Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:"

Transkript

1 Salgsopstiling Beskrivelse: Foretningsejendom isdr.felding Centraltbeliggendeforetningsejendom isdr.felding.ejendommenrummerialt197kvm erhvervsarealieetplan.opførti1975ibruntmurværkmedeternitagogover personalerum erderbuiltup-tagmedtagpap.beliggendenærbymidtenmedgode tilkørselsogparkeringsforholdforanejendommen.bagvedejendommenerderetareal medgræsplæneogetpersonale-parkeringsareal. Indretning:Stortbutikslokale,kontor/møderum,arkivrum,melemgangmedgarderobe, teknikrum,kantinemedtekøkkenogpersonalerum medtoiletoghåndvask. Ejendommenerbeskadigetvedindbrud.Fåskadesrapportvedejendomsmægler. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler:EbbeGeorgiAndersen Version2.2 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

2 Centraltbeliggendeforetningsejendom isdr.felding.ejendommenrummerialt197kvm erhvervsarealieetplan.opførti1975ibruntmurværkmedeternitagogoverpersonalerum erderbuiltup-tagmedtagpap.beliggendenær bymidtenmedgodetilkørselsogparkeringsforholdforanejendommen.bagvedejendommenerderetarealmedgræsplæneogetpersonale-parkeringsareal. Indretning:Stortbutikslokale,kontor/møderum,arkivrum,melemgangmedgarderobe,teknikrum,kantinemedtekøkkenogpersonalerum medtoiletoghåndvask. Ejendommenerbeskadigetvedindbrud.Fåskadesrapportvedejendomsmægler. Version2.2 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1a

3 Ejendomsdata: Ejendommen Ejendomstype: Vila,1fam. Måbenytestil: Foretningsejendom Ifølge: Vurderingsmeddelelse Kommune: Herning Matr.nr.: 2BDNørelandet,Sdr.Felding Zonestatus: Byzone Vand: Ofentlig Vej: Ofentlig Kloak: Ofentlig Varmeinstalation: Fjernvarme Opført/ombyggetår: 1975 Vurderingogejendomsværdiskat O fentligvurderingpr O fentligejendomsværdi: kr. Herafgrundværdi: kr. Evt.ejerboligværdi: Grundlagforejd.værdiskat: Grundskateloftværdi: Arealer Grundarealudgør: 1.150m 2 -herafvej 256m 2 Grundarealifølge: Ejendomsvurdering Hovedbyg.bebyg.areal: 197m 2 Kælderareal: 0m 2 Udnytettagetage: 0m 2 Boligarealialt: 197m 2 Andrebygninger: 0m 2 Bygningsarealifølge: BBR-ejermeddelelse -afdato: Servituter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Tinglystedokumenterom bebyggelse,benytelsem.v.samtbyplanvedtægtnr.4med tilæg. Tilbehør: Deteraftalt,atfølgendetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølger(fabrikat): Øvrigetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølgerikke. Derhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.2 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

4 Forsikringsforhold: Forsikringspræmien,derindgåriejerudgiftenerbaseretpå: SælgersejendomsforsikringhosCodanForsikring Præmiendækkerbrand-oghusejerforsikring,herudoverdækkes: Svamp:Ja Insekt:Ja Rørskade:Ja Forbehold:Evtforbeholdieksist.forsikring:Ingenoplysningerp.t.Denanførtepræmieerfra2013 Andreforholdafvæsentligbetydning: Forbrugsafhængigeudgifter: Årligtvarmeforbrug: Udgiftkr.: Forbrug: Udgiftenerberegnetiår:2014 Ejendommensprimærevarmekilde:Fjernvarme Oplysningernestammerfra:Anslået Bemærk:Forbrugeranslået,dadeteafhængerafanvendelsen. Øvrigeudgiftervedrørendeejendommensdriftogvedligeholdelse: Købergøresopmærksom på,atdervilværeudgiftertilenergi,vand,evt.lovpligtigeeftersynafforsyningsanlæg, evt.andreforbrugsafhængigeforholdsamtløbendevedligeholdelse,ogatdisseudgifterikkefremgårafhverken salgsopstilingensforbrugsafhængigeudgifterelerejerudgifter. Tilstandsrapport/byggetekniskgennemgang,elinstalationsrapportogenergimærkning: Tilstandsrapportogandrebyggetekniskerapporter:Dervilikkebliveudarbejdettilstandsrapport.Dervilikkebliveudarbejdet byggetekniskrapport. Elinstalationsrapport: DervilikkebliveudarbejdetElinstalationssrapport. DervilikkebliveudarbejdetElinstalationsrapport. Energimærkning:Energimærkeerunderudarbejdelse.DervilikkebliveudarbejdetEnergimærke. Version2.2 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

5 Ejerudgift1.år: Pr.år Kontantbehovvedkøb Ejendomsskat Husforsikring Renovation 912 Andreofudgifter 37 Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgiftafskødet Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdt udgiftertil:tinglysningafpantebreve,debitor/kreditorskiftemv.,finansiering,herunderkurssikringog bankgarantistilelsemv.,købersegnerådgivere,herunderjuridiske,finansieleogbyggetekniske. Ejerudgiftialt1år Ejerpantebreveogafgiftspantebreve: Gældudenforkøbesummen: Ingen Beregningafbruto/netopåbaggrundafstandardfinansieringsamtsærligeoplysningerom finansiering: Dergøresopmærksom påatejendomsmæglereniht.lovenikkemåsammenlæggeejerudgiftmedbruto/netoydelse.denangivnebruto/netoydelsenedenforomfatersåledesalenefinansieringsomkostninger.derforskal ejerudgiftenlæggestildenneydelseforatberegnedensamledemånedligeboligudgift.herudovervilderværeforbrugsafhængigeudgifter. Udbetaling:25.000Brutoekskl.ejerudgift1.837md./22.041årNetoekskl.ejerudgift1.529md./18.354årv/27,89% Brutoudgiftenerligmeddensamledeydelseforbundetmedenstandardfinansieringudenfradragogeksklusivejerudgifter,forbrugsafhængigeudgiftersamtløbendevedligeholdelse.Netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefter fradragafskatemæssigtfradrag.daderertaleom enstandardfinansiering,vildenivissetilfældeikkekunneopnås. Standardfinansiering Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategoriefterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbartobligationslånmedfast rente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseretpådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder.beregningsdatoforrealkreditlån: Forrestkøbesummenberegnesetboliglån.Lånetharenløbetidpå30år.Lånetafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsæ testilkurspari,ogrentenfastlæggeshvertkvartalden1/2,1/5,1/8og1/11som dengennemsnitligerenteafde6senesteofentliggjortemånederinationalbankensstatistikfornyeudlåntilboligformåltillønmodtagerem.v.gennemsnitsrentenoprundestilnærmestekvarteprocentogtilægges3procentpoint. Nærværenderentepåboliglånerbaseretpådengennemsnitligerenteiperioden:1/2-1/8 Særligeoplysningerom finansiering:ihenholdtillovom formidlingaffastejendom m.v.måejendomsmæglerenikkeudarbejdeelerladeudarbejdefinansieringsforslag,ligesom ejendomsmæglerenikkemåformidle finansiering. Version2.2 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

6 Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvissebetingelser: Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. 1.års ydelse ÅOP Restløbetid Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Version2.2 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide5

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Udlejningsejendom medcentralbeliggenhed Delvismoderniseretældrebyvilamed112kvm boligareali2plan+20værksted.vilaen eropførti1934ogerirødtmurværkmedeternitagogdelvisnyerepvc-vinduer.siden

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.994

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.994 Salgsopstiling Beskrivelse: DejligmindrevilabeliggendeiStorvordemedkortafstandtilof.transportindkøbm.m. Vilaenharetvindfangmedklinkegulv.Fordelingsganghvorfradereradgangtilalerum. Storlysvinkelstuemedudgangtildejligudestue.Udestuenharflotgranitgulv,termotagog

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Flotogcharmerendebyvila-"næstenpålandet". Flotældrevilapå115kvm i2plan+27kvm muretværksted+17kvm carport.vilaener opførti1930ogombyggeti1991.siden1998gennemgribendemoderniseretogfremstår

Læs mere

Salgsopstiling. HeleAagaard Ejendomsmægler&ValuarMDE Jylandsgade8B,9520Skørping Tlf.:

Salgsopstiling. HeleAagaard Ejendomsmægler&ValuarMDE Jylandsgade8B,9520Skørping Tlf.: Salgsopstiling HeleAagaard Ejendomsmægler&ValuarMDE Tlf.:98391127 Beskrivelse: HÅNDVÆRKERTILBUD! Charmerendeejendom IhjertetaflandsbyenSejlstrup,godmulighedforudsigtover markerne-ogkun4km.tilstationsbyenskørping.huseteropførti1909-pudsetogca.i

Læs mere

Byejendom (kontor,butik, beboelse) DENHVIDEBY VALBYLANGGADE151,2500VALBY

Byejendom (kontor,butik, beboelse) DENHVIDEBY VALBYLANGGADE151,2500VALBY Byejendom (kontor,butik, beboelse) Kontant: 6.000.000 Ejerudgiftpr.md.: 10.018 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Boligm 2 : 227 Energi: G Sag: 94500011060 Kontakt: JohnnyHalas Direktør,HD,Ejendomsmæglerog

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.377

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.377 Salgsopstiling Beskrivelse: Dejlig1½ plansvilabeliggendepåstilevilavejiblendstrupmedkortafstandtilskole, sportsfaciliteterogindkøb. Vilaenopvarmesmedfjernvarmeogevt.brændeovn,iøjeblikketerderdogingen brændeovnihuset.blenstrupfjernvarmeovergårtilatfyremedhalm,hvorvedudgifttil

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Askelunden8,4270Høng Sagsnr.:OMAR-91 Dato:08.03.2016 Beskrivelse: Flotnyererødstensvilaihandels-oguddannelsesbyenHøng Dennedejligefamilievilaerindretetiengrundplanudenspilpladsogyderstfunktionelt.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Birkehøj4,2900Helerup Sagsnr.:AR123 Dato:26.09.2016 Beskrivelse: NybyggetsmukboligicykelafstandtilbådeØresundogIndrebyiKøbenhavn.Huseter byggetmedfilosofienom atdetgodelivskalværeifokus.

Læs mere

Salgsopstiling. NielsFrederiksensAle31,2610Rødovre Tlf.: ,Fax.:

Salgsopstiling. NielsFrederiksensAle31,2610Rødovre Tlf.: ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Gedigentbyhusi2planmedlilevin/viktualiekælder. Istueplanfunktioneltkøkkenmedvelholdtkøkkenbord,hvideelementer,komfur,emhæ te samtkøle/frys-skab.gæstetoilet. Spisestueogopholdsstuemedpænebræddegulve,fyldningsdøre,termovinduer,

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.819

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.819 Salgsopstiling Beskrivelse: dejligrødstensvilabeligendepåmindregrundisejlflod.vilaenerindretetmedvindfang oggodstorentré.storlysstuemedgulvvarmeogflotaskeparketogdejligbrøndeovnder kanbrugessom pejesogså.stortspisekøkkenmedhvideskabeoglaminatgulv.pænt

Læs mere

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse:

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse: Salgsopstiling Nr.AlslevLanggade46 4840NørreAlslev Tlf.54434090 Fax54434646 pil@vipil.dk www.vipil.dk Beskrivelse: Gulpudsethusi2plan,beliggende lilehyggeliglandsby.(pæntnymaletca2år.) Vigtiginformation:

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Fredsgårdsvej6,Fredsgårde,4100Ringsted Sagsnr.:FREDS-01 Dato:08.03.2016 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Sommervej5,2920Charlotenlund Sagsnr.:AR127 Dato:16.09.2016 Beskrivelse: BeliggendepådenhyggeligeogbørnevenligeSommervej,findermandenneromantiske murermestervilafra1902.enskønbeliggenhedtætpåbernstorfslotshavesamt

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Græsmarken15,Ugerløse,4400Kalundborg Sagsnr.:44000023 Dato:08.03.2016 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Lilelandejendom med3,4ha-håndværkertilbud. Ældrevinkelejendom med110kvm stuehusi2planog180kvm stald/ladem.v.opførti 1928irødestenmedeternitag.Ejendommenerbeliggendemed3,4Hainaturskønne

Læs mere

Håndværk RØRVIGVEJ42,4500NYKØBING SJ. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: /

Håndværk RØRVIGVEJ42,4500NYKØBING SJ. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Håndværk Kontant: 2.295.000 Ejerudgiftpr.md.: 3.938 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Stue/Vær.: 0/7 Byggeår: 1966/1983 Sag: 927-23913JJ Kontakt: JesperJensen Salgogvurdering Tlf.:61225050 Email:jesper.jensen@danbolig.dk

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Teglovnen4,Buterup,4420Regstrup Sagsnr.:44000167 Dato:08.03.2016 Beskrivelse: Familie-Flot-Frit VidunderligogsundLandvila,gennemrenoveretmedautentiske detaljerbevaret. Herkanmanlevedetfrielivmandrømmerom,ogdogsånærvedale

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Plantagekrogen20,2950Vedbæk Sagsnr.:AR104 Dato:28.01.2016 Beskrivelse: Beliggendeforendenafenhyggeligogbørnevenligvilavej,tætpådenåbneskønnenatur omkringtrørød,ndermandennesmukkeogmodernevila,medpladstildenstore

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Fritidshaven173,2640Hedehusene Sagsnr.:433 Dato:01.02.2017 Beskrivelse: NuudbydesentotaltistandsatfritidsboligidetatraktiveFridtidshaven! Ejendommenerkraftigtistandsatindenfordesidstemånederogfremstårnusærdeles

Læs mere

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: 98255300 Fax.nr.:98255400 www.kecbolig.dk Salgsopstiling Adresse:Østervang50,9362Gandrup Sagsnr.:11114060 Dato:26.11.2015 Beskrivelse: GANDRUP/ØSTERVANG

Læs mere

Byejendom (kontor,butik, beboelse) VIG HOVEDGADE6,4560VIG. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.

Byejendom (kontor,butik, beboelse) VIG HOVEDGADE6,4560VIG. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg. Byejendom (kontor,butik, beboelse) Kontant: 3.150.000 Ejerudgiftpr.md.: 3.673 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Boligm 2 : 164 Stue/Vær.: 0/5 Byggeår: 1932 Sag: 927-HL22197 Kontakt: JesperJensen Salgogvurdering

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Højenevej12,Vesterlyng,4591Følenslev Sagsnr.:44000027 Dato:09.03.2016 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling EjendomsmæglerfirmaERA Consult Beskrivelse: BygnyvilaiFeritslev Grund+Hus140m2Eurodanvila Nuhardu/imulighedenforatbyggedrømmehuset,pånyudstykkedegrundeiFeritslev, Feritsleveretmindrelokalsamfund,ienrivendeudvikling.Hererskoler,daginstitutioner,

Læs mere

Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.340 Dato:

Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.340 Dato: Salgsopstiling Adresse:N PJørgensensVej18,3100Hornbæk Beskrivelse: VelkommentilPandekagehusetogHornbæk,som erindbegrebetafsmukkenordsjæland ogdetdanskesommerland. N.P.Jørgensensvejliggersom ensidevejtilnordrestrandvejmegettætpåhornbæk

Læs mere

Salgsopstiling. Ejendomsmægler&valuarMDE Lundevej6 5700Svendborg Telefon Fax

Salgsopstiling. Ejendomsmægler&valuarMDE Lundevej6 5700Svendborg Telefon Fax Salgsopstiling Ejendomsmægler&valuarMDE Lundevej6 5700Svendborg Telefon62800300 Fax62800315 bernd@mitelsdorf.dk www.berndmitelsdorf.dk Adresse:Grønnevej248,Thurø,5700Svendborg Sagsnr.:1060506 Dato:28.09.2016

Læs mere

Salgsopstiling. Ejendomsmægler& valuar UggeløseBygade Lynge Tlf CVR-nr.

Salgsopstiling. Ejendomsmægler& valuar UggeløseBygade Lynge Tlf CVR-nr. Salgsopstiling Ejendomsmægler& valuar Beskrivelse: Halvandenplansrækkehus,totalrenovereti2004medbl.a.tegltag,vinduer,døre,isolering, zinktagrender,køkken,badeværelse,egetgasfyrsamtlyseplankegulveoghvide

Læs mere

Salgsopstiling. HeegaardBoligApS Vestergade26,4690Haslev Tlf.: og

Salgsopstiling. HeegaardBoligApS Vestergade26,4690Haslev Tlf.: og Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Ejendom medbutikslokaleogbolig -centraltbeliggendeiklemenskerby Stueplanindeholder: Butikslokale. Tekøkken. Toiletmedhåndvask.

Læs mere

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: NysagpåØrbækgårdsAleiHørsholm. Velholdtenderækkehusmedskøntlysindfaldogengodlukkettræterassemedmarkise. Istueplanfindermanentremedklinker,garderobepladsogadgangtil gæstetoilet/bryggers.skønopholdsstuemedgennemgåendelysindfaldfrastore

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Adresse:Bredgade29,7280SønderFelding Sagsnr.:432-0814 Dato:28.06.2016 Beskrivelse: Byvilamedcentralbeliggenhed Delvismoderniseretældrebyvilamed158kvm boligareali2plan+8kvm redskabsrum +

Læs mere

PENTHOUSEM.STORTAGTERRASSE-UDENBOPÆLSPLIGT

PENTHOUSEM.STORTAGTERRASSE-UDENBOPÆLSPLIGT Vesterbrogade188,4.th. 1800FrederiksbergC PRIS 6.895.000 UDBETALING 345.000 BRUTTO 33.688 NETTO 27.399 EJERUDGIFT(MD.) 4.121 BOLIGAREAL 116m 2 VÆRELSER 3 ANTALPLAN 2 BYGGEÅR 2013 ALTAN Ja,1m 2 ELEVATOR

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Adresse:Stranddalen83,EskovStrandpark,7870Roslev Sagsnr.:06-51 Dato:29.07.2016 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Lyngesv/MikiR.Lynge Seernaq3,102.,3905Nuussuaq Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. Lyngesv/MikiR.Lynge Seernaq3,102.,3905Nuussuaq Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Dato:07.03.2017 Kontantpris:3.495.000 Ejerudgift/md.:365 Beskrivelse: BeliggendepåQuassunnguaqhøjderyggentætpåNuukmidtby,finderdudennestoreog dejligtplacerede2plansvila.husetblevi2009moderniseretogomlagttilelvarme.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Højtbeliggende4-rumsrækkehusmedfantastiskudsigtoverMalenebugten, Atlanthavnen,Qinngorput,byenogNordlandudbydestilsalg. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse:

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse: Salgsopstiling Nr.AlslevLanggade46 4840NørreAlslev Tlf.54434090 Fax54434646 pil@vipil.dk www.vipil.dk Beskrivelse: ForetningiNr.Alslev(tidligereboghandel)medprivatbolig. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom

Læs mere

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Dejligvilaiskønneomgivelser. VildubotætpådetcentraleØlstykkemedfåhundredemetertilindkøb,S-togogalthvad dumåtebenyteihverdagenogtilmedboilandligidyl?såstårmulighedenherfordøren

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Adresse:Vestergade35,7280SønderFelding Sagsnr.:432-0743 Dato:28.06.2016 Beskrivelse: NyereandelsboligmidtiSdr.Felding Bemærk:Kontantprisenforandelsbeviseterkr.245.000,ogBoligydelsenper månederkr3.800incl.fæ

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:28.842/2.404

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:28.842/2.404 Salgsopstiling Adresse:Ivigtutvej1,6715EsbjergN Sagsnr.:140171 Dato:29.12.2014 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: StortdejligtsommerhusbeliggendepåhavsidenogtætpåEgensestrand.Sommerhuset harenrummeligentré,som giveradgangtilenstordejligstuemednyerebrændeovn,i åbenforbindelsemedpænthvidmaletkøkken.værelsemed3sengepladser.stort

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Beskrivelse: FUR Vila/Fritidsbolig-2lejligheder beliggendepå1000m2grundmedudsigttilfjorden,dennyelystbåde-ogtrafikhavnmed færgefart igodtkvarter60mtr.frafjorden 2-plansVILLA m/facademodøstirødestenm/eternitag,registreretsom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Rosenly8,Katinge,4000Roskilde Sagsnr.:KNUD0295 Dato:09.09.2016 Beskrivelse: Rosenly8,Katinge,4000Roskilde Kun8km fraroskildestation& 43km frakøbenhavncentrum (37min.kørsel)Blot3

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Velindretetbyhusmedudhusoggårdhave. AtraktivtcentraltbeliggendeiRønneby. Indeholder: Entre. Toiletmedhåndvaskogbrusemulighed.

Læs mere

Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.563 Dato:

Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.563 Dato: Salgsopstiling Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Beskrivelse: PenthouselejlighedpåFrederiksbergAlémedsolrigaltan Kvarteret ÉnafFrederiksbergsmestmondæneogeftertragtedeadresser.Alénbehøvernæppeen

Læs mere

Norgesgade16,6700Esbjerg

Norgesgade16,6700Esbjerg Norgesgade16,6700Esbjerg Sagsnummer: 150245 Boligtype: Vila,1fam. CHARMERENDEBYHUSIESBJERG Kontantpris: 1.720.000 Boligareal/kælder: 97/8m 2 Udbetaling: 90.000 Grundareal: 130 Bruto/neto: 8.416/6.674 Værelser/herafstuer:

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Nyhavn31F,3.mf.,1051KøbenhavnK Sagsnr.:221515 Dato:17.08.2015 Beskrivelse: KVARTERET:Fantastiskatraktivtoghistoriskkvarter.Nyhavnmeddemange spændendecaféerogrestaurantertalerforsigselv.kongenshave,amalienborg,

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.042

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.042 Salgsopstiling Adresse:Grønlandsparken56A,6715EsbjergN Sagsnr.:140167 Dato:05.02.2015 Beskrivelse: BYENSBILLIGSTEEJERLEJLIGHED-KUNKR.248.000 BeliggendeiGrønlandsparken,tætpåmasserafindkøbsmulighederogudtilgrønt

Læs mere

Salgsopstiling. Ledavej5 -,8960RandersSØ Tlf.: eler Beskrivelse:

Salgsopstiling. Ledavej5 -,8960RandersSØ Tlf.: eler Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Ældremoderniseretejendom,opførtiår1900,mentotalrenovereti2010. Derertaleom enældreejendom,opførtår1900,som i2010erblevetgrundigrenoveret ogsatistand,sådennuopfylderdeflesteafnutidenskrav.

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Adresse:Bredgade31,7280SønderFelding Sagsnr.:432-0319 Dato:28.06.2016 Beskrivelse: Hyggeligtældrebyhusimidtbyen Centraltbeliggendebyhusmed115kvm boligareal+14kvm værksted+20kvm garage. Vilaeneropførti1931irødtmurværkmedDecra-ståltag.Løbendemoderniseretoveralt.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:AmerikaPlads3B,4.tv.,2100KøbenhavnØ Sagsnr.:111215 Dato:15.06.2015 Beskrivelse: KVARTERET:AtraktivtkvartervedhavnefrontenkunfåhundredemeterfraLangelinieog Kasteletsgrønnearealer.DererkunfåhundredemetertilØsterportstationogindkøbene

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Dejlig1.salsferielejlighed/sommerhusideteftertragtedeSanyHook-uden udlejningspligt. Foreningenbeståraf5enhederiengodogveldrevetforeningmedgodøkonomi.

Læs mere

Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.844 Dato:

Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.844 Dato: Salgsopstiling Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Beskrivelse: Klassisk4værelseslejlighedigodstandligevedhavnefronten,bagdetkongelige teater Kvarteret KvarteretbagDetKongeligeTeaterhedder"Gammelholm"ogerprægetafflotebrede,

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Byhusmedgårdhaveogcarport,velbeliggendecentraltiNexøBy. Entre. Tværgåendestuemedbrændeovn. Soveværelse. Køkkenmedopgangtil1.sal.

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Adresse:Bødkergænget5,3700Rønne Sagsnr.:1503032 Dato:07.07.2016 Beskrivelse: Byhusmedcharmerendegårdhaveogudhusognyttegltag.

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Charmerendebyhusmedlukketgårdhave,atraktivtbeliggendeiRønneby -Lavtenergiforbrug,fritagetforfjernvarme Indeholder:

Læs mere

Adresse:Strandboulevarden114,3.tv.,2100KøbenhavnØ Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.784 Dato:

Adresse:Strandboulevarden114,3.tv.,2100KøbenhavnØ Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.784 Dato: Salgsopstiling Beskrivelse: Kvarteret Atraktivt,stemningsfyldtogbørnevenligtkvarterpådetindreØsterbromedetspændende handelslivomkringøsterbrogade,specialbutikkerneinordrefrihavnsgade,samt RestaurantogCafemiljøvedSanktJakobs-ogBopaPlads.Kvarteretbærerprægaf

Læs mere

RønneEjendomshandel Tlf.nr.:

RønneEjendomshandel Tlf.nr.: Søndergade6-3700Rønne-EjendomsmæglerMDE-Fax56956884 www.reh.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Charmerende2-værelseshotel-ferielejlighed,veddetfantastisktotalmoderniseredeHotel Nordlandet. HelestedetoseridengradafKlasse,ogkvalitet.

Læs mere

Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.592 Dato:

Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.592 Dato: Salgsopstiling Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Beskrivelse: Citylejlighedihistoriskejendom medaltanogelevatorisalomonspalæ Kvarteret Klerkegade-kvartereterindbegrebetafdethistoriskeogmajestætiskeKøbenhavn.Det

Læs mere

KØBKEHUS. KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

KØBKEHUS. KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.595.000 UDBETALING 230.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.848 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.568 EJERUDGIFT(MD.) 4.183 BOLIGAREAL 104m 2 VÆRELSER

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Adresse:Stranddalen84,EskovStrandpark,7870Roslev Sagsnr.:06-75 Dato:29.07.2016 Beskrivelse: ESKO V Strandpark - Stranddalen84 A-sommerhusmedetboligarealpå72m2 opførtigasbetonmedeternitagi1977.

Læs mere

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 3.195.000 UDBETALING 160.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 14.439 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 12.165 EJERUDGIFT(MD.) 3.266 BOLIGAREAL

Læs mere

HEIBERG HUSE. ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC

HEIBERG HUSE. ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC PRIS 4.495.000 UDBETALING 225.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.520 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.428 EJERUDGIFT(MD.) 3.373 BOLIGAREAL

Læs mere

Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.068 Dato:

Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.068 Dato: Salgsopstiling Adresse:Jagtvej13501.,3900Nuuk Beskrivelse: Centraltbeliggende3-rumsejerlejlighedmedfantastiskudsigt. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse:

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse: Salgsopstiling Nr.AlslevLanggade46 4840NørreAlslev Tlf.54434090 Fax54434646 pil@vipil.dk www.vipil.dk Beskrivelse: Nogetafvilaentrængertilistandsæ telsemenfremstårpænogryddelig. Ivilaenerdergamlebræddegulve.Degamledøreerogsåintakte.

Læs mere

Byejendom (kontor,butik, beboelse) HOVEDGADEN51,4295STENLILLE. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.

Byejendom (kontor,butik, beboelse) HOVEDGADEN51,4295STENLILLE. Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg. Byejendom (kontor,butik, beboelse) Kontant: 2.195.000 Ejerudgiftpr.md.: 5.798 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Boligm 2 : 160 Stue/Vær.: 0/4 Byggeår: 1900/1981 Sag: 927-24521JJ Kontakt: JesperJensen

Læs mere

Adresse:PeblingeDossering4,3.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.927 Dato:

Adresse:PeblingeDossering4,3.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.927 Dato: Salgsopstiling Beskrivelse: CharmerendeparlejlighedmedaltanerogudsigttilSøerne Kvarteret PeblingeDosseringenliggeridenhippeoglivligedelafNørebro.Kvartereterkendtfor sinehyggeligeogspecielecaféer,fxnørebrobryghus,økologiskebutikkerog

Læs mere

Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.882 Dato:

Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.882 Dato: Salgsopstiling Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Beskrivelse: Oplagtforældrekøb/delelejlighedtætpåTivolioghavnebadet Kvarteret Nærhedentilbådebymidtenoghavnengørpalæetsbeliggenhedtilenaf Københavnsbedste.Herbehøvermanikkeatvælgemelem

Læs mere

JACOBSENHUS. NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV

JACOBSENHUS. NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV PRIS 5.850.000 UDBETALING 295.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 26.371 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 22.221 EJERUDGIFT(MD.) 6.610 BOLIGAREAL 137m 2

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:SkytensKvarter8,6710EsbjergV Sagsnr.:140312 Dato:17.06.2015 Beskrivelse: ISønderismedatraktivbeliggenhedibørnevenligtkvartermedstisystem til skoleoginstitutioner,liggerdenneskønnevilamedlukkethave.

Læs mere

KRØYERHUS. Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

KRØYERHUS. Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 3.795.000 UDBETALING 190.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.230 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 14.519 EJERUDGIFT(MD.) 3.509 BOLIGAREAL 80m 2 VÆRELSER

Læs mere

RAHBEKHUS. ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

RAHBEKHUS. ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.495.000 UDBETALING 225.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.290 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.096 EJERUDGIFT(MD.) 4.599 BOLIGAREAL 105m

Læs mere

Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.365 Dato:

Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.365 Dato: Salgsopstiling Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Beskrivelse: NytNytNyt Kvarteret EjendommenliggerpådencharmerendebrostensbelagtedelafChristianshavn.Tætpå hyggeligecaféer,samtmetroen.meddennyekysse-bro,ervejenåbnettilnyhavn,ogdu

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.966

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.966 Ejendomsmægler&valuarMDE Lundevej6 5700Svendborg Telefon62800300 Fax62800315 bernd@mitelsdorf.dk www.berndmitelsdorf.dk Salgsopstiling Adresse:Østergyden31,Åstrup,5600Faaborg Sagsnr.:1366709 Dato:08.12.2015

Læs mere

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: StorspændendeoghøjtliggendearkitektegnetvilaidetatraktiveSophienbergkvarter. Ejendommenerpå228etagemeter-fordeltmed198m2boligog30m2kælder. Fritliggendemuretdobbeltgaragemedelektriskport.

Læs mere

Salgsopstiling. Algade50,2.sal,4000Roskilde Rosenborggade19,1130KøbenhavnK Tlf Fax

Salgsopstiling. Algade50,2.sal,4000Roskilde Rosenborggade19,1130KøbenhavnK Tlf Fax Salgsopstiling Beskrivelse: Flytpålandetogfåmegetforpengene. BoligenerbeliggendeilandsbyenHoltug.Hererkun3km tilbøgeskovenmedskønne vandrestieroglilelystbådehavn,hvordukanhandlefriskfiskom lørdagen.endvidere

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Adresse:Præstevænget257,7280SønderFelding Sagsnr.:432-0808 Dato:31.08.2016 Beskrivelse: Velbeliggendeetplansvilaibørnevenligtområde. Pænogvelholdtetplansvilapå133kvm +40kvm muretcarportmedredskabsrum

Læs mere

SCHERFIG HUS. ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

SCHERFIG HUS. ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.595.000 UDBETALING 230.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.932 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.641 EJERUDGIFT(MD.) 4.503 BOLIGAREAL

Læs mere

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse:

Salgsopstiling. Nr.AlslevLanggade NørreAlslev Tlf Fax Beskrivelse: Salgsopstiling Nr.AlslevLanggade46 4840NørreAlslev Tlf.54434090 Fax54434646 pil@vipil.dk www.vipil.dk Beskrivelse: Pæntpudsethusi1½ plan,beliggendeiudkantenaflilelandsbymedstorlukketflot have,ogmedskønudsigtovermarkerne.

Læs mere

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.395.000 UDBETALING 220.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 19.943 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 16.805 EJERUDGIFT(MD.) 4.227 BOLIGAREAL

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Dejlig1½ plansvilabeliggende påstorgrund imou.vilaenharenforgangm.trappetil stueplan.entré.gæstetoilet.pæntkøkkenmedskabefravordingborgkøkkenerfra2005. Dejligstuem.brændeovn.Viafranskedøreeradgangtilensolrigstuem.pænttrægulv

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Mejsevænget13,4581Rørvig Sagsnr.:SALG0199 Dato:09.03.2016 Beskrivelse: Beliggenhedisærklasse Pådendejligestestoreugenertesommerhusgrundideteftertragtedekvarter"Vængerne"i Rørvigkandunuskabedinheltegendrømmefritidsbolig.Rammerneersatpådenne

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Udlejningsejendom med3lejemål Fornuftiginvesteringsejendom medmulighedforanvendelseafvirksomhedsskateordning. Lejemåleneopvarmesmedfjernvarme.Forbrugerindeholdtilejen,derialterpåkr.

Læs mere

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: 98255300 Fax.nr.:98255400 www.kecbolig.dk Salgsopstiling Adresse:GeråSkolevej3,Gerå,9340Asaa Sagsnr.:11114001 Dato:26.11.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation:

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Vila,1fam. TÅSTUMVÆNGET12,8381TILST VELBELIGGENDEVILLAIKORTAFSTANDTILTILSTSKOLE

Vila,1fam. TÅSTUMVÆNGET12,8381TILST VELBELIGGENDEVILLAIKORTAFSTANDTILTILSTSKOLE Vila,1fam. Kontant: 2.295.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.353 Udbetaling: 115.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 10.886/8.914 Boligm 2 : 148 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1970 Grundm 2 : 765 Garage: 60kvm Energi: C Sag: 03020141101

Læs mere

Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.: Dato:

Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.: Dato: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:220617 Dato:20.02.2017 Beskrivelse: Nyindretetlejlighedmedelevatorogaltan Kvarteret Fantastiskvelbeliggendeejendom ligevedmarmorkirken.detekvartermidti

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:1.593

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:1.593 CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Ejendommenharengodogatraktivbeliggenhedidenindrebymedkortafstandtil indkøb,bus,banegård,svømmestadiondanmarkmv.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: KVARTERET:SuperbeliggenhedligevedStrøget/Rådhuspladsenogtætpå FrederiksholmsKanalmedkortgåafstandtilTivoliogofentligtransport.Lejlighedenligger omgivetafkøbenhavnsbedstekultureletilbud,utaligecafeerogspisesteder.ligemidti

Læs mere

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Suverænstorseniorlejlighedmedudsigttildronningedammenogmedaltanogenelevator direktetildøren. EnheltunikogcentralplaceringmidtiHørsholm śgågade.enlevendegademed spændendebutikkerogforendenbutikscenterethørsholm

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade90,3.tv.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:114314 Dato:19.05.2015 Beskrivelse: KVARTERET:YderstcentraltbeliggendekvartermedkunfåhundredemetertilKongens NytorvideneneretningogKasteletsgrønnearealeridenandenretning.Alebyens

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Beskrivelse: FurFærkervig sommerhusgrund kr.275.000.- 3008m2beplantetnaturgrund beliggendeienafstandafca.500m tilfjorden grundenerikkebyggemodnet Færkervigerkendtforgodtbadevand, dyre-ogfugleliv.velegnettilsejlsport

Læs mere

Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.217 Dato:

Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.217 Dato: Salgsopstiling Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Beskrivelse: Førstegangssalg KVARTERET Detestederenaf??demesttrendyoghyggeligeområderibyenligenumedmasseraf bio(økovenlige)stedersom isbarer,veggiecafeer,vinylbutikker,barermv.og

Læs mere

Ejerudgift/md.:20.393

Ejerudgift/md.:20.393 Salgsopstiling Adresse:NicolaiEigtvedsGade36,5.tv.,1402KøbenhavnK Sagsnr.:111714 Dato:19.05.2015 Beskrivelse: KVARTERET:ChristiansbroeretlileeksklusivthjørneafdethistoriskeChristianshavn. Herfraerder5minutersgangtilChristianshavnsTorvoglidtmeretilKgs.Nytorv.Man

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek.

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek. Salgsopstiling Beskrivelse: Mindreetplansvilamedcentralbeliggenhed Ældreetplansvilapå88kvm +12kvm redskabsrum.vilaeneropførti1961irødesten mednyeresortståltagogpvc-sprossevinduer.fremtræderialmindeligpænstand.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:RudolphBerghsGade1,2.,2100KøbenhavnØ Sagsnr.:552014 Dato:12.02.2015 Beskrivelse: KVARTERET:CharmerendeoghyggeligtkvarternærLersøParkaléogfæledparken. Kvarteretbestårafdevelkendteogmegetsmukkebyggeforenings-huse.Fæledparkens

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling EjendomsmæglerfirmaERA Consult Adresse:Bygmestervej2,5854Gislev Sagsnr.:ERA-1524 Dato:18.08.2016 Beskrivelse: Erhvervsejendom medbolig Påmidtfyn6km.framotorvej,liggerdenneerhvervsejendom.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:DronningensTværgade12A,1.tv.,1302KøbenhavnK Sagsnr.:111415 Dato:17.06.2016 Beskrivelse: KVARTERET:Centraltbeliggendeejendom ihjertetafcity.dererkunfåhundredemeter tilkongensnytorv,nyhavn,strøget,havnefrontenogidenandenretninglangelinieog

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:1.411

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:1.411 CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Indretning:Entrem/pladstilgarderobe.Bryggersm/hvideskabselementerogpladstil vaskemaskine/tøretumbler,håndvaskogklinkegulv.dererenfranskglasdørihvid

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:2.012

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Ejerudgift/md.:2.012 CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Adresse:Åskrænten51,6710EsbjergV Sagsnr.:7142840 Dato:04.07.2016 Beskrivelse: IdetskønneSæddingmedkortafstandtilSæddingstrand,busforbindelser,

Læs mere

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.:

Salgsopstiling. dseejendomsmæglerpoulolesenm.d.e Nederby3,Nederby,7884Fur Tlf.: Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere