Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 3. kvartal 2008"

Transkript

1 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 30. september EUR -2,4 mio. mod EUR 8,7 mio. i samme periode i. I resultatet for de tre første kvartaler er ikke indregnet dagsværdireguleringer på investeringsejendomme. Derfor er resultatet lavere end samme periode i og lavere end oprindeligt forventet. Koncernens omsætning er i årets første 9 måneder steget til EUR 6,8 mio. fra EUR 3,0 mio. i samme periode i. Der er ikke foretaget yderligere direkte investeringer i 3. kvartal. Victoria Properties har efter periodens udløb styrket sit likviditetsberedskab. Kerneinvestorerne stiller garanti for tegning af aktier til en værdi af EUR 5 mio. ved en rettet markedskursemission inden udgangen af. Garanti fra kerneinvestorerne for tegning af aktier i en fortegningsemission til en værdi af EUR 20,1 mio. er forlænget fra den 1. april 2009 til den 1. oktober Fortegningsemissionen gennemføres til kurs 100. Bridgefinansiering hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 32,2 mio. er forlænget fra den 1. april 2009 til den 1. oktober Victoria Properties har efter periodens udløb indgået nye rentesikringsaftaler, hvorefter den gennemsnitlige rente på langfristet rentebærende gæld er reduceret til ca. 4,1% ekskl. rentetillæg. Victoria Properties vil i og 2009 fortsat investere i ejendomme inden for den nuværende investeringsramme på EUR 107 mio., mens den første club deal i forretningsområdet fund & asset management først ventes etableret i I lyset af den fortsatte finanskrise er etableringen af fonde sat i bero. Som følge af at etablering af club deals udskydes, nedjusteres forventningerne til årets resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for til mellem EUR -3,5 mio. og EUR -2,5 mio. I 2009 forventer Victoria Properties et forbedret resultat som følge af øgede lejeindtægter, reduceret gennemsnitlig lånerente, samt reducerede administrationsomkostninger i kraft af organisatoriske tilpasninger og generelle omkostningsbesparelser. For 2009 forventes positive pengestrømme fra driftsaktiviteter samt et resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter på mellem EUR 0,0 mio. og EUR 1,0 mio. Yderligere oplysninger: Michael Sehested, adm. direktør, telefon: , Victoria Properties A/S Bredgade København K T: F:

2 2 af 21 Koncernens Hoved- og Nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen 3. kvt. 3. kvt. 9 mdr. 9 mdr. 12 mdr. Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (*) Resultat før skat og værdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Resultat (*) eksklusive dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Balancen 30/9 30/9 31/12 Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme 9 mdr. 9 mdr. 12 mdr. Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal 3. kvt. 3. kvt. 9 mdr. 9 mdr. 12 mdr. Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) -4,8 3,6-2,7 17,1 25,4 Soliditet (%) 25,8 40,7 25,8 40,7 29,7 Børskurs, ultimo (DKK) Børskurs, ultimo (EUR) Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -1,2 0,8-0,7 3,7 5,7 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 24,9 23,5 24,9 23,5 25,5 Kurs/indre værdi, ultimo 1,2 2,0 1,2 2,0 1,5 Price Earning (EUR) -24,6 57,1-44,5 12,7 6,9 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 3 af 21 Indhold Forretningsmæssig udvikling... 4 Status for ejendomsporteføljen... 5 Markedsmæssig udvikling... 6 Kommentarer til den regnskabsmæssige udvikling... 7 Forventninger Ledelsespåtegning Aktionærinformation Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 18

4 4 af 21 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Det internationale ejendomsmarked har også i 3. kvartal været præget af finanskrisen. I lyset heraf har Victoria Properties valgt en afventende position i markedet, og der er således ikke foretaget yderligere direkte investeringer i perioden. I stedet er der sat fokus på fortsatte forhandlinger og fokusering af pipelinen, der i dag indeholder en række attraktive investeringsmuligheder i de seks største byområder i det vestlige Tyskland samt i Berlin. Derudover har koncernen fortsat udviklet og forbedret den eksisterende ejendomsportefølje, og tilstræbt langsigtet værditilvækst via iværksættelse af istandsættelser og reduktion af tomgang. Victoria Properties har efter periodens udløb styrket sit likviditetsberedskab. Med en egenkapital pr. 30. september på EUR 50,3 mio. og en ny garanti fra selskabets kerneinvestorer om tegning af yderligere aktier, svarende til et provenu på EUR 5 mio., ved en markedskursemission inden udgangen af, står Victoria Properties godt positioneret til at fortsætte sin ekspansive strategi og udnytte de muligheder for attraktive ejendomskøb, som selskabet forventer, vil vise sig i Danmark og Tyskland de kommende år. I forbindelse med styrkelsen af likviditetsberedskabet, er en bridgefinansiering på EUR 32,2 mio. hos FIH Erhvervsbank A/S forlænget fra den 1. april 2009 til den 1. oktober Samtidig forlænger kerneinvestorerne deres garanti for tegning af aktier i en fortegningsemission til en værdi af EUR 20,1 mio. fra den 1. april 2009 til den 1. oktober Fortegningsemissionen gennemføres til kurs 100. Tidsplanen for etableringen af forretningsområdet fund & asset management er blevet påvirket af den aktuelle finanskrise. Den første club deal forventes nu gennemført i Direkte investeringer I perioden 1. januar til 30. september har Victoria Properties indgået købsaftaler på tre tyske ejendomme til en samlet værdi af i alt EUR 72 mio. (inklusive købsomkostninger), hvilket forøger de årlige lejeindtægter med EUR 4,5 mio. Dermed er 68% af den investeringsramme på EUR 107 mio. (tidligere EUR 104 mio.), som blev sikret i marts, udnyttet. Victoria Properties vil i og 2009 fortsat investere i tyske ejendomme inden for den nuværende investeringsramme på EUR 107 mio., hvorefter der vil være opbygget en portefølje på i alt EUR 271 mio. Oversigt over ejendomme hvor købsaftale er indgået i perioden 1/1 30/9 Antal lejemål Antal m 2 Område Bolig Erhverv Øvrige Parkering Total Bolig Erhverv Øvrige* Parkering** Total Berlin Frankfurt I alt * Øvrige indbefatter eksempelvis: lager uden m 2 -angivelse, reklameplads, salgsautomater, bådpladser etc. ** Gennemsnitlig parkeringsplads: 11,5 m 2 Udvikling af porteføljen Et centralt element i Victoria Properties strategi er at bibeholde og forøge ejendomsporteføljens værdi gennem aktivt ejerskab af ejendommene. Fortsatte forbedringer og vedligeholdelse af ejendommene skaber muligheder for øgede lejeindtægter. Samtidig kan tomgangen nedbringes eller fastholdes på et lavt niveau. Som en del af dette arbejde har Victoria Properties udarbejdet detaljerede forretningsplaner for koncernens ejendomme. I overensstemmelse hermed udføres der renoveringsarbejder på en række ejendomme i andet halvår og i Den aktuelle tomgang var ved udgangen af 3. kvartal på gennemsnitlig 4,2%. Stærk pipeline Victoria Properties modtager omkring 75 til 100 nye investeringstilbud pr. måned. Efter nøje udvælgelse etableres på denne baggrund en pipeline af attraktive tyske ejendomme, hvorfra enkeltejendomme

5 5 af 21 håndplukkes til indledende forhandling. I kraft af forlængelse af den eksisterende investeringsramme til juni 2009, står Victoria Properties i en særdeles god forhandlingsposition i markedet fremover. Koncernen har fortsat primært fokus på ejendomsinvesteringer i Tyskland men følger udviklingen på det danske ejendomsmarked tæt. STATUS FOR EJENDOMSPORTEFØLJEN Victoria Properties samlede ejendomsportefølje bestod ved udgangen af 3. kvartal af ejendomme til en samlet værdi af EUR 236 mio. fordelt på ejendomme i og omkring Berlin, Hamborg og Frankfurt. Heraf udgør værdien af ikke overtagne ejendomme EUR 48 mio. Oversigt over samlet ejendomsportefølje (inkl. endnu ikke overtagne ejendomme) pr. 30. september Antal lejemål Antal m 2 Område Bolig Erhverv Øvrige Parkering Total Bolig Erhverv Øvrige* Parkering** Total Berlin Hamborg Frankfurt I alt * Øvrige indbefatter eksempelvis: lager uden m 2 -angivelse, reklameplads, salgsautomater, bådpladser etc. ** Gennemsnitlig parkeringsplads: 11,5 m 2 Den samlede portefølje udgør ca kvadratmeter, hvilket er en stigning på godt 30% i forhold til udgangen af. Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter på de tre byområder fremgår af figurerne i det følgende. Ejendommene i Berlin repræsenterer arealmæssigt den største andel af den samlede portefølje (45%), mens ejendommene i Frankfurt derimod bidrager med relativt højere lejeindtægter (42%). Samlet portefølje (inkl. endnu ikke overtagne ejendomme) Fordeling af m 2 på byer Fordeling af lejeindtægter på byer 34% 45% 42% 38% 21% 20% Berlin Hamburg Frankfurt Berlin Hamburg Frankfurt

6 6 af 21 Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter på lejemålstyper i den samlede portefølje illustreres ved figurerne nedenfor. Her fremgår det, at erhvervslejemål udgør den største andel af det samlede areal (47%) samtidig med at de repræsenterer den væsentligste andel af lejeindtægterne (62%). Samlet portefølje (inkl. endnu ikke overtagne ejendomme) Fordeling af m 2 på typer af lejemål Fordeling af lejeindtægter på typer af lejemål 0% 9% 0%4% 34% 44% 47% 62% Boliger Erhverv Øvrige* Parkering Boliger Erhverv Øvrige** Parkering MARKEDSMÆSSIG UDVIKLING Udviklingen i tysk økonomi Efter en positiv start på viser de seneste tal (oktober ) fra det økonomiske analyseinstitut IFO en fortsat opbremsning i den tyske økonomi i tredje kvartal. Forventningerne til udviklingen i den tyske økonomi i ligger dog ifølge IFO fortsat over gennemsnittet for de øvrige euro-lande. Der forudses således en vækst i Tysklands BNP i niveauet 1,8%, hvilket er højere end de estimerede 1,1% for euro-landene som helhed. Den tyske økonomi drager fordel af en stærk udgangsposition, ikke mindst i kraft af faldende arbejdsløshed. IFO forventer således et stabilt ledighedsniveau på 7,5% i og 2009, hvilket er et fald fra 8,7% i. Det private tyske analyseinstitut BulwienGesa nævner i deres kvartalsanalyse, at de foreløbige tal for den tyske økonomi indikerer en negativ udvikling i BNP i 2. og. 3. kvartal. Dermed kan kriterierne for teknisk recession være opfyldt. BulwienGesa vurderer imidlertid, at der ikke er tale om noget kollaps af de økonomiske konjunkturer, men nærmere en udfladning på et markant lavere niveau. Dette bekræftes af IFO, der forudser en vækst i BNP på 0,2% i 2009, både i Tyskland og i euro-zonen generelt. Som følge af den nuværende finanskrise er forventningerne til væksten i Tyskland og euro-zonen efter Victoria Properties opfattelse dog forbundet med usikkerhed. Det tyske ejendomsmarked Der har ifølge det internationale ejendomsrådgiverfirma Jones Lang LaSalle været et markant fald i værdien af det samlede antal handler (transaktionsvolumen) på det tyske marked for erhvervsejendomme i de tre første kvartaler af. Der blev således i perioden omsat for i alt EUR 16 mia., hvoraf 2. og 3. kvartal tegner sig for hver EUR 4 mia. Første kvartal var præget af enkelte store handler, herunder salget af Sony Center på Potsdammer Platz. Samlet set er transaktionsvolumen for erhvervsejendomme i de tre første kvartaler faldet 62% i forhold til samme periode i. Set over en femårig periode (2003-) indikerer ændringen imidlertid en tilbagevenden til aktivitetsniveauet før

7 7 af 21 rekordårene 2006 og. Den forventede samlede transaktionsvolumen for tegner samtidig til at nå det tredje højeste niveau siden Faldet i aktivitetsniveauet på det tyske erhvervsejendomsmarked ses især inden for handler over EUR 100 mio. Disse udgjorde i de tre første kvartaler i 44% af den samlede transaktionsvolumen. Antallet af handler i dette segment er imidlertid stærkt reduceret. Fra januar til september var der 15 handler i denne kategori, heraf kun fire i 3. kvartal. Til sammenligning var der 87 handler over EUR 100 mio. i de første 9 måneder af. Den største aktivitet findes ifølge Jones Lang LaSalle i intervallet EUR 10 mio. EUR 100 mio., som er det interval, Victoria Properties investerer inden for. Handler i dette segment dominerede markedet, og denne tendens forventes at fortsætte i resten af. Flere af de store ejendomsfonde er begyndt at sælge enkeltejendomme fra store ejendomsporteføljer, som de har erhvervet inden for de senere år. Victoria Properties forventer som følge heraf yderligere muligheder for at erhverve velbeliggende byejendomme på favorable vilkår. Stigende renter og rentemarginaler har sammen med likviditetsknaphed ført til forøgede afkastkrav fra investorerne på det tyske marked, hvilket har betydet en afmatning i prisudviklingen på erhvervsejendomme. BulwienGesa anerkender finanskrisens betydning, men fremhæver samtidig, at der ikke hidtil i samme grad som i eksempelvis USA, England og Spanien har været tale om nogen overdreven spekulativ pris-boble i Tyskland. Derfor har den lokale prisdannelse været relativ stabil. Det kan dog ikke udelukkes, at der fremover vil ses værdijusteringer i forbindelse med salg af nødlidende ejendomme, der er indkøbt på ufavorable vilkår i 2006 og. Ifølge Jones Lang LaSalle spores der en klar polarisering i investorernes afkastkrav, idet deres ønsker enten går i retning af veldrevne kvalitetsejendomme på top-beliggender (til lavere afkast) eller ejendomme, som kan udvikles (til højere afkast). De seks største tyske byer (Berlin, Hamborg, München, Köln, Frankfurt og Stuttgart) har stået for 39% af omsætningen i de tre første kvartaler. Jones Lang LaSalle forventer øget investorfokus på netop disse byer på grund af stigende startafkast og investorernes søgning mod relativt sikre investeringer i et uroligt marked. Victoria Properties agerer fortsat målrettet og varsomt i markedet og stiler mod højere afkastkrav, også for kvalitetsejendomme på bedste beliggenheder. Jones Lang LaSalle forudser, at aktiviteten på det tyske ejendomsmarked igen vil stige, såfremt investorerne kan opnå adgang til ekstern finansiering og renten falder yderligere. Ifølge en nylig analyse fra analyseinstituttet Feri Rating & Research forventer 50% af de adspurgte tyske banker, forsikringsselskaber, pensionskasser og industrivirksomheder at forhøje andelen af ejendomme i deres portefølje i. Dette bekræfter en fortsat efterspørgsel på markedet. I den nuværende markedssituation fastholder Victoria Properties det langsigtede strategiske fokus på investeringer i velbeliggende ejendomme i attraktive byområder med positiv økonomisk og befolkningsmæssig udvikling. Koncernen forventer også i de kommende år at investere yderligere på det tyske ejendomsmarked. Den nuværende markedsudvikling med færre købere og stagnerende priser betyder, at der opstår nye muligheder for attraktive investeringer. Som ejendomsinvesteringsselskab har Victoria Properties en lang investeringshorisont, hvorfor en afmatning i prisudviklingen på tyske ejendomme på kort sigt ikke påvirker koncernens langsigtede investeringsstrategi. KOMMENTARER TIL DEN REGNSKABSMÆSSIGE UDVIKLING Koncernen havde i årets første 9 måneder et resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter på EUR -2,4 mio. Resultatet i samme periode sidste år var EUR 8,7 mio., hvoraf dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde EUR 10,6 mio. I resultatet for perioden 1. januar til 30. september er ikke indregnet dagsværdireguleringer på investeringsejendomme. Derfor er resultatet lavere end samme periode i og lavere end oprindeligt forventet. Koncernens aktiviteter er ikke påvirket af sæsonudsving, men som ejendomsinvesteringsselskab er aktiviteterne generelt påvirket af udviklingen i konjunkturerne, hvilket blandt andet kan afspejle sig i lejeindtægter og værdireguleringer på investeringsejendomme.

8 8 af 21 Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat udgør EUR 5,9 mio. i perioden 1. januar til 30. september mod EUR 13,3 mio. i samme periode i. Bruttoresultatet udgøres af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme efter fradrag af driftsomkostninger og reguleringer af dagsværdier af investeringsejendomme og tilhørende gældsforpligtelser. Nettoomsætningen udgør i årets 9 første måneder EUR 6,8 mio. mod EUR 3,0 mio. i samme periode i. Stigningen kommer fra lejeindtægter i ejendomme overtaget i løbet af og. Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme udgør netto EUR 0,0 mio. i perioden 1. januar til 30. september mod EUR 10,6 mio. i samme periode i. Victoria Properties har ikke hidtil i fundet grundlag for at foretage dagsværdireguleringer på investeringsejendomme. Pr. 30. september er koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,0% mod 4,9% pr. 31. december. Stigningen skyldes overtagelse af ejendomme i indkøbt med et højere afkastkrav. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør EUR 2,7 mio. i perioden 1. januar til 30. september mod EUR 10,1 mio. i tilsvarende periode i. Koncernens administrative omkostninger i årets første 9 måneder i er på niveau med samme periode i, og nedgangen i resultat af primær drift skyldes således faldet i bruttoresultatet. Finansielle poster, netto De finansielle nettoomkostninger udgør i perioden 1. januar til 30. september EUR 5,2 mio. mod EUR 1,4 mio. i samme periode i. Stigningen i finansielle omkostninger skyldes låneoptagelser i og i takt med overtagelse af nye ejendomme. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør i årets første 9 måneder EUR 0,7 mio., hvoraf udviklingen i 3. kvartal har medført en negativ udvikling på EUR 2,4 mio. De samlede dagsværdireguleringer i de første 9 måneder af udgjorde EUR 1,2 mio. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indeholder såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på rentesikringsaftaler, der er indgået i henhold til koncernens rentepolitik. Der er ikke realiseret gevinster eller tab på rentesikringsaftaler i perioden 1. januar til 30. september. Periodens resultat Periodens resultat udgør EUR -1,4 mio. mod EUR 7,4 mio. i de første 9 måneder af. Skat af periodens resultat udgør i perioden 1. januar til 30. september en indtægt på EUR 0,4 mio., svarende til en effektiv skatteprocent på 23,5%. For hele udgjorde den effektive skatteprocent 16,7%. Stigningen i koncernens effektive skatteprocent skyldes, at en større andel af koncernens indkomst, herunder særligt værdireguleringer på finansielle instrumenter, henføres til Danmark, som har en højere skatteprocent end Tyskland. Balancesum Balancesummen udgør pr. 30. september EUR 195,0 mio. mod EUR 173,6 mio. pr. 31. december. Koncernen har i 3. kvartal overtaget to investeringsejendomme med en samlet kostpris på EUR 22,9 mio., hvilket har forøget de samlede indregnede investeringer i investeringsejendomme pr. 30. september til EUR 187,3 mio. fra EUR 164,4 mio. pr. 31. december. Koncernens egenkapital Pr. 30. september udgør koncernens egenkapital EUR 50,3 mio. Pr. 31. december udgjorde koncernens egenkapital EUR 51,6 mio. Udviklingen skyldes hovedsagelig periodens resultat.

9 9 af 21 Rentebærende gæld Rentebærende gæld er i 3. kvartal steget som følge af overtagelse af to investeringsejendomme. Den rentebærende gæld udgør pr. 30. september EUR 140,1 mio., hvoraf EUR 1,1 mio. er kortfristede lånefaciliteter og EUR 7,2 mio. er bridge finansiering hos FIH Erhvervsbank A/S, som senere erstattes med en egenkapitalandel. Pr. 31. december udgjorde den rentebærende gæld EUR 115,1 mio. Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgør i de første 9 måneder af EUR -2,7 mio. mod EUR 0,9 mio. i tilsvarende periode i, som var påvirket af betydelige positive pengestrømme fra realiserede gevinster fra rentesikringsaftaler. Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne udgør i perioden 1. januar til 30. september EUR -24,6 mio., som vedrører betaling af købesummer for to overtagne ejendomme samt betaling af skyldige købsomkostninger på tidligere overtagne investeringsejendomme. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgør i årets første 9 måneder EUR 24,9 mio. og vedrører hjemtagelse af lån i forbindelse med overtagelse af nye ejendomme samt udbetaling af provenu på tidligere hjemtagne lån. De samlede pengestrømme udgør i perioden 1. januar til 30. september EUR -2,3 mio., hvorefter koncernens likvide beholdninger fratrukket kortfristede kassekreditter udgør EUR 0,5 mio. pr. 30. september.

10 10 af 21 FORVENTNINGER Årets første 9 måneder har været præget af finansiel uro, økonomisk afmatning, stigende renter og rentemarginaler, samt usikkerhed omkring prisudviklingen på kort sigt på de nordamerikanske og europæiske ejendomsmarkeder, herunder også til en vis grad det tyske. På grund af den relativt stabile prisudvikling på det tyske ejendomsmarked i, har Victoria Properties ikke fundet grundlag for at foretage dagsværdireguleringer af investeringsejendomme pr. 30. september. På længere sigt forventer Victoria Properties stadig prisstigninger på tyske ejendomme. For forventer koncernen et resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter i intervallet EUR -3,5 mio. til EUR -2,5 mio. Tidligere forventede Victoria Properties et resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter på mellem EUR -0,7 mio. og EUR 1,3 mio. Nedjusteringen skyldes primært, at den første club deal nu først forventes etableret i 2009, samt at planerne om etablering af fonde er sat i bero. Desuden påvirkes forventningen til årets resultat af stigende renteomkostninger, samt senere køb og overtagelse af ejendomme end oprindeligt forudset For 2009 forventer Victoria Properties et resultat på mellem EUR 0,0 mio. og EUR 1,0 mio. før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter. I resultatforventningerne indgår en række faktorer, herunder øgede lejeindtægter som følge af overtagelse af yderligere ejendomme. Koncernens administrationsomkostninger forventes reduceret i forhold til i kraft af organisatoriske tilpasninger og generelle omkostningsbesparelser. Renteomkostninger vil i 2009 stige som følge af hjemtagelse af lån i og 2009 i forbindelse med overtagelse af nye ejendomme. Forøgelsen af renteomkostningerne vil dog være mindre end den tilsvarende lejestigning, idet ejendommene er indkøbt med et positivt spænd mellem afkast og rente. Samtidig har to rentesikringsaftaler indgået i oktober reduceret den gennemsnitlige rente på koncernens gældsforpligtelser, hvilket vil få fuld effekt i I resultatforventningerne for 2009 er medtaget honorar for etablering af den første club deal. For 2009 forventer Victoria Properties positive pengestrømme fra driftsaktiviteter. Usikkerheder og risici Ud over den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i resten af og 2009 afviger væsentligt fra forventningerne. Blandt andet kan usikkerheder og risici fremhæves i forhold til: Gennemførelse af resterende opkøb af ejendomme inden for koncernens investeringsstrategi og finansieringsramme Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i relation til selskabets ejendomsportefølje Udviklingen i renteomkostningerne Videreudvikling af forretningsområdet fund & asset management samt etableringen af den første club deal i 2009.

11 11 af 21 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september for Victoria Properties A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den Direktion Michael Sehested Administrerende direktør Bestyrelse Leif Jensen Formand Bendt lensgreve Wedell Mads N. Clausen Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian C. Poulsen

12 12 af 21 AKTIONÆRINFORMATION Finanskalender Offentliggørelse af delårsrapport 3. kvartal Finanskalender 2009 Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse 6. marts 2009 Ordinær generalforsamling 15. april 2009 Offentliggørelse af delårsrapport 1. kvartal 20. maj 2009 Offentliggørelse af halvårsrapport 19. august 2009 Offentliggørelse af delårsrapport 3. kvartal 18. november 2009 Udsendte fondsbørsmeddelelser 3. marts Opdateret finanskalender 10. marts Årsregnskabsmeddelelse 14. marts Victoria Properties sikrer finansiering af yderligere investeringer i tyske ejendomme for DKK 775 mio. (EUR 104 mio.) i 26. marts Nicolai Krøjer Westh fratræder stilling som økonomidirektør i Victoria Properties 1. april Insideres handler Vipro Holding A/S sælger styk aktier 11. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling 14. april Bilag til generalforsamling 23. april Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 25. april Vedtægter godkendt på generalforsamling den 23. april 1. maj Victoria Properties køber nyopført investeringsejendom i Frankfurt for ca. DKK 345 mio./eur 46,3 mio. 21. maj Delårsrapport for 1. kvartal 18. juni Victoria Properties køber ejendom i Wiesbaden til DKK 105 mio. 23. juni Udbetaling af bestyrelsesvederlag i form af aktier 23. juni Indberetning af insideres handler 25. juni Victoria Properties køber ejendom i Berlin til DKK 71 mio. 26. august Delårsrapport for 1. halvår 31. oktober Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab - Kerneinvestorerne vil tegne aktier for EUR 5 mio. i en rettet emission til markedskurs

13 13 af 21 RESULTATOPGØRELSE 3. kvt. 3. kvt. 9 mdr. 9 mdr. 12 mdr. Note Beløb i EUR Nettoomsætning Driftsomkostninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeling af periodens resultat: Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EUR) -1,22 0,82-0,68 3,68 5,71 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) -1,22 0,82-0,68 3,68 5,71

14 14 af 21 BALANCE 30/9 30/9 31/12 Note Beløb i EUR AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver 4 Investeringsejendomme Forudbetalinger for investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Deposita Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

15 15 af 21 BALANCE 30/9 30/9 31/12 Note Beløb i EUR PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 16 af 21 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital tilhørende Egenkapital modersel- tilhørende Overført skabets minoritets- Egenkapital Beløb i EUR Aktiekapital resultat aktionærer interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Resultat, år til dato Samlede indregnede indtægter og omkostninger Kontant kapitalforhøjelse Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. september Egenkapital tilhørende Egenkapital modersel- tilhørende Overført skabets minoritets- Egenkapital Beløb i EUR Aktiekapital resultat aktionærer interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Resultat, år til dato Samlede indregnede indtægter og omkostninger Aktiebaseret vederlæggelse Salg af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. september

17 17 af 21 PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i EUR mdr. 9 mdr. 12 mdr. Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle anlægsaktiver Salg af værdipapirer og kapitalandele Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra aktieudstedelse Aktiebaseret vederlæggelse Salg af egne aktier Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser Minoritetsinteresser, tilgang Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Periodens pengestrømme i alt Likvide beholdninger og kassekreditter pr. 1. januar Likvide beholdninger og kassekreditter ultimo Likvide beholdninger og kassekreditter ultimo specificeres således: Indeståender i banker Kassekreditter I alt

18 18 af 21 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for, hvortil der henvises for den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernens årsrapporter. Der henvises blandt andet til note 2 i koncernens seneste årsrapport for. Målingen af koncernens investeringsejendomme til dagsværdi har resulteret i en dagsværdiregulering på EUR 0,0 mio. i årets første 9 måneder (1. januar til 30. september : EUR 10,6 mio.). Koncernens 35 investeringsejendomme er værdiansat til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,0% pr. 30. september mod 4,9% pr. 31. december. Stigningen skyldes overtagelse af ejendomme indkøbt med et højere afkastkrav. 3 Segmentoplysninger for koncernen Beløb i EUR Ejendomsbesiddelse Fund & Asset Management kvartal : Omsætning Resultat før skat kvartal : Omsætning Resultat før skat

19 19 af 21 NOTER 4 Investeringsejendomme Beløb i EUR /9 30/9 31/12 Dagsværdi pr. 1. januar Tilgange, nyerhvervelser Årets dagsværdiregulering, netto Dagsværdi ultimo Koncernen har overtaget to investeringsejendomme i 3. kvartal til en samlet kostpris på i alt EUR 22,9 mio. Der er ikke afhændet investeringsejendomme i. Pr. 30. september har koncernen indgået aftale om køb af investeringsejendomme til overtagelse i 4. kvartal for i alt EUR 48,4 mio. (30. september : EUR 10,4 mio.) inklusive forventede købsomkostninger. 5 Kapitalforhold Som tidligere oplyst har koncernen i 1. kvartal indgået aftale med et kreditinstitut om finansiering på ca. EUR 104 mio. til erhvervelse af ejendomme i, hvoraf 30% erstattes med egenkapitalfinansiering inden udgangen af 1. kvartal Aftalen om finansiering er efter periodens udløb genforhandlet jf. omtalen heraf i note 8, hvortil der henvises. I 3. kvartal har koncernen hjemtaget lån i henhold til denne låneramme på i alt EUR 24,0 mio. 30% af hovedstolen på disse lån er klassificeret som kortfristet. Den samlede rentebærende gæld udgør herefter EUR 140,1 mio. pr. 30. september, hvoraf EUR 9,5 mio. er klassificeret som kortfristet. I forbindelse med overtagelse af en ejendom i 4. kvartal jf. note 4, vil der blive hjemtaget yderligere lån i henhold til lånerammen svarende til den fulde købesum inklusive købsomkostninger. I 1. kvartal har koncernen endvidere modtaget garanti fra moderselskabets kerneaktionærer for tegning af aktier for EUR 20,1 mio. ved en fortegningsemission inden for 12 måneder efter datoen for garantistillelsen. Emissionen er endnu ikke gennemført pr. 30. september. Der henvises til omtalen i note 8. Hovedparten af koncernens låneportefølje er indgået med variabel rente, hvor rentebindingerne er på 3 måneder. Koncernen har pr. 30. september indgået følgende 3 rentesikringsaftaler, hvor de variable renter erstattes med fast rente: Modtagen Afgiven Hovedstol rente rente (EUR mio.) Udløb FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,71% 38, FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,79% 38, FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,17% 38,0 2013

20 20 af 21 NOTER 6 Aktiebaseret vederlæggelse På Victoria Properties generalforsamling den 23. april blev vedtaget, at halvdelen af bestyrelsens vederlag erlægges i aktier i selskabet. Antallet af aktier, der tildeles, er fastsat på baggrund af gennemsnitskursen for selskabets aktier i perioden 31. marts til 4. april. Vederlaget i form af aktier optjenes og overføres ved udgangen af hvert kvartal. I perioden 1. januar til 30. september er i alt aktier overdraget til bestyrelsen i henhold til ovenstående. Gennemsnitskursen er fastsat til DKK 300,40 (EUR 40,3). 7 Nærtstående parter Nærtstående parter anses som værende Victoria Properties-koncernens direktion, bestyrelse, familiemedlemmer til direktion og bestyrelse samt selskaber kontrolleret af direktion og bestyrelse. Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Victoria Properties A/S. Aflønning til direktion og bestyrelse, omfattende gager, honorarer og aktiebaseret vederlæggelse, udgør for perioden 1. januar til 30. september t.eur 442 mod t.eur 352 i perioden 1. januar til 30. september. Der har herudover ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter i årets første 9 måneder.

21 21 af 21 NOTER 8 Begivenheder efter delårsperiodens udløb Efter delårsperiodens udløb har Victoria Properties styrket sit likviditetsberedskab på følgende måde: Koncernens låneramme hos FIH Erhvervsbank A/S til ejendomsinvesteringer i på EUR 107 mio. (forhøjet fra EUR 104 mio.) er genforhandlet, således at bridge finansieringen, som udgjorde 30% af lånerammen svarende til EUR 32,2 mio., er blevet forlænget til den 1. oktober 2010 mod tidligere 1. april Samtidigt er indgået aftale om tilsvarende udskydelse af afdragsprofilen på det samlede engagement hos FIH Erhvervsbank A/S. Ændringerne medfører, at koncernen ikke har væsentlige afdragsforpligtelser for gæld hos kreditinstitutter i og I tilknytning til ovenstående forlængelse af bridgefinansiering hos FIH Erhvervsbank A/S har koncernens kerneinvestorer forlænget deres garanti for tegning af aktier for EUR 20,1 mio. i en fortegningsemission til den 1. oktober Fortegningsemissionen gennemføres til kurs 100. Koncernens kerneinvestorer har endvidere stillet garanti for tegning af aktier for EUR 5 mio. ved en rettet markedskursemission inden udgangen af. Efter delårsperiodens udløb har Victoria Properties indgået to nye rentesikringsaftaler. Den ene rentesikringsaftale har en hovedstol på EUR 76,0 mio. og erstatter to tidligere indgåede aftaler. Den anden aftale har en hovedstol på EUR 70 mio. og vedrører den nye låneramme til køb af ejendomme i. Begge rentesikringsaftaler erstatter variable renter med fast rente. Med de nye rentesikringsaftaler har koncernen følgende tre rentesikringsaftaler: Modtagen Afgiven Hovedstol rente rente (EUR mio.) Udløb FIH Erhvervsbank A/S (ny) *) EURIBOR 3 4,25% 76, FIH Erhvervsbank A/S (ny), cancelerbar **) EURIBOR 3 3,69% 70, FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,17% 38, *) I den afgivne rente er indkalkuleret negativ markedsværdi på indfriede rentesikringsaftaler **) Den cancelerbare aftale med hovedstol på EUR 70,0 mio. kan opsiges af FIH Erhvervsbank A/S ved udgangen af hvert kvartal.

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere