Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag

2 REGNSKAB 2006 for Frederiksborg Amt

3 Regnskab 2006 for Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: 1. Hovedoversigter til Regnskab 2006 med bemærkninger 2. Finansiel status ultimo Fortegnelse over garantier, eventualrettigheder og forpligtelser 4. Investeringsoversigt ultimo 2006 Regnskabsoversigt med oplysninger om regnskab 2006 på institutionsniveau kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet. Regnskabsoversigten er på 147 sider.

4 Hovedoversigter til Regnskab 2006 med bemærkninger

5

6

7

8 Regnskab for Frederiksborg Amt for regnskabsåret For aktiviteten, har der på driftsområdet været nettomerudgifter på 111,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Nettomerudgiften er sammensat af merforbrug på UE&Kudvalgets og Socialudvalgets område, og på begge områder er det en væsentlig årsag til merforbruget at andre offentlige myndigheder i forbindelse med amternes nedlukning har været ekstraordinært ihærdige med at få sendt regninger frem. Dette fremgår blandt af at det på Socialudvalgets område er grundtaktstområdet der udviser det største merforbrug. På Sundhedsudvalgets område er der på bevillingen til sygehuse et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., men det er sammensat af et mindreforbrug på egne sygehuse på 64,1 mio. kr. og et merforbrug på fremmede sygehuse på 36,8 mio. kr. Også dette område bekræfter således antagelsen om at der er sket en fremrykket regningsudskrivning. Regnskabsoversigterne viser både merforbrug i forhold til bevillingerne i det oprindelige budget og i forhold til det gældende budget og dermed i hvilket omfang der er taget bevillingsmæssig stilling til afvigelserne. Antagelsen bekræftes endvidere af at der er sket et voldsomt fald i amtets kortfristede gæld som beskrevet i afsnittet om likviditeten. I regnskabsoversigterne ses en nedbrigelse af den kortfristede nettogæld på 99,7 mio. kr. Nettoanlægsudgifterne inkl. indtægter fra ejendomssalg udviser i regnskabet for 2006 et mindreforbrug på 38 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsoversigten viser ligeledes afvigelserne indenfor hovedkontiene både i forhold til det oprindelige budget og korrigerede budget. Forberedelsesudvalgets aktiviteter indgår i driftsregnskabet med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og i anlægsregnskabet med et merforbrug 7,8 mio. kr. Jfr. Forberedelsesudvalgets særskilt aflagte regnskab. Frederiksborg Amt har således i nærværende regnskab udlagt 7,5 mio. kr. for Forberedelsesudvalget. Beløbet er medtaget i status under kortfristede tilgodehavender. Renter og afdrag Årets renteudgifter udgør i alt 30,2 mio. kr. Renter af likvide aktiver vedrører hovedsageligt amtets løbende konti i pengeinstitutter og påvirker med renteudgifter for i alt ca. 0,5 mio. kr. idet årets saldi hovedsageligt har været negative. Renter af kortfristede tilgodehavender udgør ca. 1,4 mio. kr. Renter af langfristede tilgodehavender udgør ca. 7,3 mio. kr. Renter af kortfristet gæld udgør ca. 2,1 mio. kr. Renter af langfristet gæld udgør ca. 33,6 mio. kr. Heraf udgør ca. 3,7 mio. kr. prioritetsrenter vedrørende selvejende institutioner, mens 29,9 mio. kr. primært udgør renter af amtets lånemasse, herunder swap-aftaler. Der har i 2006 løbet to swap-aftaler. I begge tilfælde er aftalemodparten Nordea Bank Finland

9 Plc. Den ene aftale er indgået i i danske kroner med en fast rente over 12 år på 3,95% p.a. Den anden swap-aftale er indgået i danske kroner med en fast rente over 25 år på 4,77% p.a. Begge aftaler er opsagt i forbindelse med nedlæggelsen af Frederiksborg Amt Kurstab og kursgevinster består foruden af tab/gevinst i forbindelse med værdipapirhandel indenfor porteføljeaftalerne også af kurtageudgifter forbundet med disse handler. Finansiering Nettoudgifterne til drift, anlæg, renter og afdrag samt HUR, og udligning udgør tilsammen 8.069,5 mio. kr. som er finansieret ved skatteindtægter på 7.586,1 mio. kr. og lån på 177, 3 mio. kr. svarende til i alt 7.763,4 mio. kr. De resterende 306,1 mio. kr. og et nettoafdrag på amtets kortfristede nettogæld på 99,7 mio. kr. er finansieret ved et samlet forbrug af kassen på 405,9 mio. kr. I disse tal indgår Forberedelsesudvalgets regnskab og dermed amtet udlæg for Forberedelsesudvalget på 7,3 mio. kr. Efterregulering af indkomstskatten indvirker på resultatet med en merindtægt på 0,4 mio. kr. Momsudligningen viser en merindtægt på 23,1 mio. kr. som udtryk for reguleringer i regnskabsåret. Generelle tilskud er ved midtvejsforhandlingerne nedjusteret med ca. 25 mio. kr. og grundskatterne har indbragt 11,8 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen. Likviditet Faktisk Likviditet -753,4 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender 231,6 - Kortfristet gæld -132,4 - Disponibel reel likviditet -654,2 mio. kr. I løbet af 2006 er den faktiske likviditet faldet med 405,9 mio. kr. og den disponible reelle likviditet er faldet med 109,1 mio. kr. Der har endvidere været et fald i de kortfristede tilgodehavender på 290,4 mio. kr. og i den kortfristede gæld med 587,4 mio. kr. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender består hovedsageligt af følgende: Pantebreve ca. 64,3 mio. kr. Aktier og andelsbeviser ca. 37,3 mio. kr. Udlån fra FFA-fonden ca. 4,4 mio. kr. Lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter ca. 285,9 mio. kr. Langfristet gæld Den langfristede gæld kan i hovedtræk forklares således: Selvejende institutioner ca. 86,5 mio. kr. Stat og Hypotekbank ca. 185,5 mio kr. (heraf udskudt novemberafregning ca. 32,9 mio. kr.) Realkredit ca. 0,8 mio. kr. Kommunekreditforeningen ca. 666,9 mio. kr. Anden langfristet gæld ca. 91,6 mio. kr.

10 Finansiel egenkapital Selvejende institutioners aktiver 177,0 mio. kr. Skatte finansierede aktiver 3.291,9 - Finansiel egenkapital ,0 - Finansiel egenkapital i alt 41,9 mio. kr. Det bemærkes at der heri ikke er taget hensyn til omkostningsregnskabets poster. Når disse indregnes, er der sket et fald i amtets egenkapital på 583 mio. kr. i 2006 således at den ved årets udgang udgør -199 mio. kr. Omkostningsregnskabet beskrives i oversigter, noter og bemærkninger som p.t. er under udarbejdelse Amtets formue er opgjort i status, og øvrige forpligtelser vil fremgå af de autoriserede oversigter. Budgetopfølgningen i 2006 Af regnskabsoversigterne fremgår det, at der i løbet af 2006 er taget bevillingsmæssig stilling til hovedparten af afvigelserne. For driftsvirksomheden er der netto et merforbrug på 414,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og der er efterfølgende bevilget 302,8 mio. kr. For anlægsvirksomheden er der netto et merforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og der er givet tillægsbevillinger for i alt 64,1 mio. kr.

11 10. maj 2007 Regnskabsbemærkninger 2006 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen inkl. Hørsholm kr Oprindeligt budget Bevillingsændringer Gældende budget Regnskab Afvigelse Egne sygehuse Udgift Indtægt Hørsholm under økonomiudvalget Udgift Indtægt Fremmede sygehuse Udgift Indtægt Sygesikring I alt Udgift Indtægt Som det fremgår, viser det samlede regnskabsresultat for sundhedsområdet i det tidligere Frederiksborg Amt et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. Resultatet for egen sygehusdrift excl. fritvalgsindtægter viser et mindreforbrug på i alt 62,6 mio. kr. Heraf vedrører ca. 30 % konti som i 2007 er placeret under regionen. De 30 % vedrører primært mindreforbrug på budgettet til leasing af apparatur (15 mio. kr.), men også patientforsikringer, kommunesamarbejde mv. Mindreforbruget vedr. Nordsjællands Hospital skyldes: At Nordsjællands Hospital i 2006 har gennemført en ekstremt stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2006 og dermed undgå negativ budgetoverførsel til At Nordsjællands Hospital først 21. september 2006 fik godkendt i Amtsrådet en merbevilling på 37 mio. kr. som følge af meraktivitet. Der har været stram styring på både indkøbs- og lønudgifter samt fællespuljer. Frederiksborg Amts Økonomiudvalg vedtog i efteråret 2006 en begrænsning af alle indkøb. For Nordsjællands Hospital betød det, at alle indkøb over kr. skulle godkendes af sundhedsvæsnets direktion. På denne baggrund har der været udvist stor tilbageholdenhed med indkøb. PLØK/RDJ F:\Økonomiafdelingen\Finans og regnskab\regnskab 2006\FRBAMT\Mødesagsbilag\Marlenesregnskabsbemærkninger2006.doc

12 10. maj 2007 På lønområdet blev der ultimo 2005 gennemført en analyse af fremmødeplanerne på 5 funktionsenheder med væsentligt merforbrug. Analysen blev gennemført af MUUSMANN Consulting, som både anbefalede nye fremmødeplaner men også tilkendegav på nogle af enhederne at lønbudgettet var for lavt. Analysen kom med forslag til reduktioner på netto 27,2 mio. kr. I rapporten står der dog også MUUSMANN præciserer dog samtidigt, at det ikke vil være muligt helt at undgå overskridelser af budgetterne som følge af overarbejde eller vikarforbrug, bl.a. fordi de budgetrammer, der er mulighed for at tildele de enkelte funktionsenheder, er så snævre, at der ikke vil være nævneværdig»luft«til at håndtere uforudsete hændelser. Funktionsenhederne har gennemført besparelserne i 2006, men direktionen på Nordsjællands Hospital har dog i efteråret 2006 måtte konstaterer, at»kuren«var for hård, idet dele af personalet har været for stresset og har udvist udbrændthed. Det har derfor været nødvendigt at lempe på den stramme styring i Direktionen har samtidig været tilbageholdende med at anvende midlerne i direktionens pulje til engangsbevillinger, da man har været usikker på, om enhederne kunne følge ovennævnte fremmødeplaner. Aktivitetsregnskab 2006 Budget 2006 Regnskab 2006 Index Udskrivninger ,6% Ambulante besøg ,3% Takstafregning ,9% Som det fremgår af tabellen har aktivitetsniveauet i 2006 været væsentligt højere end budgetteret. Antal udskrivninger ligger 7,6 % over budgettet og ambulante besøg 12,3% over budgettet. Dette betyder også, at takstafregningen for 2006 har ligget 7,9% over det budgetterede niveau. PLØK/RDJ F:\Økonomiafdelingen\Finans og regnskab\regnskab 2006\FRBAMT\Mødesagsbilag\Marlenesregnskabsbemærkninger2006.doc

13 Langfristede poster Udviklingen i amtets langfristede tilgodehavender og gæld kan opgøres således Mio. kr. Primo Ultimo Forskel Langfristede tilgodehavender 561,6 561,6 0,0 Heraf aktier og andelsbeviser m.v. 35,9 37,3 1,4 Heraf FFA-udlån 4,8 4,4-0,4 Heraf. ejendomsskat 248,8 285,9 37,1 ("pensionistlån") Deponeringskto (9.27) 210,5 0,0-210,5 Langfristet gæld , ,4-138,0 Heraf udskudt novem- -32,9-32,9 0,0 berafregning Langfristede poster i alt -468,8-606,8-138,0 Langfristede poster. Amtets aktiebeholdning er opgjort efter "indre værdis metode", hvor opgørelsen viser en forøgelse på 1,4 mio. kr. Amtets indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består selvom de efter Indenrigsministeriets nye regnskabsregler ikke mere medtages i statusopgørelsen. De samlede tilgodehavender hos pensionister for "indefrosne" ejendomsskatter udgør 285,9 mio. kr. Det er en stigning på 37,1 mio. kr. i forhold til Udviklingen i den langfristede gæld i 2006 viser en stigning på 138,0 mio. kr. Heri indgår amtets låneoptagelse på 177,3 mio. kr. og afdrag på lån med 45,6 mio. kr. Heri indgår ikke amtets gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. De vil fremgå af den balance der udarbejdes i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab.

14 Finansiering Finansieringen består af skatter og låneoptagelse, idet tilskud og udligning for Frederiksborg Amt er en ren udgift. Den samlede indtægt fra diverse skatter og efterregulering heraf udgjorde i ,6 mia.kr. som er 11,5 mio.kr. mindre end budgetteret. Det er indtægterne fra grundskyld der er årsag til mindreindtægten. Låneoptagelsen på 177,3 mio. kr. er 3,9 mio. kr. højere end budgetteret. I det oprindelige budget indgik en forventet låneoptagelse på 115,4 mio. kr., men dette blev i løbet af året justeret op med 47,0 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger til anlægsbudgettet heraf 45,9 mio. kr. i forbindelse med overførsel af mindreforbrug i 2005 og 11 mio. kr. som følge en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til indkøb af scannere. Den samlede bevilling til lån udgjorde således 173,4 mio. kr. ultimo Tilskud og udligning Nettoresultatet af (blok)tilskud og udligning inkl. momsudligning udgjorde i 2006 en nettoudgift på 409,3 mio.kr. som følge af, at udgiften til udligningen udgør et større beløb end indtægten fra tilskuddet. Der var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 533,9 som i løbet af året blev korrigeret til en nettoudgift på 432,2 mio. kr. Den væsentligste ændring har været at det i regeringsforhandlingerne med staten blev aftalt at de sidste tre rater af momsudligningen som afregnes i de første tre måneder i året efter budgetåret blev annulleret for amternes vedkommende da de skulle nedlægges med udgangen af budgetåret. Herved reduceredes Frederiksborg Amts udgift til momsudligning med 126,3 mio. kr. Den resterende del af mindreudgiften skyldes de øvrige poster under tilskud og udligning. Beløbet på disse poster består af et a conto beløb for 2006 og en efterregulering af a conto beløbene fra A conto beløbene for 2006 kan budgetteres nøjagtigt i det oprindelige budget ud fra meddelelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og når regnskabet alligevel ikke er blevet som oprindeligt budgetteret, skyldes det midtvejsregulering og efterregulering. Midtvejsregulering gives typisk, når der midt i budgetåret gives kompensation som følge af ændringer i opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune det såkaldte lov- og cirkulæreprogram også kaldet DUT (det udvidede totalbalanceprincip). Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Amtet havde i 2006 en udgift på 299,5 mio.kr. til HUR. Bidraget bliver beregnet som amtets andel af det samlede udskrivningsgrundlag i hovedstadsregionen. Amtets andel udgør 20%.

15 Finansiel status ultimo 2006

16

17

18 Fortegnelse over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

19 1) Mindesmærke Beskyttelse og bevarelse vedtaget af amtsrådet 26/ sag nr. 64 2) Tandlægevagtordning Aftale indgået mellem Frederiksborg Amt, primærkommunerne i Frederiksborg Amt samt Sjællands Tandlægeforening. Frederiksborg Amt hæfter for halvdelen af et eventuelt underskud. Eventualrettigheder og - forpligtelser Bemærkninger Debitor Kreditor Amtsrådets journal-nr. Grev Reventlovs mindesmærke, Frederiksborg Slotshave Amtet 3) Leje- og leasingarrangementer Ved indgåelse af leasingaftaler med Kommune Leasing A/S har amtet samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale leasingtagere for de leasingkontrakter Kommune Leasing A/S har finansieret. Kommune Leasing A/S ) Låneforpligtelser Ved indgåelse af låneaftaler med Kommune Kredit A/S har amtet samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale låntagere for de lån Kommune Kredit A/S har finansieret. 5) Bofællesskab, Tømmerpladsvej, Frederiksværk Regaranti for halvdelen af beløbet som kommunen måtte komme til at udrede i forbindelse med opførelsen af 6 boliger. Kommunens garanti dækker den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Kommune Kredit A/S Frederiksværk Kommune ) Patientforsikring Amtet har valgt at selvforsikre patientforsikring og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning. 1

20 Eventualrettigheder og - forpligtelser Bemærkninger Debitor Kreditor Amtsrådets journal-nr. 7) Kautionist for realkreditlån Amtskommunegaranti for realkreditlån i Nykredit vedr. Mereteparken. Nykredit 8) Nedlukning af depoter Amtet har afholdt udgifter for 2,9 mio. kr. i forbindelse med nedlukning af depoter ved Det Danske Stålvalseværk. Ved dom afsagt af Retten i Frederiks-sund kan Amtet anmelde krav for disse udgifter i konkursboet. Med den nuværende skønnede dividende (43%) kan Amtet forvente en udbetaling på ca. 1,25 mio. kr. excl. renter. Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs ) Tilbagebetalingskrav Amtet har i en periode i årene betalt formeget for ydelserne fra Falck Hjælpemidler A/S. Tilbagebetalingskravets størrelse og betingelserne for betaling forhandles p.t. Amtets krav er på 7 8 mio. kr. incl. forrentning. 10) Arbejdsskadeerstatninger Der verserer et stort antal fortsat åbne arbejdsskadessager. Falck Hjælpemidler A/S Skadelidte medarbejdere 2

21 Investeringsoversigt ultimo 2006

22 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Bev. Bevillingsområde Samlede Samlede Rådighedsbeløb anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Anlæg i alt Udgifter i alt u Indtægter i alt i Miljø Udgifter i alt u Indtægter i alt i Trafik- og infrastruktur Udgifter i alt u Indtægter i alt i Uddannelse og kultur Udgifter i alt u Indtægter i alt i Sygehusvæsen Udgifter i alt u Indtægter i alt i Psykiatri Udgifter i alt u Indtægter i alt i Socialinstitutioner Udgifter i alt u Indtægter i alt i Administration Udgifter i alt u Indtægter i alt (Sal i Ejendomscenter Udgifter i alt u Indtægter i alt i

23 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Miljø Udgifter i alt Indtægter i alt Fritidsområder u Fritidsområder i Søprojekt Furesø (forprojektering) u Restaurering af Furesøen (EU life-projekt) u / Restaurering af Furesøen (EU life-projekt) i / xxx Iltning af Furesøen u Søprojekt Lyngby Mose u Stitunnel Usserød Å u Stitunnel Usserød Å i Nivåstien/Langstrupsti u / Langsø/Kedelsø u Store og Lille Donsedam u ###1 Fuglesø u ###2 Birkerød Sø u ###3 Bøgeholm Sø u ###4 Skåninge Dam u Frederiksborg Slotssø u ###6 Hellesø u ###7 Kollerød Å u Slåenbæk u ###9 Kollerød Å ved Uvelse u ###10 Hestetangs Å u Tinghuse Å u ###12 Maglemose Å u Borup ved Havelse Å u / ###14 Flynderupgård, sti u Fjordsti Hornsherred u Arresøstien u Arresøstien i Nivå Delområdeplan/stier u

24 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr Sti i Havelse delområde u Sti under Helsingørmotorvej u Attemosen u Gurre Sø u / ###18 Keldsø Å u Skenkelsø Sø u i Skenkelsø Sø i ###20 Mademose Å u ###21 Vejlemølle Å u Højbro Å u Højbro Å i ###23 Stenløse Å u Bastrupstien u / Esrum Søsti u i Esrum Søsti i Kystsikring u ###25 Kystsikring i øvrigt u

25 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Trafik og infrastruktur Udgifter i alt Indtægter i alt Veje u Veje i Ldv. 534 Græsted-Gilleleje u / Ldv. 141 Gørløse Omfartsvej u / Ldv. 534 Græsted Omfartsvej u Ldv. 534 Græsted Omfartsvej i Rundkørsel i Kregme u / Krybespor Thors Bakke u / Svingbane Sportsvej/Hillerødvej, Frværk u / Rundkørsel Hillerødvej v. Karlsgave, Frværk u / Kryds Nymøllevej v. Banevang/Sortemosevej u / Kryds Nymøllevej v. Banevang/Sortemosevej i / Rundkørsel Hørsholm Kgvej/Helsingørmotorvejen u / ###1 Overdrevsvejens forlængelse u Frederiksværk-Hundested, rundkørsel gl. u / Frborgvej/Rungsted/Hørsholm signalombyg. u / Ldv. 136 Trafiksanering gennem Ølstykke u / Trafiksanering gennem Hornbæk u / Trafiksanering gennem Hornbæk i / Rundkørsel på Frsundsvej v. Dybendalsvej u Rampekryds i Farum, afkørsel 10 fra M13 u ###31 Isterødvej 3 spor u Cykelstier u Cykelstier i Nygård-Helsingør u /

26 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr Nygård-Helsingør i / Bækkebro (Nyvej) - Frederiksværk u / Bækkebro (Nyvej) - Frederiksværk i / Gilleleje-Smidstrup Strand u ###2 Helsinge-Rågeleje u ###3 Smidstrup Strandvej-Heatherhill u ###4 Favrholm-Overdrevsvej u Ølstykke-Stibro (andel) u / ###6 Blovstrød-Sandholmlejr u Trafiksanering u Trafiksanering i Rundkørsel Isterød-/Sjælsmarkvej/Grønnegade u / Krydsombyg Hørsholm Kgvej/Høsterkøbvej u / Krydsombyg Hørsholm Kgvej/Sandbjergvej u / Rundkørsel Frborgvej/Ravnsnæsvej u Rundkørsel Kgvej/Humlebækvej/Højvangen u / Oversigtsforhold Valbyvej u / Kongevej/Mørdrupvej, rundkørsel u / Københavnsvej/Kirkeltevej, rundkørsel u / ###29 Kongevejen, Nymøllevej, krydsændring u Hørsholmvej/Humlebækvej, krydsændring u ###30 Esrumvej/Hornbækvej (Dale), rundkørsel u Frsundsvej/Græse Bygade, krydsreg. u Usserød Kongevej/Ådalsvej u / Usserød Kongevej/Ådalsvej i Amtsvejen Hundested, reflekser i kørebane u Hundested-Frværk, variable skilte u Strandvejen Hundested u / ###7 Usserød Kgvej/Egedalsvej, bundet venstresv. u ###8 Jægerspris Hovedgade/Møllevej, cykelfelter u

27 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr ###9 Farum Hovedgade/Stavnsholtvej, cykelfelter u ###11 Farum Hovedgade/Paltholmvej, cykelfelter u ###13 Hundestedvej km. 4,3-4,7, variable skilte u ###14 Vasevej, Indsnævring af kørespor u ###15 Kongevejen ved Lønholt Byport u Trafiksanering Birkerød, cykelstier og fortove u / ###16 Rundkørsel Isterødvej/Kirkeltevej u ###17 Bonderupvej/Nakkehoved Strandvej, rundkørsel u Hastighed i åbent land u Hastighed i åbent land i Isterødvej/Overdrevsvej, rampeudvidelse u ###19 Ndr. Strandvej, separation (cyklister) u Hundestedvej/Baggersvej, skilte u ###22 Kregme, Bredere midtersvingbaner v. stationen u ###23 Amtsvejen/Nordhøjvej, rundkørsel u ###24 Helsingevej/Gadeledsvej/Kildevej, rundkørsel u ###25 Bistrupvej, Ramper til Hillerødmotorvej u ###26 Bistrupvej/Paltholmvej, rundkørsel u ###27 Hørsholmvej/Kellerisvej, venstresving u Roskildevej belysning v. Maglemosevej u ###34 Asserbo kurveforbedring u ###35 Frederiksborgvej/Høveltevej, rundkørsel u ###36 Rungsted Strandvej, heller u ###37 Frederiksborgvej ved Slangerup Nord u ###38 Fagerkærsvej/Skovnæsvej, forlægning u ###39 Paltholmvej/Frederiksborgvej, krydsændring u ###40 Hørsholmvej/Kellerisvej, venstresving u

28 Budgetår 2006 Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Uddannelse, Erhverv og Kultur Udgifter i alt u Indtægter i al i Uddannelse u Skolen ved Kæret u Ny Specialskole i Harløse u Udbygning af gymnasier u Helsinge Gymnasium u It-investeringer u Frederiksværk Gymnasium u Helsingør Gymnasium, Gymnasieudbygning u Helsingør Gymnasium, Studiecenter Allerød Gymnasium, Gymnasieudbygning u Espergærde Gymnasium, Udbygn og studiecentre u

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere