Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og (Mouvement de la population.) 3. Kri minel Retspleie 1901 og (Stalistique de la justice criminelle Procedure.) 4. Folketeelling3Decembernal Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.) 5. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) 6. Fagskole.statistik (Ecoles professtonnelles.) 7. Fængselsstyrelsens Aarbog 190' (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du (ravail. IV. Situation economique et sociale des couturieres et Kristiania, el salaires d'autres ouvrières en Norv?ge.) - 9. Norges Handel (Commerce.) Rekrutering (Recrutement.) Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution generate des assurances des batiments contre l'incendie.) Norges kommunale Finanser (Finanes des communes.) Norges Skibsfart (Navigation) Private Aktiebanker (Banques privies par actions.) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétériniiire et l'inspection de la viande.) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) Norges postvæsen (Statistique postale.) Norges Sparebanker (Caisses d'épargne.) Norges Fiskerier (Grandes peehes maritimes.) Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) Norges Telegrafvæsen 1905/06. (Télégraphes et téléphones de l'éltat) De offentlige Jernbaner 1905/06. (Chemins de fer publics.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene ( Rapport sur l'état sanitaire el médical) Civil Retspleie 1903 og (Justice civile.) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu general.) Forsømte Born (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 1907: Nr. 27. Skolevæsenets tilstand (Inslruction publique.) Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices,d'aliénes.) Fmngselssfyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration genérale des prisons) - BO. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 1903 og (Successions, faillites et biens pupillaires) Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du befall.) De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.) Norges Bergværksdrift 1904 og (Mines et usines.) Folkemængdens Bevægelse 1903 og (Mouvement de la population.) Norges Handel (Commerce.) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et inspection de la viande.) Socialstatistik. V. Om Bern, fedte udenfor Ægteskab. (Statistique sociale. V. Enfants illegitinies.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 37. Socialstatisti k. T. Om Born, fødte udenfor Ægteskab. (Sfatistiquc ssocialc JEv/anis Udgivet af DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. KommissioN nos II. ASCHEHOUG (t.: CO

4 For tidligere Publikationer se Norges officielle Statistik, Række No. 228, 255 og 258 samt Brake V. 8 :.Socialstatistik. I. Arbeids- og Lønningsforhold ved Skovdrift og Tommerflødning. Kristiania Socialstatistik. II. Statistiske Oplysninger om Indtægts- og Formuesforhold Kristiania Socialstatistik. III. Arbeids- og Lønningsforhold ved Træsliberier o(5 Cellulosefabriker og Kristiania Socialstatistik IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende- Lønninger andre kvindelige Erhverv i Norge. Kristiania j. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.

5 Justits- og Politidepartementet rettede i Skrivelse af 22 November 1906 ell Anmodning til Bureauet on at udarbejde en Fremstilling af de udenfor Ægteskab fødte Horns Livsvilkaar til Brug ved Revisionen af Lovgivningen oui disse Børns lietsstilling. Departementet ansaa det nemlig af Hensyn til den betydelige sociale Interesse, som knytter sig til en heldig Losning af disse Spørgsmaal, for at were af Vigtighed, om det kunde lykkes ad statistisk Vei at faa belyst saavidt gjørligt -- de forskjellige Sider af dette Emne. Ledelsen af denne Undersøgelse blev af Bureauet overdraget til Sekretær N. R y g g, der har udarbejdet nærværende Værk. Ved Siden af det nærmeste Formaal for Undersøgelsen har man fundet, at de ved samme indsamlede Oplysninger frembyder saa megen Almeninteresse, at de burde indtages som et Led i Norges o fficielle Statistik. Ved nærværende Undersøgelse er det foreliggende Materiale, saavel trykt som utrykt, benyttet, ligesom der i flere Retninger er indsamlet nye Oplysninger i den Udstrækning, som den begrænsede Tid har tilladt. Blandt disse Oplysninger kan særlig fremhæves Afsnittene om Legitimation af uægtefødte Born, om Barnefædrenes og Modrenes Livsstilling og Erhverv, de indgaaende Undersøgelser af Dødelighedsforholdene og 13evvegelsen heri, om Spædbørns Opamning, Vilkaarene for uægtefødte Børns Opfostring, Kriminalitet blandt Born og unge Mennesker, Paternitetssager samt Bidrag til Belysning ac Svedelighedsforholdene. Forøvrigt henvises til Indholdsfortegnelsen. Ved dette Arbeide er der for en Make Punkter fremskaffet Oplysninger, der svarer til de, der for Aarene indsamledes at* Eilert Sundt og offentliggjordes i hans tre Værker on Sædelighedstilstanden i Norge. Paa forskjellige Omraader indeholder dog nærværende Værk Oplysninger, der ikke tidligere har været indsamlede. Endelig bemærkes, at Opgaverne vedkommende Opfostringsresolutioner og de dermed i Forbindelse staaende Sporgsmaa er indsamlede af Justitsdepartementet gjennem Udsendelse af et Spørgsmaalsskrift til Amtmændene. Derhos udsendte Medicinaldirektøren et Cirkulære til Embedslægerne med Anmodning om at besvare et at Bureauet under Konference med Direktøren affattet Sporgsmaalsschema vedkommende Dødeligheden i Spx.dbarnalderen in De øvrige Oplysninger er indsamlede direkte af Bureauet. Det statistiske Centralbureau, K ri stiania den 26 Juli A. N. Kiwi-.

6 Par lettre du 22 novembre 1906, le Ministère de la Justice et de la Police s'adressa au Bureau Central de Statistique pour lui demander d'élaborer une statistique des enfants nés hors-mariage, pour servir A la révision de la loi sur la situation juridique de ces enfants (du 6 juillet 1892). Tenant compte du grand intérêt social qui s'attache A une bonne solution de ces questi -ins, le Ministère trouvait important d'élucider par voie statistique et dans la mesure du possible, les côtés principaux de ce sujet. La conduite de cette recherche fut confiée par le Bureau au secrétaire N. R y g g, qui a rédigé en conséquence le présent ouvrage. A côté du but principal de cette recherche on a trouvé que les documents réunis pour la circonstance offrent assez d'intérêt général pour mériter d'être publiés dans la Statistique officielle. Le présent travail a utilisé toutes les sources existantes, tant imprimées qu'inédites, et A plusieurs égards, il a donné lieu A la réunion de documents nouveaux, dans la mesure où le permettait le temps assez restreint dont on disposait. Mentionnons, dans le nombre, les chapitres relatifs A la légitimation des enfants illégitimes, sur la situation sociale et les moyens d'existence des pères et des mères, des recherches détaillées sur la mortalité et s'es mouvements, sur l'allaitement des enfants en bas-age, sur les conditions d'élevage des enfants illégitimes, sur la criminalité chez les enfants et les jeunes gens et sur les affaires de paternité, ainsi que des contributions tendant A mettre en lumière la situation morale du pays. Nous renvoyous d'ailleurs A la table des matières. Le travail présenté ici au public comprend des renseignements sur une série de points répondant A ceux pour lesquels Eilert Sundt a réuni des matér.iaux en et qu' il a publiés dans ses trois ouvrages sur la moralité en Norvège. Toutefois, sur certains chapitres, notre ouvrage contient des renseignements qui n'avaient pas été réunis jusqu'ici. Bureau Central de Statistique, A Christiania le 26 juillet A. N. Kieer.

7 Indholdsfortegnelse. Side. 1. Antal Born, fodte udenfor Ægteskab. 1 (Antal Uægtefødte 1, sammenholdt med det samlede Antal Fødte 2, med Antal indgaaede Gifterantal 2, med Antal ugifte Kvinder 3. Procent af Ut.egtefødsler i de forskjellige Landsdele 3. Sammenligning mellem Bygder og Byer 4. Betydningen af Nedgangen i disse Fodsler 4. Samlet Antal levende Personer fødte udenfor 4.Egteskab 4. Sammenligning med andre Lande 5.) II. Legitimation of Born, fodte udenfor Ægteskab, g.j ennem Forældrenes senere paafolgende..egteskab. 6 (Forklaring angaaende den foretagne Undersogelse 6. Tabel for Landdistrikterne over legitimerede blandt de i 1898 og 1899 fødte Born 8, Opgaver for Byerne 9. Satnmenligning med Sundts Undersøgelse Skikke og Steder, der ligger til Grund for lndgattelse af..egteskab efter Barnets lodsel 11. Samfundsklasser, inden hvilke Legitimation tinder Sted 13. ) Forældrenes Alder.15 (Fædrene og Mødrene fordelt efter Aldersgrupper 15, Gjennemsnitsalder 16, gjensidige Aldersfordeling 16. Relativ Hyppighed at uægte lodsler i de forskjellige Alderstrin 17.) iv. Forældrenes ægteskabelige Stilling 18 (Opgave for 1897 og 1898 over Forældre til Born, fødte udenfor Ægteskab, der var gifte, Enkemænd (Enker) eller Fraskilte 19. Gifte ledre og Modre i de forskjellige Amter 19. Sammenligning med Sundts Undersøgelse for Nærmere Oplysninger om Forældrenes Civilstand 20, Procentvis Fordeling 21 ) v. Forældrenes Livsstilling22 (Undersøgelse for Aarene 1807 og ledre og Modre af den arbeidende Klasse 22. Fædrenes Fordeling efter Livsstilling 23, Mock-cites Fordeling efter Livsstilling 24. Levendefødte udenfor Ægteskab pr Mænd i Alderen Aar 25, pr Kvinder 26. Forældrenes gjensidige Livsstilling 27, Sammenligning efter social Stilling (iste Gruppe Nteringsdrivende og Person er, beskjwftigede med immaterielt Arbeide, Bestillingsmænd, Betjente osv,, 2den Gruppe Arbei(lere, Tjenere, Fiskere osv.) 28.)

8 VI Side. VI. Dødelighed blandt S pamlborn (Dødfødsler 30. Procent af Dodfodsler blandt,egte- og Uægtefødte 30. Aarsager til de hyppigere Dødfødsler blandt Uægtefødte 31. Dødeligheden blandt Bo: n, fødte udenfor Ægteskab 31. Dødsrisiko for Ægte- og Uægtefødte for hvert Kvartal af de to første Leveaar, , for hver Maaned i det første Leveaar 32. Dødeligheden i Bygder og Byer 33. Aarsagerne til den større Dødelighed blandt uægtefødte Spæd born 34. Opgaver for Kristiania over Dødsaarsager blandt Ægte- og Uægtefødte 37, for Trondhjem 38. Sammenligning med Dødeligheden blandt Ægtefødte inden de enkelte Sogne i Kristiania 38. Dødelighed i sammenlignet med Beregning af Forandringen i Dødelighedsforholdene, naar Hensyn tages til Legitimation af uægtefødte Born 42. Aarsagei ne til den stigende Dødelighed blandt uægtefødte Born 43. Sammenligning med Dødeligheden blandt uægtefødte Born i andre Lande 45, særskilt med Sverige og Danmark 47.) VII. Spædbørns Opamning (Oplysninger, indhentede fra Embedslægerne angaaende den Udstrækning, i hvillien uægtefødte Spædbørn opammes af Moderen 49. Resumé for Landdistrikterne 52. Særskilte Oplysninger for Kristiania og Trondhjem 53.) VIII. Villaarene for uægtefødte Borns Opfostring 54 (Oplysninger, indhentede fra Embedslægerne angaaende Opfostringsvilkaarene 54. Resumé for Landdistrikterne (il. Lovgivningen om Tilsyn med Pleieborn (13. Kommuner, for hvilke det ved kongelig Resolution er bestemt, at Lov af 29 April 1905 om Tilsyn med Pleiebørn 1-9 skal komme til Anvendelse 63.) Ix. Opfostringsresolutioner og Forpleiningsudgifter Jtesolutioner udfærdigede af Amtmændene angaaende Bidrag til de udenfor Ægteskab fødte Børns Opfostring saint til Dtekkelse af Udgifterne ved Moderens Nedkomst og Barselleie, Opgaver for Aarene Sammenligning med Opfostringsresolutioner og Terminer for Bidragenes Udbetaling 67. Opfostringsbidragenes Størrelse i de forskjellige Amter og Reglerne for deres Fastsættelse 67, statistisk Oversigt 72. Størrelsen af Bidragene vedkommende Moderens Nedkomst og Barselleie 74. Forpleiningsudgifter for udsatte Born i de forskjellige Amter 76, i Kristiania 79.) X. Fattigunderstøttede ugifte Mødre og deres Børn (Moderløse uægtefødte Born og Piger med Born, understøttede af Fattigvæsenet, tilsammen og særskilt de for lste Gang understøttede 80. Opgaver for de forskjellige Amter og Med Angivelse af Procent af det samlede Antal fødte Børn 82 Modre med l og flere Born 81, Modrenes Alder 83. De moderløse Borns Alder 84. Procentvis Beregning for de enkelte Amter af, hvormange af de levendefødte uægte Born aarlig bliver legitimerede, for hvormange der udfærdiges Opfostringsresolution og!ivormange der understøttes af Fattigvæsenet 85.)

9 VII XI. Tvangsmidler ved Bidragenes Indfordring.. (Opgaver for Kristiania over Udpantninger for Opfostringsbidrag og Paalteg om Indehold af Lon ifølge Lovens Forbud mod Udvandring 88. Indsættelse i Tvangsarbeidsanstalt i Henhold til Lovene af , fordelte efter Civilstand 89.) Side. 87 XII. Kriminalitet blandt Born, fodte udenfor ÅEgteskab. 90 (Procent af Utegtefodte blandt Domfældte i de forskjellige Aldersgrupper efter Kriminalstatistiken 90, ligesaa for de i Strafarbeidsanstalterne indsatte Personer 91. Forklaring af det ugunstigere Resultat, som de sidste Opgaver viser 91. Procent af Uægtefødte blandt de paa Skolehjem anbragte Born 92. Meddelelser fra Skolehjemmenes Bestyrere 93. Oplysninger for Kristiania over de af Værgeraadet 1906 i Familie udsatte Born, og hvormange af disse var udsatte paa Grund af Forældres eller Opdrageres Lastefuldhed eller Forsommelighed 95, specielle Oplysninger for hvert Tilfælde 96. Oversigt over Resultaterne 97. Utegtefodte blandt prostituerede Kvinder i Kristiania 97.) XIII. Forbrydelser, der staar i Forbindelse med Fodsler udenfor Ægteskab 98 (Opgaver over Straffleldte for Barnemord, Barnefødsel i Dølgsmaal og Fosterfordrivelse 98. Dræbte og myrdede Born under 24 Timer ifølge Statistiken over Folkemængdens Bevægelse 98, i de forskjellige Amter 100. Straftleldte i Aarene for Barnedrab (Kriminallovens 14-4), Fosterfordrivelse (14-5), Fødsel i Dolgsmaal (14-6), Tilsidebringelse af Lig (14-9) 101, Besvangrelse under misligholdt.11,:gteskabslate (18 24), Forsømmelse af at yde Bistand under Svangerskab og Nedkomst fra Barnefaderens Side (18-10, 11), fra Forældres og Husbondsfolks Side (14-12) 102.) XIV. l'aternitetssaget- 103 Yaadomte Paternitetssager Oplysninger for angaaende de Tilfælde, hvor der ved Udfærdigelse af Bidragsresolution forelaa Erkjendelse eller Benegtelse af Paterniteten 105. Udfaldet af de paadømte Paternitetssager 106. Kvinder, straffede for falsk Udlæggelse af Barnefader 107.) XV. Fortsættelse. Bidrag til Belysning af Svedelighedsforholdene 108 (Gjentagelsestilftelde ved uægte Fødsler 108. Sundts Undersøgelser for Opgaver for Kristiania over tidligere Fodsler for de ugifte Kvinder, der i 1905 og 1906 fodte Born 109. Livsstilling for de Kvinder, der fødte for 2den, 3die Gang eller oftere 110. Fattigunderstottede ugifte Mødre, fordelt efter Antal Born ilive, 1890, 1895 og 1900, samtlige understøttede (og Iste Gang understøttede) 111. Leiermaal med forskjellige Personer 112. Sundts Undersøgelse for Antal Personer straffieldte for Besvangrelse med 3 forskjellige Er de Forbindelser, der forer til Fødsel af Born udenfor Ægteskab, faste Forhold eller lose Forbindelser? Oversigt over Embedslægernes

10 VIII Erklæringer desangaaende 114. Resumé af disse Erkkeringer for Land - distrikterne 116, for Byerne 116. Erklæringer fra Embedsltegerne om, hvorvidt de Tilfælde, 11VOr PatCrIlitetSSpOrgSMaalet vil vvekke begrundet Tvil, forekommer relativt rent undtagelsesvis, ikke ganske sjelden, noksaa hyppig 117, Resumé for Landdistrikterne 118, for Byerne 119.) Side. Anhang. Om 13ørn, fødte i.egteskab, der har mistet sine Forældre, eller hvis Forsorgelse forsømmes af Forwldrene. 121 (Forwldreløse ægtefødte Born, understottede af Fattigvæsenet 121, disse Børns Fordeling efter Alder 122. An tal Born i Kristiania, der staar under Pleiebarnkontorets Tilsyn 122. Antal Familiefedre, der af Amtmændene er paalagt Uiidcrholclningsbidrag til ustru og,egteborn Oplysninger om Bidragets Fastsættelse 123. Antal hvor -Foneldrenlyndigheden af Værgeraadene er frataget Forldre eller Ad varsel givet 1262) Tabeller. Side r label 1. Antallet af Levendefødte udenfor ÀEgteskab Antal Fødte og Giftermaal : Byerne amtsvis Antal Fødte og Giftermaal : Landdistrikterne amtsvis Udenfor Ægteskab levendefødte Børn i Aarene 1899 og 1900, fordelt efter Forældrenes gjensidige Aldersforhold med Angivelse af de enkelte Fodselsaar indtil det 45de Aar Levendefødte uægte Born 1897 og 1898, fordelt efter Forældrenes Livsstilling : Bygderne arntsvis 138 Levendefødte unte Born 1897 og 1898, fordelt efter Forældrenes Livsstilling : Byerne amtsvis Dødfødte Levendefødte, Dødfødte samt Wide i det iste og 2det Levenar iriden- og udenfor Ægteskab i Aarene for Riget Levendefødte, Dødfødte samt Døde i det Iste Leveaar indenog udenfor Ægteskab i Aarene særskilt for Rigets Bygder og Rigets Byer 145

11 Ix Tabel 8. Dødelighed i det lste Leveaar i Aarene : Bygderne amtsvis Dødelighed i det Iste Leveaar i Aarene : Byerne a mtsvis Fattigunderstøttelse ydet ugifte Modre og deres Born Antal ved Dom gjentagne Domfældelser i samme Aar ikke medregnet - strallieldte Personer, fordelt efter Alder og ægte eller unte Fødsel Forsømte Born, anbragte i Skolehjem Paadomte Paternitetssager 1903 og Side.

12

13 Table des matières. Page I. Nombre des naissances illégitimes. 1 (Nombre des naissances illégitimes 1 ; rapporté au nombre total des naissances 2, au nombre des mariages conclus 2; par rapport au nombre des femmes non-mariées 3. Pourcentage des naissances illégitimes dans les différentes régions du pays 3; comparaison entre les campagnes et les villes 4. Signification de la diminution du nombre de ces naissances 4. Nombre total des personnes nées hors-mariage 4. Comparaison avec d'autres pays 5). II. Légitimation par mariage ultérieur des parents. 6 (Explication des recherches faites à ce sujet 6. Tableau des légitimations dans les districts ruraux d'enfants nés en 1898 et ; même tableau pour les villes 9 ; comparaison avec les recherches de Sundt pour les années Coutum"es et traditions présidant la conclusion du mariage après la naissance de l'enfant 11. Classes de la population, parmi lesquelles ces légitimations ont lieu 13). III. Age des parents 15 (Répartition des 'pères et des mères par classes d'âge 15 ; âge moyen 16; répartition réciproque des âges 16 ; fréquence relative des naissances illégitimes dans les différentes classes d'âge 17). IV. Etat civil des parents (Relevé pour 1897 et 1898 des parents d'enfants illégitimes, suivant qu'ils sont mariés, veufs ou veuves ou divorcés 19; pères et mères mariés, dans les différentes préfectures 19; comparaison avec les recherches faites par Sundt sur les années ; détails sur l'état civil des parents 20, répartition "fo 21). V. Professions des parents. 22 (Recherches sur les années 1897 et ; pères et mères appartenant à la classe ouvrière 22 ; répartition des pères par professions 23; répartition des mères par professions 24 ; enfants illégitimes nés-vivants par 1000 hommes ayant de 15 à 35 ans 25; par 1000 femmes ayant de 15 à 35 ans 26; profession réciproque des parents 27; comparaison des positions sociales --- (ler groupe: patrons et personnes occupées de travaux immatériels, fonctionnaires et employés. etc. ; 2me groupe: ouvriers, domestiques, pêcheurs, etc.) 28).

14 XII IV. Mortalité chez les enfants du premier Age. (Mort-nés 30 ; pourcentage des mort-nés dans les naissances légitimes et illégitimes 30 ; causes de la fréquence des mort-nés parmi les enfants illégitimes 31. Mortalité chez les enfants nés hors-mariagc 31 ; mortalité chez les enfants légitimes et illégitimes pour chaque trimestre des deux premières années de l'existence en ; pour chaque mois de la première année 32 ; mortalité dans les villes et dans les campagnes 33; causes de la grande mortalité chez les enfants illégitimes en bas-âge 34; relevé pour Christiania des causes de décès chez les enfants légitimes et illégitimes 37 ; pour Trondhjem 38; comparaison avec la mortalité chez les enfants légitimes, dans les différentes paroisses de Christiania 38; mortalité en ( ) comparée avec celle de ; calcul des changements survenus dans la mortalité lorsqu' on tient compte de la légitimation des enfants nés hors-mariage 42 ; causes de l'accroissement de la mortalité des enfants illégitimes 43 ; comparaison avec la mortalité des enfants illégitimes dans d'autres pays ; plus particulièrement en Suède et en Danemark 47). Page.. 30 VII. Mode d'allaitement (Renseignements empruntés aux médecins à titre d'office sur la mesure, dans laquelle les enfants illégitimes sont allaités par leurs mères 49; résumés pour les districts ruraux 52 ; renseignements spéciaux sur Christiania et Trondkrem 53). VIII. Conditions dans lesquelles les e`nfants sont élevés. 3 4 (Renseignements empruntés aux médecins officiels sur les conditions d'élevage 54; résumé pour les districts ruraux 61. Législation relative à l'élevage des enfants mis en garde 63 ; communes pour lesquelles un décret royal a décidé que les de la loi du 29 avril 1905 sur la surveillance des enfants mis en garde, seront applicable 63). IX. Pensions alimentaires fixées par les autorités. Frais d'entretien des enfants (Arrêtés préfectoraux relatifs aux contributions à l'entretien des enfants nés hors-mariage, et aux frais d'accouchement et des secours aux mères, années ; comparaison avec les frais faits en vertu (l'arrêtés préfectoraux en et ; termes de paiement des contributions 67. Quotité des contributions dans les différentes préfectures et règles présidant à leur fixation 67; relevé statistique 72. Quotité des subsides d'accouchement et d'hospitalisation 74. Dépenses d'entretien pour les enfants mis en garde dans les différentes préfectures 76; à Christiania 78). X. Assistance aux filles-mères et à leurs enfants. 80 (Enfants illégitimes sans mères et filles-mères recevant des secours de l'assistance publique, en général, et plus spécialement celles secourues pour la première fois 80; renseignements sur les différentes préfectures,

15 XIII avec indication de la proportion sur l'ensemble des naissances 82; mères ayant 1 ou plusieurs enfants 81 ; Age des mères 83; Age des enfants sans mères 84 ; calcul pourcent, dans les différentes préfectures, du nombre des enfants légitimés chaque année par mariage subséquent, de ceux pour lesquels il a été fixé des subventions, et du nombre des enfånts assistés 85). Page. XI. Mesures coercitives exercées contre les pères d'enfants illégitimes.. 87 (Saisies effectuées pour recouvrement des contributions d'entretien et opposition sur les gages, en vertu des lois du 6 juillet 1892 (sur les enfants nés hors-mariage et sur les enfants légitimes et les femmes),-en Christiania 87. Défense d'émigrer 88. Internement A la måison de travail, en vertu des lois de 1892, 88 ; répartition suivant l'état civil 89). XII. Enfants criminels el moralement abandonnés. 90 (Taux des enfants illégitimes parmi les enfants condamnés, par groupes d'âge et d'après la statistique criminelle 90; même relevé pour les personnes internées dans les maisons pénitentiaires 91; explication du résultat plus défavorable accusé par cette dernière statistique 91. Pourcent d'enfants illégitimes parmi les enfants internés dans les asiles scolaires 92; rapports des directeurs de ces asiles 93; renseignements sur les enfants mis en 1906 par le Conseil de tutelle A Christiania en pension dans des familles, et proportion des enfants mis en tutelle en raison de la perversité ou de la négligence de leurs parents ou tuteurs 95; renseignements spéciaux sur chaque cas 96. Récapitulation des résultats atteints 97. Femmes prostituées A Christiania, nées hors-mariage 97). XIII. Infanticides et crimes connexes 98 (Relevé des condamnations pour infanticide, pour accouchements clandestins et pour avortements 98; enfants tués dans les 24 heures, d'après la statistique du mouvement de la population 98; dans les différentes préfectures 100 ; condamnations en pour infanticide (chap du code criminel), avortement (chap. 14 5), accouchement clandestin (chap. 14 6), recel de cadavre (chap. 14 9) 101; subornement sous promesse de mariage et rupture de cette promesse (chap ), négligence de la part du père d'assurer ì la mère les secours voulus pendant la grossesse et les couches (chap et 11), de la part des Parents et des maîtres (chap ) 102). XIV. Affaires de paternité 103 (Affaires de paternité sur lesquelles il a été statué en Renseignements, pour sur les cas, oh la paternité a été reconnue ou niée lors des décrets administratifs fixant des contributions d'entretien 105. Issue des affaires de paternité engagées devant les tribunaux 106. Femmes punies pour avoir faussement dénoncé tel ou tel comme père de leur enfant 107).

16 XIV Page. XV. Documents relatifs à la moralité 108 (Récidives de naissances illégitimes 108. Recherches de Smidt pour Relevé pour Christiania des accouchements antérieurs chez les filles accouchées en 1905 et Position sociale des fillesmères ayant accouché 2 ou 3 fois ou même plus souvent 119. Fillesmères recevant des secours de l'assistance publique, classées d'après le nombre de leurs enfants vivants, en 1890, 1895 et 1900, nombre total des filles secourues (et secourues pour la 1 ère fois) 111. Concubinat naissances successives hors-mariage) avec plusieurs personnes différentes 112; recherches de Sundt pour Nombre de condamnations de 1846 à 1904 pour concubinat avec 3 personnes différentes (chap du code criminel) 112. Les liaisons donnant lieu à la naisgance d'enfants hors-mariage, sont-elles des liaisons permanentes ou simplement accidentelles? Relevé des déclarations des médecins officiels ce sujet 112. Résumé de ces déclarations pour les campagnes 116, pour les villes 116. Déclarations des médecins officiels sur la question de savoir si les cas où la recherche de la paternité donne lieu à des doutes sont relativement exceptionnels, pas très rares ou assez fréquents 117. Résumé pour les campagnes 118, pour les villes 119). Appendice. Sur les enfants, nés en légitime mariage, ayant perdu leurs parents, ou dont l'éducation est négligée par ceux-ci (Enfants légitimes orphelins, à la charge de l'assistance publique 121, répartition de ces enfants par figes Nombre des enfants de Christiania placés sous la surveillance du bureau des enfants mis en garde 122. Nombre des pères de famille qui par arrêté préfectoral sont tenus payer des subsides pour leurs femmes et enfants légitimes, en Renseignements sur la fixation de ce subside 123. Nombre de cas où les conseils de tutelle ont enlevé leur autorité aux parents, ou leur ont donné un avertissement en conséquence 126). Tableaux. Tabl. no. 1. Nombre des enfants illégitimes, nés-vivants Nombre des enfants nés-vivants, légitimes ou non, et des mariages contractés, : Villes par préfecture Nombre des enfants nés-vivants, légitimes ou non, et des mariages contractés, : Communes rurales par préfecture Enfants nés-vivants, illégitimes, répartis d'après l'âge réciproque des pères et des mères, 1899 et

17 XV Tab!. no. 4. Enfants nés-vivants, illégitimes, répartis d'après la profession des pères et des mères, 1897 et 1898: Communes rurales 138 Enfants nés-vivants, illégitimes, répartis (l 'Après la profession (les pères et des mères, 1897 et 1898 : Villes Mort-nés, Enfants nés-vivants, mort-nés et décédés pendant les deux premières années de la vie pour l'ensemble du royaume, suivant qu 'ils sont légitimes ou non, Enfants nés-vivants, mort-nés et décédés pendant la première année pour les communes rurales et les villes, suivant la légitimité, Mortalité des enfants de moins d'un an, : Communes rurales. 146 Mortalité des enfants de moins d'un an, : Villes Secours alloués par l'assistance publique aux filles-mères et A leurs enfants Nombre des personnes qui ont été condamnées par les tribunaux (non- compris les récidives pendant la même année) réparties d'après l'age et la naissance légitime ou illégitime Enfants moralement abandonnés placés dans les internats correctionnels (févr. mars 1907) Arrêts en matière de paternité, 1903 et Page.

18 Antal Børn, fødte udenfor Ægteskab. Nombre des naissances illégitimes. En Opgave over Antallet af Børn, fødte udenfor Ægteskab, er meddelt i Tabel 1. Aarligaars fødes der mellem 4 og saadanne Børn, og dette har wet-et Ydergrænserne i alle Aar efter 1850, idet alene 1862 udviser en Ubetydelighed under og alene i 2 Aar er overskredet (1879 med og 1898 med 5024). Femaarsvis har Antallet af saadanne Born været : Efter 70- Aarene er der altsaa en Nedgang i Antallet, og selv i Slutningen af 90-Aarene, da der atter indtræder en Stigning, naaes ikke ganske sa a højt Tal som i Slutningen af 70-Aarene. Kan der saaledes iagttages en Nedgang i de absolute Tal, vil selvfølgelig denne blive saameget større, naar man tager i Betragtning Folkemængdens Stigning i dette Tidsrum. Som Maalestok pleier man almindelig at benytte Forholdet mellem ægte og unte Fødsler, men denne lider af den Mangel, at de første skriver sig for en større Del fra andre Aarsklasser end dem, der især bidrager til Antallet af unte Fødsler, og man benytter derfor ved Siden heraf den af Eilert Sundt anvendte Sammenligning mellem Antallet af uægtefødte Børn og Antal Ægtevielser, hvorved de» naturlige «Ægteskaber stilles i Forhold til de ordentlige Ægteskaber. Nedenfor hidsættes Resultatet ar de saaledes udførte Beregninger saa langt tilbage, som Opgaverne rækker. 1

19 4") Aar. Levendefødte Uægtefødte uægtei Pct. af (aarligt Gjen-. samtlige nemsnit.) Fodsier. Uægtefødte i Pct. af 100 gifte Par. 1768, (7 Aar) , (4 Aar) ` , (7 Aar) ) j j I Slutningen af det 18de og i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede steg Antallet af Fødsler udenfor Ægteskab, og denne stigende Tendens varede til 70- Aarene, medens der fra denne Tid, som allerede nævnt, kan noteres en Nedgang. Tabel 2 indeholder Opgaver amtsvis for de sidste 7 Femaarsperioder. Den første Slutning, som kan trækkes af disse Opgaver, er, at de uægte Fødsler er ganet tilbage ganske betydelig i Landdistrikterne, medens omvendt Byerne viser en sterk absolut Forøgelse, som nedenstaaende Oversigt viser. Landdistrikterne. Byerne. Aar. Uægtefødte. I Pct. af Levendefødte. I Pct. af indgaaede Ægteskaber. Uægtefødte. I Pct. af Levendefødte. I Pct. af indgaaede Ægteskaber ) Det bemærkes, at ved Indredepartementets Cirkulære af 11 Juli 1851 indskjærpedes den Bestemmelse, at alle Born, der var født udenfor Ægteskab, skulde regnes som unte, selv om Forældrene var bleven viede paa den Tid, da Fortegnelsen blev afgivet. Soin Folge heraf steg Antallet af Uægtefødte i 50-Aarene, in. a. O., Opgaverne var tidligere noget for lave.

20 -I fodtes altsaa 23 Pct. af disse Børn i Byerne, i derimod 40 Pet. Dette hænger naturligvis sammen med Byernes Vækst. Som det vil sees, er det relative Antal Uægtefødte sunket ogsaa i Byerne, om end ikke saa sterkt som paa Landet. Men Udviklingen er ikke destomindre ugunstig, fordi nemlig, som senere vil blive paavist, Vilkaarene i sin Almindelighed for disse Born er mindre gunstige i Byerne end paa Landet. Forovrigt vil det sees, at for Landdistrikterne har der fundet Sted en Nedgang i samtlige Amter, naar man ser hen til Procenten af Fødsler, medens dette ikke altid er Tilfældet, naar Sammenligningen sker med Antal Giftermaal. I det væsentlige stiller Forholdet mellem Amterne sig omtrent uforandret nu som for 30 Aar siden ; dog er de tre nordligste Amter kommet et Stykke lavere ned i Rækken. Landdistrikterne kan efter Procenten af Uægtefødsler -- hvilket Forhold for nærværende Undersøgelse er det afgjorende, medens Forholdet til indgaaede Ægteskaber har storre Betydning som Maalestok for den sædelige Tilstand ordnes i 4 Grupper Lavest Procent, op til ca. 4 Pct., har de sørlandske og vestlandske Amter fra Bratsberg til Nordre Bergenhus, og blandt disse udmærker sig Lister og Mandal med en yderst lav Procent. Mellem 5 og 6 Pet., altsaa under Gjennemsnittet, har Amterne om Kristianiafjorden (Smaalenene, Akershus, Buskerud, Jarlsberg og Larvik). Over Gjennemsnittet har Kristians og Tromso Amter (fra 6-8 Pct.), Finmarken, Nordland, Hedemarken og Nordre Trondhjem (8---9 Pct.), og ugunstigst stiller Forholdet sig i Søndre Trondhjem. Med Hensyn til Byerne gjvelder det ligeledes, at de uægte Fødsler relativt er gaaet tilbage saavel i Forhold til det samlede Antal Fodsier som til indgaaede Ægteskaber. Hoiest Procent af uægte Fødsler viser Kristiania, Finmarksbyerne, Trondhjem og Nordlandsbyerne. Foruden de ovenfor nævnte Maader at beregne de unte Fødsler, har man ogsaa en tredie, nemlig at sætte disse Fødsler i Forhold til Antal ugifte Kvinder (inkl. Enker og Fraskilte) i den Alder, i hvilken Børnene for den største Del avles 1), og en saadan Beregning anføres her : Bygderne. Byerne. Riget. Folketællinger. Antal ikke gifte Kvinder Aar. Antal Uægte- Iodle. Pr Kvinder aarlig Uægtefodte. Antal ikke gifte Kvinder 20-40Aar. Antal Uægtefødte. Pr Kvinder aarlig Uægtefodte Antal ikke gifte Kvinder Aar. Antal Uægtefodte 2). Pr Kvinder aarlig Uægtefodte ( o Inden de anførte Aldersgrupper fødtes i Pet. af samtlige Utegtefodte, Pet. og Pct. I 5 Aar for og 5 Aar efter Folket tellingen. 1 0'

21 Ogsaa efter denne Maalestok er der en Nedgang saavel for Landdistrikterne som for Byerne. Ved de ovenfor meddelte Opgaver stilles Forholdet mellem Land og By med Hensyn til uægte Fodsler i et andet Lys, end man efter den gjængse Opfatning skulde vente. Saavel i Forhold til Antal indgaaede Ægteskaber som til Antallet af Kvinder i den Alder, da uægte Fødsler hyppigst forekommer, er der ingen synderlig Forskjel. Naar desuagtet de uægte Fødsler udgjør en Mere Procent af samtlige Fødsler i Byerne, saa beror dette paa, at Byerne har forholdsvis flere unge Mennesker, samt at Ægteskaberne er frugtbarere paa Landet end i Byerne. Det anførte viser, hvor ufuldstændig den Maalestok er, som alene sammenstiller Antallet af Ægte- og Uægtefødte. Uægtefødsler er som bekjendt en yderst ufuldkommen Maalestok for Sædelighedstilstanden, navnlig fordi Usædeligheden har andre og som Regel værre Former, særlig Prostitutionen, og denne virker snarere i modsat Retning, til Formindskelse af Fødsler. Derfor kan heller ikke Nedgangen i disse Fødslers Antal uden videre ansees som et Tegn paa moralsk Fremgang. Utvilsomt er der Faktorer, som virker i Retning af at hæve det moralske Niveau, idet Kravene til den Enkelte vokser og Følelsen af Skam ved Besvangrelse udenfor Ægteskab skjærpes. Men der medvirker ogsaa andre Momenter, og det er umuligt at bestemme den Indflydelse, hvert enkelt over. For at nævne et Exempel, saa er det nu almindeligere, at Ægteskab indgaaes før Barnets Fødsel, medens tidligere Forældrene oftere udsatte Giftermaalet. Isaafald vil jo færre Børn indregistreres som Uægtefødte, men nogen egentlig Bedring i moralsk Henseende giver dog denne Tendens ikke Udtryk for. Videre er der al Sandsynlighed for, at i de senere Aartier Brugen af Midler, der hindrer Befrugtning, er tiltaget, i hvor stor Udstrækning lader sig ikke nærmere bestemme, men i ethvert Fald er det givet, at man kun med stor Forsigtighed kan trække nogen Slutninger af Fødslernes Antal. At beregne det samlede Antal uægtefødte Personer inden alle Aldersklasser med nogensomhelst Nøiagtighed er umuligt, og selv en approximativ Beregning vilde kræve forholdsvis betydeligt Arbeide. Da det imidlertid kan have nogen Interesse, har man gjennem en ganske summarisk Beregning sogt at udfinde det samlede Antal, og herefter kan for 1900 Antallet af levende Personer, fødte udenfor Ægteskab (og ikke senere legitimerede), anslaaes til ca I denne Forbindelse kan det were af Interesse at anstille en Sammenligning med andre Lande.

22 5 Uvegtefødsler udgjorde i Procent af samtlige Fodsler (ca ) ifølge»statistisk Aarbog«Rusland uden Polen 2 74 Belgien 8 25 Nederlandene 2.93 Frankrige 8.84 Storbritannien og Irland 4.26 Ungarn Schweiz Tyskland 9.08 Spanien Danmark 9.69 Italien 6. 32Sverige Finland 6 78 Portugal Rumænien Østerrige Norge 7.60 Norge indtager ifølge disse Opgaver en Mellemstilling. Af Lande, der har et lavere Procenttal, maa særlig nævnes Nederlandene, Storbritannien, Schweiz og Finland. En paalideligere Maalestok har man imidlertid nedenstaaende Oversigt, hentet fra Sundbärg's»Aperçus«Fødsler udenfor Ægteskab pr ugifte Kvinder (iberegnet Enker og Fraskilte) i Alderen Aar ( ): Schweiz 16 0 Belgien 33 9 England 16.2 Sverige Skotland 25.1 Danmark 40.1 Norge Italien Frankrige Tyskland 50 8 Finland Østerrige (cisleith ) 71 6 Norges Stilling er her forholdsvis gunstig. De øvrige nordiske Lande, ogsaa Finland, har forholdsvis Here Fødsler udenfor Ægteskab.

23 II. Legitimation al Børn, fødte,udenfor Ægteskab, gjennem Forældrenes senere paafølgende Ægteskab. Legitimatio per subsequens matrimonium. Angaaende dette Punkt foreligger der ikke nogen Oplysning, siden Sundt anstillede sine Undersøgelser angaaende Sædelighedsforholdene i vort Land. Man har imidlertid anseet det nødvendigt at tilveiebringe saavidt muligt fuldstændige Opgaver herover for de senere Aar. Det maa nemlig ansees for et centralt Spørgsmaal, hvis Besvarelse er af den største Vigtighed for det hele Emne. Ikke alene vil derved belyses den moralske eller sædelige Side ved de uægte Fødsler, men ogsaa for Bedømmelse af Dødelighedsforholdene blandt Spædbørn er det nødvendigt at have en Oversigt over den Udstrækning, i hvilken Legitimation finder Sted. Ved Planlæggelsen af denne Specialundersøgelse var man fuldt opmærksom paa, at det ikke vilde lykkes at tilveiebringe helt udtømmende Opgaver over disse Forhold, men at man maatte noie sig med tilnærmelsesvis at bestemme det Omfang, i hvilket Legitimation finder Sted. Længere kan man ikke naa efter det tilgjvengelige Materiales Natur. Fødslerne indføres i Kirkebogens Afdeling A. Ifølge Kirkedepartementet Forskrifter angaaende Kirkebøgernes Førelse skal her anføres i Anmærkningsrubriken en Anmærkning, naar Forældrene er indtraadt i Ægteskab efter Barnets Fødsel, men forinden Daaben. Ogsaa i andre Tilfælde, hvor et uægtefødt Barns Forældre senere er indtraadte i Ægteskab med hinanden, bør en Anmærkning herom tilføies ved Anførselen om Barnet i nævnte Afdeling, naar nogen Vedkommende fremsætter Begjæring derom og tilveiebringer Bevis for senere Indtrædelse i Ægteskab. I Afdeling D, hvor de indgaaede Ægteskaber indregistreres, findes ingen Oplysning om, hvorvidt Parterne har Børn isammen for Ægteskabets Stiftelse. Det er da en Selvfølge, at Opgaverne i Afdeling A's Anmærkningsrubrik maa were ufuldstændige, og selv en noiagtig Gjennemgaaelse af Kirkebøgerne under Sammenligning af Navnene paa Forældrene til de i ét Aar udenfor Ægteskab fødte Børn med Vielsesprotokollen for samme og de paafølgende Aar kan ikke ventes at give tilfredsstillende

24 7 Oplysninger, fordi nemlig Vielsen kan have fundet Sted i en anden Menighed, og her vil det hero paa et Tilfælde, om Sognepresten i den ene eller den anden Menighed erholder nogen Kundskab derom. Barnets Forældre vogter sig vel for selv at oplyse om Forholdet. Det følger heraf, at Opgaverne maa blive desto ufuldstoendigere, jo hyppigere Ind- og Udflytning foregaar fra Menigheden, og særlig vil det for Byernes Vedkommende falde vanskeligt at tilveiebringe sikre Opgaver. Imidlertid er der en Omstændighed, som bevirker, at det paapegede Moment ikke kommer til at indvirke paa Resultaterne i saa stort Omfang, som man skulde formode, nemlig at det, som nedenfor nærmere vil paavises, netop er blandt den fast bosiddende Befolkning, at deslige Ægteskaber almin- (lelig indgaaes. Under 16 Januar 1907 henvendte Bureauet sig til samtlige Sognepræster og andre geistlige Embedsmænd, som det paaligger at føre Kirkebøger (derimod ikke til Forstandere for Dissentermenigheder, da Antallet af Untefødsler inden disse er forsvindende ringe) med Anmodning om at udfylde et Schema vedkommende Indgaaelse af Ægteskab mellem Forældre til uægtefødte Børn, nemlig for de i de to Aar 1898 og 1899 indregistrerede Fodsier. Endvidere blev der udbedt Oplysning om, hvorvidt de opgivne Tal antages at were for lave eller at stemme med de virkelige Forhold, videre inden hvilke Samfundsklasser disse Ægteskaber er blevet indgaaet, samt om de Sæder og Skikke, der ligger til Grund for dette Forhold. For de fleste Menigheder udover Landet er det aarlige Antal Fodsier udenfor Ægteskab saa lidet, at det er noksaa let overkommeligt at undersøge, hvormange der senere er indtraadte i Ægteskab, og man skylder Sognepresterne Tak, fordi de gjennemgaaende har lagt saa megen Interesse i en fyldig og korrekt Besvarelse. Ikke saa sjelden har Presterne gjennemgaaet Embedsprotokollerne for en længere Aarrækkke for at tilveiebringe et fyldigere Materiale. Men som allerede antydet, er det ikke muligt at holde Rede paa saadanne Forældre, der er flyttet ud af Distriktet, om der end ofte gjennem Forespørgsel paa forskjelligt Hold ogsaa er fremskaffet Oplysninger derom. Undertiden hænder det ogsaa, at Forældrene, efterat de har giftet sig, sniger sig til ved Daaben at faa Barnet indført som ægte. Opgaverne giver derfor alene Minimumstal; de giver sig ikke ud for at were udtømmende. Et væsentligt Holdepunkt til at bedømme, i hvilken Udstrækning de fjerner sig fra det virkelige Forhold, har man i Presternes Udtalelser, byggede paa deres Erfaringer, og de gaar for Landdistrikternes Vedkommende gjennemgaaende ud paa, at Opgaverne stemmer med de virkelige Forhold. Kun undtagelsesvis udtales, at de ligger under det sande Forhold. Her hidsættes en Tabel med Oversigt for Landdistrikternes Vedkommende :

25 r I N CY: 1-4,t C e-4 i rt., v-, kf: 1, 1, r i r-- 1 :4 i I rel CO e I I, 04 cr: r I r I r-4 0, 0,0 ON r-i r-1 8 C,N1 0,1 V: re, rei 7-4, o-, 1,.: r..,.:, ree4 V ),r, N C,1,f, V V- c.0...h V C,1 CC, I'Z 1-,, ri ri rf,.,,, tt, CI G,,.,: ''i, 04 It.O CY: r I -,7.r r ICZ) :7.,-4OC :i.e..; V: (0:, :NI.--, r-1 r-1 e el 04 r, :\I 1-4 N V: ; i, 1,;,,.-1 0.,.., 00 ird V0.1.,,...0 L,Z 0 V: / r-i 1-I r-i c4..,-. C ',if: N VD Cg c Cr, 00 L./., 0", ",.0 Cr: 00 t.c.),-1.4 N r-, 1.t. rel /-1 I-,00 r ,f: --0 r-4 C:,f: c..0 00,--,, i.,c..0 r.- t:..,-j.i r. N C,G', 00 V:,N if:,ri 1.--i.r., L--- )_, I, 0'': CT: F. r, 1 1,r -4 r-, ":..,: r-4 CYZ r-i C:7, N if:, VD cn 0 0 ift 7, 'n V I, :1 Cr: ci r, ree1 :N1 LC0 ON ON Y. ON I I CY, CYZ CZ, Cs1, C54 v, erei CY: i VZ.r1.1 N Vi C", 00 Ce0 rig CY: /r: 0\1 V: GO 04 N El; 0\1 v0 1--ci c7\1 rt rt l'"z N,14 CYJ N r I r \1 te: C\-1 V: V0 CYD e-1 oc C:7: C.,: CY'D 0 N Cr, crz Jr, 00 0 N ci oc r. Lf: oc c,":, N-1 0r: ci, ree1 0Y0 CY?, r.4 OC CN a.) a.) 77., yo 0.0 ',17" 'at z ;71 c (i) z a.) t) 6 0 4,t) a.) a.) a).) 0 Zs' E E 4) T.: E Et c/d Z1 1:4,7) cip 4 c/5 Z Z ' E

26 9 For enkelte Prestegjeld er Besvarelser ikke indlobne, men de meddelte Opgaver omfatter vel 90 Pct. af samtlige Fodsier. Som det sees, veksler Forholdet temmelig sterkt i de forskjellige Lands- (lele. I de to nordlige Amter bliver omtrent hvert tredie Barn legitimeret. Hoi er Procenten ligeledes paa Oplandene, særlig i Kristians Amt, lav derimod paa Sørlandet og de vestlige Amter indtil Bergen. Af enkelte Prester er efter speciel Undersøgelse meddelt Opgaver for et længere Tidsrum : Aal (Hallingdal) Uægtef., hvoraf 12 legitimerede. Vestre Moland Stord Vikør Haus 2 paa 10 Aar = ca. 6 Pct. Balestrand I ) Veø Forholdet er omtrent 10 : 1 Hatfjelddalen ca. 25 Pct. Hero (Helgeland) ca. 50 Pct. Steigen Karasjok Af Interesse er det at bemærke, hvorledes disse Giftermaal spreder sig udover en Række Aar, om end Hovedmassen selvfølgelig indgaaes i de 2-3 første Aar efter Barnets Fødsel. At i enkelte Tilfælde Legitimationen foregaar for I ndregistreringsaaret forklares ved følgende Exempel : Et unte Barn axles i 1897 og senere paa Anret lader Forældrene sig vie, medens Barnedaaben og dermed Indregistreringen først foregaar i det paafolgende Aar. For Byernes Vedkommende viser Opgaverne en betydelig lavere Procent af legitimerede Born. Der foreligger følgende Antal Opgaver : Indregistrerede.. Deraf legitimerede efter Barnets Fødsel Procent Nogen særlig stor Forskjellighed gjor sig ikke gjx1dende i de enkelte Byer. Særdeles lav Procent fremviser dog Stavanger (i St. Johannes 1 paa 33 Fodsier, idet disse falder»i ganske overveiende Grad indenfor saa løse Mennesker, at der meget sjelden bliver Tale om Ægteskab«; i Domkirken 1 paa 31) og Trondhjem (ea. 21 af 272 ; for Baklandet, hvor de heste uægte Fødsler indregistreres, opgives Procenten til hoist 5). 1) Pct., (1 28 Pct. Af Forældrene var 10 Gaardmands- og 14 H u smandsfolk.

27 10 Derimod gjør der sig udpræget Forskjel gjteldende mellem de forskjellige Menigheder i samme By. I Kristiania opgives saaledes i Oslo og Vaalerengen 29 af 117, Kampen 18 af 117, Grønland 20 af 154, Paulus 28 af 124, Sagene 19 af 98; for Fødselsstiftelsen er af fødte Børn 39 oplyst at være legitimerede, naar Barnets Attest er løst hos Præsten)) Det fremhæves oftere for Byerne, at Fædrene i stor Udstrækning er løse og ledige Personer, som kun for kortere Tid opholder sig paa Stedet. For en Sjøfartsby paa Sørlandet skrives:»fxdrene til de fleste uægte Børn sees at være Sjømænd. Er de letsindige, saa har de let for at gjøre sig usynlige ved Rømning eller p.aa anden Maade, og da bliver der ikke Tale om at legitimere Børnene ; det gjælder for slige Fædre bare om at komme klar af Ansvaret for at have medvirket til at sætte Børn i Verden e. For Domkirkens Menighed i Bergen heder det : Ved 44 uægte Fødsler vides i 6 Tilfælde Forældrene senere at være gifte, og kun i ét Tilfælde var Faderen Sjømand. Ved de øvrige 38 Fødsler var Faderen i 17 Tilfælde Sjømand, og man synes heraf at kunne slutte, at *det for Sjomeends Vedkommende i de sjeldneste Tilfælde hænder, at Forældrene indgaar Ægteskab. I sin Undersøgelse angaaende Sædelighedstilstanden (Fortsatte Bidrag) kom Eilert Sundt ogsaa ind paa denne Side af de moralske Forhold. Han indsamlede Oplysninger om, hvor ofte ægteviede Par havde Børn for Vielsen eller Brudene var frugtsommelige paa den Tid. Det viste sig, at Forholdet stillede sig, som følger (for Aarene ). Af 100 ægteviede Par havde følgende Antal Born sammen : Bygderne. Byerne. Pct. Pct. For Vielsen Inden 4 Maaneder efter Vielsen Mellem 4 og 8 Maaneder efter samme Store Afvigelser viste sig i de forskjellige Landsdele ; ugunstigst med Hensyn til Fødsler før Vielsen stillede Forholdet sig i de tre nordlige Amter, den nordlige Del af Bergens Stift og Sjødistrikterne i Trondhjems Stift. Direkte kan Tallene ikke sammenholdes med Opgaverne ifølge vore Undersøgelser, fordi Oplysningerne er tilveiebragt paa forskjellig Vis, i det ene Tilfælde, hvormange af de nygifte tidligere har Børn, i det andet, hvormange Børn der senere legitimeres. Desuden er heller ikke Sundts Opgaver fuldstændige. Men ved at anvende de ovenanførte Procenttal paa iegtevielser (særskilt for By og Land) og saa atter at sætte det herved be- 1) Af 149 ugifte Mødre, soin liar havt Ophold i Det hvide Baands Pleiehjem i Kristiania i ca. 5 Aar, oplyses 20 senere at være indgaaet i Ægteskab med Barnefaderen,

28 11 regnede Antal Børn i Forhold til Levendefødte udenfor Ægteskab i de samme Aar faar man følgende Procent af legitimerede Børn: Bygder. Byer. Gifte Par Deraf havde Børn før Vielsen Levendefødte udenfor Ægteskab Altsaa legitimerede Børn i Procent af Fødte Pct. 20.5' Pct. Ved Sundts Undersøgelse er der taget Hensyn til alle Ægteskaber, hvor der var født Børn for Vielsen uden Hensyn til, om disse fremdeles levede eller om de overhovedet var født med Liv. Af den Grund skulde egentlig Procenten blive noget lavere, naar der som ved nærværende Undersøgelse alene er taget Hensyn til de Levendefødte. Paa den anden Side kan et Ægtepar have mere end 1 Barn før Vielsen ; dog vil dette neppe spille nogen synderlig stor Rolle. I 50-Aarene var Forholdene mere gjennemsigtige, saa det tør antages, at Undersøgelsen af den Grund blev noget fuldsttendigere den Gang. Men saa gik Undersøgelsen dengang alene 2 Aar tilbage fra Vielsen, medens nærværende Undersøgelse er udført for en længere Aarrkekke og derved bliver fuldsttendigere. Nogen ganske sikker Sammenligning kan derfor ikke gjøres, idet de nævnte Momenter forrykker Forholdet noget, men saa meget kan dog med Sikkerhed udledes af Ovenstaaende, at Legitimation af Børn gjennem paafølgende Ægteskab nu foregaar i betydelig mindre Udstrækning end før. Det her berørte Forhold hænger sammen med Skikke og Sæder, der har gamic og seige Rødder. Den moralske Opfatning er mangesteds ikke strengere, end at der bæres over med saadanne Foreteelser. En Prest i en Menighed (i Fosen Provsti) skriver :»Hvad gjør det, om de har et Barn eller to, ræsonneres der. Det har jo pact slig med mange for. Smaa Forhold og trange Kaar er medvirkende. Bliver ikke Forældrene gifte inden 3-4 Aar efter Barnets Fødsel, bliver det dog sjelden noget af.«fra en anden Bygd (i Indre Romsdal) heder det :»Det er almindelig Skik at begynde det ægteskabelige Samliv før Gifterrnaalet, i over 80 Pct. af alle Tilfælde. Alt er i Orden, om de gifter sig før Barnets Fødsel. Hvor dette. ikke sker, betegnes et noget lavere Trin i social og moralsk Henseende, ligesom de 20 Pct. betegner et højere Trin. Under alle disse tre Trin ligger det fjerde, hvor aldrig Ægteskab ialfald ikke af Manden -- har været paatænkt ; men her vil gjerne Faderen være fra Byen eller udenbygds.. Endnu en anden Prest (i Søndre Indherred):»Parterne anser sig som halvveis gifte, naar de er forlovede. Af den Grund lægges ikke sau stor Vægt paa, om Vielsen sker før eller efter Fødselen. Nu begynder man rigtignok at anskue Forholdet anderledes.«saa indgroet kan denne Opfatning være, at det først er ved nyt Svangerskab, at der trcettes Forberedelse til Giftermaal.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893. . ; 0 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. SO Tredie Rmkke No. 58. sit I. I I. Arbeids- og Lonniugsforhold ved Tusliberier og Cellulosefabriker. 89 og 89. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.l85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 880 Juni 889, S. 7. 8646 findes

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Bilag 1: Den danske børnelov af 1937

Bilag 1: Den danske børnelov af 1937 Bilag 1: Den danske børnelov af 1937 Lov nr. 131 af 7. Maj 1937 om Børn uden for Ægteskab Kapitel I Barnets almindelige Retsstilling 1. Børn uden for Ægteskab har samme retlige Stillingen i Forhold til

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Uægte børn og arme kvinder. Michael Dupont

Uægte børn og arme kvinder. Michael Dupont Uægte børn og arme kvinder Michael Dupont Hvad vi skal tale om Faderskabssager Hvor og hvordan man finder en faderskabssag Fødselsstiftelsen Hjælp til den ugifte moder Arkivloven Eksempler Faderskabssager

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere