GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE"

Transkript

1 GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

2 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning til Ejby Industriområde Ref GV Projektforslag Ejby Industri Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 4 3. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 5 4. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for GV Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Variation i anlægsinvesteringer Variationer i selskabsøkonomisk rente Variationer i samfundsøkonomisk diskonteringsrente Variationer i tilslutning Selskabsøkonomi for HMN og kompensation Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Glostrup 14

4 BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 7 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 8 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 9 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 9 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år Tabel 2-1 Potentielle kunder... 4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 4 Tabel 3-2 Anlægsoverslag for net... 5

5 1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder Glostrup Kommune om at behandle dette projektforslag for fjernvarmeforsyning til Ejby Industriområde i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget vil ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets område i og omkring Ejby Industriområde samt fjernvarmeforsyne et nyt byudviklingsområde, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har GV udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den 22. marts 2012 indgik et bredt flertal i Folketinget en energiaftale med sigte på, at el- og varmesektoren i Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i Aftalen indebærer bl.a. et stop for olie- og naturgasfyr til ny bebyggelse, og øget fokus på at udnytte vedvarende energi og kraftvarme via fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Dette projektforslag, som i høj grad lever op til de nye energipolitiske målsætninger, omfatter ifølge udbygningsplanen et af de fordelagtige områder for at konvertere til fjernvarme i Glostup Kommune. Der er et samlet varmebehov på ca MWh/år. For at realisere projektforslaget skal GV investere 58 mio.kr i fjernvarmeledninger, kundeanlæg og sekundærsiden på en ny vekslerstation på Vestforbrænding. Desuden skal VEKS investere 2 mio.kr i vekslerstations primærside samt 8 mio.kr i ekstra spidslastkapacitet et sted i VEKS s forsyningsområde. I byggemodningsområdet langs den kommende letbane vil formentlig skulle investeres op mod 3 mio.kr i byggemodning, hvis området udbygges i løbet af de kommende 20 år. GV skal betale kompensation og afkoblingsgebyr til HMN for naturgaskunder, der tilsluttes. Hvis alle de potentielle kunder tilsluttes, skal GV i alt betale hhv. 0,6 og 0,4 mio.kr. Med den forudsatte tilslutningstakt og tilslutningsgrad svarer det til en nutidsværdi på i alt 0,8 mio.kr. GV tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at kunder der konverterer til fjernvarme, ikke skal afholde omkostninger ved tilslutningen. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form af en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Det er en tendens, som bekræftes af GV s eget projekt i området langs Hovedvejen. Kundernes alternativ er i den eksisterende bebyggelse som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. I byudviklingsområdet vil alternativet være at etablere jord- eller grundvandsvarmepumper, da der er stop for naturgas til ny bebyggelse. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 21 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er mere end mindstekravet på 5 % i Energistyrelsens beregningsforudsætninger. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 42 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at gevinsten over 20 år fordeles med en gevinst på ca. 0,2 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 42 mio.kr. opgjort i nutidsværdi.

6 2 Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer i gennemsnit 19 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 30 år skal lånes maksimalt op til ca. 48 mio.kr i 2016 og, at restgælden og restafskrivning er reduceret til 22 mio.kr i løbende priser i at der er overskud på budgettet allerede efter 2015 og, at det svarer til et akkumuleret overskud på 4 mio.kr i 2033 at udbygningstariffen rimeligt dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrænding s projekter, ligesom erfaringer fra projektet langs Hovedvejen er inddraget. Variationsberegninger viser, at projektforslagets samfundsøkonomi og økonomi for lokalsamfundet er robust over for ændrede forudsætninger.

7 3 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder i og omkring Ejby Industriområde, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne for den eksisterende bebyggelse, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. GV har i samarbejde med VEKS, Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme undersøgt, om der vil være fordele ved at samkøre projektforslagets område med et tilsvarende område, der skal udbygges i Islevdal Industriområde af Rødovre Kommunale Fjernvarme. Man er nået frem til, at der ikke er nævneværdige fordele ved en sådan samkøring set i forhold til de tekniske og organisatoriske komplikationer. Derimod er GV i dialog med Vestforbrænding og VEKS om at udnytte de synergier, der kan være ved at koble forsyningen til anlægget på Vestforbrænding og evt. forsyne med lav temperatur samt muligheden for at koordinere projektet med et eventuelt projekt for fjernkøling. Fjernkølingen kan enten være et lokalt system, hvor anlæg på Danske Bank samkøres med ny bebyggelse og en akkumuleringstank eller, det kan være et udvidet system, der omfatter en hovedledning mellem Danske Bank og Vestforbrænding. Hovedledningen i projektforslaget skal krydse ringvej 3, og det er foreslået i projektforslaget, at den krydser umiddelbart nord for hovedvandledningen, hvor der vil være plads til en eventuel underboring. Den endelige tracering af fjernvarmeledningen og en eventuel fjernkøleledning skal koordineres med ledningsejere og med Glostrup Kommune, så arealreservationerne samordnes med planerne for ny bebyggelse i området. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV etablerer hhv. primærsiden og sekundærsiden af en vekslerstation på Vestforbrænding, som kan forsyne projektforslagets område. VEKS etablerer yderligere spidslastkapacitet et sted i det sammenhængende fjernvarmesystem, som svarer til områdets kapacitetsbehov. 2.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov på ca MWh ud fra en foreløbig opgørelse. Ifølge Glostrup Kommune er der, som følge af den kommende letbane, et samlet potentiale for ny bebyggelse på m 2 i området. I det område, der i samråd med Glostrup Kommune er skitseret i projektforslagets kortbilag, er det anslået, at der vil kunne etableres m 2 tæt bebyggelse til erhverv og beboelse.

8 4 Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Ejby Industripark mv Ejby Industripark byudvikling I alt Tabel 2-1 Potentielle kunder Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme og andre relevante normer og standarder. 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Området er isoleret i forhold til de øvrige områder, der forsynes af GV Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til MWh. GV kan forsyne bebyggelserne fra en hovedledning, der tilsluttes veksleranlægget på Vestforbrænding, hvorfra VEKS s ledning udgår. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne en fortætning af området langs ringvej 3, idet en DN250 ledning føres fra Vestforbrænding frem til ringvej Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder, der forsynes fra VEKS s vekslerstationer. 3.2 Tekniske specifikationer Dimensionering GV påregner, at behovet for kapacitet fra vekslerstationen til nettet udgør 10,8 MW, fordelt med 8,8 MW til den eksisterende og 2 MW til den kommende bebyggelse. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Ejby Industripark mv % ,3 8,8 4,0 1 Ejby Industripark byudvikling % ,8 2,0 0,9 I alt % ,2 10,8 5,0 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov

9 Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: April 2013 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Maj 2013 Projektforslag behandles politisk før høring Juni 2013 Projektforslag sendes i høring August 2013 Projektforslag behandles politisk for godkendelse September 2013 Projektstart Ultimo Anlægsperiode Tilslutning op til 90 % af eksisterende bebyggelse Forudsat udbygning af ny bebyggelse GV vil prioritere således, at der udbygges med distributionsledninger i et område, når der opnås mindst 50 % starttilslutning Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2013 og ekskl. moms anslået til følgende: Fjernvarmeledninger og stik, der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV til eksisterende bebyggelse Kundeinstallationer, der etableres af GV til ny bebyggelse Afpropning af gasstik og kompensation ca. 0,4+0,6 mio.kr Vekslerstation sekundærside, der etableres af GV Vekslerstation primærside, der etableres af VEKS VEKS investering i ny spidlastkapacitet I alt Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer byggemodning VEKS finansierer I alt 48 mio.kr. 7 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 3 mio.kr. 2 mio.kr. 8 mio.kr. 71 mio.kr. 59 mio.kr. 2 mio.kr 10 mio.kr 71 mio.kr Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Længde Middel pris Entreprise. +32,25% I alt m kr/m kr kr kr DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN I alt ledn Stik I alt net Tabel 3-2 Anlægsoverslag for net Entrepriseomkostningen tillægges 32,25 % for at tage højde for projektering, tilsyn, administration og uforudsete udgifter.

10 6 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden, er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er, siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. Målsætningen om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler indenfor el og varme inden 2035, gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af september 2012, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder, og GV har været i dialog med HMN om gasforbruget i området. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal er justeret på grundlag af de indsamlede data. Det antages, at de eksisterende naturgaskedler vil udskiftes gradvist med 5 % om året og, at virkningsgraden vil vokse gradvist fra 85 % til 95 % i løbet af tidshorisonten. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende udgiftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme.

11 7 Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 21 mio.kr i 2013 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca tons/år med de nuværende forudsætninger om varmeproduktion i det Storkøbenhavnske fjernvarmenet. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien. Det påregnes dog, at emissionen fra det samlede system gradvist vil nærme sig nul.

12 mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nutidsværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget. Der indregnes kompensation og afkoblingsgebyr til HMN, som samlet svarer til nutidsværdien 0,8 mio.kr. Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er der som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det år, hvor kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 0,2 mio.kr. i faste priser med 4 % i diskonteringsrente og, at den interne forrentning er 4 % Den selskabsøkonomiske fordeling af gevinsten mellem eksisterende og nye kunder er således i balance indenfor tidshorisonten, men der vil være en langsigtet gevinst, som kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente

13 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE 9 I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realrente). Desuden forudsættes, at alle investeringer afskrives over 30 år, ligesom det antages, at der optages 30 årige serielån, som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der er overskud efter år 2015 og, at det akkumulerede overskud er 3 mio.kr i Analysen viser desuden, at GV netto skal låne op til ca. 46 mio.kr i 2016 for at dække langsigtet gæld på 48 mio.kr i I 2033 er den restgælden, som svarer til restafskrivningen, reduceret til 22 mio.kr i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif

14 10 Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de almindelige vilkår for tilslutning. 4.4 Følsomhedsvurdering Nedenfor vises projektets følsomhed over for ændringer i nogle af de vigtigste forudsætninger. Usikkerheden på alle de viste forudsætninger kan gå begge veje. Projektets økonomi for samfundet og lokalsamfundet er rimelig robust overfor ændringerne, da der fortsat vil være positiv økonomi, selv om flere forudsætninger skulle ændres til ugunst Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2033, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 1 mio.kr i faste priser Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne i fjernvarmenet. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 4 mio.kr i faste priser Variationer i selskabsøkonomisk rente Der er regnet med en lånerente på 4 % og en inflation på 2 % svarende til en realforrentning på 2 % i hele tidshorisonten. Dette skønnes realistisk ud fra den nuværende lånerente og forventning til inflation. Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud i den finansielle analyse fra 3 mio.kr til -18 mio.kr i løbende priser i Der er i den økonomiske analyse af selskabets investering regnet med en diskonteringsrente på 4 % ved beregning af nutidsværdi i faste priser. Heri er inkluderet et vist risikotillæg, da den forventede reallånerente er 2 %, jf. ovenfor. Hvis den selskabsøkonomiske diskonteringsrente sættes til 2 % i stedet for 4 %, stiger den selskabsøkonomiske nutidsværdi med 10 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet stiger med 18 mio.kr. i faste priser Variationer i samfundsøkonomisk diskonteringsrente Det har været på tale at sænke den samfundsøkonomiske diskonteringsrente fra 5 % til 3,5 %. Det er dog ikke besluttet endnu. Hvis den samfundsøkonomiske diskonteringsrente falder fra 5 % til 4 %, stiger den samfundsøkonomiske nutidsværdi med 7 mio.kr Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 6 mio.kr. i faste priser.

15 11 Hvis der ikke kommer ny bebyggelse, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio.kr, og gevinsten for selskabet falder med 2 mio.kr. i faste priser. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN og kompensation HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme i forhold til det tabte indtægter fra distributionsafgift. I henhold til den nye projektbekendtgørelse af 374 af 15. april 2013, 8 stk. 2-5 er det imidlertid nu fastlagt, at fjernvarmeselskabet som udgangspunkt skal betale kompensation til HMN. Kompensationen, som kun vedrører den eksisterende bebyggelse, er beregnet til 0,6 mio.kr for alle kunder, og den vil derfor ikke forrykke projektets selskabsøkonomi for GV væsentligt. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem principielt hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,4 mio.kr. Beløbet for afkobling, som principielt indgår i samfundsøkonomien, afregnes af GV med HMN på kundernes vegne efterhånden som de tilsluttes. Med den forudsatte tilslutningstakt og tilslutningsgrad svarer de samlede betalinger til en nutidsværdi på 0,8 mio.kr.

16 12 5. BRUGERFORHOLD 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra 2013, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 42 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 20 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet til en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme, før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe, er ca. 13 % under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. Uden indregning af byggemodningsomkostninger vil besparelser udgøre omkring 20 %.

17 13 Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift. Ekskl. moms. Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh Afkøling oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Stikledningsbidrag kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsafgift normal tarif kr Afprobning af gasstik kr Kundeinstallation i alt kr Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift kr MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: kr Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr Udbygningstarif i alt kr Middelpris udbygningstarif kr./mwh Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr Fast varmepris op til kw 240,00 kr/kw/år kr Fast varmepris kw 192,00 kr/kw/år kr Fast varmepris over kw 96,00 kr/kw/år kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift uden rabat 378,00 kr./mwh kr Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 151,5 15,2 2,1 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsafgift 300,00 kr/år kr pris m3 6,90 kr/m3 kr pris m3 6,86 kr/m3 kr pris m3 6,63 kr/m3 kr pris m3 6,49 kr/m3 kr Storkunde (estimat) 6,20 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,82 6,93 7,06 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 29% 35% 41% 25% 33% 46% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 21% 20% 13% 13% 12% 17% Besp. ved fjv 1. år, nye kunder inkl. udb, uden byggemod. kr Besp. ved fjv 1. år, nye kunder inkl. udb, uden byggemod. % 21% 20% 13% 18% 23% 35% Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år

18 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 42 mio.kr, fordelt med 0 mio.kr for GV (alle kunder) og 42 mio.kr for de nye kunder.

19 15 BILAG 1 KORTBILAG

20 16 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

21 17 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for GV findes på hjemmesiden

22 18 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel i kr ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr ,00 Rækkehuse kr ,00 Enfamiliehuse kr ,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr ,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år.

23 19 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

24 20 BILAG 5 FORUDSÆTNINGER Investeringer Investeringer i vekslerstationer, der afholdes af VEKS VEKS oplyser, at der skal investeres omkring 2 mio.kr til vekslerstationens primærside, svarende til kr/gj årsvarmebehov. Dette beløb skal beregnes endeligt af VEKS. Hvis beløbet overstiger kr/tj/år, vil GV skulle godtgøre VEKS det overstigende beløb. VEKS skal investere omkring 8 mio.kr for at tilvejebringe ekstra spidslast til projektet. Denne kapacitet skal tilvejebringes af VEKS i et andet projekt, men omkostningen er indregnet i den samfundsøkonomiske analyse, da den skal bæres af dette projekt for Ejby Industriområde. Investeringer i vekslerstationernes sekundærside, der afholdes af GV Anlægsoverslag for vekslerstationens sekundærside med elinstallationer, pumper og et trykholdningsanlæg mv er anslået til 3 mio.kr. Investeringer i fjernvarmenet, der afholdes af GV Anlægsoverslaget i det samlede fjernvarmenet inkl. stikledninger er baseret på nedenstående enhedspriser, der er baseret på Rambølls erfaringer fra anlægsarbejder i området. Anlægsomkostningen for entrepriseudgiften er tillagt 32 % for at tage højde for uforudsete udgifter (15 %) og projektering, tilsyn og administration (15 %). Den gennemsnitlige enhedspris er vurderet af Rambøll efter en gennemgang af traceet, hvor der er taget højde for de lokale forhold. Der er regnet med, at priserne i gennemsnit vil være reduceret 10 % i forhold til Rambølls erfaringspriser for ledninger i store veje, da der er gode pladsforhold i området. I byggemodningsområdet regnes med 25 % reduktion. Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Længde Middel pris Entreprise. +32,25% I alt m kr/m kr kr kr DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN I alt ledn Stik I alt net Længder og dimensioner er bestemt ved en hydraulisk simulering af et nyt net med distributionsledninger og stikledninger. Overslaget indeholder således investeringer til stik til alle potentielle kunder. Der er som udgangspunkt regnet med et stik til hver ejendom. Det må påregnes, at nogle ejendomme har flere naturgaskedler på matriklen. I de tilfælde vil GV skulle forhandle med kunden om en hensigtsmæssig tilslutning, herunder med interne ledninger i bygninger. Hvis der er flere

25 21 naturgaskedler på ejendommen, og der skal etableres en tilslutning til hver kedel, stiger investeringen i fjernvarmestik og kundeinstallationer, men til gengæld sparer kunden alternative investeringer i naturgaskedler. Den tekniske levetid af fjernvarmeledningerne anslås til 60 år med normalt vedligehold, men der regnes på den sikre side med scrapværdi for fjernvarmeledningerne svarende til en teknisk/økonomisk levetid på 40 år. Investeringer i brugerinstallationer, der afholdes af GV Anlægsomkostninger for kundeinstallationer er baseret på erfaringstal og beregnet som vist i nedenstående tabel. Kundeinstallationen inkluderer anlægsarbejder og installationer til de anlæg, som skal etableres hos kunden til veksling af varme og produktion af brugsvand, der alt andet lige erstatter en eksisterende naturgaskedel. Investeringer i centralvarmeanlæg er således ikke inkluderet. Udgangspunktet er det estimerede årlige varmeforbrug og en benyttelsestid på timer svarende til gennemsnit for de eksisterende kunder til at fastlægge den tilsluttede kapacitet i kw. Ud fra denne kapacitet er med en formel beregnet den anslåede entrepriseudgift for den komplette fjernvarmeinstallation. Dertil lægges et tillæg på 25 % til dækning af uforudsete omkostninger, projektering, tilsyn og administration. Desuden tillægges et anslået beløb til afpropning af gasstik. Beløbet er ca for en villa. Det er større for større kunder der skal afkobles, men mange kunder vil ikke skulle afkobles, da der fortsat vil være behov for naturgas til kogebrug og procesformål mv. Det er anslået, at den tilsvarende installation for en kondenserende naturgasinstallation vil koste 70 % mere end fjernvarmeinstallationen. For kunder med et varmebehov under 50 MWh/år regnes med, at der kan installeres en standard installation for fjernvarme og naturgas til en pris på hhv kr. og kr. Der regnes med scrapværdi for fjernvarmeunderstationer svarende til en levetid på 25 år. Der regnes med scrapværdi for naturgasinstallationer svarende til en levetid på 20 år. Da der er tale om erhvervsbyggeri, er behovet meget svingende, og det er i forhold til HMN s oplysninger om det samlede naturgasbehov i området forudsat, at en væsentlig del af naturgasbe- Varmebehov Benyttelses tid Kapacitet Fjernvarme installation Naturgas installation Varmepumpe installation I alt I alt I alt MWh/år h kw kr kr kr Varmeafsætning Varmebehov Varmebehovet er beregnet på grundlag af BBR registrets oplysninger om opvarmet areal samt enhedsforbrug fra Rambølls database, der tager højde for bygningernes anvendelse, alder og tidspunkt for evt. renovering. For den markant største varmeforbruger i området er forbruget baseret på oplyst behov. Enhedsforbruget er desuden afstemt i forhold til erfaringer fra tilsvarende projekter.

26 22 hovet går til procesforbrug på enkelte større procesindustrier. Der er således regnet med et gennemsnitsbehov på kun 92 kwh/m 2 for eksisterende bebyggelse. Varmebehovet vil skulle justeres i takt med, at GV besøger kunderne og indhenter oplysninger om forbrug og energianlæg. Det antages, at der opnås tilslutning til nettet svarende til 90 % af varmebehovet i løbet af 5 år hvorefter behovet regnes konstant. Denne tilslutningstakt skulle være rimeligt på den sikre side i forhold til de erfaringer, der er fra tilsvarende projekter, hvor fjernvarmen tilbydes på konkurrencedygtige vilkår uden tilslutningsomkostninger, og hvor en stor del af varmebehovet er fordelt på relativt få større bebyggelser. Nettab Nettab fremgår af nedenstående tabel. Nettab for fjernvarmenet inkl. stik Dimension Længde Enhedstab Varmetab m kwh/m/år MWh/år DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN I alt Forudsætninger: Middel Tf 90 oc Middel Tr 40 oc Jordtemperatur 8 oc Twinrør op til DN150, ekstra isolerde rør over DN150 Net dimensionering Ved dimensioneringen er forudsat, at trykket holdes under 10 bar og, at afkølingen i design situationen er 40 grader. Stikledninger er dimensioneret ud fra den gennemsnitlige benyttelsestid, men bør dog redimensioneres, når det endelige forbrug og afkøling kendes. Hovedledningen fra Vestforbrænding til området øst for ringvejen er valgt opdimensioneret til DN250. Dimensionen DN200 vil også kunne overføre kapaciteten, men i så fald vil enkelte ledninger skulle opdimensioneres for at tage højde for det større tryktab. Disse forudsætninger er rimeligt på den sikre side til brug for den økonomiske analyse.

27 23

28 24 Økonomiske data Selskabs- og brugerøkonomiske data Der regnes med følgende forudsætninger vedr. energipriser: Prisprognose fra VEKS iht. budget og langtidsprognose VEKS yder 100 % rabat på den faste afgift til nye kunder i de 5 første år. GV's priser stiger iht. GV's budget Naturgasprisen til slutforbrugere stiger i realpriser som Energistyrelsens prognose for samfundsøkonomisk pris Derved fås en prisfremskrivning i faste priser som vist nedenfor. Brændselsprisfremskrivning VEKS prognoser Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 96,17 100,66 100,48 94,45 95,36 97,62 100,22 102,94 105,87 108,93 112,01 115,13 118,37 144,16 i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 17,17 22,32 21,27 22,08 21,64 21,59 22,02 22,46 22,91 23,37 23,84 24,31 24,80 29,06 I alt, VEKS pris i løbende priser iht. budget kr/gj 113,34 122,98 121,75 116,53 117,00 119,21 122,24 125,40 128,78 132,30 135,85 139,44 143,17 173,22 VEKS budget og Variabel puljepris kr/mwh i faste priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/mwh I alt, VEKS pris i faste priser kr/mwh Samlet variabel produktionspris inkl. eventuelle egne kedler kr/mwh GV langtidsbudget i løbende priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw GV prognose for abonnementsafgift kr/stk GV langtidsbudget i faste priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw GV prognose for abonnementsafgift kr/stk Index VEKS prisindeks for realprisstigninger 1,00 1,06 1,03 0,97 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,03 GV prisindeks iht. langtidsbudget for nye kunder 1,00 1,00 0,96 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,06 Det ses, at realprisstigningen for VEKS, GV og naturgas frem til 2033 er hhv. 3 %, -3 % og 6 % VEKS og GV s model regner med en inflation, som samlet set svarer til en prisstigning på 50 % i løbende priser over 20 år Desuden regnes med følgende: Projektadministration, svarende til kr/år i de 4 første år Vedligeholdelse af ledningsnet, 1 % af afholdt investering Marginal driftsudgift af ledningsnet og produktionsanlæg, 15 kr/mwh Marginal administration af nye kunder: 300 kr/kunde/år og 3 kr/mwh Kompensation til HMN: omkostninger til afpropning af gasledninger, hvor det er aktuelt. Der regnes med kr/stik i kundeinstallation i gennemsnit. Fjernvarmeinvesteringer afskrives over 30 år. Brugerøkonomiske data Der regnes med følgende D&V-udgifter til individuelle produktionsanlæg og kundeinstallationer, som skal afholdes af kunderne: D&V af fjernvarmeunit over 20 år: 400 kr/installation/år + 10 kr/mwh D&V af produktion og naturgasinstallation over 20 år: kr/installation/år + 40 kr/mwh Det antages, at naturgaskedler udskiftes jævnt med 5 % pr år og, at den gennemsnitlige virkningsgrad derved stiger jævnt fra 85 % til 95 % i løbet af 20 år. Dette er under hensyntagen til, at de typiske kunder har en relativ høj returtemperatur, så kondenseringen ikke kan udnyttes fuldt ud i praksis. Samfundsøkonomiske brændselsudgifter Der benyttes Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 med efterfølgende ændringer september De marginale omkostninger er baseret på VEKS model for samfundsøkonomiske analyser, som er udviklet af Rambøll. Den fremgår af det eksterne bilag 3.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere