Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1

2 1. Indledning Udbudsform Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsmaterialets dokumenter Ikrafttrædelse Tilbudsfrist Spørgsmål Krav til tilbud Formkrav Ejendomsret Vedståelse Alternative bud Åbning af tilbud Forbehold Udelukkelse og egnethed Obligatoriske udelukkelsesgrunde Egnethedskriterier Konsortier Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Tildelingskriterium og underkriterier Tilbudsevaluering Udelukkelse og egnethed Forbehold og konditionsmæssighed Tildelingskriterium og underkriterier Orientering om resultatet af udbuddet Aktindsigt Tidsplan

3 1. Indledning Følgende 6 kommuner i Fællesindkøb Nord (herefter benævnt udbyder) udbyder i fællesskab rammeaftaler på inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer: Frederikshavn Kommune Vesthimmerlands Kommune Thisted Kommune Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Tovholder for gennemførelsen af udbudsprocessen er: Vesthimmerlands Kommune Udbudskonsulent Lisbeth Dencker Himmerlandsgade Aars 2. Udbudsform Udbuddet gennemføres som offentligt udbud jf. Udbudslovens 56 (Lov nr af 15/ ) hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene jf. punkt 9 og opfylder alle mindstekrav, kan afgive tilbud. Udbyder forbeholder sig ret til efter sagligt skøn at forkaste alle indkomne tilbud og aflyse udbuddet. Den enkelte kommune kan annullere udbuddet for eget vedkommende, såfremt de nødvendige saglige grunde herfor er til stede, eksempelvis at der ikke er budgetmæssig dækning for de indkomne tilbud. 3. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet omfatter levering af inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer til alle udbyders institutioner og enheder. Udbuddet er delt i to delaftaler: Delaftale 1 Rammeaftale på levering af inde- og udelegetøj Delaftale 2 Rammeaftale på levering af institutionskøretøjer samt option på serviceaftaler og reservedele til køretøjerne For nærmere beskrivelse af de udbudte varer henvises til Bilag 1 Kravspecifikation og Bilag 2 Tilbudsliste. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på Delaftale 2 skal tilbudsgiver for at være konditionsmæssig, samtidig afgive tilbud på option på serviceaftale og reservedele. Det samlede indkøb af inde- og udelegetøj udgør for kommunerne ca kr. årligt og indkøb af institutionskøretøjer og reservedele udgør samlet for kommunerne ca kr. årligt. Der er alene tale om estimater, som ikke er bindende for udbyder. Estimaterne er baseret på indkøbet i Ved afgivelse af tilbud gives der tilbud på levering til samtlige deltagende kommuner. Det er således ikke muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på en enkelt kommune. 3

4 Der ønskes indgået parallelle rammeaftaler med 3 leverandører på hver delaftale. Såfremt der modtages færre end 3 konditionsmæssige tilbud på en delaftale, vil antallet af leverandører blive reduceret. Rammeaftale med de vindende tilbudsgivere indgås med hver enkelt deltagende kommune på baggrund af Bilag 3 Udkast til rammeaftale. Der udarbejdes særskilte aftaler for hhv. inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. I rammeaftaleperioden vil de konkrete indkøb foregå ved direkte tildeling ud fra følgende model: Disponenten opgør sit behov for produkter. Behovet kan bestå af ét eller flere produkter. Ordren tildeles den leverandør, der kan levere til billigste pris (inkl. evt. fragtgebyr) Såfremt der er prislighed, tildeles ordren ud fra disponentens behov for form, farve og funktionalitet 4. Udbudsmaterialets dokumenter Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser med ESDP (Fælles Europæisk Udbudsdokument) Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 4 - Serviceparametre Rammeaftalebilag 1 Fakturering og E-handel Frederikshavn Kommune Rammeaftalebilag 2 Fakturering og E-handel Jammerbugt Kommune Rammeaftalebilag 3 Fakturering og E-handel Hjørring Kommune Rammeaftalebilag 4 Fakturering og E-handel Thisted Kommune Rammeaftalebilag 5 Fakturering og E-handel Vesthimmerlands Kommune Rammeaftalebilag 5a Fakturering og E-handel Brønderslev Kommune Rammeaftalebilag 6 Konsortieerklæring Rammeaftalebilag 7 Støtteerklæring Udbyder har offentliggjort en forudfyldt elektronisk version af ESPD sammen med udbudsmaterialet. Nærmere oplysning om, hvordan denne version af ESPD anvendes og udfyldes, kan findes i Konkurrenceog Forbrugerstyrelses vejledning: Det elektroniske ESPD Sådan virker den. Vejledningen kan findes på følgende hjemmeside Udbudsmaterialet er offentliggjort på Udbyder gør opmærksom på, at der kan foretages ændringer i udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer i kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet. 5. Ikrafttrædelse Rammeaftalerne træder i kraft den og udløber den , med mulighed for forlængelse i 1 x 2 år. Efter udløb af evt. forlængelsesperiode bortfalder aftalerne uden yderligere opsigelse. Hvis den enkelte kommune ønsker at gøre brug af optionen på service af køretøjer, meddeles dette til leverandøren senest i forbindelse med rammeaftalernes ikrafttræden. 4

5 6. Tilbudsfrist Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest 19. september 2016 kl på følgende adresse: Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden/Lisbeth Dencker Himmerlandsgade 27 Postboks Aars Tilbuddet skal være mærket EU-udbud på inde- og udelegetøj må kun åbnes af Indkøbsenheden. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver er ansvarlig for at de krævede dokumenter er udfyldt korrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt og således ikke vil indgå i tilbudsevalueringen. Tilbudsgiver har ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive åbnet. Tilbudsgiver vil blive informeret om, at tilbuddet ikke er nået rettidigt frem. 7. Spørgsmål Tilbudsgiver opfordres til at stille afklarende spørgsmål, hvis tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Alle henvendelser og spørgsmål skal være på dansk og skriftlige og sendes på til I emnefeltet skal anføres Spørgsmål udbud af inde- og udelegetøj. Spørgsmål skal være ovennævnte i hænde senest den 30. august 2016 kl Spørgsmål modtaget efter denne dato vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter gør det muligt at svare senest 6 dage inden fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den 13. september 2016 kl besvares ikke. Udbyder vil besvare spørgsmål skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på 8. Krav til tilbud 8.1. Formkrav Tilbud inkl. varekatalog og vejledende prislister skal fremsendes i 1 skriftligt eksemplar samt 1 eksemplar på USB. Bilag 2 Tilbudslisten skal fremsendes i excel-format, og Bilag 4 Serviceparametre skal fremsendes i word-format pdf-formater accepteres ikke for disse bilag. Tilbud på accepteres ikke. Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale, er det skriftlige materiale gældende. 5

6 Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden skal være på dansk Ejendomsret Alt fremsendt tilbudsmateriale betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale Eventuelle omkostninger forbundet med tilbudsafgivelse er udbyder uvedkommende Vedståelse Tilbuddet skal være bindende i mindst 3 måneder fra tilbudsfristens udløb Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud Åbning af tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene Forbehold Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold for udbudsmaterialet og mindstekravene, idet ethvert forbehold medfører, at udbyder er berettiget til at afvise tilbuddet. Udbyder er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes. Forbehold skal tydeligt beskrives med henvisning til punkt i udbudsmaterialet. 9. Udelukkelse og egnethed Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for udbyders vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Oplysningerne skal gives ved at udfylde ESPD, og vedlægge tilbuddet dette dokument i printet og underskrevet tilstand. 9.1 Obligatoriske udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens 135 stk. 1 og stk. 3 ESPD Del III Udelukkelsesgrunde, punkt A og B. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens 137 ESPD Del III Udelukkelsesgrunde, punkt C. Hvis tilbudsgiver efterfølgende skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. 9.2 Egnethedskriterier Tilbudsgiver skal jf. Udbudslovens 142 oplyse følgende vedr. den økonomiske og finansielle kapacitet: Tilbudsgivers årsomsætning for det udbudte forretningsområde for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Der kræves som minimum for at kunne byde på de enkelte delaftaler en årsomsætning for det udbudte forretningsområde inde- og udelegetøj på kr. i hvert af de 3 år, og for det udbudte forretningsområde institutionskøretøjer på kr. for hvert af de 3 år. Tilbudsgivers egenkapital i henhold til senest afsluttede regnskabsår. Der kræves som minimum positiv egenkapital. 6

7 Oplysningerne afgives i ESPD del IV Udvælgelseskriterier, punkt B Økonomisk og finansiel formåen. Tilbudsgiver kan ikke benytte ESPD ens Del IV Udvælgelseskriterier, punkt a til tilkendegivelse af, om alle egnethedskriterierne er opfyldte. 9.3 Konsortier Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger under pkt. 9.1 til 9.2 afgives for hver deltager i konsortiet. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Rammeaftalebilag 6) hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 9.1 og 9.2) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. 9.4 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Hvis tilbudsgiver under henvisning til Udbudslovens 144 stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger under pkt. 9.1 til 9.2 afgives for samtlige enheder. Tilbudsgiver skal i øvrigt - jf. Udbudslovens 144 Stk. 2 - fremlægge en støtteerklæring (Rammeaftalebilag 7) der godtgør, at den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på, er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiver. Den juridiske forpligtelse skal medføre, at den enhed som tilbudsgiver baserer sig på, stiller sin økonomiske og finansielle formåen til rådighed for kontraktens opfyldelse. Den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på, skal oplyse ydelser/roller samt i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 9.1 og 9.2) være tilbudsteamets samlede egnethed, der vurderes. 10. Tildelingskriterium og underkriterier Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Option vedr. service på køretøjer indgår ikke i tilbudsevalueringen. Ved tilbudsevalueringen anvendes følgende underkriterier: Pris vægter 50% Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser sammenholdt med udbyders forventede årlige forbrug i Bilag 2 Tilbudsliste. Der beregnes en totalsum for ét års indkøb, og dette beløb danner grundlag for evaluering af kriteriet pris. Service vægter 50% Ved bedømmelse af service lægges der udelukkende vægt på tilbudsgivers besvarelse i Bilag 4 Serviceparametre, jf. Bilag 1 Kravspecifikation punkt 10 Krav til service. 11. Tilbudsevaluering Efter tilbudsfristens udløb, evalueres tilbuddene på følgende: 7

8 11.1 Udelukkelse og egnethed Tilbudsgiveres egnethed til at løse opgaven vurderes på baggrund af den krævede dokumentation under pkt. 9. Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning skal de tilbudsgivere, som ifølge udbyder har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudslovens 159 stk Forbehold og konditionsmæssighed Det vurderes om tilbuddene indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet m.v. jf. Udbudslovens 159 stk. 2. Hvis et tilbud indeholder forbehold, behandles tilbuddet i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af pkt Tildelingskriterium og underkriterier Tilbuddene vurderes på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne jf. punkt 10. Ved vurderingen anvender udbyder følgende evalueringsmodel: Underkriteriet Pris Primær evalueringsmodel på underkriteriet pris Tilbuddene tildeles point på en skala fra 0 5, hvor 5 tildeles laveste tilbudspris. Prisen vil blive omregnet til point, hvor laveste pris får 5 point og laveste pris plus 50% får 0 point. Øvrige tilbud tildeles point ud fra en lineær interpolering mellem ovennævnte yderpunkter. Point vil blive afrundet til to decimaler. De tildelte point, vil i den samlede evaluering blive ganget med 50%. Sekundær evalueringsmodel på underkriteriet pris Såfremt der er større spredning i priserne i de modtagne tilbud, end spændet i den primære model ovenfor tillader dvs. hvis prisen i tilbuddet med højeste pris er mere end 50% højere end prisen i tilbuddet med laveste pris anvendes i stedet følgende model i evalueringen: Tilbuddene tildeles point på en skala fra 0 5, hvor 5 tildeles laveste tilbudspris. Prisen vil blive omregnet til point, hvor laveste pris får 5 point og højeste pris får 0 point. Øvrige tilbud tildeles point ud fra en lineær interpolering mellem ovennævnte yderpunkter. Point vil blive afrundet til to decimaler. De tildelte point, vil i den samlede evaluering blive ganget med 50% Denne sekundære evalueringsmodel, anvendes udelukkende på underkriteriet pris. Underkriteriet Service Tilbuddene tildeles point på en skala fra 0-5 vurderet ud fra udbyders behov og med følgende pejlemærker: 5 point Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet 4 point Gives for tilbud med en meget god opfyldelse af underkriteriet 3 point Gives for tilbud med en tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2 point Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 point Gives for tilbud med en meget utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 0 point Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssige ved opfyldelse af mindstekravene, men ikke der ud over belyser underkriteriet Ved vurdering af underkriteriet Service lægges der vægt på: Tilbudsgivers implementeringsplan o Det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver på en klar og tydelig måde beskriver, hvorledes implementering af aftalen vil foregå i den enkelte kommune, herunder også tidsplan for implementeringen samt ressourcer. o Det vægter positivt, at tilbudsgiver i forbindelse med implementeringen udsender papirmateriale/kataloger. Tilførsel af nyheder og trends til sortimentet o Det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver på en klar og tydelig måde beskriver sine tiltag for sikring af nyheder og trends i sortimentet. 8

9 o Det vægter positivt, at tilbudsgiver informerer institutioner og enheder om disse nyheder og trends. Kampagnetilbud/ekstraordinære tilbud o Det vægter positivt, at tilbudsgiver informerer institutioner og enheder om kampagnetilbud/ekstraordinære tilbud. o Det vægter positivt, at tilbudsgiver udsender papirkataloger og anden relevant information om produkterne til institutionerne. De 3 serviceparametre i Bilag 4 vægter lige. Point vil blive afrundet til to decimaler. De tildelte pointtal vil i den samlede evaluering blive ganget med 50%. Samlet evaluering af tildelingskriterium og underkriterier De samlede antal point for underkriterierne pris og service indgår med deres relative vægte i det beregnede resultat for det enkelte tilbud. De tilbudsgivere, som samlet set har opnået de højeste antal point, vil blive tildelt rammeaftalerne. 12. Orientering om resultatet af udbuddet Alle tilbudsgivere vil pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen jf. Udbudslovens Udbuddet er ikke afsluttet, før rammeaftalerne er underskrevet af begge parter efter standstill-periodens udløb. 13. Aktindsigt Ordregiver er forpligtet til at overholde Offentlighedslovens (Lov nr. 606 af 12/6 2013) regler om aktindsigt, hvilket betyder, at ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt. Anmodes der om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere så vidt muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet der er omfattet af aktindsigt. 14. Tidsplan 13. august 2016 Udbudsbekendtgørelse sendes til EU 30. august 2016 kl Spørgefrist 19. september 2016 kl Tilbudsfrist 19/9-29/ Tilbudsevaluering 30/9 17/ Indhentelse af dokumentation for udelukkelse og egnethed 18/ Hensigtserklæring oktober 2016 Stand-still 31. oktober 2016 Kontraktunderskrift 1. december 2016 Kontraktstart Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. 9

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Tilbudsindhentning på Vareudbringning til visiterede borgere i eget hjem 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på vareudbringning til visiterede borgere i eget

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDBETINGELSER. Madservice til beboerne på 3 plejecentre og 3 dagcentre i Vesthimmerlands Kommune

UDBUDBETINGELSER. Madservice til beboerne på 3 plejecentre og 3 dagcentre i Vesthimmerlands Kommune UDBUDBETINGELSER Dato: 5. december 2016 Madservice til beboerne på 3 plejecentre og 3 dagcentre i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser Udbud Ophaler NGS Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200

Læs mere

Udbud - Indkøb af klistermærker til nye affaldsordninger. Udbudsbetingelser - Klistermærker

Udbud - Indkøb af klistermærker til nye affaldsordninger. Udbudsbetingelser - Klistermærker Udbud - Indkøb af klistermærker til nye affaldsordninger Udbudsbetingelser - Klistermærker Dato: 20. juni 2019 Dokument id: 96608 Version: 1.0 Udarbejdet af: Katharina Maria Pedersen Kontrol: Dorthe Lind

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Oversættelse fra dansk til tysk

Udbudsbetingelser for annoncering Oversættelse fra dansk til tysk Udbudsbetingelser for annoncering af Oversættelse fra dansk til tysk 28. april 2017 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Maj 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 010 Udarbejdet : BER Kontrolleret : BHS Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway.

Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway. Udbudsbetingelser Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway. Opgaven udbydes formelt af: Søfartsstyrelsen Fjordvænget

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser Udbud Olie- og benzinudskillere Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser Januar 2018 Udbudsbetingelser PROJEKT i byområder Udbudsbetingelser Projekt nr. 230754 Dokument nr. Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af LKG UDBUDSBETINGELSER Rammeudbud af asfaltbelægninger

Læs mere

Offentligt udbud. Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner. Rudersdal Kommune

Offentligt udbud. Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner. Rudersdal Kommune Offentligt udbud Rammeaftale om levering af pyntegrønt og juletræer til kirkegårde og institutioner i Rudersdal Kommune 1. Generelle udbudsbetingelser 15.12.2017 1 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af diabetesartikler til deltagende kommuner fra KomUdbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Ordregiver...3 2.1 Volumen, kontraktudløb og tilslutningsstatus...4

Læs mere

Betingelser om udbud og tilbud

Betingelser om udbud og tilbud Betingelser om udbud og tilbud Levering af GNSS-modtagere August 2015 Indhold 1. ALMENT... 4 2. ORIENTERING... 4 3. UDBUDSFORRETNINGEN... 4 3.1 Udbudsform... 4 3.2 Udbudsmaterialet... 4 3.3 Udvælgelse...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER PLANNING CONSULTANTS. [Skriv tekst]

UDBUDSBETINGELSER PLANNING CONSULTANTS. [Skriv tekst] [Skriv tekst] UDBUDSBETINGELSER PLANNING CONSULTANTS INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED 1 3. UDBUDSMATERIALET 1 4. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN 2 4.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Bygherre: Forsyning Helsingør A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Februar 2018 Indhold

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Udbudsbetingelser. Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) November 2016 Indhold

Læs mere

EU-UDBUD. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af et fælles udbudssystem til KomUdbud. [Januar 2018]

EU-UDBUD. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af et fælles udbudssystem til KomUdbud. [Januar 2018] EU-UDBUD Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af et fælles udbudssystem til KomUdbud [Januar 2018] Indholdsfortegnelse Udbudsbetingelser... 3 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 2.1 Volumen...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Aarhus Universitetshospital DNC-J109

Aarhus Universitetshospital DNC-J109 VersAKAM25-03-19 Aarhus Universitetshospital DNC-J109 Prækvalifikationsbetingelser REGION MIDTJYLLAND 12. APRIL 2019 Projekt nr.: Version 1.0 Revision A Udarbejdet af BIGM Kontrolleret af Godkendt af Indhold

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Projekt om invasive krebs

Udbudsbetingelser for annoncering Projekt om invasive krebs Udbudsbetingelser for annoncering af Projekt om invasive krebs 12. juli 2017 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1 Delprojekter...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens. Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet

Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens. Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet 1. INDLEDNING Kulturstyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 VS. 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København

Læs mere

Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler

Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 ADRESSE Ægirsvej 4 3400 Hillerød TLF +45 4823 1000 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER UDBUD AF BEFORDRING

SOLRØD KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER UDBUD AF BEFORDRING UDBUD AF BEFORDRING September 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1. Udbyder... 2 1.2. Kort beskrivelse af ydelsen... 2 1.3. Kontraktperiode... 2 2.... 3 2.1. Udbudsform... 3 2.2. Udbudsmaterialet... 3 2.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form 27. april 2015 Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter 1 Sagsnr. 15/6117 Velkomst og praktiske detaljer Først laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet Dernæst udleveres

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud Afsætning af A2 og A4 træ

Udbud Afsætning af A2 og A4 træ August 2017 Udgivelsesdato : 2. aug. 2017 Projekt : 2267 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Januar 2018 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. for udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af hjemmeside til borgerforslag. Side 1/7

Udbudsbetingelser. for udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af hjemmeside til borgerforslag. Side 1/7 Udbudsbetingelser for udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af hjemmeside til borgerforslag Side 1/7 1. ORDREGIVER Folketinget Christiansborg 1240 København K Hjemmeside: www.ft.dk Kontaktpersoner:

Læs mere

Ny daginstitution i Bygholm Bakker. Prækvalifikationsbetingelser HORSENS KOMMUNE Projekt nr.: Version 1.0 Revision

Ny daginstitution i Bygholm Bakker. Prækvalifikationsbetingelser HORSENS KOMMUNE Projekt nr.: Version 1.0 Revision VersAKAM25-03-19 Ny daginstitution i Bygholm Bakker Prækvalifikationsbetingelser HORSENS KOMMUNE 22-08-2019 Projekt nr.: Version 1.0 Revision Udarbejdet af BIGM Kontrolleret af JLPN Godkendt af Indhold

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug

Udbudsbetingelser for annoncering Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug Udbudsbetingelser for annoncering af Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug Offentliggjort på www.udbud.dk 1 Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd

Læs mere

Konkurrencebetingelser Rammeaftale om teknisk rådgivning

Konkurrencebetingelser Rammeaftale om teknisk rådgivning 15. maj 2017 REFER EU Projekt med 25 fjernvarmeselskaber Region Midtjylland, Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg BISGAARD EJSING Aps Rosenkrantzgade 23, 4. sal 8000 Aarhus C Region Midtjylland

Læs mere

EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark

EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2199 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Ibni, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Udbudsbetingelser Københavns Universitets Boligfond 03-06-2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbud Lillebælt Syd Havmøllepark, Fugletræksundersøgelse forår 2018

Udbud Lillebælt Syd Havmøllepark, Fugletræksundersøgelse forår 2018 Udbud Lillebælt Syd Havmøllepark, Fugletræksundersøgelse forår 2018 Januar 2018 Udgivelsesdato : 09. jan. 2017 Projekt : 2199 Dokument nr. : 40 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Ibni Version : 1.0 Side

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift EU-UDBUD 2016/S 043-070184 Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift Syddjurs Kommune Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregiver... 3 3 Tidsplan... 3 4 Spørgsmål...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon:

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering. Bistand til produktion af indikatorer for MUDP

Udbudsbetingelser for annoncering. Bistand til produktion af indikatorer for MUDP Udbudsbetingelser for annoncering af Bistand til produktion af indikatorer for MUDP 4. maj 2018 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere