Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Supplerende noter 32-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 2: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Tabel 4: Reservation Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9: Inddækning af merforbrug Tabel 10: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Tilskudsregnskab Bilag 3: Udestående tilsagn Bilag 4: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling Supplerende noter til regnskabet Supplerende note Supplerende Bilag Bilag 7: Resultater af brugerundersøgelserne 2007

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Kulturministeriets Administrationscenter er et fællesadministrativt center på Kulturministeriets område. Kulturministeriets Administrationscenter blev etableret 1. september 2005, jf. aktstykke 168 af 7. juni Kulturministeriets Administrationscenter var i 2007 omfattet af en driftsaftale indgået med Kulturministeriets departement. Det er Kulturministeriets Administrationscenters mission at arbejde for at fremme kvalitet og effektivitet i varetagelsen af de administrative drifts- og udviklingsopgaver på Kulturministeriets område. Visionen for Kulturministeriets Administrationscenter er, at centret skal: være en effektiv og konkurrencedygtig leverandør af administrative ydelser af høj kvalitet sikre koordinering, udvikling og effektivisering af ministerområdets administrative processer være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte administrative ydelser, som respekterer og understøtter de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for skabe et arbejdsmiljø præget af trivsel og udvikling Kulturministeriets Administrationscenter leverer ydelser inden for følgende produktområder: - Tilskud - Administrativ drift - Koncernopgaver Tilskud Kulturministeriets Administrationscenter varetager opgaver vedrørende tips- og tilskudsadministration. I denne forbindelse deltager administrationscentret i forberedelsen af det årlige Tipsaktstykke, ligesom centret administrerer Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Administrativ drift Administrationscentret leverer administrative driftsydelser til en række af ministerområdets statsinstitutioner. Der leveres således ydelserne inden for områderne løn, regnskab, økonomi, it, sekretariatsbetjening af eksterne råd og udvalg samt drift af husets servicecenter.

5 -5- Koncernopgaver Administrationscentret varetager en række opgaver, der er vendt mod hele ministerområdet. Det drejer sig om: Koncernprojekter (ESDH, E-faktura, Navision Stat) Delegerede opgaver (Tilsyn med it-sikkerhed, it-arkitektur, it-strategi) Rådgivning (vedr. personalejura, udbud, indkøb og byggesager) 1.2. Årets faglige resultater Efter indflytningen på H. C. Andersens Boulevard 2 (HCAB) i efteråret 2006 blev 2007 året, hvor alle kom på plads i huset. I februar 2007 blev der holdt en indvielsesfest arrangeret af de tre styrelser og KUMADM i fællesskab. Den fælles adresse på HCAB har givet de tre styrelser og KUMADM bedre muligheder for at samarbejde på tværs af institutionerne. Ud over det samarbejde, der naturligt udspringer af driften af husets fælles servicecenter, er der således i 2007 etableret et samarbejde om fælles kursusforløb, ligesom der er etableret en række tværgående faglige netværk. Samtidig har KUMADM og styrelserne indgået et samarbejde med departementet om elevrekruttering og udvikling af en projektlederuddannelse for hele ministerområdet. KUMADMs bemanding er siden etableringen vokset fra ca. 40 til ca. 80 medarbejdere. Den store vækst i organisationen har betydet, at ledelsen i 2007 vurderede, at der var behov for en organisationsændring. Det førte til beslutningen om at ansætte en administrationschef med ansvar for den interne administration samt koncernforvaltningsopgaverne. Med tiltrædelse af den nye administrationschef pr. 1. januar 2008 blev organisationsændringen effektueret. I 2007 påbegyndte KUMADM endvidere et større organisationsudviklingsprojekt, med henblik på at iværksætte en målrettet udvikling af centrets organisation, medarbejdere og ledere. Der blev udarbejdet en ansøgning til Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), som i november 2007 valgte at støtte projektet med 0,5 mio. kr. Også i forhold til antal kunder har KUMADM siden etableringen oplevet vækst. KUMADM har således i 2007 haft en kundetilgang på to nye it-kunder, tre nye økonomikunder samt én ny regnskabskunde. Et meget væsentligt element i forhold til KUMADMs struktur/opbygning blev fastsat i 2007 i forbindelse med beslutningen af en ny betalingsmodel for KUM- ADM ydelser. Modellen bygger på en ensartet betalingsform for alle KUMADMs kunder, så det reelle omkostningsniveau bliver synligt. Det betyder, at KUM- ADMs ydelser på løn, regnskab og økonomi fra 2008 finansieres via timebetaling,

6 -6- mens it-ydelserne finansieres via en abonnementsordning. Den nye betalingsmodel indebærer endvidere implementering af et helt nyt ydelseskatalog med beskrivelse af de enkelte ydelser, samt servicemål for disse. Resultater inden for de enkelte ydelsesområder Nedenfor findes en kort gennemgang af årets resultat for de enkelte ydelser. Resultaterne i 2007 afspejler, at 2007 var det første år, hvor KUMADM fysisk blev placeret under samme tag, og for alvor kunne igangsætte en ensartet udvikling af centrets kundebetjening. Det er KUMADMs vurdering, at de samlede resultater for 2007 er tilfredsstillende. Tilskud Pr. 1. januar 2007 fik KUMADM overført et antal nye tilskudsordninger. Departementet overførte således administrationen af de regionale kulturaftaler samt driftsmidler til Designskolen Kolding, Odsherred Teaterskole, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi til KUMADM. Desuden overtog KUMADM administrationen af de tidligere amtslige tilskud for en 4-årig periode og ligeledes den tidligere amtslige halvdel af tilskuddet til handicapidrætskonsulenter. Løn Primo 2007 blev der som følge af kommunalreformen overført en række medarbejdere til Kulturministeriets område. Disse medarbejdere skulle fortsat være omfattet af de kommunale overenskomster, hvilket gav anledning til en ekstra belastning i centrets lønenhed i starten af I slutningen af 2007 stod én af ministerområdets store kultur instituioner uden lønmedarbejder og måtte derfor i en periode købe lønydelsen i administrationscentret. Regnskab 2007 var et år med store reformer på regnskabsområdet. For det første blev omkostningsreformen fuldt implementeret i 2007 samtidig med at en ny kontoplan trådte i kraft. Økonomi Ud over den løbende betjening af centerets økonomikunder, har implementering af omkostningsreformen i 2007 ført til en stigende efterspørgsel efter Økonomienhedens bistand til løsning af ad hoc opgaver for de institutioner, som ikke er økonomikunder i KUMADM.

7 -7- It Ultimo 2007 afsluttede KUMADMs it-afdeling, overflytningen af 12 institutioners administrative pc-arbejdspladser til den nye fælles it-platform. En proces som har strakt sig over to år, og som har trukket mange ressourcer i KUMADMs itafdeling. Sekretariatsbetjening Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning holdt et møde med ministeren i december Ministeren gav udtryk for stor tilfredshed med udvalgets arbejde, også i forbindelse med samarbejdet om ph.d.-stipendiet til evaluering af idræt for vanskeligt stillede børn, og gav lovning på, at der vil blive afsat et ph.d.- stipendium i forbindelse med Sportsår Herudover ønskede ministeren udvalgets og sekretariatets bistand til forhandlinger med andre ministerier om finansiering af forskning. Som opfølgning på mødet indsendte udvalget et katalog over mulige initiativer inden for idræt og forskning i forlængelse af regeringsgrundlaget. Rådet for zoologiske anlæg fik ny formand i 2007 da den siddende formand Niels Nygaard ønskede at udtræde af rådet, fordi han var blevet valgt som formand for Danmarks Idræts-Forbund. Den hidtidige næstformand Bent Jørgensen blev ny formand for resten af rådets indeværende funktionsperiode fra 1. juli 2007 til 30. juni Rådet har endvidere i 2007 afgivet indstilling til kulturministeren om fordelingen af det statslige driftstilskud for finansåret Dette skyldes et ønske om at friholde det nye råd for denne opgave, således at rådet får mere tid til at hellige sig bl.a. opgaven med at formulere det nye råds handlingsplan for den kommende 4 årige - periode. Servicecenter Servicecenteret i HCAB er forankret i KUMADM. I 2007 er samarbejdet omkring husets drift kommet på plads, og der er indgået en samarbejdsaftale mellem husets institutioner. Koncernprojekter KUMADMs projektledere har i 2007 haft ansvaret for en række større og mindre projekter. Implementeringen af Gatetrade, som var påbegyndt i 2006, blev afsluttet i 1. kvartal Pilotimplementering af ScanJour Captia i Nationalmuseet og Danmarks Biblioteksskole foråret 2007 med efterfølgende implementering i yderligere seks institutioner. To opgraderinger af Navision Stat i foråret 2007, samt

8 -8- analyse af Navision Stat mhp. standardisering og sammenlægning. Koordinering i forbindelse med de to nye it-kunder. Delegerede opgaver I 2006 blev den statslige sikkerhedsstandard DS 484 implementeret på kulturministeriets område. Departementet har uddelegeret tilsynsforpligtelsen til KUM- ADM, og KUMADM har i 2007 gennemført 15 ud af 16 planlagte it-tilsynsbesøg på institutionerne. It-tilsynet på én institution er udskudt efter ønske fra institutionen. Toplederforum godkendte primo 2007 en it-strategi for hele ministerområdet, og KUMADM har derefter udarbejdet handlingsplaner for, hvordan strategien implementeres på ministerområdet. I 2007 har KUMADM endvidere igangsat arbejdet med udvikling af en fælles it-arkitekturpolitik på ministerområdet, som forventes forelagt toplederforum medio Rådgivning Der har i 2007 været stor efterspørgsel efter KUMADMs udbudsrådgivning. KUM- ADM har således ydet rådgivning i 30 forskellige udbudssager i I syv af disse har bistanden strakt sig over hele udbudsforretningen fra start til slut. I 2007 blev det første fælles udbud på ministerområdet gennemført, ved indgåelse af en 3-årig kontrakt for rengøring og vinduespolering for 36 institutioner på ministerområdet. Fællesudbuddet resulterede i en årlig besparelse på 6 mio. kr. fordelt på de 36 institutioner, der deltog i udbuddet. I 2007 blev der etableret en indkøbskoordineringsfunktion i KUMADM, hvis opgave det bl.a. er at sikre formidling og implementering af de forpligtende indkøbsaftaler, som Finansministeriet løbende indgår på vegne af hele staten. Etablering af indkøbsfunktionen er blevet godt modtaget på ministerområdet. Således viste brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i efteråret 2007, at 74 % af brugerne er tilfredse med den ydelse, de får leveret fra indkøbsfunktionen, og alle institutionerne i stort omfang gør brug af indkøbsfunktionen. I 2007 er der på byggesagsområdet afsluttet to større byggerier og et mindre anlægsarbejde. Begge sagerne er afsluttet inden for den afsatte tid og det afsatte budget. I 2007 blev der derudover afsluttet syv mindre byggesager, mens der ved udgangen af året var 16 verserende byggesager, som fortsætter ind i Personalejuristernes primære opgave er at bistå med rådgivning i personalesager til alle statsinstitutionerne på ministerområdet. Samtidig er der tradition for, at de selvejende kulturinstitutioner også benytter ordningen. I 2007 steg de selvejende institutioners efterspørgsel efter rådgivning både i relation til antal henvendel-

9 -9- ser og antal institutioner der søgte råd. KUMADMs personalejurister har i 2007 planlagt og gennemført ansættelsesprocessen for syv institutionsledere på kulturministeriets område, der er udarbejdet en åremålspolitik for ministerområdet samt udarbejdet en lang række paradigmer for de centrale elementer i et ansættelsesforhold. KUMADM har som noget nyt i 2007 undervist selvejende museers administrative medarbejdere på kurser i personalejura. Målopfyldelse Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Tilskud 3.263, Administrativ drift , Koncernopgaver , I alt , Som det fremgår af tabel 1, er størstedelen af KUMADMs omkostninger bundet op på administrativ drift, som omfatter KUMADMs betalingsydelser indenfor løn, regnskab, økonomi og it. Der henvises endvidere til bilag 1: Oversigt over målopfyldelse. KUMADM har i driftsaftalen for resultatkrav. 12 af resultatkravene er opfyldt, mens et er delvist opfyldt., Det er endvidere aftalt med departementet, at resultatkravet om styrkelse af økonomirapportering og ledelsesinformation udgår, af driftsaftalen for 2007, idet resultatkravet var bundet op på Økonomistyrelsens ØS LDV-løsning., som ikke nåede at blive leveret i 2007.

10 Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter og omkostninger , , , kr , , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af figur 1 har KUMADM et overskud i Resultatet vurderes tilfredsstillende i lyset af, at en række investeringer og projekter er udskudt til Fra 2008 ændres sammensætningen af KUMADMs indtægter. Den nye betalingsmodel, som træder i kraft fra 2008, medfører, at KUMADM i langt højere grad end tidligere selv skal indhente indtægter. Figur 2: Balancens sammensætning , , , kr , , , ,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver

11 -11- Aktiver og passiver forventes at blive reduceret lidt i Baggrunden for dette er, at KUMADM i 2006 foretog store investeringer i ny it-platform, hvor størstedelen først skal reinvesteres i De største aktivposter herudover er det tilskudsadministrative system TAS og tilgodehavenderne. De største passivposter er den langfristede gæld, donation og leverandørgæld. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning kr. 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital KUMADMs egenkapital består af startkapitalen på 0,84 mio. kr. og et positivt overført overskud på ca. 6,5 mio. kr. Det overførte overskud forventes at blive indefrosset med vedtagelsen af Finansloven for 2008, og er således ikke disponeret anvendt i Figur 4: Låneramme og SKB-gæld kr ,0 5000,0 0,0-5000, , , , , , , Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Den samlede udnyttelsesgrad af lånerammen er ultimo 2007 på 86,4 %.

12 -12- Årets resultat kan forklares med, at følgende projekter og investeringer er udskudt til 2008: Implementering af ESDH i KUMADM Investering i et nyt nødstrømsanlæg Investering i diverse it-sikkerhedsløsninger Implementering af e-ordre Implementering af CMS-system LEAN og organisationsudviklingsprojekter Tabel 2: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Reservationsbev Kulturel rammebevilling Udgifter Indtægter , ,1 Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Reservationsbev. Reservationsbev. Anden bev. Reservationsbev. Anden bev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev. Reservationsbev Kultur i kommunerne Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov Tilskud til zoologiske anlæg Anlægstilskud på museumsområdet Det Fynske kunstakademi og det Jyske Kunstakademi Designskolen Kolding Diverse tilskud m.v Idræt for vanskeligt stillede børn Tilskud til handicapkonsulenter The Danish Year of Sports Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , , , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0

13 -13- Der henvises til bilag 2: Tilskudsregnskab for regnskabsmæssige forklaringer til KUMADMs administrerede udgifter og indtægter Finansielle nøgletal Der henvises til bilag 4 Nøgletal Forventninger til kommende år KUMADMs nettoudgiftsbevilling reduceres markant i KUMADMs nye betalingsmodel har medført en rebalancering af bevilling overfor servicerede institutioner. Det betyder, at KUMADM i 2008 i endnu højere grad skal opkræve betaling for leverede ydelser. De kommende år vil være præget af implementeringen af regeringens beslutning om etablering af to administrative servicecentre, som skal varetage IT, løn, regnskab og rejseadministration for hele staten. Regeringens beslutning betyder, at ca. 35 medarbejdere ventes overført fra KUMADM til de nye servicecentre. Kulturministeriets departement har nedsat en Task Force, som får til opgave at planlægge processen for overflytning af medarbejdere for hele ministerområdet til de nye servicecentre. Denne Task Force bliver fysisk placeret i HCAB og departementet har udpeget KUMADMs vicedirektør Thomas Sjøstrøm Bang som ansvarlig for implementeringsopgaven. KUMADM har i 2007 mærket, at det er blevet vanskeligere at rekruttere kvalificerede medarbejdere med kompetencer inden for økonomistyring og løn. KUM- ADM vurderer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år, hvorfor rekruttering og fastholdelse af medarbejderne vil være i fokus. KUMADM har i 2007 mærket en generel tendens til øget efterspørgsel på koncernforvaltningsydelserne, og dette har ført til, at der i 2008 gennemføres en opnormering af rådgivningsfunktionerne inden for byggesager, udbud og personalejura.

14 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets resultat Andel opfyldte resultatkrav Tilskud 0, , ,3 5 % 0/0 Administrativ drift , , ,7 567 % 6/7 Koncernopgaver ,6-830, ,6-472 % 6/6 I alt , , ,6 100 % 12/13 Indtægter og omkostninger balancerer for opgaven Tilskud. Det økonomiske resultat for opgaverne Administrativ drift og Koncernopgaver indikerer, at der er en underdækning på Koncernopgaver, der finansieres af Administrativ drift. Indtægtsført bevilling er fordelt forholdsmæssigt efter omkostningernes andel af de samlede omkostninger. Denne fordelingsnøgle er udtryk for et skøn, da KU- MADM bevilling ikke er øremærket til henholdsvis administrativ drift og koncernopgaver. Med den nye betalingsmodel er der taget højde for denne usikkerhed, idet det fra 2008 kun er koncernopgaver, der er bevillingsfinansierede. KUMADM har stort set opfyldt alle de resultatmål der er opstillet i centrets driftsaftale for 2007, jf. bilag 1. Et mål er ikke opfyldt og baggrunden herfor bliver forklaret i afsnit Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Besvarelse på brugerundersøgelse i 2007 skal for de enkelte ydelser være på niveau eller bedre end besvarelserne i 2006 For hovedparten af KUMADMs ydelser i brugerundersøgelsen for 2007 var tilfredsheden enten bedre eller den samme som ved brugerundersøgelsen i Regnskabsydelsen fik som den eneste ydelse et dårligere resultat i 2007 end i I 2006 var 70 % af regnskabskunderne tilfredse med den ydelse de fik leveret. Denne tilfredshed var faldet til 64 % i Hovedårsagen til den faldende kundetilfredshed skal formentlig bl.a. findes i, at 2007 var et år med store reformer på regnskabsområdet, samt en mangel på dialog mellem kunden og den ansvarlige regnskabsmedarbejder.

15 -15- For det første blev omkostningsreformen fuldt implementeret i 2007 samtidig med at en ny kontoplan trådte i kraft. I løbet af 2007 skulle der endvidere ske et skift fra Jyske Bank til Danske Bank, som viste sig at være teknisk vanskeligere at gennemføre end først antaget. Regnskabsenheden har på grund af de store reformer været præget af ressourcemangel, og da der samtidig har været tilgang af regnskabskunder ultimo 2006 og primo 2007, har arbejdspresset i regnskabsenheden været markant. Som følge af nye arbejdsopgaver som følge af omkostningsreformen samt kundetilgangen har regnskabsenheden fået tilført tre årsværk i For at imødekomme behovet for en bedre dialog mellem KUMADMs regnskabskunder og KUMADMs regnskabsmedarbejdere vil der i 2008 blive arrangeret kundemøder på sagsbehandlerniveau, hvor løsning af de konkrete regnskabsopgaver kan drøftes. Brugerundersøgelse: it-slutbrugerne Efter aftale med departementet skulle KUMADM i 2007 både spørge ledelsen på institutionerne og slutbrugerne om, hvor tilfredse de var med KUMADMs itydelser. Blandt institutionslederne var tilfredsheden med KUMADMs it-ydelser steget fra 33 % i 2006 til 73 % i Blandt slutbrugerne (som ikke indgik i undersøgelsen for 2006) var kundetilfredsheden på 54 % i Den generelle holdning blandt slutbrugerne er således, at KUMADMs it-service ikke er god nok. KUMADM skal derfor fortsat havde fokus på forbedring af kvaliteten af sin itleverance. Baggrunden for forskellen i resultatet mellem institutionslederne og slutbrugeren, er formentlig, at KUMADM og institutionslederne ikke har været gode nok til at få formidlet ud til slutbrugeren, hvilke ydelser KUMADM skal levere ifølge samarbejdsaftalerne. Mange slutbrugere har således forventninger, som går udover, hvad KUMADM er forpligtet til at levere ifølge samarbejdsaftalerne. KUMADM har derfor en formidlingsopgave i 2008, som går ud på at få afstemt slutbrugernes forventninger med indholdet i de indgåede samarbejdsaftaler. For at sikre en bedre dialog med slutbrugeren vil KUMADM i 2008 indføre en telefonsupport som supplement til den eksisterende Helpdeskordning. KUMADM igangsatte i 2007 et organisationsudviklingsprojekt, som bl.a. skal understøtte centrets forretningsgange og kundebetjening. Dette projekt i samarbejde med nye kvalitetsmål for it-afdelingen skal gerne bidrage til, at kundetilfredsheden blandt slutbrugerne bliver højere i 2008, end den var i 2007.

16 Redegørelse for reservation Tabel 4: Reservation, hovedkonto [ ] Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Administrativ drift 743,0 401,3 341,7 Indeklimaundersøgelse ,0 0,0 100, LIS-system Organisationsudvikling ,0 401,3 11, KUMADM har reserveret bevilling fra Der verserer stadig en sag med Slotsog Ejendomsstyrelsen/Jorchs Ejendomme om indeklimaundersøgelse samt udbedring af et fraflyttet lejemål. Sagen forventes afsluttet i Implementering af ØS LDV i KUMADM er blevet udskudt til 2008, derfor er reservationen til LIS-system ikke anvendt.

17 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Data anvendt i regnskabskapitlet stammer fra SKS Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 0, , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-401,3-341,7 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 0, , ,7 Salg af varer og tjenesteydelser 0, , ,1 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt 0, , ,8 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0, , ,2 Forbrugsomkostninger i alt 0, , ,2 1 Personaleomkostninger Lønninger 0, , ,6 Andre personaleomkostninger 0,0 158,7 178,2 Pension 0, , ,8 Lønrefusion 0, , ,9 Personaleomkostninger i alt 0, , ,6 Af- og nedskrivninger 0, , ,9 Andre ordinære driftsomkostninger 0, , ,5 Ordinære driftsomkostninger i alt 0, , ,2 Resultat af ordinær drift 0, , ,5 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0, , ,5 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster 0,0-541,0-100,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0-589,9-300,0

18 -18- Finansielle omkostninger 0,0 318,9 400,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,0-812,1 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0-812,1 0,0 Resultatopgørelsen viser et overskud på ca. 0,8 mio. kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende, idet en række projekter og investeringer er udskudt til Der henvises til note 1 i afsnit 5 vedrørende personaleomkostninger. Bevillingstallet for budget 2008 består af bevilling på FFL08-II samt forventede TB-transaktioner for 2008, der ikke er indarbejdet på FFL08-II. Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 0,0-812,1 0,0 Det overførte overskud er indefrosset og budgetteres derfor videreført til Balancen Tabel 7: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 842,0 842,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger 0,0 0, , ,4 Erhvervede koncenssioner, Reserveret egenkapital 0,0 0,0 patenter m.v , ,2 Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 opførelse 0,0 70,0 Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten 0,0 0,0 alt 9.481, ,6 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 5.762, ,5 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 423, , ,6 0,0 0, , ,3 842,0 842,0 Egenkapital i alt 6.604, ,5 Hensatte forpligtelser 123,1 248,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 6.641, ,2 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Donationer , ,2 Prioritetsgæld 0,0 0,0

19 -19- Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 0,0 0,0 842,0 842, , ,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,4 Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 5.804, , , ,9 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 912, ,4 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 1.969, ,3 FF5 Uforrentet konto , ,8 Reserveret bevilling 743,0 341,7 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 1.241, , , ,8 fremmed regning Andre likvider 6,8 0,0 Periodeafgrænsningsposter ,0 0,0 Likvide beholdninger i alt , ,9 Kortfristet gæld i alt 11, ,3 Omsætningsaktiver i alt , ,0 Gæld i alt , ,7 Aktiver i alt , ,9 Passiver i alt , ,9 Vedrørende noter til anlægsaktiver og hensatte forpligtelser henvises der til note 2, 3 og 4 i afsnit 5. Ultimo 2006 udsendte KUMADM opkrævning for betaling af ydelser for hele 2006, hvorfor tilgodehavenderne ultimo 2006 var meget store. Tilgodehavenderne er indbetalt i løbet af 2007, hvorfor tilgodehavenderne er reduceret væsentligt i FF7 kontoen har haft en stor tilgang af likviditet i løbet af Årsagen er, at KUMADM havde mange tilgodehavender primo 2007, som så er indbetalt i løbet af året. Posten Anden kortfristet gæld har modsat fortegn af det forventede. Det skyldes, at KUMADM ultimo 2007 modtog afregning af købsmoms for periode 12/2007. Den tilhørende bankpost blev ikke indlæst i 2007 og posten blev derfor ikke udlignet på kontoen. Posten er udlignet på kontoen primo Der blev lavet nogle fejlprimoposteringer vedrørende donationer og periodeafgrænsningsposter i forbindelse med bogføringen af den endeligt tilpassede åbningsbalance pr De er rettet op i løbet af 2007 og saldiene ultimo 2007 er retvisende. I forbindelse med omlægning til den ny kontoplan er poster vedrørende systemtekniske konti m.v. ændret fra at være et aktiv til nu at være et passiv, hvorfor der er en afvigelse mellem primo 2007 i SKS og den godkendte åbningsbalance. Posterne er i SKS vist under Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti.

20 Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser Egenkapital primo R-året 6.604,2 Startkapital primo 842,0 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 842,0 Opskrivninger primo 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 Overført overskud primo 5.762,2 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 143,3 +Regulering (diverse) 0,0 +Overført fra årets resultat 812,1 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo 6.717,5 Egenkapital ultimo R-året 7.559,5 Egenkapitalen stemmer ikke med egenkapitalen på bevillingsafregningen. Det skyldes, at posterne Flytning mellem bogføringskredse samt Udsaldering FF1 ikke indgår i egenkapitalen på bevillingsafregningen. Herudover er der forskel i afrundingsdifferencerne på overført overskud ultimo 2006 mellem SKS og bevillingsafregningen. De beskrevne problemer i overensstemmelsen mellem SKS og bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem vil blive søgt løst i samarbejde med Økonomistyrelsen i Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Ultimo 2007 er værdien af anlægsaktiverne større end de langfristede gældsforpligtelser. Det skyldes, at likviditeten opgøres pr. 31. december 2007 og KUMADM har foretaget anskaffelser af anlægsaktiver i supplementsperioden. Herudover er der ført en rentepost på gældskontoen Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing ultimo Lønsumsloft ,0 Lønforbrug* ,2 Difference 102, ,2 *Efterindtægt på ca kr. udbetalt i 2007 indgår ikke i det lønsumsforbrug, der holdes op mod lønsumsloftet. Lønsumsforbruget i tabel 9 afviger derfor fra de samlede personaleomkostninger, der fremgår af resultatopgørelsen.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere