Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens"

Transkript

1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1

2 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer under uddannelse til specialpsykolog i psykiatri. Præsentation af uddannelsesstedet Regionspsykiatrien Horsens, der geografisk har ambulatorier i Horsens, Skanderborg og Odder har igennem de sidste par år været igennem indtil flere specialiseringer og omorganiseringer, der har gjort at vi har måtte revidere uddannelsesprogrammet herefter. Fra begyndelsen af 2015 har Regionspsykiatrien Horsens været organiseret sådan at der nu er to døgnåbne sengeafsnit (et lukket: afsnit O2 og et skærmet afsnit O1), to klinikker. De to psykiatriske klinikker består af henholdsvis H1 og H2 samt et akut-team, der er opsøgende og tager vare på indlægningstruede patienter. H1 rummer OPUS, psykoseteamet (herunder dobbeltdiagnose team) samt team for ADHD og udviklingsforstyrrelser. Senere forventes der oprettet et retspsykiatrisk team. Aktuelt er tilknyttet tre psykologer. OPUS ligner det øvrige tilbud i regionen til mennesker, der er relativt nydiagnosticerede med en skizofreni-lidelse. Der er således et forholdsvist fast behandlingskoncept, der strækker sig op til to år, og som typisk indeholder psykoedukation og andre behandlingsmæssige tiltag både socialt, psykoterapeutisk og psykofarmakologisk. Med mindre der er noget, der taler imod, vil patienten efter OPUS forløb fortsætte i psykoseteamet og blive fulgt der dog med mindre intensive tiltag. Udover de gamle OPUS patienter tager psykoseteamet sig primært af patienter med andre psykotiske lidelser (herunder skizo-affektive psykoser og stofudløste psykoser). I og med patienter med ADHD, tidlige udviklingsforstyrrelser og organiske lidelser også hører til i H1, har der hidtil også været en vægt af patienter med mistanke om tidlig udviklingsforstyrrelse, autismespektrum lidelse med betydelig co-morbiditet (typisk psykotiske symptomer). H2 rummer affektivt team, gerontopsykiatrisk team, team for personlighedsforstyrrelser samt angst og OCD teamet, herunder behandling af PTSD. Klinikken huser den største koncentration af psykolog-ressourcer med aktuelt otte psykologer ansat i H2 Her er tale om et bredt udvalg af ambulant udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser, angstlidelser samt bipolare lidelser og moderate til svære depressioner (med og uden psykotiske symptomer. Gerontopsykiatrisk team er at betragte som et almenpsykiatrisk team i den forstand, at alle patienter på 68 år og derover med lidelse svarende til psykiatriens målgruppekriterier tilbydes behandling, omend demens og depression er det hyppigst forekomne. Afsnit O1 er et skærmet, almenpsykiatrisk afsnit med 22 sengepladser. Man varetager behandlingen af de patienter, der ikke formår at modtage ambulant behandling eller behandling i eget hjem. Indlagte patienter falder typisk indenfor spektret af affektive- eller psykotiske lidelser (herunder dobbeltdiagnose patienter) og i et mindre omfang indenfor spektret af modrat til svære personlighedsforstyrrelser. Afsnit O2 er et lukket sengeafsnit normeret til 15 senge, hvortil er knyttet et visiteret modtageafsnit, hvor det er muligt at få en overnatning til observation og vurdering i fht. evt. sengeafsnits-indlæggelse. Afsnit O2 rummer mange svært syge patienter, hvor det oftest er nødvendigt, at døren er låst. Udover patienter, der venter på dom (og som ikke kan være i et almindeligt fængsel/arresthus) behandler afsnittet de sværest psykotiske og/eller selvskadende, truende eller misbrugende patienter. Typiske vil man placere patienter, der er tvangstilbageholdt på afsnit O2. 2

3 Udredningsenheden er som følge af udrednings- og behandlingsretten etableret allerede april Alle udredningspakker går via denne enhed. Udredningsenheden går på tværs af organisationen. Dvs. både personale i H1 og H2 bidrager med 1-2 dage ugentligt. Typisk er man som ansat tilknyttet udredningsenheden samtidig med, at man er knyttet til et af de to psykiatriske klinikker. En afvigelse herfra er uddannelsespsykologerne, der knyttes til Udredningsenheden en dag om ugen i hele uddannelsesforløbet. Aktuelt er der 7 psykologer og 3 sygeplejersker, 2 overlæger og 2 sekretærer tilknyttet. Nogle vil være faste medlemmer og andre vil være tilknyttet i en afgrænset periode (af et års varighed). Udredningsteamet giver en unik mulighed for at lære sig psykiatrisk diagnostik og ikke mindst differentialdiagnostik ind i en psykiatri, der indimellem er meget specialiseret. Vi samarbejder desuden med Center for Selvmordsforebyggelse og Klinik for PTSD og transkulturel psykiatri. Læge og psykologkapacitet: Aktuelt er der i Regionspsykiatrien ansat 10 speciallæger og 13 psykologer. Af disse 13 er to under uddannelse til specialpsykolog, to er allerede specialpsykolog i psykiatri og en er i meritforløb til specialpsykolog i psykiatri. En psykolog er specialist i neuropsykologi, to er specialister i psykoterapi, en er specialist i psykopatologi og seks psykologer er autoriserede og forskellige steder i deres forløb mod specialistuddannelse i enten psykoterapi eller psykopatologi. Af de 13 psykologer er to supervisorgodkendte. På yngre læge siden er der løbende ca.11 som alle er ansat i uddannelsesstillinger. Uddannelsesprogram Sundhedsstyrelsens godkendte målbeskrivelser for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen udgør sammen med det godkendte uddannelsesprogram grundlaget for uddannelsesforløbet. Efter opnået autorisation er der mulighed for, at psykologer kan søge om et uddannelsesforløb til specialpsykolog i psykiatri. Det er ikke et krav, at autorisation er opnået inden for psykiatrien, men vil realistisk set nok blive foretrukket i udvælgelsesprocessen. Uddannelsen til specialpsykolog består af introduktionsuddannelse (12 måneder) samt hoveduddannelse (36 måneder). For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling som et sammenhængende uddannelsesforløb. Ved at sikre mulighed for direkte videreførelse af uddannelsesforløbet fra introduktions- til hoveduddannelse undgås uhensigtsmæssige pauser i forløbet, således at den samlede uddannelsestid ikke overstiger fire år. Der er dog mulighed for at foretage et fravalg af den samlede uddannelse efter et år. Videreførelse af uddannelsen efter introduktionsstilling forudsætter en positiv indstilling om videreførelse fra den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Den uddannelsessøgende psykolog skal derfor, igennem forløbet, være behjælpelig med, at der efter første år er dokumenteret, at alle kompetencerne i introduktionsuddannelsens - kliniske såvel som teoretiske kompetencer - er opnået. Vi startede ud med to uddannelsesforløb, og bestræber vi os på, at nuværende og kommende forløb bliver nogenlunde ens. I og med der er mange afsnit, klinikker, teams og kolleger man som uddannelsespsykolog skal forholde sig til, har vi i herværende uddannelsesprogram haft fokus på, at give en form for ro. Sådan at uddannelsespsykologerne skal være i de forskellige afsnit eller klinikker et år ad gangen. 3

4 Introduktionsuddannelsen består af et samlet forløb af 12 måneders varighed med fokus på sengepsykiatri. Sideløbende hermed vil der 2-3 måneder inde i I-forløbet være en ugentlig ambulant dag i udredningsenheden til brug for afvikling af udredningspakker, psykoterapi-forløb og supervision af tværfagligt personale. Hoveduddannelsen vil være sammensat af tre forskellige blokke af et års varighed i begge klinikker samt stationært afsnit i form at enten O1 eller O2: I overgangen fra den ene blok til den anden vil der være fokuserede ophold af en måneds varighed i gerontopsykiatrisk ambulatorium, børne- og ungdomspsykiatrien og retspsykiatrien. I et begrænset omfang bliver der lavet samarbejdsaftaler med lokale socialpsykiatriske institutioner som f.eks Enghaven eller STOA samt kommunale tilbud som Væksthuset, ASV og Specialvejledningen. Dette vil om muligt bestå af studiebesøg af 1-2 dages varighed. Overblik Forløb for uddannelsessøgende psykolog X Afsnit O2 Afsnit O2 H2 H2 Afsnit O1 Afsnit O1 H1 H1 Blok 1 Blok 1 Blok 2 Blok 2 Blok 3 Blok 3 Blok 4 Blok 4 Forløb for uddannelsessøgende psykolog Y Afsnit O1 Afsnit O1 H1 H1 Afsnit O2 Afsnit O2 H2 H2 Blok 1 Blok 1 Blok 2 Blok 2 Blok 3 Blok 3 Blok 4 Blok 4 Uddannelsesforløb udspecificeret og opnåelse af kompetencer: 4

5 Forløb uddannelsessøgende psykolog X Introduktionsuddannelse Blok Hovedudd. Blok Blok måneder 1 måneds fokuseret ophold (Geronto ) + 11 måneder 12 måneder afsnit O2. En dag ugentligt udredningsenheden 11 måneder H2 + 1 måned geronto-teamet måneder + 1 måned fokuseret ophold (Retspsyk ) 11 måneder afsnit O1 + 1 måned Retspsyk Blok måneder + 1 måned fokuseret ophold (BUC ) 11 måneder H1 + 1 måned BUC Til fordeling 1-2 dage pr. socialpsykiatri ske institution Alle diagnosegrupper, men især F1+F2+F3 Forskningspro. opstartes Især F3+ F4 + F6 Forskningspro. afsluttes Alle diagnosegrupper, men især F2+F3 Især F0+F1+F2+F8+ F9 Især comorbiditet* Forløb uddannelsessøgende psykolog Y Introduktionsuddannels Hovedudd. e Blok 2 Blok måneder 11 måneder H1 + 1 måned fokuseret ophold (Retspsyk ) 12 måneder afsnit O1 11 måneder H1 + 1 måned Retspsyk. Alle diagnosegrupper, men især F1+F2+F3 Forskningspro. opstartes Alle diagnosegrupp er, men især F1+F2+F8+F9 Blok måneder O2 + 1 måned fokuseret ophold (BUC ) 11 måneder afsnit O2 1 måned BUC Forskningspro. afsluttes Alle diagnosegrupp er, men især F1+F2+F3 Blok måneder H2 + 1 måned fokuseret ophold (geronto ) 11 måneder H2 1 måned gerontopsyk. Især F3+F4 + F6 Til fordeling 1-2 dage pr. socialpsykiatriske institution Især comorbiditet* *Når der anføres comorbiditet under de kortvarige ophold på socialpsykiatriske institutioner menes her en læring udi at beboerne typisk vil have en grundlidelse, men også være præget af en del 5

6 symptomer, der hidrører under andre diagnose-kategorier (f.eks misbrug, angst, depression, dårlig begavelse, somatiske lidelser). Der kan undervejs forekomme mindre organisatoriske justeringer, der ikke rokker ved det overordnede formål af, at den uddannelsessøgende psykolog under det samlede uddannelsesforløb opnår erfaring med undersøgelse, diagnostik (herunder differentialdiagnostik og comorbiditet samt klinisk caseformulering) og psykologisk behandling inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD 10 s psykiatriske diagnoser, især med relevans for patienter fra 18 år og op. Målbeskrivelsens kompetencer opnås endvidere indenfor såvel den akutte som planlagte behandling, herunder i både stationær og ambulant udredning og behandling. Opnåelse af målbeskrivelsens kompetencer sker indenfor rammerne af gældende lovgivning, Herunder Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, Autorisationsloven og Sundhedsloven samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (med dertilhørende vejledning), Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) samt Psykologloven. Desuden forventes kendskab til Dansk Psykologforenings retningslinjer, herunder Guideline for supervisorer, de etiske principper for nordiske psykologer samt principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis. I forbindelse med forskningsmodulet skal uddannelsessøgende kunne gennemføre (eller som minimum beskrive) et afgrænset forskningsprojekt og/eller et kvalitetssikringsprojekt og/eller et klinisk casestudie. Aktuelt er de to uddannelsespsykologer tilknyttet et udviklingsprojekt omkring nedbringelse af tvang på sengeafdelinger. En tilknytning det evt. var oplagt at bruge i forskningsmodulet. Forskningstræningen forventes påbegyndt i slutningen af det 1. år eller begyndelsen af det 2. år i hoveduddannelsen. Funktionen som vejleder/supervisor i forbindelse med forskningsprojektet forventes varetaget af den projektvejledning, der indgår i hoveduddannelsens forskningskursus. Uddannelsessøgende, der har dokumenteret forskningserfaring fra tidligere, f.eks. ph.d.-uddannelse, forventes at kunne få merit for denne del, og vil i stedet kunne fungere som vejledere for andre uddannelsessøgende. Ansvarsfordeling Regionspsykiatrien Horsens i overbliksform 6

7 Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog Hovedvejledere (specialpsykologer udpeget af den uddannelsesansvarlige) Kollegiale/daglige vejledere (psykologer og læger) Uddannelsessøgende Uddannelsesprogram Udarbejde udd. program Være fortrolig med udd. program Kende udd. program Være fortrolig med uddannelsesprogram Uddannelsesplan Klinisk vejledning - Udarbejde individuel uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog - Sikre udarbejdelse og gennemførelse af individuel uddannelsesplan - Indgå lokale samarbejdsaftaler med andre relevante afdelinger -Planlægge og sikre gennemførelse af fokuserede ophold og studiebesøg - Udpege hovedvejleder til den uddannelsessøgende psykolog - Engagere og instruere - Medvirke ved status af kompetence udvikling 3 x årligt - Medvirke til gennemførelse af individuel uddannelsesplan - Evt. justere uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog og den uddannelsesansvarlige psykolog - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i fastlagt omfang - Give feedback - Medvirke ved status af kompetence udvikling 3 x årligt - Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Holde sig orienteret - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i det daglige og i fastlagt omfang - Give feedback -Udarbejde i samarbejde med uddannelsesansvarlig - Orientere uddannelsesansvarlig ved vanskeligheder med progression i uddannelsesplan. - Deltage i klinisk vejledning og forberede sig hertil. - Give feedback til vejledere mhp. at sikre optimalt samarbejde. Evaluering af den uddannelsessøgende psykolog - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikre attestation af opnåede kompetencer i samarbejde med uddannelsessøgende psykolog. Håndtere evt. uhensigtsmæssige uddannelsesforløb - Evaluere den uddannelsessøgende psykologs kompetencer i samarbejde med den uddannelsesansvarlige - Attestere opnåede kompetencer - Evaluere kompetencer - Evaluere delkompetencer - Rapportere om vejledningsforløb til vejleder - Sikre attestation af opnåede kompetencer - Løbende opdatere porteføljen - Give feedback om uddannelsesforløb til uddannelsesansvarlig. Evaluering af uddannelsen - Sikre evaluering af uddannelsen - Give afdelingen feedback - Evaluere uddannelsesstedet på fastlagte skemaer. 7

8 Ansvarsområder uddannelsesansvarlig psykolog Se endvidere bilag 1, funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig specialpsykolog, Regionspsykiatrien Horsens Kontaktoplysninger uddannelsesansvarlig psykolog: Lizette Myrting Regionspsykiatrien Horsens Sundvej Horsens Tlf Ansvarsområder specialpsykolog under uddannelse Se endvidere bilag 2, funktionsbeskrivelse for uddannelsessøgende specialpsykolog, Regionspsykiatrien Horsens. Ansvarsområde hovedvejleder Kontaktoplysninger hovedvejleder og specialpsykolog i psykiatri: Søren Ingerslev Regionspsykiatrien Horsens Sundvej Horsens Tlf Det tilstræbes, at uddannelsessøgende psykolog får vejledning/supervision hos hovedvejleder ca. en gang ugentligt. Se endvidere bilag 3, funktionsbeskrivelse for hovedvejleder, Regionspsykiatrien Horsens. Kollegiale/daglige vejledere Alle psykologer på afsnittet/klinikken, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som klinisk og kollegial vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. I visse tilfælde kan autoriseret seniorpsykolog inddrages i vejledningen. Speciallæger og læger under uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end den uddannelsessøgende psykolog, kan derudover også være vejledere på relevante opgaver. Om faglig vejledning Faglig (og på sengeafsnit daglig) vejledning omfatter alle opgaver i klinikken, der er knyttet til konkrete situationer og arbejdsopgaver. Faglig vejledning vil typisk være rådgivning af den uddannelsessøgende psykolog eller som sidemandsoplæring, med hensigt af, at bestemte kompetencer opnås. I hver blok gennem hele uddannelsesforløbet tilknyttes den uddannelsessøgende psykolog en daglig vejleder, som forestår den løbende faglige vejledning i forhold til de kliniske opgaver på det sengeafsnit eller den klinik som vedkommende aktuelt er tilknyttet. Den faglige vejledning tilrettelægges i forhold til opgaverne og målbeskrivelsen. Vejledningen må til enhver tid tilrettelægges under hensyntagen til den nødvendige prioritering af akutarbejdet. Attestering af kompetencer i logbogen vil blive uddelegeres til de daglige vejledere. 8

9 Et naturligt forum for specialpsykologen under uddannelse er deltagelse i Regionspsykiatri Horsens middagskonference - et allerede veletableret forum bestående af overlæger, afdelingslæger og læger under uddannelse. Øvrig deltagelse i relevante fora (f.eks litteraturkonferencer, klinik, metodetræning osv) sammen med uddannelsessøgende læger i psykiatri indgår som endnu en mulighed for vejledning og sparring med både psykologer og læger. Om supervision Supervision foregår som formaliserede, planlagte møder, hvor der arbejdes målrettet mod, at den uddannelsessøgende psykolog opnår et acceptabelt refleksions- og kompetenceniveau i forhold til eget arbejde og læring. Supervision er en lærende proces baseret på gensidig refleksion, teoretisk forståelse/erkendelse, metodisk forankring og ændring af evt. uhensigtsmæssig adfærd. Supervisor/hovedvejleder for psykologer på vej til at blive specialpsykologer vil typisk være en specialpsykolog, specialist eller som minimum en senior autoriseret psykolog. Supervisionen kan også varetages af ekstern supervisor med samme minimumskvalifikationer. Deltagelse i supervisionsgrupper på uddannelsesstedet kan indgå som en del af den samlede supervision/faglige vejledning. Aktuelt eksisterer der to supervisionsgrupper på henholdsvis psykologisk testning/differnetialdianostik og udredningsopgaver i Regionspsykiatrien Horsens. Det tilstræbes, at der i gennemsnit sammenlagt ydes en times supervision/faglig vejledning om ugen igennem hele uddannelsesforløbet. Den uddannelsessøgende psykolog skal i løbet af den samlede intro- og hoveduddannelse opnå mindst 200 timers vejledning og/eller supervision, og begge læringsmetoder skal sikres. Således med ca. 100 timer til vejledning og ca. 100 timer til supervision. Både vejledning og supervision kan foregå i gruppe, hvis det sikres, at der er klarhed over og fokus på de kompetencer specialpsykologen under uddannelse skal opnå. Endvidere vil de uddannelsessøgende psykologer naturligvis have mulighed for at deltage i eksisterende supervisionsfora for psykoterapi såfremt det findes hensigtsmæssig. Læringsmetoder Af målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen fremgår forskellige læringsmetoder (udover ovennævnte supervision og vejledning): Klinisk arbejde Ved klinisk arbejde som læringsmetode forstås enten mesterlære og/eller klinisk arbejde under supervision/vejledning. Ved mesterlæren er der ikke adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Mesterlæren foregår gennem deltagelse i det praktiske arbejde i alle forløb under uddannelsen efter nærmere aftale. Ved kliniske arbejde under supervision forstås, at den uddannelsessøgende udfører arbejde, hvor vejleder/supervisor er til stede med mulighed for umiddelbar feedback. Alternativt at interventioner optages, så supervisor kan give feedback efterfølgende. Fokuserede ophold Formålet med et fokuseret ophold i husets gerontoteam eller eksternt i retspsykiatrien eller ved børne- og ungdomspsykiatrien er at give mulighed for korterevarende ophold, der dækker arbejdsmetoder som den uddannelsessøgende psykolog ellers ikke ville opnå erfaring med gennem ansættelse i introduktions- og hoveduddannelse på uddannelsesstedet. Administrative opgaver og organisatorisk arbejde 9

10 Heri ligger feedback på journalskrivning, registreringer af ydelser, diktering m.m. Den uddannelsessøgende får desuden oplæring i klinisk caseformulering på skrift og i forhold til patient og dennes livshistorie koblet til state of the art, evidens og videnskabelig litteratur. Herudover kan der blive tale om udarbejdelse af relevant patient-informationsmateriale, instrukser o.a. Desuden forventes, at psykologen på vej til specialpsykolog indskriver læste artikler, arbejde med behandlingsprogrammer i sin logbog. Selvstudium Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for egen læring. Selvstudium er derfor også en metode til læring og indebærer, at den enkelte uddannelsessøgende psykolog tager initiativ til at definere sine behov, formulere læringsmål, identificerer ressourcer og selv vurdere resultaterne. Undervisning Undervisning af andre fagpersoner vil være en del af læringsmetoderne. Det kan eksempelvis være i tilknytning til Regionspsykiatrien Horsens allerede eksisterende forum af undervisning for yngre læger, psykologmøder, testgruppemøder eller i forbindelse med struktureret patientundervisning. Planlægning kan ske sammen med vejleder eller anden senior psykolog. Vurdering og evaluering af kompetencer I målbeskrivelsen er beskrevet en række vurderingsstrategier: Struktureret kollegial bedømmelse/360 graders evaluering Ved struktureret bedømmelse forstås den adfærd den uddannelsessøgende psykolog udviser under udførelse af det daglige arbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges således, at vejleder og/eller kolleger kan observere den uddannelsessøgende psykolog i udførelsen af arbejdsopgaver. Metoden egner sig til bedømmelse af den uddannelsessøgende psykologs adfærd i systemet m.h.p. at bedømme kompetencer, som evne til at arbejde i forskellige funktioner (de syv psykologroller), samarbejde, kommunikation med systemet m.v. Fordelen er, at der samles information ind fra mange personer med forskellige funktioner på sengeafsnit og klinikker. Vurderingen sker ud fra en bedømmelsesskala, der lægger sig tæt op ad den, der allerede er udviklet i speciallægeuddannelsen. Bedømmelsen danner baggrund for vejledersamtaler, hvor den uddannelsessøgende psykologs udviklingszoner og nærmeste udviklingszoner drøftes. Den uddannelsessøgende psykolog skal selv meddele vejlederen, at der ønskes en bedømmelse af en given situation med henblik på attestation af opnået uddannelsesmål. Audit på journalmaterialer Ved audit forstås en struktureret bedømmelse af skriftligt materiale udarbejdet som led i den uddannelsessøgende psykologs daglige arbejde. Bedømmelsen sker enten som interne audits (med deltagelse af hovedvejleder, evt. daglig vejleder og uddannelsesansvarlig specialpsykolog) eller som eksterne audits med deltagelse af ekstern specialpsykolog i psykiatri, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig specialpsykolog. Den uddannelsessøgende psykolog indsamler det nødvendige antal journaler, epikriser mv. til brug for audit. Det vil således være de journaler, epikriser m.v., som den uddannelsessøgende psykolog anser for at være de bedst egnede til at præsentere ved en evaluering. Kriterierne, der indgår ved bedømmelsen kan være anamnesens grundighed, fuldstændighed af den 10

11 psykopatologiske undersøgelse, kvalitet af diagnostiske overvejelser og endelig diagnosticering (herunder comorbiditet), hvilke behandlingstiltag og anbefalinger, der gives. Til hvert område er udarbejdet en simpel skala til bedømmelse lig hvad man aktuelt bruger i Risskov.Dette gøres bl.a for at sikre reliabiliteten. Evalueringssamtaler Vejledersamtaler kan indgå i uddannelsesforløbet både som læringsmetode og vurderingsstrategi. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog har ansvaret for, i samarbejde med kollegial/daglig vejleder eller hovedvejleder, at sikre den uddannelsessøgende psykologs tilegnelse af målbeskrivelsens kompetencer. Det sker bl.a. ved at gennemføre introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler. Samtalerne dokumenteres i den uddannelsessøgende psykologs logbog. Hver blok gennem hele uddannelsen indledes med en introduktionssamtale. Formålet er at fastslå den uddannelsessøgende psykologs kompetenceniveau og udarbejde en individuel uddannelsesplan inden for rammerne af målbeskrivelsen. Justeringssamtalen/midtvejsevalueringen gennemføres halvvejs i forløbet. Samtalen tager udgangspunkt i den tidligere udarbejdede uddannelsesplan, tilbagemeldinger fra vejleder samt den uddannelsessøgendes logbog. På baggrund af evaluerings-samtalen kan uddannelsesplanen revideres. Slutevalueringssamtalen gennemføres hen imod slutningen af en blok. Der gøres status i forhold til uddannelsesplanen og målbeskrivelsen. Formålet er at afgøre, om den uddannelsessøgende psykolog har opnået tilfredsstillende kompetenceudvikling i forhold til målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen samt reviderede versioner godkendes og underskrives af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Der gennemføres introduktions-, justerings- og evalueringssamtale hvert år svarende til hver blok i uddannelsesforløbet. Det kan være nødvendigt at afholde flere justeringssamtaler inden for en blok, ved uhensigsmæssige forløb eller hvis det konkret vurderes, at der er behov for en nøjere opfølgning på den uddannelsessøgende psykologs kompetenceudvikling. Bilag: 1. Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig specialpsykolog 2. Funktionsbeskrivelse for uddannelsessøgende specialpsykolog 3. Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder 4. Funktionsbeskrivelse for specialpsykolog i psykiatri 5. Kursusoversigt 11

12 Bilag 1 Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig i specialpsykolog Regionspsykiatrien Horsens Organisatorisk placering Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog refererer i forhold til uddannelsesansvaret til afdelingsledelsen. Samarbejdspartnere Afdelingsledelsen, koordinerende psykolog, uddannelsessøgende psykologer og disses kollegiale vejledere, hovedvejleder, afsnitsledelse/funktionsledelse. Ansvarsområde Ansvar omkring uddannelsen af uddannelsessøgende specialpsykologer i henhold til nationale retningslinjer. Opgaver Det overordnede ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse i Horsens, herunder ansvaret for, at der udarbejdes uddannelsesprogrammer for Regionspsykiatri Horsens uddannelsesstillinger for specialpsykologer. At der udarbejdes, vejledes om og godkendes individuelle uddannelsesplaner for uddannelsessøgende psykologer i samarbejde med hovedvejleder. Planlægning og gennemførelse af fokuseret ophold i samarbejde med afdelingsledelsen, som er den, der indgår formelle samarbejdsaftaler med relevante afdelinger. Tildeling af hovedvejleder til den uddannelsessøgende. Sikre at uddannelsens fortsatte fremdrift ved skift af kollegial vejleder undervejs i uddannelsesforløbet. Program for introduktion til uddannelsen på uddannelsesstedet. Overordnet ansvar for gennemførelse af introduktions-, justerings og evalueringssamtaler. Sikring af inddragelse af speciallæger i den løbende vejledning. I samarbejde med den uddannelsessøgende være behjælpelig med at opnåede kompetencer løbende bliver attesteret. Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Sikre evaluering af uddannelsen. Feedback til og sparring med afdelingsledelsen, ledergruppen og psykologgruppen. 12

13 I samarbejde med ledende overlæge at klæde uddannelsesansvarlig overlæge på til at have et overordnet kendskab til specialpsykologuddannelsen. Dette med henblik på interessefællesskaber i forhold til den tilsvarende uddannelse af speciallæger. Ved skift mellem funktionsområder på hoveduddannelse, at afholde overleveringsmøder med deltagelse af uddannelsesansvarlig specialpsykolog, uddannelsessøgende specialpsykolog og hovedvejleder. Kompetencer og uddannelseskrav Uddannelse som specialpsykolog. Personlige kvalifikationer Bred psykiatrisk og klinisk erfaring. Gode samarbejdsevner og fleksibilitet. 13

14 Bilag 2 Funktionsbeskrivelse for uddannelsessøgende specialpsykolog Regionspsykiatrien Horsens Organisatorisk placering: Den uddannelsessøgende specialpsykolog refererer til overlægen i det afsnit pågældende er tilknyttet. Såfremt, der ikke er en fast overlæge tilknyttet refererer specialpsykologen til ledende overlæge. Ved faglige problemstillinger inddrages den uddannelsesansvarlige psykolog. Samarbejdspartnere: Afdelingsledelsen, koordinerende psykolog, afsnitsledelsen, uddannelsesansvarlig psykolog, ansatte på afdelingen/ambulatoriet samt eksterne samarbejdspartnere. Ansvarsområde: Den uddannelsessøgende specialpsykolog får uddelegeret ansvar fra afdelingens/ambulatoriets overlæge til at udføre kliniske opgaver som beskrevet samt arbejder, ifølge Psykologloven, under selvstændigt ansvar. Opgaver: Afhængig af, hvor den uddannelsessøgende specialpsykolog er i sit uddannelsesforløb, vil der være forskellige opgaver og et stigende selvstændigt ansvar for opgavernes udførelse afhængig af anciennitet. Jævnfør funktionsbeskrivelse for specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens. En specialpsykolog under uddannelse arbejder hen imod at opfylde målbeskrivelsen så vedkommende kan varetage de syv psykologroller: Psykologisk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Den uddannelsessøgende psykolog har ansvaret for egen læring og kompetenceudvikling. Hver uddannelsessøgende får udleveret en logbog, hvor gennemførelsen af uddannelsesplanens/målbeskrivelsens enkelte elementer samt tilegnelsen af de krævede kompetencer dokumenteres. Det er den uddannelsessøgendes eget ansvar at føre logbog, og dermed sørge for at få de enkelte kompetencer evalueret, godkendt og attesteret af kollegial vejleder, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig specialpsykolog. Den uddannelsessøgende psykolog kan selvstændigt varetage arbejdsfunktioner, som den pågældende, efter konkret vurdering i henhold til målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen, uddannelsesprogrammet og logbogen, har opnået kompetence til. Ansvarsområde i introduktionsuddannelsen: Den uddannelsessøgende psykolog skal Gøre sig erfaringer med at planlægge patientforløb Gøre sig erfaringer med at afvikle patientsamtaler og udskrivningssamtaler Opgaver i introduktionsuddannelsen: 14

15 Optage psykopatologisk anamnese Foretage symptombeskrivelse Indgå med bud på diagnostik Planlægge patientforløb i samarbejde med afsnitspersonale Bidrage til behandlingsplan Udføre (neuro)psykologisk undersøgelse Udføre psykologisk behandling Varetage psykoedukation i forhold til patienter og pårørende Varetage supervision og vejledning af miljøterapeutisk arbejde Medvirke til det tværfaglige samarbejde Formidle faglig viden Varetage den indledende visitation med patienten i psykiatrisk modtagelse Forestå stuegang (i samarbejde med afdelingssygeplejersker og personale) såfremt overlæge/læge er fraværende Lave gennemgange og epikriser på indlagte patienter I ambulant regi at indgå i udredning og behandling ud fra forskellige pakkeforløb afhængig af ambulatorium. Ansvarsområder i hoveduddannelsen: Den uddannelsessøgende psykolog Planlægger (selvstændigt og i tværfagligt samarbejde) patientforløb Forestår selvstændigt kvalitetsudvikling Afvikler patientsamtaler og udskrivningssamtaler Leder, ved overlæges fravær, behandlingskonferencer, stuegang i samarbejde med afdelingssygeplejerske Opgaver i hoveduddannelsen: Varetage psykopatologisk udredning og diagnostik Udføre relevante undersøgelser med kliniske interviews, ratingscales, kognitive tests, personlighedspsykologiske tests Udarbejde behandlingsplaner Forestå relevant psykologisk behandling Vurdere behov for lægelig vurdering Redegøre for principper i biomedicinsk behandling Undersøge for KRAM faktorer herunder blodtryksmåling og taljemål Udføre psykoterapi Foretage socialpsykiatrisk behovsvurdering Udføre krisebehandling Bidrage til mentalobservation med psykologisk undersøgelse Udføre konsulent- og supervisionsopgaver Formidle vurderinger, udredninger og behandlingsforslag Indgå aktivt i tværfagligt samarbejde Undervise kolleger, tværfagligt personale og andre efter aftale Kompetence- og uddannelseskrav: Autoriseret psykolog Personlige kvalifikationer: Ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet, gode kommunikations- og samarbejdsevner samt motivation for faglig udvikling 15

16 Bilag 3 Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder til specialpsykolog under uddannelse Regionspsykiatrien Horsens Organisatorisk placering: Hovedvejleder refererer i forhold til uddannelsesansvaret til afdelingsledelsen Samarbejdspartnere: Afdelingsledelsen, uddannelsesansvarlig specialpsykolog, koordinerende psykolog, uddannelsessøgende psykologer, øvrige psykologer, afsnitsledelser og funktionsledere. Ansvarsområde: At være medvirkende til at de(n) uddannelsessøgende psykolog(er) får et uddannelsesforløb, der imødekommer de uddannelsesmæssige krav og behov for støtte og vejledning forløbet igennem. Opgaver: Vejlede de(n) uddannelsessøgende psykolog(er) i at udarbejde individuel uddannelsesplan Sikre gennemførelse og løbende justering af denne Yde kontinuerlig klinisk vejledning/supervision en time pr. uge Lave vejledningssamtaler Deltage i journalaudits Inddrage den uddannelsesansvarlige psykolog når det skønnes relevant f.eks ved uhensigtsmæssige forløb Evaluere og attestere kompetencer Deltage i tre årlige evalueringsmøder med den uddannelsessøgende psykolog og den uddannelsesansvarlige psykolog Kompetence- og uddannelseskrav: Specialpsykolog i psykiatri. Såfremt det ikke er en mulighed, da en psykolog med forventet merit til specialpsykolog. Personlige kvalifikationer: Bred psykiatrisk erfaring. Pædagogiske- og empatiske evner. 16

17 Bilag 4 Funktionsbeskrivelse for specialpsykolog i psykiatri Regionspsykiatrien Horsens (der henvises i øvrigt til den af Region Midt udarbejdede funktionsbeskrivelse for specialpsykolog i psykiatri) Opgaver: Som det fremgår af bekendtgørelsen omfatter de følgende: a) at varetage klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner b) at varetage psykopatologisk diagnostisk udredning c) at varetage psykologisk behandling d) at medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom Klinisk område Patientforløb: Varetage klinisk psykopatologisk udrednings-, behandlings- og forløbsplaner Varetage ambulante forsamtaler, indlæggelsessamtaler, gennemgange og journaloptagelse samt henvisninger til andre behandlingsmuligheder Varetage psykoedukativt arbejde Varetage psykologisk behandling Medvirken til koordinering, samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, herunder: Tilrettelæggelse og koordination af udrednings- og behandlingsprogrammer i henhold til den fastlagte behandlingsplan Fremme og sikre kontinuitet og sammenhæng i det samlede patientforløb, herunder sikring af at den psykiatriske patient og de pårørende informeres om behandlingsforløbet Fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer Fremme et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde vedrørende psykiatriske patienter Medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom Psykopatologisk diagnostisk udredning: Varetage psykologiske undersøgelser samt anvende ratingscales 17

18 Selvstændig varetagelse af psykopatologisk udredning og diagnostik ud fra kliniske undersøgelse, semi-strukturerede interviews, evt. suppleret med forskellige former for psykologisk testning. Psykoterapeutisk arbejde: Udføre psykoterapeutisk arbejde individuelt eller i gruppe Udføre samtaler/psykoterapi og behandling Udviklingsområder Deltage i implementering af DDKM. Medvirke til at fremme og sikre den faglige kvalitet i behandlingsforløbene indenfor det pågældende område Iværksætte og deltage i udviklings- og forskningsprojekter med fokus på indsatsen i relation til behandling af patienter med psykopatologiske tilstande, herunder at forholde sig kritisk analyserende til ny viden på området samt medvirke til implementering heraf Medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis Formidlingsopgaver Ansvarlig for undervisning/videreformidling af teoretisk psykologisk viden til kollegaer, studerende, patienter og pårørende Deltagelse i uddannelse af elever/studerende/praktikanter Medvirke ved uddannelse af psykologer indenfor psykiatri herunder psykologer, der skal uddannes til specialpsykologer Specialpsykolog i psykiatri kendetegnes ved følgende 7 roller: Psykologisk ekspert Varetage psykopatologisk diagnostisk udredning, differential-diagnostik og behandling. Ud fra udredning og diagnostik foreslå relevant psykologisk behandling og andre tiltag. Kunne redegøre for basal teori vedrørende psykodynamisk, kognitiv-adfærdsterapeutisk, systemisk og eksistentiel psykoterapi. Kunne mestre integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde. Kunne varetage psykologisk krisebehandling. Supervision Udføre supervision af miljøterapeutisk arbejdet på enten lukket/åbent afsnit eller i ambulant regi Kommunikator Kunne etablere empatisk, hensigtsmæssig og respektfuld kontakt til patienter og pårørende. 18

19 Kunne formidle sin viden om behandling m.v. i en forståelig form både mundtligt og skriftligt Kunne indhente, diskutere og videregive patientoplysninger til brug for patientbehandling Samarbejder Kunne indgå med forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med patient/pårørende og internt i organisationen samt udenfor denne. Leder/Administrator Kunne deltage i og udføre forskellige typer ledelsesopgaver på afdelingen. Strukturere og disponere behandlingskonferencer, stuegange og øvrige arbejdsopgaver i det tværfaglige samarbejde og andre samarbejdsrelationer. Kunne udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet, herunder hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren. Kunne bidrage konstruktivt til udvalgsarbejde og arbejdsgrupper med et bestemt fokus Sundhedsfremmer Kunne redegøre for og anvende viden om risikofaktorer og udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser, herunder tilbagefaldsforebyggelse Akademiker Kunne indhente viden og anvende den i forhold til relevante problemstillinger, herunder at arbejde stringent og metodekritisk. Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger i patient/pårørendearbejde og omkring egen rolle som professionel herunder indsigt i egne faglige begrænsninger. Kompetence- og uddannelseskrav: Specialpsykolog i psykiatri Personlige kvalifikationer: Gode samarbejdsevner Gode formidlingsevner skriftligt som mundtligt En positiv tilgang til arbejdsopgaven, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere Selvstændig opgavevaretagelse Evne til at møde psykiatriske patienter og deres pårørende med venlighed og professionalisme Udviklingsorienteret både mono- og tvær-fagligt Proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven Aktivt og loyalt arbejdende med organisationens mål, værdier og beslutninger. Organisatorisk indsigt og forståelse 19

20 Bilag 5 Kursusoversigt (for aktuelle kurser og datoer henvises til Region Midts plan2learn) Teoretiske kurser for specialpsykologuddannelsen Kursusoversigten nedenfor indeholder samtlige kurser for introduktions- og hoveduddannelsen, herunder psykoterapeutiske kurser, de generelle kurser samt kursus i forskningsmetode. Den samlede kursuspakke vil maksimalt omfatte 66 kursusdage. Introduktionsuddannelsen - Psykopatologi I: med fokus på diagnostik og komorbiditet - Psykopatologi II: med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske psykosociale udvikling - Psykologisk testmetode I - Neuropsykologisk testmetode I - Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews I - Biologiske behandlingsprincipper - Psykologisk behandling - Psykiatrilov - Forvaltningslov og klagesager - Vejledning og supervision af andre Hoveduddannelsen - Psykopatologi III - Biologiske behandlingsmetoder II - Psykologisk undersøgelsesmetode II - Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II - Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews II - Psykologisk behandling - Voksenpsykiatri/børne- og ungdomspsykiatri - Neuropædiatri/neurologi - Etik for psykologer - Konsulent- og supervisionsfunktioner II - Sundhedsvæsenets struktur og funktion - Ledelse, administration og samarbejde (3 moduler, 2 decentrale og 1 centralt) - Teori om forskningsmetode, statistik, søgning i databaser m.m. og projektvejledning 20

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive revideret 27122013.doc Side 1 SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram: Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Psykiatrisk Center Ballerup Udarbejdet af chefpsykolog og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 1 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Amager 01.1.2017 1 Indhold

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Regional kontaktperson HR Specialkonsulent Irene Christensen Tlf. 54672414 e-mail ici@regionsjaelland.dk Dato 11. november 2015 Indhold

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion består af døgnbehandling

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002053 Afdelingsnavn Regionspsykiatrien Horsens Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 01-09-2016 Temaer

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere