1. Budgetområdet i hovedtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Budgetområdet i hovedtal"

Transkript

1 Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskolevirksomhed. Målet for folkeskolen er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel. Herudover er der fastsat en række lokale politiske mål for skolerne i Helsingør, der omhandler inklusion, bedre faglige resultater, bevægelse, åben skole samt de tosprogedes udbytte af undervisningen. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforb rug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr. hvilket i forhold til 2014 er en stigning på kr. svarende til 1,9 pct. Resultatet er en samlet afvigelse på 4,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Myndigheden. Regnskab viser et samlet mindreforbrug i myndigheden på kr. Der har været mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er: 1

2 Mindreforbrug på kr. til Socialpædagogiske opholdssteder, som følge af færre børn der har modtaget undervisning Mindreforbrug på kr. til undervisning af plejeanbragte børn, som følge af færre børn Mindreforbrug på til, som følge af faldende børnetal i SFO erne Mindreforbrug på kr. til betaling af SFO elever i specialtilbud Merforbrug på kr. til Boost - kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. Udgifterne til skolernes vikardækning og betaling af kurser har været højere end det afsatte budget i. Mindreindtægt på kr. til Team V, som skyldes et fald i antallet af betalende elever fra andre kommuner Folkeskolerne Folkeskolerne har i et samlet merforbrug på , hvilket er kr. større end i Alle skolerne undtagen Helsingør Skole har øget merforbruget i. Årsagen hertil er: 1. Fortsat højt sygefravær. Fraværet er stort set uændret ift. 2014, og skolerne har derfor stadig høje vikarudgifter. 2. Manglende undervisningstimer i den understøttende undervisning. Skolerne har ikke implementeret den underliggende forudsætning i skolereformen om at lærerne skulle bruge mindre forberedelsestid i den understøttende undervisning og derfor skulle undervise timer 3. Manglende tilpasning af medarbejderressourcer i forlængelse af skolereformen 4. Udgifter til etablering af inkluderende tilbud i den almindelige skole Vikarudgifterne er fortsat i en udfordring for skolerne. I 2014 havde skolerne en samlet vikarudgift på kr. og i er udgiften steget til kr. Vikarudgifterne er således vokset med kr. Disse udgifter er for både 2014 og renset for kompensation for vikarudgifter til studiekredse og vikarudgifter i forbindelse med Boost projektet. De fleste skoler har i tilpasset antallet af medarbejdere til de nye økonomiske rammevilkår i skolereformen, især på SFO området. Tilpasningerne er dog typisk sket midt i året og den økonomiske virkning vil derfor først slå fuldt igennem i Økonomien i folkeskolereformen blev i foråret undersøgt med henblik på om der var elementer i skolereformen, som var medvirkende årsag til skolernes voksende merforbrug i Undersøgelsen gav anledning til en mindre justering af skolernes budgetter, hvor der blev lagt ekstra midler ud til vikardækning og til undervisningstillæg. Det har vist sig, at skolerne ikke har skelnet mellem den klassiske undervisning og den understøttende undervisning i planlægningen af lærernes undervisningstimetal. Det betyder, at lærerne bruger den samme tid til undervisning i den understøttende undervisning som i den klassiske undervisning. Økonomien i skolereformen og de tildelte budgetter til skolerne er beregnet ud fra en forudsætning om at lærerne skulle undervise i den understøttende undervisning, og skolerne har på den baggrund haft merudgifter til ekstra lærerressourcer på omkring 5-6 mio. kr. Skolerne har oprettet forskellige tilbud til børn med særlige behov i den almindelige skole med henblik på at reducere antallet af ekskluderede børn i specialskoletilbud på lidt længere sigt. På den måde kan børn med specielle behov beholde tilknytningen til almenklassen, og samtidig 2

3 kan skolen yde en ekstra indsats til disse børn. Det er oplevelsen at disse tilbud har været omkostningstunge at etablere, men det er vanskeligt præcist at opgøre udgiften, da tilbuddene i forskellig grad er en del af eller hænger sammen med den almindelige undervisning. Skolerne har dog endnu ikke kunnet se et fald i antallet af elever i de dyrere tilbud på specialskolerne. Faldet jf. tabel 2 skyldes fald i børn i specialklasserne, som udfases. Generelt oplever skolerne at specialområdet er vanskeligt at økonomistyre, idet skolerne har svært ved at forudse hvor mange nye specialbørn der kommer i de kommende år. Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antallet af børn i specialtilbud. Tabel 2 udvikling i antal af børn i specialtilbud Forudsætninger skoleåret 2013/14 Skolesåret 2014/15 Skoleåret /16 Egne børn i Helsingør specialtilbud i alt Egne børn i andre tilbud (udenkommunale) Samlet antal børn i specialtilbud I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i Nedenstående tabel 3 viser skolernes samlede økonomiske situation efter eftergivelse af den gamle gæld. Tabel 3 oversigt over skolernes økonomiske situation efter eftergivelse Merforbrug Eftergivelse af gammelt merforbrug Merforbrug efter eftergivelse 10. klasse Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Skolerne i Snekkersten Total

4 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4, Specifikation af totalrammeenheder Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Inklusiv frigivne mindreforbrug Skolerne har fremsendt bemærkninger til regnskabet. 10.klasseskolen: 10. klasseskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. hvoraf kun de kr. blev overført til. Skolen fik eftergivet et merforbrug på kr. ved overførslen fra 2014 til. Ved regnskabsafslutningen for har 10. klasse skolen et samlet merforbrug på kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil 10. klasseskolens merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil 10. klasseskolens merforbrug i være på kr. Merforbruget skyldes, at skolen ikke har fået tilpasset aktiviteterne til et lavere elevtal og dermed et lavere budget. Herudover er enkelte lærere på 10. klasseskolen udlånt af Fredensborg Kommune, som fremsender regninger til 10. klasseskolen. I starten af 4

5 regnskabsår blev der fremsendt en forsinket afregning for de sidste 2 måneder i Samlet set er der i regnskabsår afregnet for i alt 14 måneder. 10. Klasseskolen er 1. januar 2016 blevet slået sammen med Ungdomsskolen, og der er i den forbindelse igangsat en proces med tilpasning af skolens aktiviteter. Tilpasningen forventes effektueret i foråret 2016 med virkning fra skoleåret 2016/17. Den økonomiske gevinst vil derfor først have helårs virkning fra Fra skoleåret 2016/17 omlægges undervisningen således at der kan opnås en ressourcebesparelse. Desuden hjemtages EUD10 fra Hillerød (som er et erhvervsrettet klasseforløb for elever der gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik), hvilket giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcerne. En del af merforbruget forventes at kunne nedbringes i forbindelse med effektivisering og ændret organisering. Der vil dog tidligst kunne forventes balance til skoleåret 2018/19 idet der allerede fra 2016 er indarbejdet en effektivisering på kr. i budgettet. Espergærde skole: Espergærde skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Espergærde skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil Espergærde skoles merforbrug blive nedskrevet med kr. Hertil kommer at skolen ved regnskabsafslutningen vil blive tilført kr. som følge af korrektion af elevtallet pr Denne korrektion skyldes at 2 af skolens specialelever teknisk var placeres på Tikøb skole, som ikke elevtalsreguleres. På den måde manglede Espergærde skole de to elever i elevtalsreguleringen pr Her efter vil Espergærde Skoles merforbrug i være på kr. Skolen har i løbet af reduceret i antallet af medarbejdere på SFO-området. En række medarbejdere er derfor fratrådt i løbet af, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeberegning. Den økonomiske effekt vil derfor først komme i 2016 Hellebækskolen: Hellebækskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hellebæk skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Hellebæk Skole og Snekkersten Skole umiddelbart et tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Hellebækskolen ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. Hellebækskolen har i valgt at etablere et ressourcecenter for at kunne inkludere flere elever i skolen. Det har medført en merudgift til en ekstra medarbejder, som på lidt længere sigt forventes at blive finansieret via mindskede udgifter til specialskoletilbud. Hellebækskolen 5

6 har derudover haft ekstraudgifter til elever, der er blevet visiteret til et ekstra 10. klasses forløb. Hellebækskolen har i haft et højt sygefravær og dermed haft et øget forbrug til vikardækning. Skolen er opmærksom på sygefraværet, og vil fortsat forsøge at nedbringe fraværet i Der er i øjeblikket en proces i gang mellem Hellebækskolen og Center for Økonomi og Ejendomme med henblik på at afdække det voksende merforbrug og mulighederne for at skabe balance i budgettet. Der skal i løbet af 2016 udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Hornbæk Skole: Hornbæk skole og PUK havde i regnskab 2014 et samlet merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hornbæk skole et merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. Hornbæk Skole har i tråd med kommunens inklusionsplan oprettet et eget tilbud til elever der har brug for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, men samtidigt kan magte en stærk tilknytning til almenklassen. Det er skolens mål, at de på den lange bane, kan beholde elever, der tidligere blev visiteret til specialskoler. I en overgangsperiode vil der dog være udgifter til både specialskoler og Hornbæk skoles eget specialundervisningstilbud. Hornbæk skole forventer derfor også i 2016, at være udfordret på udgifter til specialtilbud. Hornbæk skole har i haft en del medarbejdere, der er fratrådt. Dels er der medarbejdere der har valgt at gå på pension og dels har skolen måttet opsige medarbejdere som følge af faldende børnetal og skolereformen. Dette har medført en merudgift i til feriepenge på ca kr. Skolens faldende elevtal skyldes, at der ikke er så mange børnefamilier i skoledistriktet og skolens ledelse har stor opmærksomhed på at følge antallet af elever i klasserne samt på at fastholde og rekruttere nye elever. Helsingør skole: Helsingør skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Helsingør Skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således reduceret med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i Som følge heraf vil Helsingør Skoles merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil Helsingør skoles merforbrug i være på kr. Skolen har i løbet af reduceret antallet af medarbejdere på SFO-området, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeafregning. Den fulde besparelse vil først komme i 2016 Helsingør skole har i haft et merforbrug på fagpersonale inkl. vikarlønninger, blandt andet på grund af øget sygefravær. Dette forventes at blive mindre i 2016, når folkeskolereformen bliver mere og mere integreret. 6

7 H-klasserne på Nygård skole udviser et mindreforbrug på kr. H-klasserne havde i januar 53 elever, og i løbet af året har skolen modtaget yderligere 10 elever. Da 8 elever gik ud i skoleåret 2014/15, har skolen været tilbageholdende med at ansætte yderligere personale indtil skolen var sikre på, at de ville opretholde elevtallet. H-klasserne forventer også i 2016 et elevtal på over 60 elever, og de er nu i gang med at ansætte yderligere personale. I overtog skolen opgaven med at opkræve betaling for elever, og skolen er ligeledes i gang med at ansætte yderligere sekretærhjælp til opgaven. Tikøb skole: Tikøb skole havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Tikøb skole et mindreforbrug på kr., og mindreforbruget er således faldet med kr. Tikøb skole og Tikøb Familiehus arbejder generelt som en matrikelstyret enhed både ledelsesmæssigt og økonomisk betragtet. Der arbejdes efter et styringsmæssigt princip, der tilgodeser det samlede resultat så tæt på 100 pct., som det kan lade sig gøre. Dette betyder at skole, familiehus, SFO og klub ses under ét som en samlet totalramme for matriklen. Årets resultat ligger samlet på et forbrug på 98,8 pct. af budgettet. Vikarudgifterne har i regnskabsåret på skolen været markant forøget. Dette skyldes dels vikardækning vedr. Boost projektet og dels en negativ udvikling i sygefraværet generelt i. Udviklingen af børn placeret i specialtilbud uden for Tikøb skole og Familiehus følges tæt og det skal bemærkes at der fra skoleåret 2014/15 og til skoleåret /16 er sket en reduktion i udgifterne på over kr. Skolerne i Snekkersten: Skolerne i Snekkersten havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Skolerne i Snekkersten et samlet merforbrug på kr. og merforbruget er således vokset med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug i være på kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Snekkersten Skole og Hellebækskolen umiddelbart et økonomisk tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Snekkersten skole ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. For at imødekomme kommunens inklusionsplan samt for på sigt, at nedbringe udgifterne til specialelever, har skolen etableret lokale specialgrupper i indskoling og udskoling. Disse grupper har været omkostningstunge at etablere, og det har endnu ikke resulteret i færre elever i specialtilbuddene. For at tilpasse driftsudgifterne, har Snekkersten skole i løbet af foretaget en personalereduktion. Den økonomiske helårseffekt vil på grund af opsigelses varsler, feriepengeafregning m.v. først komme i For at fortsætte den økonomiske tilpasning, 7

8 forventes der i 2016 at ske yderligere personalereduktioner, samtidigt med at skolen bl.a. vil have ekstra fokus på sygefravær og reduktion i brugen af vikarer. Naturcentret Nyruphus: Naturcentret Nyruphus havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Naturcentret Nyruphus et samlet merforbrug på kr. og merforbruget er således faldet med kr. Naturcentret Nyruphus har i reduceret den eksterne brug af konsulenter til formidlingsopgaver, som ligger udenfor naturcentrets egne kompetencer. Samtidigt har der været en øget indtægt på arrangementer som børne- og voksenfødselsdage. Familiecentret Løvdal og Den lokale behandlingsskole Bregnehøj: Løvdal og Bregnehøj havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Løvdal og Bregnehøj et samlet mindreforbrug på kr. og deres mindreforbrug er således vokset med kr. Løvdal og Bregnehøj har i haft en vakant stilling som forventes besat i løbet af foråret Derudover har Løvdal og Bregnehøj haft en indtægtsgivende aktivitet i form af kurser afholdt for andre kommuner. Sprogstøttekorpset: Sprogstøttekorpset havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Sprogstimuleringen et samlet mindreforbrug på kr., og mindreforbruget er således vokset med kr. Sprogstøttekorpset er i blevet sammenlagt med Legeteket. Sprogstøttekorpset har derfor i været i en flytte- og sammenlægningsfase. Dette har medført tilbageholdenhed med personale ansættelser og anskaffelser, indtil der har været fuldt overblik over behov for medarbejdere, materialesamlinger og øvrigt udstyr. Sprogstøttekorpset forventer at ansætte 2-3 nye medarbejdere i Sprogstøttekorpset har i 1. budgetrevision pr fået tildelt på baggrund af øget asylkvote og har ligeledes i fået frigivet af indefrosne midler. Herefter har sprogstøttekorpset stadig kr. i indefrosne midler. Helsingør Ungdomsskole: Ungdomsskolevirksomheden havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for udviser Ungdomsskolevirksomheden et samlet merforbrug på kr. Situationen på flygtningeområdet har i medført et merforbrug på kr. på Ungdomsskolens Internationale Ungdomsklasser (IU- klasser). IU-klasserne har haft en fast budgetramme til elever, og ved budgetrevisionen pr blev IU-klasserne tilført kr. på baggrund af en stigning i elevtallet til 44 elever. I løbet af efteråret er dette elevtal yderligere steget til 60 elever ved årets udgang, heraf 7 elever fra andre kommuner. Helsingør Ungdomsskole har i iværksat nye tiltag i Almen Ungdomsskoleregi til understøtning af valgfag, lektiecafe, adfærdsregulerende foranstaltninger og aktiviteter, samt indkøb af diverse materialer. Derudover har der været behov for at indkøbe inventar til de 8

9 mange nye IU-elever. Dette har samlet bevirket et merforbrug ungdomsskolen på kr. i. Uddannelseshus Helsingør: Uddannelseshus Helsingør har i regnskab et mindreforbrug på kr. mod et mindreforbrug på kr. i regnskab Uddannelseshus Helsingør har været tilbageholdende med lønudgifter i både 2014 og for at kunne opnormere konsulenten for fremmedsprog til fuld tid. Dette vil styrke brugen af interne ressourcer og begrænse anvendelsen af eksterne konsulenter. Konsulenten for fremmedsprog forventes opnormeret pr. 1. juli Uddannelseshuset havde forventet at kunne etablere et nyt bibliotekssystem i /16. Etableringen af dette er nu rykket til Samtidigt har der være et mindreforbrug på budgettet til aktivitetsrettede udgifter på kr., som skyldes at skolerne på grund af kompetenceudvikling i Boost projektet, ikke har haft mulighed for at sende medarbejderne yderligere på kurser. Derudover har der været planlagt et kompetenceforløb i faget Håndværk og Design i skoleåret /16, som det først har vist sig muligt at gennemføre i skoleåret 2016/17. Primo er der overført kr. fra Center for Erhverv, Politik og Organisation til finansiering af interne kurser i Helsingør Kommune. Samlet se er der et mindreforbrug på interne kurser på kr., som primært skyldes udsættelse af kurser på grund af manglende tilmeldinger og implementering af nyt kursussystem. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af på budgetområde 513 er vist i nedenstående tabel. Tabel 5, Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret PL korrigering Driftoverførelser fra Frigivelser ifbm driftoverførelser Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Tillægsbevillinger på budgetområde drift Regnskabsbemærkninger Anlæg På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto kr. i. Regnskab viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Der har været tre anlægsprojekter på området: 9

10 1. Projekt Trådløst net på skolerne, ny hardware. Projektet er afsluttet i. 2. Projekt Bærbare enheder til alle elever har haft et merforbrug på kr. Baggrunden for budgetoverskridelsen er, at Byrådsbeslutningen om at anskaffe computere til eleverne baserede sig på et skøn over hvor stor en andel af 8. og 9. klasseeleverne der ville medbringe egen computer. Det har vist sig, at det skønnede antal computere ikke holdt, idet der var 310 elever mere, der ønskede at modtage en computer. 3. Projekt Personalecomputere til pædagoger. Projektet er afsluttet i. Tabel 6, Anlæg Tabel 6 anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer- / mindreforbrug Trådløst net på skolerne, ny harware 0 0 Udgifter Indtægter Bærbare enheder til alle elever 0 0 Udgifter Indtægter Personalecomputere til pædagoger 0 0 Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - 10

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

1. Indledning. Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter:

1. Indledning. Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler og fritidsområ det 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger og fritidsklubber Specialtilbud

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger og fritidsklubber Specialtilbud Ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børne og uddannelses udvalget Budgetområde: 13 10.klasseskolen Øresund 10.klasseskolen 130 130 Vi ønsker at få frigivet kr. 22.000 fra 2012 og kr. 108.000 fra 2013 = ialt kr. 130.000. Vi ønsker at anvende

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere