KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 173/ KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 6, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) For at kunne drage fordel af fritagelsen fra forbuddene mod markedsmisbrug bør handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer og handel med værdipapirer eller tilsvarende instrumenter med henblik på stabilisering af værdipapirer opfylde de krav og betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 596/2014 og i nærværende forordning. (2) Skønt forordning (EU) nr. 596/2014 tillader stabilisering via tilsvarende instrumenter, bør fritagelsen for transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer kun omfatte faktisk handel med udstederens egne aktier, og den bør ikke finde anvendelse på transaktioner i finansielle derivater. (3) Gennemsigtighed er en forudsætning for at forhindre markedsmisbrug, og det er derfor vigtigt at sikre, at der offentliggøres eller indberettes tilstrækkelige oplysninger før, under og efter handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer og handel med henblik på stabilisering af værdipapirer. (4) For at forhindre markedsmisbrug bør der fastsættes betingelser for købsprisen og den tilladte daglige mængde for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer. For at undgå omgåelse af sådanne betingelser bør tilbagekøbstransaktioner foretages på en markedsplads, hvor udstederens aktier er optaget til handel eller handles. Dog bør forhandlede transaktioner, der ikke bidrager til prisdannelsen, kunne anvendes til et tilbagekøbsprogram og være omfattet af fritagelsen, forudsat at alle betingelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 og i nærværende forordning er opfyldt. (5) For at undgå risikoen for misbrug af den fritagelse, der gælder for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer, er det vigtigt, at denne forordning indeholder begrænsninger med hensyn til den type transaktioner, som en udsteder kan foretage i et tilbagekøbsprogram, og tidsplanen for handel med egne aktier. Disse begrænsninger bør derfor forhindre udstederens salg af egne aktier i et tilbagekøbsprograms løbetid og tage hensyn til muligheden for, at der findes midlertidige forbud mod handel hos udstederen, og det forhold, at en udsteder kan have legitime grunde til at udsætte offentliggørelsen af intern viden. (6) Stabilisering af værdipapirer har til formål at støtte kursen på værdipapirer i forbindelse med første eller andet udbud i et begrænset tidsrum, hvis værdipapirerne kommer under salgspres, idet den letter det pres, der skabes af investorer med kort tidshorisont, og opretholder et velfungerende marked for de pågældende værdipapirer. Stabilisering bidrager således til at skabe større tillid til de finansielle markeder blandt investorer og udstedere. Af hensyn til de investorer, der har tegnet eller købt værdipapirerne som led i en væsentlig distribution, og af hensyn til udstederen bør blokhandler, der udgør rent private transaktioner, derfor ikke betragtes som en væsentlig distribution af værdipapirer. ( 1 ) EUT L 173 af , s. 1.

2 L 173/35 (7) I forbindelse med første udbud tillader visse medlemsstater handel før påbegyndelsen af den officielle handel på et reguleret marked. Dette omtales ofte som»handel betinget af udstedelse«(»when issued trading«). For så vidt angår fritagelsen vedrørende stabilisering af værdipapirer bør det derfor være muligt, at stabiliseringsperioden indledes før begyndelsen af den officielle handel, forudsat at visse betingelser vedrørende gennemsigtighed og handel er opfyldt. (8) Markedsintegritet forudsætter en passende offentliggørelse af stabiliseringsforanstaltninger. Indberetning af stabiliseringstransaktioner er desuden nødvendig for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at føre tilsyn med stabiliseringsforanstaltninger. For at sikre investorbeskyttelse, opretholde markedsintegriteten og forhindre markedsmisbrug er det endvidere vigtigt, at de kompetente myndigheder i udførelsen af deres tilsynsmæssige aktiviteter bliver gjort opmærksomme på alle stabiliseringstransaktioner, uanset om de finder sted på eller uden for en markedsplads. Det er desuden hensigtsmæssigt på forhånd at præcisere ansvarsfordelingen mellem de udstedere, udbydere eller enheder, der foretager stabiliseringen, for så vidt angår opfyldelse af gældende krav om indberetning og gennemsigtighed. Denne ansvarsfordeling bør tage hensyn til, hvem der er i besiddelse af de relevante oplysninger. Den udpegede enhed bør også have ansvaret for at besvare henvendelser fra den kompetente myndighed i de enkelte berørte medlemsstater. For at sikre let adgang for alle investorer eller markedsdeltagere tilsidesætter kravene til de oplysninger, der skal offentliggøres, inden indledningen af det første eller andet udbud af de værdipapirer, der skal stabiliseres i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 ( 1 ), ikke oplysningskravene i henhold til artikel 6 nærværende forordning. (9) Der bør være etableret en rimelig samordning mellem alle investeringsselskaber og kreditinstitutter, der foretager stabilisering. Under stabiliseringen bør ét investeringsselskab eller ét kreditinstitut fungere som centralt kontaktpunkt i forbindelse med en eventuel regulering fra de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater. (10) Det bør tillades, at der for at tilvejebringe ressourcer og risikoafdækning med henblik på stabiliseringsaktiviteterne, anvendes accessorisk stabilisering i form af overtildelingsfaciliteter eller»greenshoe«-optioner. Det er imidlertid vigtigt at fastsætte betingelser vedrørende gennemsigtigheden af en sådan accessorisk stabilisering og den måde, hvorpå den foretages, herunder den periode, i hvilken den kan gennemføres. Overtildelingsfaciliteter, der udnyttes af et investeringsselskab eller et kreditinstitut med henblik på stabilisering, bør desuden iagttages særlig nøje, når de medfører en position, der ikke er omfattet af»greenshoe«-optionen. (11) For at undgå forvirring bør stabilisering foretages på en sådan måde, at der tages hensyn til markedsforholdene og værdipapirernes udbudskurs. Der bør iværksættes transaktioner for at afvikle positioner, der blev etableret som et resultat af stabiliseringsforanstaltninger, for at minimere indvirkningen på markedet, idet der tages hensyn til de gældende markedsforhold. Da formålet med stabilisering er at støtte kursen, bør salg af værdipapirer, der er erhvervet ved stabiliseringskøb, herunder salg for at lette efterfølgende stabiliseringsaktiviteter, ikke betragtes som kursstøtte. Hverken sådanne salg eller de efterfølgende køb bør betragtes som misbrug i sig selv, selv om de ikke er omfattet af fritagelsen i forordning (EU) nr. 596/2014. (12) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. (13) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 2 ). (14) For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af , s. 1). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

3 L 173/ VEDTAGET DENNE FORORDNING: KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 I denne forordning forstås ved: a)»tidsbestemt tilbagekøbsprogram«: et tilbagekøbsprogram, hvor tidspunkter og mængder af aktier der skal handles i programperioden, fastsættes på det tidspunkt, hvor tilbagekøbsprogrammet offentliggøres b)»passende offentliggørelse«: offentliggørelse af oplysninger på en måde, som muliggør hurtig adgang til og en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af denne viden i offentligheden i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 ( 1 ) og, hvor det er relevant, i den officielt udpegede mekanisme, der er omhandlet i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF ( 2 ) c)»udbyder«: den tidligere indehaver eller udstederen af værdipapirerne d)»tildeling«: den eller de processer, hvorved antallet af værdipapirer, der skal modtages af investorer, som tidligere har tegnet dem eller ansøgt om dem, fastlægges e)»accessorisk stabilisering«: investeringsselskabers eller kreditinstitutters udnyttelse af en overtildelingsfacilitet eller en»greenshoe«-option som led i en væsentlig distribution af værdipapirer, udelukkende for at lette stabiliseringsaktiviteten f)»overtildelingsfacilitet«: bestemmelse i en emissionsgarantiaftale eller»lead management«-aftale, der tillader tegning eller tilbud om køb af et større antal værdipapirer end oprindeligt udbudt g)»»greenshoe«-option«: en option, som udbyderen giver investeringsselskaber eller kreditinstitutter, der er involveret i udbuddet, med det formål at dække overtildelinger, og i henhold til hvilken disse selskaber eller institutter får tilladelse til at købe op til en bestemt mængde af værdipapirer til udbudskursen i en bestemt periode efter udbuddet af værdipapirerne. KAPITEL II TILBAGEKØBSPROGRAMMER Artikel 2 Offentliggørelses- og indberetningsforpligtelser 1. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal udstederen, inden handelen vedrørende et tilbagekøbsprogram tilladt i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU ( 3 ) påbegyndes, sikre passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) programmets formål, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (se side 47 i denne EUT). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af , s. 38). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 315 af , s. 74).

4 L 173/37 b) det maksimale pengebeløb afsat til programmet c) det maksimale antal aktier, der kan erhverves d) den periode, for hvilken programmet er blevet godkendt (i det følgende benævnt»programmets løbetid«). Udstederen skal sikre passende offentliggørelse af senere ændringer af programmet og de oplysninger, der allerede er offentliggjort i overensstemmelse med første afsnit. 2. Udstederen skal have etableret mekanismer, der gør det muligt at opfylde krav om indberetning til den kompetente myndighed og at registrere alle transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, herunder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014. Udstederen skal til den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel eller handles senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor transaktionen blev gennemført, indberette alle transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer, i en detaljeret form og i en sammenfattet form. I den sammenfattede form oplyses den samlede mængde og den vejede gennemsnitskurs pr. dag og pr. markedsplads. 3. Udstederen skal sikre passende offentliggørelse af oplysningerne om transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer, jf. stk. 2, senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. Udstederen skal også på sit websted angive de offentliggjorte transaktioner og stille disse oplysninger til rådighed for offentligheden i mindst fem år fra dagen for passende offentliggørelse. Artikel 3 Handelsbetingelser 1. For at kunne været omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer opfylde følgende betingelser: a) Aktierne skal købes af udstederen på en markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel eller handles. b) For så vidt angår aktier, der handles løbende på en markedsplads, må ordrerne ikke afgives under en auktionsfase, og de ordrer, der blev afgivet før starten på auktionsfasen, må ændres ikke i denne fase. c) For så vidt angår aktier, der udelukkende handles på en markedsplads via auktioner, skal udstederen afgive og ændre ordrer under auktionen, forudsat at andre markedsdeltagere har tilstrækkelig tid til at reagere på dem. 2. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstedere, når de udfører transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, ikke købe aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på markedspladsen, hvor købet gennemføres, herunder når aktierne handles på forskellige markedspladser. 3. For at kunne være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstedere, når de udfører transaktioner i forbindelse med et tilbagekøbsprogram, på en handelsdag højst købe 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiemængde på den markedsplads, hvor købet finder sted. Med henblik på første afsnit baseres den gennemsnitlige daglige mængde på den gennemsnitlige daglige mængde, der blev handlet i en af følgende perioder: a) den måned, der går forud for den måned, hvor den offentliggørelse, der kræves i henhold til artikel 2, stk. 1, fandt sted; en sådan fast mængde skal være omhandlet i tilbagekøbsprogrammet, og den skal gælde for hele det pågældende programs løbetid b) de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet, hvis der i programmet ikke er omhandlet en sådan mængde.

5 L 173/ Artikel 4 Handelsbegrænsninger 1. For at kunne været omfattet af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, må udstederen i tilbagekøbsprogrammets løbetid ikke deltage i følgende aktiviteter: a) salg af egne aktier b) handel i den lukkede periode, jf. artikel 19, stk. 11, i forordning (EU) nr. 596/2014 c) handel, hvor udstederen har besluttet at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. artikel 17, stk. 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 596/ Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis: a) udstederen har indført et tidsbestemt tilbagekøbsprogram, eller b)»lead manager«for tilbagekøbsprogrammet er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til tidspunktet for køb af udstederens aktier uafhængigt af udstederen. 3. Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har etableret, gennemført og opretholdt tilstrækkelige og effektive interne ordninger og procedurer under den kompetente myndigheds tilsyn for at forhindre ulovlig offentliggørelse af intern viden foretaget af personer, der har direkte eller indirekte intern viden vedrørende udstederen, over for personer, der er ansvarlige for beslutninger vedrørende handel med egne aktier, når der handles med egne aktier på grundlag af en sådan beslutning. 4. Stk. 1, litra b) og c), finder ikke anvendelse, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har etableret, gennemført og opretholdt tilstrækkelige og effektive interne ordninger og procedurer under den kompetente myndigheds tilsyn for at forhindre ulovlig offentliggørelse af intern viden foretaget af personer, der har direkte eller indirekte intern viden vedrørende udstederen, herunder købsbeslutninger i henhold til tilbagekøbsprogrammet, over for personer, der er ansvarlige for handel med egne aktier på kunders vegne, når der handles med egne aktier på disse kunders vegne. KAPITEL III STABILISERINGSFORANSTALTNINGER Artikel 5 Betingelser vedrørende stabiliseringsperioden 1. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, gælder følgende for det begrænsede tidsrum, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 596/2014 (i det følgende benævnt»stabiliseringsperioden«): a) I tilfælde af en væsentlig distribution i form af et offentliggjort første udbud begynder stabiliseringsperioden på dagen for starten af handelen med værdipapirer på den pågældende markedsplads, og den slutter senest 30 kalenderdage derefter. b) I tilfælde af en væsentlig distribution i form af et offentliggjort andet tilbud begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af slutkursen på værdipapirerne, og den slutter senest 30 kalenderdage efter tildelingstidspunktet. 2. For så vidt angår stk. 1, litra a), gælder det, at når et offentliggjort første udbud finder sted i en medlemsstat, der tillader handel forud for påbegyndelsen af handelen på en markedsplads, begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af værdipapirernes slutkurs, og den slutter senest 30 kalenderdage derefter. En sådan handel skal gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler for den markedsplads, hvor værdipapirerne skal optages til handel, herunder regler om offentliggørelse og indberetning af handler.

6 L 173/39 3. Hvad angår obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder stabiliseringsperioden på dagen for passende offentliggørelse af udbudsbetingelserne for værdipapirerne, og den slutter på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer. Artikel 6 Offentliggørelses- og indberetningsforpligtelser 1. Inden indledningen af det første eller andet udbud af værdipapirerne skal den person, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, sikre en passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) den omstændighed, at der ikke nødvendigvis gennemføres stabilisering, og at den kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt b) den omstændighed, at stabiliseringstransaktioner tager sigte på at støtte værdipapirernes markedspris i stabiliseringsperioden c) begyndelses- og afslutningstidspunkt for den stabiliseringsperiode, hvor der kan finde stabilisering sted d) identiteten af den enhed, der foretager stabiliseringen, medmindre denne er ukendt på offentliggørelsestidspunktet, i hvilket tilfælde den offentliggøres på en passende måde, inden stabiliseringen begynder e) eventuelle overtildelingsfaciliteters eller»greenshoe«-optioners eksistens og det maksimale antal værdipapirer, der er omfattet af sådanne faciliteter eller optioner, den periode, hvor»greenshoe«-optionen kan udnyttes, og eventuelle betingelser for anvendelse af overtildelingsfaciliteten eller udnyttelsen af»greenshoe«-optionen, og f) det sted, hvor stabiliseringen kan finde sted, herunder, hvor det er relevant, navnet på markedspladsen/ markedspladserne. 2. I stabiliseringsperioden skal de personer, der er udpeget i henhold til stk. 5, sikre passende offentliggørelse af de nærmere oplysninger om alle stabiliseringstransaktioner senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. 3. Senest en uge efter at stabiliseringsperioden er udløbet, skal den person, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, sikre en passende offentliggørelse af følgende oplysninger: a) spørgsmålet om, hvorvidt der blev foretaget stabilisering eller ej b) det tidspunkt, hvor stabiliseringen begyndte c) det tidspunkt, hvor der sidst blev foretaget stabilisering d) det kursinterval, inden for hvilket stabiliseringen blev gennemført, for hvert af de tidspunkter, hvor der blev gennemført stabiliseringstransaktioner e) den eller de markedspladser, hvor der evt. blev gennemført stabiliseringstransaktioner. 4. Med henblik på at opfylde den underretningspligt, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) nr. 596/2014, skal enheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på vegne af udstederen eller udbyderen, registrere alle stabiliseringsordrer eller transaktioner i værdipapirer og tilsvarende instrumenter i henhold til artikel 25, stk. 1, og

7 L 173/ artikel 26, stk. 1, 2, og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 1 ). De enheder, der foretager stabilisering skal, uanset om de handler på vegne af udstederen eller udbyderen, give meddelelse om alle stabiliseringstransaktioner i værdipapirer og tilsvarende instrumenter, der er gennemført, til: a) den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor de værdipapirer, der er omfattet af stabilisering, er optaget til handel eller handles b) den kompetente myndighed på hver markedsplads, hvor der er gennemført transaktioner i tilsvarende instrumenter med henblik på stabilisering af værdipapirer. 5. Udstederen, udbyderen og enhver enhed, der foretager stabilisering, og personer, der handler på deres vegne, skal udpege en af dem til at fungere som centralt kontaktpunkt med ansvar for: a) de krav om passende offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, og b) at behandle henvendelser fra en af de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 4. Artikel 7 Kursbetingelser 1. Ved udbud af aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af værdipapirerne under ingen omstændigheder gennemføres over udbudskursen. 2. Ved udbud af gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af disse gældsinstrumenter under ingen omstændigheder gennemføres over deres markedskurs på det tidspunkt, hvor de endelige betingelser for det nye udbud offentliggøres. Artikel 8 Betingelser for accessorisk stabilisering Accessorisk stabilisering skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 6 og 7 og opfylde følgende betingelser: a) Værdipapirer må kun overtildeles i tegningsperioden og til udbudskursen. b) En position som følge af, at et investeringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke er omfattet af»greenshoe«-optionen, udnytter en overtildelingsfacilitet, må ikke overstige 5 % af det oprindelige udbud. c)»greenshoe«-optionen må kun udnyttes af indehaverne af en sådan option, når værdipapirerne er blevet overtildelt. d)»greenshoe«-optionen må højst udgøre 15 % af det oprindelige udbud. e) Den periode, hvor»greenshoe«-optionen kan udnyttes, skal være den samme som den stabiliseringsperiode, der er omhandlet i artikel 5. f) Udnyttelse af»greenshoe«-optionen skal offentliggøres hurtigt og med alle relevante detaljer, herunder tidspunktet for udnyttelsen og antallet af involverede værdipapirer og deres art. ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84).

8 L 173/41 KAPITEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSE Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 3. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 23.12.2003 L 336/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 C(2016) 1357 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 10.6.2016 L 153/3 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted Tlf. +45 76 72 09 99 Fax +45 47 36 77 20 E-mail: direktion@djs.dk www.djs.dk Cvr 39178443 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.12.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 20.5.2017 L 131/15 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/867 af 7. februar 2017 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere.

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere. 26.3.2018 L 82/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/498 af 22. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2022 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere