KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 173/ KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 6, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) For at kunne drage fordel af fritagelsen fra forbuddene mod markedsmisbrug bør handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer og handel med værdipapirer eller tilsvarende instrumenter med henblik på stabilisering af værdipapirer opfylde de krav og betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 596/2014 og i nærværende forordning. (2) Skønt forordning (EU) nr. 596/2014 tillader stabilisering via tilsvarende instrumenter, bør fritagelsen for transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer kun omfatte faktisk handel med udstederens egne aktier, og den bør ikke finde anvendelse på transaktioner i finansielle derivater. (3) Gennemsigtighed er en forudsætning for at forhindre markedsmisbrug, og det er derfor vigtigt at sikre, at der offentliggøres eller indberettes tilstrækkelige oplysninger før, under og efter handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer og handel med henblik på stabilisering af værdipapirer. (4) For at forhindre markedsmisbrug bør der fastsættes betingelser for købsprisen og den tilladte daglige mængde for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer. For at undgå omgåelse af sådanne betingelser bør tilbagekøbstransaktioner foretages på en markedsplads, hvor udstederens aktier er optaget til handel eller handles. Dog bør forhandlede transaktioner, der ikke bidrager til prisdannelsen, kunne anvendes til et tilbagekøbsprogram og være omfattet af fritagelsen, forudsat at alle betingelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 og i nærværende forordning er opfyldt. (5) For at undgå risikoen for misbrug af den fritagelse, der gælder for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer, er det vigtigt, at denne forordning indeholder begrænsninger med hensyn til den type transaktioner, som en udsteder kan foretage i et tilbagekøbsprogram, og tidsplanen for handel med egne aktier. Disse begrænsninger bør derfor forhindre udstederens salg af egne aktier i et tilbagekøbsprograms løbetid og tage hensyn til muligheden for, at der findes midlertidige forbud mod handel hos udstederen, og det forhold, at en udsteder kan have legitime grunde til at udsætte offentliggørelsen af intern viden. (6) Stabilisering af værdipapirer har til formål at støtte kursen på værdipapirer i forbindelse med første eller andet udbud i et begrænset tidsrum, hvis værdipapirerne kommer under salgspres, idet den letter det pres, der skabes af investorer med kort tidshorisont, og opretholder et velfungerende marked for de pågældende værdipapirer. Stabilisering bidrager således til at skabe større tillid til de finansielle markeder blandt investorer og udstedere. Af hensyn til de investorer, der har tegnet eller købt værdipapirerne som led i en væsentlig distribution, og af hensyn til udstederen bør blokhandler, der udgør rent private transaktioner, derfor ikke betragtes som en væsentlig distribution af værdipapirer. ( 1 ) EUT L 173 af , s. 1.

2 L 173/35 (7) I forbindelse med første udbud tillader visse medlemsstater handel før påbegyndelsen af den officielle handel på et reguleret marked. Dette omtales ofte som»handel betinget af udstedelse«(»when issued trading«). For så vidt angår fritagelsen vedrørende stabilisering af værdipapirer bør det derfor være muligt, at stabiliseringsperioden indledes før begyndelsen af den officielle handel, forudsat at visse betingelser vedrørende gennemsigtighed og handel er opfyldt. (8) Markedsintegritet forudsætter en passende offentliggørelse af stabiliseringsforanstaltninger. Indberetning af stabiliseringstransaktioner er desuden nødvendig for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at føre tilsyn med stabiliseringsforanstaltninger. For at sikre investorbeskyttelse, opretholde markedsintegriteten og forhindre markedsmisbrug er det endvidere vigtigt, at de kompetente myndigheder i udførelsen af deres tilsynsmæssige aktiviteter bliver gjort opmærksomme på alle stabiliseringstransaktioner, uanset om de finder sted på eller uden for en markedsplads. Det er desuden hensigtsmæssigt på forhånd at præcisere ansvarsfordelingen mellem de udstedere, udbydere eller enheder, der foretager stabiliseringen, for så vidt angår opfyldelse af gældende krav om indberetning og gennemsigtighed. Denne ansvarsfordeling bør tage hensyn til, hvem der er i besiddelse af de relevante oplysninger. Den udpegede enhed bør også have ansvaret for at besvare henvendelser fra den kompetente myndighed i de enkelte berørte medlemsstater. For at sikre let adgang for alle investorer eller markedsdeltagere tilsidesætter kravene til de oplysninger, der skal offentliggøres, inden indledningen af det første eller andet udbud af de værdipapirer, der skal stabiliseres i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 ( 1 ), ikke oplysningskravene i henhold til artikel 6 nærværende forordning. (9) Der bør være etableret en rimelig samordning mellem alle investeringsselskaber og kreditinstitutter, der foretager stabilisering. Under stabiliseringen bør ét investeringsselskab eller ét kreditinstitut fungere som centralt kontaktpunkt i forbindelse med en eventuel regulering fra de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater. (10) Det bør tillades, at der for at tilvejebringe ressourcer og risikoafdækning med henblik på stabiliseringsaktiviteterne, anvendes accessorisk stabilisering i form af overtildelingsfaciliteter eller»greenshoe«-optioner. Det er imidlertid vigtigt at fastsætte betingelser vedrørende gennemsigtigheden af en sådan accessorisk stabilisering og den måde, hvorpå den foretages, herunder den periode, i hvilken den kan gennemføres. Overtildelingsfaciliteter, der udnyttes af et investeringsselskab eller et kreditinstitut med henblik på stabilisering, bør desuden iagttages særlig nøje, når de medfører en position, der ikke er omfattet af»greenshoe«-optionen. (11) For at undgå forvirring bør stabilisering foretages på en sådan måde, at der tages hensyn til markedsforholdene og værdipapirernes udbudskurs. Der bør iværksættes transaktioner for at afvikle positioner, der blev etableret som et resultat af stabiliseringsforanstaltninger, for at minimere indvirkningen på markedet, idet der tages hensyn til de gældende markedsforhold. Da formålet med stabilisering er at støtte kursen, bør salg af værdipapirer, der er erhvervet ved stabiliseringskøb, herunder salg for at lette efterfølgende stabiliseringsaktiviteter, ikke betragtes som kursstøtte. Hverken sådanne salg eller de efterfølgende køb bør betragtes som misbrug i sig selv, selv om de ikke er omfattet af fritagelsen i forordning (EU) nr. 596/2014. (12) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. (13) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 2 ). (14) For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af , s. 1). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

3 L 173/ VEDTAGET DENNE FORORDNING: KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 I denne forordning forstås ved: a)»tidsbestemt tilbagekøbsprogram«: et tilbagekøbsprogram, hvor tidspunkter og mængder af aktier der skal handles i programperioden, fastsættes på det tidspunkt, hvor tilbagekøbsprogrammet offentliggøres b)»passende offentliggørelse«: offentliggørelse af oplysninger på en måde, som muliggør hurtig adgang til og en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af denne viden i offentligheden i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 ( 1 ) og, hvor det er relevant, i den officielt udpegede mekanisme, der er omhandlet i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF ( 2 ) c)»udbyder«: den tidligere indehaver eller udstederen af værdipapirerne d)»tildeling«: den eller de processer, hvorved antallet af værdipapirer, der skal modtages af investorer, som tidligere har tegnet dem eller ansøgt om dem, fastlægges e)»accessorisk stabilisering«: investeringsselskabers eller kreditinstitutters udnyttelse af en overtildelingsfacilitet eller en»greenshoe«-option som led i en væsentlig distribution af værdipapirer, udelukkende for at lette stabiliseringsaktiviteten f)»overtildelingsfacilitet«: bestemmelse i en emissionsgarantiaftale eller»lead management«-aftale, der tillader tegning eller tilbud om køb af et større antal værdipapirer end oprindeligt udbudt g)»»greenshoe«-option«: en option, som udbyderen giver investeringsselskaber eller kreditinstitutter, der er involveret i udbuddet, med det formål at dække overtildelinger, og i henhold til hvilken disse selskaber eller institutter får tilladelse til at købe op til en bestemt mængde af værdipapirer til udbudskursen i en bestemt periode efter udbuddet af værdipapirerne. KAPITEL II TILBAGEKØBSPROGRAMMER Artikel 2 Offentliggørelses- og indberetningsforpligtelser 1. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal udstederen, inden handelen vedrørende et tilbagekøbsprogram tilladt i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU ( 3 ) påbegyndes, sikre passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) programmets formål, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (se side 47 i denne EUT). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af , s. 38). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 315 af , s. 74).

4 L 173/37 b) det maksimale pengebeløb afsat til programmet c) det maksimale antal aktier, der kan erhverves d) den periode, for hvilken programmet er blevet godkendt (i det følgende benævnt»programmets løbetid«). Udstederen skal sikre passende offentliggørelse af senere ændringer af programmet og de oplysninger, der allerede er offentliggjort i overensstemmelse med første afsnit. 2. Udstederen skal have etableret mekanismer, der gør det muligt at opfylde krav om indberetning til den kompetente myndighed og at registrere alle transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, herunder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014. Udstederen skal til den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel eller handles senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor transaktionen blev gennemført, indberette alle transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer, i en detaljeret form og i en sammenfattet form. I den sammenfattede form oplyses den samlede mængde og den vejede gennemsnitskurs pr. dag og pr. markedsplads. 3. Udstederen skal sikre passende offentliggørelse af oplysningerne om transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer, jf. stk. 2, senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. Udstederen skal også på sit websted angive de offentliggjorte transaktioner og stille disse oplysninger til rådighed for offentligheden i mindst fem år fra dagen for passende offentliggørelse. Artikel 3 Handelsbetingelser 1. For at kunne været omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer opfylde følgende betingelser: a) Aktierne skal købes af udstederen på en markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel eller handles. b) For så vidt angår aktier, der handles løbende på en markedsplads, må ordrerne ikke afgives under en auktionsfase, og de ordrer, der blev afgivet før starten på auktionsfasen, må ændres ikke i denne fase. c) For så vidt angår aktier, der udelukkende handles på en markedsplads via auktioner, skal udstederen afgive og ændre ordrer under auktionen, forudsat at andre markedsdeltagere har tilstrækkelig tid til at reagere på dem. 2. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstedere, når de udfører transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, ikke købe aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på markedspladsen, hvor købet gennemføres, herunder når aktierne handles på forskellige markedspladser. 3. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstedere, når de udfører transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, på en handelsdag højst købe 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiemængde på den markedsplads, hvor købet finder sted. Med henblik på første afsnit baseres den gennemsnitlige daglige mængde på den gennemsnitlige daglige mængde, der blev handlet i en af følgende perioder: a) den måned, der går forud for den måned, hvor den offentliggørelse, der kræves i henhold til artikel 2, stk. 1, fandt sted; en sådan fast mængde skal være omhandlet i tilbagekøbsprogrammet, og den skal gælde for hele det pågældende programs løbetid b) de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet, hvis der i programmet ikke er omhandlet en sådan mængde.

5 L 173/ Artikel 4 Handelsbegrænsninger 1. For at kunne været omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstederen i tilbagekøbsprogrammets løbetid ikke deltage i følgende aktiviteter: a) salg af egne aktier b) handel i den lukkede periode, jf. artikel 19, stk. 11, i forordning (EU) nr. 596/2014 c) handel, hvor udstederen har besluttet at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. artikel 17, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 596/ Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis: a) udstederen har indført et tidsbestemt tilbagekøbsprogram, eller b)»lead manager«for tilbagekøbsprogrammet er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til tidspunktet for køb af udstederens aktier uafhængigt af udstederen. 3. Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har etableret, gennemført og opretholdt tilstrækkelige og effektive interne ordninger og procedurer under den kompetente myndigheds tilsyn for at forhindre ulovlig offentliggørelse af intern viden foretaget af personer, der har direkte eller indirekte intern viden vedrørende udstederen, over for personer, der er ansvarlige for beslutninger vedrørende handel med egne aktier, når der handles med egne aktier på grundlag af en sådan beslutning. 4. Stk. 1, litra b) og c), finder ikke anvendelse, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har etableret, gennemført og opretholdt tilstrækkelige og effektive interne ordninger og procedurer under den kompetente myndigheds tilsyn for at forhindre ulovlig offentliggørelse af intern viden foretaget af personer, der har direkte eller indirekte intern viden vedrørende udstederen, herunder købsbeslutninger i henhold til tilbagekøbsprogrammet, over for personer, der er ansvarlige for handel med egne aktier på kunders vegne, når der handles med egne aktier på disse kunders vegne. KAPITEL III STABILISERINGSFORANSTALTNINGER Artikel 5 Betingelser vedrørende stabiliseringsperioden 1. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, gælder følgende for det begrænsede tidsrum, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 596/2014 (i det følgende benævnt»stabiliseringsperioden«): a) I tilfælde af en væsentlig distribution i form af et offentliggjort første udbud begynder stabiliseringsperioden på dagen for starten af handelen med værdipapirer på den pågældende markedsplads, og den slutter senest 30 kalenderdage derefter. b) I tilfælde af en væsentlig distribution i form af et offentliggjort andet tilbud begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af slutkursen på værdipapirerne, og den slutter senest 30 kalenderdage efter tildelingstidspunktet. 2. For så vidt angår stk. 1, litra a), gælder det, at når et offentliggjort første udbud finder sted i en medlemsstat, der tillader handel forud for påbegyndelsen af handelen på en markedsplads, begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af værdipapirernes slutkurs, og den slutter senest 30 kalenderdage derefter. En sådan handel skal gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler for den markedsplads, hvor værdipapirerne skal optages til handel, herunder regler om offentliggørelse og indberetning af handler.

6 L 173/39 3. Hvad angår obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af udbudsbetingelserne for værdipapirerne, og den slutter på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer. Artikel 6 Offentliggørelses- og indberetningsforpligtelser 1. Inden indledningen af det første eller andet udbud af værdipapirerne skal den person, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, sikre en passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) den omstændighed, at der ikke nødvendigvis gennemføres stabilisering, og at den kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt b) den omstændighed, at stabiliseringstransaktioner tager sigte på at støtte værdipapirernes markedspris i stabiliseringsperioden c) begyndelses- og afslutningstidspunkt for den stabiliseringsperiode, hvor der kan finde stabilisering sted d) identiteten af den enhed, der foretager stabiliseringen, medmindre denne er ukendt på offentliggørelsestidspunktet, i hvilket tilfælde den offentliggøres på en passende måde, inden stabiliseringen begynder e) eventuelle overtildelingsfaciliteters eller»greenshoe«-optioners eksistens og det maksimale antal værdipapirer, der er omfattet af sådanne faciliteter eller optioner, den periode, hvor»greenshoe«-optionen kan udnyttes, og eventuelle betingelser for anvendelse af overtildelingsfaciliteten eller udnyttelsen af»greenshoe«-optionen, og f) det sted, hvor stabiliseringen kan finde sted, herunder, hvor det er relevant, navnet på markedspladsen/ markedspladserne. 2. I stabiliseringsperioden skal de personer, der er udpeget i henhold til stk. 5, sikre passende offentliggørelse af de nærmere oplysninger om alle stabiliseringstransaktioner senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. 3. Senest en uge efter at stabiliseringsperioden er udløbet, skal den person, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, sikre en passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) spørgsmålet om, hvorvidt der blev foretaget stabilisering eller ej b) det tidspunkt, hvor stabiliseringen begyndte c) det tidspunkt, hvor der sidst blev foretaget stabilisering d) det kursinterval, inden for hvilket stabiliseringen blev gennemført, for hvert af de tidspunkter, hvor der blev gennemført stabiliseringstransaktioner e) den eller de markedspladser, hvor der evt. blev gennemført stabiliseringstransaktioner. 4. Med henblik på at opfylde den underretningspligt, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal enheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på vegne af udstederen eller udbyderen, registrere alle stabiliseringsordrer eller transaktioner i værdipapirer og tilsvarende instrumenter i henhold til artikel 25, stk. 1, og

7 L 173/ artikel 26, stk. 1, 2, og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 1 ). De enheder, der foretager stabilisering skal, uanset om de handler på vegne af udstederen eller udbyderen, give meddelelse om alle stabiliseringstransaktioner i værdipapirer og tilsvarende instrumenter, der er gennemført, til: a) den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor de værdipapirer, der er omfattet af stabilisering, er optaget til handel eller handles b) den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor der er gennemført transaktioner i tilsvarende instrumenter med henblik på stabilisering af værdipapirer. 5. Udstederen, udbyderen og enhver enhed, der foretager stabilisering, og personer, der handler på deres vegne, skal udpege en af dem til at fungere som centralt kontaktpunkt med ansvar for: a) de krav om passende offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, og b) at behandle henvendelser fra en af de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 4. Artikel 7 Kursbetingelser 1. Ved udbud af aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af værdipapirerne under ingen omstændigheder gennemføres over udbudskursen. 2. Ved udbud af gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af disse gældsinstrumenter under ingen omstændigheder gennemføres over deres markedskurs på det tidspunkt, hvor de endelige betingelser for det nye udbud offentliggøres. Artikel 8 Betingelser for accessorisk stabilisering Accessorisk stabilisering skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 6 og 7 og opfylde følgende betingelser: a) Værdipapirer må kun overtildeles i tegningsperioden og til udbudskursen. b) En position som følge af, at et investeringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke er omfattet af»greenshoe«-optionen, udnytter en overtildelingsfacilitet, må ikke overstige 5 % af det oprindelige udbud. c)»greenshoe«-optionen må kun udnyttes af indehaverne af en sådan option, når værdipapirerne er blevet overtildelt. d)»greenshoe«-optionen må højst udgøre 15 % af det oprindelige udbud. e) Den periode, hvor»greenshoe«-optionen kan udnyttes, skal være den samme som den stabiliseringsperiode, der er omhandlet i artikel 5. f) Udnyttelse af»greenshoe«-optionen skal offentliggøres hurtigt og med alle relevante detaljer, herunder tidspunktet for udnyttelsen og antallet af involverede værdipapirer og deres art. ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84).

8 L 173/41 KAPITEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSE Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 3. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 C(2016) 1357 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere