Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturvurdering og offentlige finanser"

Transkript

1 Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet

2 PROGNOSEOPDATERING, FEB Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer ikke vækstbillede nævneværdigt Få ledige ressourcer på arbejdsmarkedet Der er fortsat fremgang i dansk økonomi, hvor BNPvæksten vurderes at have været ca. 0,8 pct. i 2016, mens væksten ventes at stige til ca. 1,7 pct. i For begge år er det en lille nedjustering i forhold til Dansk Økonomi, efterår Nedjusteringerne sker blandt andet som følge af et skift i efterspørgslen over imod komponenter, der trækker relativt meget import. Væksten i Danmarks aftagerlande ventes at være på niveau med forventningen i efteråret, hvor usikkerheden for prognosen især er relateret til finanspolitikken i USA samt en øget grad af protektionisme globalt set. I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen fra Dansk Økonomi, efterår Udover at inddrage den information om udviklingen i dansk og international økonomi, der er fremkommet siden efteråret, bygger prognosen på de reviderede tal for nationalregnskabet, som Danmarks Statistik offentliggjorde i november. Med revisionen har Danmarks Statistik oprevideret væksten markant de senere år, og BNP-niveauet er som følge heraf øget med 3,4 pct. i Revisionen har kun ført til begrænsede ændringer af vækstudsigterne på længere sigt. Omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet er aftagende. Det vurderes, at beskæftigelsen i 2016 ligger omkring personer under det niveau, der ville kunne forventes i en normal konjunktursituation. Forskellen mellem faktisk og strukturel beskæftigelse er dermed indsnævret de senere år, hvilket blandt andet afspejler sig i faldende ledighed. Sammen med nye informationer om virksomhedernes mangel på arbejdskraft vurderes det, at risikoen for et øget pres på arbejdsmarkedet de kommende år er steget. Kapitlet er færdigredigeret ultimo januar og bygger på information hertil. 1

3 Underskud på faktisk saldo på kort sigt, men overskud i 2025 Strukturel saldo på grænsen i 2017, men overholdes derefter Underskuddet på den offentlige saldo ventes at holde sig under underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP, der er fastsat i Stabilitets- og Vækstpagten. Således skønnes der i et offentligt underskud omkring 1 pct. af BNP. I de følgende år er der udsigt til, at den offentlige saldo gradvist forbedres, og saldoen ventes at udvise et overskud på 0,7 pct. af BNP i Forbedringen skal ses i lyset af, at beskæftigelsen ventes at stige betydeligt frem mod 2025 som konsekvens af en række økonomiske reformer. Det strukturelle underskud vurderes at udgøre 0,5 pct. af BNP i 2017, og underskuddet ligger dermed på underskudsgrænsen i budgetloven. I 2018 skønnes det strukturelle underskud at blive 0,2 pct. af BNP, mens der i 2020 ventes overskud. Dermed ventes grænsen i budgetloven at blive overholdt. 2. Konjunkturudsigter for dansk økonomi Fortsat fremgang i dansk økonomi Mere import giver lavere vækst i BNP i 2016 og 2017 Der er fortsat fremgang i dansk økonomi, omend BNPvæksten i 2016 ventes at have været relativt begrænset. Den svage vækst kan i vid udstrækning tilskrives et fald i BNP i 2. halvår af 2015, som trækker årsvæksten fra 2015 til 2016 ned. I nationalregnskabet for de første tre kvartaler af 2016 har de kvartalsvise vækstrater ligget omkring 0,5 pct. pr. kvartal, svarende til en årsvækstrate på 2 pct. Prognosens hovedtal er præsenteret i tabel 1, og forudsætninger for de globale vækstudsigter og finansielle forhold er præsenteret i boks 1. Væksten i den samlede indenlandske efterspørgsel er i 2016 og 2017 omtrent uændret i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016, mens BNP-væksten er nedjusteret med 0,2 pct.point i 2016 og 0,3 pct.point i 2017, jf. boks 2 og tabel 4 i bilag. Nedjusteringen af BNP-væksten skyldes blandt andet, at efterspørgslen nu i højere grad ventes drevet af investeringer, der har et højt importindhold. Importen er opjusteret med ca. 0,7 pct.point i 2016 og ca. 0,5 pct.point i

4 Tabel 1 Hovedtal i konjunkturvurderingen a) Mia. kr Realvækst, pct Privat forbrug 956 1,8 1,9 2,4 2,5 Offentligt forbrug 521 0,4 0,7 1,2 1,0 Offentlige investeringer 71 0,8 0,9 1,5 1,7 Boliginvesteringer 82 10,8 1,4 3,1 2,4 Erhvervsinvesteringer 237 2,1 4,2 4,4 2,4 Lagerændringer 11-0,4 0,3 0,3 0,0 Indenlandsk efterspørgsel i alt ,3 2,1 2,6 2,1 Eksport ,3 2,5 3,5 4,7 Import 970 1,3 3,4 4,3 5,1 Bruttonationalprodukt ,8 1,7 2,3 2,0 BVT i private byerhverv ,6 2,2 2,9 2, Ændring i pers Strukturel arbejdsstyrke Arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Nettoledighed Pct Forbrugerpriser 0,6 0,6 1,7 1,8 1,6 Timelønsomkostninger 1,8 2,2 2,5 2,7 3,1 Kontantpris på enfamiliehuse 6,0 3,9 2,7 1,5 2,5 Timeproduktivitet i private byerhverv 0,2-1,0 0,4 1,1 1,6 Output gap -0,4-1,1-1,1-0,6 0, Pct. af BNP Betalingsbalance 9,2 7,9 7,3 6,2 6,1 Offentlig saldo -1,3-0,8-1,3-0,8 0,7 a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2018 til For nettoledighed, output gap, betalingsbalance og offentlig saldo er dog angivet niveauet i Anm.: Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP. Output gap angiver den procentvise afvigelse fra det strukturelle niveau. Forbrugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. 3

5 Boks 1 Globale vækstudsigter og finansielle forhold De globale vækstudsigter er omtrent uændrede i forhold til Dansk Økonomi, efterår Den sammenvejede BNP-vækst i Danmarks aftagerlande ventes således at være 2,1 pct. i 2016, 2,0 pct. i 2017 og 2,1 pct. i Dette dækker over en opjustering af vækstskønnet for blandt andre USA og Tyskland, mens den forventede vækst i blandt andre Italien, Frankrig og Norge er nedjusteret. Prognosen tager udgangspunkt i OECD s Economic Outlook fra november I USA er BNP steget pænt i andet halvår af 2016 drevet af en stærk jobvækst og vækst i det private forbrug. Væksten ventes de næste par år at blive understøttet af en mere lempelig finanspolitik, om end det stadig er uklart, hvilken finanspolitik der vil blive ført. OECD forudsætter, at de offentlige udgifter øges, samtidig med at personbeskatningen og selskabsskatten lettes. Det vurderes, at risikoen for den globale vækst især udgøres af øget protektionisme og mindre samhandel, som navnlig kan have negative konsekvenser på sigt. USA er eksempelvis trådt ud af TPP (frihandelsaftalen med Stillehavslandene). Konsekvenserne af Storbritanniens kommende udmeldelse af EU er fortsat usikre. Indtil videre har den britiske økonomi været forholdsvis robust, men forhandlingerne om Storbritanniens udmeldelse er endnu ikke påbegyndt. Forhandlingerne kan på kort sigt skabe usikkerhed om det fortsatte samarbejde, hvilket kan have en negativ påvirkning på forbrugertillid og investeringslyst. Finansielle forhold Prognosen bygger på, at den amerikanske centralbank fortsætter normaliseringen af den pengepolitiske rente med tre stigninger i løbet af 2017, og at den Europæiske Centralbank gennemfører den første rentestigning i slutningen af Især i USA kan rentestigninger forekomme hurtigere, hvis finanspolitiske lempelser øger inflationen og presset på arbejdsmarkedet uventet meget. Renterne på tiårige statsobligationer er steget mere end ventet i både USA og Europa i de sidste måneder af 2016, hvilket formentlig er forbundet med en forventning om finanspolitiske lempelser i USA. Renterne er dog fortsat på et lavt niveau, og det lægges til grund for prognosen, at renterne gradvist øges de kommende år, således at renten på danske tiårige statsobligationer stiger til 0,6 pct. i 2017 og 1,3 pct. i

6 Boks 2 Årsager til lavere BNP-vækst i 2016 og 2017 siden seneste prognose Den forventede BNP-vækst er nedjusteret med 0,2 pct.point i 2016 og 0,3 pct.point i 2017 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016, mens stigningen i beskæftigelsen er omtrent uændret. Væksten i både den indenlandske efterspørgsel og eksporten er omtrent uændret i begge år. Nedjusteringen af BNP-væksten skal dermed blandt andet ses som en konsekvens af, at den indenlandske efterspørgsel i højere grad end tidligere ventes at blive drevet af investeringer, der har et forholdsmæssigt højt importindhold. I 2016 er væksten i både offentlige og private investeringer således opjusteret markant på baggrund af nye informationer om kommunernes investeringer og reviderede nationalregnskabstal. Omvendt er væksten i det offentlige forbrug nedjusteret i Da offentligt forbrug har et lavt importindhold, mens importindholdet i investeringer er noget højere, giver denne forskydning alt andet lige mere import. Nedjusteringen af BNP-væksten for 2017 forstærkes af, at den forventede stigning i det private forbrug er nedjusteret. Nedjusteringen er delvist en konsekvens af, at væksten i det private forbrug igennem 2016 er taget af. Det betyder, at forbrugsniveauet ved udgangen af 2016 kun ligger en anelse over gennemsnittet for året, hvilket alt andet lige bidrager til at begrænse væksten fra 2016 til Den lavere forbrugsvækst modsvares delvist af højere vækst i investeringerne. Da investeringerne har et højere importindhold end det private forbrug, bidrager det til, at importen er opjusteret i Bredt funderet vækst i BNP i 2017 og 2018 I 2015 og 2016 har det altovervejende været det private forbrug, der har trukket væksten i BNP, jf. figur 1. De kommende år forventes væksten at være drevet af en bredere vifte af efterspørgselskomponenter, hvor både det private forbrug, investeringerne og eksporten bidrager til en BNPvækst på ca. 1,7 pct. i 2017 stigende til ca. 2,3 pct. i

7 Figur 1 Importrensede vækstbidrag Pct.point BNP-vækst (h. akse) Privat forbrug Offentligt forbrug Investeringer Eksport Pct Anm.: Figuren viser vækstbidrag til BNP fra de importrensede efterspørgselskomponenter. Den lodrette streg markerer overgang til prognose. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Svagere vækst i investeringerne efter 2019 hvor eksport og det private forbrug trækker efterspørgslen På baggrund af Danmarks Statistiks revision af nationalregnskabet er investeringskvoten opjusteret i 2015, jf. figur 2. Det vurderes dog, at kapitalapparatet i virksomhederne stadig er relativt lavt, og der ventes derfor en stigning i investeringskvoten de kommende år. Opjusteringen af investeringerne frem mod 2018 forventes dog at mindske behovet for investeringer i årene efter 2019, og væksten i investeringerne ventes dermed at aftage. Den gennemsnitlige vækst i erhvervsinvesteringer i perioden skønnes på den baggrund at blive omkring 1 pct.point lavere end skønnet i Dansk Økonomi, efterår Det private forbrug skønnes også på længere sigt at vokse hurtigere end BNP. Forbrugets andel af BNP ventes dermed at stige, hvilket blandt andet skal ses som et resultat af stigende reale boligpriser og dermed øget formue hos husholdningerne. Den gennemsnitlige vækst i forbruget skønnes i perioden at blive omkring 2,5 pct. om året, hvilket er nogenlunde uændret i forhold til Dansk Økonomi, efterår Den aftagende investeringsvækst ventes dermed primært at finde sit modstykke i, at vækstbidraget fra nettoeksporten øges. 6

8 Figur 2 Investeringskvote Pct. af BVT 0.32 Efterår 2016 Februar Anm.: Investeringskurverne er for den private sektor og er opgjort i faste -priser som de private investeringer delt med BVT i privat sektor. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Revision af nationalregnskabet Revision af nationalregnskab har øget BNP i 2015 og mindsket output gap Danmarks Statistik reviderede i november 2016 nationalregnskabet. En konsekvens af revisionen er, at produktivitetsvækst og BNP er forøget siden, og niveauet for realt BNP er øget med 3,4 pct. i 2015, jf. boks 3 i bilag. Det højere BNP-niveau skyldes primært en oprevision af danske virksomheders salg af varer, der ikke passerer den danske grænse, samt en oprevision af det offentlige forbrug i den outputbaserede opgørelse. Den forøgede vækst i BNP de seneste år skyldes altovervejende, at produktivitetsvæksten har været kraftigere end hidtil forudsat. Den mere positive udvikling i den faktiske produktivitet bidrager til, at BNP nu vurderes at være væsentligt tættere på det strukturelle niveau end tidligere vurderet. Output gap, der netop måler forskellen mellem faktisk og strukturelt BNP, skønnes derfor nu at være omkring -0,4 pct. i 2015 mod et skønnet niveau på -1,7 i Dansk Økonomi, efterår 2016, jf. figur 3. 7

9 Figur 3 Pct Output gap Efterår 2016 Februar 2017 Pct Output gap Beskæftigelsesgap Produktivitetsgap Output gap Beskæftigelsesgap Produktivitetsgap Anm.: Output gap (procentvis afvigelse mellem faktisk og strukturelt BNP) er omtrent lig med summen af det i figuren viste timebeskæftigelsesgap for hele økonomien og timeproduktivitetsgap i de private byerhverv. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Omtrent uændret vurdering fra 2017 Uændret vækstbillede frem mod 2025 Output gap skønnes at være blevet udvidet med ca. 0,7 pct. fra 2015 til 2016, jf. højre del af figur 3. Udvidelsen af output gap dækker blandt andet over, at den faktiske produktivitet ser ud til at have udviklet sig meget svagt i 2016, og dermed vurderes det positive produktivitetsgap fra 2015 stort set at være elimineret. Væksten i faktisk og strukturel BNP vurderes at være nogenlunde sammenfaldende i 2017, hvorfor output gap skønnes at forblive nogenlunde uændret på et niveau omkring -1 pct. af BNP. Dette er omtrent samme vurdering som i Dansk Økonomi, efterår 2016, og også i de følgende år skønnes output gap at have omtrent samme niveau som vurderet i efteråret. Revisionen af nationalregnskabet har ikke givet anledning til at ændre det fremadrettede vækstbillede nævneværdigt, jf. figur 4. Dette skyldes to modsatrettede effekter. Det indsnævrede output gap i 2015 giver isoleret set anledning til mindre vækst i BNP fremover for at lukke output gap. Omvendt har den højere produktivitetsvækst historisk givet anledning til at opjustere den strukturelle vækst i produktiviteten frem mod Dette giver isoleret set anledning til at øge BNP-væksten. Ændringen af gap samt strukturelle niveauer som følge af revisionen er uddybet i et baggrundsnotat, der findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 8

10 Figur 4 BNP Mia. -kr Efterår 2016 Februar Anm.: Figuren viser udviklingen i BNP i -priser i nærværende prognose og i Dansk Økonomi, efterår Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Kapaciteten i dansk økonomi Beskæftigelsesgap er mindsket Risiko for større pres på arbejdsmarked Timebeskæftigelsesgap består af et beskæftigelsesgap i hoveder og et arbejdstidsgap. Beskæftigelsesgap i hoveder ventes i nærværende prognose at være på godt personer i 2015, mindsket til ca i 2016 og være omtrent lukket i Beskæftigelsesgap er dermed mindre og lukker hurtigere end vurderet i efteråret. Det skal blandt andet ses i lyset af, at antallet af flygtninge er nedjusteret i 2016 og 2017, hvilket mindsker den strukturelle beskæftigelse. Arbejdstidsgap vurderes derimod udvidet som følge af en mere beskeden vækst i faktisk arbejdstid i perioden , og dette er forklaringen på, at timebeskæftigelsesgap i samlet set er udvidet. På baggrund af det mindskede beskæftigelsesgap i hoveder vurderes risikoen for pres på arbejdsmarkedet at være øget. En konsekvens heraf kan være, at det bliver sværere for virksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, hvilket der i 2016 har været en stigende tendens til i bygge- og anlægserhvervene samt industrien, jf. figur 5. Trods fortsat begrænsede lønstigninger i disse sektorer vurderes den ak- 9

11 tuelle mængde af ledige ressourcer i arbejdsstyrken at være begrænset. Figur 5 Mangel på arbejdskraft Pct Bygge og anlæg Industri (h.akse) Pct Anm.: Mangel på arbejdskraft angiver andelen af adspurgte virksomheder, der svarer, at de har produktionsbegrænsninger i form af mangel på arbejdskraft. Seneste observation er december 2016 for bygge og anlæg og 4. kvartal for industrien. Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. Beskæftigelsen vokser stabilt Der er blandt andet med Velfærdsaftalen fra 2006 og Tilbagetrækningsaftalen fra 2011 gennemført en række reformer, som sigter mod at udvide arbejdsstyrken, blandt andet ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det øger arbejdsudbuddet de kommende år. Det vurderes samlet set, at den strukturelle beskæftigelse vil stige med ca personer fra 2016 til 2025, jf. figur 6. 10

12 Figur pers Beskæftigelse Beskæftigelse Strukturel Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. 3. Offentlige finanser Stillingen på den faktiske saldo Underskud omkring 1 pct. af BNP i Den offentlige saldo ventes i hele prognoseperioden at holde sig indenfor underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP fastsat i Stabilitets- og Vækstpagten. I perioden ventes der underskud omkring 1 pct. af BNP, jf. tabel 2. I 2016 er saldoen nedjusteret i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016, hvilket hovedsageligt kan tilskrives, at indtægterne fra pensionsafkastskatten (PAL) er nedjusteret afledt af højere rentestigninger igennem 2016 samt mindre stigninger i aktiekurserne end forudsat. 11

13 Tabel 2 Offentlige indtægter og udgifter Pct. af BNP Personskatter a) 26,5 25,3 25,2 25,3 24,7 24,7 Selskabsskat ekskl. Nordsø 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2 Pensionsafkastbeskatning 1,1 1,7 0,6 0,5 0,8 1,1 Nordsøindtægter 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 Afgifter 16,3 16,3 16,2 16,4 16,3 16,3 Øvrige indtægter 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,1 Indtægter i alt b) 51,6 51,0 49,8 49,9 49,6 49,8 Offentligt forbrug 25,7 25,7 25,6 25,5 25,0 24,9 Offentlige investeringer c) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,4 Indkomstoverførsler 17,4 17,3 17,1 16,9 16,5 16,2 Øvrige udgifter 5,6 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 Udgifter i alt b) 52,2 51,2 50,8 50,4 49,4 48,9 Primær saldo -0,6-0,2-1,0-0,5 0,2 0,9 Nettorenteindtægter -0,8-0,6-0,3-0,2-0,3-0,2 Offentlig saldo -1,3-0,8-1,3-0,8 0,0 0,7 a) Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskatter, som omfatter beskatning af kapitalpension. I 2015 afspejler personskatter ekstraordinære indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner og LD. b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. c) Offentlige investeringer inkl. udgifter til forskning og udvikling. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Politiske aftaler fra efteråret har begrænset betydning for vurderingen Siden formandsskabets seneste vurdering af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 er der indgået en aftale om gradvis afskaffelse af PSO-afgiften frem mod Aftalen finansieres blandt andet gennem en forøgelse af bundskattesatsen og en reduktion af den grønne check. Derudover er der indgået aftale om finanslov for Disse aftaler har begrænset betydning for vurderingen af de offentlige finanser. I november 2016 er der indgået et bredt forlig om nyt ejendomsvurderingssystem. Forliget indebærer en tilbagebetaling på skønsmæssigt 9 mia. kr. i 2019 til 12

14 boligejere, der har betalt for meget i ejendomsværdiskat, hvilket isoleret set svækker de offentlige finanser i Finanspolitisk stramning på godt ¼ pct. af BNP årligt frem mod 2020 Finanspolitikken frem mod 2020 tager afsæt i vedtagen politik, herunder finansloven for 2017, gældende lovgivning vedrørende skattepolitikken, overførselssatser mv. og udgiftslofterne frem til Det vurderes, at finanspolitikken giver et negativt vækstbidrag på godt ¼ pct. af BNP årligt i perioden målt ved den etårige finanseffekt. Vurderingen af finanseffekten er på linje med vurderingen i Dansk Økonomi, efterår Saldoudviklingen på mellemlang sigt Forbedring af saldo til overskud på 0,7 pct. af BNP i Frem mod 2025 forventes en gradvis styrkelse af den offentlige saldo, der i 2025 ventes at udvise et overskud på 0,7 pct. af BNP, jf. figur 7. Forbedringen frem mod 2025 skyldes primært en underliggende strukturel forbedring, men dækker også over en gradvis konjunkturnormalisering. Figur 7 Den offentlige saldo Pct. af BNP Offentlig saldo Strukturel saldo Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet efter en disaggregeret tilgang, som afviger fra budgetlovens metode. Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. 1) Skatteministeriet har oplyst på deres hjemmeside, at omkring boligejere i gennemsnit får ca kr. tilbage. 13

15 ... skyldes reformer, der øger strukturel beskæftigelse, og lav vækst i udgiftslofter De seneste år er der gennemført en række reformer, der sigter mod at sænke antallet af modtagere af indkomstoverførsler og øge arbejdsudbuddet. Dette er medvirkende til, at udgifterne til indkomstoverførsler falder med ca. 1,2 pct. af BNP fra 2015 til Det væsentligste bidrag kommer fra tilbagetrækningsaftalen, som gradvist hæver folkepensionsog efterlønsalderen. Frem mod 2020 forbedres de offentlige finanser ligeledes af, at væksten i udgiftslofterne er lavere end væksten i BNP. De vedtagne udgiftslofter medfører blandt andet, at det offentlige forbrug forventes reduceret fra 25,7 pct. af BNP i 2015 til 25,0 pct. i Strukturel saldo efter budgetlovens metode Strukturel saldo på grænsen i 2017, men overholdes derefter Strukturel saldo forværret siden Dansk Økonomi, efterår 2016 Den strukturelle saldo beregnet efter budgetlovens metode vurderes at ligge omkring underskudsgrænsen på ½ pct. af BNP i I 2018 mindskes det strukturelle underskud til 0,2 pct. af BNP, jf. tabel 3. Efter 2018 forbedres den strukturelle saldo gradvis og udviser i 2025 et overskud på 0,7 pct. af BNP, hvilket svarer til vurderingen i Dansk Økonomi, efterår Den strukturelle saldo er svækket en anelse i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016 frem mod Dette kan blandt andet tilskrives et mindre beskæftigelsesgap. Derudover er det private forbrug, og dermed indtægter fra moms og afgifter, som andel af BNP nedjusteret. Tabel 3 Strukturel saldo, budgetlovens metode Pct. af BNP Nuværende vurdering -0,5-0,6-0,5-0,2 0,0 0,2 0,7 Dansk Økonomi, efterår ,6-0,4-0,3-0,1 0,1 0,5 0,7 Forskel 0,1-0,2-0,2 0,0 0,0-0,3 0,0 Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. 14

16 Omtrent samme skøn som Finansministeriet dækker over modsatrettede effekter Skønnet for den strukturelle saldo frem mod 2018 er på linje med seneste skøn fra Finansministeriet, hvor underskuddet udgør 0,5 pct. af BNP i 2017 og 0,2 pct. af BNP i 2018, jf. Økonomisk Redegørelse, december Dette dækker dog over modsatrettede forhold. Formandsskabet skønner for eksempel lavere Nordsøindtægter. 2 I modsat retning trækker, at formandskabet skønner en højere strukturel beskæftigelse. 2) For så vidt angår beregningen af de strukturelle Nordsøindtægter i er Finansministeriets metode at anvende skøn fra tidligere mellemfristede fremskrivninger fra Finansministeriet, jf. notatet Metodejustering for strukturelle indtægter fra Nordsøen fra Formandsskabet foretager beregningerne med afsæt i egne skøn og anvender konkret et 7-års glidende gennemsnit af de aktuelle skøn for nordsøindtægterne. Det relevante i forhold til budgetlovens ½ pct.-grænse er Finansministeriets skøn. Såfremt Finansministeriets strukturelle Nordsøindtægter blev lagt til grund for denne prognose, ville den strukturelle saldo være -0,2 pct. af BNP i 2017 og udvise balance i

17 4. Bilag Tabel 4 16 Hovedtal i konjunkturvurderingen, sammenligning Efterår 2016 Februar a) a) Mængdestigning i pct Privat forbrug 2,0 2,3 2,4 2,5 1,8 1,9 2,4 2,5 Offentligt forbrug 1,2 0,5 1,0 1,0 0,4 0,7 1,2 1,0 Offentlige investeringer -3,6-0,1 1,8 1,9 0,8 0,9 1,5 1,7 Boliginvesteringer 4,3 4,3 3,7 3,0 10,8 1,4 3,1 2,4 Erhvervsinvesteringer 2,1 3,8 4,6 3,4 2,2 4,2 4,4 2,5 Lagerændringer -0,5 0,2 0,3 0,1-0,4 0,3 0,3 0,0 Indl. efterspørgsel i alt 1,2 2,2 2,6 2,2 1,3 2,1 2,6 2,1 Eksport 0,4 2,5 3,2 4,8 0,3 2,5 3,5 4,7 Import 0,6 2,8 4,0 5,7 1,3 3,4 4,3 5,1 Bruttonationalprodukt 1,0 2,0 2,2 1,9 0,8 1,7 2,3 2, Pct Output gap -1,8-1,2-0,5 0,0-1,1-1,1-0,6 0, Ændring i pers Arbejdsstyrke Strukturel arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Nettoledighed Pct Forbrugerpriser 0,4 1,5 2,0 2,1 0,6 1,7 1,8 1,6 Kontantpris på boliger 2,9 1,6 2,1 3,2 3,9 2,7 1,5 2,5 Timelønomkostninger 2,3 2,4 2,4 3,1 2,2 2,5 2,7 3,1 Realvækst i aftagerlande 2,0 2,0 2,2 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 10-årig obligationsrente 0,3 0,5 1,3 4,0 0,3 0,6 1,3 4,0 Timeprod., priv. byerhv. -1,4 1,0 1,1 1,4-1,0 0,4 1,1 1, Pct. af BNP Betalingsbalance 6,0 5,7 4,6 3,8 7,9 7,3 6,2 6,1 Offentlig saldo -0,6-1,6-1,1 0,7-0,8-1,3-0,8 0,7 a) 10-årig obligationsrente er niveauet i 2025, resten som i tabel 1. Danmarks Statistik, ADAM s databank, Macrobond og egne beregninger.

18 Boks 3 Revision af nationalregnskabet Danmarks Statistik offentliggjorde den 15. november 2016 nationalregnskabet, der var revideret tilbage til Normalt revideres kun de seneste tre år. Revisionen blev denne gang ført længere tilbage af tre årsager: 1. Revision af betalingsbalancen 2. Indarbejdelse af arbejdsmarkedsregnskabet 3. Revideret beregning af mængdeindikator for det offentlige forbrug Derudover blev de seneste tre år revideret som vanligt. Samlet set har revisionerne givet et BNP, målt i faste -priser, der var 3,4 pct. større i 2015 end hidtil opgjort, jf. figur A. Revision af betalingsbalancen Med offentliggørelsen af statistikken for betalingsbalancen 10. oktober 2016 blev overskuddet på betalingsbalancens løbende poster revideret for perioden , jf. figur B. Overskuddet blev oprevideret med 46,8 mia. kr. i Revisionen kommer primært fra større overskud på varebalancen samt særligt i 2015 større overskud på formueindkomst i udlandet. Det skyldes indarbejdelse af nye oplysninger om danske virksomheders salg af varer, der ikke passerer den danske grænse. Dette salg har været højere end hidtidige datakilder har vist, hvilket nu er medtaget i varebalancen. Figur A BNP Figur B Betalingsbalancen Mia. -kr Efterår 2016 Februar Mia. -kr. 200 Efterår 2016 Februar Danmarks Statistik, ADAM s databank. 17

19 Boks 3 Revision af nationalregnskabet, fortsat Indarbejdelse af arbejdstidsregnskabet Beskæftigelsen i nationalregnskabet bygger på arbejdstidsregnskabet. Arbejdstidsregnskabet blev med offentliggørelsen 15. september 2016 revideret. Dette har medført, at beskæftigelsen er blevet oprevideret med godt personer i 2015, jf. figur C. Revisionen af beskæftigelsen skyldes primært, at personer, der har været fraværende uden løn i op til 45 dage, nu tælles med som beskæftigede. Omvendt er antallet af erlagte arbejdstimer revideret ned. Dette skyldes primært, at personer i fleksjob hidtil er indgået med fuldt antal timer og nu kun indgår med det antal timer, de reelt arbejder. Revideret beregning af mængdeindikator for det offentlige forbrug Danmarks Statistik opgør den reale vækst i det offentlige forbrug fra outputsiden. Dette opgøres ved brug af mængdeindikatorer. Beregningen af indikatoren for sygehustjenester er blevet revideret fra. Den reviderede beregning har resulteret i en markant højere mængdevækst indenfor sygehustjenester og dermed et højere offentligt forbrug opgjort i faste -priser, jf. figur D. Dette har været medvirkende til højere BNP-vækst i perioden efter og har trukket ca. en tredjedel af opjusteringen af BNP opgjort i faste -priser. Figur C Beskæftigelse Figur D Offentligt forbrug personer 3000 Efterår 2016 Februar Mia.-kr. 505 Efterår 2016 Februar Danmarks Statistik, ADAM s databank. 18

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER Prognoseopdatering, februar 2018 KONJUNKTURVURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER PROGNOSEOPDATERING, FEBRUAR 2018 I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Finanspolitiske rammer i Danmark Rolle som finanspolitisk vagthund Strukturel saldo tæt på ½ pct.- grænsen i 2017 De finanspolitiske rammer i Danmark er blandt

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Væksten i 2016 påvirket af svagt andet halvår i 2015 Beskæftigelsen er steget markant Udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Oktober 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 3 Sammenligning af

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i begyndelsen af 2015 Risiko for vækstopbremsning i international økonomi Dansk økonomi fortsatte

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL I KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL I KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE FINANSER I.1 Indledning Forventet BNPvækst på godt 2 pct. de kommende år Tiltagende pres på arbejdsmarkedet, men endnu ikke tegn på overophedning Vækst mod 2025 understøttet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning International og dansk afmatning Udsigterne for den danske økonomi er blevet kraftigt forværrede igennem det seneste halve år. Usikkerheden omkring udviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Stabilitet i euroområdet tegner godt for dansk økonomi Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået stille de seneste år,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere