1. Forord. Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 1999 og 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord. Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 1999 og 2000"

Transkript

1 Side 1 af 17 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 1999 og Forord Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998, der trådte i kraft den 1. juli Med denne lov og lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen gennemførtes den reform af domstolenes forhold, der var lagt op til i Domstolsudvalgets Betænkning (Betænkning nr af 19. juni 1996). Reformen i forbindelse med udnævnelse af dommere består udover i oprettelse af et Dommerudnævnelsesråd navnlig i en lovfæstelse af de hensyn, der skal lægges til grund ved udnævnelse af dommere. Denne beretning vedrører rådets virksomhed fra den 1. juli 1999 til den 31. december Rådet har i denne periode holdt 14 møder. Rådet har afgivet 112 indstillinger om besættelse af dommerstillinger/konstitutioner, der alle er blevet fulgt af justitsministeren. Rådets indstillinger baseres som udgangspunkt på det skriftlige materiale, der tilvejebringes om den enkelte ansøger. Dette materiale består - udover af ansøgninger med bilag - typisk af by- og landsretsudtalelser, som i almindelighed indeholder en angivelse af, hvilken ansøger der anses som bedst kvalificeret til stillingen. Det er af afgørende betydning for rådets arbejde, at by- og landsretsudtalelserne om ansøgerne dels er udførlige og dækkende, dels indeholder en begrundelse for, hvorfor en ansøger anses som bedre kvalificeret end andre ansøgere. Rådet har på møder med repræsentanter for retterne, hvor samarbejdet mellem rådet og retterne har været drøftet, gjort opmærksom på disse forhold. Det er rådets vurdering, at der er opnået bred forståelse for rådets ønsker, og at samarbejdet mellem rådet og retterne har fundet et tilfredsstillende leje. En af domstolsreformens målsætninger har været, at der ved domstolene skal være dommere med forskellig juridisk erhvervsbaggrund. Der er i de første 11/2 år kun i forholdsvis begrænset omfang kommet ansøgninger til stillinger som dommer og midlertidigt beskikket dommer (landsretskonstitution) fra kvalificerede ansøgere med en anden erhvervsbaggrund end den, der traditionelt har ført til en dommerkarriere (ansættelse som dommerfuldmægtig eller i Justitsministeriet). Specielt kan der være grund til at pege på den tilsyneladende beskedne interesse fra advokatside for at stifte bekendtskab med dommergerningen. Det afgørende er imidlertid, at muligheden for en dommerkarriere nu står åben for alle kvalificerede jurister. Ansættelsesproceduren er klar og overskuelig og kan læses ud af retsplejeloven og rådets forretningsorden. Det er nærliggende at forestille sig, at antallet af kvalificerede ansøgere med en anden erhvervsbaggrund end den traditionelle vil stige i takt med, at de nye muligheder går op for de interesserede. En bredere rekruttering ved besættelse af konstitutionsstillinger i landsretterne vil imidlertid reelt først efter en vis periode kunne sætte sig spor ved besættelsen af de faste dommerstillinger, idet det i almindelighed vil være en forudsætning for en senere udnævnelse i en dommerstilling, at den pågældende har været konstitueret i landsretten. Det er derfor alt for tidligt at indlade sig på en vurdering af, om domstolsreformens målsætning om en bredere rekruttering vil blive realiseret. Det er i denne sammenhæng også vigtigt for rådet at understrege, at rådet ikke har til opgave at rekruttere, men alene vurdere ansøgere til dommerstillinger og ud fra en samlet bedømmelse af ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer at afgive indstilling til jusitsministeren om besættelse af den enkelte stilling. Som det fremgår nedenfor, vil Dommerudnævnelsesrådet dog ikke undlade at henlede opmærksomheden på forhold, der efter rådets opfattelse kan virke hæmmende på realiseringen af domstolsreformens målsætning om en bredere rekruttering. Det har for rådets medlemmer været en spændende og udfordrende opgave at være med til at føre denne del af domstolsreformen ud i livet. Samarbejdet i rådet har allerede fra starten været præget af en fælles vilje til at medvirke i denne vigtige demokratiske proces, og rådets medlemmer har med deres forskellige baggrund og forudsætninger kunnet tilføre arbejdet både bredde og nuancer. Rådet har i den forløbne tid måttet tage stilling til mange principielle og praktiske spørgsmål. På nogle

2 Side 2 af 17 områder har der fæstnet sig en praksis; på andre områder er overvejelserne og drøftelserne endnu ikke afsluttet. De centrale regler om rådet og rådets arbejdsform tillige med enkeltelementer i rådets praksis gengives i denne beretning. København, den 6. marts 2001 Mona Gjedbo Kastrup Knud Aksel Knudsen Niels Skovgård Larsen Jørgen Poulsen Hugo Wendler Pedersen Erling Tiedemann (formand) 2. Oprettelsen af Dommerudnævnelsesrådet Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love (Rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.). 1 Loven trådte i kraft den 1. juli Loven bygger i det væsentlige på betænkning nr. 1319/1996 fra Domstolsudvalget, som blev nedsat den 11. marts Reglerne om rådets virksomhed findes i retsplejelovens kapitel 4 og i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 1999 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet. 2 Dommerudnævnelsesrådet har siden den 1. juli 1999 afgivet indstillinger til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Rådet afgiver indstillinger vedrørende alle faste dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident for Højesteret. Rådet afgiver endvidere indstillinger vedrørende visse midlertidige dommerstillinger. Rådets indstillinger afgives til justitsministeren. Faste dommere udnævnes af Dronningen, mens konstitution meddeles af jutitsministeren. Formålet med oprettelsen af Dommerudnævnelsesrådet har været at opnå en bredere dommerrekruttering og en mere åben og gennemsigtig udnævnelsesprocedure for dommere. Dette formål er søgt tilgodeset dels ved angivelsen af grundlaget for rådets indstillinger, der skal være en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer til den pågældende dommerstilling, dels ved Dommerudnævnelsesrådets sammensætning og indstillingsprocedure. Rådet er sammensat med en ligelig fordeling af dommermedlemmer og medlemmer uden for domstolene. Formålet har været at sikre, at rådet dels har den nødvendige viden om domstolsorganisationen og om kravene til juridisk indsigt i de forskellige dommerstillinger, evner for retsledelse, administration m.v., dels kan inddrage mere almene samfundsmæssige hensyn. Rådet er sammensat af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer (næstformand), en byretsdommer, en advokat og to offentlighedsrepræsentanter. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis Højesterets plenum, landsretterne, Den Danske Dommerforening, Advokatrådet, Dansk Folkeoplysnings Samråd samt (og i forening) Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg kommuner. Alle medlemmer fungerer som enkeltpersoner og repræsenterer ikke den indstillingsberettigede ret eller organisation. Medlemmerne, der har en funktionstid på 4 år, kan ikke genbeskikkes.

3 Side 3 af Dommerudnævnelsesrådets sammensætning og sekretariat Dommerudnævnelsesrådet består af følgende medlemmer: Højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen (formand) Landsdommer Knud Aksel Knudsen, Østre Landsret (næstformand) Administrerende dommer Mona Gjedbo Kastrup, retten i Viborg Advokat Niels Skovgård Larsen Forhenværende amtsborgmester Erling Tiedemann Generalsekretær Jørgen Poulsen Suppleanter for rådsmedlemmerne er: Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen Landsdommer Poul Hansen, Vestre Landsret Dommer Flemming Schønnemann, retten i Rønne Advokat Bo Visby Carlsen Forhenværende borgmester Jørgen Frederiksen Professor Dominique Bouchet Dommerudnævnelsesrådets sekretariatsopgaver varetages af Domstolsstyrelsen. Fuldmægtig Kira Gandrup har i 1999 og 2000 været sekretær for rådet. 4. Dommerudnævnelsesrådets kompetence 4.1. Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c og finanslovens tekstanmærkninger Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c Efter retsplejelovens 43 a afgiver Dommerudnævnelsesrådet indstilling til justitsministeren om besættelse af stillinger som: 1. Højesteretsdommer 2. Landsretspræsident og landsdommer 3. Præsident, vicepræsident og dommer i Sø- og Handelsretten 4. Byretspræsident, administrerende byretsdommer og byretsdommer 5. Midlertidig beskikkelse som landsdommer, jf. retsplejelovens 44 b Herved sker der beskikkelse eller konstitution i en uddannelsesstilling - en såkaldt uddannelseskonstitution. Disse stillinger har traditionelt navnlig været søgt af og besat med dommerfuldmægtige, idet en landsretskonstitution er en afsluttende del af dommerfuldmægtiguddannelsen. Domstolsreformen har imidlertid haft som et af sine formål, at uddannelseskonstitutioner skal kunne søges af og besættes med dommeraspiranter generelt, således at der skabes en vekselvirkning mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der har i 1999 og 2000 været i alt 18 uddannelsesstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. 6. Midlertidig beskikkelse som dommer, jf. retsplejelovens 44 c Disse stillinger, der også kaldes korttidsstillinger eller korttidskonstitutioner, fordi de kun har en varighed på 3 måneder, kan kun søges af advokater. Disse korttidskonstitutioner er oprettet som et led i domstolsreformen med henblik på at give advokater adgang til - uden en definitiv

4 Side 4 af 17 afbrydelse af advokatgerningen - at få erfaringer med dommergerningen Tekstanmærkninger på finansloven Dommerudnævnelsesrådet afgiver tillige indstilling i forbindelse med midlertidig konstitution af dommere i stillinger, der er oprettet med hjemmel i tekstanmærkninger til finansloven. Der har siden 1988 med hjemmel i tekstanmærkninger til finansloven været mulighed for midlertidigt at konstituere et antal dommere i de såkaldte puljedommer-stillinger. I finansårene 1999 og 2000 har der været hjemmel til at beskikke op til 7 yderligere dommere ved de kollegiale retter med henblik på, at særlige opgaver kan løses, f.eks. behandling af større straffesager, nedsættelse af kommissionsdomstole, generel nedbringelse af lange sagsbehandlingstider m.v. I finansåret 2000 har der tillige været hjemmel til at beskikke indtil 6 advokater, byretsdommere m.v. som landsdommere. Disse stillinger er oprettet med henblik på korttidskonstitution af advokater, jf. retsplejelovens 44 c, og for at opnå en bredere rekruttering af dommere og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter - eventuelt således at byretsdommere kan opnå landsrettens vurdering af egnethed som landsdommer Retsplejelovens kvalifikationskrav for udnævnelse af faste dommere, jf. retsplejelovens 42 og 43 Efter retsplejelovens 42, stk. 3, kan kun den, der har bestået juridisk kandidateksamen, udnævnes som fast dommer. Det fremgår endvidere af stk. 4, at udnævnelse som dommer i reglen kræver, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt af landsretten. Bedømmelsen i landsretten sker ved midlertidig beskikkelse som landsdommer i en konstitutionsperiode på typisk 9 måneder, hvor den pågældende gør tjeneste i 2-3 afdelinger. I denne periode virker og stemmer den pågældende på lige fod med de øvrige landsdommere i afdelingen. Ved konstitutionsperiodens afslutning indhenter landsretspræsidenten udtalelser fra de afdelinger, hvori den pågældende har gjort tjeneste, og udarbejder på dette grundlag en skriftlig vurdering af vedkommendes egnethed som dommer. Efter retsplejelovens 43 skal besættelsen af dommerstillinger ske ud fra en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal herved lægges afgørende vægt på ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer. Også bredden i ansøgernes juridiske erfaringsgrundlag skal tillægges vægt, ligesom det skal indgå i vurderingen, at der ved domstolene bør være dommere med forskellig juridisk erhvervsbaggrund. 5. Dommerudnævnelsesrådets behandling af ansøgningssager Efter retsplejelovens 43 c fastsætter rådet selv sin forretningsorden. Rådets forretningsorden er fastsat i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 1999, der er offentliggjort i Lovtidende. 4 Rådets arbejde tilrettelægges af formanden, og sekretariatet forbereder ansøgningssagerne til rådsbehandling og tilvejebringer herunder de fornødne oplysninger om de enkelte ansøgere. I rådets behandling indgår det materiale, som den enkelte ansøger har vedlagt ansøgningen. Rådet indhenter herefter gennem Domstolsstyrelsen en udtalelse om ansøgerne fra det embede, hvor stillingen er ledig, medmindre der er tale om et enedommerembede eller en stilling som administrerende dommer. Endvidere indhenter rådet en udtalelse fra præsidenten for den landsret,

5 Side 5 af 17 hvorunder embedet henhører. Rådet finder det herudover væsentligt, at ministerier, styrelser og lignende organisationer udtaler sig om de ansøgere, der søger ansættelse ved domstolene, jf. herved princippet i tjenestemandslovens 8, stk. 1, således at der tilvejebringes det bedst mulige grundlag for rådets indstilling i de enkelte ansættelsessager. Ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til de i retsplejelovens 43 a nævnte stillinger, har ret til efter anmodning at få udleveret en liste over alle ansøgerne efter reglerne i tjenestemandslovens 5, stk Modtager rådet mundtlige oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder af betydning for beslutning i en ansøgningssag, eller er rådet på anden måde bekendt med sådanne oplysninger, skal der gøres notat om indholdet af disse oplysninger. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. En ansøger kan forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v. i en ansøgningssag, der vedrører den pågældendes egne forhold. Rådet udsætter som udgangspunkt sin beslutning i ansøgningssagen, indtil ansøgeren er gjort bekendt med dokumenterne. Kan en ansøger ikke antages at være bekendt med, at rådet er i besiddelse af bestemte oplysninger af faktisk karakter i sagen, som er til ugunst for ansøgeren og er af væsentlig betydning for rådets indstilling, træffer rådet i almindelighed ikke beslutning, før rådet har gjort ansøgeren bekendt med oplysningerne og givet ansøgeren lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Rådets beslutninger i ansøgningssager træffes som udgangspunkt i møder. Møderne, der ikke er offentlige, holdes - bortset fra særlige tilfælde - én gang om måneden. Rådets behandling sker i almindelighed på skriftligt grundlag. Rådet indkalder ansøgere til en samtale, når der findes behov herfor. Denne praksis er navnlig udviklet i forbindelse med konstitutionsansøgninger fra personer, der ikke i forvejen har en baggrund inden for domstolene. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst fire medlemmer, herunder formanden, er til stede. Rådets beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog således at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Som anført foran under punkt 4.2. kræver udnævnelse som dommer i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i en konstitutionsperiode i landsretten på typisk 9 måneder. Ved rådets vurdering af den enkelte ansøgers juridiske og personlige kvalifikationer til en stilling indgår denne egnethedsvurdering (konstitutionsudtalelse) som et centralt element. Også udtalelser fra de steder, hvor den pågældende har været ansat, indgår i vurderingen. Udtalelsen fra det embede, hvor stillingen er ledig, og fra præsidenten for den landsret, hvorunder embedet henhører, angiver og begrunder i reglen, hvem eller hvilke ansøgere der anses for bedst kvalificeret til den ledige stilling. Disse udtalelser tillægges betydelig vægt ved rådets beslutning om, hvem af ansøgerne der skal indstilles til en ledig stilling. Rådet kan kun indstille én ansøger til en ledig stilling. Indstillingen skal være begrundet. Det skal i rådets indstilling oplyses, hvis der har været uenighed om indstillingen, og de enkelte medlemmers standpunkt skal fremgå af indstillingen. Der har i 1999 og 2000 været dissens i forbindelse med besættelsen af 6 stillinger. Rådets indstilling fremsendes efter praksis til justitsministeren den første hverdag efter rådets møde, og navnet på den indstillede ansøger til den enkelte stilling offentliggøres herefter samme dag kl Fremgangsmåden ved besættelse af to

6 Side 6 af 17 typiske stillinger 6.1. Besættelse af en stilling som midlertidigt beskikket landsdommer (landsretskonstitution) Ansøgningssagen starter med, at Domstolsstyrelsen annoncerer den ledige stilling ved cirkulæreskrivelse til domstolene og i Statstidende, Ugeskrift for Retsvæsen, AdvoJob (Advokatsamfundets jobdatabase), DJØF-Bladet og Advokaten. Ansøgningsfristen er mindst 14 dage fra annonceringen i Statstidende. Det tilstræbes, at ansøgningfristen er længere. Annoncering sker så vidt muligt i god tid inden ledighed i stillingen. Det anføres i stillingsopslaget, at ansøgningen i 8 eksemplarer hver bilagt eksamensbevis, curriculum vitae og eventuelle landsretsudtalelser skal sendes til Domstolsstyrelsen, Dommerudnævnelsesrådets Sekretariat, St. Kongensgade 1-3, 1264 København K. Domstolsstyrelsen udarbejder løbende en ansøgerliste vedrørende den enkelte stilling, hvorpå ansøgerne indplaceres efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse. Efter ansøgningsfristens udløb sender Domstolsstyrelsen ansøgningerne med ansøgerlisten til præsidenten for den landsret, hvor stillingen som midlertidigt beskikket landsdommer er ledig, og anmoder om en udtalelse om ansøgerne til stillingen. Styrelsen sender samtidig kopi af ansøgerlisten til Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatsamfundet, jf. herved tjenestemandslovens 5, stk Domstolsstyrelsen sender endvidere kopi af ansøgerlisten til Dommerudnævnelsesrådets medlemmer bilagt ansøgningerne til stillingen. Landsretspræsidentens udtalelse returneres til Domstolsstyrelsen, der sender kopi af præsidentens udtalelse til rådets medlemmer. Dommerudnævnelsesrådets medlemmer kan gennem rådets sekretariat søge tilvejebragt supplerende oplysninger om ansøgernes juridiske kvalifikationer, evner for retsledelse, administrative evner, samarbejdsevner, arbejdsevne og efter omstændighederne personlige forhold. Rådets medlemmer kan endvidere foranledige en ansøger indkaldt til en samtale. Rådet træffer herefter i et møde beslutning om, hvem der skal indstilles til stillingen som midlertidigt beskikket landsdommer. Domstolsstyrelsen meddeler den følgende hverdag rådets indstilling til justitsministeren og offentliggør indstillingen samme dag kl Besættelse af en stilling som byretsdommer ved et præsidentledet embede Ansøgningssagen starter med, at Domstolsstyrelsen annoncerer den ledige stilling ved cirkulæreskrivelse til domstolene og i Statstidende, Ugeskrift for Retsvæsen, AdvoJob (Advokatsamfundets jobdatabase) samt så vidt muligt i DJØF-Bladet og Advokaten. Ansøgningsfristen er i almindelighed 14 dage fra annonceringen i Statstidende. Det anføres i stillingsopslaget, at ansøgningen i 8 eksemplarer hver bilagt eksamensbevis, curriculum vitae og eventuelle landsretsudtalelser skal sendes til Domstolsstyrelsen, Dommerudnævnelsesrådets

7 Side 7 af 17 Sekretariat, St. Kongensgade 1-3, 1264 København K. Domstolsstyrelsen udarbejder løbende en ansøgerliste vedrørende den enkelte stilling, hvorpå ansøgerne indplaceres efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse. Efter ansøgningsfristens udløb sender Domstolsstyrelsen ansøgningerne med ansøgerlisten til byretspræsidenten ved det embede, hvor stillingen som dommer er ledig, og anmoder om en udtalelse om ansøgerne til stillingen. Styrelsen sender samtidig kopi af ansøgerlisten til præsidenten for den landsret, hvorunder embedet henhører, til Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen og Advokat-samfundet, jf. herved tjenestemandslovens 5, stk Domstolsstyrelsen sender endvidere kopi af ansøgerlisten til Dommerudnævnelsesrådets medlemmer bilagt ansøgningerne til stillingen. Byretspræsidentens udtalelse videresendes til præsidenten for den landsret, i hvis kreds stillingen er ledig. Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne og returnerer sagen til Domstolsstyrelsen, der sender kopi af præsidenternes udtalelser til rådets medlemmer. Dommerudnævnelsesrådets medlemmer kan gennem rådets sekretariat søge tilvejebragt supplerende oplysninger om ansøgernes juridiske kvalifikationer, evner for retsledelse, administrative evner, samarbejdsevner, arbejdsevne og efter omstændighederne personlige forhold. Rådets medlemmer kan endvidere foranledige en ansøger indkaldt til en samtale. Rådet træffer herefter i et møde beslutning om, hvem der skal indstilles til stillingen som byretsdommer. Domstolsstyrelsen meddeler den følgende hverdag rådets indstilling til justitsministeren og offentliggør indstillingen samme dag kl Dommerudnævnelsesrådets virksomhed i 1999 og 2000 Dommerudnævnelserådet har i perioden fra den 1. juli 1999 til den 31. december 2000 holdt 14 møder. Rådet har i disse møder - og ved en beslutning af 30. november 1999 uden afholdelse af møde - afgivet indstilling vedrørende 112 stillinger. I forbindelse med besættelsen af 6 stillinger har der ikke været enighed i rådet, idet et enkelt medlem - i 4 tilfælde et dommermedlem og i 2 tilfælde en offentlighedsrepræsentant - har haft en anden opfattelse end rådets øvrige medlemmer. Justitsministeren har i 1999 og 2000 fulgt alle rådets indstillinger Stillinger til udnævnelse Dommerudnævnelsesrådet har i 1999 indstillet følgende ansøgere til stillinger til udnævnelse: Præsident ved retten i Roskilde Landsdommer Niels Waage, Østre Landsret Landsdommer i Vestre Landsret

8 Side 8 af 17 Kontorchef Ole Græsbøll Olesen, Civilretsdirektoratet Landsdommer i Østre Landsret Dommer Lars Lindencrone Petersen, Sø- og Handelsretten Dommer Margit Stassen, Københavns Byret Dommer Henrik Bloch Andersen, Københavns Byret Dommer Arne Brandt, Københavns Byret Dommer Jens Rosenløv, Københavns Byret Dommer ved retten i Esbjerg Rejsedommer Iben Vikjær Sandholt, retten i Århus Dommer ved retten i Frederikshavn Retsassessor Niels Otto Jensen, retten i Nibe Dommer ved retten i Helsinge Dommer Ulf Østergaard-Nielsen, Københavns Byret Administrerende dommer ved retten i Herning Dommer Henrik Schinkel Stamp, retten i Herning Dommer ved retten i Herning Dommer Peter Bredahl, retten i Århus Dommer i Københavns Byret Rejsedommer Ulrik Stage-Nielsen, Københavns Byret Rejsedommer Ove Birger Ulrichsen, Københavns Byret Retsassessor Lene Faursby Ahlers, Københavns Byret Konsulent Anette Karin Burkø, Justitsministeriets departement Retsassessor Michael Toftager, retten i Tårnby Retsassessor Lisbeth Christensen, retten i Rødovre Retsassessor Charlotte Meincke, retten i Roskilde Rejsedommer i Københavns Byret Retsassessor Benedikte Cederqvist, Civilretten i Helsingør Retsassessor Poul Gorm Nielsen, Københavns Byret Dommer ved retten i Odense Dommer Ingrid Juul Therkelsen, retten i Esbjerg Dommer ved retten i Roskilde Dommer Torkel Florian Hagemann, retten i Odense Dommer Linda Lauritsen, Københavns Byret Dommer i Sø- og Handelsretten Dommer Jørgen Als Andersen, Københavns Byret Dommer ved retten i Terndrup Rejsedommer Ingrid Thorsboe, retten i Aalborg Dommer ved retten i Aalborg Dommer Jytte Tørsløv, retten i Frederikshavn Rejsedommer ved retten i Aalborg Retsassessor Astrid Lohmann Knudsen, retten i Hobro

9 Side 9 af 17 Rejsedommer ved retten i Århus Retsassessor Iben Vikjær Sandholt, retten i Århus Dommerudnævnelsesrådet har i 2000 indstillet følgende ansøgere til stillinger til udnævnelse: Højesteretsdommer Advokat Niels Grubbe Landsdommer i Vestre Landsret Dommer Karen Foldager, retten i Århus Landsdommer i Østre Landsret Dommer Henrik Gunst Andersen, Københavns Byret Dommer Søren Venø Axelsen, Københavns Byret Dommer Lone Molsted, Københavns Byret Dommer Steen Taber Rasmussen, Københavns Byret Dommer Sanne Kolmos, Københavns Byret Dommer ved retten i Brædstrup Dommer Bodil Ruberg, retten i Grindsted Dommer ved retten i Grindsted Retsassessor Ulla From Petersen, retten i Rødding Dommer i Københavns Byret Retsassessor Karen Duus Mathiesen, retten i Gentofte Retsassessor Annette Hagdrup, retten i Frederikssund Retsassessor Karsten Henriksen, retten i Brøndbyerne Dommerfuldmægtig Peter Gert Jensen, retten på Frederiksberg Retsassessor Alex Elisiussen, kriminalretten i Holbæk Retsassessor Merete Kyhl Engholm, retten i Ballerup Justitssekretær Lone Kerrn-Jespersen, Højesteret Dommerfuldmægtig Benedikte Gersing, Københavns Byret Konsulent Ida-Louise Apostoli, Justitsministeriets departement Landsdommer Lone Molsted, Østre Landsret Retsassessor Susanne Skotte Wied, Sø- og Handelsretten Dommer ved retten i Randers Rejsedommer Astrid Lohmann Knudsen, retten i Aalborg Dommer ved retten i Tønder Retsassessor Karen Thegen, retten i Kjellerup Dommer ved retten i Århus Dommer Bjørn Graae Rasmussen, retten i Brædstrup Rejsedommer Anne-Mette Gedbjerg, retten i Århus Justitssekretær Eva Skov, Vestre Landsret Rejsedommer ved retten i Århus Retsassessor Anne-Mette Gedbjerg, retten i Århus Retsassessor Niels-Jørgen Kaj Petersen, kriminalretten i Helsingør Dommer ved retten i Aalborg Rejsedommer Hanne Fanø, retten i Aalborg

10 Side 10 af 17 Rejsedommer ved retten i Aalborg Retsassessor Hanne Fanø, retten i Herning Retsassessor Helle Dietz, retten i Aalborg 7.2. Stillinger som midlertidigt beskikket landsdommer (landsretskonstitution) Dommerudnævnelsesrådet har i 1999 indstillet følgende ansøgere til midlertidig beskikkelse som landsdommer: Konstitution i Vestre Landsret Retsassessor Jens Christian Brodersen, retten i Brønderslev Dommerfuldmægtig Dorit Kring, retten i Svendborg Advokat Claus Madsen Dommerfuldmægtig Hanne Rasmussen, retterne i Vejle Dommerfuldmægtig Anne Mikkelsen Rode, Vestre Landsret Konstitution i Østre Landsret Retsassessor Eva Vester Andersen, retten i Odense Sekretariatschef Ole Dybdahl, Procesbevillingsnævnet Sekretariatschef Eva Rønne Nielsen, Erstatningsnævnet Advokat Torben Vistisen Dommerfuldmægtig Anette Maarbjerg, retten i Frederikssund Dommerfuldmægtig Henriette Sartvin, kriminalretten i Helsingør Dommerfuldmægtig René Thinglev Olsen, retten i Rødovre Kontorchef Oliver Talevski, Justitsministeriets departement Politiadvokat Merete Vestergaard, Politidirektøren i København Retsassessor Bo Østergaard, retten i Nykøbing Sjælland Dommerudnævnelsesrådet har i 2000 indstillet følgende ansøgere til midlertidig beskikkelse som landsdommer: Konstitution i Vestre Landsret Retsassessor Mette Helby, Vestre Landsret Vicestatsadvokat Peter Adamsen, Statsadvokaten i Viborg Konstitueret retsassessor Henrik Møller Tosti, retten i Grindsted Dommerfuldmægtig Solveig Bloch Madsen, retten i Kjelleup Lektor Lis Frost, Århus Universitet Konstitueret retsassessor Henrik Gjørup, Vestre Landsret Konstitueret retsassessor Linda Hangaard, retten i Lemvig Dommerfuldmægtig Ole Høyer, Vestre Landsret Retsassessor Ingelise Jellesen, retten i Assens Retsassessor Jens Lind, retten i Svendborg Dommerfuldmægtig Elsebeth Frigast Larsen, Sø- og Handelsretten Retsassessor Dorthe Buchardt Petersen, retten i Fjerritslev Retsassessor Kirsten Thaarup Nygaard, retten i Sæby Dommerfuldmægtig Karen-Marie Christiansen, retten i Helsinge Dommerfuldmægtig Peter Buhl, Vestre Landsret Dommerfuldmægtig Bente Thanning, retten i Aalborg Konstitution i Østre Landsret Dommerfuldmægtig Britt Falster Klitgaard, Sø- og Handelsretten Dommer Martin Koch Clausen, Københavns Byret Dommerfuldmægtig Karen Damgaard, Østre Landsret

11 Side 11 af 17 Konsulent Peter Gjørtler, Danmarks Forvaltningshøjskole Kontorchef Jørgen Lougart, Civilretsdirektoratet Dommerfuldmægtig Birgitte Lund, Østre Landsret Konstitueret retsassessor Mette Bytofte Nielsen, retten i Roskilde Kontorchef Michael Vendelbo, BG Bank Dommer Mikael Sjøberg, Københavns Byret Retsassessor Anja Olsen, retten i Store Heddinge Kontorchef Norman Elliott Cleaver, Skov- og Naturstyrelsen Dommerfuldmægtig Susan Blixenkrone-Møller, retten i Køge Vicesekretariatschef Susanne Vibeke Gamberg, Procesbevillingsnævnet Dommerfuldmægtig Kristian Lind Jensen, Østre Landsret Dommerfuldmægtig Susanne Graffmann Larsen, retten i Køge Docent Frederik Harhoff, Københavns Universitet Korttidskonstitution i Vestre Landsret Advokat Niels Henning Bjørumslet Advokat Søren Ejdum Korttidskonstitution i Østre Landsret Advokat Helle Lokdam Advokat Stefan Reinel Advokat Bo Lauritzen Advokat Jesper Müller 8. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis og drøftelser Rådet har i forbindelse med sagsbehandlingen haft lejlighed til at drøfte og tage stilling til en række principielle og praktiske spørgsmål Udnævnelsesalder Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319/1996, side 188, at udnævnelsesalderen til dommerstillinger i byretterne i en længere årrække har ligget på omkring 40 år - i Københavns byret dog et par år lavere. En tilsvarende udnævnelsesalder har været gældende ved udnævnelse til landsdommer i Vestre Landsret, mens udnævnelsesalderen har ligget noget højere i Østre Landsret. Domstolsudvalget har ikke fundet anledning til at anbefale, at udnævnelsesalderen ændres. De meget begrænsede muligheder for at afskedige dommere, gør det således efter udvalgets opfattelse påkrævet, at første udnævnelse sker på et tidspunkt, hvor ansøgeren gennem en længere årrække har demonstreret sine faglige og personlige kvalifikationer. Udvalget anfører endvidere, at det i sig selv er en fordel, at dommere forud for første udnævnelse har opnået den modenhed og erfaring, som følger med alderen. Rådet har på baggrund af udtalelserne i betænkningen taget udgangspunkt i, at en passende minimumsalder ved udnævnelse som dommer også i fremtiden bør være ca. 40 år. Rådet har imidlertid ikke ønsket at lægge sig fast på en mindste udnævnelses-alder. Det er således ikke udelukket, at ansøgere under 40 år vil blive foretrukket for ældre ansøgere, hvis deres kvalifikationer taler herfor, jf. retsplejelovens 43. Rådet har heller ikke ønsket at lægge sig fast på en højeste udnævnelsesalder, men ansøgere, der er meget over 50 år, kan kun forventes at komme i betragtning,

12 Side 12 af 17 hvis sær-lige forhold taler derfor. I 1999 og 2000 afgav rådet indstilling vedrørende 45 stillinger som byretsdommer. Gennemsnitsalderen var i 1999 og 2000 ved første udnævnelse som byretsdommer 41,9 år i Københavns Byret og 41,8 år i øvrige byretter. Forklaringen på den i forhold til tidligere relativt høje gennemsnitsalder for Københavns Byret er, at rådet har indstillet et antal retsassessorer, der aldersmæssigt ligger over den hidtidige udnævnelsesalder som dommer i Københavns Byret. Om begrundelsen herfor henvises til punkt 8.5. I 1999 og 2000 afgav rådet indstilling vedrørende 12 stillinger som landsdommer. Gennemsnitsalderen var for Østre Landsrets vedkommende 45 år, og for Vestre Landsrets vedkommende 43,5 år. Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillinger fordelt på udnævnelsesalder Besættelse af stillinger som midlertidigt beskikket landsdommer (landsretskonstitution) Ansøgernes hidtidige karriereforløb Som det fremgår af ovenstående afsnit under punkt 7.2. har rådet i 1999 og 2000 indstillet i alt 47 ansøgere til stillinger som midlertidigt beskikket landsdommer (bortset fra de særlige korttidskonstitutioner for advokater). Den overvejende del af de indstillede har været dommerfuldmægtige og retsassessorer (31), for hvem en uddannelseskonstitution i en landsret er en afsluttende del af uddannelsen. Derudover har rådet indstillet ansøgere fra direktorater m.v. under Justitsministeriet (4), Justitsministeriets departement (1) og anklagemyndigheden (2). Rådet har endelig indstillet 2 dommere, 2 advokater, 2 ansøgere fra universiteter og 3 med anden ansættelse i den offentlige administration eller det private erhvervsliv. Rådet finder anledning til at fremhæve, at den betydelige overvægt af indstillede dommerfuldmægtige/retsassessorer og ansøgere fra Justitsministeriets område som en væsentlig forklaring har, at der udover disse ansøgere kun har været et fåtal af ansøgere, som rådet har fundet egnet til en stilling som konstitueret landsdommer. Det er i den sammenhæng også vigtigt at være opmærksom på, at domstolsreformen ikke ændrede ved den gældende dommerfuldmægtigordning, hvorefter dommerfuldmægtige gennemgår et særskilt tilrettelagt uddannelsesforløb, som specielt sigter mod arbejdet som dommer. Uddannelsen indledes med en grunduddannelse på 3 år, fortsætter med en praktisk og teoretisk videreuddannelse og afsluttes med en periode som konstitueret landsdommer efter normalt 8-11 års ansættelse. Det er naturligt, at dommerfuldmægtige, der søger om en uddannelseskonstitution i landsretten, i kraft af deres hidtidige uddannelsesforløb har et stærkt fagligt udgangspunt ved besættelse af en sådan stilling. Der er som nævnt kun i begrænset omfang kommet ansøgninger om konstitutionsstillinger fra kvalificerede ansøgere med en anden erhvervsbaggrund end den, der traditionelt har ført til en dommerkarriere (ansættelse som dommerfuldmægtig eller i Ju-stitsministeriet). Der har tilsyneladende også fra advokatside været en beskeden interesse for at stifte bekendtskab med dommergerningen. Dette gælder også for de såkaldte korttidskonstitutioner af 3 måneders varighed med henblik på at give advokater adgang til - uden en definitiv afbrydelse af advokatgerningen - at få erfaringer med dommergerningen. Ved behandlingen af ansøgere med en anden erhvervsbaggrund end den traditionelle er rådet stødt på det praktiske problem, at det ikke i sam-me omfang som f.eks vedrørende dommerfuldmægtige har været muligt at få sikre oplysninger om de pågældendes hidtidige karriereforløb og kvalifikationer. Rådet har indkaldt et antal ansøgere fra denne gruppe til en samtale.

13 Side 13 af 17 Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillinger (bortset fra de særlige korttidskonstitutioner) fordelt på alder ved landsretskonstitution, ansættelse forud for konstitution og køn blandt de konstituerede landsdommere Praksis vedrørende retsplejelovens 44 b Rådet har anlagt den praksis, at udnævnte dommere ikke indstilles til de såkaldte uddannelseskonstitutioner efter retsplejelovens 44 b, der således alene anvendes til konstitution af dommeraspiranter m.v. - og ikke tillige til konstitution af allerede udnævnte dommere med henblik på at vurdere deres egnethed som landsdommer. Denne praksis er begrundet dels i ordlyden af retsplejelovens 44 b og bestemmelsens forarbejder, dels i ønsket om at det forholdsvis beskedne antal uddannelseskonstitutionsstillinger anvendes til færdiggørelse af dommerfuldmægtiges og retsassessorers uddannelse og til at realisere domstolsreformens målsætning om en bredere rekruttering til domstolene. Spørgsmålet om praktiseringen af retsplejelovens 44 b har navnlig været aktuelt i relation til en mindre gruppe byretsdommere i Københavns Byret, der er blevet ansat som dommere direkte fra Justitsministeriets departement - uden forudgående konstitution i en landsret, således at deres egnethed som dommer ikke har været bedømt af landsretten. Ved tekstanmærkning til finansloven for år 2000 er der imidlertid skabt mulighed for, at der kan ske konstitution af udnævnte dommere i landsretten bl.a. med henblik på at vurdere deres egnethed som landsdommer. Se herom punkt 4, Dommerudnævnelsesrådets kompetence Henstillinger til Domstolsstyrelsen Rådet har fundet anledning til at henlede Domstolsstyrelsens opmærksomhed på, at det efter rådets vurdering er tvivlsomt, om det nuværende antal uddannelsesstillinger er tilstrækkeligt til at tilgodese domstolsreformens forudsætninger, dels om at kvalificerede dommerfuldmægtige skal kunne afslutte deres uddannelsesforløb med en landsretskonstitution, dels om at jurister med en anden erhvervsbaggrund end arbejde som dommerfuldmægtig skal kunne konstitueres i landsretten med henblik på en eventuel senere dommerkarriere. Rådet har henstillet til Domstolsstyrelsen, at der foretages en nærmere undersøgelse af, om det eksisterende antal konstitutionsstillinger er tilstrækkeligt. Rådet har endvidere henstillet til Domstolsstyrelsen at overveje mulighederne for, at alle i en uddannelseskonstitution i landsretten får de sam-me økonomiske vilkår i form af udstationeringsgodtgørelse m.v. som dommerfuldmægtige og retsassessorer, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling Udnævnte dommeres ansøgning om anden dommerstilling Kvalifikationsvurdering og kontinuitetskrav Blandt ansøgerne til de opslåede dommerstillinger har i flere tilfælde været allerede udnævnte dommere. For sådanne ansøgere gælder, at deres egnethed som dommer må anses for fastslået ved den tidligere udnævnelse, og at de i forbindelse med udnævnelsen i deres nuværende stilling i reglen vil være foretrukket frem for andre ansøgere til stillingen. Selve det forhold, at en ansøger i gerning har vist sin egnethed som dommer, vil naturligvis yderligere betyde, at den pågældende vil stå stærkt i et ansøgerfelt. Udnævnelsen indebærer imidlertid efter rådets opfattelse ikke nødvendigvis, at en udnævnt dommer, der søger en ny dommerstilling, i alle tilfælde bør foretrækkes frem for andre kvalificerede ansøgere til stillingen. Det er efter rådets opfattelse ønskeligt, at udnævnte dommere gør tjeneste ved et embede en vis tid, før udnævnelse i anden dommerstilling kan finde sted. Rådet har imidlertid ikke fundet grundlag for mere præcist at angive, hvor lang tid en sådan tjeneste skal vare. Rådet har i 1999 behandlet to

14 Side 14 af 17 ansøgninger om nye stillinger fra dommere, der kun havde været udnævnt i deres stillinger i kort tid. Ansøgningerne gav i rådet anledning til en afvejning af hensynet til ansøgernes personlige forhold over for hensynet til et lokalsamfunds krav på en vis kontinuitet i tjenesten som dommer og dermed en tilfredsstillende betjening af embedets brugere. Begge ansøgere var dommere ved større dommerembeder og havde på indstillingstidspunktet gjort tjeneste ved embedet i mindre end et år. Der var i rådet enighed om, at begge ansøgere var de bedst kvalificerede til stillingerne. Under hensyn hertil og efter en konkret afvejning af hensynet til begge ansøgeres personlige begrundelse for at ansøge om en ny stilling over for ulemperne for embedets brugere og personale fandt rådet, at de pågældende burde indstilles til de nye stillinger, uanset deres korte tjeneste i de gamle stillinger. Der blev i en af sagerne afgivet dissens af et rådsmedlem, der fandt, at hensynet til, at en udnævnt dommer så vidt muligt bør fungere en vis rimelig tid i et lokalområde, hvis befolkningen i hele landet skal være sikret en tilfredsstillende betjening, talte imod udnævnelsen af dommeren. Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillinger fordelt på de pågældendes ansættelse ved udnævnelse Specielt om rejsedommere De hidtidige erfaringer har vist, at rejsedommere efter forholdsvis kort tid har søgt faste dommerstillinger og i flere tilfælde af rådet er blevet indstillet til sådanne stillinger. Der er ikke herved sket nogen tilsidesættelse af de netop nævnte kontinuitetshensyn, idet rejsedommere ikke virker ved et fast embede og derfor ikke betjener et bestemt lokalsamfund. Det hører imidlertid med til billedet, at en række velkvalificerede ansøgere bl.a. af personlige grunde ikke søger rejsedommerstillinger, men alene faste dommerstillinger. En udnævnelse til rejsedommer vil derfor ikke nødvendigvis indebære, at rejsedommeren i konkurrence med andre ansøgere til en fast dommerstilling allerede efter en kortere funktionsperiode vil blive foretrukket til stillingen Retspræsidenter og administrative dommere Der er i rådet enighed om, at evner for administration og personaleledelse er væsentlige forudsætninger for at bestride en stilling som retspræsident og administrativ dommer. Det må derfor forventes, at rådet ved indstilling til sådanne stillinger vil lægge afgørende vægt på, at ansøgeren også anses for egnet til at lede et dommerembede. Det må forventes, at rådet bl.a. vil lægge vægt på udtalelser fra ansøgerens tidligere arbejdssteder og pågældendes hidtidige karriereforløb, uanset om det har været i eller uden for domstolene. Det vil endvidere være relevant at få tilvejebragt oplysninger om, i hvilket omfang ansøgeren gennem efteruddannelse har kvalificeret sig til virket som administrativ leder af et embede. Rådet har også drøftet, om det på en anden måde er muligt at få tilvejebragt oplysninger om ansøgernes evne for led-else og administration, uden at rådet dog har lagt sig fast på noget endeligt standpunkt vedrørende dette spørgsmål Rekruttering af dommere til Københavns Byret Det fremgår af Domstolsudvalgets Betænkning nr. 1319/1996, side 149, at hovedparten af byretsdommerne uden for Københavns Byret er uddannet som dommerfuldmægtige, mens 2/3 af dommerne i Københavns Byret har en forudgående karriere i Justitsministeriets departement. Situationen har nu ændret sig, idet alene 19 dommere på nuværende tidspunkt har en forudgående karriere i Justitsministeriet, mens 30 har en anden forudgående karriere. Den typiske udnævnelsesalder for en byretsdommer i Københavns Byret har ligget omkring år. Tidligere blev den helt overvejende del af byretsdommerne i Københavns Byret senere udnævnt til landsdommer i Østre Landsret. Pr. 1. april 1996 havde således 40 ud af 50 landsdommere i Østre

15 Side 15 af 17 Landsret været dommere i Københavns Byret. Alderssammensætningen for dommere i Københavns Byret adskiller sig markant fra alderssammensætningen i andre byretter, idet der i 1999 og 2000 kun var 2 dommere over 50 år og - bortset fra præsidenten - ingen over 60 år. Præsidenten for Københavns Byret har i en række udtalelser til rådet peget på den skæve aldersfordeling i Københavns Byret og på det ønskelige i, at der til Københavns Byret i videre omfang udnævnes dommere, der i en længere årrække har gjort tjeneste som dommerfuldmægtig eller retsassessor og herigennem opnået et indgående kendskab til og erfaring i retssagsbehandling. Han har endvidere peget på det ønskelige i, at der også til Københavns Byret udnævnes dommere, der anser en byretsdommerstilling som deres slutstilling. De anførte synspunkter er indgået i rådets overvejelser ved den samlede vurdering af ansøgernes kvalifikationer, som skal anlægges efter retsplejelovens 43, og rådet har indstillet et antal retsassessorer, der aldersmæssigt ligger over den hidtidige udnævnelsesalder, som dommer i Københavns Byret. Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillinger fordelt på de pågældendes ansættelse ved udnævnelse Kønsfordeling Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning 1319/1996, side 188, at kønsfordelingen blandt dommere er skæv, idet ca. 3/4 af byretsdommerne er mænd og mere end 4/5 af dommerne i landsretterne og Højesteret er mænd. Udvalget har dog ikke fundet grund til at opstille et krav om positiv særbehandling af kvinder ved dommerudnævnelser. Rådet har i 1999 og 2000 indstillet 15 mænd og 30 kvinder til stillingerne som byretsdommer. I Østre Landsret 7 mænd og 3 kvinder, og i Vestre Landsret 1 mand og 1 kvinde. Se i øvrigt bilag 9.1. for statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets indstillinger fordelt på køn Midlertidig beskikkelse som landsdommer (landsretskonstitution) i forlængelse af fuldmægtigtjeneste i landsretten Dommerfuldmægtiges uddannelsesforløb afsluttes med tjeneste i landsretten med henblik på en vurdering af den enkelte fuldmægtigs dommeregnethed. Denne landsretstjeneste har efter hidtidig praksis fundet sted, dels ved en 9 måneders konstitution som landsdommer, dels ved en indledende tjeneste som dommerfuldmægtig i landsretten og i forlængelse heraf en lidt kortere konstitutionsperiode. 5 Rådet har fundet det naturligt så vidt muligt at lægge sig på linie med hidtidig praksis, hvorefter dommerfuldmægtige, der har gjort tjeneste i landsretten, konstitueres i umiddelbar forlængelse af fuldmægtigtjenesten. 9. Bilag 9.1. Statistisk oversigt over Dommerudnævnelsesrådets

16 Side 16 af 17 indstillinger /Bilag 9.1/ /Bilag 9.1-1/ /Bilag 9.1-2/ /Bilag 9.1-3/ /Bilag 9.1-4/ /Bilag 9.1-5/ /Bilag 9.1-6/ /Bilag 9.1-7/ /Bilag 9.1-8/ 9.2. Retsplejelovens kapitel 4, /Bilag 9.2-1/ /Bilag 9.2-2/ /Bilag 9.2-3/ 9.3. Bekendtgørelse om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet /Bilag 9.3-1/ /Bilag 9.3-2/ /Bilag 9.3-3/ /Bilag 9.3-4/ 9.4. Retningslinier for korttidskonstitutioner af advokater i landsretterne, jf. retsplejelovens 44 c /Bilag 9.4-1/ /Bilag 9.4-2/ Fodnoter 1 Retsplejelovens kapitel 4, 42-46, er medtaget som bilag 9.2. til årsberetningen.

17 Side 17 af 17 2 Bekendtgørelsen er medtaget som bilag 9.3. til årsberetningen. 3 For dommere i Højesteret gælder særlige regler om prøvevotering, jf. retsplejelovens 42, stk Bekendtgørelsen er medtaget som bilag 9.3. til årsberetningen. 5 Se nærmere Domstolsudvalgets betænkning 1319/1996, side 132, punkt Dommerudnævnelsesrådet Version 1 d. 15 marts 2001 Denne publikation findes på adressen: Copyright (c) Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnæ vnelsesrå det. Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis. Å rsberetning 1999 og 2000

Dommerudnæ vnelsesrå det. Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis. Å rsberetning 1999 og 2000 Dommerudnæ vnelsesrå det Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis Å rsberetning og 000 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning og 000 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 00 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Læs mere

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 0 0 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 0 0 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis. Årsberetning 2005

Dommerudnævnelsesrådet. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis. Årsberetning 2005 Dommerudnævnelsesrådet Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Årsberetning 00 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Læs mere

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 0 0 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2011

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2010

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2010 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2010 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2016

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2016 Årsberetning 2016 Indhold 3 > 5 > 7 > 7 Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 7 Tekstanmærkninger på finansloven 9 9 Stillinger som udnævnt dommer 10 Stillinger som byretspræsident 10 Stillinger som landsretspræsident

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2009

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2009 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2009 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2014

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2015

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 10 > Stillinger

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2013

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Forord. Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2001

Forord. Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2001 Side 1 af 17 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2001 Forord Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Med denne lov og lov nr. 401 af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. Lovforslag nr. L 30 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. Lovforslag nr. L 30 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN 87-601-6456-5 ISBN 87-601-6491-5 ISBN 87-601-6525 betænkning bilag büag + betænkning 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere