Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse"

Transkript

1 Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse BKI nr 31 af 10/09/1998 (Gældende) Ingen Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse I henhold til kgl. resolution af 22. august 1997 har Danmark ratificeret den på den 58. samling i Den Internationale Arbejdsorganisation i Genève vedtagne konvention nr. 138 af 26. juni 1973 om mindstealder for adgang til beskæftigelse. Konventionen har følgende ordlyd: Oversættelse KONVENTION NR. 138 OM MINDSTEALDER FOR ADGANG TIL BESKÆFTIGELSE Den Internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Genève af Det Internationale Arbejdsbureaus Styrelsesråd, og som er trådt sammen til sin 58. samling den 6. juni 1973, og som har besluttet at vedtage visse forslag med hensyn til mindstealder for adgang til beskæftigelse, hvilket er punkt 4 på samlingsdagsorden, og som noterer sig bestemmelserne i konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (1919), konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (1920), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i landbruget (1921), konventionen om mindstealder for beskæftigelse som kullemper eller fyrbøder (1921), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (1932), konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (revideret 1936), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (revideret 1937), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (revideret 1937), 1

2 konventionen om mindstealder for beskæftigelse på fiskefartøje (1959) og konventionen om mindstealder for beskæftigelse ved underjordisk arbejde i miner (1965), og som finder, at tiden er inde til at indføre et generelt instrument vedrørende dette spørgsmål, som efterhånden kunne erstatte de eksisterende regler, der gælder for begrænsede dele af erhvervslivet, med henblik på en fuldstændig afskaffelse af børnearbejde, og som har besluttet, at disse forslag skal tage form af en international konvention, vedtager i dag den 26. juni 1973 følgende konvention, der betegnes konventionen om mindste-alder af 1973: Artikel 1 Enhver medlemsstat, for hvilken denne konvention er gældende, forpligter sig til at føre en national politik, der tager sigte på at sikre en effektiv afskaffelse af børnearbejde og på gradvis at hæve mindstealderen for adgang til beskæftigelse eller arbejde til et niveau, der er i overensstemmelse med unge menneskers fulde fysiske og åndelige udvikling. Artiklen er implementeret i kapitel 9 i lov nr af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland og bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om unges arbejde i Grønland Bemærkninger fra Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmiljøområdet er stadig under dansk kompetence, dog er offshore-aktiviteter undtaget (jf. 3, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø i Grønland). Grønlands Selvstyre skal således selv sikre, at offshore-reglerne i Grønland overholder ILO Konventionen 138. Arbejdstilsynet har i øvrigt bemærket, at lov om arbejdsmiljø i Grønland til forskel fra de tilsvarende regler om unges arbejde gældende i Danmark indeholder en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter der er mulighed for at fravige visse bestemmelser ved unges deltagelse i jagt og fangst, jf. lovens 46, stk. 6, nr. 4. Undtagelsesmuligheden er udmøntet i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om unges arbejde i Grønland, jf. bekendtgørelsens 29, jf. bilag 7 og 50, stk. 1, nr. 2. Undtagelsesbestemmelsen om jagt og fangst skal ses i lyset af ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, hvor der tages hensyn til at sikre respekten for stamme- og oprindelige folks sædvaner og traditioner. Artikel 2 1. Enhver medlemsstat, som ratificerer denne konvention, skal i en erklæring, der er knyttet til dens ratifikation, anføre en mindstealder for adgang til beskæftigelse eller arbejde inden for dens område og ved de transportmidler, der er indregistreret på dens område; ingen, der er under denne alder, må beskæftiges ved eller arbejde i noget erhverv, jf. dog artiklerne Enhver medlemsstat, som har ratificeret denne konvention, kan senere ved afgivelse af yderligere erklæringer meddele Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør, at den fastsætter en mindstealder, der er højere end den tidligere angivne. 2

3 3. Den i medfør af stk. 1 angivne mindstealder må ikke være lavere end alderen for undervisningspligten og under alle omstændigheder ikke under 15 år. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3, kan en medlemsstat, hvis økonomi og uddannelsesfaciliteter er utilstrækkeligt udviklet, efter forhandling med de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, i en overgangsperiode angive en mindstealder på 14 år. 5. Enhver medlemsstat, som i medfør af stk. 4 har angivet en mindstealder på 14 år, skal i sine rapporter om gennemførelsen af denne konvention i henhold til artikel 22 i Den Internationale Arbejdsorganisations statut tilkendegive, (a) at dens begrundelse herfor stadig består, eller (b) at den giver afkald på sin ret til at gøre brug af de pågældende bestemmelser fra et nærmere anført tidspunkt. Ifølge 46, stk. 2, i den grønlandske arbejdsmiljølov er mindstealderen 15 år, idet der kan fastsættes regler om lettere arbejde for unge over 13 år, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om unges arbejde i Grønland Ifølge 2, stk. 3 i landstingslov nr. 2 af 24. april 1986 om mønstring af søfarende må mænd og kvinder under 16 år ikke anvendes til arbejde ombord. Ifølge landstingslovens 6 er det ikke tilladt at underskrive bemandingsskema for personer under 16 år. Artiklen er således implementeret. Artikel 3 1. Mindstealderen for adgang til enhver art af beskæftigelse eller arbejde, som efter sin karakter eller de forhold, hvorunder det udføres, må anses for at udgøre en risiko for unge menneskers sundhed, sikkerhed eller moral, skal mindst være 18 år. 2. Det skal ved national lovgivning eller administrative forskrifter eller af den kompetente myndighed efter forhandling med de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, fastsættes, hvilke typer beskæftigelse eller arbejde der er omfattet af stk Uanset bestemmelserne i stk. 1, kan det ved national lovgivning eller administrative forskrifter eller af den kompetente myndighed efter forhandling med de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, tillades, at unge, der er fyldt 16 år, får adgang til beskæftigelse eller arbejde, under forudsætning af, at de unges sundhed, sikkerhed og moral beskyttes fuldtud, og at de unge har fået en tilstrækkelig specifik instruktion eller faglig uddannelse inden for det pågældende arbejdsområde. Artikel 3 må anses for implementeret ved kapitel 9 i den grønlandske arbejdsmiljølov og bekendtgørelsen om unges arbejde i Grønland, jf. bemærkning til artikel 2. 3

4 Artikel 4 1. Den kompetente myndighed kan i fornødent omfang, efter forhandling med de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, undtage begrænsede kategorier af beskæftigelse eller arbejde fra denne konventions anvendelsesområde, såfremt en sådan anvendelse ville skabe særlige og væsentlige problemer. 2. Enhver medlemsstat, som ratificerer denne konvention, skal i sin første rapport om konventionens gennemførelse, der aflægges i henhold til artikel 22 i Den Internationale Arbejdsorganisations statut, anføre de kategorier, som måtte være blevet undtaget i henhold til stk. 1, samt begrundelsen herfor, og skal i senere rapporter beskrive status med hensyn til lov og praksis for de undtagne kategorier med oplysning om, i hvilket omfang konventionen er bragt i anvendelse eller foreslås bragt i anvendelse i relation til disse kategorier. 3. Beskæftigelse eller arbejde, der er omfattet af artikel 3 i denne konvention, kan ikke undtages fra konventionens anvendelsesområde i medfør af denne artikel. Ifølge 2, stk. 2, i den grønlandske arbejdsmiljølov er a) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, b) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden, samt c) arbejde der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste, undtaget fra arbejdsmiljøloven Ifølge 3, stk. 1, gælder den grønlandske arbejdsmiljølov kun for luftfart for så vidt angår arbejde på landjorden. Ifølge 3, stk. 2 i den grønlandske arbejdsmiljølov gælder den grønlandske arbejdsmiljølov kun for søfart og fiskeri for så vidt angår 1) lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer, 2) værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed. Disse undtagelser skal formentlig oplyses i den første afrapportering for Grønland. Artikel 5 1. En medlemsstat, hvis økonomi og administrationsapparat er utilstrækkeligt udviklet, kan, efter forhandling med de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, i en overgangsperiode begrænse denne konventions anvendelsesområde. 2. Enhver medlemsstat, som gør brug af bestemmelsen i stk. 1, skal i en erklæring, der er knyttet til dens ratifikation, angive, på hvilke erhvervsområder eller typer af virksomheder den vil anvende konventionens bestemmelser. 4

5 3. Konventionens bestemmelser skal som minimum finde anvendelse på følgende erhvervsområder: minedrift og stenbrydning, industri, bygge- og anlægsarbejder, elektricitet, gas og vand, sanitetsbranchen, transport, lager- og pakhusarbejde og kommunikationsvirksomhed samt plantager og andre landbrugsvirksomheder, der hovedsageligt drives kommercielt, bortset fra familieforetagender og mindre brug, der producerer til lokalt forbrug, og som ikke normalt beskæftiger fremmed arbejdskraft. 4. Enhver medlemsstat, som i henhold til denne artikel har begrænset område for konventionens anvendelse, (a) skal i sine rapporter i henhold til artikel 22 i Den Internationale Arbejdsorganisations statut anføre den almindelige situation med hensyn til børn og unges beskæftigelse eller arbejde inden for de erhvervsgrene, der er undtaget fra konventionens anvendelsesområde, samt ethvert fremskridt, der måtte være sket med hensyn til en udvidet anvendelse af konventionens bestemmelser; (b) kan på ethvert tidspunkt udvide området for konventionens anvendelsesområde gennem afgivelse af en erklæring til Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør. Grønland har ikke ønske om eller behov for at begrænse konventionens anvendelsesområde. Artikel 6 Denne konvention finder ikke anvendelse på arbejde, der udføres af børn og unge i skoler for almen, faglig eller teknisk uddannelse eller i andre uddannelsesinstitutioner, eller på arbejde, der udføres af personer, der er fyldt 14 år, i virksomheder, hvor dette arbejde udføres under iagttagelse af de betingelser, der er foreskrevet af den kompetente myndighed efter forhandling med de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, og som er en integreret del af (a) et uddannelseskursus, som en skole eller en uddannelsesinstitution er hovedansvarlig for; (b) et uddannelsesprogram, der helt eller delvist gennemføres i en virksomhed, og som er godkendt af den kompetente myndighed; eller (c) et erhvervsvejledningsprogram, der tager sigte på at lette valget af beskæftigelse eller uddannelse. Grønlands lovgivning/praksis er i overensstemmelse med bestemmelsen. Erhvervsuddannelserne i Grønland påbegyndes typisk først efter det År. 5

6 Artikel 7 1. Det kan ved national lovgivning eller administrative forskrifter tillades, at unge mennesker i alderen 13 til 15 år beskæftiges ved lettere arbejde, som (a) ikke kan antages at være til skade for deres sundhed eller udvikling; og (b) som ikke er af en sådan art, at det kan gå ud over deres skolegang, deres deltagelse i erhvervsvejlednings- eller uddannelsesprogrammer, der er godkendt af den kompetente myndighed, eller deres mulighed for at få udbytte af den undervisning, de modtager. 2. Det kan ligeledes ved national lovgivning eller administrative forskrifter tillades, at unge, der er fyldt 15 år, men endnu er omfattet af undervisningspligten, beskæftiges ved arbejde, der opfylder de krav, der er angivet i denne artikels stk. 1, (a) og (b). 3. Den kompetente myndighed skal afgøre, på hvilke områder beskæftigelse eller arbejde kan tillades i henhold til denne artikels stk. 1 og 2, og skal fastsætte arbejdstiden og andre arbejdsvilkår for udførelsen af sådan beskæftigelse eller arbejde. 4. Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2, kan en medlemsstat, der har gjort brug af bestemmelserne i artikel 2, stk. 4, i stedet for aldersgrænserne 13 og 15 år i stk. 1 fastsætte aldersgrænsen til 12 og 14 år og i stedet for aldersgrænsen 15 år i stk. 2 fastsættes aldersgrænsen til 14 år, så længe den gør brug af disse bestemmelser. 46, stk. 6 i den grønlandske arbejdsmiljølov og kapitel 5 i bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland er i overensstemmelse med artiklen. Artikel 8 1. Efter høring af de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, kan den kompetente myndighed i hvert enkelt tilfælde dispensere fra det i artikel 2 i denne konvention fastsatte forbud mod beskæftigelse eller arbejde, fx med henblik på deltagelse i kunstneriske forestillinger. 2. Sådanne dispensationer skal begrænse arbejdstidens længde og nærmere fastsætte arbejdsvilkårene for beskæftigelsen. Kapitel 7 i bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland indeholder regler herom. Artikel 9 1. Den kompetente myndighed skal træffe alle fornødne foranstaltninger, herunder fastsættelse af passende sanktioner, for at sikre en effektiv overholdelse af bestemmelserne i denne konvention. 6

7 2. Det skal ved national lovgivning eller administrative forskrifter eller af den kompetente myndighed bestemmes, hvem der har ansvaret for overholdelse af de bestemmelser, der sætter konventionen i kraft. 3. Det skal ved national lovgivning eller administrative forskrifter eller af den kompetente myndighed bestemmes, hvilke registre eller anden dokumentation der skal føres og stilles til rådighed af arbejdsgiveren; sådanne registre eller dokumentation skal indeholde navn og alder eller fødselsdato, om muligt behørigt attesteret, på de personer under 18 år, som han beskæftiger eller som arbejder for ham. Ad 1-2: Den grønlandske arbejdsmiljølov samt landstingslov om mønstring indeholder sanktionsbestemmelser. Ad 3: Grønland har ikke særkilte registre vedr. beskæftigelse af unge under 18 år, men den grønlandske skattelovgivnings regler om registrering af A-skattepligtige omfatter også personer under 18 år. Artikel Denne konvention reviderer på de vilkår, der fastsættes i denne artikel, konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (1919), konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (1920), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i landbruget (1921), konventionen om mindstealder for beskæftigelse som kullemper eller fyrbøder (1921), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (1932), konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (revideret 1936), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (revideret 1937), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (revideret 1937), konventionen om mindstealder for beskæftigelse på fiskefartøjer (1959) og konventionen om mindstealder for beskæftigelse ved underjordisk arbejde i miner (1965). 2. Denne konventions ikrafttræden afskærer ikke fra yderligere ratifikation af konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (revideret 1936), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (revideret 1937), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikkeindustrielle erhverv (revideret 1937), konventionen om mindstealder for beskæftigelse på fiskefartøjer (1959) eller konventionen om mindstealder for beskæftigelse ved underjordisk arbejde i miner (1965). 3. Konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (1919), konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (1920), konventionen om mindstealder for beskæftigelse i landbruget (1921) og konventionen om mindstealder for beskæftigelse som kullemper eller fyrbøder skal være lukket for yderligere ratifikation, når alle de medlemsstater, der har ratificeret dem, går med til en sådan lukning enten ved at ratificere denne konvention eller ved at afgive en erklæring herom til Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør. 4. Fra denne konventions ikrafttræden at regne (a) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (revideret 1937), accepterer denne konventions forpligtelser og i henhold til dens artikel 2 fastsætter en mindstealder på ikke under 15 år, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af førstnævnte konvention; 7

8 (b) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (1932), accepterer denne konventions forpligtelser, for så vidt angår ikke-industrielt arbejde, således som det er defineret i førstnævnte konvention, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af konventionen af 1932; (c) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse i ikke-industrielle erhverv (revideret 1937), accepterer nærværende konventions forpligtelser, for så vidt angår ikke-industrielt arbejde, således som det er defineret i førstnævnte konvention, og i henhold til denne konventions artikel 2 fastsætter en mindstealder af ikke under 15 år, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af konventionen af 1937; (d) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (revideret 1936), accepterer denne konventions forpligtelser, for så vidt angår beskæftigelse til søs, og enten i henhold til dens artikel 2 fastsætter en mindstealder af ikke under 15 år eller tilkendegiver, at dens artikel 3 finder anvendelse på beskæftigelse til søs, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af konventionen af 1936; (e) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse på fiskefartøjer (1959), accepterer nærværende konventions forpligtelser, for så vidt angår saltvandsfiskeri, og enten i henhold til dens artikel 2 fastsætter en mindstealder af ikke under 15 år eller tilkendegiver, at dens artikel 3 finder anvendelse på saltvandsfiskeri, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af konventionen af 1959; (f) medfører den omstændighed, at en medlemsstat, som har ratificeret konventionen om mindstealder for beskæftigelse ved underjordisk arbejde i miner (1965), accepterer nærværende konventions forpligtelser og enten i henhold til dens artikel 2 fastsætter en mindstealder, der ikke er lavere end den alder, der er angivet i henhold til førstnævnte konvention eller tilkendegiver, at en sådan alder i henhold til nærværende konventions artikel 3 gælder for beskæftigelse ved underjordisk arbejde i miner, ipso jure øjeblikkelig opsigelse af konventionen af 1965, såfremt og når denne konvention træder i kraft. 5. Fra denne konventions ikrafttræden at regne (a) medfører accept af dens forpligtelser opsigelse af konventionen om mindstealder for beskæftigelse i industrien (1919) i henhold til dennes artikel 12; (b) medfører accept af dens forpligtelser, for så vidt angår landbruget, opsigelse af konventionen om mindstealder for beskæftigelse i landbruget (1921) i henhold til dennes artikel 9; (c) medfører accept af dens forpligtelser, for så vidt angår beskæftigelse til søs, opsigelse af konventionen om mindstealder for beskæftigelse til søs (1920) i henhold til dennes artikel 10 og af konventionen om mindstealder for beskæftigelse som kullemper eller fyrbøder (1921) i henhold til dennes artikel 12, såfremt og når denne konvention træder i kraft. Artikel 11 8

9 De officielle ratifikationer af denne konvention skal sendes til Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør til indregistrering. Artikel Denne konvention er kun bindende for de medlemmer af Den Internationale Arbejdsorganisation, hvis ratifikationer er blevet indregistreret hos generaldirektøren. 2. Den træder i kraft 1 år efter den dato, da to medlemsstaters ratifikation er blevet indregistreret hos generaldirektøren. 3. Derefter træder konventionen i kraft for enhver medlemsstat 1 år efter, at dens ratifikation er blevet indregistreret. Artikel En medlemsstat, som har ratificeret denne konvention, kan opsige den efter 10 års forløb fra datoen for konventionens første ikrafttræden ved afgivelse af en erklæring, der sendes til Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør til indregistrering. Opsigelsen får først virkning 1 år efter datoen for indregistreringen. 2. Enhver medlemsstat, som har ratificeret denne konvention, og som ikke inden 1 år efter udløbet af den i stk. 1 omhandlede 10-års periode gør brug af den i denne artikel hjemlede opsigelsesret, er bundet i yderligere 10 år og kan derefter opsige konventionen ved udløbet af hver 10-års periode på de i denne artikel fastsatte betingelser. Artikel Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør skal underrette alle medlemmer af Den Internationale Arbejdsorganisation om indregistreringen af de ratifikationer og opsigelser, han modtager fra organisationens medlemmer. 2. Samtidig med at generaldirektøren underretter organisationens medlemmer om indregistreringen af ratifikation nr. 2, skal han gøre dem opmærksom på konventionens ikrafttrædelsesdato. Artikel 15 Det Internationale Arbejdsbureaus generaldirektør skal i medfør af artikel 102 i De Forenede Nationers pagt sende udførlige oplysninger om de ratifikationer og opsigelser, han har indregistreret i henhold til bestemmelserne i de foranstående artikler, til De Forenede Nationers generalsekretær til indregistrering. Artikel 16 Når Det Internationale Arbejdsbureaus Styrelsesråd måtte anse det for nødvendigt, skal det forelægge generalkonferencen en rapport om gennemførelsen af denne konvention samt overveje ønskeligheden af at sætte spørgsmålet om en hel eller delvis revision af den på konferencens dagsorden. 9

10 Artikel Dersom konferencen vedtager en ny konvention, der helt eller delvis ændrer denne konvention, skal, medmindre andet måtte være bestemt i den nye konvention: (a) en medlemsstats ratifikation af den nye, ændrede konvention ipso jure medføre øjeblikkelig opsigelse af denne konvention, uanset bestemmelserne i artikel 13, såfremt og så snart den nye, ændrede konvention træder i kraft; (b) denne konvention ikke længere kunne ratificeres af medlemsstaterne fra den dato at regne, da den nye, ændrede konvention træder i kraft. 2. Denne konvention skal under alle omstændigheder forblive i kraft i den foreliggende form og med det foreliggende indhold for de medlemsstater, som har ratificeret den, men som ikke har ratificeret den reviderede konvention. Artikel 18 De engelske og franske versioner af denne konventionstekst er lige autentiske. Ovenstående er konventionens autentiske tekst, behørigt vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisations generalkonference under dens 58. møde, der blev afholdt i Genève og erklæret afsluttet den 27. juni TIL BEKRÆFTELSER HERAF har vi påført vore underskrifter i dag den syvogtyvende juni Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret den 13. november 1997 og konventionen trådte i kraft for Danmark den 13. november Ratifikationen omfatter ikke Færøerne og Grønland. Danmark har afgivet erklæring i henhold til artikel 2 om, at mindstealderen er 15 år. Ved ratifikationen har Danmark opsagt ILO-konventionerne nr. 58 og 112, jf. artikel 10, stk. 4 (begge konventioner er bekendtgjort i Lovtidende C under henholdsvis nr. 73 af 19. november 1956 og nr. 63 af 23. november 1962). ILO-konventionerne 5, 7 og 15 (bekendtgjort i Lovtidende A under henholdsvis nr. 232 af 19. maj 1923 og nr. 199 og 200 af 8. juli 1924) opsiges ved ikrafttrædelse af ILO-konventionen nr Foruden Danmark har følgende lande ratificeret konventionen. Den erklærede mindstealder i henhold til artikel 2 er anført i parentes: Algeriet (16), Antigua og Bermuda ( 16), Argentina (14), Azerbajdjan (16), Belarus (16), Belgien (15), Bolivia (14), Bosnien Hercegovina (15), Botswana (14), Bulgarien (16), Costa Rica (15), Cuba (15), Cypern (15), Dominica (15), El Salvador (14), Finland (15), Frankrig (16), Georgien (15), Grækenland (15), Guatemala (14), Guyana (15), Honduras (14), Irak (15), Irland (15), Israel (15), Italien (15), Jordan (16), Jugoslavien i 1983 (15), Kenya (16), Kirgizistan (16), Kroatien (15), Libyen (15), Luxembourg (15), Den tidligere jugoslaviske Republik Makedonien (15), Malaysia (15), Malta (16), Mauritius (15), Nederlandene (15), Nepal (14), Nicaragua (14), Niger (14), Norge (15), Polen (15), Rumænien (16), Rusland (16), Rwanda (14), San Marino (16), Den slovakiske 10

11 Republik (15), Slovenien (15), Spanien (15), Sverige (15), Tadjikistan (16), Togo (14), Tunesien (16) Tyskland (15), Ukraine (16),Uruguay (15), Venezuela (14), Zambia (15), Ækvatorial Guinea (14). Andre landes senere ratifikation af konventionen fremgår af ILO s liste, der udgives årligt pr. 31. december. Oplysningerne fra listen kan indhentes bl.a. fra Arbejdsministeriet eller Udenrigsministeriet, der begge også vil kunne undersøge tiltrædelser i det løbende år. Udenrigsministeriet, den 10. september 1998 Niels Helveg Petersen 11

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Side 1 af 5 CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver CIS nr 114 af 18/05/1966 CIS nr 115 af 27/06/1990 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-2571 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beslutningsforslag nr. B 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. april 2015 af Bent Bøgsted (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark (Pr. 1. august 2016) Nr. Konventionens navn Årstal Tiltrådt Opsagt Bekendtgjort 1) 2 Konvention angående arbejdsløshed 1919 5 Konvention,

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2)

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2) BKI nr 104 af 11/12/1972 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-1973 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 56 Senere ændringer til forskriften BKI nr 68 af 02/09/1980 Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED Bekendtgørelse nr. 103 af 25. oktober 1973 af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. 1) Ved kgl. resolution af 2. januar 1973 har Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere