Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd Telefon: Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Forord... 2 Sundhedsforskning - definition... 3 Indledning og målsætninger Stærke forskningsmiljøer... 8 Flere stærke forskningsmiljøer på samtlige sygehuse... 8 Forskningsmiljøer og særlige forskningsområder... 8 Forskningsmiljøer omkring de specialiserede funktioner... 8 Forskningsmiljøer omkring den nye sygehusstruktur... 9 Sundhedstjenesteforskning Forskning i ulighed i sundhed Store tværgående forskningsmiljøer omkring strategiske forskningsområder Eliteforskningsmiljøer Anvendt sundhedsforskning Videndeling og anvendelse af sundhedsforskningens resultater Kommercialisering af sundhedsforskningens resultater Rekruttering, uddannelse og talentpleje Samarbejde Samarbejde med Syddansk Universitet Nye samarbejdsrelationer Styrket samarbejde om forskningsinfrastrukturen Tværsektorielt samarbejde Finansiering af sundhedsforskningen Sundhedsforskning - et politisk fokusområde Monitorering af sundhedsforskningsindsatsen BILAG Forskningsorganisationen i Region Syddanmark... 19

2 Forord Med Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark fra 2007 er Region Syddanmark kommet langt med sundhedsforskningen, og står nu 4 år efter godt rustet til de aktuelle og kommende udfordringer og muligheder for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet står over for en hel ny tid med nye strukturer og store hospitalsbyggerier. Samtidig mødes sundhedsvæsenet med modsatrettede krav om på den ene side stadig mere avancerede og individualiserede behandlinger og på den anden side sammenhængende sundhedsydelser på tværs af sektorer og enheder. Dette sker i en periode med vanskelige økonomiske konjunkturer, hvor prioriteringer af sundhedsydelserne må forventes at komme på dagsorden i højere grad end tidligere. Desuden er det en fortsat udfordring at tiltrække og fastholde højt kvalificerede kliniske forskere. En aktiv og målrettet anvendelse af sundhedsforskning kan yde et væsentligt bidrag til at løse disse udfordringer, og med en visionær og åben tilgang til sundhedsforskningens muligheder er der en unik chance for at skabe forskningsresultater af meget højt kvalitet og relevans. En ny Politik for Sundhedsforskning vil sætte overordnet politisk retning på sundhedsforskningen i Region Syddanmark, og dermed bidrage til at håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer og samtidig gribe de muligheder, der opstår for udvikling af sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Dermed vil politikken understøtte videreførelsen af det fokus, som den tidligere politik har givet sundhedsforskningen. På den måde vil regionsrådet sikre et sundhedsvæsen i udvikling, hvor patienterne også fremover tilbydes ydelser, der baseres på den nyeste viden. Side 2 af 20

3 Boks 1 Sundhedsforskning - definition Medicinsk sundhedsforskning er forskning rettet mod diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af sygdomme, herunder forskning omfattende organisering og finansiering af disse indsatser. Medicinsk sundhedsforskning udføres i både universitets-, hospitals- og primærsektoren samt i de basale fag på de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Medicinsk sundhedsforskning falder således inden for følgende hovedområder: den patientnære forskning, der direkte inddrager patienter i forskning i sygdomsudredning, sygdomsbehandling, rehabilitering, pleje og omsorg sygdomsforebyggelse, herunder præsymptomatisk udredning i såvel befolkningsscreeninger som selektive udredningsprogrammer og sygdomsforebyggelse knyttet til kroniske sygdomme organisering af behandlings- og forebyggelsesindsatsen i sundhedsvæsenet under anvendelse af principper for f.eks. medicinsk teknologivurdering (MTV) eksperimentel forskning som en integreret del af medicinsk sundhedsforskning uafhængig af, om den udføres på en grundforskningsinstitution eller på laboratorium i tilknytning til sundhedsvæsenet. Kriteriet er, at udgangspunktet og resultatudnyttelsen er rettet mod sygdomsforståelse og sygdomsbehandling sundhedsforskning rettet mod adfærds- og humanistiske aspekter af betydning for sundhed, sygdom, sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Den medicinske sundhedsforsknings begreber og metoder er rettet mod sygdomsbehandling og - forebyggelse. Medicinsk sundhedsforskning anvender derfor også metoder fra epidemiologi, sundhedstjenesteforskning, eksperimentel laboratorieforskning og humanistisk forskning, idet disse er en nødvendig forudsætning for kvaliteten af den medicinske sundhedsforskning. Kilde:MESUF-rapporten (Opfølgningsudvalget i rapporten Medicinsk Sundhedsforsknings Fremtid 2001) Boks 2 Etik i sundhedsforskningen Det er en forudsætning, at sundhedsforskningen udføres etisk korrekt efter gældende regler, og sikres mod videnskabelig uredelighed. Forskere skal være bekendte med gældende etiske regler. Side 3 af 20

4 Indledning og målsætninger Kernen i sundhedsforskning er at skabe resultater, der i sidste ende kan komme patienterne til gavn. Det gælder resultater indenfor den kliniske patientnære forskning til forbedring af diagnose- og behandlingsformer, pleje og rehabilitering samt indenfor den forskning, der kan give resultater til forbedring af forebyggelse, patientforløb og organisering samt drift af sundhedsvæsenet. Sundhedsforskningen i Region Syddanmark har siden 2007 udviklet sig ganske betydeligt på baggrund af en aktiv politisk indsats. Der er dog fortsat sygehuse og specialer, hvor sundhedsforskningen endnu ikke er på et tilstrækkeligt niveau, og som derfor også fremover kræver en særlig indsats. Dette gælder særligt de specialiserede funktioner, hvor vi også i fremtiden skal kunne tilbyde patienter en forskningsbaseret specialiseret behandling af høj kvalitet og samtidig stå stærkt i konkurrencen. Det er samtidigt afgørende, at der bag arbejdet med at styrke og udvikle sundhedsforskningen er en forskningsorganisation, der kan håndtere og reagere på nye udfordringer og muligheder. For yderligere uddybning af forskningsorganisationen henvises til bilag. Der er en række områder, hvor sundhedsvæsenet i Region Syddanmark skal fokusere indsatsen: Forskningsmiljøer, som kan forske og skabe netop den viden, der er brug for, når nye metoder og behandlinger skal udvikles på særlige områder, f.eks. inden for den højt specialiserede behandling er også centrale. Endvidere skal der tages højde for en øget konkurrence om specialister til at udvikle og håndtere nye og mere avancerede behandlingsformer. Opbygning af nye forskningsmiljøer og specialiserede funktioner, større udbredelse af forskningen og uddannelse og rekruttering udgør derfor centrale indsatsområder i politikken. Samtidigt ved vi også, at gode forskningsmiljøer bredes som ringe i vandet og fører til opstart af forskning andre steder og tiltrækker midler til regionen. De stærke forskningsmiljøer på Odense Universitetshospital og de regionale sygehuse er derfor helt afgørende brikker i spillet for at løfte og udbrede sundhedsforskningen yderligere. God sundhedsforskning er anvendt sundhedsforskning. Der er derfor i politikken et særligt fokus på at få forskningsresultaterne ud og virke til gavn for patienterne, og få dem i spil i forhold til virksomheder til gavn for den regionale erhvervsudvikling. Denne satsning indebærer øget fokus på translationel forskning, såvel som bedre muligheder for støtte til samarbejde mellem virksomheder og sygehuse i forhold til kliniske afprøvninger og kommercialisering af forskningsresultater. En af de væsentligste forudsætninger for en positiv udvikling inden for sundhedsforskningen er, at der er tilstrækkeligt uddannet personale, der kan skabe og omsætte ny viden til praksis. Da styrkelsen af sundhedsforskningsindsatsen skal omfatte hele Region Syddanmarks sundhedsvæsen kræver det derfor også, at alle sundhedsfaggrupper gives mulighed for at bidrage til sundhedsforskning. Side 4 af 20

5 Samarbejdet med Syddansk Universitet om sundhedsforskning har spillet en fremtrædende rolle i det fremskridt, som sundhedsforskningen i Region Syddanmark har taget de senere år. Med afsæt i dette samarbejde kan sundhedsforskningen skabe grundlaget for udviklingen af særligt avancerede diagnostiske og behandlingsmæssige metoder. Desuden vil et styrket samarbejde bidrage til løsning af organisatoriske problemstillinger især omkring etablering af den nye sygehusstruktur, men også i forhold til fremtidens økonomiske og kvalitetsmæssige prioriteringer i udviklingen af hele sundhedsvæsenet. Samarbejde udgør derfor et særligt satsningsområde i politikken. Finansieringen af forskningen har ændret sig de sidste år. Flere og flere midler udbydes i fri konkurrence i nationale og internationale puljer og fonde. Det er derfor afgørende, at der er stærke forskningsmiljøer, som mestrer at indhente midler, og at forskerne får den rette og tilstrækkelige oplæring og støtte til at indgå i ansøgninger om nationale og internationale midler. Sammenligninger med andre regioner med universitetshospitaler viser, at der i Region Syddanmark er et stort uudnyttet potentiale for at indhente flere midler til sundhedsforskning i nationale og internationale puljer og fonde. Derfor skal der ske en målrettet satsning, så Region Syddanmark kan blive en stærkere spiller i konkurrencen om forskningsmidlerne. Sundhedsforskningens effekt kan vise sig og måles på mangfoldige måder. Det er afgørende, at beslutningstagerne har de rette data, så de kan vurdere, prioritere og eventuelt justere retningen for sundhedsforskningen. I politikken er der derfor beskrevet en indsats for monitorering af forskningsindsatsen. Et område som også byder på potentiale for udvikling af ny og gavnlig viden. Der er ingen tvivl om, at der fortsat er et betydeligt potentiale for udvikling af sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Med et stort og forskelligartet patientgrundlag og tradition for samarbejde med Syddansk Universitet og på tværs af sektorer, er der oplagte muligheder for at igangsætte større strategiske forskningsstudier. Desuden giver den nye sygehusstruktur (Nyt Odense Universitetshospital og nye sygehusbyggerier og etablering af fælles akutmodtagelser på sygehusene) helt nye muligheder for sundhedsforskningen. Med nytænkning og det rette samarbejde kan vi etablere studier i Region Syddanmark, der potentielt kan skabe viden med stor effekt, regionalt, nationalt og internationalt. I politikken er der derfor dagsordensat en særlig satsning omkring større strategiske forskningsstudier, og forskning i den nye sygehusstruktur. Arbejdet med at revidere Politik for Sundhedsforskning er baseret på en tilgang, hvor alle relevante forhold er søgt inddraget. Der foreligger således en ny Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark, som bygger på centrale interessenters synspunkter, de politiske strategier og visioner i Region Syddanmark samt relevante nationale krav og anbefalinger. Væsentligt for arbejdet har også været en grundig gennemgang af den nuværende Politik for Sundhedsforskning, og vurdering af, i hvor høj grad målsætningerne er opfyldt siden Politikken bygger på en ambitiøs tilgang til sundhedsforskningen. Den er ambitiøs, fordi vi vil sundhedsforskning, som er konkurrencedygtig, og som skaber resultater af højeste kvalitet og relevans for patienterne. På den måde kan Region Syddanmark markere sig nationalt og internationalt på forskningsområdet. Så langt er vi allerede kommet på nogle områder, men der er en række områder, hvor vi endnu har et stykke vej til målet. Mange af patientforløbene i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark går på tværs af region, kommuner og praksissektoren. Det er helt afgørende, at der fortsat forskes og udvikles i tværsektorielt Side 5 af 20

6 samarbejde og tværgående patientforløb. Politikken er derfor åben i sin tilgang, idet sundhedsforskningen skal favne hele sundhedsvæsenet, må inddrage alle forskningsdiscipliner og fagområder i Region Syddanmark og sikre bredt samarbejde. Det gælder i forhold til Syddansk Universitet, andre forsknings og uddannelsesinstitutioner (regionale, nationale såvel som internationale) samt de øvrige sektorer og virksomheder. Med en åben tilgang skabes nye og nødvendige samarbejdsrelationer indenfor forskningen, som dels kan være med til skabe resultater til gavn for et sundhedsvæsen, hvor ydelserne mere end nogensinde kommer til at gå på tværs af fag og sektorer, og dels hvor diagnose- og behandlingstilbuddene bliver mere og mere specialiserede. Resultatet er blevet en politik, der bygger på 14 overordnede målsætninger, der fremgår af boks 3. Boks målsætninger Region Syddanmark vil: 1. Tilbyde patienterne forskningsbaseret behandling på alle institutioner i regionen. 2. Stå stærkt på de specialiserede funktioner. Forskningen skal være en af de væsentligste drivkræfter for at fastholde og udbygge de specialiserede behandlinger. 3. Opbygge en aktiv forskningsindsats omkring den nye sygehusstruktur. 4. Styrke mulighederne for nye store tværgående forskningsstudier. 5. Styrke forskningsmiljøet omkring sundhedstjenesteforskningen. 6. Styrke det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed. 7. Styrke mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer. 8. Anvende forskningsresultater i klinikken til nytte for patienter, samfund og borgere. 9. Udnytte det potentiale, som forskningen har for at skabe regional vækst og nye og innovative teknologier. 10. Tiltrække og fastholde de bedste forskertalenter og kvalificerede forskere med attraktive forskningsmiljøer og en aktiv forskerkarrierepolitik. 11. Fortsat pleje det gode samarbejde med Syddansk Universitet, og nye samarbejdsområder skal udvikles, hvor det findes relevant. 12. Fastholde og udbygge fokus på det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og kommuner. 13. Løbende følge og justere de regionale og lokale finansieringsordninger til sundhedsforskningen i takt med udviklingen i sundhedsforskningen. 14. Løbende monitorere sundhedsforskningen så der er en solidt grundlag for at tage beslutninger. Side 6 af 20

7 Målsætningerne skal indfries ved en fokuseret indsats inden for følgende 6 hovedindsatsområder: 1. Stærke forskningsmiljøer 2. Anvendt sundhedsforskning 3. Rekruttering, uddannelse og talentpleje 4. Samarbejde 5. Finansiering af sundhedsforskning 6. Sundhedsforskning et politisk fokusområde Inden for hver af hovedindsatsområder peges på særlige indsatser med mål, som konkretiseres og operationaliseres i Det regionale Strategiske forskningsråd og forelægges regionsrådet. Side 7 af 20

8 1. Stærke forskningsmiljøer - er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling. Flere stærke forskningsmiljøer på samtlige sygehuse Region Syddanmark vil tilbyde patienterne forskningsbaseret behandling på alle institutioner i regionen. Sundhedsforskningen skal udbredes og fastholdes på alle sygehuse i regionen og på tværs af sektorer. Nogle sygehuse har høj aktivitet med lang tradition for forskning på mange afdelinger, mens andre sygehuse og afdelinger er i etableringsfasen. Der skal derfor fortsat ske en fokuseret indsats med opbygning af forskningsgrupper med et særligt fokus og tyngde (fokuserede forskningsgrupper, spydspidsområder) på alle sygehuse. Sådanne grupper skaber erfaringsmæssigt grobund for og er inspirationskilder til opstart af forskning på tværs af afdelinger og sygehuse. Et bærende element for opbygning af forskningsmiljøerne er, at der er ledelsesopbakning til forskning og brug af forskningsstillinger. Forskningen skal derfor anerkendes som en nødvendig aktivitet for udviklingen af sundhedsvæsenet. Her må ledelserne gå forrest. De etablerede, stærke forskningsmiljøer samt samarbejdsrelationer og netværksdannelser på tværs skal aktivt anvendes til at etablere nye forskningsmiljøer og til at udvikle de eksisterende forskningsmiljøer. Mål: Den fokuserede forskningsaktivitet udbredes yderligere på de regionale sygehuse. Indsats: Der skal over en 3 års periode etableres mindst en ny fokuseret forskningsgruppe på hvert af sygehusene. Forskningsmiljøer og særlige forskningsområder Forskningsmiljøer omkring de specialiserede funktioner Region Syddanmark vil stå stærkt på de specialiserede funktioner. Forskningen skal være en af de væsentligste drivkræfter bag fastholdelse og udbygning af de specialiserede behandlinger. Specialiserede funktioner omfatter de højt specialiserede funktioner og regionsfunktionerne. Forskningsaktivitet på højt niveau er en afgørende forudsætning for konsolidering og udvikling af de regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som i dag varetages på OUH og regionssygehusene. I Region Syddanmark er der behov for en styrkelse af og større udbredelse af sundhedsforskningen omkring de specialiserede funktioner. Et højt niveau inden for forskning på de Side 8 af 20

9 specialiserede funktioner vil bidrage til udvikling af den kliniske praksis og vil være et stort aktiv for at tiltrække de bedste klinikere og forskere. Det vil desuden styrke Region Syddanmarks sygehuse i de kommende års debat om specialeplanlægning. Mål: Der opbygges stærke forskningsmiljøer i tilknytning til alle de specialiserede funktioner og de funktioner, der har potentiale for at blive løftet til sådanne. Indsats: De specialiserede funktioner og funktioner, som har potentiale til at udvikle sig til specialiserede funktioner, udarbejder forskningsplaner indenfor 2 år. Sygehusene igangsætter forskningssamarbejde på tværs i tilknytning til regionsfunktionerne. Odense Universitetshospital har en særlig forpligtelse til at indgå i forskningssamarbejder med de regionale sygehuse om regionsfunktioner Udviklingen følges tæt i de kommende år med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere ressourcer eller særlige tiltag for at understøtte forskning i de specialiserede funktioner. Forskningsmiljøer omkring den nye sygehusstruktur Region Syddanmark vil opbygge en aktiv forskningsindsats omkring den nye sygehusstruktur. Behandling af akutte patienter er i disse år under grundlæggende forandring. Dette gælder blandt andet for den præhospitale indsats og organiseringen af den akutte behandling på sygehusene. Således samles modtagelse af akutte patienter i fælles akutmodtagelser (FAM) på sygehusene. Disse omlægninger får betydning for en betydelig del af patienterne i Region Syddanmark. Det er vigtigt, at der fra starten knyttes forskning på disse nye strukturer, således at der kan opsamles systematisk viden om, hvad der virker, og hvordan akutbehandlingen optimeres i og omkring FAM. Derfor vil Region Syddanmark knytte sundhedsforskning op på de nyetablerede FAM er og dermed udnytte et spændende og nyt forskningsområde med muligheder for at opbygge nye forskningsområder på højt nationalt og internationalt niveau. Mål: Med udgangspunkt i det regionale koncept for etableringen af fælles akut modtagelser i Region Syddanmark er der inden udgangen af 2013 opbygget forskningsmiljøer på alle fælles akut modtagelser. Indsats: Der skal på de fælles akut modtagelser etableres forskningsmiljøer i form af forskningsledelse og et antal forskningsmedarbejdere herunder ph.d. er. Der skal igangsættes konkrete forskningsprojekter og forskningsdatabaser, der går på tværs af de fælles akut modtagelser. Side 9 af 20

10 Sundhedstjenesteforskning Region Syddanmark vil styrke forskningsmiljøet omkring sundhedstjenesteforskningen. Sundhedstjenesteforskningen vil fremover i endnu højere grad forventes at bidrage med værdifuld viden om indretningen af sundhedsvæsenet generelt, herunder implementering af nye behandlinger og teknologier, tværsektorielt samarbejde og betydningen af den nye sygehusstruktur. Viden, som politikere og ledelser i høj grad vil skulle trække på, når der skal besluttes, organiseres og prioriteres i fremtidens sundhedsvæsen. Sundhedstjenesteforskningen vil dermed spille en afgørende rolle både i forhold til de strukturelle og organisatoriske forandringer, der kommer til at ske over de kommende år. Men også i forhold til, at man ønsker at styrke sundhedsforskningen generelt. Med øget klinisk forskning og flere nye behandlinger, der potentielt kan tilbydes regionens borgere, er det centralt, at der skabes et forskningsbaseret vidensgrundlag at træffe ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af. Region Syddanmark vil derfor styrke de eksisterende forskningsmiljøer omkring sundhedstjenesteforskningen og sikre, at samarbejdet med Syddansk Universitet fortsat er stærkt på dette område. Det kan i den forbindelse overvejes, om der er brug for særlige midler til at støtte projekter indenfor sundhedstjenesteforskningen. Mål: Der skal skabes nye forskningsmiljøer indenfor sundhedstjenesteforskning og antallet af forskningsprojekter skal øges gennem tværgående regionalt samarbejde mellem Syddansk Universitet og eksisterende forskningsmiljøer. Indsats: Potentialet for tværgående og tværsektorielle forskningsmiljøer og projekter vedrørende sundhedstjenesteforskning undersøges, og der udarbejdes en handlingsplan på baggrund af dette. Det regionale strategiske forskningsråd giver i 2012 forslag til en handlingsplan for styrkelse af sundhedstjenesteforskningen i Region Syddanmark. Forskning i ulighed i sundhed Region Syddanmark vil styrke det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed Ulighed i sundhed dækker over to begreber: - forskelle i sundhedsstatus fordelt efter køn, alder, etnicitet og mellem enkeltindivider - social ulighed i sundhed som er forskelle i sundhedsstatus fordelt efter menneskers sociale position i samfundet (uddannelse, erhverv og indkomst) Side 10 af 20

11 Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2010 viste, at der er en social slagside i forhold til sygelighed og sundhedsadfærd. Studier viser også, at der i de nordiske lande er voksende social ulighed i sundhed på trods af en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har peget på en række indsatser for at reducere ulighed i sundhed. Herunder, at der mangler vidensgrundlag om tilgængeligheden, brug og konsekvens af sundhedsydelserne samt om sammenhængende patientforløb og hvordan disse former sig for forskellige sociale grupper. I Region Syddanmark vil et styrket vidensgrundlag om ulighed i sundhed betyde, at der kan tages initiativer, der kan reducere uligheden i sundhed, og at vi i højere grad kan tage hensyn til konsekvenser for ulighed i sundhed, når vi prioriterer og omlægger sundhedsydelser. Mål: Det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed styrkes Indsats: Forskningsprojekter vedrørende ulighed i sundhed gives prioritering ved uddeling af forskningspuljemidler under hensyntagen til kvalitet og relevans af projekterne. Forskning i ulighed i sundhed medtænkes som et emne i handlingsplaner for styrkelse af sundhedstjenesteforskningen og for det tværsektorielle samarbejde om sundhedsforskning. Store tværgående forskningsmiljøer omkring strategiske forskningsområder Region Syddanmark vil styrke mulighederne for nye store tværgående forskningsstudier. Region Syddanmark vil understøtte, at der kan igangsættes større tværgående strategiske studier, som kan give et afkast af forskningsresultater med stor tyngde og effekt og med national og international relevans og bevågenhed. Dette kræver, at der etableres forskningsmiljøer/netværk, som går på tværs af fag, sektorer og institutioner. Regionerne har en særlig forpligtelse i forhold til forskningssamarbejde med kommunerne og praksissektoren, som aktivt kan sættes i spil i større tværgående studier især omkring patientforløb, forebyggelse og kronisk sygdom. Med inddragelse af og samarbejde omkring sundhedsforskningens mange discipliner, herunder sundhedstjenesteforskning, kan studierne blive særlige vægtige. Mål: Mulighederne for at gennemføre flere større strategiske forskningsprojekter skal forbedres. Indsats: Potentialet for ambitiøse strategiske forskningsprojekter i Region Syddanmark undersøges og konkretiseres med henblik på igangsættelse Det regionale strategiske forskningsråd giver i 2012 forslag til temaer for strategiske forskningsprojekter. Side 11 af 20

12 Eliteforskningsmiljøer Region Syddanmark vil styrke mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer. Eliteforskningsmiljøer skaber forskningsresultater af international klasse, skaber vigtige relationer til internationale forskningsmiljøer, tiltrækker væsentlige ressourcer i form af midler, anerkendte forskere og personale samt samarbejder med virksomheder. Mål: Mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer skal styrkes. Indsats: Potentialet for at opbygge nye eliteforskningsmiljøer i Region Syddanmark undersøges og konkretiseres i forslag. Det regionale strategiske forskningsråd giver i 2012 plan for og forslag til nye eliteforskningsområder. 2. Anvendt sundhedsforskning Videndeling og anvendelse af sundhedsforskningens resultater. Region Syddanmark vil anvende forskningsresultater til nytte for patienter, samfund og borgere.. Desuden skal resultaterne synliggøres og formidles for at skabe opmærksomhed, nysgerrighed og et positivt syn på forskning blandt borgerne, fagfolk, patienter og virksomheder. På nogle områder er sundhedsvæsenet god til at omsætte viden hurtigt og effektivt til praksis, mens der andre områder stadigvæk er en udfordring i forhold til at omsætte forskningsbaseret viden til praksis. En af forudsætningerne for, at viden kan omsættes til praksis er, at forskningsresultater er tilgængelige. Dels i en form, så de kan anvendes af sundhedsfagfolk til forbedringer i klinikken, og dels i en form, så ledelserne har et grundlag for at træffe beslutninger om prioriteringer inden for sundhedsvæsenet. Institutionerne og den enkelte forsker skal være åbne, aktivt opsøgende og kritiske når ny viden skal inddrages, og har en forpligtelse til at tage den nyeste forskningsbaserede viden i brug. Al tilgængelig viden må så vidt muligt vurderes. Det gælder viden fra lokale, regionale, nationale og internationale institutioner og forskningsmiljøer. Den tilgængelige viden skal ud og virke. Derfor skal viden deles både eksternt og internt på tværs af sygehuse, afdelinger, almen praksis og virksomheder, universiteter og kommuner. Især er der behov for videndeling af forskningsresultater for at fremme de tværgående patientforløb, herunder kronikerindsatser på tværs af kommuner, almen praksis og det regionale sygehusvæsen. For at dette kan lykkedes er det helt afgørende, at der er et synligt ansvar for at implementere og videndele forskningsresultater. Her må ledelserne på sygehusene og i forskningsmiljøerne gå forrest. Mål: Fokus på anvendelse og videndeling af forskningsresultater i klinikken og på ledelsesniveau skal styrkes. Side 12 af 20

13 Indsats: Det regionale strategiske forskningsråd giver i 2012 forslag til en strategi for øget anvendelse af forskningsresultater med inddragelse af både regionale, nationale og internationale erfaringer, anbefalinger og tiltag med angivelse af konkrete tiltag og målemetoder. Der udarbejdes herunder en strategi for formidling af forskningsresultater til klinikere og ledelseslag og med en præcisering af proces og ansvar for anvendelse af forskningsresultater. Kommercialisering af sundhedsforskningens resultater Region Syddanmark vil udnytte det potentiale, som forskningen har for at skabe regional vækst og nye og innovative teknologier Det skal gøres lettere for virksomheder og for forskere at få kontakt med hinanden. Region Syddanmark skal derfor bygge bro mellem sundhedsforskere og virksomheder og gøre sundhedsforskningen i Region Syddanmark mere tilgængelig for virksomheder. Desuden skal en aktiv formidlingsindsats gøre virksomheder vidende om den sundhedsforskning, der udføres i Region Syddanmark. Der er i samarbejde med Syddansk Universitet et initiativ i gang, som hjælper forskere med kommercialisering af egne forskningsresultater og ved evt. etablering af egen virksomhed. Dette initiativ må følges og evt. udbygges med nye initiativer. Det er et betydelig potentiale i offentlige og private samarbejder om sundhedsforskning. Der er forventning om, at der i sådanne forskningssamarbejder, er åbenhed og synlighed. Det skal tydeligt fremgå, hvem der støtter projektet, og kontrakterne skal være indgået via støtte fra regionens juridiske forskerservicefunktion efter gældende regler og love. Arbejdet med at gøre sundhedsforskning mere tilgængelig for virksomheder koordineres i et samarbejde med Regional Udvikling i Region Syddanmark. Mål: Indsatsen for bedre udnyttelse af forskningsresultater kommercielt og for et mere udbredt samarbejde med virksomheder skal vise sig i en forøgelse af antallet af patenter og samarbejdsaftaler med virksomheder. Indsats: Der udvikles en platform, der giver forskerne og virksomhederne en fælles adgang til samarbejde om kliniske forsøg og afprøvning af udstyr og anden forsøgsaktivitet. Side 13 af 20

14 3. Rekruttering, uddannelse og talentpleje - som grundlag for fremtidens sundhedsforskning. Region Syddanmark vil tiltrække og fastholde de bedste forskertalenter og kvalificerede forskere med attraktive forskningsmiljøer og en aktiv forskerkarrierepolitik. Det er en stor udfordring for de kliniske forskningsmiljøer og for visse fagspecialer at rekruttere og fastholde kvalificerede fagfolk. Ved at opbygge stærke forskningsmiljøer på sygehusene samt opbygge forskning omkring alle specialiserede behandlinger skabes attraktive og udfordrende miljøer, som vil kunne tiltrække og fastholde de bedste klinikere og forskere. I Region Syddanmark skal de talentfulde forskerkandidater inden for alle faggrupper i sundhedsvæsenet have endnu mere attraktive muligheder for at skabe og fastholde en sammenhængende forskerkarriere - fra ph.d. til professoransættelse i de kliniske miljøer. Der skal under karriereforløbene tilstræbes ligestilling. På visse områder i sundhedsvæsenet er der meget stor konkurrence om, og i Danmark mangel på, kvalificerede fagpersoner. De kliniske forskningsmiljøer skal derfor også have et internationalt tilsnit, der gør dem attraktive og synlige for internationale forskere. Dette kræver en høj grad af synliggørelse af forskningsresultater i de bedste internationale tidsskrifter og på nationale og internationale konferencer. Der skal endvidere ske en aktiv rekruttering af forskere ved, at stillinger og puljer også annonceres i internationale medier. Det skal samtidigt gøres attraktivt for internationale forskere at tage ophold i Region Syddanmark De første skridt mod sammenhængende forskerkarrieremuligheder er taget ved etableringen af Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks post. doc.-pulje. Herefter er udfordringen for de største talenter at finde stillinger og midler til et videre karriereforløb som forsker og kliniker i en lektor eller -professorstilling. Det kan derfor overvejes, som en naturlig overbygning på forskeruddannelsen, at der etableres en pulje til støtte af lektor- og professorstillinger. Hermed skabes synlige og sammenhængende forskerkarrieremuligheder, og derved yderligere incitamenter til at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere. Ledelserne sætter rammerne for forskningen, og må derfor gå forrest og skabe de rum der gør, at der er forskerstillinger og tid i klinikken til forskning. Mål: Brugen af kliniske kombinationsansættelser skal være mere udbredt på alle regionens sygehuse. I 2017 skal alle afdelinger med specialiserede funktioner have tilknyttet mindst en kliniker i kombinationsansættelse som forsker. Indsats: For hvert sygehus opsættes måltal for ansatte i forskerstillinger. Side 14 af 20

15 4. Samarbejde - er afgørende for sundhedsforskningen. Samarbejde med Syddansk Universitet Region Syddanmark vil fortsat pleje det gode samarbejde med Syddansk Universitet, og nye samarbejdsområder skal udvikles, hvor det findes relevant. Region Syddanmarks samarbejde med Syddansk Universitet i regi af Klinisk Institut for Odense Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning for de regionale sygehuse er et stort aktiv for styrkelse af sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Dette samarbejde skal derfor fortsat udbygges. Nye samarbejdsrelationer De kommende års udfordringer og muligheder for sundhedsvæsenet skaber grundlag for et udvidet samarbejde med Syddansk Universitet. Dette gælder for særligt på følgende tre områder: Nyt OUH Placeringen af Nyt OUH ved Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet giver helt nye potentialer for forskningssamarbejde mellem institutter på Syddansk Universitet og de kliniske afdelinger på Nyt OUH. Disse potentialer må udnyttes for at skabe et Nyt OUH, der binder behandlinger, forskning og uddannelser endnu tættere sammen. Translationel forskning I takt med et voksende behov for udvikling af mere og mere avancerede og individualiserede behandlings- og diagnosemetoder stiger også behovet for adgang til miljøer med højteknologisk udstyr, miljøer med særlig ekspertviden og forskningskompetencer, hvor metoderne kan udvikles, og så igen overføres til brug i klinikken. Samarbejde med Syddansk Universitet om den translationelle forskning skal derfor styrkes. Translationel forskning er den forskning, der ligger mellem grundforskning og den kliniske forskning. Ideen bag er at tage viden fra laboratoriet til patienten og tilbage igen. Den nye sygehusstruktur Et udvidet samarbejde med Syddansk Universitet skal inddrage andre relevante forskningskompetencer end de, der traditionelt findes indenfor sundhedsvidenskaben. Dette er særlig relevant i takt med, at den nye sygehusstruktur implementeres i Region Syddanmark. Akutplanen og omorganiseringen af kræftområdet samt tværsektorielle samarbejder omkring kronisk sygdom er gode eksempler på områder, der kan drage nytte af inddragelse af nye samarbejdsrelationer med Syddansk Universitet. Relationer, der skal føre til forskning blandt andet indenfor sundhedstjenesteforskning, og derved optimere organiseringen og økonomien ved etablering og drift af nye strukturer. Mål: Samarbejdet med Syddansk Universitet udbygges til institutter og fakulteter, hvor det vil være relevant vedr. Nyt OUH, translationel forskning og den nye regionale sygehusstruktur. Side 15 af 20

16 Indsats: Der etableres nye samarbejdsrelationer med Syddansk Universitet blandt andet vedrørende Projekt. Nyt OUH, udvikling af nye behandlingsformer f.eks. via translational forskning og forskningsprojekter vedr. den nye regionale sygehusstruktur. Styrket samarbejde om forskningsinfrastrukturen En synlig og lettilgængelige adgang til forskerstøttefunktioner og gode fysiske rammer er afgørende for etablering og udvikling af forskningsmiljøerne. Region Syddanmark og Syddansk Universitet har derfor via en dedikeret og fælles indsats sikret forskere adgang til flere nødvendige støttefunktioner/forskningsinfrastruktur. Forskningen udvikler sig konstant, og der opstår derfor løbende behov for udvidelse af eksisterende støttefunktioner samt nye støttefunktioner og rammer. Mål: Forskere har adgang til de for forskningen nødvendige støttefunktioner. Indsats: Region Syddanmark skal i samarbejde med Syddansk Universitet aktivt udbygge og vedligeholde forskningsinfrastrukturen, så forskerne har adgang til alle nødvendige støttefunktioner. Samarbejdet om forskningsinfrastrukturen skal dermed sikre en løbende honorering af efterspørgslen efter støttefunktioner. Tværsektorielt samarbejde Region Syddanmark vil fastholde og udbygge fokus på det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og kommuner. Med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde vil der fremover blive satset yderligere på at styrke forskningen i tværgående patientforløb, herunder kronikerindsatser på tværs af kommuner, almen praksis og det regionale sygehusvæsen. Kommunerne har en forskningsforpligtelse i henhold til Sundhedsloven, som åbner mulighed for et mere forpligtende og vidtrækkende samarbejde om tværgående forskningsprojekter i fremtiden. Det eksisterende forskningsmiljø i almen medicin under Syddansk Universitet vil sammen med de regionale forskningsmiljøer og kommunerne danne udgangspunktet for en udvidet tværsektoriel forskningsindsats og produktion i fremtiden. Der er allerede en igangsat initiativer til at styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsforskningen. Der er blandt andet etableret et professorat i almen medicin i samarbejde med Syddansk Universitet, der skal styrke det universitære fokus på denne del af forskningen og gennem Region Syddanmarks forskningspuljer er der finansieret en række forskningsprojekter med tværsektorielt fokus. Side 16 af 20

17 Mål: De tværsektorielle forskningsmiljøerne styrkes og forskningsproduktionen på området øges. Indsats: Det regionale strategiske forskningsråd giver i 2012 forslag til en handlingsplan for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 5. Finansiering af sundhedsforskningen Region Syddanmark vil løbende følge og justere de regionale og lokale finansieringsordninger til sundhedsforskningen i takt med udviklingen i sundhedsforskningen. I politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark fra 2007 er det målsætningen, at Odense Universitetshospital afsætter 2 % af eget budget til forskning og de regionale sygehuse 1 % af eget budget til forskning. Flere af sygehusene har realiseret denne målsætning. Det er fortsat nødvendigt løbende at udvide de økonomiske rammer for sundhedsforskningen for at realisere det fortsat store forskningsmæssige potentiale i Region Syddanmark. Derfor er det nødvendigt, at sætte nye ambitiøse mål for forskningsfinansieringen i Region Syddanmark. Mål: Forskningsbudgetter på sygehusene skal være synlige og ambitiøse. I 2017 anvender OUH mindst 3 % og de regionale sygehuse mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning. Indsats: De interne forskningsbudgetter på sygehusene øges med mindst 10 % om året fra 2012 til Sundhedsforskningen i Region Syddanmark tåler sammenligning med sundhedsforskningen i andre dele af sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt. Dette afspejles dog ikke i vores evne til at indhente ekstern finansiering, hvor der fortsat er et betydeligt potentiale. I Region Syddanmark er den eksterne andel af forskningsmidlerne således ca. 50 %, hvor den eksempelvis er ca. 65 % i Region Hovedstaden. Mål: Der skal være en højere grad af ekstern finansiering af forskningsprojekter. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % i gennemsnit af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i Side 17 af 20

18 Indsats: Forskere skal stimuleres til at søge eksterne midler, således at andelen af midler fra nationale og internationale bevillingshavere øges. Syddansk Forskerstøtteenhed har en central rolle i disse bestræbelser. Desuden skal Region Syddanmark arbejde for at opnå større indflydelse i nationale og internationale forskningsråd offentlige såvel som private. Andelen af anvendte eksterne forskningsmidler på sygehusene, skal i forhold til 2011-niveau øges med mindst 10 % om året og frem til En evaluering må vise, om indsatsen er tilstrækkelig, eller om der skal iværksættes yderligere tiltag for at sikre en forsat vækst i midler til sundhedsforskning i Region Syddanmark. 6. Sundhedsforskning - et politisk fokusområde Monitorering af sundhedsforskningsindsatsen. Region Syddanmark vil løbende monitorere sundhedsforskningen så der er en solidt grundlag for at tage beslutninger. Sundhedsforskning på sygehusene i Region Syddanmark er allerede i dag et strategisk fokusområde. Det er vigtigt, at der politisk og ledelsesmæssigt er et solidt, aktuelt og retvisende grundlag for at tage beslutninger vedr. prioritering af sundhedsforskningsindsatsen. Derfor skal sundhedsforskningsindsatsen løbende monitoreres efter anerkendte mål. Følgende mål kan anvendes:. Patientbehandlingen/sundhedsydelser, f.eks. implementering af nye forskningsbaserede behandlingsformer. Forskningsaktiviteten, f.eks. i form af mål for artikler i anerkendte internationale tidsskrifter, citationsindex, impact faktor og etablering af forskningsmiljøer. Forskeruddannelse/forskerkarriere, f.eks. antal forskeruddannede som ph.d. og professorer Forskningsinfrastruktur, f.eks. anvendelsen og tilgængeligheden af støttefunktioner for forskningen. Samarbejde med virksomheder, f.eks. patenter og antal aftaler om kliniske forsøg. Forskningsformidling, f.eks. medieomtale. Anvendte ressourcer til forskning. Mål: Beslutningsgrundlaget for prioriteringer af sundhedsforskningsindsatsen skal styrkes. Indsats: Der udføres årlige målinger af indsats og effekt af sundhedsforskningsindsatsen ved hjælp af dataindsamling efter validerede og anerkendte metoder. Målingerne formidles til alle ledelsesniveauer. Side 18 af 20

19 BILAG Forskningsorganisationen i Region Syddanmark I Region Syddanmark bygger sundhedsforskningen på en solid, velfungerende og sammenhængende forskningsorganisation. Forskningsorganisationen skal styrke sundhedsforskningen ved at sikre: At der på institutionerne er en synlig og engageret ledelsesopbakning til prioritering af forskning. Både en regionalt tværgående forskningssatsning på tværs af sygehusene, og mulighed for lokal udvikling og fokusering af forskningsindsatsen. Et integreret samarbejde med Syddansk Universitet. Gennemsigtighed, inspiration og samarbejde på tværs i forskningsorganisationen gennem gensidig orientering og erfaringsudveksling. En aktiv medvirken i og inddragelse af nationale og internationale initiativer på sundhedsforskningsområdet samt samarbejde med nye interne og eksterne parter. Forskningsorganisationen i Region Syddanmark bygger på en sammenhængende konstruktion, der både tilgodeser de lokale forskningsindsatser på sygehusene, den fælles regionale forskningsindsats og samarbejdet med Syddansk Universitet. Sygehusene har således egne forskningsorganisationer(lokale forskningsråd) med egne forskningsprioriteringer. Den fælles regionale forskningsindsats for sygehusene bindes sammen i det regionale strategiske forskningsråd med sygehusledelser, forskningsledere og sundhedsdirektion. Samarbejdet med SDU integreres i flere fælles forskningsfora. Det gælder dels på højeste ledelsesniveau i Ledelsesforum for Sundhedsforskning og i styregruppen for forskningsinfrastruktur, og dels i forskningsrådene på sygehusene. Ledelsesforum med dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og sundhedsdirektionen i regionen sikrer koordination af samarbejdet og tilvejebringer de strategiske initiativer for den fælles forskningsindsats. Styregruppen for forskningsinfrastruktur skal sikre en let og fælles adgang til støttefunktioner for såvel kliniske forskere på sygehusene som på universitetet. Den universitære ramme om forskning ved OUH og sygehusene i Region Syddanmark udgøres af to institutter ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU: Klinisk Institut Institut for Regional Sundhedsforskning. Klinisk Institut består af 36 forskningsenheder svarende til de kliniske specialer ved OUH. Drøftelser af rammer, indhold og videreudvikling af samarbejdet mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH varetages i det fælles strategiudvalg. Der er inden for IRS etableret 4 forskningscentre baseret på afdelingerne ved sygehusene i Sygehus Lillebælt, Sydvestjylland, Sønderjylland og på OUH-Svendborg Sygehus. Centrene understøtter og udvikler forskning i fokuserede forskergrupper og projektforskning med hjemsted på sygehusene. Dette sker via et strategiråd for hvert af sygehusene med repræsentation fra SDU og sygehusene. Side 19 af 20

20 Organisering af sundhedsforskning i Region Syddanmark Region Syddanmark. Sundhedsdirektionen Ledelsesforum Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Regionale Strategiske Forskningsråd Styregruppe for forsknings - infrastruktur Odense Universitetshospital Strategiudvalget Klinisk Institut Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). Sygehus Lillebælt Strategiråd Center Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland Strategiråd Center Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Strategiråd Center Sydvestjylland OUH-Svendborg Sygehus Strategiråd Center OUH-Svendborg Sygehus Side 20 af 20

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007

Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007 1 Sundhedsforskning i Region Syddanmark status og overvejelser om justering af Politik for Sundhedsforskning Status og rammer for sundhedsforskningen ved Region Syddanmarks dannelse i 2007... 1 Status

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forskningsledelse Hvad skal der til?

Forskningsledelse Hvad skal der til? Forskningsledelse Hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet Forskningsledelse en ny disciplin? Niels Bohr

Læs mere

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011 DSKB s Generalforsamling Vision og strategi 24. Maj 2011 Policydokumentet Indholdet var stadigt aktuelt Trængte til en opdatering Hvordan skulle vi komme videre? Og hvad betyder specialerapporten for specialet

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 16. august 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 16. august 2007. Borgerrepræsentationen/Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Formand for Regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 03-08-2007 Sagsnr. 2007-63744 Dokumentnr.

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere