STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP"

Transkript

1 Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

2 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Revision 3 Dato , (rev ) Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Klaus Fafner Godkendt af Christian Teil Fyhn Beskrivelse Projektforslag: Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Stenstrup Ref. Doc-ID Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning m.v Forsyningsforhold Varmeplanlægning Forhold til anden lovgivning 2 4. Tekniske forhold Forsyningsområde, varmebehov og produktion Tekniske anlæg 3 5. Tidsplan 4 6. Arealafståelser og servitutpålæg 4 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 4 8. Økonomiske vurderinger Tekniske forudsætninger Fjernvarmeproduktion Forsyningssikkerhedsafgift og udvikling i varmepris Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme Samfundsøkonomi og miljøforhold Følsomhed for anlægsinvesteringer og varmebehov CO2-emission 9 9. Konklusion 9

4 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 1 1. INDLEDNING Dette projektforslag er udarbejdet for Stenstrup Fjernvarme, der hermed ansøger Svendborg Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt for udvidelse af forsyningsområdet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget er initieret efter henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker at få mulighed for at blive forsynet med fjernvarme fra Stenstrup Fjernvarme. Projektforslaget vedrører udvidelse af Stenstrup Fjernvarmes eksisterende fjernvarmedistributionsnet til at forsyne ejendomme på Sognevej, Bøgevænget, Ahornvænget, Hasselvænget, Stationsvej, Engvej, Sandbjergvej, Gammel Sognevej, Humlevænget, Assensvej. Fjernvarmeudvidelsen er delt op i 3 områder. De tre områder, som er vist i bilag 1, omhandler områder i tilknytning til det eksisterende fjernvarmenet, og der er således tale om en naturlig afrunding af forsyningsområdet i Stenstrup. Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres således, at omfattede ejendomme i område 1, 2 og 3 overgår fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Ændringen af områdeafgrænsningen søges på baggrund af Projektbekendtgørelsens 8. Med dette projektforslag anmoder Stenstrup Fjernvarme ikke om tinglysning af tilslutningspligt til fjernvarme for eksisterende ejendomme i projektforslagets områder, da fjernvarmen er konkurrencedygtig, og der er stor opbakning fra kunderne. 2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Svendborg Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for myndighedsbehandling af projektforslaget. Ansvarlig for projektet er: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Hostrupvej Stenstrup Att.: Finn Christensen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll kontaktes: Rambøll Englandsgade Odense C Att.: Søren Vesterby Knudsen Tlf.: FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V. 3.1 Forsyningsforhold Tabel 1 viser det potentielle varmebehov for de nye områder. I opgørelsen er vist varmebehovene til hvert område ved 100% tilslutning. Udover varmebehovene til de eksisterende bygninger i områderne er der i oversigten medtaget varmebehov til Sydbo, der er ved at blive opført på Sta-

5 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 2 tionsvej. Sydbo ønsker dog umiddelbart ikke fjernvarmeforsyning, og derfor er den kommende ejendom ikke medtaget i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. Varmebehovet for område 1, 2 og 3 er opgjort ud fra erfaringstal for tilsvarende bebyggelse, mens der for Sydbo er regnet med varmebehov på 52,5 kwh/m². Af de 165 ejendomme er 113 ejendomme ifølge BBR i dag forsynet med naturgas. Antal Areal m² Nettovarmebehov MWh Område Område Område Sydbo Samlet Tabel 1: Oversigt over antal ejendomme, etageareal og nettovarmebehov i de nye områder. Stenstrup Fjernvarme har 1 naturgasmotor med varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og 1 naturgaskedel med varmeproduktionskapacitet på 4 MW og en halmkedel med en varmeproduktionskapacitet på 1,8 MW. Produktionsbehovet i spidslast i Stenstrup Fjernvarmes eksisterende forsyningsområde er på ca. 4,2 MW. Stenstrup Fjernvarme har tilstrækkelig produktionskapacitet til at dække det øgede varmebehov. 3.2 Varmeplanlægning Område 1, 2 og 3 er i dag udlagt til naturgasforsyning i varmeplanen for Svendborg Kommune, og der foreligger et godkendt projektforslag for naturgasforsyning. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Ifølge projektbekendtgørelsens 8 kan kommunalbestyrelsen godkende projekter for konvertering fra naturgas til fjernvarme, såfremt der betales kompensation til naturgasselskabet. Der er i selskabsøkonomien for Stenstrup Fjernvarme indregnet kompensation til Naturgas Fyn. 3.3 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning herunder planloven, miljøvurderingsloven og VVM-reglerne. 4. TEKNISKE FORHOLD Dette afsnit omhandler data for forsyningsområde samt de tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold. 4.1 Forsyningsområde, varmebehov og produktion Bilag 1 viser de områder, som Stenstrup Fjernvarme med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne. Tabel 1 viser varmebehovet for hvert område ved fuld udbygning. Der er regnet med følgende samlede tilslutningsgrad for hvert område: Område 1: 71% Område 2: 88% Område 3: 68%

6 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 3 Der er regnet med, at alle ejendomme med oliefyr ønsker at tilslutte sig fjernvarme, og blandt ejendomme med naturgas er der regnet med en tilslutningsgrad på 80% (område 1), 90% (område 2) og 90% (område 3). Det er i beregningerne antaget, at ejendomme med elvarme, varmepumper og biomassekedler ikke tilsluttes fjernvarme. Ved godkendelse af projektforslaget vil disse ejendomme dog godt kunne tilsluttes fjernvarme, idet ledningsnettet er dimensioneret for fuld tilslutning. Hvis de udeladte ejendomme konverteres til fjernvarmen, vil det forbedre økonomien. Stenstrup Fjernvarmes varmepris er så attraktiv, at det meget vel kan tænkes, at der er nogle ejendomme med elvarme, varmepumper og biomassekedler, som ønsker at tilslutte sig fjernvarme. Tabel 2 viser en oversigt over antal ejendomme og forventet varmebehov. Antal Varmebehov MWh Område Område Område Total Tabel 2: Antal ejendomme og anslået varmebehov ved tilslutningsgrader på henholdsvis 71%, 88% og 68% for områder 1,2 og 3. Stenstrup Fjernvarmes gasmotor kører meget sjældent, hvilket kun er, når der er meget gunstige elpriser. Derfor forventes varmeproduktionen fra gasmotoren at være uændret som følge af udvidelsen af forsyningsområdet. Gasmotoren kører ca. 20 timer om året, hvilket medfører en årlig elproduktion på ca. 20 MWh. Halmkedlen har den laveste varmeproduktionspris, og derfor vil den dække så stor en andel som muligt af det øgede varmebehov. Figur 1 illustrerer den forventede produktionsfordeling mellem halmkedel og gaskedel henholdsvis for det eksisterende forsyningsområde samt for det nye forsyningsområde. Det samlede spidslastbehov forventes at blive 4,9 MW. Ud fra Figur 1 forventes det, at 35% af det nye varmebehov dækkes af halmkedlen, mens 65% af det nye varmebehov dækkes af gaskedlen. Effekt [MW] 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gaskedel nyt område Halmkedel nyt område Gaskedel eksisterende Halmkedel eksisterende Timer [h] Figur 1: Varighedskurve med illustration af produktionsfordeling. 4.2 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes. I bilag 2 ses foreslået distributionsnet til forsyning område 1, 2 og 3.

7 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 4 Det samlede varmetab fra distributionsnet og stikledninger er beregnet til 451 MWh/år. Det er her forudsat, at der benyttes twinrør, og at middeltemperaturen for frem- og returløbsledninger er hhv. 75ºC og 35ºC. Stikledninger til ejendommene antages i gennemsnit at være 20 m og udført i Alupex20. Dimension Område 1 Område 2 Område 3 Total - m m m m Stik DN DN DN DN DN DN DN Sum gadenet Total Tabel 3: Dimensioner og ledningslængder for distributionsnet inkl. stikledninger ved den antagede tilslutning. De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger er anslået til ca kr. ekskl. moms. Anlægsoverslaget indeholder kr. ekskl. moms til krydsning af jernbanen. Anlægsomkostningerne er inklusive projektering og uforudsete omkostninger. I de enkelte ejendomme skal der etableres tilslutningsanlæg for tilslutning til fjernvarmenettet. Der regnes med direkte tilslutning og varmtvandsbeholder for at sænke temperaturniveauet og omkostningerne. Etablering af tilslutningsanlæg i de enkelte ejendomme er anslået til kr. ekskl. moms baseret på indhentet tilbud og samlet indkøb. 5. TIDSPLAN Ledningsnettet antages etableret i løbet af 2014, og varmesalget påbegyndes i takt med etableringen. 6. AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG Distributionsnet vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej, og derfor forventes det ikke, at der er grundejere, der skal afstå areal eller pålægges servitut. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 7. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke gennemført forhandlinger eller indhentet udtalelser fra andre parter.

8 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 5 8. ØKONOMISKE VURDERINGER 8.1 Tekniske forudsætninger Der regnes med, at fjernvarmenettet etableres i 2014, og beregningsteknisk er der regnet med, at varmesalg starter primo Som reference til fjernvarmeprojektet regnes der med, at ejendommene fortsætter deres nuværende forsyningsform. I referencen regnes der med, at gaskedler og oliekedler udskiftes jævnt over den 20 årige planperiode. Dette er et konservativt skøn over udgiften idet, det må forventes, at der er en overvægt af ældre kedler i de ejendomme, som tilslutter sig fjernvarme. Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år Afskrivningen forudsættes at være lineær. Der er forudsat følgende tekniske levetider: Fjernvarmeledninger: 40 år Fjernvarmetilslutning: 25 år Naturgasfyr: 20 år Oliefyr 20 år For naturgasfyr og oliefyr er den tekniske levetid nok snarere 15 år end 20 år., men der er konservativt regnet med 20 år. Naturgasfyr antages at koste kr. ekskl. moms. Der er regnet med en gennemsnitlig virkningsgrad på 90% for naturgasfyr i 2015, som gradvist stiger til 100% i år 2034, når alle kedler er udskiftet. Oliefyr antages at koste kr. ekskl. moms. Der er regnet med en gennemsnitlig virkningsgrad på 85% for oliefyr i 2015, som gradvist stiger til 100% i år 2034, når alle kedler er udskiftet. For naturgasfyr er der regnet med udgifter til drift og vedligehold (D&V) på 800 kr./anlæg i gennemsnit om året og 20 kr./mwh. For oliefyr er der regnet med D&V på 1000 kr./anlæg i gennemsnit om året og 20 kr./mwh. For fjernvarmebrugeranlæg er der regnet med en gennemsnitlig årlig D&V på 300 kr./anlæg og 5 kr./mwh. Der er regnet med D&V for fjernvarmedistributionsnettet på 5 kr./mwh Fjernvarmeproduktion Naturgaskedlens virkningsgrad er på 104 %, og halmkedlen har en virkningsgrad på 92%. For produktionsanlæggene er der regnet med en marginal D&V på 8 kr./mwh for naturgaskedel og 40 kr./mwh for halmkedel. Den marginale varmeforsyning af de nye områder er beregnet som illustreret i Figur 1. Tabel 4 viser den beregnede marginale produktionsfordeling, hvoraf det fremgår at halmkedlen vil dække 35% af det nye områdes varmebehov, mens den eksisterende naturgaskedel vil dække det resterende varmebehov. Produktionsenhed Årlig varmeproduktion MWh Halmkedel 798 Gaskedel 1483 Total 2281 Tabel 4: Produktionsfordeling til forsyning af de nye områder.

9 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Forsyningssikkerhedsafgift og udvikling i varmepris Forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse er ikke endelig vedtaget. Det er dog forventet, at den indføres, og derfor er det beregnet, hvorledes den forventes at få indflydelse på Stenstrup Fjernvarmes variable fjernvarmepris, da en stor del af fjernvarmeproduktionen er baseret på halm. Da en eventuel forsyningssikkerhedsafgift på biomasse skal godkendes i EU, kan der gå op til 1-2 år før den kan indfases. For at være på den sikre side er der imidlertid regnet med forslag til indfasning fra efteråret 2013, som betyder, at der allerede i 2014 indføres forsyningssikkerhedsafgift på biomasse. Der forventes også indfaset forsyningssikkerhedsafgift på naturgas frem mod Energistyrelsen forventer også i deres beregningsforudsætninger, at naturgasprisen stiger frem mod Figur 2 viser den forventede udvikling i naturgaspris og i Stenstrup Fjernvarmes variable fjernvarmepris. Figur 3 viser den årlige forventede stigning i henholdsvis naturgas- og fjernvarmepris. Det ses, at den forventede forsyningssikkerhedsafgift har stor indflydelse på Stenstrup Fjernvarmes forventede fjernvarmepris Variabel pris [kr./mwh] Fjernvarme Naturgas Figur 2: Forventet udvikling i variable fjernvarmepris og naturgaspris (kr./mwh ekskl. moms). 16% 14% 12% Fjernvarme Naturgas 10% 8% 6% 4% 2% 0% Figur 3: Årlige forventede prisstigninger på den variable fjernvarmepris og naturgaspris.

10 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Brugerøkonomi Ved de brugerøkonomiske beregninger sammenlignes fjernvarmetilslutning med henholdsvis Nyt kondenserende gasfyr Fortsat fyring med eksisterende kondenserende gasfyr Fortsat fyring med eksisterende ældre gasfyr Eksemplerne på brugerøkonomi beregnes for et hus på 160 m² med et varmebehov på 18 MWh. Brugerøkonomien er regnet som en nuværdi over 20 år med en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflation. Alle priser ved brugerøkonomien er i 2014-kr. inkl. moms. Der er anvendt fjernvarme og naturgaspris som vist i Figur 2. Det faste bidrag og abonnement på fjernvarme er holdt konstant, mens abonnement og distribution for naturgas ligeledes er holdt konstant. Brugerøkonomien er regnet som nuværdi over 20 år for at tage højde for de forventede ændringer i både fjernvarmeog naturgaspris. Beregningerne fremgår af bilag 3, og resultaterne er summeret i Tabel 5 nedenfor. Nuværdi, kr. inkl. moms Nuværdi Årlige varmeudgifter Investering Samlet nuværdi kr. kr. kr. Fjernvarme Naturgas nyt kondenserende gasfyr Naturgas eksisterende kondenserende gasfyr Naturgas eksisterende ældre gasfyr Tabel 5: Nøgletal for brugerøkonomisk vurdering. Nuværdi over 20 år. Det ses, at fjernvarmeforsyning vil være det brugerøkonomisk mest fordelagtige, idet der her opnås den laveste nuværdi. Selv hvis en forbruger lige har investeret i et eksisterende kondenserende gasfyr, vil det være fordelagtigt at skifte til fjernvarme. 8.4 Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme Selskabsøkonomien er beregnet i faste 2014-priser ekskl. moms og er baseret på, at fast bidrag og abonnement fastholdes uændrede i faste priser. Den forventede forsyningssikkerhedsafgift på halm og naturgas er indregnet, og den deraf forventede stigning i det variable bidrag er også indregnet. Der er regnet med et tilslutningsbidrag på kr. ekskl. moms pr. ejendom. Der er regnet med en naturgaskøbspris ekskl. afgifter for Stenstrup Fjernvarme på 3,642 kr./m3. Der er regnet en pris på halm på 540 kr./ton halm ekskl. afgifter. Værdien af energisparepointene ved konvertering fra olie og naturgas til fjernvarme er medregnet til en værdi af 300 kr./mwh. Omkostning til afbrydelse af naturgasstik er medregnet som en udgift på kr. ekskl. moms pr. stik for mindre ejendomme, og for storkunder er der regnet med en udgift på kr. ekskl. moms pr. stik. Disse priser er baseret på erfaringer fra lignende konverteringsprojekter, hvor fjernvarmeselskabet står for gravearbejdet, og hvor flere naturgasstik afbrydes samtidig. Der er medregnet kompensation til Naturgas Fyn for de gaskunder, der konverterer til fjernvarme. Kompensationen for 2014 er anslået til kr./kunde for forbrug op til 6000 m3. For forbrug over m3 er kompensationen anslået til 2,969 kr./m3.

11 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 8 Selskabsøkonomien er lavet som en nuværdiberegning over 20 år med en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflation. Tabel 6 viser den selskabsøkonomiske vurdering for Stenstrup Fjernvarme ved de to fjernvarmeprojekter. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vist i bilag 4. Selskabsøkonomi Nuværdi Nuværdi, 2014-priser 1000 kr. Indtægter Tilslutningsbidrag Værdi energisparepoint 116 Fast bidrag Variabelt bidrag Abonnement Indtægter i alt Udgifter Ledningsnet Afbrydelse af naturgasstik 293 Kompensation Naturgas Fyn 590 Køb halm Køb naturgas - kedel Afgift - halm Afgift - kedel D&V halmkedel 475 D&V gaskedel 176 D&V ledningsnet 170 Udgifter i alt Samlet nuværdigevinst 94 Tabel 6: Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme i faste 2014 priser ekskl. moms. Det ses, at fjernvarmeforsyning af de nye områder giver Stenstrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk nuværdigevinst på kr. over 20 år. Det betyder, at projektet selskabsøkonomisk hviler i sig selv, og der vil blive flere forbrugere til at dække fjernvarmeværkets faste udgifter. 8.5 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra oktober Kalkulationsrenten er sat til 4 % (som fastsat af Energistyrelsen), og tidshorisonten er 20 år med investeringsstart i 2014 og driftsperiode Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 og PM2,5 (partikler). I den samfundsøkonomiske analyse er der regnet med tilslutningsgrad som angivet i afsnit 4.1 og varmebehov som angivet i Tabel 2. I bilag 5 er de samfundsøkonomiske beregninger vist. Resultatet er samlet i Tabel 7 nedenfor.

12 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 9 Samfundsøkonomi Fjernvarmeprojekt Reference Nuværdi, 2014-priser 1000 kr kr. Investering Produktion og miljø D&V Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved fjernvarmeforsyning Intern rente ved fjernvarmeprojekt 5,4% Tabel 7: Samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmeprojekt og reference. Nutidsværdi for perioden i 2014 priser. Det fremgår af Tabel 7, at det er fjernvarmeprojektet, der har de laveste samfundsøkonomiske omkostninger. I forhold til referencen er der en betragtelig samfundsøkonomisk gevinst på 1,3 mio. kr. og en intern rente på 5,4 %. Dette er væsentlig højere end mindstekravet på 4 % Følsomhed for anlægsinvesteringer og varmebehov Der er foretaget følsomhedsvurderinger for projektet: Generelt 20% højere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og reference Generelt 20% lavere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og reference Varmebehovet er 20% lavere end antaget Varmebehovet er 20% højere end antaget Resultatet af følsomhedsberegningen er vist i Tabel 8. Det ses, at selv hvis anlægsinvesteringen bliver 20% højere, eller hvis varmebehovet bliver 20% lavere, så er der et samfundsøkonomisk overskud ved projektet på henholdsvis kr. og på kr. Hvis anlægsinvesteringen bliver 20% lavere, eller hvis varmebehovet bliver 20% højere, så er der et samfundsøkonomisk overskud ved projektet på henholdsvis 1,9 mio. kr. og på 2,3 mio. kr. Der er altså tale om et samfundsøkonomisk robust projekt. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente Nuværdi, 2014-priser ved fjernvarmeforsyning ved fjernvarmeforsyning 1000 kr. % Projektforslagsberegning ,4% 20% højere anlægsomkostninger 700 4,6% 20% lavere anlægsomkostninger ,6% 20% lavere varmebehov 304 4,3% 20% højere varmebehov ,5% Tabel 8: Følsomhedsberegning vedrørende anlægsomkostninger og varmebehov. 8.6 CO2-emission De samlede CO 2 -ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til i alt ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på ton ved referencen. Det vil sige en reduktion på omkring 32 %. 9. KONKLUSION Da fjernvarmeprojekt med udvidelse af forsyningsområdet har en væsentlig bedre samfundsøkonomi end referencen anbefales det, at kommunalbestyrelsen godkender dette projektforslag, der indebærer, at Stenstrup Fjernvarmes forsyningsområde udvides med områderne vist i bilag 1. Godkendelsen af de nye forsyningsområder kan gives på baggrund af 8 i Projektbekendtgørelsen, da der i projektforslaget er indregnet en økonomisk kompensation til Naturgas Fyn.

13 PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP 10 Derudover er projektet selskabsøkonomisk fordelagtigt for Stenstrup Fjernvarme, og herved vil projektet også komme de eksisterende fjernvarmeforbrugere og dermed hele lokalsamfundet til gode. Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver det laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Endelig viser en beregning, at CO2-emissionen uden for kvotemarkedet kan ved varmeforsyning af de nye områder reduceres med 32 % i forhold til referencen.

14 Løgeskov Område 3 Område 2 Bilag 1 Sognevej Hasselvænget Ahornvænget Bøgevænget Nordre Ringvej Assensvej Gammel Sognevej Sognevej Område 1 Sandbjergvej Humlevænget Stationsvej

15 eskov Bilag 2 Sognevej Hasselvænget Ahornvænget Bøgevænget Nordre Ringvej Assensvej Gammel Sognevej Sognevej Sandbjergvej Humlevænget Stationsvej

16 Bilag 3 Brugerøkonomi Stenstrup Fjernvarme Opvarmet areal m2 160 Nettovarmebehov MWh/år 18,0 Gasforbrug nyt fyr m3/år Gasforbrug gl fyr m3/år Kalkulationsrente real rente, nuværdiberegning 3% Faste priser 2014 inkl. moms Enhed NPV Fjernvarme Årlige varmeudgifter Fast bidrag kr Variabelt bidrag kr Abonnement kr Drift og vedligehold kr Årlige varmeudgifter i alt kr Investering Fjernvarmeinstallation kr Tilslutningsbidrag kr Samlet brugerinvestering kr Samlet nuværdiudgift fjernvarme kr Naturgas nyt kondenserende gasfyr Årlige varmeudgifter Naturgas kr Abonnement kr Drift og vedligehold kr Årlige varmeudgifter i alt kr Investering Nyt naturgasfyr kr Tilslutningsbidrag kr Samlet brugerinvestering kr Samlet nuværdiudgift naturgas kr Naturgas eksisterende kondenserende gasfyr Årlige varmeudgifter Naturgas kr Abonnement kr Drift og vedligehold kr Årlige varmeudgifter i alt kr Investering Nyt naturgasfyr kr Tilslutningsbidrag kr Samlet brugerinvestering kr Samlet nuværdiudgift naturgas kr Naturgas eksisterende ældre gasfyr Årlige varmeudgifter Naturgas kr Abonnement kr Drift og vedligehold kr Årlige varmeudgifter i alt kr Investering Nyt naturgasfyr kr Tilslutningsbidrag kr Samlet brugerinvestering kr Samlet nuværdiudgift naturgas kr

17 Bilag 4 Selskabsøkonomi Stenstrup Fjernvarme Område Faste priser 2014 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - halmkedel MWh Varme - gaskedel MWh Varmeproduktion i alt MWh Varmesalg MWh Halmforbrug Tons Gasforbrug - kedel 1000 Nm Energibesparelse ved konvertering til fjernvarme MWh Variabel varmepris kr./mwh Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente real rente, nuværdiberegning 3% Investering Ledningsnet 1000 kr Afbrydelse af naturgasstik 1000 kr Kompensation Naturgas Fyn 1000 kr Tilslutningsbidrag 1000 kr Værdi energisparepoint 1000 kr Netto Investeringsbehov 1000 kr Indtægter Fast bidrag 1000 kr Variabelt bidrag 1000 kr Abonnement 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter Køb halm 1000 kr Køb naturgas - kedel 1000 kr Afgift - halm 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr D&V halmkedel 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr D&V ledningsnet 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Samlet nuværdigevinst 1000 kr. 94

18 Samfundsøkonomisk model Analyse 1 Bilag 5 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Stenstrup Fjernvarme: Område Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år Produktionsfordeling Fjernvarmeprojekt 24 Halmkedel 35% MWh/år Gaskedel 65% MWh/år Sum 100% MWh/år Reference 29 Antal naturgas Antal oliefyr Antal reference Nettovarme-gaskedler MWh/år Nettovarme-oliefyr MWh/år Nettovarme-reference MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Fjernvarmeprojekt 39 Halmkedel kr./mwh ,0 295,9 295,8 295,7 295,6 295,6 295,4 295,3 295,2 295,2 295,1 295,1 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,1 295,1 296,9 40 Gaskedel kr./mwh ,0 257,3 260,5 263,5 269,5 275,5 278,8 282,0 285,3 288,6 291,8 294,6 297,4 300,2 302,9 305,7 307,5 309,3 311,1 314,4 41 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 46 Brændsel og miljø kr./mwh ,7 368,5 370,1 371,5 376,2 380,9 382,5 384,1 385,7 387,2 388,7 389,7 390,7 391,7 392,6 393,6 393,5 393,4 393,3 394,8 47 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 48 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle oliefyr ekskl. D&V 51 Brændsel og miljø kr./mwh ,4 672,5 671,3 669,8 674,6 679,3 678,9 678,5 678,1 677,7 677,3 675,7 674,1 672,6 671,1 669,6 667,2 664,9 662,6 661,8 52 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 53 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 60 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Afbrydelse af naturgasstik kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr ,0 617,8 622,4 626,8 635,7 644,6 649,3 654,0 658,8 663,6 668,4 672,5 676,6 680,7 684,8 688,9 691,6 694,3 697,0 703,3 67 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Fortsætte nuværende forsyning Investeringer levetid, år 74 Ledningsnet kr Kundeanlæg gas kr Kundeanlæg olie kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr ,7 862,3 863,5 864,3 873,0 881,7 883,3 885,0 886,6 888,3 889,9 890,1 890,3 890,5 890,7 891,0 889,4 887,8 886,3 887,6 81 Kundeanlæg 1000 kr ,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 88 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Afbrydelse af naturgasstik 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 94 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 5,4% -6% -4% -2% -1% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 5% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr STENFJV Samfundsøkonomi.xlsx Side 1/1

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere