Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ)"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 10:30-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdru lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders Gade Jensen (AGJ) Knud Holt Nielsen (KHN) Rikke Petersen (RP) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Observatør Zibigniew Sobkowicz (ZS) Referent: Mads Brask Andersen A-siden/ledere Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-artner Mads Brask Andersen Dato: 4. marts 2016 Side 1/3 1. Godkendelse af dagsorden Bilag: Dagsorden 2. Ofølgning å LSU-mødet den 12. november 2015, herunder evt. yderligere bemærkninger til referatet. Bilag: Referat fra LSU-møde den 24. november B-sidens konstituering Punkter til drøftelse eller beslutning: 4. Lønforhandlinger 2016 Motivering: Lønforhandlingsbudget, status med hensyn til ansøgninger, forhandlingsroces m.v. Bilag: Lønforhandlingsbudget 5. MUS Motivering:Osamling/evaluering af MUS 2015 samt drøftelser af særlige fokusområder i 2016 Bilag: Fokusområder for MUS Kometenceudvikling 2016 Motivering: Drøftelse af eventuelle initiativer eller særlige omærksomhedsunkter i lyset af MUS Bilag: Redegørelse for kometenceudvikling i 2015 Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

2 AARHUS UNIVERSITET ARTS Orienteringsunkter og eventuelt: 7. Økonomi 7.1. Regnskab for ACA Budget Side 2/3 8. Høring om forslag til revideret ersonaleolitik 9. Samarbejdsaftale for AU Se: htt://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/ 10. Eventuelt TAP-sommerudflugt 2016 Ole Jensen Formand Ivy Kirkelund Næstformand Fælles med LAMU (kl:10:30-11:00) A. Godkendelse af dagsorden B. Stresshåndtering/-olitik Motivering: Drøftelse af initiativer og tiltag i ACA Bilag: Eksemler å initiativer i Enhedsadministrationen samt forslag til arrangementer i ACA C. Psykisk APV, status for rocessen Motivering: Drøftelse af lanlægning af APV-ofølgning i ACA Bilag: Tidslan for APV-roces og slides fra møder om sykisk APV afholdt af AU HR rimo marts 2016 D. Drøftelse af den nye arbejdsmiljøstatistik Motivering: Som tidligere aftalt, drøftes udviklingen i sygefravær mv. Bilag: Arbejdsmiljøstatistik 2015 E. Årslan hhv. LSU/LAMU/fællesmøder til drøftelse Motivering: Drøftelse af faste unkter til dagsorden 2016 Bilag: Udkast til årslan for LSU/LAMU 2016 F. Eventuelt Ole Jensen Ivy Kirkelund Aino Lea Winther-Pedersen

3 AARHUS UNIVERSITET ARTS Formand Næstformand Næstformand LSU og LAMU LSU LAMU Side 3/3

4 AARHUS UNIVERSITET ARTS Den 24. november 2015 Referat LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdru lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Knud Holt Nielsen (KHN) Rikke Petersen (RP) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Observatør Zibigniew Sobkowicz (ZS) Afbud Thomas Degn Nielsen (TDN) Anders Gade Jensen (AGJ) Referent: Bettina Houlberg, ACA A-siden/ledere Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-artner Mads Brask Andersen (MBA) 3. december 2015 Side 1/4 1. Godkendelse af dagsorden Nyt unkt indsat under Eventuelt vedr. Omnibus. Herefter blev dagsordenen godkendt. 2. Ofølgning å LSU-mødet den 7. oktober 2015, herunder evt. yderligere bemærkninger til referatet. Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 7. oktober Budget Til mødet var eftersendt notat vedr. budgetreduktioner i ACA Notatet blev kort gennemgået af OJ, som herefter besvarede sørgsmål fra LSU. Notatet skal behandles af fakultetsledelsen å møde den og den , hvor de foreslåede besarelser skal godkendes. Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

5 AARHUS UNIVERSITET ARTS 4. Lønforhandlinger 2016 OJ informerede om, at en arbejdsgrue under LSU havde udarbejdet det forslag til kriterier for lønforbedringer i ACA, der var udsendt til mødet. Side 2/4 Det blev aftalt at medtage en social dimension, f.eks. bidrag til et godt arbejdsklima, særlig hjælsomhed, m.v. Et revideret forslag vil blive rundsendt til skriftlig godkendelse. OJ ointerede, at det stadig vil være en forhandling mellem leder og TR, og at der ikke er garanti for onåelse af tillæg, fordi den enkelte ansøger ofylder et eller flere af kriterierne. Iflg. MBA starter lønforhandlingsrocessen i 2016 den 8. februar og forventes afsluttet den 13. maj. Det færdige dokument og lægges å ACA-hjemmesiden rimo december. 5. Nyt om ACA IT/Kommunikation OJ orienterede om, at Signe Maribo, foruden at være kommunikationschef, er udnævnt til også at være leder og økonomiansvarlig for It efter Thomas Degn, som har fået andet arbejde. To teamkoordinatorer hos It, Michael Møltor i Aarhus og Erik Hein Møller i Emdru skal varetage den daglige koordinering af ogaverne å de to lokationer. Der er afholdt møder med medarbejderne, som har taget den valgte løsning til efterretning. 6. Eventuelt Omnibus OJ orienterede om, at det er besluttet at gennemføre en høring om Omnibus og henviste til et bilag, som blev omdelt å mødet. Universitetsledelsen har besluttet, at Omnibus fremover kun udkommer i en elektronisk udgave. KHN stillede sørgsmålstegn ved denne beslutning og vil overveje at udarbejde et høringssvar fra LSU. Kursus for LSU medlemmer På seneste LSU-møde den var der enighed om at vente med at arrangere et seminar for alle ACA LSU-medlemmer til rimo I mellemtiden er der kommet et kursustilbud fra HR, som er rundsendt til LSU-medlemmerne. Tilmeldingsfristen er den 8. december. Besarelser å biblioteket

6 AARHUS UNIVERSITET ARTS ZS informerede om, at Statsbiblioteket lanlægger besarelser, som kan få indflydelse å biblioteksbetjeningen å Arts. DJ olyste, at besarelserne omhandler forskellige adgange til Statsbibliotekets databaser og bogindkøb. Side 3/4 Guide til godt SU arbejde Efter den gennemførte evaluering af SU-systemet å AU er der udarbejdet en guide til godt SU arbejde. Tages o å det næste ordinære LSU-møde. Bemærk: Punkterne A-F er fælles med LAMU (kl:10:00-11:00) A. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. B. Psykisk APV, status for rocessen OJ orienterede om, at der er truffet beslutning i HSU og HAMU om de særlige sørgsmål til APV-analysen. Det er ikke meldt ud, hvorvidt ACAs ønsker om ekstra sørgsmål er blevet tilgodeset. Sørgeskemaerne vil være åbne for besvarelse i uge 9, 10 og 11 og resultaterne af analysen forventes offentliggjort fra uge 20. Der vil efterfølgende blive fulgt o å resultaterne i LSU/LAMU regi. C. Drøftelse af den nye arbejdsmiljøstatistik OJ osummerede af det vedlagte materiale, at det gennemsnitlige sygefravær å Arts er halveret fra første til nuværende kvartal. Der arbejdes å at udarbejde mere detaljerede raorter via AUHRA, således at data er tilgængelige å en mere overskuelig måde å funktionsniveau. RP gjorde omærksom å, at der iflg. raorterne ikke er sket forbedringer i forhold til udbrændthed og stress. Tallene er stadig høje og RP foreslår, at der ikke kun observeres å tallene, men igangsættes deciderede tiltag, som kan få tallene til af falde. ZS anbefalede at inddrage materiale fra AU Viden, hvor der har været secielt fokus å tidligere at sætte ind i forhold til stress og udbrændthed blandt medarbejdere. OJ konkluderede, at det er vigtigt at følge udviklingen nøje og sikre, at der er tilstrækkeligt datagrundlag for sammenligninger å tværs af enheder.

7 AARHUS UNIVERSITET ARTS D. Årslan hhv. LSU/LAMU/fællesmøder til drøftelse Eneste tilføjelse til årslanen var, at unktet vedr. lønforhandlinger flyttes til maj måned. Side 4/4 E. Evaluering af mødekoncet samt lanlægning af møderække 2016 Det blev aftalt at fortsætte det nuværende koncet med fællesmøder LAMU/LSU som en del af de faste LSU/LAMU møder 4 gange årligt. Der vil fortsat være mulighed for at holde særskilte/ekstraordinære møder efter behov. Dato Tid Start kl. 9:00 Fredag den 11. marts 2016 Kl. 9:00-12:00 LAMU Onsdag den 25. maj 2016 Kl. 9:00-12:00 LSU Fredag den 16. setember 2016 Kl. 9:00-12:00 LAMU Onsdag den 9. november 2016 Kl. 9:00-12:00 LSU F. Evt. Kaffe og kometencemøder ALWP fortalte, at der hos BSS afholdes såkaldte kaffe og kometence møder, som er tværgående og for alle medarbejdere. Temaet er netværk og samarbejde å tværs og har til formål at øge det faglige og ersonlige kendskab til øvrige medarbejdere. OJ informerede om, at han har et tilsvarende koncet klar til ACA i 2016, hvor det som udgangsunkt er kolleger, der inddrages som konsulenter og olægsholdere. OJ beder om inut til, hvordan og hvornår sådanne arrangementer kan lanlægges og ofordrer til at komme med forslag. Ole Jensen Formand Ivy Kirkelund Næstformand

8 Lønforhandlingsbudget 2016 Lønsum Lønforbedringer Engangsvederlag regnskab ,4% 0,2% 1261 ARTS Adm. ledelse og stab ARTS Bygningsservice ARTS HR ARTS Ph.d. og Internationalisering ARTS Studier ARTS EVU og Karriere (Studier) ARTS Kommunikation ARTS IT Sum

9 AARHUS UNIVERSITET ARTS Modtager(e): ACA LSU Notat Drøftelse af MUS På LSU-mødet den 7. oktober 2015 var der en drøftelse af MUS bl.a. med henblik å fastlæggelse af særlige fælles temaer. Som mulige temaer blev nævnt: Organisationsændringers virkning å den enkeltes arbejde Kometenceudvikling, herunder forretningens ejlemærker en 4-årig eriode frem i tiden Generel trivsel, fokus å de bløde værdier og det sykiske arbejdsmiljø Ole Jensen Administrationschef Dato: 3. marts 2016 Side 1/1 Det blev noteret, at det kunne blive vanskeligt at nå at få temaerne med i den daværende MUS-runde, da flere allerede var i gang med at afholde samtalerne. Det blev aftalt, at der til den næste MUS-runde skulle være mere fokus å at få aftalt temaerne i god tid. Som olæg til diskussionen å LSU-mødet den 11. marts foreslås, at det første tema udgår og at der tilføjes et nyt med følgende beskrivelse: Samarbejde og videndeling i ACA s funktionsområder og å tværs i organisationen ACA vs. fællesadministrationen, ACA vs. fakultets- og institutsekretariater og ACA vs. andre administrationscentre. Vh Ole Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: 8715 Fax:

10 H M N 7 O I 9 9 L 8 B B P H > Q >, -. / 0 / / , : ; 9 < 9 = = >? 8 A B? C D E F? C D G H I A 8 I J K 9 K I 9 I 9 9 L

11 _ ^ T Y T ] \ V U T x w ~ s { mu n q q { z y ˆ Œ Œ Š Œ Œ Ž Œ Š Œ Œ Ž Œ Š ˆ ³ œ ƒ ku n s ƒ yw m t { Œ Ž Œ Œ š Œ Š n s ƒ myw š ˆŽ ± Š ±» ³ n { ƒ ku yw w m n m t { Œ Ž Œ w m Œ š Œ Š š ˆŽ ± Š ± ³ n s k n s k i h g f c e d c W X^ Wb[ W a S ` T [ Z U T S Y Z W X R S n{r mu y ƒ t m k sn ƒ myw y s m {sm s~{ kvu n~{ r { t s m r m m s k t } k y m t m my l m t k mx x w v t k mu n s k q r o n l m j k ˆ š ˆ ˆ Š ˆ Œ ˆ Š ˆ Œ Š ˆ Š ˆ œ ª Š «ˆ Œ Š ² Ž ± ± ˆ Œ Ž Ž ˆš š± ¹² n{r mu y t m { my y w w u s m ~ k t m t k mu n s k q r k n l m j k n t r s~{ nnm w ¾ Š Œ Š ˆ º Œ Œ Œ ± ± š š ± ˆ ˆ Œ Ž Œ Œ t k mu n s k q r Š ˆ Š ±Œ s m µ ~ k s v s m s~{ k ¹ Ž { my y w u œ»» ª Š «ˆ Œ Š Ž ± ± ˆ k À n l m s k s k n{r t m ƒs r ¼ y l n l m j k t r s~{ nnm w ¾ Š Œ Š ˆ º Œ Œ Œ ± ± š š ± ˆ ˆ Œ Ž Œ Œ s r ¼ y Š ˆ Š ±Œ ¹ Ž» œ» ª Š «ˆ» Œ Š»» Ž ± ±» ˆ

12 ! # $ % $ & &! ' ( ) * +, -!. % /. 0 & & ( 7 9 : ; : 9 < : = < 9 : A B C A D E A F F A G H I F J F K L L M N C O F A P O H Q R C I F Q K L Q S H G? R H A P T L A L A G U U V W X V Z S S R [ R M \ J C J F E A H H A ] O A L ^ I H H O G F H O L C O F A R M F A [ C A _ R \ A J F N A _ L R P O C_ A R A G H I G H ` a I G R \ b M F A [ C A _ c L V a K L J S Z K G A G I Q L A [ R M \ J C J F D R J P P I G Q Q I H O D G P I O G F H O C d R M \ J C J F O R \ e c L F O S G O G F [ c f Z K R g G O S R O H A H V E A F S A L D I H Z K G S H O C A G \ J G Q A G h A [ c i O R H O I G R N F Q G M C O F P A L L A Q A G L A R A R R Q R \ A I Z A C A S L A G D R c Z K G Z Q O G F A G [ c [ K C R A G V E A F R M G A R D L A H K Z A O G H A R R I G H Q J R I H Q c I H S O L A D J P L C O F A Q Z J C L D R J P F R O F F? C L A G L A Z [ c f g j Y C C J P L A H L A R I P P A F A G A C C A I R [ A \ H D R J P F R O F F? C L A G L A [ c R H H R A H I C C A N A _ L R [ C I L R O Q N O G L A C R A P A L R A R R V ^ L K O G L Z A G H A H H I C [ c D Z S P I G F A I G R I H H A L R O L R H O G F A L A H O C d R M \ J C J F O R \ e c L F O S G O G F j B F Z S P I G F A L Q O \ X k I G J G M P A l D m A C C A S H V Q C A [ R M \ J C J F H O P j B F J P H I C C A G A R A A C C P O G A A G L O n W U o D J F F G A J F R c n W U X D A H h V j a K L J S S O C _ A F I G N A Q I C A D I H S O Q N A R T F I Q Z A G L A [ c A H A \ R I L O H f q g P T L A D R A G A R H G S O A R K C H I H G A I Q L A G [ R M \ O R \ A f d r V ^ S O R S O R M G A R D Z K G F J L D \ I G S O Q V A \ R V Q c Q C A N A R T F I Q Z A G L A s J F Q V A \ R V Q c Z _? C [ I Q Z A G L A H O C I H K L N A _ L A A G R A R R [ J C O H O \ R I P P A G P A L J R s J F t A C C Q c Z A G L A K L O I Q L A C O G F G A J F Z J C L A J [ C? F Q \ J C C A F G A A C V C O F G V ^ K G S O C R I G L R M G C O F S O R J F R c \ K G G A Z _? C [ A J R P A L I H S L A D Z S O C \ A A S H V A P H O L O F A u \ R Z J [ R D \ R D A H h V D R J P F O S P A R H Q Q C A R H [ H V v B F Q T O F H P A G _ A F D I H > H Z I F J N T L A C? F F A R w v x y l r Z z F O H H A > I O G A q A L S A G C O F Z O C R A G z F O H H A > I O G A f L I P R f f e ^ g b g { ` r Y e b ` Y H R b H K L O b H K L O A G? S G R N A H _ A G O G F J F K L L I G G A C R A R \ S I C O H A H R R O O G F k b { g > l c R O G F A F I L A X D U o o n y n U m } W W W f Z K R i

13 Y y P I O C ~ N F O H H A V I L I P R I K V L \ C Q V ~ } U X m n } ƒ ˆ ˆ Š Œ Ž ƒ Š ˆ ƒ ˆ š Š Š Š Š š ƒ Š š ˆ œ ƒ Š ˆ ˆ ƒ Ž ˆ ˆ ª «ª ± ² ³ µ ¹ º» ¼ ¾ À Á ª  à ¾ Ä ¾ Å ± Â Æ Ç È É Ë ª µ Ì» º Î ± Ï µ µ «µ Á «Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ô Ø Ù Ö Ú Ö Û Û Ô Ü Ý Ô Þ Ö ß ß Ô à á Û â ã Ø Ø Ô Ö Þ Ô Ô Û à ä ß å æ Û à Ú æ ß Û Ö ß Ú Ô Õ á æ ä Ú à Ô æ Ô á á Ô Û ä æ â Ö æ â Ô Ú Ô Õ á æ Ö ß Õ ä á Ö Ø Ú Ô Õ á æ ä ß á æ Ø á ñ à ß á Ô Û ä à ä ß å Ô Û â ã Ø Ø Ô Þ å Ú Ô ò Ó Þ à Ú á Ø ä Þ Ö Ú â Ô Ú á Ô Û ä æ â Ö æ â Ô Ú Ô Õ á æ Ö ß Õ Ú Ô Õ á æ Ô Þ Ø Ô Ø ó Ó Þ Ö ß â Ô â Û à Ú Ô Ú Ô á Þ Ö Ú â Ô Ú Û Ö ß à á Ú Ô Õ á æ Ô Þ Ø Ô á Ô Û Þ Ö ß æ Ö Ô ñ Õ ä Ú à á ã â Û Ö Þ Ö Û Ô Û æ Û Û Ú Ö Þ æ Ô ß ó Ú å Ø æ Ø Ö Ø Ö Ø á æ Û æ ñ Þ á Ô Ú ã ß Ö Û ó ö Ô Û à á Ô Ú Û Ö ß Û ñ Ø á Û Ô Ú Ô ä Þ Ö Ú â Ø Ö Ø Ô Ú Ü á Ô Ú ß Ö Ô Ú Ö Ø á Ô Ø à Ú à ã á Ô Ø à Ú Ö Ø á ß á Ô ß æ Ô à ä Ö Ø Ô Û à á Ô Ú ø ö à á Ô ß ß Ô Ú à Ú Ú Ô Õ á Ô Û Ô á ä æ â Ö æ â Ú Ô Õ á æ Ö ß Õ à ä Ú à á ã â Û Ö Þ Ö Û Ô Û ò ù Ô æ Ô â æ ã ß á â à Ú Ø à æ à Ö ß â ä Ö Û ß ú à Ú æ ß Û Ö ß Ô Û à á Ô Ú Û Ö ß Û Ú Ô Õ á Ô Ô á à Ú Ô á Ú Ö Ø ä æ â Ö æ â Ú Ô Õ á æ Ö ß Õ û Û Ú Û ä Ú à Ô æ æ Û Û ß Ô à Ú ñ Ø á ß Ô ä ß Ø Ó Þ Ö æ á Ö Ø Ú Ô Õ á æ Ö ß Õ Ú ã ä ä Ô æ Ø Ô æ Ü Û á Ô Û ß á Ô Ú Ú ã Ú Û Ü â à Ô Ú Õ Ô Ô Ú Ø Ô Û Ö ß Ô Û á Ô à Ú Û à Ú Þ Ô Ø Û Ø Ö Ø æ æ Û Ô Ô à Û ß Ô Ô Ú Ô â à Ø â Ú Ô Û ö Ö Ø Ö Ø Û Ô Ú Þ Ô Ø Û Ö à Ø â Ø ñ Þ Ô Þ Ú Ö ñ Ô á ü ý Û Ö Ô Ú à â à æ Û Ô Ú þ â Ú Û Ö Ô à æ! # $ % & ' ( ) * +, -... / * ) 2 * 2 3 ( # #

14

15 & 1 +, & * + ' % *. - ( 4, & * + & 1 + ' % $ &! % 4,1 ( 4 ' 1 & 0 4$ 4 + ( 1 4 % ; &! % $ 4 + -, & * ' 5 % OL I AM R K C? GD $ 1 / % $0. &$!! -. ($! ) & %! #$ ($! 6 5 $ 5 1! (! 2 3, 9!! / & % (! (< 9! +! -. 1 (, : 8! + 0! $ 1 + &, 5 / % $ 3 ) ($! / % $ ( 4$! (! + 1(! 5 #! - ( % $ S C F L D B L BD E D > EOD B L? D I Q IID N F B D E? ID J H OF? MNO A D B P I BF BF G? KL I? H BF GD E F C >A? B = >? B J

16

17

18 à  ¾ Á ¼ ¾ v ~ u o w q YX W V TU u š v q v ~ v q ± u š v q v ~ x q } q q o q u ~ u ~ q h h k nc k n s œ s b t w ~ šq u ~ } w ~ ~ u q v q ~ w v v~ q Œ Š ƒ ¹ Ž z ~ ~ Ž ~ ± x ² vš v q t ~ w u ~ vq ² w w x {w w x u uw wv w x ~ u z t y z q x q vz o o w t z w z ~ v q t z q u w z µw» Ž ¹º ~ v w vz o w w z w v q q w } o z v { z wvq w u o } ^ eahb c s œ b œ ^ gj c` h ae f u w t wv w x z ~ u z tw šq «ª w z ~ z u z ~ u z o šq o z u {w q x o u z oo ^ a gb db d a km csb ^ gb m f ± šq { x t z q ± ³ uv w z ~q { ~ ¾ À ¾ ¼ ] Z \W [ ^h hcbgb g e f a b cd ^ _ ` m e^ f cf sb b q r ^ o e f l m c a b kbc i j v wv uv w x q vz o o w t {w y q z ˆ ƒ Ž

19

20

21

22

23 Ç É È Ð Æ ß Ç É È Î Ç É È Ù Þ Ý Ç Ú ÎÏ ÉÅ Û Ù ÉÅ Ø É ã Ï Ù ßÏ Ù Þ Ý Ú Ý Ü Û Ù Ú Ù ÆÅ Ø Ë Ò Ö ÎÏ ä ü ö ù þ æ ö ø û ú ö ü ùö û ü Ú Å ÙÙ â àî á Ç ÐÏ Î Ü æ ü ø ò úû ý Ä Ú Å ÙÙ Å Ü É æ æ æ æ ú ò ý ò æ æ ü ý ø úü ø ý ø ú óý ò åæ æ Ä Å ÆÇ ÓÔ Õ Ò Ñ Ð Ì Ë Ì æ åæ æ æ æ û ü û ý ø ú öø ñ ò ó æ æ æ æ æ æ û ò öö û ò ò

24 Ç É È Î Ç É È Ù Þ Ý Ç Ú ÎÏ ÉÅ Û Ù ÉÅ Ø É ã Ï Ù ßÏ Ù Þ Ý Ú Ý Ü Û Ù Ú Ù ÆÅ Ø Ë Ò Ö ÎÏ ö ü 2 ö æ ' æ æ ( ó åæ å å å ù 7 æ æ ) æ åæ þ ú ö û û ú å åæ! 0 /., - * + Ú Å ÙÙ â àî á Ç ÐÏ Î Ü û û3 ý ú 1 æ 4 æ þ þ æ åæ ò ù ý û 5 ò ú ü ò ö ùý ø ý þ æ 6 þ Ä Ú Å ÙÙ Å Ü É æ æ 7 5 ø ò 8 öø ( úû ò 8 þ 9 : ø ( ò ü ý ò ù æ þ Ä Å ÆÇ ÓÔ Õ Ò Ñ Ð Ì Ë Ì ( ö ò ò æ æ æ þ æ æ æ æ æ æ æ æ æ & &%!# $% #

25 Ù Þ Ý Ç Ú ÎÏ ÉÅ Û Ù ÉÅ Ø É ã Ï Ù ßÏ Ù Þ Ý Ú Ý Ü Û Ù Ú Ù ÆÅ Ø Ë Ò Ö ÎÏ åæ å? æ G þ æ? æ ) æ æ þ æ æ 8ò û ö ö ú ý þ þ H æ æ þ þ æ þ æ þ åæ æ æ ü ú ý ü ( ( ö û û 8ö E æ æ æ æ D æ þ E! 0 /., - * + Ú Å Ù â àî á Ç ÐÏ Î Ü æ æ æ? æ æ A ù ý ý ø æ æ 6 æ þ æ û öò öö ú ý? I 6 0 /. > - ; = 0 /. /- ; < + Ú Å ÙÙ Å Ü É ÓÔ Õ Ò Ñ Ð Ì Ë Ì æ æ æ? æ æ æ æ 9 ü ý ø úü ø ý ø ò 5 ü û ý ùý B ý A ø ü ø æ æ æ æ æ 6 4 æ æ æ æ åæ åæ ø ü ø ò ó ö ü ò ý ú 3 ò C ø þ æ 6 6 & &%!# $% #

26 Ç É È Ð Æ ß Ç É È Î Ç É È Ù Þ Ý Ç Ú ÎÏ ÉÅ Û Ù ÉÅ Ø É ã Ï Ù ßÏ Ù Þ Ý Ú Ý Ü Û Ù Ú Ù ÆÅ Ø Ë Ò Ö ÎÏ ( ùý ö ò J æ å ü ò ö 8 ò æ þ å F æ 6 F æ æ æ ) û ü ò ö ò F å æ ú å þ æ æ þ æ æ F þ æ þ å þ æ þ þ æ ä! Ú Å Ù â àî á Ç ÐÏ Î Ü ü û ù ( òý û ü û ü û ú ü æ G D æ æ æ üû ý ø ü û ú ü æ æ I åæ þ æ þ æ 6 æ Ä Ä Å ÆÇ Ú Å ÙÙ Å Ü É ÓÔ Õ Ò Ñ Ð Ì Ë Ì æ æ? æ æ þ ü û òý û ý P ò ü ö ø ø û ø K L û ò öö ú ý M æ æ æ æ æ æ æ æ æ D N æ 6 æ I ú ø ò ò ù ú ú O ý ò æ? æ 6 þ æ D æ æ 6 æ 4 ) þ æ 6 æ 6 æ æ & &%!# $% #

27 ! # $%!# &% & Q R S T U V T W X æ æ þ æ æ æ åæ æ ý ò ú 5 X æ æ æ æ æ æ þ æ 4 þ æ æ æ þ æ æ 6 Y Z ü ú ò ò ý ò ò ú ó æ æ æ æ æ 6 G æ 6

28 ! & &%!# $% #

29

30 !!! # $ $ %& ' ( ) ) * + ) & ' ( ) ), -. /& (' 0. +

31

32 98 : D 1 # H 1 < B E B! M L 1 : : 9 F < N 4 3 <? > <= ; <? > <= ; FB C 5 A B B E6 =E A > A ; < > A = B A I J # $ # G B? : 8 : 7 A =; 8 B A = < > A K B = 3= A 8 C :7 B =? 9A A 98

33

34

35

36

37

38

39 O P # $ # # $ P

40 \! S H # S ( / r f! H S H t S H $ [ XY Z T U VW \ $ [ [ Z ` a _ ^ s & + * /0 q 0f & * ) f o,m n - ) (' i l j ik h (. g 0f d e \ # I \ # Q R ] R b c

41 H u #

42 v w! # H

43 Ž Ç É x} ~ x à Á Á»º ¼ ¹ ¹  ΠÄ ¹  Ä ¹  ¹  ÑÇ Ç ÔÕ ÒÓ Ä ֵ» ¹º ¹º Öµ» Î ¹º Öµ» Î Ä ¹º Å ¹¼ ²Ðº ± ËÉ É ± Æ ÇÈ Å µï À ¾ Î ²Ì ¹ z ƒ } {~ yz { x Š ŒŠ ˆ š š š š œ œ š š š ƒ ± y x Å À Ä º  ¹¼ º ¾ À ¼» ¹ µ¹º ²³ µ ª «

44 9A < 7 4 E D : E ; D : = : < F $ I # # H - /f / ( f (' # # # H G ä # Ù ÚÛ Ø 9? 98 >7: 9 < B 6 :7K A C > Eá K N A <= A 98 > = 9 ã 3= 5 > D A 7: â 8 B B E6 =E á N A =E u æ! # å äq # å ä] ( )o, q. g q. / (' & ( + * ṗ * ) ( *' & gf q ' (' / (' + q 0f& & d q ' b #! I J J I ÞßØÛÝàßà Ú ÜÝ

45 Godkendt af HSU og HAMU 5. januar 2016 Tidslan for ofølgning å sykisk APV Uge : Psykisk APV sørgeskemaundersøgelse Uge 9: Temamøder vedr. sykisk APV ofølgning for AMO, SU og ledere d. 29/2 og 1/ Uge 19: Raorterne læses af HAMU-HSU, universitetsledelsen og lederne å 3. niveau Uge 19: HAMU-HSU møde: Mødet indledes med en kort fremlæggelse af de kvantitative data ved Torben K. Jensen. Formålet er, at HAMU og HSU udeger 3-4 fælles AU temaer, som alle skal fokusere å i ofølgningen. Jf. beslutning 22. juni 2012 skal der stilles skart å, at alle fakulteter og administrationen får vurderet og afraorteret å samme indsatsområder. Det er ligeledes aftalt, at afraortering fra Fakulteter/Enheds-administrationen til HAMU og HSU sker i et ens og enkelt format (Organisations- og ledelsesniveau) med angivelse af status. Uge 20: Ledermøde for rektor, dekaner, universitetsdirektør, institutledere, centerledere, administrationschefer og vicedirektører. Formålet er, at ledelsen kender til de 3-4 fælles AU temaer samt forberedes og insireres til at iværksætte ofølgning lokalt i den efterfølgende uge. Uge 20: Offentliggørelse af APV-raorter til medarbejderne via med link til AU sykisk APV hjemmesiden. Raorterne vil blive offentliggjort i elektronisk form å dansk og engelsk. Uge 21-25: Dialogmøder afholdes lokalt, og udarbejdelse af handlingslaner åbegyndes. Ledelsen og arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i de lokale enheder er forligtiget til, at beskrive en roces for, hvordan de lokalt - efter offentliggørelse af kvantitative data - vil følge o med uddybende dialog/undersøgelser (jf. HAMU-HSU beslutning 22. juni 2015). AU HR stiller insirationsmateriale til rådighed til brug for den lokale roces og konkrete ofølgning, og HR artnerne vil løbende støtte o om de lokale rocesser. Handlingslansformatet å lokalt niveau besluttes af hvert fakultet/enhedsadministrationen, der dog skal sikre sig, at de kan raortere til HAMU-HSU i det aftalte format med status å AU temaerne. Ultimo oktober 2016: Fakulteterne/Enhedsadministrationen raorterer til HAMU-HSU i det aftalte format. En eventuel forudgående roces aftales lokalt. December 2016: HAMU-HSU møde, hvor formålet er: 1. at monitorere status å AU temaerne ud fra inut fra fakulteterne/enhedsadministrationen. 2. at drøfte og beslutte et olæg vedr. trivselsundersøgelser, som tænkes foretaget hyigere end den treårige APV-kadence (jf. HSU-HAMU beslutning 22. juni 2015). Der kan løbende blive indkaldt til møder i AU sykisk APV følgegruen ved behov for justeringer og ræciseringer ift. tidslanen.

46 ! # $ % & ' ( ) ' * +, ) * ' * - $ % *! +, ) * ' *. / ) ' *. / : ; % 4 ' ) ;, 4! 5! ' 4! ' ( ( < = 4 ' 4 ( 8 5 % ) ) 5 A B - $ % *!. / 0 C - $ % *! +, ) * ' *. / ! 5 ) 9 *! : ; % 4 ' ) ;, 4! 5! ' 4! ' ( ( 9 > 4 = ( ' 4 ( 8 >? D 9 5 9! + 9 &! 4 ' $ *. / E > ) 5 ) F * ' * 5 + ' % 4 5! 4 & % 9 E 4 = ( ' 4 ( 8 >? G 8 2 < = 4 ' 4 ( 8 5 % ) ) 5 H I - $ % *! +, ) * ' *. / 0 1 J & 5 ) $ 9 ' * 5 + ), + 5 % ) ' * : ; % 4 ' ) ;, 4! 5! ' 4! ' ( ( 9 K 9, +! ) % ) ) 5 9 & % 9 E 4 = ( ' 4 ( 8 >? 8 2 < = 4 ' 4 ( 8 5 % ) ) 5 L M N I - $ % *!. / 0 C : ; % 4 ' ) ;, 4! 5! ' 4! ' ( ( 9 O 9 4 ) 5. / 0 C 8 2 O 9 ) ' * 5 9 : ; % 4 ' ) ;, % 9, +! ) 4. / 0 C D ' $!! ' ) 5 + ) & 9 ' * ' ; 5 E G P Q R S T U S T V S W X

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) ARTS LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 10:30-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-440, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LAMU - LSU-møde i ACA den 9. november 2016 LAMU/LSU Kl. 10.00 10.30 og LSU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale 204 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR LSU-møde i ACA den 8. maj 2015 Kl. 9:00-11:00 Referat Aarhus bygning 1431, lokale 013-015. Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Marianne Bach Birn, MBB Anders Gade Jensen, AGJ Knud Holt Nielsen,

Læs mere

6. Forenkling af bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger

6. Forenkling af bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Indkaldelse til Akademisk Råds møde tirsdag den 3. marts 2015 2015 Tidspunkt: kl. 10.00-12.00

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat)

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat) LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 og fælles LSU/LAMU kl. 10.00 10.30 (dagsorden udsendt separat) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y b Z V W / * 4/ 1 Sagsnr. 6-1 Ref. les Den. juni 7 Beregningerne bag notatet: 8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV NUDYWLO(8' 6 7 8 9 : ; < = >? @ : A 7 B > 7 > 8 B C 7 D B E 9?

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS Dagsorden Ole Jensen Dato: 23.. februar 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 11.00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120 Mødedeltagere: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine Adams (BKA) Signe

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Uge

Uge Nyhedsbrev Michael Skolen Uge 3 2018 www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/ ! " # $ % & ' ( ) ' * +, - '. #, # ' ( / 0 ) ' % ( 1 / +,.! " " 2 " 3 4 5 6 7 (, * (. * #, 8 9 0 # : ' ; ( ' $ / 9 < =

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl Dagsorden. Aarhus: Bygning 1443, lok.

AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl Dagsorden. Aarhus: Bygning 1443, lok. AARHUS UNIVERSITET Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl. 10.00-11.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-440, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN Indhold Planlægning af lokale psykiske APV-processer... 2 Formål med psykisk APV... 2 Ansvarsfordeling... 2 Aftale om procesplan og nedsættelse af APV-følgegruppe...

Læs mere

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 29. juni 2016 Varighed: 09.00-11.00 (11.00-12.00 kun for LSU) Tilstedeværende: Anja Elley Anne-Mette B.

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS Dagsorden Ole Jensen Dato: 1. december 2017 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 7. december kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger.

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger. Møde den: 18. august 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Thomas R. Vestergaard,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU - LAMU -møde i ACA den 7. september 2017 LSU kl. 9.00 9.45 og LAMU/LSU Kl. 9.45 11.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år.

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år. Møde den: 8. maj 2015 kl. 10.30-12.30 Mødelokale 1431-021/023 (videolink 1431021) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Anders Nyegaard

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt.

Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt. ! "! # $ % & ' & ( & ) * + ), ( & -. / & - 0 1 ) 2.. & ' 3 4 5 2 6 6 & ( 2 * & ( ' & 0 7 ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) * + ) 5 ) 2.. & ' 3 4 5 2 6 6 & ( 2 * & ( ' & ; 3 6 ( & 4 ) & ( 0 < 3 = ' + ' 4 0 1 ) 2..

Læs mere

Fælles LSU/LAMU-møde den 12. september 2016 kl Mødelokale: Bygning 1442, lokale 116. Deltagere:

Fælles LSU/LAMU-møde den 12. september 2016 kl Mødelokale: Bygning 1442, lokale 116. Deltagere: Fælles LSU/LAMU-møde den 12. september 2016 kl. 11.30 12.30 Mødelokale: Bygning 1442, lokale 116 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter LSU/LAMU: Nikolaj Harbjerg, Eigil Jensen LSU: Aase Bak, Anni Bækgaard

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. juni 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.30-11.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine Adams (BKA) Signe

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 23. maj 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts AARHUS UNIVERSITET Møde d 18 marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts Dagsorden Deltagere: Lars Friis (LF), Berit Granum (BG), Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), Birgitte Adams

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

REFERAT. Fællesmøde LSU/LAMU den 18. september 2018 kl Lokale Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Fællesmøde LSU/LAMU den 18. september 2018 kl Lokale Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Fællesmøde LSU/LAMU den 18. september 2018 kl. 9.45-11.15. Lokale 1525-626 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 24. oktober 2012 Bygn. 1520, lokale 732 Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C Ordinært FSU møde Til stede: A-siden: Brian Bech Nielsen, Søren Bom Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Thomas Skjødeberg

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Møde den: 13/1 2015 Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Dagsorden Deltagere: Steen Weisner (SW), Signe Hvid Maribo (SHM), Martha Vogdrup Berdiin (MVB), Lars Mitens (LMI), Aino Lea Winther-Pedersen,

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) r s t u v w x w v y z { } ~ ~ z } } t x w w v y z ƒ z } ~ z } ~! " # $ % & $ ' ( ) * " # + " ) $, - *. # * & " / / 0 # ( 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 9 : 6 ; < = " >? % # @ * A. > > ( + " # @ ( # B C. > > ( * &

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Kirkesalsmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Kirkesalsmøde Møde den: 03-03-2016 Kirkesalsmøde Referat Nyt fra LSU Goswin orienterede fra LSU-mødet, som blev holdt tidligere i dag bl.a. om: Initiativer i forbindelse med besparelser og indtægter i ST s budgetplan

Læs mere

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 14. juni 2018, kl. 12.00 14.00 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Ole Bækgaard Nielsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Kristian

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl )

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl ) LAMU-møde i ACA den 9. november Kl. 9.00-10.30 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-10.30) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte Katrine

Læs mere

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Desuden deltog: Meldt afbud: Niels

Læs mere

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34 From: Henrik Friis Bach To: Dekan BSS Cc: Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Subject: Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september 2014 16:18:34 Universitetsledelsens udspil har været drøftet i Institut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-03-2018 16:00 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Flemming Pless

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Ë Ö ØÐ Ñ Ò ÙØÓÑ ØØ ÓÖ Ó Ö Ò Ð Å½ µ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø ² Ø ÐÓ ËÝ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ß Ç Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ä Ö Ò ½ º ÒÙ Ö ¾¼¼ ÐÐ Ú ÒÐ ÐÔ Ñ Ð Ö Ð Ö Ó ÒÓØ Ø Ö Øºµ Ñ

Ë Ö ØÐ Ñ Ò ÙØÓÑ ØØ ÓÖ Ó Ö Ò Ð Å½ µ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø ² Ø ÐÓ ËÝ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ß Ç Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ä Ö Ò ½ º ÒÙ Ö ¾¼¼ ÐÐ Ú ÒÐ ÐÔ Ñ Ð Ö Ð Ö Ó ÒÓØ Ø Ö Øºµ Ñ Ë Ö ØÐ Ñ Ò ÙØÓÑ ØØ ÓÖ Ó Ö Ò Ð Å½ µ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø ² Ø ÐÓ ËÝ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ß Ç Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ä Ö Ò ½ º ÒÙ Ö ¾¼¼ ÐÐ Ú ÒÐ ÐÔ Ñ Ð Ö Ð Ö Ó ÒÓØ Ø Ö Øºµ ÑØ ÖÙ ÐÓÑÑ Ö Ò Ö Ö Ø ÐРغ Ñ Ò ØØ Ø Ø Ö ÓÔ Ú Ö Ô ÒÙÑÑ

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

ÇÚ Ö Ø ½ ÈÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ËÓ ØÛ Ö Ê Ö Ú Ò Ø Ø Ø Æ Ð Ø Ð Ö Ö Ñ Ø ÐÐ Ò Â Ò Ãº Å ÐÐ Ö Ñ ÑѺ ØÙº µ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð

ÇÚ Ö Ø ½ ÈÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ËÓ ØÛ Ö Ê Ö Ú Ò Ø Ø Ø Æ Ð Ø Ð Ö Ö Ñ Ø ÐÐ Ò Â Ò Ãº Å ÐÐ Ö Ñ ÑѺ ØÙº µ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð ÃÙÖ Ù ¼¾ ¼ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ò ½ ÁÒØÖÓ Ó Ö Ú Ò Ø Ø Ø Â Ò ÃÐÓÔÔ Ò ÓÖ Å ÐÐ Ö ÌÍ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ò Ò ¼ ¹ ÖÙÑ ¾½¼ ÒÑ Ö Ì Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ¾ ¼¼ ÄÝÒ Ý ÒÑ Ö ¹Ñ Ð Ñ ÑѺ ØÙº Â Ò Ãº Å ÐÐ Ö Ñ ÑѺ ØÙº µ ÁÒØÖÓ

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU Møde den: 12.06.2017 1513-314 LSU FORELØBIGT Referat Til stede: BS, JWC, JDA, TOK, JO, CT, JO Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen.

Læs mere

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise Møde den: 13. januar 2015 HR LSU Referat Til stede: Louise, Lene, Alev, Sarah og Lizzi Fraværende: Gertrud og Ina Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise meddelte, at hun og Lone havde haft den årlige

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. maj 2013, kl. 10.30 12.00 Bygning 1431 021. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltager: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Olav W. Bertelsen, Leif Flensborg, Jens Barfod,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 14. december LSU

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 14. december LSU Dato: 4. december 2015 Side 1/5 Møde den: 14. december 2015 1510-410 LSU Referat Til stede: Birgit Schiøtt (BS), Lisbeth Andersen (LA), Jens W. Clausen (JWC), Charlotte Illum Nielsen (CIN), Jeanette Dandanell

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

2. Økonomi status R17 og B18 (KJ) KJ omdelte oversigt over budgettet for 2017 og havde følgende bemærkninger:

2. Økonomi status R17 og B18 (KJ) KJ omdelte oversigt over budgettet for 2017 og havde følgende bemærkninger: Referat Dato: 3. oktober 2017 Side 1/5 LSU-møde Mandag den 25. september 2017 kl. 11-12.30 i Rektoratets mødelokale Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen, Jette

Læs mere

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018 LAMU-møde i ACA den 1. juni 2018 Kl. 09.00-10.00 Referat Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk (KKM)

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) À D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Á D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib / Mikkel Mühle Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen. : Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Analyseresultater.

Miljøteknisk notat. : Eva Zib / Mikkel Mühle Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen. : Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Analyseresultater. Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Navn. Telefon

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Navn. Telefon u v w x y z { z y } ~ } } ƒ w { z z y } ~ } }! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0 : : *, ( ' < * - $ % < * % D E F Kommunenummer

Læs mere

ÒØÖÓÔÝ Ó Ò Ò ÂÈ Ø ÐÐ Ñ ÓÑÔÖ ÓÒ Â Ò ÎÓ Ð Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¼Ø ¾¼½½ ½» ½

ÒØÖÓÔÝ Ó Ò Ò ÂÈ Ø ÐÐ Ñ ÓÑÔÖ ÓÒ Â Ò ÎÓ Ð Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¼Ø ¾¼½½ ½» ½ ÒØÖÓÔÝ Ó Ò Ò ÂÈ Ø ÐÐ Ñ ÓÑÔÖ ÓÒ Â Ò ÎÓ Ð Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¼Ø ¾¼½½ ½» ½ ÒÓ Ò Ò Ò Ö Ð ÒÓ Ò Ò Ò Ö Ð ¾» ½ ÖÓÑ Ù ÑÔÐ Ò ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØÓ ³ Ö ÓÐÓÖ Ô» ½ ÖÓÑ Ù ÑÔÐ Ò ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØÓ ³ Ö ÓÐÓÖ Ô Ê ÙØ ÓÒ Ó Ô Ø Ð Ö ÓÐÙØ

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 10-12 Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden REFERAT Deltagere: Lars Moseholm (formand), Trine Juhl Sørensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Gina Bay, Jette

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl

Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl Dato: 4. juli 2018 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl. 13.00 15.15 I mødet deltog: SU-medlemmer: Martin Zachariasen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

REFERAT. Møde den: 21. august 2015, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 21. august 2015, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 21. august 2015, kl. 11.00-13.00 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Søren K Kjærgaard Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Bo Martin Bibby

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Anna Mette Morthorst, Anne Vedsted Hansen, Bjarke Parner,

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Å Š Ê D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ?

Læs mere

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Møde den 26. juni 2015 kl. 10.30-11.30 Aarhus 5361-212, Emdrup A112 REFERAT LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Til stede: John Westensee (fmd.), Jeppe Dørup Olesen, Anders Frølund, Anne-Marie

Læs mere

KL Danske Regioner Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet. 26. januar 2016

KL Danske Regioner Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet. 26. januar 2016 KL Danske Regioner Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet 26. januar 2016 Formål og baggrund Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere