./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge"

Transkript

1 27. marts 1990 EB/AI Cirkulære nr Til medlemmerne. Vedr.: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel../. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det er fra Socialstyrelsen oplyst, at der i løbet af en uges tid vil blive udsendt en vejledning i forbindelse med loven, der træder i kraft den 2. april Denne vejledning vil blive tilsendt medlemsvirksomhederne, så snart den foreligger. Der henvises i øvrigt til arbejdsgiverforeningens cirkulære nr. 514 af 24. januar P. f. v. Villy Langthjem /Erik Brudsø

2 Nr marts Bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel I medfør af lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsættes: Kapitel l Løn- og erhvervsindtcegt l. Til lønindtægt regnes 1) de indkomstarter, der efter kildeskattelov-givningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, 2) arbejdsløshedsdagpenge, uddannelses- og iværksætterydelse, voksenuddannelsesstøt-te, kursusgodtgørelse ydet som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge, 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet. Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomstarter, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. l 1) løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, 2) værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i tjenesteforhold, 3) løn udbetalt af fremmede magter, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede magters herværende udsendte konsuler, 4) anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt- 2. Til indtægt som selvstændig erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejds indsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter l regnes som lønindtægt. Stk. 2. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens 25 A. Stk. 3. Godtgørelser for medlemskab atelier som medhjælp for bestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den sikredes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt. Kapitel 2 Dagpenge til personer, der ikke er skattepligtige her i landet eller har ret til dagpenge fra et andet land m.v. 3. Personer med indtægter, der ikke er skattepligtige her i landet (Kongeriget Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland), kan opnå dagpenge på grundlag af lønindtægt eller selvstændig erhvervsindtægt, når 1) indtægten er skattepligtig i et andet land, på Færøerne eller i Grønland, 2) de ikke har ret til dagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt efter et andet lands lovgivning eller efter de bestemmelser, der gælder for Færøerne og Grønland, og 3) en af de følgende to betingelser er opfyldt: a) de har bopæl her i landet, eller b) de har bopæl i Island, Finland, Norge, Sverige, Grønland eller på Færøerne, og indtægten er erhvervet ved beskæftigelse her i landet eller på dansk skib. Stk. 2. Personer, der efter EF-regIeme om social sikring er omfattet af en anden medlems- Socialmin. l.ktj.nr »l 1/ b/socm64253 RBEK

3 5. marts Nr.153. stats lovgivning om social sikring, kan ikke opnå dagpenge efter stk. l. 4. Personer, der efter EF-regleme om social sikring, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til dagpenge, selv om deres indtægt ikke er skattepligtig her i landet. 5. Personer med skattepligtig indtægt her i landet kan ikke opnå dagpenge, hvis de har ret til dagpenge eller en anden erstatning for tab af indtægt 1) efter et andet lands lovgivning eller efter de bestemmelser, der gælder for Færøerne og Grønland, 2) efter EF-reglerne er omfattet af en anden medlemsstats lovgivning om social sikring. 6. Får en person løn under sygdom, barsel eller adoption, har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt dagpengerefusion, jf. lovens Dagpenge, der udbetales af kommunen til en person, som bor i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, udbetales af den kommune, hvor arbejdsgiverens virksomhed ligger. Kapitel 3 Dagpenge til nyansatte lønmodtagere m.v. 8. Ved anmodning om dagpenge fra kommunen efter lovens 4, stk. l, nr. l og efter 11 skal lønmodtageren ved lønsedler eller lignende dokumentere 1) hos hvilke arbejdsgivere vedkommende har været ansat inden for de sidste 13 uger før sygemeldingen, 2) hvornår ansættelsesforholdet begyndte i hvert enkelt arbejdsforhold og hvor længe det varede, 3) beskæftigelsens omfang i hvert enkelt arbejdsforhold angivet i uger og timer. 9. Ved anmodning om dagpenge fra kommunen til en nyansat skal den arbejdsgiver, hos hvem den aktuelle sygemelding fandt sted, oplyse 1) hvornår lønmodtageren blev ansat i virksomheden, 2) omfanget af lønmodtagerens beskæftigelse angivet i uger og timer, 3) om lønmodtageren tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren og i så fald hvornår senest og i hvor mange uger og timer. L.T.A Ved vurderingen atom lovens 4, stk. l er opfyldt, bortses fra perioder på indtil 2 år, hvori der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven. Stk. 2. Dagpenge til nyuddannede, jf. lovens 4, stk. l, nr. 3, udgør samme beløb, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Kapitel 4 Nedsatte dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption 11. Til lønmodtagere ydes nedsatte dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, 1) når lægen skønner, at et arbejde efter en fraværsperiode kun kan bestrides delvis, eller 2) når to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet. Nedsatte dagpenge ydes kun, når den delvise uarbejdsdygtighed afskærer fra arbejde i mindst 4 timer pr. uge. Stk. 2. Til personer med selvstændig erhvervsindtægt ydes nedsatte dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, når lægen skønner, at den pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde. 12. Til lønmodtagere ydes nedsatte dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 1) under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers-perioden før forventet fødsel, a) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt for-løbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret, eller b) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, 2) under delvis fravær fra arbejdet i 4-ugers perioden før fødslen, 3) under delvis fravær fra arbejdet med godkendelse af de adoptionsundersøgende myndigheder. Nedsatte dagpenge udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge. Stk. 2. Til personer med selvstændig erhvervsindtægt udbetales nedsatte dagpenge

4 Nr marts ved graviditet, barsel og adoption i de tilfælde, der er nævnt i stk. l, nr. la, 2 og 3, når den pågældende højst kan udfore halvdelen af sit normale arbejde. 13. Til lønmodtagere udbetales nedsatte dagpenge med samme belob pr. fraværstime som ved fuldt fravær- For arbejdsledige nedsættes dagpenge i sygdomstilfælde i forhold til lægens skøn over graden af uarbejdsdygtigheden. Stk. 2. Til personer med selvstændig erhvervsindtægt udbetales nedsatte dagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af dagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær. 14. Til lønmodtagere og personer med selvstændig erhvervsindtægt ydes nedsatte dagpenge i forbindelse med varetagelse af borgerligt ombud i begrænset omfang i fraværsperioden ved barsel eller adoption. Stk. 2. Nedsættelsen af dagpengene pr. uge sker med et beløb, der svarer til den godtgørelse, sikrede oppebærer i den pågældende uge for varetagelse af ombudet. Kapitel 5 Deltagelse i erhvervsmæssig uddannelse eller undervisning og i fritidsundervisning i begrænset omfang under sygdom, barsel og adoption 15. Til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, kan der ydes dagpenge uanset deltagelse i erhvervsmæssig uddannelse, når uddannelse og erhvervsarbejde før sygefraværet er foregået sideløbende. Der kan endvidere ydes dagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet, når der højst er 4 timers undervisning pr. uge, når uddannelsen er forenelig med sygebehand-lingen og ikke forhaler helbredelsen, og når den ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Stk. 2. En person kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover de 4 timer, som er nævnt i stk. l, fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om iværksættelse af revalidering. 16. Retten til dagpenge bortfalder for den/ de dag(e) i fraværsperioden ved barsel og adoption, hvor en person deltager i l) undervisning og lignende af begrænset omfang og med erhvervsmæssigt formål, 2) i et kortvarigt erhvervsbetonet kursus eller deltagelse i eksamen for ikke væsentligt at forsinke et uddannelsesforløb, der er påbegyndt før barsel og adoption. Stk. 2. Der kan ydes dagpenge uanset deltagelse i fritidsundervisning eller andre fritidsaktiviteter nogle få timer om ugen i fraværsperioden ved barsel og adoption. Kapitel 6 Særlige tilfælde hvor faderen kan overtage moderens ret til dagpenge 17. Faderen kan overtage moderens ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen, hvis moderen er død eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet. Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge fra kommunen i den periode, hvor faderen har overtaget moderens ret efter stk. l, hvis hun på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet og iøvrigt opfylder lovens betingelser. Kapitel 7 Anmeldelse og dokumentation ved anmodning om dagpenge fra arbejdsgiveren 18. Anmeldelse af sygdom til arbejdsgiveren foretages telefonisk senest 2 timer efter, at lønmodtageren skulle have mødt på arbejde, medmindre der i personalecirkulære er fastsat andre regler. Stk. 2. Hvis lønmodtageren ikke har adgang til telefon, påhviler det den pågældende ved ansættelsen at indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, hvordan anmeldelse af sygdom skal foretages. 19. Arbejdsgiveren kan forlange, at lønmodtageren ved indsendelse af en skriftlig sygemelding (tro- og loveerklæring) dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom. Stk. 2. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve den skriftlige sygemelding i hænde på 2. fraværsdag. Søn- og helligdage medregnes ikke. Stk. 3. Varer sygefraværet mindre end 2 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren alligevel forlange, at den skriftlige sygemelding afleveres den dag, hvor arbejdet genoptages. 20. Arbejdsgiveren kan forlange en lægeerklæring efter personlig konsultation hos lægen. Stk. 2. Lægeerklæringen kan tidligst forlan-

5 5. marts Nr.153. ges udstedt på 4. sygedag og ikke på lordage og særlige undskyldende forhold, der har bevirket, at helligdage. anmeldelse ikke er sket rettidigt. Stk. 3. Arbejdsgiveren kan tidligst forlange lægeerklæringen i hænde på 5. fraværsdag fra-regnet søn- 25. Når anmodningen indgives mere end 6 måneder og helligdage. efter sygdommens indtræden, er dispensation fra Sik. 4. Når særlige omstændigheder foreligger, kan anmodningsfristen udelukket. arbejdsgiveren forlange, at lægeerklæringen udstedes på l. sygedag, dog ikke på lørdage, søn- og helligdage. I så fald skal arbejdsgiveren på forhånd have udfærdiget en 26. I de tilfælde hvor en dokumentation, der er forlangt af kommunen, indgives for sent eller udebliver, skriftlig rekvisition til lægen, hvoraf det fremgår, hvilke kan kommunen bortse herfra, når der foreligger konkrete sygefravær inden for en bestemt periode, der fyldestgørende begrundelse for dette, jf. 24. begrunder ønsket om en l. dags lægeerklæring. Kapitel 8 Anmeldelse og dokumentation ved anmodning om dagpenge fra kommunen 21. Anmeldelse af sygdom til kommunen skal ske på en blanket, der udleveres af kommunen. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange tidligere anmeldelse end fastsat i lovens 6, stk. 2 og 10, stk. 4. Kapitel 10 Arbejdsgiveres anmeldelse af fravær og krav om refusion 27. En privat arbejdsgiver, der yder løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens bopælskommune senest 2 måneder efter l. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig udover den periode, hvori arbejdsgiveren har pligt til at udbetale dagpenge. 22. Hvis anmodning om dagpenge fra kommune indgives senere end fastsat i lovens 6, stk. 2 og 10, stk. 4, eller fastsat af kommunen efter 21, indtræder retten til dagpenge først fra anmodningens modtagelse. 23. Kommunen kan kræve, at den sikrede indenfor en rimelig frist afleverer lægeerklæring som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. Stk. 2. Hvis lægeerklæringen afleveres efter den frist, som kommunen har angivet, bortfalder retten til dagpenge fra kommunen indtil det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget erklæringen. Kapitel 9 Dispensation fra anmeldelses- og dokumentations/rister ved anmodning om dagpenge fra kommunen 24. I de tilfælde, hvor anmodning indgives efter udløbet af de frister, der er angivet i lovens 6, stk. 2 og 10, stk." 4, kan kommunen efter omstændighederne udbetale dagpenge for tiden før anmodningen, når pågældende på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret, eller når der iøvrigt er 28. En arbejdsgiver, der efter lovens 26 er berettiget til dagpengerefusion, skal anmelde refusionskravet til lønmodtagerens bopælskommune. Der ydes kun refusion for løn under fravær på grund af sygdom for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Ved en lønmodtagers fortsatte fravær kan krav om refusion ikke anmeldes oftere end med en måneds mellemrum. Stk. 2. Kommunen kan dog udbetale refusion, når overskridelsen af fristen skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder iøvrigt taler derfor. StL 3. En arbejdsgiver, der yder løn under graviditet, barsel og adoption, skal anmelde refusionskravet til lønmodtagerens bopælskommune senest 9 måneder efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Hvis kravet ikke er indgivet inden denne frist, bortfalder retten til refusion. 29. Anmeldelse af sygefravær og refusions-krav indgives på en blanket, som udleveres af kommunen, og underskrives af både arbejdsgiver og lønmodtager.

6 Nr marts Stk. 2. Der kan ses bort fra lønmodtagerens bekræftelse af arbejdsgiverens oplysninger på blanketten, når ganske særlige grunde taler for det, og arbejdsgiveren på anden fyldestgørende måde dokumenterer fravær eller krav på refusion. Kapitel 11 Beregning af dagpenge ved ikke på forhånd fastlagt arbejdstid, produktionsstop, arbejdsturnus og til provisionslønnede m.v. 30. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes dagpenge under sygefraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de sidste 4 uger før sygdommens indtræden. Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes til lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved sygdommens indtræden er eller under sygeperioden midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge afråvare-mangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås. Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4 ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de sidste 13 uger før sygdommens indtræden. Stk. 4. Medmindre andet er oplyst, udbetales dagpenge efter stk. 1-3 efter en 5 dages uge med lige store andele pr. dag. 31. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det beløb, der er nævnt i lovens 9, stk. 2. Stk. 2. Efter de første 2 ugers sygdom kan dagpengene pr. arbejdstime ikke udgøre mere end det beløb, der er nævnt i lovens 9, stk. 2 divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden. 32. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven ved opgørelse af det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de sidste 4 uger før sygdommens indtræden. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de sidste 9 måneder før sygdommens indtræden. Stk. 2. Dagpengebeløbet udgør det efter lovens 9, stk. 2 beregnede timebeløb ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. l,jf. dog lovens 9, stk. 4. Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, udbetales dagpenge efter en 5 dages uge med lige store andele pr. dag. 33. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af lovens 9,stk. l. 34. Dagpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvist arbejdsledige og har et varierende antal arbejdstimer pr. uge.jf. 30, beregnes på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i de sidste 4 uger før sygdommens indtræden. Stk. 2. Hvis medlemmet har været ledigt i mindre end 4 uger, beregnes dagpenge på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i den tid, lønmodtageren har været ledig. 35. Dagpenge til personer, der modtager godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som pågældende ville have haft, hvis denne havde været i arbejde. Kapitel 12 Beregning af dagpenge til personer med selvstændig erhvervsvirksomhed 36. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret ti! dagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden dog højest det beløb, der er nævnt i lovens 9, stk. 2. Stk. 2. Selvstændige, der har tegnet en frivillig forsikring efter lovens 20, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i lovens 9, stk. 2, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. Stk. 3. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattevæsenets årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår. Stk. 4. Hvis den selvstændige har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvan-

7 5. marts Nr.153. givelse som selvstændig ikke er indgivet, anvendes i stedet 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller 2) et revisor-attesteret regnskab for virksomheden opgjort efter samme principper som årsopgorelsen. Sfk. 5. Det er en betingelse for retten til dagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 3 og Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. 36, stk. l, anvendes årsopgørelsens oplysninger om 1) overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden, 2) indtægt overført til medarbejdende ægtefælle, 3) egne sygedagpenge og andet, jf. 2, stk. l og 3, 4) henlæggelser til investeringsfond. Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. 36, stk. l anvendes årsopgørelsens oplysninger om 1) indtægt overført til medarbejdende ægtefælle, 2) egne sygedagpenge og andet, jf. 2, stk. l og 3. Stk. 3. Dagpengebeløbet beregnet efter stk. l og 2 kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten. Dagpengene udbetales efter en 6 dages uge med lige store andele pr. dag. Beskæftigelse 38. For selvstændige medregnes forudgående beskæftigelse som lønmodtager ved opgørelsen af, om betingelsen i lovens 10, stk. 2 er opfyldt. 39. Ved vurderingen atom lovens 10, stk. 2 er opfyldt, bortses fra perioder på indtil 2 år, hvori der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven. Stk. 2. Dagpenge til personer, der modtager godtgørelse efter stk. l, beregnes på grundlag af den arbejdsfortjeneste ved virksomheden, som pågældende ville have haft, hvis denne havde været i arbejde. Kapitel 13 Frivillig sikring Personkreds og optagelse 40. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i Socialstyrelsen tilmelde sig en forsikringsordning, der giver ret til dagpenge i de første 3 uger af sygeperioden. Stk. 2. Langvarigt eller kronisk syge personer kan optages i forsikringsordningen mod en forhøjet præmie. Til vurdering heraf kan Socialstyrelsen forlange en lægeerklæring, som betales af ansøgeren. Stk. 3. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed uden for dansk område, kan sikre sig dagpenge i de første 3 uger af sygeperioden, hvis de pågældende efter bestemmelser i nordisk konvention om social tryghed, EF-forordning nr. 1408/71 eller overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om dagpenge ved sygdom eller fødsel for så vidt angår beskæftigelse som selvstændig. Ventetid 41. Retten til dagpenge indtræder 6 måneder efter, at anmodningen om optagelse er modtaget i Socialstyrelsen. Stk. 2. Personer, der kommer til skade ved et ulykkestilfælde, har ret til dagpenge, selvom ventetiden efter stk. l ikke er udløbet. Stk. 3. Personer, der er ophørt med at have lønindtægt, kan optages uden ventetid, hvis de anmoder om optagelse inden 3 måneder efter ophøret, og de opfylder betingelserne i lovens 4, stk. l. Forsikringssa tser 42. Dagpenge kan sikres med 2/3 (minimumsydelsen) eller med det højeste beløb efter lovens 9, stk. 2 (maksimumsydelsen). Denne sikring gælder, selvom den pågældende samtidig har indtægt som lønmodtager. Forhøjelse 43. Ved anmodning om forhøjelse af den sikrede sats gælder de regler, der er fastsat i 40 og 41. Nedsættelse og udmeldelse 44. Ændring af den sikrede sats fra det højeste beløb til 2/3 heraf og den tilsvarende ned-

8 Nr.153, marts sættelse af præmien samt udmeldelse af forsikringen kan ske med virkning fra udgangen af et kvartal, hvis anmodning herom er modtaget i Socialstyrelsen mindst 20 dage før kvartalets udgang. Opkrævning af præmie 45. Præmien fastsættes i overensstemmelse med lovens 29, stk. l. Stk. 2. Præmien beregnes fra den l. i måneden efter tilmeldingen. Stk. 3. Opkrævningen af præmien sker halv-årsvis forud i marts og september. Stk. 4. Præmien skal indbetales senest den 15. april, henholdsvis den 15. oktober. Stk. 5. Hvis indbetaling ikke sker rettidigt, betales et restancegebyr på 50 kr. Stk. 6. Den sikrede udelukkes af ordningen, hvis indbetaling af præmie ikke er sket inden den 5. juni, henholdsvis den 5. december. Udelukkelsen har virkning fra den 30. juni, henholdsvis den 31. december. Stk. 7. Den første opkrævning efter tilmeldingen sker i marts, hvis tilmeldingsdatoen falder i perioden fra 16. september til 15. marts, og i september ved tilmelding i perioden fra 16. marts til 15. september. Forsikringens ophør og fornyet optagelse 46. Når forsikringen er ophørt ved udgangen af et kvartal efter udmeldelse eller udelukkelse, ophører retten til dagpenge efter forsikringen. Stk. 2. Fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse forudsætter, at betingelserne for optagelse, jf. 40 og 41 er opfyldt, og at eventuelt skyldig præmie er betalt. Klage vedrørende forsikringsordningen 47. Socialstyrelsens afgørelser vedrørende den frivillige sikring kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 14 Forlængelse a/dagpengeperioden 48. Kommunen forlænger dagpengeperioden for personer, der er omfattet afvarigheds-begrænsningen i lovens 22, stk. l, l) når det anses for overvejende sandsynligt, at revalidering herunder arbejdsprøvning vil blive iværksat, 2) når den pågældende er under eller venter på lægebehandling, der må antages at kunne genskabe arbejdsdygtigheden inden for 26 uger. 49. Forlængelse udover 26 uger kan ske, når særlige omstændigheder taler for det. Dette vil bl.a. være tilfældet, 1) hvis den pågældende lider af alvorlig sygdom, der kræver langvarig behandling. Det er en betingelse, at pågældende umiddelbart forud for sygeperioden har været mere stabilt erhvervsaktiv og - efter en lægelig vurdering - skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for de følgende 26 uger, 2) hvis pågældende lider af en alvorlig lidelse, hvor mulighederne for helbredelse ikke skønnes at være til stede. 50. Kommunen kan forlænge dagpengeperioden for personer under 70 år, der er omfattet afvarighedsbegrænsningen i lovens 23, stk. l, når det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at den pågældende inden for et kortere tidsrum, dog højst 26 uger, på ny vil stå ti! rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse. Kapitel 15 Opfølgning 51. Efter anmeldelse af sygefravær og derefter mindst hver 3. måned skal kommunen tage dagpengemodtagerens forhold op til vurdering. 52. Når sygefraværet har varet i 2 måneder, skal kommunen snarest muligt indhente lægeerklæring. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af erklæringen. Overskridelse af fristen, som skyldes dagpengemodtagerens forhold, medfører, at retten til dagpenge bortfalder, indtil erklæringen modtages, jf. lovens 8, stk. 2. Stk. 2. Kommunen kan undlade at indhente lægeerklæring i de tilfælde, hvor der allerede foreligger en egnet erklæring, eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra hospital/klinik kan indhentes. 53. De oplysninger, der er indhentet i sagen, skal vurderes af kommunen eventuelt i samråd med dagpengemodtageren, praktise-

9 5. marts Nr.153. rende læge, lægekonsulent og arbejdskonsu-lent. Der skal tages stilling til, om raskmelding skal afventes, eller om der er behov for yderligere behandling, arbejdsprøvning - der ikke er led i revalidering - optræning, revalidering, overgang til pension eller andre former for bistand. Stk. 2. Retten til dagpenge kan ikke bortfalde alene på grundlag af lægens erklæring om, at helbredstilstanden er stationær. 54. Den fortsatte opfølgning skal foretages efter de retningslinier, der er angivet i 52 og 53, og der indhentes supplerende fyldestgørende lægeerklæring eller anden form for lægelig oplysning. Kapitel 16 Aftale ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. 55. Arbejdsgiveren kan ved aftale med lønmodtageren opnå ret til at få refunderet et beløb, der svarer til de dagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af sygefraværet. Stk. 2. En sådan aftale kan indgås, 1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse. Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for l år. I tvivlstilfælde kan det faktiske hidtidige fravær på grund af lidelsen tillægges betydning i vurderingen, 2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på an-sættelsestidspunktet, eller 3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndelse. Aftalen gælder for l år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det forløbne år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre derved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold. Stk. 3. Arbejdsgiverens ret til refusion omfatter dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehand linger, kontrolundersøgelser og eventuelt nødvendig rekreation i forbindelse hermed. Stk. 4. Ved arbejdsbetingede lidelser gælder arbejdsgiverens ret til refusion dog ikke, hvis den aktuelle sygeperiode skyldes arbejdsgiverens tilsidesættelse af bestemmelser i arbejds-miljøloven. Stk. 5. Aftalen skal være skriftlig og skal godkendes af den kommune, hvor lønmodtageren har bopæl ved aftalens indgåelse. Den skal indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Retten til refusion har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold. 56. Kommunen kan indhente lægeerklæring om, at lønmodtagerens langvarige eller kroniske lidelse i væsentlig omfang forøger den normale fraværsrisiko og dokumentation for, hvornår indlæggelse eller behandling er besluttet og har fundet sted. Erklæringen betales af kommunen. Stk. 2. Kommunen kan endvidere i det enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæring til belysning af, om fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringen betales af kommunen. 57. Anmodning om refusion fremsættes over for lønmodtagerens bopælskommune. Stk. 2. Ved anmeldelse afrefusionskrav ydes der kun refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Kapitel 17 Ophold i udlandet 58. Der kan i forbindelse med en sygeperiode udbetales dagpenge under rekreationsophold i udlandet, hvis opholdet inden afrejsen er anbefalet af lægen af helbredsmæssige grunde. Stk. 2. Der kan udbetales dagpenge i forbindelse med sygebehandling i udlandet, når Sundhedsstyrelsen eller vedkommende syge-husmyndighed har givet tilladelse til behandlingen. Stk. 3. Kommunen kan efter anmodning sende dagpenge til opholdsstedet. 59. Ved sygdom under ferieophold eller lignende i udlandet, kan der kun udbetales dagpenge, så længe det af helbredsgrunde, dokumenteret ved fyldestgørende lægeerklæring,

10 Nr marts skønnes nødvendigt at udsætte hjemrejsen. Dagpengene udbetales først efter hjemkomsten og løber fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten efter almindelige regler ville indtræde her i landet. 60. Personer, der af en arbejdsgiver med hjemsted her i landet udsendes til midlertidig beskæftigelse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, kan opnå ret til dagpenge efter loven, hvis de er skattepligtige her i landet. 61. Dagpenge efter 58 og 59 udbetales af den sikredes bopælskommune eller af arbejdsgiveren. Sik. 2. Udbetaling af dagpenge efter 60 sker efter lovens almindelige regler. Efter udløbet af perioden, hvori arbejdsgiveren betaler dagpenge, finder 59 tilsvarende anvendelse. 62. Bestemmelserne efter gælder ikke for personer, der er omfattet af EF-regler-ne om social sikring og af den nordiske konvention om social tryghed. Kapitel 18 Ikrafttrædelse 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april Samtidig ophæves: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 166 af 23. marts 1988 om dagpengegivende indtægter, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 406 af 16. august 1983 om ret til dagpenge for personer, der ikke er skattepligtige her i landet m.v., Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 241 af 23. marts 1988 om lempelse af arbejdsgiveres pligt til at betale dagpenge til nyansatte lønmodtagere, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 537 af 4. december 1980 om nedsatte dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom og delvis fravær ved graviditet, barsel og adoption, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 16 af 6. januar 1983 om dispensation fra fristen for anmodning om dagpenge fra det sociale udvalg, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 244 af 30. marts 1988 om arbejdsgiveres pligt til at anmelde fravær for lønmodtagere med løn under sygdom samt om anmeldelse af krav om udbetaling af dagpenge (refusion) til arbejdsgivere, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 242 af 28. marts 1988 om beregning og udbetaling af dagpenge til lønmodtagere i arbejdstumus med skiftende ugentlig arbejdstid, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 382 af 7. juni 1988 om den frivillige sikring, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 325 af 20. juni 1988 om arbejdsgiveres mulighed torat blive fritaget for dagpengepligten over for løsarbejdere, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 243 af 30. marts 1988 om arbejdsgiveres fritagelse for at udbetale dagpenge i særlige tilfælde, Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 af 30. december 1986 om forlængelse af dagpengeperioden, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 254 af 22. april 1988 om aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om arbejdsgiverens fritagelse for at betale dagpenge og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 512 af 23. september 1975 om udbetaling af dagpenge under ophold i udlandet. Socialministeriet, den 5. marts 1990 AASE OLESEN / Ib Valsborg

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0011241 Senere ændringer

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

./. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven,

./. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven, 24. januar 1990 EB/HS Cirkulære nr. 514. Til medlemmerne. Vedr.: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel../. Folketinget vedtog kort før jul en ny lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Loven, der vedlægges,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 833 af 27/06/2014 Udskriftsdato: 9. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027227 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE Notat om arbejdsgivers anmeldelse af sygefravær og refusion 40 og 59 Til brug for temamøde den 19. september 2019 Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Afsnit I Formål og målgrupper Kapitel 2 Målgrupper 2, stk. 2 Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption

Dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption 36 36 Dagpenge xx ved sygdom, fødsel og adoption Dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption Størstedelen af den erhvervsaktive del af befolkningen er sikret eller har mulighed for at sikre sig dagpenge. Dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse 4. april 2006 FM 2006/25 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere