Du har i af 19. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du har i af 19. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse."

Transkript

1 Dato 12. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail Telefon Dokument 16/ Side 1/11 Vejforholdene på Søhalevej ud for Søhalevej 7 Du har i brev af 7. februar 2016 klaget til Vejdirektoratet over Mariagerfjord Kommunes behandling eller mangel på samme i et spørgsmål om nedlæggelse/omlægning af en privat fællesvej på landet. Du oplyser, at du er vejberettiget til Søhalevej og desværre først lidt sent er blevet opmærksom på indsnævringen af vejen. Du henviser til, at advokaten tidligere har klaget over forholdene til Vejdirektoratet. 1 Du klager over, at Mariagerfjord Kommune har afgjort sagen som et spørgsmål om byggeri i et udlæg, der ikke er taget i brug, når kommunen burde have anerkendt, at det pågældende areal er taget i brug som vejareal, hvorfor sagen burde være behandlet efter reglerne i privatvejslovens 12, jf. 72 til 78. Du har i af 19. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse. Du mener bl.a., at Vejdirektoratet har lagt for lidt vægt på din s fra 7. februar 2016 og fremefter. at det ikke er rimeligt, at kommunen lægger vægt på opmålingerne fra 2013 og foreslår derfor, at der gennemføres en opmåling med deltagelse af de vejberettigede og kommunen for at afklare vejens bredde. at der ifølge BBR er et vejareal på 232 m 2 på ejendommen matr.nr. 5 e. a at Vejdirektoratet må kunne tage stilling til, om det er en nedlæggelsessag for kommunen og ikke en udlægssag, når vejejeren ikke vil anerkende en vejbredde på 4,40 m, som var taget i brug og har været det i over 100 år. Vejdirektoratets afgørelse 1 Behandlet i Vejdirektoratet under j.nr. 15/06294 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 29. januar 2016 er lovlig. Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse. Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 29. januar 2016 Mariagerfjord Kommune oplyser, at kommunen ikke kan kræve byggeriet fjernet i medfør af istandsættelses- og vedligeholdelsesreglerne i privatvejslovens 14 og 15, fordi vejejeren ikke anerkender, at byggeriet er placeret i udlægget for den private fællesvej. Mariagerfjord Kommune kan ikke tage stilling til uenighed om vejbredden (bredden af vejudlægget). Det er et privatretligt spørgsmål, som må afgøres af domstolene. Mariagerfjord Kommune mener ikke, at bestemmelsen i den nye privatvejslovs 2 12 finder anvendelse i det foreliggende tilfælde. Ved af 5. februar 2016 meddeler Mariagerfjord Kommune, at videre møder ikke skønnes at føre til enighed. Kommunen henviser dig derfor til at klage til Vejdirektoratet, hvis du ønsker en uvildig vurdering af kommunens sagsbehandling. Baggrund Søhalevej er en privat fællesvej, som ligger i landzone og derfor er omfattet af privatvejslovens 3 afsnit II om private fællesveje på landet, jf. lovens 4. Vejen deler sig ud for Søhalevej 5 i et Y. Den omstridte vejstrækning ligger på ejendommen matr.nr. 5 e m.fl., Hvilsom By, Hvilsom, Søhalevej 7. Vejen har ligget der siden starten af Den fremgår af matrikelkort fra 1940, 1972 og 1983, og udlægget er noteret med en bredde på 4,40 meter. Nuværende ejer af Søhalevej 7 køber i 2011 sin ejendom har dog lejet ejendommen siden ca I august 2013 modtager Mariagerfjord Kommune en klage fra ejeren af Søhalevej 9 over, at ejeren af Søhalevej 7 er i gang med at opføre en udbygning. Den 29. august 2013 ansøger ejeren af Søhalevej 7 om tilladelse til udbygningen i kommunens afdeling Plan og Byg. Plan og Byg beder om landinspektørerklæring på grund af udbygningens beliggenhed i forhold til vejudlægget. Landinspektørfirmaet LG98 oplyser, at vejbredden ud for bygningens fundament er opmålt til mellem 4,3 og 4,5 m. Vejbredden ud for stensætningen på den nordlige del af ejendommen er opmålt til 4,0 m. LG98 skriver, at udbygningen bygges på vejudlægget, men at der tidligere har været skur og stensætning på samme areal, og LG98 vurderer, at ejeren af Søhalevej 7 har vundet hævd på arealet. Ud fra dette behandler Plan og Byg sagen som en lovliggørelsessag, hvor ejeren af Søhalevej 7 skal sørge for at få vejudlægget berigtiget eller alternativt fjerne udbygningen. 2 Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr af 4. november Lov nr af 21. december 2010 om private fællesvej, som ændret ved lov nr. 379 af 2. maj

3 Ejeren af Søhalevej 9 klager over udbygningen, som betyder, at maskiner fra maskinstationen og andre brede køretøjer ikke kan eller kun med store vanskeligheder kan komme frem til ejendommen. I juni 2014 afspærrer ejeren af Søhalevej 7 vejen, hvilket betyder, at Park og Trafik samt politiet tager ud på stedet og får ejeren af Søhalevej 7 til at fjerne afspærringen igen. Geodatastyrelsen besvarer i brev af 3. december 2014 en forespørgsel af 26. november 2014 fra ejeren af Søhalevej 9. Geodatastyrelsen redegør for betingelserne i 8 i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder 4 om indsnævring og omlægning af private fællesveje på matrikelkortet, herunder om bestemmelsen i 8, stk. 2, om, at veje, der i hævdstid har ligget på et sted med den nuværende beliggenhed og bredde, kan ændres på matrikelkortet uden underskrift fra de vejberettigede. Endelig oplyser Geodatastyrelsen, at kommunalbestyrelsen efter privatvejslovens skal tage stilling til, om en privat fællesvej kan nedlægges, jf. 72 i privatvejsloven. Ejeren af Søhalevej 7 forsøger at få vejudlægget berigtiget. Geodatastyrelsen meddeler i brev af 10. marts 2015, at styrelsen ikke kan registrere den ansøgte indsnævring (af udlægget) på matrikelkortet efter 8, stk. 2, i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder, idet ejeren af Søhalevej 9 har gjort indsigelser imod dette. Optagelse af et nyt vejudlæg på matr.nr. 6 l Hvilsom By (Søhalevej 13) kan kun ske, når betingelserne herfor, jf. bekendtgørelsens 5, er opfyldt. Den 13. april 2015 træffer kommunen afgørelse om, at kommunen hverken efter byggelovgivningen eller privatvejsloven har hjemmel til at kræve udbygningen fjernet. Den 14. april 2015 klager advokat for ejeren af Søhalevej 9, til Vejdirektoratet over kommunens afgørelse. Vejdirektoratet træffer den 1. juni 2015 afgørelse i klagesagen. Vejdirektoratet finder, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse er lovlig. Vejdirektoratet beder dog kommunen tage stilling til, om kommunen kan godkende det nye vejudlæg, og at tage stilling til, om vejen inden for det ibrugtagne areal, eventuelt det yderligere udlæg som vejens ejer anerkender, er i god og forsvarlig stand i forhold til de vejberettigedes færdsel på vejen. Retten i Aalborg, 16. juni Søhalevej 9 (v) og Søhalevej 6 (R) mod Søhalevej 7 (B). Sagsøgerne har nedlagt påstand om, at Søhalevej 7 skal forbydes at indsnævre den private fællesvej på matr.nr. 5 e i forhold til vejens udlægsbredde på 4,4 m ved at opføre bygninger på tværs af vejforløbet eller på anden måde, at Søhalevej 7 skal fjerne den på vejforløbet opførte bygning, der indsnævrer vejforløbet i forhold til udlægsbredden på 4,4 m. Retten finder, at det er ubestridt, at den omhandlede vej er en privat fællesvej, og at vejen skal have en bredde på 4,4 meter, samt at ejerne af Søhalevej 9 og Søhalevej 6 har vejret til vejen. Retten finder det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at der er grundlag for at nedlægge forbud eller påbud imod Søhalevej 7 med henblik på at sikre de vejberettigedes ret til at benytte vejen. Retten lægger afgørende vægt på vs skiftende forklaringer om adgangsforholdene til ejendommen. I brev af 9. juli 2015 uddyber Vejdirektoratet afgørelsen af 1. juni Vejdirektoratet opfordrer klagerne til at afvente, at kommunen færdiggør sine undersøgelser og på den baggrund tager stilling til, om kommunen kan træffe afgørelse i sagen. 4 Kort- og Matrikelstyrelsens, nu Geodatastyrelsens, bekendtgørelse nr af 20. december 2013 om matrikulære arbejder 3

4 Du anfører i din klage af 7. februar 2016, at vejen har været taget i brug i en bredde af 4,40 (også ud for nr. 7). Du har bedt Mariagerfjord Kommune oplyse, hvorfor kommunen ikke griber ind over for bygningen på Søhalevej 7, der er delvist placeret i vejudlægget. Ny eller gammel privatvejslov? Som det fremgår ovenfor, har sagen om byggeriet i det på matrikelkortet udlagte vejareal for den private fællesvej Søhalevej på strækningen beliggende på matr.nr. 5e smst. verseret i kommunen siden Det fremgår af 140, stk. 3, i lov nr af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., at sager, der ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2015 verserer i en kommune eller er indbragt som en klagesag for Vejdirektoratet skal færdigbehandles efter de hidtidige regler. Det vil i denne sag sige efter regler i privatsvejsloven 5 før ændringerne i 141 i lov nr af 27. december Vejdirektoratets kompetence Vi kan tage stilling til lovligheden af en rettidigt modtaget klage over en afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter bestemmelser i vejlovgivningen 6, her privatvejsloven, jf. denne lovs 87, stk. 2. Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan tage stilling til, om en lovlig afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan desuden tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 7, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelig god forvaltningsskik. Disse begrænsninger i vores kompetence som klagemyndighed indebærer i denne sag, at vi ikke kan tage stilling til eller kommentere forhold, der er reguleret i byggelovgivningen eller udstykningsloven 8, herunder den med hjemmel heri fastsatte bekendtgørelse om matrikulære arbejder. Vi kan heller ikke tage stilling til uenighed om privatretlige eller aftaleretlige forhold eller til spørgsmålet om hævd. 5 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj Vejloven og privatvejsloven 7 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober Administreres af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Geodatastyrelsen. 4

5 I. Vejudlæg - Kommunalbestyrelsens mulighed for at tage stilling til det herunder til udlægsbredde En privat fællesvej er en vej, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for ejeren af en anden ejendom, end den vejen ligger på. Den grundejer, der har en sådan ret har en vejret og kaldes en vejberettiget. Det fremgår af privatvejslovens 10, nr. 3, 5 og 6. En udlagt privat fællesvej er et bestemt areal til fremtidig anvendelse som privat fællesvej. Det fremgår af privatvejslovens 10, nr. 7. Med meget få undtagelser er private fællesveje udlagt ved aftale mellem ejeren af det areal, som vejen skal ligge på, og ejeren eller ejerne af de ejendomme, som skal have en særlig ret til at benytte vejen, når den tages i brug som privat fællesvej. En vejret kan også opnås ved hævd. I selve udlægs- eller vejretsaftalerne aftales bredden på vejudlægget, hvornår vejen skal tages i brug som privat fællesvej, i hvilken bredde den indledningsvist skal i brug, hvilken trafik der må køre på vejen, hvem der har vejret, hvem der skal anlægge vejen (hvis den skal anlægges), hvem der betaler for anlægsudgifterne m.v. Kommunalbestyrelsen, der er vejmyndighed for de private fællesveje, jf. privatvejslovens 1, stk. 2, kan kun træffe afgørelser vedrørende de emner, som den har fået kompetence til i privatvejsloven. Hverken kommunalbestyrelsen eller Vejdirektoratet som klagemyndighed kan derfor tage stilling til disse privatretlige spørgsmål. Hvis der er uenighed mellem de vejberettigede og vejejeren, eller hvis der ikke findes en aftale, må domstolene afgøre uenighed mellem vejejeren og de vejberettigede. Privatvejsloven indeholder ikke krav om, at private fællesveje skal være optaget på matrikelkortet. Men det er i almindelighed en god ide at få noteret vejudlægget i matriklen, og det vil ofte fremgå af aftalerne, at udlægget skal noteres i matriklen. Noteringen i matriklen er (forhåbentlig) udtryk for parternes aftale på det tidspunkt, hvor udlægget blev noteret i matriklen. Men da hverken vejmyndigheden eller Geodatastyrelsen har pligt til at påse, at efterfølgende aftaler o. lign. noteres eller berigtiges på matrikelkortet, kan man ikke altid gå ud fra, at noteringen i matrikelkortet svarer til det, der i dag er aftalen om vejudlægget, herunder det placering og bredde. I perioden 1. januar 1973 til 30. juni 2015 skulle kommunalbestyrelsen efter privatvejsloven godkende udlæg af nye private fællesveje på landet, før disse veje måtte anlægges eller tages i brug. Denne regel gjaldt dog ikke for rene driftsveje i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri. 9 9 Der henvises til den tidligere 11 i privatsvejsloven. 5

6 Søhalevej er efter det oplyste udlagt i starten af det 20. årh. Det er derfor tvivlsomt, om udlægget har skullet godkendes af myndighederne. Indtil 1. juli 2015 kunne private fællesveje på landet efter privatvejsloven nedlægges uden vejmyndighedens godkendelse, når parterne var enige om nedlæggelsen. Vejmyndigheden skulle kun tage stilling til spørgsmålet, når der var uenighed herom, og en af sagens parter indbragte spørgsmålet for vejmyndigheden. Disse regler samt de private fællesveje grundlæggende private karakter indebærer, at vejmyndigheden i tilfælde af uenighed om f.eks. vejudlæggets bredde skal spørge vejens ejer, hvilket udlæg denne anerkender. Hvis vejens ejer ikke længere anerkender et udlæg svarende til matrikelkortets notering, bør vejmyndigheden bede vejens ejer forholde sig til dette og oplyse, hvornår ændringerne er aftalt. Det samme gælder, hvis vejejeren i en tidligere afgørelse efter privatvejsloven har anerkendt et større eller bredere udlæg. Hvis vejejeren herefter fastholder, at vejen kun har et udlæg svarende til det areal, der i marken er taget i brug som privat fællesvej (igen det areal, som ejeren anerkender, at de andre vejberettigede nu har lov til at benytte til færdselsformål), kan vejmyndigheden i sin afgørelse om vejens stand ikke gå ud over dette udlæg. Hvis de øvrige vejberettigede mener, at vejens ejer skal anerkende et udlæg svarende til noteringen i matrikelkortet, er de herefter henvist til at indbringe uenigheden for domstolene. Vejdirektoratet noterer sig, at Aalborg Ret den 16. juni 2015 har lagt til grund som ubestridt, at vejudlægget på matr.nr. 5 e har en bredde på 4,40 meter. Vejarealets ejer ses flere steder i akterne at være af den opfattelse, at vejudlægget svarer til det areal på ejendommen, som er taget i brug som privat fællesvej. 1. Konklusion Som sagen er oplyst, har vi ikke grundlag for at kritisere, at Mariagerfjord Kommune har afvist at tage stilling til vejudlæggets bredde, men har henvist de vejberettigede til at indbringe uenigheden herom med vejejeren for domstolene. Vejmyndigheden kan ikke pålægge vejejeren at anerkende et bestemt vejudlæg for en privat fællesvej på landet. Vejdirektoratet kan derfor heller ikke som klagemyndighed pålægge ejeren at anerkende et bestemt udlæg. II. Reglerne om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet Spørgsmålet om vejens stand og vedligeholdelse skal afgøres på grundlag af de regler, der gælder på tidspunktet, hvor den vejberettigede beder kommunen om at tage stilling til spørgsmålet, eller hvor kommunen af egen drift rejser sagen. I denne sag er det derfor reglerne i privatvejsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2015, der finder anvendelse. 6

7 De vejberettigede er ansvarlige for, at en privat fællesvej på landet er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jf. privatvejslovens 13. Hvis en vejberettigede beder kommunen om det, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om en vej er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang eller til udgiftsfordelingen vedrørende den af kommunen fastsatte fremtidige vedligeholdelse af vejen. Kommunalbestyrelsen kan også af egen drift tage stilling til disse spørgsmål. Det fremgår af privatvejslovens 14, stk. 1 og 2. Når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er rimeligt, kan kommunens administrative udgifter til behandling af sagen blive pålagt den, der har bedt om, at kommunalbestyrelsen tager stilling til vejens vedligeholdelse, herunder fremtidige vedligeholdelse, eller om at fastsætte en ny udgiftsfordeling vedrørende den af kommunen fastsatte fremtidige vedligeholdelse, jf. privatvejslovens 14, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, således at den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunalbestyrelsen kan også træffe bestemmelser om, hvordan vejen fremover skal vedligeholdes. Det fremgår af lovens 15, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan pålægge de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere konkrete vedligeholdelsesarbejder i forhold til deres brug af vejen. Udføres arbejdet ikke inden for fastsat tid eller i overensstemmelse med påbuddets specifikationer, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den forpligtigedes regning. Det fremgår af privatvejslovens 16. Kommunalbestyrelsen kan også bestemme, at påbudte arbejder skal udføres som samlede arbejder under kommunens kontrol. I så fald skal kommunalbestyrelsen iagttage procedurebestemmelsen i 15, stk. 3, samt den almindelige parthøringsbestemmelse i forvaltningslovens 19. Kommunen fordeler udgifterne mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen, jf. 15, stk. 4, 1. pkt. De arbejder, som kommunen kræver udført som samlede arbejder, skal konkurrenceudsættes, jf. bestemmelserne i lovens 99 a og i bekendtgørelse nr af 27. november Det fremgår af lovens 18, stk. 2. Vores vurdering Reglerne i privatvejslovens kap. 6 om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje finder kun anvendelse på den del af en privat fællesvejs udlæg, som er taget i brug som privat fællesvej. Privatvejslovens landregler, 11-24, indeholder ikke en regel svarende til privatvejslovens 39 om anlæg af private fællesveje i byer og bymæssige områder. Vejmyndigheden kan således ikke påbyde en vejejer, at denne skal anlægge eller acceptere en udvidelse af den ibrug- 10 Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr af 27. november 2015 om udgiftsfordeling i kryds, vejbidrag, adgangsforhold til tankanlæg langs offentlige veje og konkurrenceudsættelse 7

8 tagne private fællesvej på et areal, som ikke tidligere har været taget i brug som privat fællesvej. Privatvejslovens landregler indeholder heller ikke en bestemmelse svarende til privatvejslovens 36 om, at der ikke uden kommunens tilladelse må bygges inden for det areal, der i kommunens vejfortegnelse er optaget som udlagt privat fællesvej. Selvom Aalborg Ret har udtalt, at den private fællesvej på matr.nr. 5 e er udlagt i en bredde af 4,4 m, og at udlægget ligger et ganske bestemt sted, kan kommunen ikke træffe bestemmelser om udvidelse af den ibrugtagne del af vejen inden for den af domstole fastslåede udlæg, medmindre vejejeren accepterer dette, eller domstolen tilpligter vejejeren at acceptere, at nu skal yderligere dele af vejens udlæg kunne tages i brug. Dette er et udslag af, at vejmyndigheden for den privat fællesvej på landet, ikke kan kræve et udlagt, men ikke ibrugtaget vejareal, anlagt eller taget i brug. 2. Konklusion Som sagen er oplyst, finder vi, at kommunen lovligt kunne afslå at tage stilling til udbygningen efter reglerne om istandsættelse og vedligeholdelse, lovens kap. 6, allerede fordi vejejeren ikke anerkender, at udhuset er placeret i det areal, der er taget i brug som privat fællesvej. III. Reglerne om nedlæggelse og omlægning af private fællesveje på landet 11 En privat fællesvej på landet kan nedlægges, uden at kommunen skal tage stilling hertil, hvis vejejeren 12 og de vejberettigede er enige herom. Omvendt skal kommunen tage stilling til en anmodning om nedlæggelse, når de vejberettigede og vejejeren er uenige, og en grundejer, der har den fornødne interesse i spørgsmålet, beder kommunen om at tage stilling til spørgsmålet. Det fremgår af privatvejslovens 12, stk. 1 og I så fald behandles ansøgningen om nedlæggelse efter reglerne i privatvejslovens Hvis vejen er eneste adgang til en ejendom eller ejendommens lodder, og kommunen eller parterne ikke ved nedlægningen skaber en ny vejadgang, skal vejen opretholdes. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, jf. privatvejslovens 72, stk. 2. I tilfælde hvor vejen hverken er eneste adgangsvej eller af vigtighed for en ejendom eller dens lodder, skal kommunen foretage en konkret afvejning af parternes interesser dels i at bevare vejen og dels i at nedægge den. 11 I denne sag behandles spørgsmålet om nedlæggelse eller omlægning efter reglerne i privatvejsloven før ændringerne i lov nr af 27. december Ejeren af den ejendom, hvor vejen eller en strækning heraf ligger. 13 Opmærksomheden henledes på, at reglerne i privatvejslovens 12 blev ændret i forbindelse med lov nr af 27. december Ændringerne gælder for nedlæggelsessager, der er startet i kommunen 1. juli 2015 eller senere. 8

9 En tilladelse til at nedlægge en privat fællesvej efter lovens 72, medfører, at eventuelle rettigheder, herunder hævdvundne rettigheder, bortfalder, hvis tilladelsen udnyttes. Når vejen nedlægges og ejerne af de ejendomme, som vejen skal ligge på, har godkendt det nye vejforløb, må det antages, at de hidtidige vejrettigheder følger med over på den nedlagte vejstrækning, jf. privatvejslovens 11, stk. 1, med mindre andet er oplyst af den enkelte vejejer. Hvis kommunen påtænker at meddele tilladelse til at nedlægge en privat fællesvej, skal den offentliggøre sin påtænkte afgørelse. Den skal samtidig direkte meddele ejerne af de ejendomme, som grænser til vejen, eller som må antages at have vejret samt ejeren af vejen om den påtænkte afgørelse. I offentliggørelsen og meddelelsen skal kommunen give en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser mod tilladelsen til at nedlægge vejen. I meddelelserne skal kommunen oplyse om, at vejen skal opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret. Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at vejen er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel meddeler tilladelse til at nedlægge vejen, skal kommunen oplyse om, at spørgsmålet om vejens vigtighed kan indbringes for taksationsmyndighederne inden 4 uger kommunens afgørelse. Ovennævnte krav til indholdet af offentliggørelse og meddelelse fremgår af privatvejslovens 73. Privatvejslovens regler i 12 og gælder for nedlæggelse og omlægning af det areal, der er taget i brug som privat fællesvej. Omlægning eller nedlæggelse af arealer, der er udlagt som privat fællesvej, men endnu ikke taget i brug som privat fællesvej, kan ske enten efter privatvejslovens regler eller efter reglerne i bekendtgørelse om matrikulære arbejder ( 7). Vores vurdering Frem til 1. juli 2015 kunne private fællesveje nedlægges uden kommunens godkendelse, når der var enighed herom blandt sagens parter. Dansk ret stiller ikke krav om, at aftaler skal foreligge skriftligt. Det kan derfor i mange tilfælde være særdeles vanskeligt især for myndighederne at fastslå, om det forelå en enighed. Det vil efter Vejdirektoratets opfattelse kræve sikre holdepunkter for at fastslå, at der aldrig havde været enighed herom f.eks. fordi en nedlæggelse ville betyde, at ejeren af en ejendom mistede sin eneste vejadgang. 9

10 Det var derfor vejens ejer, der havde risikoen for, at domstolene efterfølgende statuerede, at der ikke havde været enighed, hvorfor en nedlæggelse kun kunne gennemføres efter kommunens godkendelse jf. privatvejslovens 12, jf Konklusion Som sagen er oplyst, finder vi ikke grundlag for at kritisere, at Mariagerfjord har afvist at tage stilling til nedlæggelse indskrænkning i bredden af udlægget for den private fællesvej Søhalevej efter bestemmelsen i privatvejslovens 12, stk. 1, således som denne bestemmelse var formuleret i privatvejsloven indtil 30. juni Det skal i den forbindelse bemærkes, at vejejeren ikke ses at bedt kommunen om at tage stilling til dette spørgsmål efter privatvejslovens regler. Vi noterer os, at vejejeren har søgt Geodatastyrelsen om at få at få indskrænket den matrikulære vejudlæg på sin ejendom, hvilket Geodatastyrelsen har meddelt afslag på. Bemærkninger til Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse i klagesagen V har i af 30. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast til afgørelse. Det fremgår heraf, at de er skuffede over myndighedernes håndtering af sagen, herunder at udbygningen på matr.nr. 5 e er etableret uden nabohøring. De oplyser endvidere, at vejen i dag er indsnævret til en bredde af 2,9 meter under de øvrige vejberettigedes protest, og at ejeren af Søhalevej 13 ikke ønsker, at en del af deres ejendom tages i brug for den private fællesvej. Disse bemærkninger giver ikke grundlag for en ændret retlig vurdering af de spørgsmål, vi kan tage stilling til, jf. om Vejdirektoratets kompetence. Konklusion Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 29. januar 2016 er lovlig. Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse. For god ordens skyld Vejdirektoratet har noteret sig, at der inden på et areal, der umiddelbart kunne se ud som om, at det var taget i brug som færdselsareal for den private fællesvej, er placeret blomsterkummer og andet, der efter din opfattelse indskrænker bredden på kørebanen yderligere. Vi har endvidere noteret os, at du er meget uenig i de vejbredder, som landinspektøren opmålte i Selvom der ikke findes bestemmelser i privatvejslovens afsnit II om private fællesveje på landet svarende til bestemmelserne i 57 om trafikregulering og 66 om særlig råden over vejarealet begge gældende for private fællesveje i byer og bymæssige områder, kan og skal kommunen, jf. privatvejslovens 14, stk. 1, tage stilling til, om disse genstande er placeret i det ibrugtagne vejareal, og om deres placering indebærer, at vejen ikke er i god og forsvarlig 10

11 stand, f.eks. fordi de indskrænker bredden på færdselsarealet for meget i forhold til de vejberettigedes færdsel. Vi skal derfor opfordre kommunen til at overveje, om den finder grundlag for at indkalde til vejsyn, vejmøde eller lignende dels for at komme på de rene med det ibrugtagne vejareals bredde dels for at tage stilling til, om vejen inden for det af vejejeren anerkendte vejareal er i god og forsvarlig stand, som det forefindes nu, og endelig at tage stilling til, om der skal udfærdiges bestemmelser om vejens fremtidige vedligeholdelse, herunder om fritrumsprofilet. Du kan ligeledes anmode om et vejsyn på vejen, hvis du mener, at vejen med de eksisterende blomsterkummer ikke er i god og forsvarlig stand. Søgsmålsvejledning Hvis du ønsker lovligheden af kommunens afgørelse eller Vejdirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene, skal søgsmål herom være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Dette fremgår af privatvejslovens

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

Vi skal derfor bede kommunen om at genoptage udgiftsfordelingen og fastsætte en ny og lovlig udgiftsfordeling.

Vi skal derfor bede kommunen om at genoptage udgiftsfordelingen og fastsætte en ny og lovlig udgiftsfordeling. Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 15/17774-7 Side 1/5 Aalborg Kommunes afgørelse af 10. november 2015 om Vesterkærvej Kommunens sagsnummer

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg.

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. oktober 2012 11/00428 ÆNDRING AF VEJUDLÆG I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november 2010 1 om ændring

Læs mere

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget.

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget. Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00733-15 Side 1/10 Vejdirektoratets endelige afgørelse vedrørende din klage over Hedensted Kommunes

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af privat fællesvej på landet

Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af privat fællesvej på landet Dato 10. marts 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/14460-20 Side 1/11 Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej.

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08449-47 Side 1/8 Påbud om fjernelse af hegn Kommunens sagsnr.: 14/26794 I e-mail af 28. maj 2015 har

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay Dato 15. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00365-23 Side 1/8 Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/06136-11 Side 1/7 Lindeengen - Ballerup Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Jeres dokumentnr. 1380637-1

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/09817-15 Side 1/9 Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej I e-mail af 1. juli 2014 har du klaget over kommunens

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Spørgsmål om vejstatus

Spørgsmål om vejstatus Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00388-2 Side 1/5 Spørgsmål om vejstatus Aarhus Kommune har ved e-mail af 5. januar 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

I skriver, at I aldrig er blevet informeret om en nedklassificering af vejen, og at en statusændring af vejen aldrig er blevet offentliggjort.

I skriver, at I aldrig er blevet informeret om en nedklassificering af vejen, og at en statusændring af vejen aldrig er blevet offentliggjort. Dato 3. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04555-8 Side 1/5 Status for Højmark 5-7 Vejdirektoratet har den 29. marts 2016 modtaget jeres udaterede

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig. Dato 8. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15988-24 Side 1/6 Istandsættelse af Søvangsvej, Bogø Vejdirektoratet har behandlet din klage af 3. november

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej. Dato 6. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00177-11 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen matr. nr. 81i.

Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen matr. nr. 81i. Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/13445-12 Side 1/8 Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere