinering i forbindelse med de to nye it-kunder. Delegerede opgaver I 2006 blev den statslige sikkerhedsstandard DS 484 implementeret på kulturministeriets område. Departementet har uddelegeret tilsynsforpligtelsen til KUM- ADM, og KUMADM har i 2007 gennemført 15 ud af 16 planlagte it-tilsynsbesøg på institutionerne. It-tilsynet på én institution er udskudt efter ønske fra institutionen. Toplederforum godkendte primo 2007 en it-strategi for hele ministerområdet, og KUMADM har derefter udarbejdet handlingsplaner for, hvordan strategien implementeres på ministerområdet. I 2007 har KUMADM endvidere igangsat arbejdet med udvikling af en fælles it-arkitekturpolitik på ministerområdet, som forventes forelagt toplederforum medio Rådgivning Der har i 2007 været stor efterspørgsel efter KUMADMs udbudsrådgivning. KUM- ADM har således ydet rådgivning i 30 forskellige udbudssager i I syv af disse har bistanden strakt sig over hele udbudsforretningen fra start til slut. I 2007 blev det første fælles udbud på ministerområdet gennemført, ved indgåelse af en 3-årig kontrakt for rengøring og vinduespolering for 36 institutioner på ministerområdet. Fællesudbuddet resulterede i en årlig besparelse på 6 mio. kr. fordelt på de 36 institutioner, der deltog i udbuddet. I 2007 blev der etableret en indkøbskoordineringsfunktion i KUMADM, hvis opgave det bl.a. er at sikre formidling og implementering af de forpligtende indkøbsaftaler, som Finansministeriet løbende indgår på vegne af hele staten. Etablering af indkøbsfunktionen er blevet godt modtaget på ministerområdet. Således viste brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i efteråret 2007, at 74 % af brugerne er tilfredse med den ydelse, de får leveret fra indkøbsfunktionen, og alle institutionerne i stort omfang gør brug af indkøbsfunktionen. I 2007 er der på byggesagsområdet afsluttet to større byggerier og et mindre anlægsarbejde. Begge sagerne er afsluttet inden for den afsatte tid og det afsatte budget. I 2007 blev der derudover afsluttet syv mindre byggesager, mens der ved udgangen af året var 16 verserende byggesager, som fortsætter ind i Personalejuristernes primære opgave er at bistå med rådgivning i personalesager til alle statsinstitutionerne på ministerområdet. Samtidig er der tradition for, at de selvejende kulturinstitutioner også benytter ordningen. I 2007 steg de selvejende institutioners efterspørgsel efter rådgivning både i relation til antal henvendel-

9 -9- ser og antal institutioner der søgte råd. KUMADMs personalejurister har i 2007 planlagt og gennemført ansættelsesprocessen for syv institutionsledere på kulturministeriets område, der er udarbejdet en åremålspolitik for ministerområdet samt udarbejdet en lang række paradigmer for de centrale elementer i et ansættelsesforhold. KUMADM har som noget nyt i 2007 undervist selvejende museers administrative medarbejdere på kurser i personalejura. Målopfyldelse Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Tilskud 3.263, Administrativ drift , Koncernopgaver , I alt , Som det fremgår af tabel 1, er størstedelen af KUMADMs omkostninger bundet op på administrativ drift, som omfatter KUMADMs betalingsydelser indenfor løn, regnskab, økonomi og it. Der henvises endvidere til bilag 1: Oversigt over målopfyldelse. KUMADM har i driftsaftalen for resultatkrav. 12 af resultatkravene er opfyldt, mens et er delvist opfyldt., Det er endvidere aftalt med departementet, at resultatkravet om styrkelse af økonomirapportering og ledelsesinformation udgår, af driftsaftalen for 2007, idet resultatkravet var bundet op på Økonomistyrelsens ØS LDV-løsning., som ikke nåede at blive leveret i 2007.

10 Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger , , , kr , , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af figur 1 har KUMADM et overskud i Resultatet vurderes tilfredsstillende i lyset af, at en række investeringer og projekter er udskudt til Fra 2008 ændres sammensætningen af KUMADMs indtægter. Den nye betalingsmodel, som træder i kraft fra 2008, medfører, at KUMADM i langt højere grad end tidligere selv skal indhente indtægter. Figur 2: Balancens sammensætning , , , kr , , , ,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver

11 -11- Aktiver og passiver forventes at blive reduceret lidt i Baggrunden for dette er, at KUMADM i 2006 foretog store investeringer i ny it-platform, hvor størstedelen først skal reinvesteres i De største aktivposter herudover er det tilskudsadministrative system TAS og tilgodehavenderne. De største passivposter er den langfristede gæld, donation og leverandørgæld. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning kr. 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital KUMADMs egenkapital består af startkapitalen på 0,84 mio. kr. og et positivt overført overskud på ca. 6,5 mio. kr. Det overførte overskud forventes at blive indefrosset med vedtagelsen af Finansloven for 2008, og er således ikke disponeret anvendt i Figur 4: Låneramme og SKB-gæld kr ,0 5000,0 0,0-5000, , , , , , , Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Den samlede udnyttelsesgrad af lånerammen er ultimo 2007 på 86,4 %.

12 -12- Årets resultat kan forklares med, at følgende projekter og investeringer er udskudt til 2008: Implementering af ESDH i KUMADM Investering i et nyt nødstrømsanlæg Investering i diverse it-sikkerhedsløsninger Implementering af e-ordre Implementering af CMS-system LEAN og organisationsudviklingsprojekter Tabel 2: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Reservationsbev Kulturel rammebevilling Udgifter Indtægter , ,1 Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Reservationsbev. Reservationsbev. Anden bev. Reservationsbev. Anden bev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev Kultur i kommunerne Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov Tilskud til zoologiske anlæg Anlægstilskud på museumsområdet Det Fynske kunstakademi og det Jyske Kunstakademi Designskolen Kolding Diverse tilskud m.v Idræt for vanskeligt stillede børn Tilskud til handicapkonsulenter The Danish Year of Sports Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0

13 -13- Der henvises til bilag 2: Tilskudsregnskab for regnskabsmæssige forklaringer til KUMADMs administrerede udgifter og indtægter Finansielle nøgletal Der henvises til bilag 4 Nøgletal Forventninger til kommende år KUMADMs nettoudgiftsbevilling reduceres markant i KUMADMs nye betalingsmodel har medført en rebalancering af bevilling overfor servicerede institutioner. Det betyder, at KUMADM i 2008 i endnu højere grad skal opkræve betaling for leverede ydelser. De kommende år vil være præget af implementeringen af regeringens beslutning om etablering af to administrative servicecentre, som skal varetage IT, løn, regnskab og rejseadministration for hele staten. Regeringens beslutning betyder, at ca. 35 medarbejdere ventes overført fra KUMADM til de nye servicecentre. Kulturministeriets departement har nedsat en Task Force, som får til opgave at planlægge processen for overflytning af medarbejdere for hele ministerområdet til de nye servicecentre. Denne Task Force bliver fysisk placeret i HCAB og departementet har udpeget KUMADMs vicedirektør Thomas Sjøstrøm Bang som ansvarlig for implementeringsopgaven. KUMADM har i 2007 mærket, at det er blevet vanskeligere at rekruttere kvalificerede medarbejdere med kompetencer inden for økonomistyring og løn. KUM- ADM vurderer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år, hvorfor rekruttering og fastholdelse af medarbejderne vil være i fokus. KUMADM har i 2007 mærket en generel tendens til øget efterspørgsel på koncernforvaltningsydelserne, og dette har ført til, at der i 2008 gennemføres en opnormering af rådgivningsfunktionerne inden for byggesager, udbud og personalejura.

14 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets resultat Andel opfyldte resultatkrav Tilskud 0, , ,3 5 % 0/0 Administrativ drift , , ,7 567 % 6/7 Koncernopgaver ,6-830, ,6-472 % 6/6 I alt , , ,6 100 % 12/13 Indtægter og omkostninger balancerer for opgaven Tilskud. Det økonomiske resultat for opgaverne Administrativ drift og Koncernopgaver indikerer, at der er en underdækning på Koncernopgaver, der finansieres af Administrativ drift. Indtægtsført bevilling er fordelt forholdsmæssigt efter omkostningernes andel af de samlede omkostninger. Denne fordelingsnøgle er udtryk for et skøn, da KU- MADM bevilling ikke er øremærket til henholdsvis administrativ drift og koncernopgaver. Med den nye betalingsmodel er der taget højde for denne usikkerhed, idet det fra 2008 kun er koncernopgaver, der er bevillingsfinansierede. KUMADM har stort set opfyldt alle de resultatmål der er opstillet i centrets driftsaftale for 2007, jf. bilag 1. Et mål er ikke opfyldt og baggrunden herfor bliver forklaret i afsnit Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Besvarelse på brugerundersøgelse i 2007 skal for de enkelte ydelser være på niveau eller bedre end besvarelserne i 2006 For hovedparten af KUMADMs ydelser i brugerundersøgelsen for 2007 var tilfredsheden enten bedre eller den samme som ved brugerundersøgelsen i Regnskabsydelsen fik som den eneste ydelse et dårligere resultat i 2007 end i I 2006 var 70 % af regnskabskunderne tilfredse med den ydelse de fik leveret. Denne tilfredshed var faldet til 64 % i Hovedårsagen til den faldende kundetilfredshed skal formentlig bl.a. findes i, at 2007 var et år med store reformer på regnskabsområdet, samt en mangel på dialog mellem kunden og den ansvarlige regnskabsmedarbejder.

15 -15- For det første blev omkostningsreformen fuldt implementeret i 2007 samtidig med at en ny kontoplan trådte i kraft. I løbet af 2007 skulle der endvidere ske et skift fra Jyske Bank til Danske Bank, som viste sig at være teknisk vanskeligere at gennemføre end først antaget. Regnskabsenheden har på grund af de store reformer været præget af ressourcemangel, og da der samtidig har været tilgang af regnskabskunder ultimo 2006 og primo 2007, har arbejdspresset i regnskabsenheden været markant. Som følge af nye arbejdsopgaver som følge af omkostningsreformen samt kundetilgangen har regnskabsenheden fået tilført tre årsværk i For at imødekomme behovet for en bedre dialog mellem KUMADMs regnskabskunder og KUMADMs regnskabsmedarbejdere vil der i 2008 blive arrangeret kundemøder på sagsbehandlerniveau, hvor løsning af de konkrete regnskabsopgaver kan drøftes. Brugerundersøgelse: it-slutbrugerne Efter aftale med departementet skulle KUMADM i 2007 både spørge ledelsen på institutionerne og slutbrugerne om, hvor tilfredse de var med KUMADMs itydelser. Blandt institutionslederne var tilfredsheden med KUMADMs it-ydelser steget fra 33 % i 2006 til 73 % i Blandt slutbrugerne (som ikke indgik i undersøgelsen for 2006) var kundetilfredsheden på 54 % i Den generelle holdning blandt slutbrugerne er således, at KUMADMs it-service ikke er god nok. KUMADM skal derfor fortsat havde fokus på forbedring af kvaliteten af sin itleverance. Baggrunden for forskellen i resultatet mellem institutionslederne og slutbrugeren, er formentlig, at KUMADM og institutionslederne ikke har været gode nok til at få formidlet ud til slutbrugeren, hvilke ydelser KUMADM skal levere ifølge samarbejdsaftalerne. Mange slutbrugere har således forventninger, som går udover, hvad KUMADM er forpligtet til at levere ifølge samarbejdsaftalerne. KUMADM har derfor en formidlingsopgave i 2008, som går ud på at få afstemt slutbrugernes forventninger med indholdet i de indgåede samarbejdsaftaler. For at sikre en bedre dialog med slutbrugeren vil KUMADM i 2008 indføre en telefonsupport som supplement til den eksisterende Helpdeskordning. KUMADM igangsatte i 2007 et organisationsudviklingsprojekt, som bl.a. skal understøtte centrets forretningsgange og kundebetjening. Dette projekt i samarbejde med nye kvalitetsmål for it-afdelingen skal gerne bidrage til, at kundetilfredsheden blandt slutbrugerne bliver højere i 2008, end den var i 2007.

16 Redegørelse for reservation Tabel 4: Reservation, hovedkonto [ ] Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Administrativ drift 743,0 401,3 341,7 Indeklimaundersøgelse ,0 0,0 100, LIS-system Organisationsudvikling ,0 401,3 11, KUMADM har reserveret bevilling fra Der verserer stadig en sag med Slotsog Ejendomsstyrelsen/Jorchs Ejendomme om indeklimaundersøgelse samt udbedring af et fraflyttet lejemål. Sagen forventes afsluttet i Implementering af ØS LDV i KUMADM er blevet udskudt til 2008, derfor er reservationen til LIS-system ikke anvendt.

17 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Data anvendt i regnskabskapitlet stammer fra SKS Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 0, , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-401,3-341,7 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 0, , ,7 Salg af varer og tjenesteydelser 0, , ,1 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt 0, , ,8 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0, , ,2 Forbrugsomkostninger i alt 0, , ,2 1 Personaleomkostninger Lønninger 0, , ,6 Andre personaleomkostninger 0,0 158,7 178,2 Pension 0, , ,8 Lønrefusion 0, , ,9 Personaleomkostninger i alt 0, , ,6 Af- og nedskrivninger 0, , ,9 Andre ordinære driftsomkostninger 0, , ,5 Ordinære driftsomkostninger i alt 0, , ,2 Resultat af ordinær drift 0, , ,5 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0, , ,5 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster 0,0-541,0-100,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0-589,9-300,0

18 -18- Finansielle omkostninger 0,0 318,9 400,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,0-812,1 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0-812,1 0,0 Resultatopgørelsen viser et overskud på ca. 0,8 mio. kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende, idet en række projekter og investeringer er udskudt til Der henvises til note 1 i afsnit 5 vedrørende personaleomkostninger. Bevillingstallet for budget 2008 består af bevilling på FFL08-II samt forventede TB-transaktioner for 2008, der ikke er indarbejdet på FFL08-II. Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 0,0-812,1 0,0 Det overførte overskud er indefrosset og budgetteres derfor videreført til Balancen Tabel 7: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 842,0 842,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger 0,0 0, , ,4 Erhvervede koncenssioner, Reserveret egenkapital 0,0 0,0 patenter m.v , ,2 Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 opførelse 0,0 70,0 Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten 0,0 0,0 alt 9.481, ,6 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 5.762, ,5 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 423, , ,6 0,0 0, , ,3 842,0 842,0 Egenkapital i alt 6.604, ,5 Hensatte forpligtelser 123,1 248,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 6.641, ,2 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Donationer , ,2 Prioritetsgæld 0,0 0,0

19 -19- Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 0,0 0,0 842,0 842, , ,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,4 Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 5.804, , , ,9 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 912, ,4 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 1.969, ,3 FF5 Uforrentet konto , ,8 Reserveret bevilling 743,0 341,7 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 1.241, , , ,8 fremmed regning Andre likvider 6,8 0,0 Periodeafgrænsningsposter ,0 0,0 Likvide beholdninger i alt , ,9 Kortfristet gæld i alt 11, ,3 Omsætningsaktiver i alt , ,0 Gæld i alt , ,7 Aktiver i alt , ,9 Passiver i alt , ,9 Vedrørende noter til anlægsaktiver og hensatte forpligtelser henvises der til note 2, 3 og 4 i afsnit 5. Ultimo 2006 udsendte KUMADM opkrævning for betaling af ydelser for hele 2006, hvorfor tilgodehavenderne ultimo 2006 var meget store. Tilgodehavenderne er indbetalt i løbet af 2007, hvorfor tilgodehavenderne er reduceret væsentligt i FF7 kontoen har haft en stor tilgang af likviditet i løbet af Årsagen er, at KUMADM havde mange tilgodehavender primo 2007, som så er indbetalt i løbet af året. Posten Anden kortfristet gæld har modsat fortegn af det forventede. Det skyldes, at KUMADM ultimo 2007 modtog afregning af købsmoms for periode 12/2007. Den tilhørende bankpost blev ikke indlæst i 2007 og posten blev derfor ikke udlignet på kontoen. Posten er udlignet på kontoen primo Der blev lavet nogle fejlprimoposteringer vedrørende donationer og periodeafgrænsningsposter i forbindelse med bogføringen af den endeligt tilpassede åbningsbalance pr De er rettet op i løbet af 2007 og saldiene ultimo 2007 er retvisende. I forbindelse med omlægning til den ny kontoplan er poster vedrørende systemtekniske konti m.v. ændret fra at være et aktiv til nu at være et passiv, hvorfor der er en afvigelse mellem primo 2007 i SKS og den godkendte åbningsbalance. Posterne er i SKS vist under Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti.

20 Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser Egenkapital primo R-året 6.604,2 Startkapital primo 842,0 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 842,0 Opskrivninger primo 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 Overført overskud primo 5.762,2 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 143,3 +Regulering (diverse) 0,0 +Overført fra årets resultat 812,1 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo 6.717,5 Egenkapital ultimo R-året 7.559,5 Egenkapitalen stemmer ikke med egenkapitalen på bevillingsafregningen. Det skyldes, at posterne Flytning mellem bogføringskredse samt Udsaldering FF1 ikke indgår i egenkapitalen på bevillingsafregningen. Herudover er der forskel i afrundingsdifferencerne på overført overskud ultimo 2006 mellem SKS og bevillingsafregningen. De beskrevne problemer i overensstemmelsen mellem SKS og bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem vil blive søgt løst i samarbejde med Økonomistyrelsen i Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Ultimo 2007 er værdien af anlægsaktiverne større end de langfristede gældsforpligtelser. Det skyldes, at likviditeten opgøres pr. 31. december 2007 og KUMADM har foretaget anskaffelser af anlægsaktiver i supplementsperioden. Herudover er der ført en rentepost på gældskontoen Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing ultimo Lønsumsloft ,0 Lønforbrug* ,2 Difference 102, ,2 *Efterindtægt på ca kr. udbetalt i 2007 indgår ikke i det lønsumsforbrug, der holdes op mod lønsumsloftet. Lønsumsforbruget i tabel 9 afviger derfor fra de samlede personaleomkostninger, der fremgår af resultatopgørelsen.

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere