Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt nov 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993"

Transkript

1 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu<lellterhusel d. 20. oktober 1993, kl.2.0s. B - Aflytningen pli Københavlls Universitet: afsløring d. 12. novc'ilbcj" 1993 C - Registrering ar studenter vi Politiets Efterretnings l~jcllcstc: afsløring d. 4. malts Stalt på domfældelser: - Allin sindssyg, Merlung-rnpport pr. Jl.sep Regnbue-aktivister skyldig i ulovlig vtlbcnbcsidde:lse 15.sep 1994 E - Opstart - igen: AHlOppet Mossad-agent beskræfliger. J I. oktober 1994

2 -- ~:~ ;~ -":...~'-.==~ ~ :1' "-,-, ( / ~ side 2 II ~,-, onsdag 20. oktober 1993 BENT FAlBERT (ANSV. EFTER PRESSELOVENI 171:S KØBENHAVN V REDAKTIONEN REDAKTIONEN MIDTJYlLANDS REDAKTIONEN JYlL REDAKTION FYNS REDAKTIONEN I REDAKTIONEN: RUD KOFOED lu: Slotspladsen 2 Torvet 16, 2. Frederiksgade 33 BundgArdsvej 45 - L Dansastræde 12 REDAlmONSCHEFER: AB'::N HELE OØGNET 9000 Aalborg 6700 Esbjerg 8000 Århus C EnilSø 5000 Odense C SØREN. JAKOBSEN, JØRN ACKERMANN. (LUKKET LØRDAG KL. TLF TLF TLF Fredericia TlF HANS larsen, MOGENS BIllE 24 nl SØNDAG KL 13) TlFX TlFX TlFX TLF TLFX TLfX la 00 TLF.l< DE RØDE BANDER i Købmagergade lader os kolde. Det er tilfredsstillende, at den hårde kerne kun består af en halv snes personer, og det taler til 'fordel for den sunde fornuft i det danske, folk. Fløjene forsøger at for- SJÆLLANDS REDAKTIONEN Ramsherred 6, 1.' 4700 Næstved TlF TLFX LEDERsIDEijl' '. _:J~ Ekstra BladelS ",<,-~: :1'~ Abonnementsservice:;' Søndag-k! ,:"-" Mandag freclag kl lørdag kj oo'L~ Tlf _ '.,~ 0.;.:' I STUDENTERHUSEThar 'studenter'" hvad enten de har været ind skrevet, færdiguddannede eller blot' været,,' tilfældige forbipasserende, haft,deres muntre liv påskatteydernes'regning: De har talt,om revolutionog væbnet kamp og ml)<1stand og modmagt og imperialisme og øvet sig i våbenbrug, ogindførl",kontrol og eksklusioner og sanktioner for en for dårligt vasket trappe. De har moret sig ogleget rigtige revolutionære, og folk, der har tænkt eller ment anderledes, er blevet presset ud, eller er gået af sig selv. Det er til at forstå., SfunENTERHUSET h8rspiljet en ;'J-' REKTOR OVE NATHAN og den Øvrige ledelse af Københavns Universitet står over for nogle ubehagelige spørgsmål. De må forklare, hvorfor de har fmansieret al denne revolutio, nære aktivitet, og hvis den ikke allerede er stoppet, så bør det ske omgående. Offentlige midler falder ikke,ned fra, himlen. De bliver betalt i skatter af folk, som i reglen har dårligt råd, for det er ikke de få højtråbende, der tjener meget, som lægger den største del. Det er den. - _-:_c~.' _,' ",.-;~>":-{~~'l Læs reportageh"':!iide 1i'tg;;7t~ -,' 'Il

3 side 4 onsdag 20. oktober 1993 EKsmA BLADET j { i' -,... Kriminalpolitiet lukkede tidligt i rrwrges Studenterhuset på Købmagergade i København efter anrrwdning fra rektor Ove Nathan Sludenterhu~et i Køhen terhuset gennf.'ln længere skyldea en række Bpør~ hllvn bllolv lidligt. i morges tid er blevet misbrugt, til m1ji,øom F.:kstro Bladelll'en lukket. og ransaget or politi. ille"lil po1iti.~k virbomhed. npm dpn sidste uge har stil et. Det llkele ener Anmod Under ml1!'lllg'ningen i nnt. Ipt ledelsloln ur tloivel'sitetcl., ning fr/!. rektor ved Køben fandt politiet slagvåben der,'rligt betnier havna Univereilcl, Ove Not gemt i bilset. kroner til StudlO!nterhusets hon, der frygter, at Studen- Oye Nathans reaktion dr.n. E1lst.rn B1adel.'1 fore spørgellier fik UniverRitl',tet til al starte sine egne under Øl'lgelser - mer\ det mrultat" nt kriminnlpolilil't i nnt hlov bedtom at gribe ind og ran",, sag"" os lukke hurut. Den timeinnge oktion IItart.cr\e klokken to i nat og Cortlllltte til klokken 8,46 i morges. Kun en halv time Paljti I.<nr!p.r razziaen i morges JJed indgangen jil Studenterhuee/ efter, at d" IIidflte aktiviflter i Købmagergade 52. havde forladt ejendommen klokken med atore toaker pli deri!'\< cykler _ brølt politiet ind og stllrtede en systematisk gllnnemsøg ning afstudenterhurlolt. Alle Rknhe og alle kontorer blev brndt op, cg politihunde gennem~gte ejendommen. Tillliolll blov der snt skilt!! op, Bom Cort,alte, at huset var lukket. OgBl\ for oe valgte be!lltyreleesm!!dlemmer, dpr tidligt. i morges forsøgte at komme ind. l følge oplysningf!r til Ek. IItn Dllldet rellgerede Køhenhllvnfl, Univerllilet, fordi mon - ved Bl!lVIl!,ændige undersøgelser- fik dokumen. teret, at Studenterhullet ikke er den Abne' ciendom, 110m mlln ellera er blsvl!t garanteret. Tværtimod vor mon blevet bekendt med, Ilt et!!tort anw.) Cal ske nnme havde ud[{lst den oitenlige støtte, ogvidllte nu, at 'AUtonome' grupper hovde den reloll1e magt over Studenter_ hueel. - DI' oplysninger, der fore 11\, var ea nlvodige, at IInl' versitetet ikke følte, man IIelv kunne klare Bl\gen. Det vur nødvenltilrt, al pfllitiet lvalp Ul. sogoe en famlp.lt Lars Erik Allin, juridisk fuldmægtig for rektor Ove Nnthllu, (la Eklltra 81od"t sont i nat talte med ham uden for Sludenterhusl't. L.æ.~ ogbd $ide 6-7 AF ANDERS-PETER MATHIASEN OG JACOB JUHL FOTO; FINN FRANDSEN Kun en hall/ time fflr politiet eldg til, forlod de Bidst!' owvie/er bygnin~:en. Hererdet Kal1eBirch Madeen tilj 1!11 ung /tviniu,der, En dl/il palilimollr!1<ndcrrl1ser ~/tabe i bygningen.

4 ~~--~-,-c=~~=c---_ side 6 onsdag 20. oktober 1993 EKSTRA BLADET (I Studenterhus afsløret som tilholdssted for 1- revolutionære grupper - skjulte slag- og stikvåben finansieret afkøbenhavns Universitet Ekstra Bindet kan i mngergade 52, bekræf - er centrum for udndrnue lille Jtruppe milu.nn1.e, into de nktivitet,er som dnn~, I"rrmte og stærkt venstre dag afsløre en dækadresø ter, at ahe midler er en musik, dehnt, sknk og psy orienterede psykologt:r, der se for hemmelig, militant devenclt under disknssio kologisk r/idl{ivning. tlyrker en liærlig int,ereb~e Og fordi det er mflde~tmj aktivitet, hvor det hører neme. for hade DlllIdur-M(!inhof for den atnr(' koloni nf uden gruppl'n og Hlekingesade til dagenfl orden at disku Næat.en trcdivl! tuainde stu landske studerrmie, der læ hnndel). En gruppe, der dil'l _tere voldeli~ omvæltning derende pli. Kl1benhavnø ser i Køhenhllvn. kuterer dun væbnl'de moo Universitet hlll' ornch~lt- arl AJtaammun" mogul linl. HLuml motl AnmflJndt'l., og ru Bllmfundet. gang til Studenterhullct pli. 110m mobber og chiknnerer aelv 11m hlln afakrev sit stu Det er Københavns en af Køhenhavns mert luk REGNBUEN. rigt.ige Iltuderende væk. dlekort i jllnuar 1987, har suøse adr"sser i Købmager Men ~undheden er, nt det Univernitet., der-uden at. Denne gruppe hedder han 2ndnu ikke fjemet aig gade. er en dwklldrej;ac fnr 'nuto 'Regnbuen' og helltar nffi fra Studentllrhuaet. vide det - er blevet vært Sludenterhuset, der Iig norne' og milil!!n!.e g'njpper, cielt Ilfsekst.en folk, dl'r kun Df'Ue er hlln~ reelle hjem. og ikke mindst [manciel ~er idyllisk i IIkyggen af Og al. KI\henhnvn~ Univer med meget god vilje IIdv kan Knll~ I3irck-Madøen bor pli Rundetdrn og over for Re sitet er ført bnl:" lylll:!t, nar kaldes studerende. det, Ilærmellte i Købmllgt:rbagmand for den lille genren, far i øjeblikket det hvl'!rt,\r bf'tnlf'r næ~ten F.ekll. husets rl:'clle leder gade 52, hvor hao har liit bende krollf]r i Arlig IItØt,te en hlllv million kroner lil og Ande1i,;e hrmnf'rfllrer, privnlr. kflmmer pli. førilte Et opsigt.:svækkende frn Koh(!nhflvnfl Universi dette ~"knldte Rlltcknter K"rI-i';rik llirck MadHen, ROI. tf't. El t.ilskud der ydes, for hub. drr hlev færdig plt univ(!rlli rol' flt blive medlem og fund afslag- og stikvåben tli huset - Ild over ol huse Hilset i ({øhmnr;ergsde letl!! fnr lieks M siden. Hun. gndk'mdt Bom ajltivillt i i Studenterhuset, Kølr den populære øtudentetcafl! styres i virkeligheden af en er milbrister i paykologi, og Regnbuen, skol mno f.eks. kunn~ rcd~flre for sit po~jtive forhold t.il begr<jher liam 'autonom' og 'militant'. Regnbuens fa folk fylder masliivt i Studenterhuaets mødelokaler. Denne UJ:!!' llr lypisk. Her hor RI'Wlhnen pli. forhand sat sig pa hfljv. Gflrds procent af de plsnlul:"' te srrangementer i huset. Og nu, hvor vi skriver oktober, er det' stadig gadekampene 18, maj, der præger dllgøoroenen. OVERVÅGET AF PET I\f Regnhu~no lieksten officielle medlemml'r er det. kun ni, der hnr 1'1 rlle]t og aktivt forhold til J{chenhsvns Universitet. En Ger dedel har aldrig hon det. Ml'!n de har IIl1igevel fusket slg t.i1stemmeret pli. Studen

5 'onsdag 20. oktober 1993 side 7 falsk( NAVNl Universitetf.ls ledelse han. ikhe genkende na.vnene på j7erta.llet al m.edlemmern.e i Studen.terhu.sefs dominerende grupper Studcnterhusel. i I{flnmll ler ikke. Li~slJJT] ]{ar~ten gergade hnr I'lpg\Vl't. Atrale MlJd~en, det a~ider som vis af falakfl un"ue, ndr pi" redaktør Af det inlerne hlad skulle fnrlrolle Knbenhavl1~ for 8luden',erhu~et. Universitet, hll'm (li'res For Nu'l H'llme 'lg Anne næsten ]000 medlnmmer JøneS'ln er forholdljl, al de er. De to. all.d,}minerende hor odov frll universitetet, og here(l-er er der kuu ni grupper i huaet 'Regnbul'n' rt'clle Reillihue studenter og 'St,udenlf'r m,jril1ncisme' tilhll~. {SMHl har OmClf'!t kun 30 t~ndnu mere prekær er aimedlemmer, t.uot.ionen for 'Studenter 1 sidst,e ugr ~Ild EkstrA mod ll<ldemf'.'. Ud af ellnve Bladet univl'rsitf'tet uplysl', medlemmer finde~ de ni ikom disre menne~lker n!l's1\ er ke. Det, er TAndll Andersind!lkrevet 130m ~t.udenter. ~on, Anneline Juul, Hnrild Resullntet er uheh3!l'cliw; Lillevang, MArlene Mndllen, for både K(lhenha"ns Uni Dort,e Møllf'r Pf'rlersrm, Caversilet ng fnr rektor O"e milla Sejerøe, Rigmor Tete Nnthon, der personligt har sf,øt.t.et, Stuc!enl,Hhuset.!l hevide, Markus Topp og Chri stian Aanro.. sl;åen. Og af df' to rf'sl.f'realle hllr Ud nf de 30 rer~oner ('.r den ene nrlov fra UniverBidet kun tolv, der hnr re!'l tetet. t,ilkn.ytning til universitfltet. ~"lere af dis.~(' personf'r er Resten fmdes ijlke, er fror ollig-evel imh;k"('vcl aom di!{uddllnnede ejler har nr af,udieuklive - hvilket, bl't)' lov. der, al; dfl har 'ret Ul al Rcgnl.1Ul'ns leder ('I' Knlle komme i Studenlerhuyet o~ Birck Madsen; der hlev ud har stemmerd.. Ilkrevet eft!'r etl.'lt slmlie fnr Kl'lbflnhnvnE; Universih't. nrosten syv ur sidl'n. Leif betnlpr i øjehlikk!'t 37!),000 Christensen flr npfllrt som kronpr om lirpi, lil :"ludl'nsl.emnmhflrnuifl':i.,;tllden lflrhiirf't., fonh 'nnn t,("»r 1'1\. lermedlem, men Imn ell~i al del er en!ih!'n insl.itufinn sterer ikke i univ('.rsit.el;et.ll dntnh[l"-p. n"l r,r'r Pl'rnilll' for studerende i Køben havn. Hviid og Anette HeTVod hej- MOBBET UD Klimnet i det M Ilnldte I;l.u ellers talte godt i st.at.istik dl'nlerhuh her Il""nnl'm nl're ken. I\r været an~trengt, intri De blev udsiit for mnllsiv gont og hællligt. kritik, fordi medlemmerne Den 111\rde kerne i 111lBat ikke ubetinget havde lyst HI 11ar nødtvungt'nt llc<'eple et være vagtfolk eller dnrret., at. Andre og'la hll"de lov vogt.ere. Og dll de først pli At komme der. MenE; det Aret trak sig, hlev der hån da~lif:l' liv blev forpe~!.et i ligt Illlrflvet i huselil officielmngt.kampe og krav lim ud le referat: smidning ng ('kjklualon. Hele res/1m nf Sfudentrr - Der er inwil tvivl om, at!umet er ti/rnkl lil jonlm {rf der blivl!r kørt hel? mnd enrr 0R forbitre/si?, {in KFS folk, der er an.jprledes end altid har været el farvel'ir' dem, der at.ytl:'t hullet. Vi er og særegent illd.~lag; h/l.~{irjo ikke alle snmmen npvok bejclet. Sl!t plr. Nl'lrrehTJ og er revo En anden gruppe, lut.ionære. Og hvia der er YggdrllBsil. er gennem lange nogen, der har onjf: for pay perioder blevet beskyldt far Stucknterhu8~t pli Købmagergade, en epertraglet adr~.~.~e i de! købe'lhaurt8k~ JAJliuerJwCJr(cr, er offidell (!bcllf far sIlIderende. kiatrisk hjælp, er det nok Ilt værn furdster l)~ nn7.i Men militante grupper er ved al trænge ol/c andre r!d. (Foto: Claus Bjørn Lorsen). Regnhucn selv I;ip,er juras Bl.er, der ~kul1f' ekbkl\l{h~r('l'. tuderende JOIJ!1ll Chrilltnf Araogen er, Ilt de hllr holdt tl!!rhuaetn generalfarallm- mer IIf BAnden liidder i dag deoterhuset vært for en tidligere 'anti-racl~u!lke fersen, der har repræsenoc foredrag om Hllgekor~el hiling. fængslet for væbnflt henk feat, hvor kun mej:('t fir. nfde møder', Al der er indkaldt ret studenterforeningen De ~L()rie og blnndt Andet forieluotra Bladet har gpn. røveri, ag gruppen holdt faste bnjgere - (ar ikke lit. 'kilmmerater' fra AnUfa.~ bat-fonlm i Huset. tnlt, Al det er et III1'ind dr n!:lm dfl ~id.~!.e nger benyttet ml'lder ved Rundetdrn, fd ua!vne Iltuderende ved «{i ciatisk Aktion. Pnrote til nt Den hlr.rde kerne fra gnmmfllt uordi"k tep-!. b~de Almindelige DR Il/llmin uger før de blev enholdt. henhavne Universih't. - hav' f'lrs"arfl vennerne med slag Rflillihuen har omcier ha Jf"lge Anli fnldlll(>me ~llr deligfl journu.libtiake meln Andre medlemmer af dpu de adgang. Do mødtea om og kostevllben. uet dehalfnreuingen fnr at dettfl nok til ell arelang di:!r til III danne Ilill" el billede nu nedlagt.e Imnde kommer kring fyrre cent,rale skikkel Det vakte en del intern bære silkeslipa ng bnjije dyr alrirl, hvor mnn hor krævet At Studenterhusetsaktivite. stadig i hu,~ee:. ser fra Køhenhavns illegale uro, da en ansat. i husflt fransk parfumu: gruppen Bmkit ud og tilmed ter. undergrundsmiijø til feat tidligere plr. Ir.rl!t. fandt våh - Jeg har aldrig følt mig hedt om rektor Ove Not :Vi kender ikke til oll, der SLAGVÅBEN under devisen 'Anl;i-faeia nene under en ttllppe i hua velkommen, men vi hle-v ham hjælp. et foregaet. Men det klin Sidste sammer lagde Køh tiek weekend-seminar'. et, mim hlide Regnbuena talt, fordi de skulle bnj~ Denne konnikt medført.e, f95t91,o\ii, at f.eks. Politiela mllgergllde 52 officielt loka De medbragl.e deree egen folk og medlemmer af 'Stu nogle medlemmer, O" nar at Uni"erfiitetet sidete Ir.r Elfterretninl<'ltjcnestl\ PET. ler til en st.udierække, hvor spiritus og køhte i øvtigl. denter Mild Racisme' (SMR) du kommer i d,lt hus, bliver stoppede den økonomiake hnr hart!lamme inten~/jse. nere IlAkald!.e 'modstnnds derea øl til indkøbllpria i fik banket de urolige ele du drrnnet for energi, fordi støtl.e til huset og førat staridel skyldes, Ilt folk frll < grupper' fortlilte om deres Studenterhuaets bar. De menter plr. pinds med langl' du Ilkal aidde en helllf1:en tede igen, da mon ha"de faet d'en væbnede kurdiske na kamp mod EF og storkapit.a blev 11el;jent af folk, d~r til forklaringer om risikoen for ftil klokken rue til nver løf1:e om, at Iltridighedeme tjonlllist~org'llnielltinn PKK len. Andre møder handlede daglig er aktivt! i Regnbuen, nll':iatiskfl Angr..h. midnat - ng diskut.ere peti var slut, og ot Regnbuena IiBr hllft dereejævnlige gung om 1I0lideriteten med fænge og kunne danae til live-mn teaser, Iliger Jonll8 Chriatof leeler Kalle Birck Mlldsen i l<l'lhmagergnde 62. lede medlemmer af den sik fra et otte mand stort AF ANDERS.PETER feberen. ikke havde mere ot aign. ; Det akyldea ogd, at kend frllnake terrnr-nrganiaation arkpilter. MATHIASEN Nu holder Dpbat-fonlm Det. sidf;te var et tomt løfte 'autonome' gnlpper snm 'Adion Direte' og den kur Sandsynligvia var der og OG JACOB JUHL aig væk. te. Den benh!irde magist.er 'Den Røde Hande' hnr hllft diske frihedshevægelse sa ved denne lejliglmd væb Det!'lnmme ~~Ir Kri~l.elig er!ltooig Studen!.erbusetll SludenterhU8el som om PKK. nedn vn"rter lil st('de. GRAFIK fnreniug for S,udentpr, dpr uofficielle leder. cielt mødested. To medlem- Forrige weekend var St,u- Det. har været. reglen ved GERT NIELSEN ml'd sinf' lirs ml'dll'mmer

6 side 4 totsdag 21. oktober 1993 Rektor Ove Nathan forfærdet over fundet afvåhen - Jtga- r)'mcl nllcrdctlf' tillitkbrud DR gorrm","-,", al StuåmJ6 ~'I.cd rhr.e blir!cr gendbnct i mi" rektor1id, Jiger~ Nat1uua.dt!r Q/fMOl pd. poslæ!n om en mdneds lid. (F,.,; TInt: Hattlat} Det aub:molne m~ i Kli De!rllden erfare:r: EbtTll Ikn intm'ne stemning i benhavn og stud~de ved Blodot, ol politiet fllndt en St"udmterhuøet er 1111 dll.rlig, Købrohnvns Uni..-eT'llitA't lrto'!' mlp.nr;:df' tykke ttæ nt de l:tuden'!nde, der er mibttode i gar St.udenlerhu 8tæn~ofcirbl80 Cetltilne knap IlA revnlutinnære eller!'i!t i Købrnngergude mm til ters længde, flmt1 man end ligcl"rnm har gntlske ruminhold!<stl'd. nu ikke h'lr lijrtolt offedtlig delige intere8ll(!r, ofte træk Det er s"krt, en..r At polili heden nogri om. kf'!'t mg ng afatar fru Ilt ~ (-'\. tidligt. til'frlllg m~tin Herudover Ijernt!de 'PO'iti JIytt... h~ mødelokaler. der et! TIl7.7.l'l frodt ~1PgVJ\ et rin~ind, dokument,", og J)(otte et" i ilr net fur 'D~ hm i hu!ll't. F.l fuoo, drn papirer SlUDt ed nelrke fil bm-ffltllm'. 'Moderate Stu.i øjehlikkelig fik rektor ved ner. dpfitet"' og den 'k::risteligt! Ol"'" KubenhavT1!\ Univl'nritl't. Pnlitiet og univurritetf't ganisstiml "KF5'. Ove Nolhan. til Fd heoriire illtel'l!fl!le"rm' rrilt ~ell fot Sam!:kliF; kommrr Il"r olt Stm-j"ntpmll!'f't af~. dokumenter, der kan for Bålnngt fætt"l' int('mationa - J('A" er r::-"fl1rl~ dt"'t er et l~llf' om den anbmome Te ~ud{'tlll'r...11' mn det tiljidsbmd, og jeg Åbner det gmppe 'Regntruens' aktiv:! netnp er de fn.>mmede &uiue i min tid Btml T'l:'lrtor, tetm". dentet'll tilmcdmæ""i~, der ~ij;l"t Ove Nathan, der har D=ne grupjle' af JlfiJ'kolo har været en vigtig gnmd knap cn maned tirbege pd gi-sturlerende har i de!!w!'le til, al UniVf't'lritetet giver p:j!ll.("ii. loårfremlltaet ~m lindelige 37:i,00Q krotlcr til Studen T loh t ar i!dir lin", der chef-ideologer ogreel1elede te'rhu9l"t om Arnt.. kun,spagfærdir!! prnte;trr" re 'øf'. StvdI!Dter'buæt. Og mod reklon; t>c!ilut.ning. det er 6kct.!!elv om ;Jk'l;n Kbtn Bbdet 1eI" beiærldt,r,., med,.t netup udrl:)'i;ni~en nhlnrlt andet ftil SWdenær- l buens' apidær ikke mete af 'Jntern.IrlWnaI Fcmming' hl1~ef!\ h~1fk'_ Bc!;tyn:ol hor n~ tilknytning bl 'Vllt l"i"i af åt'l'l'lgl""ll!!' til, Bt sen flmle.<;t<."t'p.de og fltrlt.e UnivP.l'"Iritetft og omcelt jk~ nniv'ct1<itctsledclflil!l1 høvde flf..erede d~ igennem, Ile [<piller nogr.n mue. med 'I'bUITlP.Tltcme vør d Pe'nIOnb'l'dsen fru "Rq:n. E'V1lge. at Univ~ets le hilen' opfatter sig!!elv fi(i'rti REAKTIONER delse Y1II~.,'tC' Ikke at-reage-re. bade ml1itante og llvtodo F.kstrn Bladets repmt~~i mfl. gar, der forte tilljniveti;i... FLERE VÅBEN De menem ti og IIeIuMn lebl hc:ilutningom al lukke Kluk](en nfdten lil mennl!8kerflidder pl ho'l'ed og pjumhlrit' Stl1dent".,-hlJliM'rlllJl" rykkede en deling af pru'ten af alle fallw ~ i!'let, frempruvnkm'('dp tirøkriminal- og berodokababe Studonternul'let. Der går dag en stl"l'!m af oftentlig tjmt(' ind i StudenLerhuRef., næppe ed rlag uden m~eak aktivitet. dm" hl~ gt'nncrn~ frn l.up tivitet, og hver onsdag b0o ~,p~edtil bund. PIJTitit't h1lvile he ker oe si~ Miro"", fast ind i dele11'm' og politiske 1'eaktiGgrnndct mi.o;t./l1ljre om eky* to mødp.jukaler i op bl el ner VH:!ltede ind.. devaben. nw.n faudt 'hin' et hnlvt. d9l1p"- Der er tale vm Sagen ligg'pt i dag blide mindre lager af el~her1 en meget Ilkæv fordeling Bf hol! kriminalpolitiet. og på IlOmjemrør og lltaikabler. huilt!t1l facilileter_ ChriRtiansbm'g, hvor John Vmther fru de konsf'rvntive 'W'IIr r.wat P;\ artrækkenm. Han vil inden for 111 dagt! stille lltidl.'t'v'ill'llinshminilller, Ole Vi~ er), l't., Abent 5pØ'W""AI om forhol_ dene i Studefllernu!let. Moderuæ Rtlldl'flter lit,øl Ler 09'E' Nathan! beølut* ning. 1n 'Il1l den anrlen studcnlergruppe, "Studenttm redet' p1 et preøøemøde bade kriti~eebtra 810-' det for at lave 111rligjoumø-. 1i8tik, rektor Ove Nathan: fol' al b1yde lt'if1.et._. og de autonomerorøthanvalmm. Man ml øpørge, hvad det er, der Br 'Studenterrådet'-' lilil'!kr&rikkert pl banen, da E/f bfkfeml btdyrelmforslrlllent{'t~ll".t1jl!'d/ti gdr~detrbl!rlu!/dlkfru 'R{'grrbum' dø foreningen ~nem flere Ar er d"ld j ul,lijurne, IwrdJ lig ull'i. (Fol,,; MadI Wifllher) 9l'lv har øtboldt sig fra at benytte Studmterhullet i Forelagt Albrochtæna huknmmlo'lsl!8tnb uobrød rekgen hemmelighed, at mange hulict, fordi dt!t ikke er nu Købm~dp.. og føm for en maned friden Ind liig repræsentere i dl--'lii bef..tyrcl - Mondeu må have level'" vitlrwn lever en tribl tilvretor Ovl~ Nathan apor'llo.nt: Iltuderende ~ f.eks. fra proæ.. poøtrj i øreme. rellll! i Btorbyen. Det kan KIIbP.11haVDs flt,ør9t.e Øtllden'",rbl!vægt'11le har alwl KOdt hr' på holtepulden fnr. Nathan fortoæl.ter: Vll!re rel køligt, og jeg vil lll!ogt! holdt diakret afotand atjeg har givet huøl!t pe"~. til Kt1hmngergnde. Men det her er jo g6l't helt amok, ug nogen hllr v,.llært flig en lektie sidste nnl. 8t.udt'nterhull(!l.l! form'lnd, Erik A1hrechtllen, der spiller rock i h\lt1e't. fllo.rtede sin dag mro cl flkældl' ud-møde hoil un;v('11\ile1c11 direktør PP\:.er P)p'ngl.', Her indrømmede fonl'landen, at man kendte til BIRKVAbnene, men at man havde hal\ problemer med at Iltine noget op. Da han om aflcnniddageu mødle preslien, kendte formond Albrechllieu iklre længere til. at der titllijjl!re var fundet vabeu i StudenterhUllet.. FonnnndlC'u kunne heller ikke hullke, III. delle fængmen fnr f1l månroer Riden blev diak-utet1!t på bade et atonnøde Ol: i husel8 inlerne avill. Bortl'e1, fru 'Regnbuen' og 'Studert>nde mod Raciame' tvivler jlog ikke på de stud~ rendeø,::ndlo vilje. Jeg" besluttede milt for at reagere, d'l det llik op for milt, at det nm.op "ar dill!'e. to M"Jpper, der ha,de vundetmagtkampl'o OTT_ hlll!e!t. - Je~ IIløltede Studenter' AF.lACOB.lUHL OG ANDERS,PETER MATHIASEN

7 side 8 fredag 22. oktober 1993 EKS11lA BlADET SIKKERHEDS-POLITI AFHØRER STUDENTER Våhenfundet og udtalelser i fjernsynet er blevet en sag. for sikkerhedspolitiet.' Sikkerhedspolitiet på Kø-. benhavn6 Politigård gat' nu ind isogen omkringdet luk~. kede litudenterhub på Køb-' magergade. ' To af frontfigurerne i Rt!gnbuen. Kalle Birck Madsen og Anne Jf\nllllon,. vil i løbet af fil. dllge blive indkaldt tila(høringpå Poli tig3rden, hvor ArdelingE vil a!hl%rf! dem med ~igtedes rettigheder for overtræde} ile af våbenloven. ' Dett<! bekræfter kriminal inspektør,.jørgen B. Frede riksen, over for Ekstra Bla det: - ~l vil lige bruge et par IIsgt" på Ilt løbe materialet igennp.ffi, og de pllgreldende kan vente en 138J1J.~a1e med oa 58nd/lynligvis allerede i begyndelscn af nærte uge, eigt!t aikkerhedschefen, der Bet pli. sugen med "li. gtor alvor, at. han ikke vil Bfvioo,- at der knn blive tale om at rej~e algteleer. Det er Birck Madsen og JØn5Sonll udt.alelber i TV 2 Lorry on8drg onen, hvor de. for Aben skærm indrømmedl', Ilt de vor flnbvnrlige for'" til8tedevrerclsen af slagv1lbnene i Studenterhuset, dcr ral'jørgcn B. Frederiksentil 'e.t"i'eal!t!n>mmh:lt!m.," J'.",;,,, I gar aftes gentog Anne."~ p',jjln~9f}n aine udtldeleer', ElRmmc sted, og hun blev 8upploret af en anden kam.. merat fra Regnbu\!n, Jesper': ' Lund. ' 'VI SKYDER MED AUTOMATVÅBEN' Jesper Lund og Anne.Jønsson er hegge psykologi studerendeved Københavns UniverBitct, mel\b KaIle Kalk Birck Mad!!en ag Anne Jl!m;ool'l indrømmede i TV Lorry onsdag (lflen at de var ansvarlige for fir (m'dne,,/agv/iben i hi/ret. (Foto: Gert JrmHenfTV Lorry) 8ircl<-Madsen er magujter i, psykologi med eksamen fra tisk referet, der i sommer 80m allerede a{hok1te armn blev udsendt fra repræsen gemeliter. D~ vil un(lervrj8 L~$lonnøde\ Jesper Luud og Anne tant.skabsmødet tinklag den i mødet blive!krtv:m8trerct Jønal!Qn, der ogall er med 1. juni. bdde alog slik og kci8/el1d - SMR afholde. i del kommende sem~sler cl møde for al redegøre [ar $ikkerbc.dsfollu\slalt_ lemmer af den autonome Referatet. gengiver en degruppe, Studerende mod bat om våben i St.udenter likarpe dild "led storka ben,.~amt blive o[fyret ningeme i forh. med save! kommende som sllerede afholdte amtngemenlcr. Der vil undervejs Raeiame, foj1!\'arode eig husat, hvor nndre medlemmed, at vllbn<,"e okulle bm mer spurgte Studerende Ordene faldt, mens. der i mødel blive demonslrerel både slag-,lik- og Ksslcvåben, saml blive affyrel skarpe sklkl med librede automa/udben'. geo til at beskytte sig imod Mod Raacisme, hvorfor de vo.r reprep.sentanter for. ',' " ' raseister. skulle hnve bevæbnede blandt andet de kristne slorkalibn:de automalv1lbeil _j I TV udflbndelsen gav de vagtkorp!l til deree møder. grupper l huset. Ogde fnmø hegge udtryk for, at væbnet Det medførte følgende rekamp ae sret.ninger, er for fi\ uger vnr ilt af!te midll1r, ferflt:.eiden blevet tnl1tket tilbage. man kunoe bnlge for ot toge 'SMR a{hok1er i det komk!l.mpen op mod det etablerede syel;em. NlIr de bliver afhørt, skal de ogsll forklnre om et mys-o mende liemesler et møde (or of redegøre {Ol' liikkcrhedll {omnllf-o.ltllingerne l forbin, deise med sdvel kommende AF JACOB JUHL OG ANDERSøPETER MATHIASEN l{øige del officielle rp.ffrat fm et møde i 'ilommer, skal tur trænes j 8torkalibrefk autllll'ultvmen. Nu sier' sludenterm, at dd er humor...beskylder ALLE FOR NAZISME Studenter psykologer kammer over i tvangs-forestillinger anklager rektor Ove Nathan for llflzisme Den autonome, militante fest., der klokken blf!v det. to navn,llivne hagekorb men vil gerne afldøre, at en del vil komme sd langt en "psykolog-gruppe Rognbuen, udsendt fra StudentenA dyrkende J)enlOner, der hnr stor del af vores materiale 8allg til. der i forbindelm med skan dets telefax. styret Ekstr/l madet. ViMe stemmer fra Regnbuen selv! Manifestet er afsendt fra dalen omkring Studf!nter Her fortæller de blandt mennebker har leveret. Rngr.buen fonldøer en Studenterrådets teleflljl:. huset er bortvist fra Køben andet, at alle atudenter fak skyt,sl1t til den fplske og Bnarlll!. nazistisk overtngel_ Samme StudentBrrAd, der havns Universitet. beskyld_ tiek er nutonome, og at det løgnal(tige hetz, skriver se nf det dnnske samfund: indtil for en maned siden te i gflr rektor Ove Nathan er to nllvngivne pel'boner frll Regnbuen. 'Problemel er derfor ikke har sjholdt..aig Crll"'kontakt ogeketra Blodet for i fælles en fflseistisk gruppe,"' der de8 kobler (VAbnene, red.) i med Studenterhuset og eke.h at stil i ledtog med stflr bag Eiultr!l. Blsdet-s ar SludcnterhU8et. Problemet Regnbuen. Den rnnge skri. NAZISTERNE fs!lcister og nazister, d"r Øn tikler gennem de aidste tre er, at /,vad der skele for 50 velse Indbyder til dislog _ aker at overtage det danske dage. Oli hermed ogba bag KOMMER lir side,'! erucd al gentflgesig men er iklu! er ilnderbkresamfund. rektor Ove No.t-hanø beslut Det.te kan Ekstra Bladet ligf>: {alun næse" pli os olle..ot. ;; Rektor Ove Notholl Ruine8 til. Regnbuen tog Ul gonmæle ning om at. lukkp. hullet. afville. Vi diskuterer prin Her 'IO~ Stlldenrerllll(;('l søg! ~ (Folo: Kirsten Fie") i et fire siders hmgt mani- IfpJg(' RegnbuE!n~ brev er cipielt ikke vores kilder, atglfre(;it til ol forltinrfr(', at ""

8 '--o EKSTRA BLADET tors. 21. okt side 5 ",,- l.[ I I I i I i r Interne papirer dokumenterer militant ideologi i Studenterhuset Interne papirer fra det nu lukkede Studenterhus bevi.; ser. at _den psykologiske gruppe.~regnbuen. opfat~ ter sig selv som både militant og autonom. Derfor har aktivisterne i 'Regnbuen' både mundtligt og skrifthgr-udspurgt even' tueile _nye~ medlemmet om deres personlige holdninger til begreberne 'autonom' og 'militant'. Det fremgår af de interne dokumenter. at det handler om at forholde sig positivt til disse 'tidens progessive strømninger'. For halvanden måned si ' den modtog 'Regnbuen' ep. besvarelse fra en person, der'ønskede at komme med i samarbejdet~ Personen havde vanskeligt ved at for klare;,hvad han egentlig mente om de nævnte begreber. For han vidste hverken, hvad det ville sige at være det ene eller det andet. 'Hvad ang&r et begreb, au tonom, som jeg ikke kender, et begreb. jeg ikke forstdr i den forstand. atjeg ikke ved, huad en person, der kalder sig autonom, selv mener at uære, sd ka"jeg ikke forholde mig til ået autonome ved at slge. at jeg enten er for eller imod. -If:~ samin~ ~d orde~~,r::zil. VedkomIllende,." person, der ikke underskrev sig med navn, men brugte en kode, : forsøgte at redde ansigt, ved' at sammenligne dagens au- \ tonorne med de sabotører, der kæmpede mod nazi smen under 2. Verdenskrig. Dengang startede sabotø rerne som ltriminelle, der blev skældt ud af magtha' verne, men endte senere som autoriserede friheds kæmpere. Det resulterer i følgende udredning fra ansøgeren til 'Regnbuen': 'Generelt er det s&lede.~ i politisk kamp, at der må tages metoder og midler i brj.;.{;, som il~kl! umiddelbart er velsetl! af de herslzende. Dt~!st.. midler, hvad enten det er politisk argumentation el ler manifest slag udveksling på gade og uej, uil blive skældt ud i det sprog, de herskende besidder. Eksem pet: 'Før samarb4dspolitik~ kens sammenbrud i 40'eme, da var en sabotør kriminel, efter sammenbrudddet, da var de samme mennesker frihedskæmpere. Ekstra Bladet ved ikke med sikkerhed, om denne aspirant blev' godkendt som med.lem af 'Regnbuen', men det er sandsynligvis s~et. AF JACOB JUHL OG ANDERS-PETER MATHIASEN I.~..I

9 Foto: SOREN LORENZEI\ Studenterhuset rummede et større lager afstagvåben. da politiet undersøgte det efter rektors ønske 'Studenterhus lukket.efter razzia I Studenterhuset i Koben havde bedt politiet om at faet i alt kr. i støtte hat11 havde andet end bo undersøge det universit'it$.; af Københavns UnIversitet. g~er, Ved en l'llitsag. st0t1tde stud~hus,f&'lll for et.ti.llllisbrud. ning tidligt onsdag morgen man'favde fået, et up om; ~~ Folkatings~edlem.John fandt Københavns Politi ni det var hjem~d for ~uto- Vmther fk~der. ~la2vaben: Otte cm noill..øruppe~0derl.' V1smnf,;m. iange stålkabler med pia ReIttOr Ove Nathan er Jenseri (R) redegøre' for, I stichandtag og et enkelt.mildest talt forfærdet" hvilke retningslinier. der er jemror med en længde pa over våbenfundene.og har for universitetets økonomien mete~, Ingen bie\' an rned 0Jeblikk..elig vjl:kmng..ke stolte t~'studenterhu, holdt. da razziaen fandt sted lukket huset i Købmagerga. tøet.. uden for cafeens abnmgs de. der ogsa ruminl!s'.en stu,~ Ove Nat afviser, at tic, denterdrevet cafe. Ban kal- ;r..uillversltetet e havde Det var ledeissen på Kø der den utilsigtede brug af-" kontrolleret, hvem der kom!lenhavns Universitet, der huset, der de sidste to år har og gik i huset. Ansvaret for

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop hus forbi nr. 88 august 2009 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort TEMA Nytter det? Sport for socialt udsatte Han skal slå mig ihjel først - lov mod voldelige mænd er

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke Bramming 28. oktober 2005 uge 43 1. årgang nr. 1 5. mio kr. ( 7,58 kr. ved helårs-abonnement ) Orkanen Wilma dræbte mindst 21 personer BIF-EfB Opgøret De to hold mødtes i et opgør onsdag aften. Man havde

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Vejleder dumper for få

Vejleder dumper for få midtersider LIVET I EN CAMPINGVOGN 12 Alternativ studiebolig indenfor 15 SIDER - 297 KRONER 3 Ubrugelig bog på 3. semester bagsiden OBS INDTAGER BAGSIDEN 24 Adopterer lille Roger fra Benin Tekst Anders

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

egnskov Historien om Producer

egnskov Historien om Producer Køb regnsko egnskov Historien om Danskernes skov i Costa Rica Producer oduceret et af Nepenthes 1 Peter Bejder og Kim Boye Holt: Køb regnskov - Historien om Danskernes skov i Costa Rica. Layout: Lars Møller

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere