Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt nov 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993"

Transkript

1 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu<lellterhusel d. 20. oktober 1993, kl.2.0s. B - Aflytningen pli Københavlls Universitet: afsløring d. 12. novc'ilbcj" 1993 C - Registrering ar studenter vi Politiets Efterretnings l~jcllcstc: afsløring d. 4. malts Stalt på domfældelser: - Allin sindssyg, Merlung-rnpport pr. Jl.sep Regnbue-aktivister skyldig i ulovlig vtlbcnbcsidde:lse 15.sep 1994 E - Opstart - igen: AHlOppet Mossad-agent beskræfliger. J I. oktober 1994

2 -- ~:~ ;~ -":...~'-.==~ ~ :1' "-,-, ( / ~ side 2 II ~,-, onsdag 20. oktober 1993 BENT FAlBERT (ANSV. EFTER PRESSELOVENI 171:S KØBENHAVN V REDAKTIONEN REDAKTIONEN MIDTJYlLANDS REDAKTIONEN JYlL REDAKTION FYNS REDAKTIONEN I REDAKTIONEN: RUD KOFOED lu: Slotspladsen 2 Torvet 16, 2. Frederiksgade 33 BundgArdsvej 45 - L Dansastræde 12 REDAlmONSCHEFER: AB'::N HELE OØGNET 9000 Aalborg 6700 Esbjerg 8000 Århus C EnilSø 5000 Odense C SØREN. JAKOBSEN, JØRN ACKERMANN. (LUKKET LØRDAG KL. TLF TLF TLF Fredericia TlF HANS larsen, MOGENS BIllE 24 nl SØNDAG KL 13) TlFX TlFX TlFX TLF TLFX TLfX la 00 TLF.l< DE RØDE BANDER i Købmagergade lader os kolde. Det er tilfredsstillende, at den hårde kerne kun består af en halv snes personer, og det taler til 'fordel for den sunde fornuft i det danske, folk. Fløjene forsøger at for- SJÆLLANDS REDAKTIONEN Ramsherred 6, 1.' 4700 Næstved TlF TLFX LEDERsIDEijl' '. _:J~ Ekstra BladelS ",<,-~: :1'~ Abonnementsservice:;' Søndag-k! ,:"-" Mandag freclag kl lørdag kj oo'L~ Tlf _ '.,~ 0.;.:' I STUDENTERHUSEThar 'studenter'" hvad enten de har været ind skrevet, færdiguddannede eller blot' været,,' tilfældige forbipasserende, haft,deres muntre liv påskatteydernes'regning: De har talt,om revolutionog væbnet kamp og ml)<1stand og modmagt og imperialisme og øvet sig i våbenbrug, ogindførl",kontrol og eksklusioner og sanktioner for en for dårligt vasket trappe. De har moret sig ogleget rigtige revolutionære, og folk, der har tænkt eller ment anderledes, er blevet presset ud, eller er gået af sig selv. Det er til at forstå., SfunENTERHUSET h8rspiljet en ;'J-' REKTOR OVE NATHAN og den Øvrige ledelse af Københavns Universitet står over for nogle ubehagelige spørgsmål. De må forklare, hvorfor de har fmansieret al denne revolutio, nære aktivitet, og hvis den ikke allerede er stoppet, så bør det ske omgående. Offentlige midler falder ikke,ned fra, himlen. De bliver betalt i skatter af folk, som i reglen har dårligt råd, for det er ikke de få højtråbende, der tjener meget, som lægger den største del. Det er den. - _-:_c~.' _,' ",.-;~>":-{~~'l Læs reportageh"':!iide 1i'tg;;7t~ -,' 'Il

3 side 4 onsdag 20. oktober 1993 EKsmA BLADET j { i' -,... Kriminalpolitiet lukkede tidligt i rrwrges Studenterhuset på Købmagergade i København efter anrrwdning fra rektor Ove Nathan Sludenterhu~et i Køhen terhuset gennf.'ln længere skyldea en række Bpør~ hllvn bllolv lidligt. i morges tid er blevet misbrugt, til m1ji,øom F.:kstro Bladelll'en lukket. og ransaget or politi. ille"lil po1iti.~k virbomhed. npm dpn sidste uge har stil et. Det llkele ener Anmod Under ml1!'lllg'ningen i nnt. Ipt ledelsloln ur tloivel'sitetcl., ning fr/!. rektor ved Køben fandt politiet slagvåben der,'rligt betnier havna Univereilcl, Ove Not gemt i bilset. kroner til StudlO!nterhusets hon, der frygter, at Studen- Oye Nathans reaktion dr.n. E1lst.rn B1adel.'1 fore spørgellier fik UniverRitl',tet til al starte sine egne under Øl'lgelser - mer\ det mrultat" nt kriminnlpolilil't i nnt hlov bedtom at gribe ind og ran",, sag"" os lukke hurut. Den timeinnge oktion IItart.cr\e klokken to i nat og Cortlllltte til klokken 8,46 i morges. Kun en halv time Paljti I.<nr!p.r razziaen i morges JJed indgangen jil Studenterhuee/ efter, at d" IIidflte aktiviflter i Købmagergade 52. havde forladt ejendommen klokken med atore toaker pli deri!'\< cykler _ brølt politiet ind og stllrtede en systematisk gllnnemsøg ning afstudenterhurlolt. Alle Rknhe og alle kontorer blev brndt op, cg politihunde gennem~gte ejendommen. Tillliolll blov der snt skilt!! op, Bom Cort,alte, at huset var lukket. OgBl\ for oe valgte be!lltyreleesm!!dlemmer, dpr tidligt. i morges forsøgte at komme ind. l følge oplysningf!r til Ek. IItn Dllldet rellgerede Køhenhllvnfl, Univerllilet, fordi mon - ved Bl!lVIl!,ændige undersøgelser- fik dokumen. teret, at Studenterhullet ikke er den Abne' ciendom, 110m mlln ellera er blsvl!t garanteret. Tværtimod vor mon blevet bekendt med, Ilt et!!tort anw.) Cal ske nnme havde ud[{lst den oitenlige støtte, ogvidllte nu, at 'AUtonome' grupper hovde den reloll1e magt over Studenter_ hueel. - DI' oplysninger, der fore 11\, var ea nlvodige, at IInl' versitetet ikke følte, man IIelv kunne klare Bl\gen. Det vur nødvenltilrt, al pfllitiet lvalp Ul. sogoe en famlp.lt Lars Erik Allin, juridisk fuldmægtig for rektor Ove Nnthllu, (la Eklltra 81od"t sont i nat talte med ham uden for Sludenterhusl't. L.æ.~ ogbd $ide 6-7 AF ANDERS-PETER MATHIASEN OG JACOB JUHL FOTO; FINN FRANDSEN Kun en hall/ time fflr politiet eldg til, forlod de Bidst!' owvie/er bygnin~:en. Hererdet Kal1eBirch Madeen tilj 1!11 ung /tviniu,der, En dl/il palilimollr!1<ndcrrl1ser ~/tabe i bygningen.

4 ~~--~-,-c=~~=c---_ side 6 onsdag 20. oktober 1993 EKSTRA BLADET (I Studenterhus afsløret som tilholdssted for 1- revolutionære grupper - skjulte slag- og stikvåben finansieret afkøbenhavns Universitet Ekstra Bindet kan i mngergade 52, bekræf - er centrum for udndrnue lille Jtruppe milu.nn1.e, into de nktivitet,er som dnn~, I"rrmte og stærkt venstre dag afsløre en dækadresø ter, at ahe midler er en musik, dehnt, sknk og psy orienterede psykologt:r, der se for hemmelig, militant devenclt under disknssio kologisk r/idl{ivning. tlyrker en liærlig int,ereb~e Og fordi det er mflde~tmj aktivitet, hvor det hører neme. for hade DlllIdur-M(!inhof for den atnr(' koloni nf uden gruppl'n og Hlekingesade til dagenfl orden at disku Næat.en trcdivl! tuainde stu landske studerrmie, der læ hnndel). En gruppe, der dil'l _tere voldeli~ omvæltning derende pli. Kl1benhavnø ser i Køhenhllvn. kuterer dun væbnl'de moo Universitet hlll' ornch~lt- arl AJtaammun" mogul linl. HLuml motl AnmflJndt'l., og ru Bllmfundet. gang til Studenterhullct pli. 110m mobber og chiknnerer aelv 11m hlln afakrev sit stu Det er Københavns en af Køhenhavns mert luk REGNBUEN. rigt.ige Iltuderende væk. dlekort i jllnuar 1987, har suøse adr"sser i Købmager Men ~undheden er, nt det Univernitet., der-uden at. Denne gruppe hedder han 2ndnu ikke fjemet aig gade. er en dwklldrej;ac fnr 'nuto 'Regnbuen' og helltar nffi fra Studentllrhuaet. vide det - er blevet vært Sludenterhuset, der Iig norne' og milil!!n!.e g'njpper, cielt Ilfsekst.en folk, dl'r kun Df'Ue er hlln~ reelle hjem. og ikke mindst [manciel ~er idyllisk i IIkyggen af Og al. KI\henhnvn~ Univer med meget god vilje IIdv kan Knll~ I3irck-Madøen bor pli Rundetdrn og over for Re sitet er ført bnl:" lylll:!t, nar kaldes studerende. det, Ilærmellte i Købmllgt:rbagmand for den lille genren, far i øjeblikket det hvl'!rt,\r bf'tnlf'r næ~ten F.ekll. husets rl:'clle leder gade 52, hvor hao har liit bende krollf]r i Arlig IItØt,te en hlllv million kroner lil og Ande1i,;e hrmnf'rfllrer, privnlr. kflmmer pli. førilte Et opsigt.:svækkende frn Koh(!nhflvnfl Universi dette ~"knldte Rlltcknter K"rI-i';rik llirck MadHen, ROI. tf't. El t.ilskud der ydes, for hub. drr hlev færdig plt univ(!rlli rol' flt blive medlem og fund afslag- og stikvåben tli huset - Ild over ol huse Hilset i ({øhmnr;ergsde letl!! fnr lieks M siden. Hun. gndk'mdt Bom ajltivillt i i Studenterhuset, Kølr den populære øtudentetcafl! styres i virkeligheden af en er milbrister i paykologi, og Regnbuen, skol mno f.eks. kunn~ rcd~flre for sit po~jtive forhold t.il begr<jher liam 'autonom' og 'militant'. Regnbuens fa folk fylder masliivt i Studenterhuaets mødelokaler. Denne UJ:!!' llr lypisk. Her hor RI'Wlhnen pli. forhand sat sig pa hfljv. Gflrds procent af de plsnlul:"' te srrangementer i huset. Og nu, hvor vi skriver oktober, er det' stadig gadekampene 18, maj, der præger dllgøoroenen. OVERVÅGET AF PET I\f Regnhu~no lieksten officielle medlemml'r er det. kun ni, der hnr 1'1 rlle]t og aktivt forhold til J{chenhsvns Universitet. En Ger dedel har aldrig hon det. Ml'!n de har IIl1igevel fusket slg t.i1stemmeret pli. Studen

5 'onsdag 20. oktober 1993 side 7 falsk( NAVNl Universitetf.ls ledelse han. ikhe genkende na.vnene på j7erta.llet al m.edlemmern.e i Studen.terhu.sefs dominerende grupper Studcnterhusel. i I{flnmll ler ikke. Li~slJJT] ]{ar~ten gergade hnr I'lpg\Vl't. Atrale MlJd~en, det a~ider som vis af falakfl un"ue, ndr pi" redaktør Af det inlerne hlad skulle fnrlrolle Knbenhavl1~ for 8luden',erhu~et. Universitet, hll'm (li'res For Nu'l H'llme 'lg Anne næsten ]000 medlnmmer JøneS'ln er forholdljl, al de er. De to. all.d,}minerende hor odov frll universitetet, og here(l-er er der kuu ni grupper i huaet 'Regnbul'n' rt'clle Reillihue studenter og 'St,udenlf'r m,jril1ncisme' tilhll~. {SMHl har OmClf'!t kun 30 t~ndnu mere prekær er aimedlemmer, t.uot.ionen for 'Studenter 1 sidst,e ugr ~Ild EkstrA mod ll<ldemf'.'. Ud af ellnve Bladet univl'rsitf'tet uplysl', medlemmer finde~ de ni ikom disre menne~lker n!l's1\ er ke. Det, er TAndll Andersind!lkrevet 130m ~t.udenter. ~on, Anneline Juul, Hnrild Resullntet er uheh3!l'cliw; Lillevang, MArlene Mndllen, for både K(lhenha"ns Uni Dort,e Møllf'r Pf'rlersrm, Caversilet ng fnr rektor O"e milla Sejerøe, Rigmor Tete Nnthon, der personligt har sf,øt.t.et, Stuc!enl,Hhuset.!l hevide, Markus Topp og Chri stian Aanro.. sl;åen. Og af df' to rf'sl.f'realle hllr Ud nf de 30 rer~oner ('.r den ene nrlov fra UniverBidet kun tolv, der hnr re!'l tetet. t,ilkn.ytning til universitfltet. ~"lere af dis.~(' personf'r er Resten fmdes ijlke, er fror ollig-evel imh;k"('vcl aom di!{uddllnnede ejler har nr af,udieuklive - hvilket, bl't)' lov. der, al; dfl har 'ret Ul al Rcgnl.1Ul'ns leder ('I' Knlle komme i Studenlerhuyet o~ Birck Madsen; der hlev ud har stemmerd.. Ilkrevet eft!'r etl.'lt slmlie fnr Kl'lbflnhnvnE; Universih't. nrosten syv ur sidl'n. Leif betnlpr i øjehlikk!'t 37!),000 Christensen flr npfllrt som kronpr om lirpi, lil :"ludl'nsl.emnmhflrnuifl':i.,;tllden lflrhiirf't., fonh 'nnn t,("»r 1'1\. lermedlem, men Imn ell~i al del er en!ih!'n insl.itufinn sterer ikke i univ('.rsit.el;et.ll dntnh[l"-p. n"l r,r'r Pl'rnilll' for studerende i Køben havn. Hviid og Anette HeTVod hej- MOBBET UD Klimnet i det M Ilnldte I;l.u ellers talte godt i st.at.istik dl'nlerhuh her Il""nnl'm nl're ken. I\r været an~trengt, intri De blev udsiit for mnllsiv gont og hællligt. kritik, fordi medlemmerne Den 111\rde kerne i 111lBat ikke ubetinget havde lyst HI 11ar nødtvungt'nt llc<'eple et være vagtfolk eller dnrret., at. Andre og'la hll"de lov vogt.ere. Og dll de først pli At komme der. MenE; det Aret trak sig, hlev der hån da~lif:l' liv blev forpe~!.et i ligt Illlrflvet i huselil officielmngt.kampe og krav lim ud le referat: smidning ng ('kjklualon. Hele res/1m nf Sfudentrr - Der er inwil tvivl om, at!umet er ti/rnkl lil jonlm {rf der blivl!r kørt hel? mnd enrr 0R forbitre/si?, {in KFS folk, der er an.jprledes end altid har været el farvel'ir' dem, der at.ytl:'t hullet. Vi er og særegent illd.~lag; h/l.~{irjo ikke alle snmmen npvok bejclet. Sl!t plr. Nl'lrrehTJ og er revo En anden gruppe, lut.ionære. Og hvia der er YggdrllBsil. er gennem lange nogen, der har onjf: for pay perioder blevet beskyldt far Stucknterhu8~t pli Købmagergade, en epertraglet adr~.~.~e i de! købe'lhaurt8k~ JAJliuerJwCJr(cr, er offidell (!bcllf far sIlIderende. kiatrisk hjælp, er det nok Ilt værn furdster l)~ nn7.i Men militante grupper er ved al trænge ol/c andre r!d. (Foto: Claus Bjørn Lorsen). Regnhucn selv I;ip,er juras Bl.er, der ~kul1f' ekbkl\l{h~r('l'. tuderende JOIJ!1ll Chrilltnf Araogen er, Ilt de hllr holdt tl!!rhuaetn generalfarallm- mer IIf BAnden liidder i dag deoterhuset vært for en tidligere 'anti-racl~u!lke fersen, der har repræsenoc foredrag om Hllgekor~el hiling. fængslet for væbnflt henk feat, hvor kun mej:('t fir. nfde møder', Al der er indkaldt ret studenterforeningen De ~L()rie og blnndt Andet forieluotra Bladet har gpn. røveri, ag gruppen holdt faste bnjgere - (ar ikke lit. 'kilmmerater' fra AnUfa.~ bat-fonlm i Huset. tnlt, Al det er et III1'ind dr n!:lm dfl ~id.~!.e nger benyttet ml'lder ved Rundetdrn, fd ua!vne Iltuderende ved «{i ciatisk Aktion. Pnrote til nt Den hlr.rde kerne fra gnmmfllt uordi"k tep-!. b~de Almindelige DR Il/llmin uger før de blev enholdt. henhavne Universih't. - hav' f'lrs"arfl vennerne med slag Rflillihuen har omcier ha Jf"lge Anli fnldlll(>me ~llr deligfl journu.libtiake meln Andre medlemmer af dpu de adgang. Do mødtea om og kostevllben. uet dehalfnreuingen fnr at dettfl nok til ell arelang di:!r til III danne Ilill" el billede nu nedlagt.e Imnde kommer kring fyrre cent,rale skikkel Det vakte en del intern bære silkeslipa ng bnjije dyr alrirl, hvor mnn hor krævet At Studenterhusetsaktivite. stadig i hu,~ee:. ser fra Køhenhavns illegale uro, da en ansat. i husflt fransk parfumu: gruppen Bmkit ud og tilmed ter. undergrundsmiijø til feat tidligere plr. Ir.rl!t. fandt våh - Jeg har aldrig følt mig hedt om rektor Ove Not :Vi kender ikke til oll, der SLAGVÅBEN under devisen 'Anl;i-faeia nene under en ttllppe i hua velkommen, men vi hle-v ham hjælp. et foregaet. Men det klin Sidste sammer lagde Køh tiek weekend-seminar'. et, mim hlide Regnbuena talt, fordi de skulle bnj~ Denne konnikt medført.e, f95t91,o\ii, at f.eks. Politiela mllgergllde 52 officielt loka De medbragl.e deree egen folk og medlemmer af 'Stu nogle medlemmer, O" nar at Uni"erfiitetet sidete Ir.r Elfterretninl<'ltjcnestl\ PET. ler til en st.udierække, hvor spiritus og køhte i øvtigl. denter Mild Racisme' (SMR) du kommer i d,lt hus, bliver stoppede den økonomiake hnr hart!lamme inten~/jse. nere IlAkald!.e 'modstnnds derea øl til indkøbllpria i fik banket de urolige ele du drrnnet for energi, fordi støtl.e til huset og førat staridel skyldes, Ilt folk frll < grupper' fortlilte om deres Studenterhuaets bar. De menter plr. pinds med langl' du Ilkal aidde en helllf1:en tede igen, da mon ha"de faet d'en væbnede kurdiske na kamp mod EF og storkapit.a blev 11el;jent af folk, d~r til forklaringer om risikoen for ftil klokken rue til nver løf1:e om, at Iltridighedeme tjonlllist~org'llnielltinn PKK len. Andre møder handlede daglig er aktivt! i Regnbuen, nll':iatiskfl Angr..h. midnat - ng diskut.ere peti var slut, og ot Regnbuena IiBr hllft dereejævnlige gung om 1I0lideriteten med fænge og kunne danae til live-mn teaser, Iliger Jonll8 Chriatof leeler Kalle Birck Mlldsen i l<l'lhmagergnde 62. lede medlemmer af den sik fra et otte mand stort AF ANDERS.PETER feberen. ikke havde mere ot aign. ; Det akyldea ogd, at kend frllnake terrnr-nrganiaation arkpilter. MATHIASEN Nu holder Dpbat-fonlm Det. sidf;te var et tomt løfte 'autonome' gnlpper snm 'Adion Direte' og den kur Sandsynligvia var der og OG JACOB JUHL aig væk. te. Den benh!irde magist.er 'Den Røde Hande' hnr hllft diske frihedshevægelse sa ved denne lejliglmd væb Det!'lnmme ~~Ir Kri~l.elig er!ltooig Studen!.erbusetll SludenterhU8el som om PKK. nedn vn"rter lil st('de. GRAFIK fnreniug for S,udentpr, dpr uofficielle leder. cielt mødested. To medlem- Forrige weekend var St,u- Det. har været. reglen ved GERT NIELSEN ml'd sinf' lirs ml'dll'mmer

6 side 4 totsdag 21. oktober 1993 Rektor Ove Nathan forfærdet over fundet afvåhen - Jtga- r)'mcl nllcrdctlf' tillitkbrud DR gorrm","-,", al StuåmJ6 ~'I.cd rhr.e blir!cr gendbnct i mi" rektor1id, Jiger~ Nat1uua.dt!r Q/fMOl pd. poslæ!n om en mdneds lid. (F,.,; TInt: Hattlat} Det aub:molne m~ i Kli De!rllden erfare:r: EbtTll Ikn intm'ne stemning i benhavn og stud~de ved Blodot, ol politiet fllndt en St"udmterhuøet er 1111 dll.rlig, Købrohnvns Uni..-eT'llitA't lrto'!' mlp.nr;:df' tykke ttæ nt de l:tuden'!nde, der er mibttode i gar St.udenlerhu 8tæn~ofcirbl80 Cetltilne knap IlA revnlutinnære eller!'i!t i Købrnngergude mm til ters længde, flmt1 man end ligcl"rnm har gntlske ruminhold!<stl'd. nu ikke h'lr lijrtolt offedtlig delige intere8ll(!r, ofte træk Det er s"krt, en..r At polili heden nogri om. kf'!'t mg ng afatar fru Ilt ~ (-'\. tidligt. til'frlllg m~tin Herudover Ijernt!de 'PO'iti JIytt... h~ mødelokaler. der et! TIl7.7.l'l frodt ~1PgVJ\ et rin~ind, dokument,", og J)(otte et" i ilr net fur 'D~ hm i hu!ll't. F.l fuoo, drn papirer SlUDt ed nelrke fil bm-ffltllm'. 'Moderate Stu.i øjehlikkelig fik rektor ved ner. dpfitet"' og den 'k::risteligt! Ol"'" KubenhavT1!\ Univl'nritl't. Pnlitiet og univurritetf't ganisstiml "KF5'. Ove Nolhan. til Fd heoriire illtel'l!fl!le"rm' rrilt ~ell fot Sam!:kliF; kommrr Il"r olt Stm-j"ntpmll!'f't af~. dokumenter, der kan for Bålnngt fætt"l' int('mationa - J('A" er r::-"fl1rl~ dt"'t er et l~llf' om den anbmome Te ~ud{'tlll'r...11' mn det tiljidsbmd, og jeg Åbner det gmppe 'Regntruens' aktiv:! netnp er de fn.>mmede &uiue i min tid Btml T'l:'lrtor, tetm". dentet'll tilmcdmæ""i~, der ~ij;l"t Ove Nathan, der har D=ne grupjle' af JlfiJ'kolo har været en vigtig gnmd knap cn maned tirbege pd gi-sturlerende har i de!!w!'le til, al UniVf't'lritetet giver p:j!ll.("ii. loårfremlltaet ~m lindelige 37:i,00Q krotlcr til Studen T loh t ar i!dir lin", der chef-ideologer ogreel1elede te'rhu9l"t om Arnt.. kun,spagfærdir!! prnte;trr" re 'øf'. StvdI!Dter'buæt. Og mod reklon; t>c!ilut.ning. det er 6kct.!!elv om ;Jk'l;n Kbtn Bbdet 1eI" beiærldt,r,., med,.t netup udrl:)'i;ni~en nhlnrlt andet ftil SWdenær- l buens' apidær ikke mete af 'Jntern.IrlWnaI Fcmming' hl1~ef!\ h~1fk'_ Bc!;tyn:ol hor n~ tilknytning bl 'Vllt l"i"i af åt'l'l'lgl""ll!!' til, Bt sen flmle.<;t<."t'p.de og fltrlt.e UnivP.l'"Iritetft og omcelt jk~ nniv'ct1<itctsledclflil!l1 høvde flf..erede d~ igennem, Ile [<piller nogr.n mue. med 'I'bUITlP.Tltcme vør d Pe'nIOnb'l'dsen fru "Rq:n. E'V1lge. at Univ~ets le hilen' opfatter sig!!elv fi(i'rti REAKTIONER delse Y1II~.,'tC' Ikke at-reage-re. bade ml1itante og llvtodo F.kstrn Bladets repmt~~i mfl. gar, der forte tilljniveti;i... FLERE VÅBEN De menem ti og IIeIuMn lebl hc:ilutningom al lukke Kluk](en nfdten lil mennl!8kerflidder pl ho'l'ed og pjumhlrit' Stl1dent".,-hlJliM'rlllJl" rykkede en deling af pru'ten af alle fallw ~ i!'let, frempruvnkm'('dp tirøkriminal- og berodokababe Studonternul'let. Der går dag en stl"l'!m af oftentlig tjmt(' ind i StudenLerhuRef., næppe ed rlag uden m~eak aktivitet. dm" hl~ gt'nncrn~ frn l.up tivitet, og hver onsdag b0o ~,p~edtil bund. PIJTitit't h1lvile he ker oe si~ Miro"", fast ind i dele11'm' og politiske 1'eaktiGgrnndct mi.o;t./l1ljre om eky* to mødp.jukaler i op bl el ner VH:!ltede ind.. devaben. nw.n faudt 'hin' et hnlvt. d9l1p"- Der er tale vm Sagen ligg'pt i dag blide mindre lager af el~her1 en meget Ilkæv fordeling Bf hol! kriminalpolitiet. og på IlOmjemrør og lltaikabler. huilt!t1l facilileter_ ChriRtiansbm'g, hvor John Vmther fru de konsf'rvntive 'W'IIr r.wat P;\ artrækkenm. Han vil inden for 111 dagt! stille lltidl.'t'v'ill'llinshminilller, Ole Vi~ er), l't., Abent 5pØ'W""AI om forhol_ dene i Studefllernu!let. Moderuæ Rtlldl'flter lit,øl Ler 09'E' Nathan! beølut* ning. 1n 'Il1l den anrlen studcnlergruppe, "Studenttm redet' p1 et preøøemøde bade kriti~eebtra 810-' det for at lave 111rligjoumø-. 1i8tik, rektor Ove Nathan: fol' al b1yde lt'if1.et._. og de autonomerorøthanvalmm. Man ml øpørge, hvad det er, der Br 'Studenterrådet'-' lilil'!kr&rikkert pl banen, da E/f bfkfeml btdyrelmforslrlllent{'t~ll".t1jl!'d/ti gdr~detrbl!rlu!/dlkfru 'R{'grrbum' dø foreningen ~nem flere Ar er d"ld j ul,lijurne, IwrdJ lig ull'i. (Fol,,; MadI Wifllher) 9l'lv har øtboldt sig fra at benytte Studmterhullet i Forelagt Albrochtæna huknmmlo'lsl!8tnb uobrød rekgen hemmelighed, at mange hulict, fordi dt!t ikke er nu Købm~dp.. og føm for en maned friden Ind liig repræsentere i dl--'lii bef..tyrcl - Mondeu må have level'" vitlrwn lever en tribl tilvretor Ovl~ Nathan apor'llo.nt: Iltuderende ~ f.eks. fra proæ.. poøtrj i øreme. rellll! i Btorbyen. Det kan KIIbP.11haVDs flt,ør9t.e Øtllden'",rbl!vægt'11le har alwl KOdt hr' på holtepulden fnr. Nathan fortoæl.ter: Vll!re rel køligt, og jeg vil lll!ogt! holdt diakret afotand atjeg har givet huøl!t pe"~. til Kt1hmngergnde. Men det her er jo g6l't helt amok, ug nogen hllr v,.llært flig en lektie sidste nnl. 8t.udt'nterhull(!l.l! form'lnd, Erik A1hrechtllen, der spiller rock i h\lt1e't. fllo.rtede sin dag mro cl flkældl' ud-møde hoil un;v('11\ile1c11 direktør PP\:.er P)p'ngl.', Her indrømmede fonl'landen, at man kendte til BIRKVAbnene, men at man havde hal\ problemer med at Iltine noget op. Da han om aflcnniddageu mødle preslien, kendte formond Albrechllieu iklre længere til. at der titllijjl!re var fundet vabeu i StudenterhUllet.. FonnnndlC'u kunne heller ikke hullke, III. delle fængmen fnr f1l månroer Riden blev diak-utet1!t på bade et atonnøde Ol: i husel8 inlerne avill. Bortl'e1, fru 'Regnbuen' og 'Studert>nde mod Raciame' tvivler jlog ikke på de stud~ rendeø,::ndlo vilje. Jeg" besluttede milt for at reagere, d'l det llik op for milt, at det nm.op "ar dill!'e. to M"Jpper, der ha,de vundetmagtkampl'o OTT_ hlll!e!t. - Je~ IIløltede Studenter' AF.lACOB.lUHL OG ANDERS,PETER MATHIASEN

7 side 8 fredag 22. oktober 1993 EKS11lA BlADET SIKKERHEDS-POLITI AFHØRER STUDENTER Våhenfundet og udtalelser i fjernsynet er blevet en sag. for sikkerhedspolitiet.' Sikkerhedspolitiet på Kø-. benhavn6 Politigård gat' nu ind isogen omkringdet luk~. kede litudenterhub på Køb-' magergade. ' To af frontfigurerne i Rt!gnbuen. Kalle Birck Madsen og Anne Jf\nllllon,. vil i løbet af fil. dllge blive indkaldt tila(høringpå Poli tig3rden, hvor ArdelingE vil a!hl%rf! dem med ~igtedes rettigheder for overtræde} ile af våbenloven. ' Dett<! bekræfter kriminal inspektør,.jørgen B. Frede riksen, over for Ekstra Bla det: - ~l vil lige bruge et par IIsgt" på Ilt løbe materialet igennp.ffi, og de pllgreldende kan vente en 138J1J.~a1e med oa 58nd/lynligvis allerede i begyndelscn af nærte uge, eigt!t aikkerhedschefen, der Bet pli. sugen med "li. gtor alvor, at. han ikke vil Bfvioo,- at der knn blive tale om at rej~e algteleer. Det er Birck Madsen og JØn5Sonll udt.alelber i TV 2 Lorry on8drg onen, hvor de. for Aben skærm indrømmedl', Ilt de vor flnbvnrlige for'" til8tedevrerclsen af slagv1lbnene i Studenterhuset, dcr ral'jørgcn B. Frederiksentil 'e.t"i'eal!t!n>mmh:lt!m.," J'.",;,,, I gar aftes gentog Anne."~ p',jjln~9f}n aine udtldeleer', ElRmmc sted, og hun blev 8upploret af en anden kam.. merat fra Regnbu\!n, Jesper': ' Lund. ' 'VI SKYDER MED AUTOMATVÅBEN' Jesper Lund og Anne.Jønsson er hegge psykologi studerendeved Københavns UniverBitct, mel\b KaIle Kalk Birck Mad!!en ag Anne Jl!m;ool'l indrømmede i TV Lorry onsdag (lflen at de var ansvarlige for fir (m'dne,,/agv/iben i hi/ret. (Foto: Gert JrmHenfTV Lorry) 8ircl<-Madsen er magujter i, psykologi med eksamen fra tisk referet, der i sommer 80m allerede a{hok1te armn blev udsendt fra repræsen gemeliter. D~ vil un(lervrj8 L~$lonnøde\ Jesper Luud og Anne tant.skabsmødet tinklag den i mødet blive!krtv:m8trerct Jønal!Qn, der ogall er med 1. juni. bdde alog slik og kci8/el1d - SMR afholde. i del kommende sem~sler cl møde for al redegøre [ar $ikkerbc.dsfollu\slalt_ lemmer af den autonome Referatet. gengiver en degruppe, Studerende mod bat om våben i St.udenter likarpe dild "led storka ben,.~amt blive o[fyret ningeme i forh. med save! kommende som sllerede afholdte amtngemenlcr. Der vil undervejs Raeiame, foj1!\'arode eig husat, hvor nndre medlemmed, at vllbn<,"e okulle bm mer spurgte Studerende Ordene faldt, mens. der i mødel blive demonslrerel både slag-,lik- og Ksslcvåben, saml blive affyrel skarpe sklkl med librede automa/udben'. geo til at beskytte sig imod Mod Raacisme, hvorfor de vo.r reprep.sentanter for. ',' " ' raseister. skulle hnve bevæbnede blandt andet de kristne slorkalibn:de automalv1lbeil _j I TV udflbndelsen gav de vagtkorp!l til deree møder. grupper l huset. Ogde fnmø hegge udtryk for, at væbnet Det medførte følgende rekamp ae sret.ninger, er for fi\ uger vnr ilt af!te midll1r, ferflt:.eiden blevet tnl1tket tilbage. man kunoe bnlge for ot toge 'SMR a{hok1er i det komk!l.mpen op mod det etablerede syel;em. NlIr de bliver afhørt, skal de ogsll forklnre om et mys-o mende liemesler et møde (or of redegøre {Ol' liikkcrhedll {omnllf-o.ltllingerne l forbin, deise med sdvel kommende AF JACOB JUHL OG ANDERSøPETER MATHIASEN l{øige del officielle rp.ffrat fm et møde i 'ilommer, skal tur trænes j 8torkalibrefk autllll'ultvmen. Nu sier' sludenterm, at dd er humor...beskylder ALLE FOR NAZISME Studenter psykologer kammer over i tvangs-forestillinger anklager rektor Ove Nathan for llflzisme Den autonome, militante fest., der klokken blf!v det. to navn,llivne hagekorb men vil gerne afldøre, at en del vil komme sd langt en "psykolog-gruppe Rognbuen, udsendt fra StudentenA dyrkende J)enlOner, der hnr stor del af vores materiale 8allg til. der i forbindelm med skan dets telefax. styret Ekstr/l madet. ViMe stemmer fra Regnbuen selv! Manifestet er afsendt fra dalen omkring Studf!nter Her fortæller de blandt mennebker har leveret. Rngr.buen fonldøer en Studenterrådets teleflljl:. huset er bortvist fra Køben andet, at alle atudenter fak skyt,sl1t til den fplske og Bnarlll!. nazistisk overtngel_ Samme StudentBrrAd, der havns Universitet. beskyld_ tiek er nutonome, og at det løgnal(tige hetz, skriver se nf det dnnske samfund: indtil for en maned siden te i gflr rektor Ove Nathan er to nllvngivne pel'boner frll Regnbuen. 'Problemel er derfor ikke har sjholdt..aig Crll"'kontakt ogeketra Blodet for i fælles en fflseistisk gruppe,"' der de8 kobler (VAbnene, red.) i med Studenterhuset og eke.h at stil i ledtog med stflr bag Eiultr!l. Blsdet-s ar SludcnterhU8et. Problemet Regnbuen. Den rnnge skri. NAZISTERNE fs!lcister og nazister, d"r Øn tikler gennem de aidste tre er, at /,vad der skele for 50 velse Indbyder til dislog _ aker at overtage det danske dage. Oli hermed ogba bag KOMMER lir side,'! erucd al gentflgesig men er iklu! er ilnderbkresamfund. rektor Ove No.t-hanø beslut Det.te kan Ekstra Bladet ligf>: {alun næse" pli os olle..ot. ;; Rektor Ove Notholl Ruine8 til. Regnbuen tog Ul gonmæle ning om at. lukkp. hullet. afville. Vi diskuterer prin Her 'IO~ Stlldenrerllll(;('l søg! ~ (Folo: Kirsten Fie") i et fire siders hmgt mani- IfpJg(' RegnbuE!n~ brev er cipielt ikke vores kilder, atglfre(;it til ol forltinrfr(', at ""

8 '--o EKSTRA BLADET tors. 21. okt side 5 ",,- l.[ I I I i I i r Interne papirer dokumenterer militant ideologi i Studenterhuset Interne papirer fra det nu lukkede Studenterhus bevi.; ser. at _den psykologiske gruppe.~regnbuen. opfat~ ter sig selv som både militant og autonom. Derfor har aktivisterne i 'Regnbuen' både mundtligt og skrifthgr-udspurgt even' tueile _nye~ medlemmet om deres personlige holdninger til begreberne 'autonom' og 'militant'. Det fremgår af de interne dokumenter. at det handler om at forholde sig positivt til disse 'tidens progessive strømninger'. For halvanden måned si ' den modtog 'Regnbuen' ep. besvarelse fra en person, der'ønskede at komme med i samarbejdet~ Personen havde vanskeligt ved at for klare;,hvad han egentlig mente om de nævnte begreber. For han vidste hverken, hvad det ville sige at være det ene eller det andet. 'Hvad ang&r et begreb, au tonom, som jeg ikke kender, et begreb. jeg ikke forstdr i den forstand. atjeg ikke ved, huad en person, der kalder sig autonom, selv mener at uære, sd ka"jeg ikke forholde mig til ået autonome ved at slge. at jeg enten er for eller imod. -If:~ samin~ ~d orde~~,r::zil. VedkomIllende,." person, der ikke underskrev sig med navn, men brugte en kode, : forsøgte at redde ansigt, ved' at sammenligne dagens au- \ tonorne med de sabotører, der kæmpede mod nazi smen under 2. Verdenskrig. Dengang startede sabotø rerne som ltriminelle, der blev skældt ud af magtha' verne, men endte senere som autoriserede friheds kæmpere. Det resulterer i følgende udredning fra ansøgeren til 'Regnbuen': 'Generelt er det s&lede.~ i politisk kamp, at der må tages metoder og midler i brj.;.{;, som il~kl! umiddelbart er velsetl! af de herslzende. Dt~!st.. midler, hvad enten det er politisk argumentation el ler manifest slag udveksling på gade og uej, uil blive skældt ud i det sprog, de herskende besidder. Eksem pet: 'Før samarb4dspolitik~ kens sammenbrud i 40'eme, da var en sabotør kriminel, efter sammenbrudddet, da var de samme mennesker frihedskæmpere. Ekstra Bladet ved ikke med sikkerhed, om denne aspirant blev' godkendt som med.lem af 'Regnbuen', men det er sandsynligvis s~et. AF JACOB JUHL OG ANDERS-PETER MATHIASEN I.~..I

9 Foto: SOREN LORENZEI\ Studenterhuset rummede et større lager afstagvåben. da politiet undersøgte det efter rektors ønske 'Studenterhus lukket.efter razzia I Studenterhuset i Koben havde bedt politiet om at faet i alt kr. i støtte hat11 havde andet end bo undersøge det universit'it$.; af Københavns UnIversitet. g~er, Ved en l'llitsag. st0t1tde stud~hus,f&'lll for et.ti.llllisbrud. ning tidligt onsdag morgen man'favde fået, et up om; ~~ Folkatings~edlem.John fandt Københavns Politi ni det var hjem~d for ~uto- Vmther fk~der. ~la2vaben: Otte cm noill..øruppe~0derl.' V1smnf,;m. iange stålkabler med pia ReIttOr Ove Nathan er Jenseri (R) redegøre' for, I stichandtag og et enkelt.mildest talt forfærdet" hvilke retningslinier. der er jemror med en længde pa over våbenfundene.og har for universitetets økonomien mete~, Ingen bie\' an rned 0Jeblikk..elig vjl:kmng..ke stolte t~'studenterhu, holdt. da razziaen fandt sted lukket huset i Købmagerga. tøet.. uden for cafeens abnmgs de. der ogsa ruminl!s'.en stu,~ Ove Nat afviser, at tic, denterdrevet cafe. Ban kal- ;r..uillversltetet e havde Det var ledeissen på Kø der den utilsigtede brug af-" kontrolleret, hvem der kom!lenhavns Universitet, der huset, der de sidste to år har og gik i huset. Ansvaret for

10 Del I::'R I ( I A iåtubl-:!" ;;l.. J, (> tj 106C-;;,z 'q,j STUDENTERHUS LUKKET EFTER FUND AF VABEN l~d\lorfor!(ohellhavlis liniversilel, Ove Nathan, lukkede i går med øjeblikkelig virkning sludenlcl'husel i Køhenhavn, dter en poliliransagning afsloredc et mindre lager af slagvåben Af Henril Winther En pdliliransagning nallrn lilollsdal-{ af l\ub('llhavns ljillversilets s[udclllerhus rc~\iltcrcde j et fund af ni skjulte slagvåben - og et foreløbig nedlagt studenter hus,,. Vi lwr i cl par da~er~cl forlydender Olll, Oll der foregik lill!! og sager j sludentercafeen, og da vi lirsc!ag blev klar over, al der kunne va~rc våh('n i hu~d.bad vi pijlilkt 011I at gribe ind," SigTf fl'klof Ove Nathan til Pet Fri Aktuelt. lr"lgl: vil't"kr i lllill<l j), Ol lllllissa:r Jens ChrislcllSl'1l fandl m.lil i el aflåsl lokale i IllJsd i Kobl11l1l{crgade oue 50 cm lange onjogefarvetlc kkkaller som hvlt vejedc cl halv kilo - saml cl halv rnder langt jemrur med handlar:: >.Del ef vi'lbell. vi 'lilr Lil kedclig" erfafing Im'd vi kenr1er dem lil hudlosl,,',1 fi<l dcnwilslrationcf og SIMre ballade.r. De sjar clhlda ri~(irhårdl,«si~er Jens Christenscn fr.l Kuhcnil'lvlIs l'uhi i. lhlitil't undefsogef IllI, hvcm vå\j1h'nc iiihofer. H"I ~~l~ EkslrJ Bladd i gar har ftjr:,kl'nil~{' ailiililill)le glllpper tllgl'l 1I\<lgtell i SllldclllL'l~ huset. Ove Nathan siger!il Det Iri Akloell, al hall har IH)rt, 'lt interessen roclls('f('r sig l'~den såkaldte!legului('nmllpen; 1>[)en har Iwfi lillnrse dl'f, og jeg har i dag lim1, at Hlarl på d 111Olle i Shll)cntenådel har bl'br{'jdct Regn1.mcgrulj. pen, at dcn har haft disse vi'lben. men man har ikke sagt <ludct enel»fy<i til dcm. O~ <lc skulle jo h;nc værel smidt ud. t(»1 en storby må 1t:dclStH v;:l'rc sta.:rk og albrydc salllilrlh'jl!et i en sådan siluation, filen del har den ikke gjort. Nu liar jeg lukket stuclenlerhuset i reslt~naf min lid (Nath,1O ~år ar om ~(:ks ljl.::tr. red.). så det er out med s(udcli[erhuscl og dels n\lv;ercmlc bc':)tyrels~,.. sigt'r OV(' Nathan. l\"lcllhi.nlls lllliver~hl'i har de ~idstc l ar år skudt mellem ('n halv og l'n million kroot'r i sllldl'jll('rilllsd:.. Ol-: c!d er sj rl'silil~iil't... ja, vi kunnc Huk havt~ IJmgt PCIIg-t'ne mere kollstruktivt. meil vi llilr gambld på eil ide om cl fa'lies sted for dc sluderelule, UH-n lk IlJlj:;e mennesker har altså ikke kunnet styrc delt( sigf'r universitetets rcktor. der midi i balladen er lykkelig over, at der ikke blev fumlet skydevåben i huset. PÅ HERRENS MARK Kobenhavns politi b"[[dgter sagell mcd stor alvor. m(~n ifnlge Jens Chri~lcnscJlhar man endnu ikke nogen mista'nkle al gå dier:»vi står på Herrens mark, det er jo en Inasse mennesker, der har 1Iaft ;ulgallg ln del ~led,.. siger vicekriminalkommissæren. 'ij ~~1 "..."1" Ow Nalhan hor lukk~tstudenterl1u9 ror reslcn af sin tid. UHJl går uf om som rclllor for Kobcnhuvns ljuivcr Hilct om seks uger. row: liony Nielsen Finder man ejermændene lil slagvabnene, bliver der tale om en siglelse for u'ovlj~ våijcnlcsidllc1sf'_ :.i.~. :

11 B.T. '95 Studenter1ll1s lukket.: polrtirazzia. Rektor for Københa_ Universitet, Ove Nathan, siger, at han er.mildest talt forfærdet«over, at politiet under en ransagning af universitetets studenterljus i det indre København tidligt onsdag morgen. beslaglagde flere v;\ben. Han har derfuf med øjeblikl<c:ig -,irkning lukket buset i Købmagergade. der også rummer en studenterdrevet cafe. Ransagningen skete efter en henvendelse til politiet fra universitetet om. at autotlome grupper har brugt buset som tilholdssted. Under r.j!ziaen beslaglagde politiet ni slagv>lben, men ingen blev anholdt uno der aktionen, der fandt sted efter caieens lukketid. Blandt slagv>lbnene V'3t. der otte cm lange kraftige stålkabler farsynet med et plasti~dtag og et enkelt jemr..r::<med en længde på en meter. Politiet iandt også 20 bannere med antiracistiske opråb. HISTORIENS BAKSPEJL I Wien stødle jeg på nogle avisartikler om østrigske og tyske skakfolks opførsel i 30'erne og 40'erne. Noget ar det vidste jeg, men langt* fra det hele. Det gav anledning til forskellige overvejelser. Brinckmann, som jeg htu' kendt, den hyggelige Alfred Brinckmann blev indlemmet blandt dem, der forbandt racisme og skak. Skribenten kan fonnodentlig underbygge - l pastanden, men hvad så med Brinckmanns venskab med den i Danmark levende jøde Nirnzovich eller antinszisten Samisch? Emil Josef Diemer kan ikke bortforklares. Ha.n, der forsøgte at la.ve propagandn for gambitten l. d4, d5 2. e4, havde masser af bemærkninger om den jødiske spillestil, helt på linje med Aljechins berygtede artikler. Men det var almindeligt øt anse Diemer for sindssyg, han var indlagt flere ~n~., Professor Becker sluttede sig tidligt til nazisterne. Man har ofte sagt: så tidligt, at man slet ikke vidste, hvad nazisme var. Det væsentli~te nye, for mig, er oplys ningen om, at de na.tistiske organisationer i østrig dengnn~, i 1927, var illegale. I skakorganlsatorisk sammenhæng synes han at have været meget 'arisk', men der tales også om, at han i de sidste år før Anschluss ikke havde været militant nok. Jeg tror stadig på, at han havde jødisk blod i årerne og derfor blev bedt om at blive i Sydamerika efter skakolympiaden i Buenos Aires Kone og dat ter kom i 1942, som nazisterne havde lovet. ' f StOr'!!.l~!!t9r E~':!t Grucf=!:!, c!~:: berømte åbningsteoretiker, synes at have væj;ct en fattig mand, der stillede op i de turneringer, hvor heri kunne tjene lidt penge, og ellers holdt kæft. Dette med und ta~lse "af en artikel i Deutsche Schach2.eitung 1943:. - Imoo. alle mistænkeliggørelser i fortiden erjegi stand til at bevise min ariske afstamning, og dette endda i en ofte misundt og sjælden grad. '. : : ',_., f NAja. En,ulykke,' i '5 års alderen kostede' ham et ben'; og h~n kunne derfor' ikke broges":soni 'soldat i første verdenskrig. Hatis sidste Ar (indtil 1962) skal have været vanskelige.,",' :"',,..,..,,' Jeg vidste -godt; at lli. -Alois Wotawa ( >. var jurist. Han ud~v faktisk i 1949 en bog om nogle opsigtsvækkende sager fra SO'erne. Men der Ertod ikke noget om kri~ene'::; Han var j, 1940-:46 retspræsident. og dommer for:, særdomstole. der.. afsagde J;logle' opsiguwælli~ae ~:, dødsdo~~, Så,sent øom i februar' 45{sAledes 'over",to;'~er,'~der._... "'~ ha-vde stjalet tøj. t.1.sutt blev han:. pensio""!"t og fik god lid lii.sine, mange-hobbiea. hvon"btaddt skak.',. lian ~alle lidersmeø' betydeligii\ _østrigha o komponiø(' e1utspua <,;i,:~;,;!,"w '~j. :-:~ F

12 fc,llhk.en,.21//0-1''33, INDLAND IC', L Lars Mdin (Iv), Niels B"kho1t og Iben Koch fro Stlldenterrddet pd Køfxmhrwnfl Unit'f!nJitcl tagl1r kro/ligt a(øtfjnd fro vabenfurwd i Stu.rie:ntcrhfuæt. - Vi er Rerk of, lu alle de mallke studerende, der kommer j hubet, nu bliver glliet i 1Iilr1kom ~ltd terroriater, 'iler N~ls DukJw/t, - Fote: Erik Gleie Studenterhus lukketi efter fund afvaben r;niv~rsitetets'ledelse kræver autonome gruppe~ fjernet AfKim Ravn Mortensen med omgående virkning' modtaget godt Ju-o.. Niele Dukholt., lukket Studenterhu8et. la ner i 8tøtte i løbet ar de BeøtyrelElen; j ro~""studen En')gMlppo "studerende. Bene, er hlevet ndflkifi.et. og' sidste to &r fra København! terhuøet: fofstdt ikke' OVe ("R' gruppen Regnbuen de Bwderendo ma. finde et Universitet, driver en cafe Nathans fremgajjgsm&de: IndrølDmer. at de har an ø.ndet 8led til deres møder, 'oblltillerlokalertilradighed - Rektor h~ begået'tbt bragt '8lagvAb,m t Studentarhueet,I K"bettindtilledelaen øfuniveraltøtet ha.r garanti far, at stedol;' for 16 foukellige grupper af Iltuderende, deribl8j\dt direkte øftalebrud i forhold til' voraø samlll'bejdlloftale havn. VAbnenc elculle an- ikke hmges som øamlingbljoi Regnbuen., med. universitetetr Aftalen g(veugt bl"ugcs til selv tad fol' øutanome'grupper: Fonnandr-n for Studen- si~r. 'at bestyrelson skal fol'svar, fol"dl flcre af Ransagningen (nndt atoo, terradet. Niels Bukholt, er kontaktes, nar der opat& gruppena,,,,: medlcmmcl'j i"fonli Ove Nathøn havde filet., k(lnder,.it',en srop~ med~-:< problemer..~m,"':"',{, : vpr.blevet. huet pa J1.vet._, st tipom,.at hwlet var 88.m-:' namet 'Den, Røde.' Handej 1'" - Vi hm- ikke hørt en lyd... Under en" ranl1asning,j lingee.ted for autonome' der sympatirerer med bl.a. fra,rektor om hane miatan.. ' Studenterhuset 'pa Købmll-I grupper. DAde Studentertt-. IRA og!.. Baader.Melnhof","ke, føl"'vi Iler Studentel'hu."!, gergttde i Københllvn nlltten I d/if og b~bty'reili'en :r~bft1~ gruppentltidllte Ar nfholdtet'l '"aet- "kreget ud som 't6i't'(lr~'v, til i går fandt politiet otte : denterh'ullet tager" arlltllfld 'sympatimøde i studenool"- 1st-rede' j Ekatra Bladet. kraftige ståjkabler på 70 BO, fra fremstilling og opbeva huset: Rektors påstand om, at vi er centimeter forsynet med ring ar vaben, men afviser, - De blev smidt ud, ligesa gået under jorden, paøser plaetikhandtag, et jernrør at.l1utonome grupper har " anan vi fandt ud, hvad do heller ikke. Han kunne' Jo pf1 en meter og cil"ka 20 sat a1lt'pa møgten i hullet. ',lavedel. Vi har ikke kend_" hare rjn~, aif(et' formanden Mnnere med antiracilltiske~' Ove Nathan' oplyller, at akah til, Bt andre med die~ 'for hl!aty.-elsen, ~t1kl)~. opl"ah. hou ikke turde hilde univer- Karl-Erik Dirck Madeen, Bitets egne heljente under- Ilympatier har holdt møder I,huaet. Vi ved Jkkl!, hvem der,breilbtaen. Han' Cl" Iæd af fundet, at' fra Regnbuen udtulte i ar:.es 'søge Bogen 08' derfor mmtc har anbnlgt vabnene I hua-.. I -dabnel'll! "I" 8tudenterhtiBet" '" til TV 2 l.orry, at vabnene hede politiet om hjælp, Han et, men vi tbgl'r meget lu-af og haber, a~ et planlagt mø ''l1drig er blevet anvendt, o!!' er forfærdet over fundet ar Ugl; afatund fra det, og vi er de med. Ove Nathan i nmate ldager, at de ikke et fje... de ni slagvåben og knlder kede af, at DlIo da mange uge vil rede trlidene ud, sl ~.."1' lronge /liden.,den utileigtede brug af hlj8~,studerende, der kommer l hnllet kan ganabne, 'S"" for KøhenhøVRa et et tillidsbrud. hullet, nu blivet sldet i hørt ~0Jt.te~OveNathanhar Studenterhuset, som har korn med tarroristsr, siger 'li"""

13 I INTOR?wIATION TORSDAG 21. OKTOBER INDLAND 7 StudeIlterhuset lukket efter razzia,'. B-ESTYRiLSEN - Christ'ian Aabro er en afdem,"der"ifølge Ekstra Biadet~~ori;a;;,gsudgave ik~ ~~- ~hroe~~(rl/~-ed 'Københavns ~iversitet, men sq1n_ C1;tligeve? er aktiv i StudenteihuSet. Her'viser han -cfer er bestyrelsesmedlem i 8tudenterhuset -..Sii"årskorl som dokumentation fol;,at hangår på universitet~.andre bestyrez.sesmedlemmer'serpil (fra venstre): Jakob Jensen (tidligere bestyrelsesmedlem), Kasper Bøgh. Pedersen, formand Erik Albrechtsen, Michael Taja, Rigmor Tetevide og næstformand Elisabeth Jessen Foto: Tomas Bertelsen

14 j Det var..nødværge«stger medrenl""iir. I (, psykologgruppen ~ q'o~j 2./. OK(I ~3 Regnbuen om de. UJF stave, politiet fandt under ransagning MRAS...ruS EMIlORG og NIELS ROH:LEDER " De slagvåben, ar>ru politiet fandt i Studenterhm;et l lutbenhavn natten til onsdag, blev bi"llgt ind op t:] et =ti-ra cistisk IllØde i huset for ca. I halvandet ir 3iden. Og har liggot der "lden, ~d~ OlU gruppem~ i huset efter mødet be ;Iluttede sig for ikke at forsvare sig J:ll!~dslagvaben i tilfælde afovergreb. Det oplyser flere at medlelilil1eme af den psykologi-, ske rådgivnbgsgruppe,~ Regnbueu, tllinjåmuztwtl....jeg ved ikke, hvor våbene. kommer fra. Jeg ved blln!, at man op til "t anti-rnci"l,;isk møde, hvor en af oplægshollieme havde fiiet mordtrusler, dillkutorcde sikkerh.eol og ~å blev der anskaffet de der kabler. som så ikke i1ebere er koidluet ud af huset. Del er noget lort og må. beklage3' siger Kalle Birck-Madsen fra Begnbuen. Regnbuen har omkring ti medlemmer; Kar9teJl Mad.en er det eneste medlem, der og så sidder i Stud"nterhll3et3 bestyre].e...man havde våbnene inde konk:ret til den fest. De var i h,~"t '" oller =de~ sted. Jeg ved :ikke, hvem der bavde taget d"m med,. siger Karsten Madsen, -Problemet er, at diskussio Ilen ikke blev ta,,"et i glldtid, fur WiUl afholdt medet. Det kunne man ikke nå, og så ble'! disk\as10nen teget senen, efl.er fe!lten VlU" a!ho!dt.~!liger ban, Stud.mte:rhu:lcts foruuuul, tl"n indgik en polhiaruneldel Univernitet Ove Nathan si ikke være et tilholdssted for ke er tilgængelige for smukke - Synes du terrorisme er et Erik Albrechtsen siger til In ee mod Stud.mterhu;let i gllt, at Studenterhl1'ilet 'Iil helt fremmede mennesker. ord. D", skulle have haft: helt. h...r,-"ht ord at brlj8f! i denne fon:natioll, at han slet ikke Købw!lgergade, være lukkd resten..r ha.ll.!i som bar Dogle politiske aspi anderledes ~aftig besked sammenhæng! VEU' klar over, at "tag"åbnene Uden på forhånd at ha.. e rek.tortid. liom dog kun varer rationer, aom universitetet ik om, a~ 3å "r d"t ud. NAr d" "De rigtige ord er: At Stuvar i Studenterhuset, da di sikret sig en retskendelse fem-sek:! uger endnu. Ideen ke kan l<e):';ge TYe til,_ aiger pæne Illonnesker i b..':!tynl denterh~et er røget ud i taakussionen om. sikkerhed O\'; geililemf~.,.u,. politiet ou ran om. Slmlenteib.u;l. :t betl'gner Ove Natban. sen ikk.. eelv har kunnet mag vene - et sted, hvor det ikke fod""" blev tagllt. sagning. han som "smuk.: Han afviser. at UDiversite te det, så må det desvæil'e hører hjell1iile. O" al;e lsm~r_ To af Regnbuens medlem Vicekriminalinspektør.De~tog jo mi~flere år i t.9t3 ei'ilb Ansatte kunne hllve være WJiver':!itetet, der genta :lundamenta-, terror, og automer påtog ;>i~ ansvaret for Steen Christensen fra KøOOIl~ Bertel HIlarders tid overhove umttet noget: ger de samme ord," siger Ove IlOmismer, og jeg..ed ikke stavene i en di-ffkte udsendel bavns Politis Station 2 i Smre det at få hjemmel til at bruge Når det er forhold undbr Nathan.. hvad - dem overlader jeg til se i TV Z-Lorry i går. Koogeosgade oplyser, at poli huset og til at ~ve det noele un.1versi:etots domæne, der Rektor lægger op til, at Stu andre. Jeg kan bare konstate PsykoJoglstuilerende Anno tie, fandt -otte (elekabelstyk penge. Og d"t kostede mig be går uli over den almindelige denterrådet ved Københav:la re, at de ikke har overholdt JllnSsOn sagde, at stavene ker, der er klippet ud, så de tydelig overtalelse i det da forvaitn:ing:llov og nærmer sig Cniversil:et - _sam jeg h~rde..." l«1ntru1dlige f"rpiigtel.blev bragt til hlljlet umiddel klul. bruges SOl)} kcipler""7 cir værende konsistoriwn. S6.jcg Ilb'afi'elovt<n, ~... kan vi alt~å stor tillid til som nrganisa,i.'ler, ogdet erjeg rigtig ked af,~ brrt efter bomhed:rabet i' Søl ka 150 eenl:1.nleter lange>l:re føler - uclbn at bave nogle pal' ikke Vlere bt.1ke:ndt!it se.nde OIl«- skal spille ell støne ruf s1ger (he Nathan.. lerødgade- i..nødværge. centimeter i diameter, knapt sonlige følelser i k!elllll1e - at vores pæne UDiversitetsbe le i en eventuel fremtid for Båd.. Studenteaådet ved.vi opfatter det som ganske et balvt kilo tunge«og ~"tdet ed'ry~ligtærgerligt. >il tjente i iiden,~ i1j~rnathan. Studentuhuset. lu1benhavns Universitet og UBkyldigt,~ sagde hun og satte jernrør, 57 centimeter langt, ger Ove Nathan_ bestyrelsen for Studeatenåspørgsmålstegn ved, om de to centimeter i diameter, Kamporganisationer l~ekterdet h8$taindkaldte onsdag ~Ifundne stave var våben. tungt, fnnyn.et med h!.ndto.g Rigtigt dårli~hektor fremdrager ~pecielt ~Og.'lå må man nok også ac termiddag til pressemøder i ~å ligger der, jeg ved ikke af Isolerbånd i den ene ende-. Baggrunden. ror anmeldel pgykologgruppen Regnhuen, ceptere, at univel1iitetet har Studenterrådets lokaler i hvor mange tusind kilometer Politiet IlJå under visse be sen - SOIll Ove Nathan tager som ~idå.'lige. at være noget., en af sine folk som inspektør i Krystalgade i Købenllavn _ et våben nede i den dani!ke un_ tin~1&er l"\ul2(1g" uden dom ansvaret for - er, at ~viet par li01l1 universitet;et ik:!.e kad hu;;et,. siger Ove Natbao, der par hundrede meter fra Studerg:n.md. Det diir er telefon merkendelse,..når der er øjen dage bar fået nogle vedhol støtte~. mener, at Studenterhu.~etsdeuterhlJ.~et l Købmagergade, kabler,. sagde Anne JGn5ll0Il, synlig fare fe.r, atøjemedet med der ikke mente, der "ar tale rntl.oogllingen ville forspildes, om våben før de blev brngt bvi;l retsketldelsesku1leaiven!lom våben. tes~, ~mgårdet afretaplejelo "F.t andet medlem. af Regn v~ paragrai7lri, stk. 2. dende rorlyd;!!nder om. at det stod rigtigt dårligt til på Studenterhuset og at nogle grupper, som ikke havde noget al gøre der, havde flet mere eller - Hvorfor ikh~i' ~Fordi det ikke er vares opgave at storte politiike kamporgnnisatio"..r. Nar fulk menet, at de kan hmge universi ~tyrel5e.ikke bar v~retbio. opgave voksen...reg kan for /lå vidt ogl'å godt foi"$tå, at det har været lj'/~rtfor dem, fordi de har hvor et skilt på døren fortalte, at, Cafeen er LUKKET~. - HlJad gkul1e staljeriæ bruges til? spurgte Information. Det ved vi faktilk ikke,_ buen, Karl-Erik Birck_Mad_..Vi får en anmeldelse om., mindre fri~spi1~. tetets.studenterhus til at op vææt oppe imod nos:le ret irvarede 3tud"nterhusets besen - der ifølgll Ekstra Bia at man mener, der opbevare~ ~Stud"noorhusetskai VI'M~ ~vare slagvåben af den art, kraftige per:soner," sigllr Ove styrelsesformand Erik deta omfattende arliller om slag-/åben i huset. Vi går til samlingssted for københavn soill jeg har fået beskrevet, så Kalhan, der ikke vil!>van Albrechtsen, Studenterhnset O1l8dag ~ den med det.'lamme for ikke ske studerende i en storby, måjeg sige stop. konk:rat på, om dd varek>!l.ra -HuorlJ ck! Studenterhuseta.reelle leder at ~ikere,ilt rle ikke ~rdor, sam ikke altid er liå varmt et Ove Nailian refererer Stu Bladets aktivit~t, de' frem.det ved vi h~ller Uke. Det og ilndejlgll bannerf;n-er«når vi kllmmer,~ forklarer ntiljo for for eksempel stude denterhuseta bestyrelsesfor kaldte politianmeldelsen er politiet, der har fuljim sagde i TV 2 Lorry, st aktivis Steen Christensen. Vicekri (ende fra provinsen. Et sted, mand Erik Alb~echl:Jl,enfor, at..jeg tror hv.,rk",n du eller dem, ikke os,~imgde næs~!orterne i Regnbuen _meget~for min:liidspektør0ii tilføjer, Ilt hvor man kan dyrke nogle g0 man forgævee -bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til mand Elisabeth Jessen. tryder, at staveiie..ikke er fundene repræ;lenterer.-en de studeatersociale aktivite et storm<;lde at \.ale Regnbu. at røbe Iti\d"r, Men det var Belltynlsesfrmnenden lrup" kamulet væk. helt oplagt crvertr<edebe af ter, have debataftener oe- den en9 foik ud af d"l~.ilok til, at jeg 1kJI:e troede, at plerede:.vi bar ikke noget København.~ Politi hendi&- våbeniove..,s b..-ste-.nmetser... slb.~ting, og f8. sig ed :mp 01..Df!t er klart, at de folk, der det her var det nlne gilll,. si med dem at gøre, Vi ved kun, de hurtigt, da der tirsdag af- Rektor fol" KøbenllaVM eller kaffe, Men det skal altså er ude j den slagll ærinder, ik- ger Ove Nathan, hvad vi har fået at vide..r po- litiet. Vi har ikk~ noget kendskab. til,!it d" skulle ligge der._ : - Ndr politiet fortæller ftl' det, tror I 66. pd det? _Det er jo SVlErt at mod;;ig>!,«ilagde Erik AlbrechtBen. Gammel diskussion n.,»tjh:!lsesmedlem Christian Aahro f()rklande derefter om "en gammel diskussi- I OD omkring sikkerhed ved vo-, n!s møder«. Anledningetl vat' ~et e.rrangement sid~te scm~ I mer, hvor der b.lev inviteret nogle mennesker, der hører til i det i1ntirl'cistisk", og antifils" I cistiske roiljll«..de her folk, som blev invi- ' tenit, følte sig meget udsatte. De havde også fået personlige trusler. Vi havde en diskussi- l OD bag"fier om den der sikkerhed. Det blev buset bekendt pa et tidspunkt, at der vistnok havde v<eret nogle nlt' I et eiler andet st;ed. se;v omj~g, ikke rigtill' tror, der er nogen,! der bar fundet dem. Det kan, godt være, der er nogen der har ~etnem,. soagde Christian I Aabro,!111m tilføjede, at.diskussionen udmøntede.'lig i, at man i hu",.,t eil:er det ~agd~: Det kan vi ikke have. DeD Røde Bande Be;;;tyrelsen for Studenterhuset vedgik på pressemødet od..'ldag, at gruppen den Røde ti Bestyrelaen afvigte at bave Bande blll: holdt mooe i huset Intet privat kammer..je" relli'de henven<klso: til givetlltem.r;;.;:c'!:t pa h~t5 Bcctpet,e;,;. g.,..; øf.-i~;"',.::t universitetet efter si&te gene - :men nt Oc~ei~t<o ':!toppe Karl-Erik Birck-Mad;en fra neralforsamlldg til per~mer, ra.lforsamling og spuj&t.e de det. fuld Regnbuen skulle være StIl der ikke var studerende. På mægtig.lar9 Erik Alliu: Skal I Bestyrelsesformand Erik dellterhrtieta "reelle leder 0il: ' pressem0de~blev irt:mlagt ;l. : medlemslisten, så l kan gå Albredl\.seu forklarede: åndelige bbdllerfører~, og at gyldige ~korttil Koben..Den Røde BlUlde var en den igennem? Svaret var nej. han skulle have sit eget pri havns Universitet for ChrisItieks~mgruppe. Den konkrete MIlD ment.., det ikke 'VaT nødvate kammer i huset, Det er, an Aahro, Harald Lillevang og. henveddelse kom fra en stuvendigt. Vi har spillet med prnkti~ktalt umuligt at over : Rigmor Tetevide - tre perso-, fuldstændig åbne kort Oli:" derende, SIl1D er indskrevet på. kan natte i univeflliætet3. bygnin- ; ner, der ifølge Ekstrll. Bladet i gøre det til enhver tid,_ sagde Københavna Univer>litolt. ikka fii1des. SOl)} ger, fastslog Kuper B~ghJ'tl. : studerende, formand Erik Albrechtæn. Man ville hoide en møderæk ved Københavna Universitet. I ke om den anti-imperlallilti. dersen, der den seneste i Medlemstallet er aigøn'''de måned har æpræ"entere~,.vi owm he"tyrelse "t.år I for, om Studenterhuset kan få ske kamp. D.;.t si meget tilfo. Studenterrådet iiom ekstem~, fuldstændig inde for, al de \!adeligtud. Men da man skultilelrud fra universitetet. I medlem Ilt' bestyrelsen Ior: medlemmer, der bliver regi 1992 skulle huset bave 500 le starte møder*kken, kom!jtrcret soml3ktivl5ter j Studontethuset: i huset, medlemmer for at fii. tilskud. ~', der t10gle papirer, BOm vi liyn- \ de "r det. Det, Ekstra Bladet..Alle universitetet.o byg-i Talletfor 1993 erdet dobbelte. tes var lidt belaatende. Der I sidder og siger; ae.t, kwj.. vj, stål' Dinget er under opsyn Jfvag ljlatlge af de Ung, som fuldst.æddig dementere. Det Iitår i Eks~ Bladet. Der var toor. D.". øh' vagter fra Slots og EjenaomSlltyrelsen nwdt er en lodret løgn, Vibrugerik. aogle tilkendegivelser omto gange hver nat. Deres job I ke falske navne. Når folk mel- I kring Rote Armee Fraktion og J IRA, 1>010 Vi ;lqm bestyrelse; et blandt andet st sørge for. at.1 der sig ind i Studente.rhu;;et,\. der :ikke er folk, der skal de dokumentere, at de SO'f~ syntes, at vi ikke kurme stå I der,. gagde Kaaper Bltgh h bar et årskort,.. sage!.. n~at inde (nr,«derseo, f()tmand i bestyrelsen Elisa Erik Albrechtsen oplyste beth Jesgeo,, på ptessemtdet, at gt'uppen j nåede at holde i hvert fald et i af mødeme,.. I

15 , \.Tors~ag ~l. oktober l~~j,~..' ;--._' I, i i I 110-"73 B.~ 1. SEKTION Studenterhus lukket:efter~ politiraz~ia., Rektor f~i 'Købe;,ba~ Universitet, Ove ~N3than;. siger, at han er,»mijdest talj forfærdetft aver, at politiet under en ransagning.af Lini:: versitetets sludtnterhus l det indre København tidligt onsdag morgen beslaglag~ de flere ""ben.;. Han nar derfor med øjeblikkelig virkning Jukket huset i Knbmagergade, der også rummer en studen Lerdrevet cafe. Ransagningen skete efter en henven delse til JXIlitiet fra universitetet om, at autonome grupper har brugt hu~et som tilholdssted; Under rauiaen beslaglagde politiet ni slagvåben, men ingen blev anholdt UD- der aktionen,der Iandtsted efter e<tfeens lul<ketid. Blandt slagvåbnene var der otte 70-go cm lange kraftige stalkabler forsynet m~ et plastichåndtag og et enkelt jernrør med en længde på en meter. Politi el fandt også 20 bannere med antiracistiske opråb, ~ :~ Ditt vor/uniktp!. q!t,e_s.lakv~ben i St~detl;erkffS~~ p~/f~bn;agerga,'!l ~~.B~fi~ ~~itor for '.~ ~t h,l~k!.}~'ff.et,i i,)-:',' ';.!.,', ' '~,":\.-):~tl'~".~f' ::. ::Mf;? ;L,'. ~.:' ' :l..y. ~':.:..,':. "Stlidenternuseflukket ;)~ffetj fiatlig :politi-razzia J '.,!~ ti-. ",'.', RansagnIng: Ved ',' Rektor fik universitetet )JRegnbuen«og listudenter en razzia i Studenter~' til at henvende sig til politi. mod Racisme(l, tier hu et, eiter at flere Iltrovænlige brugt StudenterhIlsets fad" huset i København kildenl havde gjort opmærk. liteter som tillloldssted... :f.apq.t\politi~,tlblandt, som på forholdene l huset. Rektor Ove N:ithan siger.andel en,række slag Ved ransagningen - der. til BerlinRskf Tidende, at våberi.. Rektor Ove" " skete ved to-tidenom natten, Studenterhus,~t s~ml bruges,., :. - fandt politiet blandt andet ", til rene stucenterpolitiske ~: Nath.m har lukket'hu- otte 'lo.80 cm lange kraftige aktiviteter, sl som at være I:,;set..;,.': ;',..,."';", '.," :,) -sl:ålkabler ror"ynet med.et.. et mødested for'de slude Og nu er der også fundet våben. Det har fået mig til at lukke huset - og tlel er en definiliv beslutning, så læn ge jem er rektor,u siger Ove N~than,derfo~lader8inrek. 1 ( tofpo!lt om se s uger. Ove Nathan tilføjer, at det er~~0rgeligt, at det har væ" ret,så svært alfå Studenter h4set til at fungere, Rektor "".';. "~":,~,,,,,,'''4''; ",,' :~'I:U.:pJasqcbåDdtag:ogeteI1keIt." rende og.. er.. ramme om ;:;.-:. '; '."... ~. 4 _ ' ""';'lr"''i!~jemnfr;m ed,erilængde:pr.:en,'"-bland.t andet ciebalmooer, "h~:nu fået låsene på huset '. AF BEtJT oai{ ANOE~~tt;"'~)"'i',l:mete~.~""i"',~',!:,',',:,,,:,.' ',:.; "»VI..h~T.konstateret, at sletud,.' i';'op JlfiR.EtTII,t D:~HLIN ~ t (.. i,' Desuden var.der'tirka 2ob, der nar...æreren stribe med., ormanden for studenter ~~~tj;;.'t~f,\~f,iii>;~ ;mne~~i!-:m~~~~iracistisk~;\lemmer~f<lsludenterhuset;.. h eta beslyrelse, Erik Alr~Rcktor~~,Y94}II~beilhavn8',1i: 9pråb, ll~ 1.,.I,~.t'..,,,~,;... der sle.t Ikke 'lr studerende. br~cbtsen, er rylltet over, at,~:univ.~r81te~;';'-:".o.ve~':ir~,t~ant~~~ "Chefkr:imj.o~li,n.~pektør.. l~ :'\ ",;. pqutiet har fundet vllbeo, I' har\~~ect{'øjeblilfkeligf:vjrk~:;\, Per Woraen:,;,,~~.' ;~IDet var kommel 08 for ',;~:nliigj~~~t'~bj?~n~rliusetji,;~'i!_) ~Vi fi~ en hen-.:endelse fra '\f.j.\.. øre, at nogle i huset ville \" KØb~gergad6,J "I\-.,l<øge,n, ',:UDlverslretetom, at Studen skåffe våben og hyre nogle.,,,ba:,.n;;i~~,it:~~::.!:\{;:?r;? :.;W!.'i~:i)erhu9,et,mulill:vi'" husede folk ru den autonome grupp~ ',i;~:.~deter.~~e~i<efteratpoli~~;:~;:!logle :s~ektak~lære g.rup,-et,under::e;n 'ransagn,jnø: af~i~,per,'vt glki akijon. fordi det :"universitetets studenterhu!l,;~jorlød,'at,oer var slagvåben"", 'f:'nat~en,til onsdag b~.'ii~gl!g~,~j;.(o~ køller med søm og mul~g.~;- l.anti Fascistisk Aktion«( tilat su i døren ved et møde arrangeret af»studerende mod Rat.isme«. " de flere 'slagva,ben., "'1,(; \:,I"'t.,(V19 også.,!\kydevåben denn-:'.. 'Eflerfølgende tog hu5ct :"!"~('i':.~jeg.er'forfærde.t over; atj:~"de,«';'::: :,~!,~"-i:, ',(~ '~ kraftigt afstand fra {rem It:'::' (''Universitetet,har' h.u~e~ ~de. >i' (',Hølge'.E."'''''..Bladet. :e.r g:i.ngsmåden,«( siger Erik AI lå,ti\ng,'«,.~!~~~ P.i7;.~~~~a~;~K#,~ek~auton,o~~.~rupper ~~~,~:c;,./ih,i!;... brfchtsen.«

16 Studenterhuset politisk lukket - Chockerende, udtaler Studenterrådet om vanvittig hetz Rektor for Københavns Universitet Ove Nathan har skiftet låsene efter politiets razzia i Studenterhusetnatten til torsdag og dermed lukket huset. Politiets razzia skete på foranledning af Ove Nathan for at finde ulovlige våben. - VI fandt otte stykker kabel og en jernstang, oplyser chefen for politiets afdeling E, Jørgen Frederiksen om det overvældende fund. Såvel bestyrelsen for Studenterhuset som Studenterrådet i København tog igår klar afstand til alle former for fremstilling og opbevaring af våben i huset. Bestyrelsen vil undersøge sagen, men er låst ude fra sine kontorer. Universitets henvendelse til politiet skete på Ekstra Bladets foranledning. Rektor Ove Nathan har låst de studerende llde af"stlldenter1z11set«. Foto: Dagbladet Arb"jderen Ekstra Bladet (EE) deltog i politiets razzia og udråbte i går en.terrorist-rede på universitetet-, I en vanvittig hetzstil mod aktive studerende udråbtes to af husets brugergrupper,.studerende Mod Racisme- og»regnbuen.., til terrorister. På et pressemøde igår havde Studenterhusets bestyrelse imidlertid intet kendskab til, at disse grupper har ulovlige elller terroristiske aktiviteter. Men "Rcgnbuen~ har kritiseret en hagekors-forherligende brugergruppe, Yggdrasil, der til gengæld kræver.regnbuen_ smidt ud, Dagbladet Arbejderens kilder siger, at rektor Ove Nathan kræver.regnbuen- smidt ud, før huset kan genåbne, - VI er meget ehoekeret over fremgangsmåden, siger Lars Melin fra Studenterrådet pf! Københavns U niversitet om den utrolige kampagne mod de aktive studerende, - Det er en overreaktion, mener Erik Albrechtsen, formand for Studenterhusets bestyrelse, Iben Kock fra Studenterrådet tager samtidig afstand fra, at brugergrupper skal smides ud på grund af deres politiske aktivitet: Det vil være at knække ytringsfriheden. - Vi håber, at vi snart kan åbne Studenterhuset igen, erklærer Rigmor Tetevid fra Studenterhusets bestyrelse. ib

17 INFORMATION FREDAG 22. OKTOBER 1993 Terroristreden VERSKRIFTER som "Ekstra Bladet afslører terro på universitet«og ),Stor politirazzia i Orist~rede morges" satte onsdag rav i den i en række studenterog venstrefløjsmiljøer i København. AVisens forsideoverskrifter var illustreret med et farvefoto af en kønsubestemt person - formummet med en raidhue - i færd med at give en euer anden fingeren. Det fremgår ikke, hvad personen på billedet har at gøre med Studenterhuset - er det husets bestyrelsesformand stud. mag. Erik Albrechtsen, der skjuler sig bag hætten? - eller for den sags skyld, hvad fotografiet har at gøre med terrorister. Raidhuen og skråt op-fingeren er først og fremmest symboler for den BZ-bevægelse, der i 1980'erne besatte huse i København og Århus. Og nu for det "autonome miljø«, som har været meget omtalt efter gadekampene på Nørrebro i København på afstemningsnatten den maj. Men terrorisme? TtT:m..iamE ET Et G1"d, som vi nøgtej"l-, t ht\r reservere til o-i meget grove voldshandlinger - drab, brug afskydevåben, bomber, gidseltagning - med politiske euer politisk-religiøse motiver. Når demonstranter kaster brosten og benzinryldte flasker mod politiet, er det grov vold, der bringer andres liv i fare. Men terrorisme? Udbyttet ved den natlige ransagning mod det, Ekstra Bladet kalder en terrorist-rede, var - efter hvad politiet har oplyst - "otte telekabelstykker, der er klippet ud, så de kan bruges som knipler - cirka 50 centimeter lange, tre centimeter i diameter, knapt et halvt kilo tunge«og»et jernrør, 57 centimeter langt, to centime ter i diameter, tungt, forsynet med håndtag af isolerbånd i den ene ende«. Terrorisme? OVE NATHAN, hvis rektorperiode på Københavns Universitet strækker sig till. december, lukkede omgående Studenterhuset - som er en del af universi-. tetet, og som i perioden støttes af samme med. en årlig bevilling på kroner - i de resterende uger af sin regeringstid. Rektor erklærede sig "forfærdet" over politiets fund og udpegede især psykologgruppen Regnbuen - en af Studenterhusets brugergrupper.,. Bom en "politisk kamporganisation., som.universitetet ikke kan støt 'tete..,;:, Som d~t fremgår afdagens avis, oplyser politiet, at der faktisk stod "Regnbuen" på det skab, hvor de ni knipler blev fundet. Psykologen Kalle Birck-Madsen fra Regnbuen forklarer, hvordan og hvorfor han anbragte kniplerne i skabet. i Regnbue-medlem, stud. psyk. Anne Jønsson, erklære- I d~ onsdag aften i TV 2-Lorry, at telefonkabler ikke er ~aben, før de bliver brugt som våben. "Så ligger der, Jeg ved Ikke hvor mange tusind kilometer våben nede i den danske undergrund. Det der er telefonkabler" fastholdt hun. ' Til hende er der kun at sige, at et telefonkabel- for at fungere Som telefonkabel - skal være længere end 50 centimeter og i øvrigt være forsynet med en telefon l hver ende. Ifølge politiets oplysninger gælder det ikke for de telefonkabler, der blev fundet i Regnbuens skab i Studenterhuset. En eller flere blandt Studenterhusets brugergrupper havde planer o~ at forsvare sig med dem - i stedet for at tilkalde pohtiet - hvis de skulle blive angrebet af højreekstremistiske grupper. Det er uacceptabel selvtægt. IndtIl d~t modsatte er bevist, går vi ud fra, at Københavns Pohtr rykker ud mindst lige så hurtigt og talstærkt, som det gjorde natten til onsdag, hvls grup_ per fra Studenterhuset melder om voldelige overfald. Rektor Ove!,,!athan re:,gerede hurtigt og voldsomt. Meget tyder pa, at han Især har reageret på oplysninger, han har fået afjournalister fra Ekstra Bladet inden avlsen onsdag offentliggjorde sine første artikler om Studenterhuset. Ekstra Bladets research har på nogle punkter vist sig at være mangelfuld. En række navne, som ifølge Ekstra Bladets onsdagsudgave var l>~alske«, har siden vist sig at være aldeles ægte navne pa studen;nde ved Københavns Universitet. Og Ekstra Bladets pastand torsdag om, at "politiet havde begrundet mistanke om skydevåben«, eller at politiet har fundet..en stor mængde tykke træstænger af cirka 80 cen-' tlmpt,ers længde«(, hfli roiiti~t Llcl:e ø=1~ket at bekræft.:> I over for Information. i VE NATHAN har som rektor kæmpet mod en Omodvlllig Bertel Haarder for oprettelsen afstu denterhuset. Han har sat prestige og energi ind på at skabe et sted, "hvo~ man kan dyrke nogle gode, stu dentersociale aktivlteter(c, som han forklarede i torsdagsavisen. Og til en vis grad forstår man denne hæderlige humanists heftige reaktion. Hans personlige." skuffelse over, at en eller flere af husgrupperne har gemt slagvåben i et skab. Men midlerne ~å stå i f~rho!d ti! problemets omfang. Kampklædte betjente sat lod l huj og hast, midt om natten, mod otte stykker kabel og et jernrør i et aflåst skab, virker ikke mere passende end det ville have været at indkalde Studenterhus~tsbestyrelse til et ha stemøde og et krav om en hurtig løsning på problemet. LJiecember overtsger Kjeld Møllgård efter alt at døm m'il:rektorembedet. Under et møde med Studenterrå d~t ved Københavns Universitet, der støtter hans kan didatur, erklærede han for nylig uopfordret sin støtte trl Studenterhusets aktiviteter. Nu må han overveje om den eller de, der bragte kniplerne til Studenterh~ set, skal have lov til at ødelægge de "gode studenterso ciale aktiviteter. for taichigruppen, for ~ppen, der danser spansk dans, for musikgrupperne, for skakklubben og for den internationale forening. ni. I I

18 .~~..,~ _.v.,~~'ih~/*s:;~(t;{ t~ci.

19 .. t. INFORMATION FREDAG 22. OKTOBER INDlAND Anti-racister anskaffede slagvåben Studenterhusets bestyrelse sætter formelle regler ud af kraft og suspenderer kontroversi"~le grupper "". Af NIELS ROHLEDER og RASMUS EMBORG Der stod Regnbuen på det skab i Studenterhuset, som politiet under en razzia natten til onsdag brød op og fandt otte telekabelstykker med håndtag og en jernstang i. Men nu påtager et medlem af en anden af Studenterhusets grupper, Studerende mod Racisme, sig på sin gruppes vegne ansvaret for anskaffelsen af slagvåbene, der skulle sikre sikkerheden på et antiracistisk debat-møde for halv andet år siden. To af Regnbuegruppens medlemmer sidder i den antiracistiske gnjppe Studerende mod Racisme (SMR). Rigmor Tetevide sidder både i SMR samt Studenterhusets bestyrelse. Hun forklarer, at det var denne gruppe, der for halvandet år siden besluttede af anskaffe slagvåben for at garantere sikkerhed ved et anti-racistis~debatmøde, som SMR sted sl1m arrangør af. Blandt de inviterede var Erik Jensen fra dokumentationsgruppen Demos, der udgiver et kritisk nyhedsbrev om den danske højrefiøj...det var i forhold til ham, sikkerhed, og fordi mødet ble\ afholdt få dage efter borobe~ drabet i Søllerødgade. Alle var i de dage bange for, at der skulle ske en eller anden form for gentagelse,«siger Rigmor Tetevide. - Var det et krav fra Erik Jensen, at der skulle anskaffes slagvdben? "Nej. Det er os, der har Ønsket at have en eller anden fonn for sikkerhed.«- Betyder det, at Studerende Mod Racisme besluttede at skære nogle telefonkabler ud til brug som knipler?..jeg ved ikke helt præcis, hvordan det er foregået. Men det er sådan set i den sammenhæng, at det er foregået... - Har I i grupp~n besluttet at anskaffe nogle slagvåben, eller er det enkeltpersoner, som har gjort det på eget initi ativ?»nej. Det er gruppen.«- Vil det sige, at der ligger en beslutning fra gruppen om at fremskaffe telefonkabler, der kan bruges som knipler?,.der blev truffet en beslut 'ning om, at vi skulle have en eller anden form for sikkerhed. Så vidt jeg husker havde vi ikke nogen konkret beslut ning om, at vi ville gå ud og skaffe nogle slagvåben eller hvad man skal kalde det... - Blev det overladt til nogle bestemte personer at sørge for det? "Det kan jeg ikke rigtig huske. Desværre.«Jesper T. Lund er både medlem af Regnbuen og Studerende mod Racisme. Han mener ikke, at der lå en,.klar beslutning" i SMR bag anskaffeisen afslagvåben...der er nogen, der tager initiativ til det,.. siger han uden at ville oplyse, hvem»nogen«er. Kabler fundet for 10 dage siden Regnbuen er en af na FP.lrlste brugergrupper i Studenterhusets forening. Det er en ti mand stor psykologisk rådgivningsgruppe, der hovedsageligt består af psykologi-studerende. Gruppen bliver af andre foreningsmed lemmer beskyldt for at sidde på den reelle magt i huset. Kalle Birck-Madsen fra Regnbuen forklarer overfor Information, at han fandt kablerne i Studenterhuset en sen aften for ca. ti dage siden...jeg finder de~ ligge og flyde i et syndigt rod. Jeg tænker: Hov, de skal ud afhuset det siger en gammel beslutning. Jeg er træt og orker ikke at gøre det på det tidspunkt. Men i stedet for at tørre problemstillingen af på en anden, lukker jeg det inde i det ene afde to skabe, som vi har i Regnbuen. Det, der så sker, det er, at jeg glemmer det. Nu må det så falde tilbage på mig,«fortæller Kalle Birck 1\ladsen, der ikke mener, at Regnbuen "som gruppe«har noget at gøre med de fundne slagvåben, Først mere end et halvt år Aft.Al'. nt!'olaevåhmma hlav $In_ skaffet i foråret 1993, blive~. spørgsmålet om, hvordan Studenterhuset eventuelt skal forsvare sig, taget op på et stormøde. Studenterhusets. formand Erik Albrechtsen sagde onsdag, at han var overrasket over, at der var slagvåben i huset, fordi der på det pågældende møde blev truffet en beslutning om ikke at acceptere den slags midler for at sikre medlemmernes sikkerhed. Erik Albrechtsen aniser torsdag udtalelser fra flere af Regnbuens medlemmer om, at bestyrelsen har været langt mere involveret i spørgsmålet om sikkerhed, end den giver udtryk for. Samt at beslutningen om ikke at have slagvåben i huset var mindre entydig end beskrevet. Suspenderet Bestyrelsen besluttede torsdag at suspendere tre brugergrupper. Det drejer sig om Regnbuen, Studerende mod Racisme og gruppen Yg~rtl'R!'Oill. rlar ha~kæft.i~ar sig med nordisk mytologi og har været i jævnlig konflikt med de to førstnævnte grupper i huset samt bestyrelsen. Samtidig vedtog bestyrel4 sen af ekskludere tre indivi duelle medlemmer fra de tre nævnte grupper.. Fonnand Erik Albrechtsen erkender, at beslutningen strider mod foreningens reg~ ler for eksklusion og suspension...der foreligger en nødrets situation, som gør. at vi godt kan tage de beslutninger,_ siger ErikAlbrechtsen til Information. Et enkelt bestyrelsesmedlem, Karsten Madsen fra Regnbuen har forladt bestyrelsen i protest. Efter politiets razzia' be sluttede rektor :på Københavns Universitet, Ove Nathan at lukke huset, der har fungeret som tilholdssted for københavnske studerende, og det bliver ifølge Nathan ikke genåbnet så længe han er rektor. Ifølge politiet har der ikke været mistanke: om, at der var skydevåben i Studenterhuset.

20 Studenterhuset lukket efter natlig politi-razzia M ~ ( \:r ~ <J N ej u.) Q,..~ ~ bo u.\ Ransagning: Ved en razzia i Studenterhuset i København fandt politiet blandt andet en række slagvåben. Rektor Ove Nathan har lukket huset. AF BENT BAK ANDERSEN OG MERETHE DAHLIN Rektor ved Københavns Universitet. Ove Nathan. har med øjeblikkelig virkning lukket Studenterhuset i Købmagergade i Købenru.vn..Det er sket. efter at politiet under en ransagning af universitetetsstudenterhus 1fMt+~"";1. 'd M,L l,_... de flere slagv;!ben.»jeg er forfærdet over, at universitetet har huset de ting,«siger Ove Nathan. Rektor fik universitetet til at henvende sig til politiet. efter at flere»troværdige kilden, havde gjort opmærksom på forholdene i huset. Ved ransagningen - der skete ved to-tiden,om natten - fandt politiet blandt andet otte cm lange kraftige ståll<abler forsynet med et plastichåndtag og et enkelt jernrer med en længde på en meter. Desuden var der cirka 20 bannere med antiracistiske opr.lb. Chefkriminalinspektør Per Larsen: IIVi fik en henvendelse fra universitetet om, at Studen... ~ _.J_ nogle spektakulære grupper. Vi gik i aktion. fordi det forlød, at der var slagv;!ben og køller med søm og muligvis ogs~ skydevåben derinde.«( Ifølge Ekstra Blade'..r det autonome grupper som»rernbuen(( og )Studenter mod Raeisme«;". "der~"har brugt Studenterhusets faci-. liteter som tilholdssted.. Rekto! Ove Nathan siger til Berl.:..."1'<SKe Tidende, at Studenterhuset skal bruges til. rene srudenterpolitiske akthitere.:. Så som at være et rnociested for de studereode cg en ramme om bl3l3lt ""ae, debatmøder.. t.ar.jwostateret; at cl Væ<eCenStribe med..;ri StudenterbQset, ~ der.:sjet ide er studerende. Oi"nu er der ogsa fundet vtlben. Det har &let mig til at lukke hoset - og det er en defmiti. beslutning, sa længe jeg er rektor,l( siger Ove Nathan. C~= iorlader sin rektorp05t C::I seks uger. Ove ~. 1.:..:l.a.n tilføjer, at det er sljrge_;t. at det har været så S\~ at få Studenterhuset til at hmgere. Rektor har nu i::'el låsene på huset \1..\ :$. V) ~ ;;: J l..) tf: :_)

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 21.30 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Hvordan er beslutningsprocessen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere