Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag

2 REGNSKAB 2006 for Frederiksborg Amt

3 Regnskab 2006 for Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: 1. Hovedoversigter til Regnskab 2006 med bemærkninger 2. Finansiel status ultimo Fortegnelse over garantier, eventualrettigheder og forpligtelser 4. Investeringsoversigt ultimo 2006 Regnskabsoversigt med oplysninger om regnskab 2006 på institutionsniveau kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet. Regnskabsoversigten er på 147 sider.

4 Hovedoversigter til Regnskab 2006 med bemærkninger

5

6

7

8 Regnskab for Frederiksborg Amt for regnskabsåret For aktiviteten, har der på driftsområdet været nettomerudgifter på 111,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Nettomerudgiften er sammensat af merforbrug på UE&Kudvalgets og Socialudvalgets område, og på begge områder er det en væsentlig årsag til merforbruget at andre offentlige myndigheder i forbindelse med amternes nedlukning har været ekstraordinært ihærdige med at få sendt regninger frem. Dette fremgår blandt af at det på Socialudvalgets område er grundtaktstområdet der udviser det største merforbrug. På Sundhedsudvalgets område er der på bevillingen til sygehuse et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., men det er sammensat af et mindreforbrug på egne sygehuse på 64,1 mio. kr. og et merforbrug på fremmede sygehuse på 36,8 mio. kr. Også dette område bekræfter således antagelsen om at der er sket en fremrykket regningsudskrivning. Regnskabsoversigterne viser både merforbrug i forhold til bevillingerne i det oprindelige budget og i forhold til det gældende budget og dermed i hvilket omfang der er taget bevillingsmæssig stilling til afvigelserne. Antagelsen bekræftes endvidere af at der er sket et voldsomt fald i amtets kortfristede gæld som beskrevet i afsnittet om likviditeten. I regnskabsoversigterne ses en nedbrigelse af den kortfristede nettogæld på 99,7 mio. kr. Nettoanlægsudgifterne inkl. indtægter fra ejendomssalg udviser i regnskabet for 2006 et mindreforbrug på 38 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsoversigten viser ligeledes afvigelserne indenfor hovedkontiene både i forhold til det oprindelige budget og korrigerede budget. Forberedelsesudvalgets aktiviteter indgår i driftsregnskabet med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og i anlægsregnskabet med et merforbrug 7,8 mio. kr. Jfr. Forberedelsesudvalgets særskilt aflagte regnskab. Frederiksborg Amt har således i nærværende regnskab udlagt 7,5 mio. kr. for Forberedelsesudvalget. Beløbet er medtaget i status under kortfristede tilgodehavender. Renter og afdrag Årets renteudgifter udgør i alt 30,2 mio. kr. Renter af likvide aktiver vedrører hovedsageligt amtets løbende konti i pengeinstitutter og påvirker med renteudgifter for i alt ca. 0,5 mio. kr. idet årets saldi hovedsageligt har været negative. Renter af kortfristede tilgodehavender udgør ca. 1,4 mio. kr. Renter af langfristede tilgodehavender udgør ca. 7,3 mio. kr. Renter af kortfristet gæld udgør ca. 2,1 mio. kr. Renter af langfristet gæld udgør ca. 33,6 mio. kr. Heraf udgør ca. 3,7 mio. kr. prioritetsrenter vedrørende selvejende institutioner, mens 29,9 mio. kr. primært udgør renter af amtets lånemasse, herunder swap-aftaler. Der har i 2006 løbet to swap-aftaler. I begge tilfælde er aftalemodparten Nordea Bank Finland

9 Plc. Den ene aftale er indgået i i danske kroner med en fast rente over 12 år på 3,95% p.a. Den anden swap-aftale er indgået i danske kroner med en fast rente over 25 år på 4,77% p.a. Begge aftaler er opsagt i forbindelse med nedlæggelsen af Frederiksborg Amt Kurstab og kursgevinster består foruden af tab/gevinst i forbindelse med værdipapirhandel indenfor porteføljeaftalerne også af kurtageudgifter forbundet med disse handler. Finansiering Nettoudgifterne til drift, anlæg, renter og afdrag samt HUR, og udligning udgør tilsammen 8.069,5 mio. kr. som er finansieret ved skatteindtægter på 7.586,1 mio. kr. og lån på 177, 3 mio. kr. svarende til i alt 7.763,4 mio. kr. De resterende 306,1 mio. kr. og et nettoafdrag på amtets kortfristede nettogæld på 99,7 mio. kr. er finansieret ved et samlet forbrug af kassen på 405,9 mio. kr. I disse tal indgår Forberedelsesudvalgets regnskab og dermed amtet udlæg for Forberedelsesudvalget på 7,3 mio. kr. Efterregulering af indkomstskatten indvirker på resultatet med en merindtægt på 0,4 mio. kr. Momsudligningen viser en merindtægt på 23,1 mio. kr. som udtryk for reguleringer i regnskabsåret. Generelle tilskud er ved midtvejsforhandlingerne nedjusteret med ca. 25 mio. kr. og grundskatterne har indbragt 11,8 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen. Likviditet Faktisk Likviditet -753,4 mio. kr. Kortfristede tilgodehavender 231,6 - Kortfristet gæld -132,4 - Disponibel reel likviditet -654,2 mio. kr. I løbet af 2006 er den faktiske likviditet faldet med 405,9 mio. kr. og den disponible reelle likviditet er faldet med 109,1 mio. kr. Der har endvidere været et fald i de kortfristede tilgodehavender på 290,4 mio. kr. og i den kortfristede gæld med 587,4 mio. kr. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender består hovedsageligt af følgende: Pantebreve ca. 64,3 mio. kr. Aktier og andelsbeviser ca. 37,3 mio. kr. Udlån fra FFA-fonden ca. 4,4 mio. kr. Lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter ca. 285,9 mio. kr. Langfristet gæld Den langfristede gæld kan i hovedtræk forklares således: Selvejende institutioner ca. 86,5 mio. kr. Stat og Hypotekbank ca. 185,5 mio kr. (heraf udskudt novemberafregning ca. 32,9 mio. kr.) Realkredit ca. 0,8 mio. kr. Kommunekreditforeningen ca. 666,9 mio. kr. Anden langfristet gæld ca. 91,6 mio. kr.

10 Finansiel egenkapital Selvejende institutioners aktiver 177,0 mio. kr. Skatte finansierede aktiver 3.291,9 - Finansiel egenkapital ,0 - Finansiel egenkapital i alt 41,9 mio. kr. Det bemærkes at der heri ikke er taget hensyn til omkostningsregnskabets poster. Når disse indregnes, er der sket et fald i amtets egenkapital på 583 mio. kr. i 2006 således at den ved årets udgang udgør -199 mio. kr. Omkostningsregnskabet beskrives i oversigter, noter og bemærkninger som p.t. er under udarbejdelse Amtets formue er opgjort i status, og øvrige forpligtelser vil fremgå af de autoriserede oversigter. Budgetopfølgningen i 2006 Af regnskabsoversigterne fremgår det, at der i løbet af 2006 er taget bevillingsmæssig stilling til hovedparten af afvigelserne. For driftsvirksomheden er der netto et merforbrug på 414,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og der er efterfølgende bevilget 302,8 mio. kr. For anlægsvirksomheden er der netto et merforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og der er givet tillægsbevillinger for i alt 64,1 mio. kr.

11 10. maj 2007 Regnskabsbemærkninger 2006 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen inkl. Hørsholm kr Oprindeligt budget Bevillingsændringer Gældende budget Regnskab Afvigelse Egne sygehuse Udgift Indtægt Hørsholm under økonomiudvalget Udgift Indtægt Fremmede sygehuse Udgift Indtægt Sygesikring I alt Udgift Indtægt Som det fremgår, viser det samlede regnskabsresultat for sundhedsområdet i det tidligere Frederiksborg Amt et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. Resultatet for egen sygehusdrift excl. fritvalgsindtægter viser et mindreforbrug på i alt 62,6 mio. kr. Heraf vedrører ca. 30 % konti som i 2007 er placeret under regionen. De 30 % vedrører primært mindreforbrug på budgettet til leasing af apparatur (15 mio. kr.), men også patientforsikringer, kommunesamarbejde mv. Mindreforbruget vedr. Nordsjællands Hospital skyldes: At Nordsjællands Hospital i 2006 har gennemført en ekstremt stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2006 og dermed undgå negativ budgetoverførsel til At Nordsjællands Hospital først 21. september 2006 fik godkendt i Amtsrådet en merbevilling på 37 mio. kr. som følge af meraktivitet. Der har været stram styring på både indkøbs- og lønudgifter samt fællespuljer. Frederiksborg Amts Økonomiudvalg vedtog i efteråret 2006 en begrænsning af alle indkøb. For Nordsjællands Hospital betød det, at alle indkøb over kr. skulle godkendes af sundhedsvæsnets direktion. På denne baggrund har der været udvist stor tilbageholdenhed med indkøb. PLØK/RDJ F:\Økonomiafdelingen\Finans og regnskab\regnskab 2006\FRBAMT\Mødesagsbilag\Marlenesregnskabsbemærkninger2006.doc

12 10. maj 2007 På lønområdet blev der ultimo 2005 gennemført en analyse af fremmødeplanerne på 5 funktionsenheder med væsentligt merforbrug. Analysen blev gennemført af MUUSMANN Consulting, som både anbefalede nye fremmødeplaner men også tilkendegav på nogle af enhederne at lønbudgettet var for lavt. Analysen kom med forslag til reduktioner på netto 27,2 mio. kr. I rapporten står der dog også MUUSMANN præciserer dog samtidigt, at det ikke vil være muligt helt at undgå overskridelser af budgetterne som følge af overarbejde eller vikarforbrug, bl.a. fordi de budgetrammer, der er mulighed for at tildele de enkelte funktionsenheder, er så snævre, at der ikke vil være nævneværdig»luft«til at håndtere uforudsete hændelser. Funktionsenhederne har gennemført besparelserne i 2006, men direktionen på Nordsjællands Hospital har dog i efteråret 2006 måtte konstaterer, at»kuren«var for hård, idet dele af personalet har været for stresset og har udvist udbrændthed. Det har derfor været nødvendigt at lempe på den stramme styring i Direktionen har samtidig været tilbageholdende med at anvende midlerne i direktionens pulje til engangsbevillinger, da man har været usikker på, om enhederne kunne følge ovennævnte fremmødeplaner. Aktivitetsregnskab 2006 Budget 2006 Regnskab 2006 Index Udskrivninger ,6% Ambulante besøg ,3% Takstafregning ,9% Som det fremgår af tabellen har aktivitetsniveauet i 2006 været væsentligt højere end budgetteret. Antal udskrivninger ligger 7,6 % over budgettet og ambulante besøg 12,3% over budgettet. Dette betyder også, at takstafregningen for 2006 har ligget 7,9% over det budgetterede niveau. PLØK/RDJ F:\Økonomiafdelingen\Finans og regnskab\regnskab 2006\FRBAMT\Mødesagsbilag\Marlenesregnskabsbemærkninger2006.doc

13 Langfristede poster Udviklingen i amtets langfristede tilgodehavender og gæld kan opgøres således Mio. kr. Primo Ultimo Forskel Langfristede tilgodehavender 561,6 561,6 0,0 Heraf aktier og andelsbeviser m.v. 35,9 37,3 1,4 Heraf FFA-udlån 4,8 4,4-0,4 Heraf. ejendomsskat 248,8 285,9 37,1 ("pensionistlån") Deponeringskto (9.27) 210,5 0,0-210,5 Langfristet gæld , ,4-138,0 Heraf udskudt novem- -32,9-32,9 0,0 berafregning Langfristede poster i alt -468,8-606,8-138,0 Langfristede poster. Amtets aktiebeholdning er opgjort efter "indre værdis metode", hvor opgørelsen viser en forøgelse på 1,4 mio. kr. Amtets indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består selvom de efter Indenrigsministeriets nye regnskabsregler ikke mere medtages i statusopgørelsen. De samlede tilgodehavender hos pensionister for "indefrosne" ejendomsskatter udgør 285,9 mio. kr. Det er en stigning på 37,1 mio. kr. i forhold til Udviklingen i den langfristede gæld i 2006 viser en stigning på 138,0 mio. kr. Heri indgår amtets låneoptagelse på 177,3 mio. kr. og afdrag på lån med 45,6 mio. kr. Heri indgår ikke amtets gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. De vil fremgå af den balance der udarbejdes i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab.

14 Finansiering Finansieringen består af skatter og låneoptagelse, idet tilskud og udligning for Frederiksborg Amt er en ren udgift. Den samlede indtægt fra diverse skatter og efterregulering heraf udgjorde i ,6 mia.kr. som er 11,5 mio.kr. mindre end budgetteret. Det er indtægterne fra grundskyld der er årsag til mindreindtægten. Låneoptagelsen på 177,3 mio. kr. er 3,9 mio. kr. højere end budgetteret. I det oprindelige budget indgik en forventet låneoptagelse på 115,4 mio. kr., men dette blev i løbet af året justeret op med 47,0 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger til anlægsbudgettet heraf 45,9 mio. kr. i forbindelse med overførsel af mindreforbrug i 2005 og 11 mio. kr. som følge en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til indkøb af scannere. Den samlede bevilling til lån udgjorde således 173,4 mio. kr. ultimo Tilskud og udligning Nettoresultatet af (blok)tilskud og udligning inkl. momsudligning udgjorde i 2006 en nettoudgift på 409,3 mio.kr. som følge af, at udgiften til udligningen udgør et større beløb end indtægten fra tilskuddet. Der var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 533,9 som i løbet af året blev korrigeret til en nettoudgift på 432,2 mio. kr. Den væsentligste ændring har været at det i regeringsforhandlingerne med staten blev aftalt at de sidste tre rater af momsudligningen som afregnes i de første tre måneder i året efter budgetåret blev annulleret for amternes vedkommende da de skulle nedlægges med udgangen af budgetåret. Herved reduceredes Frederiksborg Amts udgift til momsudligning med 126,3 mio. kr. Den resterende del af mindreudgiften skyldes de øvrige poster under tilskud og udligning. Beløbet på disse poster består af et a conto beløb for 2006 og en efterregulering af a conto beløbene fra A conto beløbene for 2006 kan budgetteres nøjagtigt i det oprindelige budget ud fra meddelelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og når regnskabet alligevel ikke er blevet som oprindeligt budgetteret, skyldes det midtvejsregulering og efterregulering. Midtvejsregulering gives typisk, når der midt i budgetåret gives kompensation som følge af ændringer i opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune det såkaldte lov- og cirkulæreprogram også kaldet DUT (det udvidede totalbalanceprincip). Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Amtet havde i 2006 en udgift på 299,5 mio.kr. til HUR. Bidraget bliver beregnet som amtets andel af det samlede udskrivningsgrundlag i hovedstadsregionen. Amtets andel udgør 20%.

15 Finansiel status ultimo 2006

16

17

18 Fortegnelse over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

19 1) Mindesmærke Beskyttelse og bevarelse vedtaget af amtsrådet 26/ sag nr. 64 2) Tandlægevagtordning Aftale indgået mellem Frederiksborg Amt, primærkommunerne i Frederiksborg Amt samt Sjællands Tandlægeforening. Frederiksborg Amt hæfter for halvdelen af et eventuelt underskud. Eventualrettigheder og - forpligtelser Bemærkninger Debitor Kreditor Amtsrådets journal-nr. Grev Reventlovs mindesmærke, Frederiksborg Slotshave Amtet 3) Leje- og leasingarrangementer Ved indgåelse af leasingaftaler med Kommune Leasing A/S har amtet samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale leasingtagere for de leasingkontrakter Kommune Leasing A/S har finansieret. Kommune Leasing A/S ) Låneforpligtelser Ved indgåelse af låneaftaler med Kommune Kredit A/S har amtet samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale låntagere for de lån Kommune Kredit A/S har finansieret. 5) Bofællesskab, Tømmerpladsvej, Frederiksværk Regaranti for halvdelen af beløbet som kommunen måtte komme til at udrede i forbindelse med opførelsen af 6 boliger. Kommunens garanti dækker den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Kommune Kredit A/S Frederiksværk Kommune ) Patientforsikring Amtet har valgt at selvforsikre patientforsikring og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning. 1

20 Eventualrettigheder og - forpligtelser Bemærkninger Debitor Kreditor Amtsrådets journal-nr. 7) Kautionist for realkreditlån Amtskommunegaranti for realkreditlån i Nykredit vedr. Mereteparken. Nykredit 8) Nedlukning af depoter Amtet har afholdt udgifter for 2,9 mio. kr. i forbindelse med nedlukning af depoter ved Det Danske Stålvalseværk. Ved dom afsagt af Retten i Frederiks-sund kan Amtet anmelde krav for disse udgifter i konkursboet. Med den nuværende skønnede dividende (43%) kan Amtet forvente en udbetaling på ca. 1,25 mio. kr. excl. renter. Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs ) Tilbagebetalingskrav Amtet har i en periode i årene betalt formeget for ydelserne fra Falck Hjælpemidler A/S. Tilbagebetalingskravets størrelse og betingelserne for betaling forhandles p.t. Amtets krav er på 7 8 mio. kr. incl. forrentning. 10) Arbejdsskadeerstatninger Der verserer et stort antal fortsat åbne arbejdsskadessager. Falck Hjælpemidler A/S Skadelidte medarbejdere 2

21 Investeringsoversigt ultimo 2006

22 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Bev. Bevillingsområde Samlede Samlede Rådighedsbeløb anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Anlæg i alt Udgifter i alt u Indtægter i alt i Miljø Udgifter i alt u Indtægter i alt i Trafik- og infrastruktur Udgifter i alt u Indtægter i alt i Uddannelse og kultur Udgifter i alt u Indtægter i alt i Sygehusvæsen Udgifter i alt u Indtægter i alt i Psykiatri Udgifter i alt u Indtægter i alt i Socialinstitutioner Udgifter i alt u Indtægter i alt i Administration Udgifter i alt u Indtægter i alt (Sal i Ejendomscenter Udgifter i alt u Indtægter i alt i

23 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Miljø Udgifter i alt Indtægter i alt Fritidsområder u Fritidsområder i Søprojekt Furesø (forprojektering) u Restaurering af Furesøen (EU life-projekt) u / Restaurering af Furesøen (EU life-projekt) i / xxx Iltning af Furesøen u Søprojekt Lyngby Mose u Stitunnel Usserød Å u Stitunnel Usserød Å i Nivåstien/Langstrupsti u / Langsø/Kedelsø u Store og Lille Donsedam u ###1 Fuglesø u ###2 Birkerød Sø u ###3 Bøgeholm Sø u ###4 Skåninge Dam u Frederiksborg Slotssø u ###6 Hellesø u ###7 Kollerød Å u Slåenbæk u ###9 Kollerød Å ved Uvelse u ###10 Hestetangs Å u Tinghuse Å u ###12 Maglemose Å u Borup ved Havelse Å u / ###14 Flynderupgård, sti u Fjordsti Hornsherred u Arresøstien u Arresøstien i Nivå Delområdeplan/stier u

24 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr Sti i Havelse delområde u Sti under Helsingørmotorvej u Attemosen u Gurre Sø u / ###18 Keldsø Å u Skenkelsø Sø u i Skenkelsø Sø i ###20 Mademose Å u ###21 Vejlemølle Å u Højbro Å u Højbro Å i ###23 Stenløse Å u Bastrupstien u / Esrum Søsti u i Esrum Søsti i Kystsikring u ###25 Kystsikring i øvrigt u

25 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Trafik og infrastruktur Udgifter i alt Indtægter i alt Veje u Veje i Ldv. 534 Græsted-Gilleleje u / Ldv. 141 Gørløse Omfartsvej u / Ldv. 534 Græsted Omfartsvej u Ldv. 534 Græsted Omfartsvej i Rundkørsel i Kregme u / Krybespor Thors Bakke u / Svingbane Sportsvej/Hillerødvej, Frværk u / Rundkørsel Hillerødvej v. Karlsgave, Frværk u / Kryds Nymøllevej v. Banevang/Sortemosevej u / Kryds Nymøllevej v. Banevang/Sortemosevej i / Rundkørsel Hørsholm Kgvej/Helsingørmotorvejen u / ###1 Overdrevsvejens forlængelse u Frederiksværk-Hundested, rundkørsel gl. u / Frborgvej/Rungsted/Hørsholm signalombyg. u / Ldv. 136 Trafiksanering gennem Ølstykke u / Trafiksanering gennem Hornbæk u / Trafiksanering gennem Hornbæk i / Rundkørsel på Frsundsvej v. Dybendalsvej u Rampekryds i Farum, afkørsel 10 fra M13 u ###31 Isterødvej 3 spor u Cykelstier u Cykelstier i Nygård-Helsingør u /

26 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr Nygård-Helsingør i / Bækkebro (Nyvej) - Frederiksværk u / Bækkebro (Nyvej) - Frederiksværk i / Gilleleje-Smidstrup Strand u ###2 Helsinge-Rågeleje u ###3 Smidstrup Strandvej-Heatherhill u ###4 Favrholm-Overdrevsvej u Ølstykke-Stibro (andel) u / ###6 Blovstrød-Sandholmlejr u Trafiksanering u Trafiksanering i Rundkørsel Isterød-/Sjælsmarkvej/Grønnegade u / Krydsombyg Hørsholm Kgvej/Høsterkøbvej u / Krydsombyg Hørsholm Kgvej/Sandbjergvej u / Rundkørsel Frborgvej/Ravnsnæsvej u Rundkørsel Kgvej/Humlebækvej/Højvangen u / Oversigtsforhold Valbyvej u / Kongevej/Mørdrupvej, rundkørsel u / Københavnsvej/Kirkeltevej, rundkørsel u / ###29 Kongevejen, Nymøllevej, krydsændring u Hørsholmvej/Humlebækvej, krydsændring u ###30 Esrumvej/Hornbækvej (Dale), rundkørsel u Frsundsvej/Græse Bygade, krydsreg. u Usserød Kongevej/Ådalsvej u / Usserød Kongevej/Ådalsvej i Amtsvejen Hundested, reflekser i kørebane u Hundested-Frværk, variable skilte u Strandvejen Hundested u / ###7 Usserød Kgvej/Egedalsvej, bundet venstresv. u ###8 Jægerspris Hovedgade/Møllevej, cykelfelter u

27 Investeringsoversigt ultimo december 2006 Budgetår 2006 Konto Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr ###9 Farum Hovedgade/Stavnsholtvej, cykelfelter u ###11 Farum Hovedgade/Paltholmvej, cykelfelter u ###13 Hundestedvej km. 4,3-4,7, variable skilte u ###14 Vasevej, Indsnævring af kørespor u ###15 Kongevejen ved Lønholt Byport u Trafiksanering Birkerød, cykelstier og fortove u / ###16 Rundkørsel Isterødvej/Kirkeltevej u ###17 Bonderupvej/Nakkehoved Strandvej, rundkørsel u Hastighed i åbent land u Hastighed i åbent land i Isterødvej/Overdrevsvej, rampeudvidelse u ###19 Ndr. Strandvej, separation (cyklister) u Hundestedvej/Baggersvej, skilte u ###22 Kregme, Bredere midtersvingbaner v. stationen u ###23 Amtsvejen/Nordhøjvej, rundkørsel u ###24 Helsingevej/Gadeledsvej/Kildevej, rundkørsel u ###25 Bistrupvej, Ramper til Hillerødmotorvej u ###26 Bistrupvej/Paltholmvej, rundkørsel u ###27 Hørsholmvej/Kellerisvej, venstresving u Roskildevej belysning v. Maglemosevej u ###34 Asserbo kurveforbedring u ###35 Frederiksborgvej/Høveltevej, rundkørsel u ###36 Rungsted Strandvej, heller u ###37 Frederiksborgvej ved Slangerup Nord u ###38 Fagerkærsvej/Skovnæsvej, forlægning u ###39 Paltholmvej/Frederiksborgvej, krydsændring u ###40 Hørsholmvej/Kellerisvej, venstresving u

28 Budgetår 2006 Stedsnr. Kontotekst Anl.regnsk. Samlede Samlede Rådighedsbeløb Dato/sag anlægsbev. rådigh.beløb Afsat før ' kr kr kr kr kr kr kr kr. Uddannelse, Erhverv og Kultur Udgifter i alt u Indtægter i al i Uddannelse u Skolen ved Kæret u Ny Specialskole i Harløse u Udbygning af gymnasier u Helsinge Gymnasium u It-investeringer u Frederiksværk Gymnasium u Helsingør Gymnasium, Gymnasieudbygning u Helsingør Gymnasium, Studiecenter Allerød Gymnasium, Gymnasieudbygning u Espergærde Gymnasium, Udbygn og studiecentre u

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere