Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken"

Transkript

1 NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken Dette notat omfatter en kortfattet redegørelse for to mulige tiltag i krydset Ballerup Byvej/ Lautrupparken. Formålet med tiltagene er, at forbedre kapaciteten i krydset som helhed, men især for højresvingende trafik fra Lautrupparken. Baggrund. I forbindelse med projektet Signalstrategi i Ballerup Kommune skal Rambøll udarbejde et såkaldt stamblad for ovenstående kryds. Stambladet skal indeholde konklusioner fra observationer og tællinger i krydset, samt forslag til mulige forbedringer med fokus på fremkommelighed. Sideløbende er Rambøll blevet bedt om at vurdere en mulig løsning i krydset, med bundet højresving fra Lautrupparken mod Ring 4. Løsningen skal forbedre afviklingen af de højresvingende i eftermiddagsmyldretiden, hvor trafikken ud fra Lautrupparken er størst. Bundet højresving kræver et relativt stort geometrisk indgreb i krydset. På baggrund af observationer vurder Rambøll et stort kapacitetspotentiale, blot ved ændring af signalprogrammet (uden geometriske ændringer). Rambøll er på den baggrund blevet bedt om at vurdere mulige kapacitetsforbedringer ved hhv. en geometrisk løsning (bundet højresving) og en signalteknisk løsning (signalprogram). Metode. Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at anvende VISSIM til vurdering af kapaciteten i de to løsninger. Der anvendes derfor følgende metode: - Der er gennemført krydstælling i morgenmyldretiden og eftermiddagsmyldretiden d. 9/ Der er foretaget besigtigelse af krydset i morgenmyldretiden og eftermiddagsmyldretiden d. 11/ Eksisterende signaldokumentation er gransket. - Der er udarbejdet et oplæg til et nyt program 2 i styreapparatet for begge løsninger. Rambøll Danmark A/S CVR NR /11 Medlem af FRI

2 - På baggrund af de 2 oplæg, er der foretaget en kvalitativ kapacitetsvurdering med baggrund i Rambølls erfaringer inden for dette felt. - Ud fra kapacitetsvurderingen er der anbefalet valg af løsning. Info om signalanlægget i krydset. Det eksisterende signalprogram i eftermiddagsmyldretiden fremgår af bilag 1 (program 2 med/uden anmeldelse af b-fodgængere samt oversigtsplan). Anlæggets omløbstid er 80 sek. Om eftermiddagen indkobles en venstresvingspil fra Malmparken på 6 sek. (B2v). Fodgængere på tværs af Ballerup Byvej (b-fodgængere) skal anmelde via trykknap. Når b-fodgængere anmelder får Lautrupparken (B1) 17 sek. grønt, når b-fodgængerne ikke anmelder, får B1 8 sek. grønt. I eftermiddagsmyldretiden er der fodgængere i % af omløbene. Signalanlægget er samordnet med krydset Ballerup Byvej/Metalbuen. Det skulle også være samordnet med Chokoladekrydset, men denne samordning fungerer ikke i praksis jf. besigtigelserne. Beskrivelse af løsning 1, signaltekniske ændirnger. Se bilag 2, program 2 med signaltekniske ændringer. Besigtigelse i krydset viser at grøntidsfordelingen ikke harmonerer med den trafik der er i krydset. Dette kommer både til udtryk i morgenmyldretiden, og særligt i eftermiddagsmyldretiden. Det vurderes, at der kan flyttes 10 sek. grønt fra A-retningen til B-retningen, uden at det vil gå ud over trafikafviklingen i A-retningen. Samordning med signalanlægget ved Metalbuen gør, at trafikken fra Metalbuen ankommer til krydset kort inden der bliver grønt for A-retningen. Efter ca. 22 sek. er bølgen fra Metalbuen afviklet, og der kommer ingen, eller kun meget få biler herefter. Det vil sige, at anlægget i dag holder grønt i A-retningen i 10 sek. uden der er nævneværdig trafik på Ballerup Byvej. Trafikken fra Chokoladekrydset ankommer mere tilfældigt, men også herfra er der overskuds grøntid for A-reningen. Det vurderes samtidig, at venstresvingspilen B2v ikke er nødvendig. Der er omløb med venstresvingskø fra Malmparken, men det vurderes, at de venstresvingende kan afvikles i mellemtiden mellem B og A-retningen. Ved at flytte 10 sek. grønt fra A til B-retning, og samtidig fjerne venstresvingspilen B2v, kan B-retningens grøntid blive 41 sek. altså 24 sek. længere end i dag. Ved at etablere cykelsignal for B1-retningen (CyB1), kan der etableres en grøn højresvingspil (B1h) på 14 sek. Med denne løsning, vil de højresvingende kunne afvikles konfliktfrit i 14 sek. i hvert omløb. Man kan evt. vælge at beholde B2v - dog med trafikstyring således, at den kun indkobles, hvis der er risiko for at venstresvingskøen nærmer sig krydset ved Industriparken. 2/11

3 Vurdering af kapacitet ved løsning 1. I dag afvikles der ca. 7 højresvingende biler pr. omløb i retning mod vest. Dette medfører en lang kø af højresvingende, der i perioder strækker sig ned til krydset ved Borupvang. Ved en grøntid på 41 sek. hvoraf 14 sek. er med grøn pil, vurderes at der pr. omløb, kan afvikles 7 biler i de første 17 sek. og 12 biler i de resterende 24 sek. svarende til 1 bil pr. 2. sek. Det vil sige, at kapaciteten for de højresvingende pr. omløb er rigelig til at afvikle den nuværende trafik, og højresvingskøen vil dermed forsvinde. Der vil desuden være overskud til at afvikle flere højresvingene, for eksempel hvis tilstrømningen af trafik fra Borupvang bliver større. Hvis cykler trafikstyres, som fodgængerne er i dag (grønt ved anmeldelse), vil der være omløb, hvor der ikke vil være grønt for fodgængere og cykler. I disse omløb vil der være grøn højrepil i alle 41 sek. Det vurderes at ovenstående tiltage vil løse afviklingsproblemet med de højresvingende mod vest. Det anbefales endvidere at trafikstyre flere af grupperne således, at overskydende grøntid kan skubbes til næste fase. Trafikstyringen skal dog holdes inden for omløbet, så samordningen bevares. Beskrivelse af løsning 2, geometriske ændringer. Se bilag 3, program 2 med signaltekniske og geometriske ændringer. Den foreslåede geometriske ændring, består af et bundet højresving (B1H) fra Lautrupparken mod vest med en såkaldt fange-ø løsning. Det svarer til løsningen i Chokoladekrydset for højresvingende trafik mod vest, dog kun med ét spor her. Løsningen medfører, at cyklister og fodgængere i retning mod Malmparken fra Lautrupparken skal krydse Ballerup Byvej i to tempi. Først skal de krydse højresvingsbanen for det bunde højresving (CyA3, ah), dernæst skal de krydse Ballerup Byvej (CyB1, bh, bg, bf). Det anbefales, at flytning af grøntid fra A-retning til B-retning, som beskrevet ovenfor, også gennemføres ved denne løsning. Fordelen ved denne løsning er, at i al den tid der er grønt for B-retningen, vil der være grøn højrepil (bundet) i retning mod vest. Det vil sige, at der vil være konfliktfrit højresving for biler i 41 sek. I den fase hvor der er grønt for A-retningen, er der også grønt for cykler og fodgængere til fange-ø en. Ulempen er, at cykler der kører ud på fangøren i starten af grøntiden, får et ophold på ca. 30 sek., før der bliver grønt til krydsning af Ballerup Byvej. En anden ulempe e, at cykler og fodgængere (særligt cykler), der ankommer for sent til at kører ud på fange-ø en, skal vente i 60 sek. før der bliver grønt igen. Men da de kan se, at der er grønt for krydsning af Ballerup Byvej, vil der være risiko for, at nogle cyklister (og evt. fodgængere) vil tage chancen og køre over for rødt til fange-ø en. Dette kan dog afhjælpes ved at lave et overlap i cyklernes grøntid mellem grønt for fangeø og grønt for Ballerup Byvej (grøn bølge). Dette vil dog koste for grøntiden for de højresvingende (B1H). Det vil medføre at B1H s grøntid reduceres med ca. 14 sek. til 27 sek. Der er ydermere den mulighed at etablere 2 højresvingsspor. Derved reduceres grøntidsbehovet med 50 %, hvilket giver endnu mere kapacitet. Dette vurderes dog som overflødigt. 3/11

4 Vurdering af kapacitet ved løsning 2. Som ved løsning 1, vil alene en flytning af grøntiden hjælpe på trafikafviklingen for højresvinget. Ved at højrevsinget er bundet, øges kapaciteten yderligere, da de højresvingende ikke skal holde tilbage for cykler og fodgængere. De 41 sek. grønt for de højresvingende vil med 1 bil pr. 2 sek. afvikle ca. 20 biler pr. omløb. Dette vurderes, at være rigeligt til at afvikle den nuværende trafik, og højresvingskøen vil dermed forsvinde. Selv hvis grøntiden reduceres til 27 sek. i fald der ønskes grøn bølge for cykler på tværs af Ballerup Byvej, vil der afvikles ca. 13 biler pr. omløb, hvilket også vurderes at være nok til at afvikle de højresvingende. Anbefaling. I forbindelse med anbefaling af løsning, er Rambøll blevet bedt om at se bort fra økonomi, og således udelukkende tage stilling til selve trafikafviklingen. Det vurderes, at begge løsninger vil forbedre trafikafviklingen tilstrækkeligt til, at højresvingskøen forsvinder. Uanset om der etableres grøn bølge for cykler mod Malmparken eller ej (i løsning 2), så er der mere kapacitet for de højresvingende i denne løsning end i løsning 1. Så isoleret set, vil løsning 2 have den største kapacitet for de højresvingende. Løsningen medfører dog nogle ulemper for cykler og fodgængere som beskrevet. Det bundne højresving i løsning 2, låser dog krydset mere end løsning 1 i forhold til krydsets samlede optimering for trafikafviklingen. Den tid der går til mellemtid for højresvinget sammen med cykler og fodgængeres afvikling i to tempi, giver mindre flexibilitet og mindre mulighed for trafikstyring af de enkelte grupper. Ønskes en løsning med størst mulig kapacitet for de højresvingende, så er det løsing 2 der skal vælges. Ønskes en løsning der løser dagens problem for de højresvingende, samt giver større flexibilitet i forhold til at forbedre trafikafviklingen generelt i krydset, er det løsning 1 der skal vælges. Anlægsoverslag. Nedenfor er et groft anlægsoverslag for de to løsninger. Anlægsoverslaget er givet på baggrund af det fremsendte projektmateriale fra Ballerup Kommune, samt Google Maps. Der er således ikke skitseret på løsninger, eller hentet yderligere materiale til brug fo anlægsoverslaget. 4/11

5 Løsning 1, signaltekniske ændringer. Løsningen omfatter: - Omprogrammering - Montering af signaler (grøn højresvingspil, cyklistsignaler) - Montering af lav galgemast - Kabelarbejde - Detektering af cykler I alt ca kr. Løsning 2, geometriske ændringer Løsningen omfatter: - Ny vejkasse (1 spor) - Kantsten - Fange-ø - Afmærkning - Trækrør - Ændring af signalanlæg - Ændring af belysning I alt ca kr. - Der er ikke medregnet økonomi i forbindelse med arealerhvervelse. - Der er ikke regnet med økonomi i forhold til flytning af vejskabe på hjørnet (sv), kun til flytning af styreapparat. 5/11

6 Bilag 1 Eksisterende program 2 med/uden anmeldelse af b-fodgængere samt oversigtsplan. 6/11

7 7/11

8 8/11

9 9/11

10 Bilag 2 Program 2 med signaltekniske ændringer. 10/11

11 Signalgrupper grøntider Nr.: Bet.: min max 1 A A CyA CyA A2F 6 B B B2' 9 af ag bf bg bh A2v 15 B2v 16 B1h CyB B1H 19 CyA3 20 ah Faste tider: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Rettet Program 2. Tidsstyret Dato/sign. Ballerup Byvej/Lautrupparken Eftermiddagsprogram a Signalteknisk ændring - forslag 1 Omløbstid: 80 sek. b c Signaturer Dato: Udført af: Kontrol: Rød Signalgruppeplan Gul Styreapparat XXX Tegning nr.: Blad: Grøn Anlæg nr. xxx xx Side 2 af 4

12 Bilag 3 Program 2 med geometriske ændringer. 11/11

13 Signalgrupper grøntider Nr.: Bet.: min max 1 A A CyA CyA A2F 6 B B B2' 9 af ag bf bg bh A2v 15 B2v 16 B1h 17 CyB B1H CyA ah 19 Faste tider: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Program 2. Tidsstyret Dato/sign. Ballerup Byvej/Lautrupparken Eftermiddagsprogram a Geometrisk ændring - forslag 2 Omløbstid: 80 sek. b c Rettet Signaturer Dato: Udført af: Kontrol: Rød Signalgruppeplan Gul Styreapparat XXX Tegning nr.: Blad: Grøn Anlæg nr. xxx xx

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Signalstrategi 3-9 BILAG 3 NOTAT OM LAUTRUPOMRÅDET

Signalstrategi 3-9 BILAG 3 NOTAT OM LAUTRUPOMRÅDET Signalstrategi 3-9 BILAG 3 NOTAT OM LAUTRUPOMRÅDET NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Signalbegreber og Vejregler. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Signalbegreber og Vejregler. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Signalbegreber og Vejregler Signalbegreber og Vejregler Kært barn har mange navne Trafiksignal (officiel term) Gadesignal Signalanlæg Lyssignal Signalkryds Trafiklys Lyskryds Lyskurv Nomenklatur for vejsignaler

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Tegningsbilag Signalanlæg Holstebro N. Holstebromotorvejen Holstebro N - Aulum. September 2016

Tegningsbilag Signalanlæg Holstebro N. Holstebromotorvejen Holstebro N - Aulum. September 2016 Tegningsbilag 6714.700 Signalanlæg Holstebro N Holstebromotorvejen Holstebro N - Aulum September Side 1 af 1 H67 Holstebro - Vejle H6714 Holstebro N - Aulum 6714.700 Signalanlæg Holstebro N. 06.07.. Tegn.nr.

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2014 Punkt 6, bilag 1 Projektering af busfremkommelighedstiltag for linje 200S Projektbeskrivelse NOTAT 18. december 2013 ph/tak 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Styreblok 1A. A1cy. Styreblok 2. Styreblok 3

Styreblok 1A. A1cy. Styreblok 2. Styreblok 3 Styrelok 1B Styrelok 1A A1y ag af A1y ag af A1y A1L A1y A1L A2 A2y A2 A2h Styrelok 2 A1y ag af A1y A1L A1V Styrelok 3 BH BV A2h - Såfremt A2y er anmeldt indkoles styrelok 1B i starten af omløet, hvorefter

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise Signalanlæg ved Borgdalevej. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. Maj 2013

Tegningsbilag. Entreprise Signalanlæg ved Borgdalevej. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. Maj 2013 Tegningsbilag Entreprise 25.00 Signalanlæg ved Borgdalevej Herning Aarhus >>> Hårup Låsby Maj 2013 25.00 Signalanlæg ved Borgdalsvej Tegningsfortegnelse 0.0.2013 Tegn.nr. Tegning Mål Rev. Dato Bem. 25-4501

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

Gode signaler for en sikkerheds skyld

Gode signaler for en sikkerheds skyld Gode signaler for en sikkerheds skyld Af Lars Bo Frederiksen, Center for Trafik, Københavns Kommune, larfre@tmf.kk.dk Claus Rosenkilde, Center for Trafik, Københavns Kommune, claros@tmf.kk.dk I Københavns

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SIGNALSTRATEGI

BALLERUP KOMMUNE SIGNALSTRATEGI Til Ballerup Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 BALLERUP KOMMUNE SIGNALSTRATEGI BALLERUP KOMMUNE SIGNALSTRATEGI Revision 2 Dato 2015-08-18 Udarbejdet af NICH Kontrolleret af JPL Godkendt af

Læs mere

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal.

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal. SIGNALOPSTILLING SIGNALTYPER Pilsignal 3-lys 1-lys Cykelsignal 3-lys 3-lys pil 1-lys pil Hovedsignal 3-lys 2-lys - minusgrønt Fodgængersignal 2-lys lydsignal Bussignal 3-lys 2-lys SIGNALSIGNATURER MASTER

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling For mindre anlæg H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal Trafikteknisk notat 5104not003, Rev. 1, 25.04.2014 Udført: MAP Kontrolleret: LJE Side 1 1. Indledning Vejdirektoratet

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

Signalanlæg. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V. juni 2013

Signalanlæg. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V. juni 2013 Tegningsbilag ENTREPRISE H0.1.7 Signalanlæg H0.1 Rampeombygning, 2 Skanderborg V juni 2013 H0 ØSTJYSKE MOTORVEJ H0.1 RAMPEOMBYGNING, 2 SKANDERBORG V H0.1.7 Signalanlæg, tegningsfortegnelse 10.0.2013 Tegn.nr.

Læs mere

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4 nr.: Kommune: Rødovre Rødovre Parkvej/Brandholms Alle () Nyt eller allerede foreslået tiltag Der er i dag busstyring af signalanlægget ved Brandholms Alle, men denne vurderes at kunne udvides med mere

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Bundet venstresving forbedrer trafiksikkerheden. Winnie Hansen, Søren Underlien Jensen og Thomas Skallebæk Buch

Bundet venstresving forbedrer trafiksikkerheden. Winnie Hansen, Søren Underlien Jensen og Thomas Skallebæk Buch Bundet venstresving forbedrer trafiksikkerheden Winnie Hansen, Søren Underlien Jensen og Thomas Skallebæk Buch Oversigt Baggrund og formål Litteraturstudie Før-efter ulykkesevaluering Fremgangsmåde Resultater

Læs mere

Trafikplan for Erhvervskvarteret

Trafikplan for Erhvervskvarteret Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 Bilag - Anlægsoverslag Herlev Kommune, 2015 Udarbejdet af: Torben Arge Vognsen Kontrolleret af: Trine Fog Jakobsen Godkendt af: Trine Fog Jakobsen Dato: 23.10.2015

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog BILAG 5 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) var der enighed om at forbedre rejsetiden

Læs mere

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN WWW.RAMBOLL.COM INDHOLD Baggrund Nuværende trafik Trafikken i fremtiden Tiltag Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem

Læs mere

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Trafiksikkerhed Uheldsanalyser og forebyggelse Konfliktpunkter Konfliktpunkter i knudepunkter Kryds Rundkørsel 32 konflikter bil-bil 4 konflikter bil-bil 24 konflikter bil-fodgænger 36 konflikter cykel-bil

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6 KØBENHAVNS KOMMUNE, CENTER FOR TRAFIK GRØNDALS PARKVEJ IDÉSKITSER TIL STIKRYDSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle

Læs mere

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse NOTAT 25. juni 2013 mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Anbefaling... 4 3 Eksisterende forhold... 4 3.1 Stiforhold... 5 3.2 Kollektiv

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Signalanlæg. H14 Helsingør København >>> Rampekrydsombygning TSA 7, Kokkedal MAJ 2014

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Signalanlæg. H14 Helsingør København >>> Rampekrydsombygning TSA 7, Kokkedal MAJ 2014 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H14.18.76 Signalanlæg H14 Helsingør København >>> Rampekrydsombygning TSA 7, Kokkedal MAJ 14 H14 Helsingørmotorvejen H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal H14.18.76 Signalanlæg,

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Anlægsarbejde på Vesterbrogade. www.kk.dk/vejpladspark Signalgruppeplaner 3 Vedrørende aflevering og videregivelse 3 Forbedring af retningslinjer 3

Læs mere

HOLMENS KANAL OPTIMERET TRAFIKAF- VIKLING

HOLMENS KANAL OPTIMERET TRAFIKAF- VIKLING Til Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Dato April, 2014 HOLMENS KANAL OPTIMERET TRAFIKAF- VIKLING Side 1 Revision 02 Dato 11-04-2014 Udarbejdet af RL, JPL, CM Kontrolleret af LJ CM Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Notat Dato: 29.03.2019 Projekt nr.: 1010242 T: +45 2880 4964 E: jeli@moe.dk Projekt: Hvidovre Hospital Emne: Notat nr.: 1 Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Rev.: 0 1 Formål og baggrund

Læs mere

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll FRA GOD TIL VERDENS BEDSTE!? TORVEGADE/ KNIPPELSBRO 38.600 CYKLER 27.300 BILER DRONNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej. Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK KAPACITETSVURDERING RINGSTED OUTLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Forudsætninger 4 3.1

Læs mere

Gladsaxe Ringby. Gladsaxe Kommune. Projektforslag_Beskrivelse. 16. september Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference :

Gladsaxe Ringby. Gladsaxe Kommune. Projektforslag_Beskrivelse. 16. september Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference : Gladsaxe Kommune Gladsaxe Ringby 16. september 2015 Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference : 22.1446.01 Udarbejdet af : Jesper Lillelund, Dennis Bjørn Pedersen Godkendt af : Peter Grinsted

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

RAPPORT PROJEKT NR BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTNUMMER

RAPPORT PROJEKT NR BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTNUMMER PROJEKTNUMMER 22.2814.01 PROJEKT NR. 001303 BUSFREMKOMMELIGHED 3A BLEGDAMSVEJ PROJEKTFORSLAG TEKNISK PROJEKTBESKRIVELSE SWECO DANMARK A/S Københavns Kommune DKJELS Sweco Ændringsliste VER. DATO ÆNDRINGEN

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3

Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Samspillet DK PTV UGM 2015 mellem vejtrafik og letbane på Ring 3 Morten Hedelund COWI A/S 1 Baggrund Etablering af en Letbane på Ring 3 i København Fakta: Længde: 27 km Antal stationer: 27 Køretid: 55

Læs mere

Anlæg og. Drift. kryds. Udført: MWE/EG. Kontrolleret:

Anlæg og. Drift. kryds. Udført: MWE/EG. Kontrolleret: Vejdirektoratet Anlæg og Drift H05011 Rampeombygning, 65 Kolding S Signalanlæg, Tankedalsvej. Rampek kryds Trafikteknisk beskrivelse 4993not001, Rev. 2, 03.06.2014 Udført: MWE/EG Kontrolleret: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

0 Indholdsfortegnelse

0 Indholdsfortegnelse UDKAST Dragør Kommune Etablering af nyt signalreguleret fodgængerfelt på Kirkevej Analyse og anlægsoverslag NOTAT 04. august 2014 TAK/AG/SB 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 1 1

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven.

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven. Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 23. februar 2017 1 Sagsnr.: 17/5675 Analyse af trafikken ved Slotshaven Introduktion I forbindelse med etablering af nye boliger samt udbygning af VUC, er Vej og Trafik blevet

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN NOVEMBER 2012 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER

Læs mere

Fremkommelighedsanalyse

Fremkommelighedsanalyse Næstved Kommune NOTAT 11. oktober 2018 MS/LRM/TVO Bilag til Trafiksikkerhedsplan Indhold 1 Indledning... 3 2 Vejstruktur...4 Trafikbelastning... 4 3... 6 Rådmandshaven... 6 3.1.1 Dobbeltkryds Slagelsevej/Karrebækvej

Læs mere

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE Signalanlæg Slagelse Omfartsvej. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej JANUAR 2013

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE Signalanlæg Slagelse Omfartsvej. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej JANUAR 2013 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE 12710.700 Signalanlæg Slagelse Omfartsvej 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej JANUAR 2013 127 Slagelse Omfartsvej 12710.700 Signalanlæg Slagelse Omfartsvej Tegningsfortegnelse,

Læs mere

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Signalarbejder. H50 Frøslev Kolding >>> H05011 Rampeombygning, 65 Kolding S JUNI 2014

TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H Signalarbejder. H50 Frøslev Kolding >>> H05011 Rampeombygning, 65 Kolding S JUNI 2014 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H05011.76 Signalarbejder H50 Frøslev Kolding >>> H05011 Rampeombygning, 65 Kolding S JUNI 2014 H50 Frøslev Kolding H05011 Signalanlæg ved TSA 65 Tankedalsvej H05011 Signalanlæg,

Læs mere

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem

MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem MOTION i Valby adaptivt signalstyresystem Forfattere: civilingeniør Torben Abildgaard Knudsen, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) civilingeniør Peter Bäcker Hansen, Københavns Kommune, Vej & Park civilingeniør

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Konfliktmatrix Sikkerhedsmatrix

Konfliktmatrix Sikkerhedsmatrix Konfliktmatrix Signalgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. Navn A1 A2 B1 B2 af ag f g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A1 - X X X X 2A2 X X X X 3B1 - X X 4B2 X X 5af - 6ag 7f - 8g 9-10 - - - - - FRA GRØNT X = konflikt

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev. 0 4. marts 2015 tfk/jvl/brj 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Opsummering

Læs mere

ANALYSE AF RØD- OG GULKØRSLER INDHOLD. 1 Baggrund 2

ANALYSE AF RØD- OG GULKØRSLER INDHOLD. 1 Baggrund 2 ÅRHUS KOMMUNE ANALYSE AF RØD- OG GULKØRSLER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RESULTATER OG METODE - FØRUNDERSØGELSE INDHOLD 1 Baggrund 2 2

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA REBILD KOMMUNE HOBROVEJ I STØVRING TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1 Trafikgrundlag

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Fastlæggelse af sikkerhedstider i signalanlæg

Fastlæggelse af sikkerhedstider i signalanlæg Fastlæggelse af sikkerhedstider i signalanlæg Program for Workshoppen: Indledning og rammesætning af workshoppen 3 korte indlæg: Hvorfor behov for bedre grundlag for fastlæggelse af sikkerhedstider? (Baggrund

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Ombygning af Malmparken

Ombygning af Malmparken KMB BY, ERHVERV OG MILJØ Kopi til: Carsten Riis, Steen Pedersen, Trine Baarstrøm Dato: 29. juni 2018 Tlf. dir.: 4175 0128 E-mail: twe@balk.dk Kontakt: Tina Wexøe Ertbjerg Sagsid: 05.13.00-Ø34-1-16 Ombygning

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving. Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra Svanemøllegruppen

00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving. Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra Svanemøllegruppen Bilag 2.3!!$* " +,-! Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam Projekt- og byggeleder Jan Aagaard 00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Til Københavns Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE PROJEKTFORSLAG BUSGADE VED NØRREBRO STATION

Til Københavns Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE PROJEKTFORSLAG BUSGADE VED NØRREBRO STATION Til Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE PROJEKTFORSLAG BUSGADE VED NØRREBRO STATION KØBENHAVNS KOMMUNE BUSGADE VED NØRREBRO STATION Revision 3 Dato 04-09-2013

Læs mere