Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo Gundersen Lundevej Vejstrup"

Transkript

1 Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Høring vedr. reguleringssag om udlægning af gydegrus og skjulesten samt etablering af sandfang i Vejstrup Å ved Lundevej 19, 5882 Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Vandpleje Fyn på vegne af Bo Gundersen, med et ønske om udlægning af skjulesten og gydegrus samt etablering af et sandfang i Vejstrup Å, station 8957 til 9059 meter, ved Lundevej 19 (matr. Nr. 3l, Brudager By, Brudager) (se kort 1). 7. oktober 2014 Sagsid: 14/28138 Afdeling: Natur og Klima Ref. METSER Kort 1. Oversigtskort over projektstrækningens tre delområder. Formål Formålet med projektet er at fremme fiskebestanden i vandløbet ved at forbedre leve og gydevilkårene for fiskene samt at hindre fremtidig tilsanding af strækningen. Sandaflejringer er med til at forringe livsbetingelserne for fisk og smådyr, og reducere vandføringsevnen i vandløbene. Ved at etablere et nyt sandfang opstrøms projektområdet er det muligt at forhindre tilsanding af gydebanken. Herved forbedres de fysiske forhold og levemulighederne for vandløbsfaunaen i vandløbet. Åbningstider: Mandag-onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Projektet forventes således at medvirke til at opfylde vandløbets målsætning. Side 1 af 6

2 Lovgivning Udlægningen kræver en tilladelse efter 3 i bekendtgørelse om regulering og restaurering 1, jf. vandløbslovens Ifølge bekendtgørelsens 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Udlægningen af sten i vandløbet kræver, foruden tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser, dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 3 samt en vurdering i forhold til planlovens 4 bestemmelser om VVM-pligt. Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det nu sendes i offentlig høring. Ansøgers oplysninger Lodsejer, Bo Gundersen, har i samarbejde med Vandpleje Fyn udarbejdet et projekt til fremme af fiskebestanden i Vejstrup Å ved Lundevej 19. Bo Gundersen er lodsejer af jorderne omkring vandløbet på projektstrækningen (matr. nr. 3l og 3m, Brudager By, Brudager). Jorderne er ikke i omdrift. Projektstrækningen af Vejstrup Å fremtræder generelt udrettet, præget af tidligere hårdhændet vedligeholdelse og med ringe faldforhold. Ved et tidligere projekt på strækningen er der udlagt et antal store skjulesten samt groft bundmateriale, der jævnfør lodsejer har medført en betydelig stigning i biodiversiteten. Et enkelt sted på strækningen har Vandpleje Fyn vurderet faldet til 2-3 promille, hvor bunden består af groft grus. For at skabe bedre opvækst og livsbetingelser for fiskene i vandløbet ønsker Vandpleje Fyn at udlægge ca. 3 m 3 grus og 3 m 3 skjulesten. Gruset vil bestå af 75% sten på mm (nøddesten) og 25% sten på mm (singels + håndsten), som udlægges i en tykkelse af ca. 25 cm over en strækning på ca. 8 m. og med en bredde på 1,5-2 m. Skjulestenene vil have en størrelse på mm, som fordeles over en strækning på ca. 50 m. Derudover ønskes et sandfang etableret, såfremt dette vurderes nødvendigt, for at forhindre tilsanding af de udlagte sten. Sandfanget etableres ved at øge vandløbets dybde og bredde på en kortere strækning, så sandet falder til bunds. Sandfanget får således en længde på ca. 10 m. med en bredde på 3 m. og en bundkote på 1 m. under det nuværende niveau i vandløbet. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v. 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 30. september 2013 af lov om vandløb 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning Side 2 af 6

3 Kort 2. Placering af gydebanke (1), Skjulesten (2) og nyt sandfang (3). Eksisterende sandfang beliggende omkring vandløbsstation meter. Svendborg Kommunes bemærkninger Svendborg Kommune har vurderet, at udlægningen af sten ikke vil være til skade for vandløbets nuværende flora og fauna, og dermed opfyldelsen af miljømålene for vandløbet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at grus og skjulesten har en positiv effekt på fisk, vandinsekter og planter samt at det ikke påvirker den naturlige udvikling af Vejstrup Å. Der ligger i dag et sandfang nedstrøms projektstrækningen, omkring station m. Etableringen af et nyt sandfanget vurderes ikke at have nogen negativ virkning på flora og fauna i vandløbet, såfremt det nye sandfang bliver en erstatning af det eksisterende. Det eksisterende sandfang kræves derfor nedlagt ved etablering af et nyt. Ved en godkendelse af projektet vil der blive stillet vilkår for nedlæggelse af det eksisterende sandfang. Svendborg Kommune har foretaget en vandspejlsberegning for at vurdere om projektet vil forringe vandløbets vandføringsevne. Ved en afstrømning på 10 l/s/km 2 er det beregnet, at vandspejlet vil stige mindre end 1 cm. Det vurderes derfor til ikke at forringe afvandingen af omkringliggende arealer i nogen væsentlig grad. Ved en godkendelse af projektet vil der Side 3 af 6

4 blive stillet vilkår for udlægningen af sten, således vandstanden ved skel ikke stiger mere end det beregnede. Økonomi Lodsejer, Bo Gundersen, afholder alle udgifter til udlægning af gydegrus og skjulesten samt etableringen af det nye sandfang. Det fremtidige vedligehold og tømning af sandfanget påhviler Svendborg Kommune. Tidsplan Lodsejer, Bo Gundersen ønsker at udføre arbejdet så snart klagefristen er udløbet. Høring I henhold til 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering sendes dette projekt i høring. Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af projektet (den 4. november 2014). Projektet vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 7. oktober Høringsberettiget er enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Bemærkninger til projektet indsendes skriftligt til Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til Efter den offentlige høring vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist. Hvis der er spørgsmål kan Svendborg Kommune kontaktes. Venlig hilsen Mette Louise Egmose Serup Skov- og landskabsingeniør Dir. tlf Side 4 af 6

5 Bilag Ansøgning Kort over projektområdet. Kopi sendes til: Matrikel 3l og 3m, Brudager By, Brudager, Bo Gundersen, Lundevej 19, 5882 Vejstrup. Matrikel 3i, Brudager By, Brudager, Martin Strandberg, Ørbækvej 216, 5882 Vejstrup Matrikel 12a, 12f og 4d, Brudager By, Brudager, Kirsten Vera H. Greve, Brudagergårdsvej 13, 5882 Vejstrup Matrikel 8b, Brudager By, Brudager, Ole Højly Hansen og Ane Vestermark Hansen, Sognevej 51, 5882 Vejstrup Matrikel 7c og 10d, Brudager By, Brudager, Henning Nielsen, Høje Dong 8, 5771 Stenstrup Matrikel 1a, Klingstrup HGD., Skårup Jørgen Schiøttz-Christensen, 5881 Skårup Dansk Botanisk Forening Naturbeskyttelsesudvalget Dansk Møllerforening- v./susanne Jervelund Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Svendborg Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./frode Thorhauge Ferskvandsfiskeriforeningen Fiskeriinspektorat ØST Side 5 af 6

6 Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen Naturstyrelsen Naturstyrelsen Odense Friluftsrådet Arkæologi Sydfyn Side 6 af 6

Kort 1. Placering af gydebanke (1), Skjulesten (2) og nyt sandfang (3). Eksisterende sandfang beliggende omkring station meter.

Kort 1. Placering af gydebanke (1), Skjulesten (2) og nyt sandfang (3). Eksisterende sandfang beliggende omkring station meter. BO GUNDERSEN Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering ved

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej Svendborg. Afgørelse vedrørende reguleringssag om brinksikring af Trappebæk

Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej Svendborg. Afgørelse vedrørende reguleringssag om brinksikring af Trappebæk Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej 54 5700Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk 28. september

Læs mere

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. udlægning af gydebanker og skulesten i Vandløb

Læs mere

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder.

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Vand og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej Oure. Høring angående etablering af vandingssted ved Lille Bæk på matrikel 14e, Oure By, Oure

JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej Oure. Høring angående etablering af vandingssted ved Lille Bæk på matrikel 14e, Oure By, Oure JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej 10 5883 Oure Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring angående

Læs mere

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. F&R Assets A/S Grønlandsvej 23 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr.

Læs mere

Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken

Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Svendborg

Læs mere

Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å.

Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å. Svendborg Kommune har søgt

Læs mere

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å For at

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken

Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken Kristian Møller

Læs mere

Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej Kværndrup

Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej Kværndrup Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej 5 5772 Kværndrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring

Læs mere

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger.

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger. Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Lars Stougaard Horseskovvej Svendborg. Tilladelse til genåbning af rørlagt strækning af Ormerenden

Lars Stougaard Horseskovvej Svendborg. Tilladelse til genåbning af rørlagt strækning af Ormerenden Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring af vandløbsreguleringsprojekt i Kobberbækken

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring af vandløbsreguleringsprojekt i Kobberbækken Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

F&R Assets A/S Grønlandsvej Svendborg

F&R Assets A/S Grønlandsvej Svendborg F&R Assets A/S Grønlandsvej 23 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter

Læs mere

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup tommypj@smilemail.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven til regulering af Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge

Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven til regulering af Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven

Læs mere

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land»

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring på Sætting Strandvej 28

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring på Sætting Strandvej 28 Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring

Læs mere

ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej Odense SV. Afgørelse angående krydsning af Stokkebæk nord for Gudmevej i Hesselager

ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej Odense SV. Afgørelse angående krydsning af Stokkebæk nord for Gudmevej i Hesselager ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej 16 5250 Odense SV Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring vedrørende regnvandsreguleringsbygværk i Trappebækken ved Tvedvej

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring vedrørende regnvandsreguleringsbygværk i Trappebækken ved Tvedvej Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Lovliggørelse af udskiftning af bro ved Stokkebækken

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Lovliggørelse af udskiftning af bro ved Stokkebækken Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel

Læs mere

Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge. Etablering af faunapassage i Tange Å

Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge. Etablering af faunapassage i Tange Å Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk

Læs mere

Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017.

Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende restaurering af Vandløb

Læs mere

Afgørelse angående medbenyttelse af eksisterende dræn

Afgørelse angående medbenyttelse af eksisterende dræn KARSTEN PETER KRUMBORG Mynderup Hestehave 18 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Midtmarksrenden i forbindelse med

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Afgørelse angående midlertidig rørlægning af Syltemae Å under bro.

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Afgørelse angående midlertidig rørlægning af Syltemae Å under bro. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro i Spangebækken

Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro i Spangebækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Møllesørenden i forbindelse med

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse på VVM-screening for krydsning af to private vandløb på Færgevej i

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Gråsten Landkanal i forbindelse

Læs mere

JAN WILLEM ANTON BLOTEN Sortemosevej Gudbjerg Sydfyn. Høring af vandløbsregulering af privat drænledning, matr. nr. 3a Lakkendrup, Gudbjerg

JAN WILLEM ANTON BLOTEN Sortemosevej Gudbjerg Sydfyn. Høring af vandløbsregulering af privat drænledning, matr. nr. 3a Lakkendrup, Gudbjerg JAN WILLEM ANTON BLOTEN Sortemosevej 7 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 19. februar 2019 Sagsid: 18/28887 Afdeling: Natur og Miljø Høring

Læs mere

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge anne.j@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring om ændring af privat pumpeanlæg fra dræn til vandløb Svendborg Kommune har

Læs mere

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Dyndrenden nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort.

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Dyndrenden nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere Dyndrenden Afgørelse Svendborg Kommune

Læs mere

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej 11 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen.

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen. Lis Tobiasen Løgeskov 15 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Lovliggørende tilladelse til fjernelse af bro over Hundstrup

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om lovliggørelse af vadested

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved.

Høring af vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Anne.J@svendborg.dk Høring af vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. Svendborg Kommune

Læs mere

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Fladmoseafløbet nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort.

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Fladmoseafløbet nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere Fladmoseafløbet Afgørelse Svendborg

Læs mere

ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare Svendborg. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af to broer i Rødkilde Skov

ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare Svendborg. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af to broer i Rødkilde Skov ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare 5 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsregulering ved privat vandløb beliggende matrikel 1c, Klingstrup Hgd.,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. juli 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. juli 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring

Læs mere

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6 Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Anne.J@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. 17. december

Læs mere

Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk mellem Åbyskov og Skårupøre

Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk mellem Åbyskov og Skårupøre Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk

Læs mere

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013 Per Pedersen Højensvej 197 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter vandløbsloven til omlægning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og planloven. Der er klagefrist den 10 marts 2017.

Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og planloven. Der er klagefrist den 10 marts 2017. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende etablering af overkørsler i Halling Skov Naturturisme I/S

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej Svendborg. Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Dyndrenden med et fiberkabel.

Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej Svendborg. Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Dyndrenden med et fiberkabel. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 18. marts 2019 Sagsid: 19/5954 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet.

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet. Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat vandløb beliggende matrikel 1c, Klingstrup

Læs mere

Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov

Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov

Læs mere

Per Madsen Gravvængevej Vejstrup. Tilladelse til udskiftning af broer ved Fladmoseafløbet

Per Madsen Gravvængevej Vejstrup. Tilladelse til udskiftning af broer ved Fladmoseafløbet Per Madsen Gravvængevej 30 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udskiftning af broer

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken

Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Svendborg Kommune

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til medbenyttelse af privat vandløb

Afgørelse om tilladelse til medbenyttelse af privat vandløb STRANDAGERGÅRD ApS Fredskovvej 10 5883 Oure Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om tilladelse

Læs mere

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Afgørelse om brinksikring og udlægning af flade sten i privat vandløb ved Vejstrup Vandmølle

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Afgørelse om brinksikring og udlægning af flade sten i privat vandløb ved Vejstrup Vandmølle «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om

Læs mere

Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé Kolding

Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé Kolding Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé 11 6000 Kolding Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse angående

Læs mere

Formålet med krydsningen er at etablere fiberforbindelse over Hørup Å. Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Formålet med krydsningen er at etablere fiberforbindelse over Hørup Å. Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fårborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 25. marts 2019 Sagsid: 19/7124 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård

Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 29. marts 2019 Sagsid: 17/22496 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård

Læs mere

KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup

KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat vandløb beliggende

Læs mere

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 17. januar 2018 Sags id: 18/1722 Spangebækken - Restaureringsprojekt st. 3.755 - st. 3.845 Vandpleje Fyn og Fiskelauget af 1970

Læs mere

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 18. marts 2019 Sagsid: 19/6433 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Tilladelse til etablering af nyt regnvandsbassin med udløb til Kob- berbækken efter vandløbsloven m.m.

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Tilladelse til etablering af nyt regnvandsbassin med udløb til Kob- berbækken efter vandløbsloven m.m. Vand og Affald A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 12. april 2019 Sagsid: 19/8312 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 11. april 2019 Sagsid: 19/8943 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby Peder Pedersen, Form. for Den Selvejende Institution Søbygård Søbygårdsvej 2 5985 Søby Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat dræn mellem Åbyvej og Gundestrupvej, 5762 Vester Skerninge

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat dræn mellem Åbyvej og Gundestrupvej, 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Screening efter miljøvurderingsloven

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Åbningstider: Kort 1. Oversigtskort, der med stjerne viser krydsningens placering.

Åbningstider: Kort 1. Oversigtskort, der med stjerne viser krydsningens placering. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 6. juni 2019 Sagsid: 19/10183 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Tegningen herunder viser vandløbets nye åbne forløb over ejendommen.

Tegningen herunder viser vandløbets nye åbne forløb over ejendommen. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om regulering og medbenyttelse af privat vandløb ved

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken Svendborg. Tilladelse til krydsning af Egenabbebæk med råvandsledning

Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken Svendborg. Tilladelse til krydsning af Egenabbebæk med råvandsledning Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Tilladelse til krydsning

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 23. april 2019 Sagsid: 19/8471 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening

Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening efter planloven

Læs mere

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år.

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Kølvrå Bæk og

Læs mere

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 22. marts 2018 Sags id: 18/1722 Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st. 3.755 - st. 3.845 Afgørelse Vandløbsmyndigheden,

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 24. april 2019 Sagsid: 19/8471 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com. 13. marts 2014

Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com. 13. marts 2014 Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Afslag på ansøgning om rørlægning

Læs mere

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år.

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 13. november til d. 11. december 2015.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 13. november til d. 11. december 2015. Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Vittinge Å st. 3.600-4.900 m. Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Der søges desuden om at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inde for 2 år.

Der søges desuden om at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inde for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: Ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Vallerbæk nedstrøms

Læs mere

Erik Wilbour Rasmussen Hovedvejen Stenstrup. Høring angående etablering af vandingssted ved vandhul på matrikel nr. 32f Lunde By, Lunde

Erik Wilbour Rasmussen Hovedvejen Stenstrup. Høring angående etablering af vandingssted ved vandhul på matrikel nr. 32f Lunde By, Lunde Erik Wilbour Rasmussen Hovedvejen 80 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge terkel.broe.christensen@svendborg.dk Høring angående etablering af vandingssted

Læs mere

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st Vandpleje Fyn v. Søren Knabe Ejlskovvej 10, Hårslev 5471 Søndersø 31. august 2018 Sags id: 18/20193 Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850 Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere