AN VR ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR ALARM Dan Group Alarm <fig>. Begærer gjorde gældende, at der gennem tidligere brug var erhvervet rettighed til navnet. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2014, den 14. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Morten Sørensen v/patrade A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. juni 2013 vedr. VR ALARM Dan Group Alarm <fig> Begæret af: Dan Group Alarm S.M.B.A. v/advokathuset A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Klager har også under sagens behandling ved ankenævnet gjort gældende, at klager har stiftet en selvstændig ret til det omstridte varemærke gennem brug, og at indklagede som konsekvens heraf ikke kan have erhvervet en sådan bedre ret til varemærket, at klagers registrering kan ophæves.

2 Det følger imidlertid af dommen gengivet i U H, at det er tidspunktet for ansøgningen om registrering af et varemærke, der er afgørende for, om der findes ældre rettigheder, der kan udgøre en registreringshindring, og at det forhold, at en ansøger har brugt det ansøgte varemærke inden ansøgningens indlevering, ikke kan tillægges betydning ved vurdering af, om der foreligger sådanne ældre rettigheder. Med disse bemærkninger kan ankenævnet tilslutte sig den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse og de i afgørelsen anførte begrundelser. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 18. oktober 2007 indsendte Patrade A/S på vegne Morten Sørensen ansøgning om registrering af figurmærket: For: Klasse 09: Elektriske, elektroniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); apparater til optagelse, gengivelse og transmission af lyd og billede; nautiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til bevogtning, overvågning, supervision og kontrol; apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, alarmering; sikkerhedssystemer; apparater og instrumenter til undervisning; alarmer, herunder brandalarmer, røgalarmer, gas- og giftalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri- og indbrudsalarmer, overfalds- og personalarmer; dele og tilbehør (ej indeholdt i andre klasser) til førnævnte alarmapparater; ildslukningsapparater; elektriske og elektroniske overvågnings- og supervisionsapparater, herunder TV- og videoovervågnings- og supervisionsapparater, detektorer, sensorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer; apparater og instrumenter til elektronisk kontrol og sikkerhed, herunder til sikkerhedscheck og adgangskontrol, herunder perimeter beskyttelsessystemer; magnetiske kort og 2/12

3 elektroniske nøglekort til adgangskontrol; sikkerhedssoftware til sikkerhedsstyring og til støtte for vagt- og receptionsydelser; elektroniske patruljekontrolsystemer. Klasse 37: Installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, vedligeholdelsesvirksomhed, herunder installation, vedligeholdelse og reparation af alarmapparater, supervisionsapparater, apparater til sikkerhedscheck, apparater til TV- og videoovervågning, detektorer, herunder til adgangskontrol, sensorer, kontrol-, sikkerheds- og beskyttelsesapparater, samt af apparater til livredning og af ildslukningsapparater; information om installation, reparation og vedligeholdelse af alarm-, supervisions-, kontrol- og sikkerhedsapparater; information og konsulentvirksomhed og rådgivningsvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 39: Transportvirksomhed i forbindelse med nødopkald og interventionsvirksomhed i forbindelse med nødopkald, herunder alarmtransporter i forbindelse med tyveri, indbrud, ildebrand, røg, gas, kemisk lækage, overfald- og sikkerhed; mobile vagtpatruljetjenester; informations- og konsulentvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 45: Alarmvirksomhed, herunder rådgivning og information vedrørende personsikkerhed og vedrørende sikring af fast ejendom og immaterielle aktiver; rådgivning vedrørende sikring af kommercielle virksomheder mod ulykker, tyveri og indbrud; rådgivning vedrørende sikkerhed og adgangskontrol; leasing og leje af alarmer og forebyggende apparater; patruljevagter, herunder forebyggende rundering i og omkring ejendomme og bygninger; alarm og elektronisk overvågningsydelser; konsulentvirksomhed indenfor sikkerhed; informations-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser); rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; vagttjenester, herunder overvågning, supervision og gennemsøgning af og rundering i bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; bistand ved sikkerhed indenfor og omkring havne, herunder lufthave, og i fly og skibe; sikkerhedsbistand, nemlig overvågning og sikring af personer og immaterielle aktiver; adgangskontrolydelser overfor personer og gods; adgangs- og sikkerhedskontrol af bygninger, ambassader, lufthavne, bus- og togstationer, i kommercielle virksomheder, ved konferencer, udstillinger og andre begivenheder; forretningskontrol- og overvågning, herunder tilvejebringelse af forretningsdetektiver og vagter; bodyguardydelser, herunder overfor kendte personer; tilvejebringelse af vagttjenester til større arrangementer, herunder udstillinger, sportsarrangementer, koncerter, seminarer og møder; rådgivning og professionel bistand (ikke forretningsmæssig) vedrørende vagt- og sikkerhedstjenester og personel; beskyttelse af personer og aktiver mod brand og andre uheld; brandbekæmpelse og prævention; ydelse af førstehjælp og redningsaktioner; rådgivning og information vedrørende de ovennævnte ydelser. 3/12

4 Mærket blev registreret den 19. december 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidenden den 2. januar I brev af 7. juli 2011 begærede ADVOKATHUSET A/S administrativ ophævelse af nævnte registrering VR Begæring om ophævelse blev fremsat på vegne af DAN GROUP ALARM S.M.B.A. Begæringen blev fremsat under henvisning til anmoders tidligere navne- og varemærkerettigheder, stiftet ved selskabets registrering og anvendelse af et logo. Anmoder redegjorde for virksomhedens historie og beskaffenhed med vedlagte oplysninger om virksomhedens registrering og regnskab samt oplysninger om indehaver og dennes selskab. Styrelsen vejledte den 15. juli 2011 anmoder om varemærkelovens 14, nr. 4 og 15, stk. 4, nr. 2 vedrørende virksomhedsnavnerettigheder og stiftelse af varemærkeret ved brug. Styrelsen opfordrede anmoder til at indsende dokumentation for virksomhedens brug af virksomhedsnavnet, som er en forudsætning for styrelsens vurdering af påstanden om virksomhedsnavnet, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 6, og dokumentation for brugen af varemærket i henhold til varemærkeloven 15, stk. 4, nr. 2. Anmoder indsendte med brev af 2. august 2011 dokumentation for virksomhedens brug af navn samt logo. Indehaver indsendte i brev af 24. oktober 2011 sine bemærkninger til ophævelsesbegæringen. Indehaver oplyste om indehavers forretningsforhold og relation til anmoders virksomhed og påstod, at indehaver herigennem havde ret til at begære varemærket registreret, uanset at flere juridiske enheder måtte have brugsret til mærket. Indehaver påstod, at anmoder havde udvist passivitet ved først at reagere knap fire år efter registreringen. Herudover bestred indehaver, at anmoders materiale viser brug af varemærket for de registrerede varer og tjenesteydelser. Anmoder svarede i brev af 5. december 2011, at denne først umiddelbart forud for ophævelsesbegæringen var blevet opmærksom på registreringen, og at sagen efter anmoders mening er tilstrækkeligt oplyst. Indehaver fastholdt i brev af 10. februar 2012 sine argumenter og gentog, at anmoder ikke har dokumenteret en ret og at denne har udvist passivitet. Styrelsen gav i brev af 17. februar 2012 anmoder mulighed for at indsende supplerende dokumentation med henvisning til tidligere vejledning af den 15. juli /12

5 Anmoder indsendte den 12. april 2012 dokumentation for anmoders brugsbaserede rettigheder. Indehaver indsendte den 26. juni 2012 bemærkninger til det indsendte materiale, hvori indehaver bestred, at materialet er tilstrækkeligt, bl.a. at brugen er foretaget af forskellige juridiske enheder, hvis tilknytning til anmoder ikke er dokumenteret. Indehaver gjorde under alle omstændigheder gældende, at der ikke er dokumenteret brug for alle de af indehaver registrerede varer/ydelser. Styrelsen bad den 12. oktober 2012 anmoder om supplerende dokumentation for, at den viste brug er sket på vegne af anmoder. Styrelsen bad samtidig indehaver om at indlevere dokumentation for deres påstand om passivitet. Anmoder indsendte i brev af 20. november 2012 yderligere dokumentation. Indehaver svarede i brev af 27. januar 2013 på styrelsens opfordring om dokumentation for påstanden om passivitet og indsendte kommentarer til anmoders sidst indleverede dokumentation. Indehaver fastholdt, at indehaver er berettiget til at registrere varemærket i forbindelse med forhandlinger om opløsning af anmoders selskab. Indehaver anførte, at anmoder tidligere burde have undersøgt registrerede rettigheder. Til materialet kommenterede indehaver, at udateret materiale bør lades ude af betragtning og erklæringen om brug på vegne af anmoder er udokumenteret. Indehaver påstod også, at mærket bør opretholdes i sin helhed, da anmoder har begæret mærket ophævet i sin helhed, men ikke præciseret hvilke varer og tjenesteydelser anmoders brug skulle omfatte. Den 3. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog begæringen til følge og ophævede registreringen i sin helhed med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 14, nr. 4, er følgende varemærker udelukket fra registrering: "Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom." Ifølge varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2 kan et varemærke også udelukkes fra registrering, hvis der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke. 5/12

6 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke Registreret for: Klasse 9: Elektriske, elektroniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); apparater til optagelse, gengivelse og transmission af lyd og billede; nautiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til bevogtning, overvågning, supervision og kontrol; apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, alarmering; sikkerhedssystemer; apparater og instrumenter til undervisning; alarmer, herunder brandalarmer, røgalarmer, gas- og giftalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri- og indbrudsalarmer, overfalds- og personalarmer; dele og tilbehør (ej indeholdt i andre klasser) til førnævnte alarmapparater; ildslukningsapparater; elektriske og elektroniske overvågnings- og supervisionsapparater, herunder TVog videoovervågnings- og supervisionsapparater, detektorer, sensorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer; apparater og instrumenter til elektronisk kontrol og sikkerhed, herunder til sikkerhedscheck og adgangskontrol, herunder perimeter beskyttelsessystemer; magnetiske kort og elektroniske nøglekort til adgangskontrol; sikkerhedssoftware til sikkerhedsstyring og til støtte for vagt- og receptionsydelser; elektroniske patruljekontrolsystemer. Klasse 37: Installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, vedligeholdelsesvirksomhed, herunder installation, vedligeholdelse og reparation af alarmapparater, supervisionsapparater, apparater til sikkerhedscheck, apparater til TV- og videoovervågning, detektorer, herunder til adgangskontrol, sensorer, kontrol-, sikkerheds- og beskyttelsesapparater, samt af apparater til livredning og af ildslukningsapparater; information om installation, reparation og vedligeholdelse af alarm-, supervisions-, kontrol- og sikkerhedsapparater; information og konsulentvirksomhed og rådgivningsvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 39: Transportvirksomhed i forbindelse med nødopkald og interventionsvirksomhed i forbindelse med nødopkald, herunder alarmtransporter i forbindelse med tyveri, indbrud, ildebrand, røg, gas, kemisk lækage, overfald- og sikkerhed; mobile vagtpatruljetjenester; informations- og konsulentvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 45: Alarmvirksomhed, herunder rådgivning og information vedrørende personsikkerhed og vedrørende sikring af fast ejendom og immaterielle aktiver; rådgivning vedrørende sikring af kommercielle virksomheder mod ulykker, tyveri og indbrud; rådgivning vedrørende 6/12

7 sikkerhed og adgangskontrol; leasing og leje af alarmer og forebyggende apparater; patruljevagter, herunder forebyggende rundering i og omkring ejendomme og bygninger; alarm og elektronisk overvågningsydelser; konsulentvirksomhed indenfor sikkerhed; informations-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed i relation til de ovenfor nævnte serviceydelser (ikke indeholdt i andre klasser); rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; vagttjenester, herunder overvågning, supervision og gennemsøgning af og rundering i bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; bistand ved sikkerhed indenfor og omkring havne, herunder lufthave, og i fly og skibe; sikkerhedsbistand, nemlig overvågning og sikring af personer og immaterielle aktiver; adgangskontrolydelser overfor personer og gods; adgangs- og sikkerhedskontrol af bygninger, ambassader, lufthavne, bus- og togstationer, i kommercielle virksomheder, ved konferencer, udstillinger og andre begivenheder; forretningskontrol- og overvågning, herunder tilvejebringelse af forretningsdetektiver og vagter; bodyguardydelser, herunder overfor kendte personer; tilvejebringelse af vagttjenester til større arrangementer, herunder udstillinger, sportsarrangementer, koncerter, seminarer og møder; rådgivning og professionel bistand (ikke forretningsmæssig) vedrørende vagt- og sikkerhedstjenester og personel; beskyttelse af personer og aktiver mod brand og andre uheld; brandbekæmpelse og prævention; ydelse af førstehjælp og redningsaktioner; rådgivning og information vedrørende de ovennævnte ydelser. Anmoders stiftelse af rettigheder ved brug Anmoder har begæret mærket ophævet med henvisning til, dels at Dan Group Alam S.M.B.A har drevet virksomhed under dette navn siden 1988 (først som A.m.b.A, siden 1996 som S.M.B.A), og dels at anmoder over en længere årrække har benyttet det angrebne mærke. For så vidt angår anmoders påstand om at virksomhedsnavnet er til hinder for registrering i henhold til varemærkelovens 14, nr. 4, skal det bemærkes, at virksomheden er et andelsselskab og således er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, LBK nr. 559 af 19. maj 2010, der i 6, stk. 1 definerer en virksomheds navn som følger: 6. Ved en virksomheds navn forstås i denne lov det navn, hvorunder virksomheden udøver sin erhvervsdrift eller en del af denne, og som anvendes ved underskrift for virksomheden. Virksomhedens navn defineres således ifølge loven som det navn, hvorunder virksomheden udøver sin erhvervsdrift, og altså ikke alene det navn, som er angivet i CVR-registret. Anmoder må derfor vise hvilken erhvervsmæssig brug denne har gjort af virksomhedsnavnet Dan Group Alarm S.M.B.A. Brugen af virksomhedsnavnet skal vise, hvilke varer/tjenesteydelser virksomheden udbyder og være dateret før den 18. oktober 2007 (datoen for indlevering af indehavers ansøgning). Anmoder har påstået at have stiftet en ret forud for indehaver til det angrebne mærke gennem virksomhedens brug af figurmærket, hvilket skal dokumenteres ved bevis for erhvervsmæssig brug af mærket i relation til varer eller tjenesteydelser. Anmoders dokumentation for brug omfatter bl.a.: Anmeldelse af DAN GROUP-ALARM A.m.b.A til handelsregisteret 1988/90 Vedtægter for DAN GROUP ALARM A.m.b.A 1989/1991 Resume over DAN GROUP ALARM A.m.b.A fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen 1996 Faktura fra Dan Group Alarm 2005 Brevkorrespondance og vedtægtsændringer vedr. godkendelse hos SKAFOR Registrering i SE-registret af DAN GROUP ALARM AMBA (se-nr )1989 7/12

8 Samarbejdsaftale med DEN JYSKE VAGTCENTRAL A/S 1991 Autorisation til at udøve vagtvirksomhed fra Rigspolitiet 1992 Registrering af DAN GROUP ALARM AMBA (se-nr ) hos Told og Skat 1996 Installationserklæring for kunde 1994 Kundebestilling på alarmstilslutning 1996 Kontrakter (3) om etablering af alarmanlæg 1990/92/96 Servicerapporter (5), eftersyns af tyverialarm 1997, 2003/04/05 Faktura til kunde på div. elektronikvarer 2002 Anmoders egne køb af varer/ydelser Fakturaer (10+) for vagtabonnement, udrykning, montering + varer etc Anmoders annonceringsaktiviteter og material udateret ISO-certificering af Dan Group Alarm Skive A/S 2008/11 Erklæring fra Karl Toft Mikkelsen 2012 Ovennævnte dokumenter viser, at anmoder har drevet alarm- og vagtvirksomhed under navnet DAN GROUP ALARM A.m.b.A/S.M.B.A siden Den tidligst dokumenterede erhvervsvirksomhed er dateret Anmoder har fremlagt adskillige fakturaer og kontrakter, som viser, at anmoder mellem 1990 og 2005 har udbudt alarmabonnementer, drevet vagtvirksomhed, monteret, installeret og serviceret alarmanlæg som autoriseret AIA-installatør. Beviset understøttes af sekundært materiale vedrørende underleverancer og indkøb til virksomheden. Af fakturaer og brevhoveder fremgår siden følgende logo, eksternt brug for virksomhedens ydelser siden 1994, men fremgår allerede af foreningens vedtægter og andelshaveroverenskomst fra 1989 : Materialet hidrører fra forskellige juridiske personer, da det bl.a. er andelshavernes forskellige selskaber, som har gjort brug af mærket. Flere af fakturaerne stammer fra selskaber drevet af Karl Mikkelsen. Anmoder har indsendt en erklæring fra Karl Toft Mikkelsen, som er direktør for Dan Group Alarm Skive A/S og opført som bestyrelsesmedlem i DAN GROUP ALARM A.m.b.A ved stiftelsen og andelshaver i DAN GROUP ALARM S.M.B.A. i 1996, om at brugen af mærket er sket på vegne af det nuværende DAN GROUP ALARM S.M.B.A. Det er således styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer brug af virksomhedsnavnet siden 1990 samt stiftelsen af en kendetegnsret i hvert fald siden 1994 til det viste logo for alarm- og vagtvirksomhed. Indehavers selvstændige påstande Ud fra oplysningerne i sagen fra både anmoder og indehaver er det utvivlsomt, at indehaver var bekendt med anmoders selskab og aktiviteter og dennes navn og forretningskendetegn. Indehaver har i den forbindelse påstået at være berettiget til at registrere kendetegnet for at sikre adgangen til brugen af tegnet, såfremt selskabet blev opløst. Det skal hertil bemærkes, at andelshaverne i selskabet ikke har en selvstændig adkomst til kendetegnet, da rettighederne er stiftet på vegne af selskabet. Indehaver har også påstået, at anmoder har udvist passivitet ved først at indgive en ophævelsesbegæring knap fire år efter ansøgningstidspunktet. Anmoder har erklæret, at denne først er blevet bekendt med registeringen umiddelbart før indgivelsen af anmodningen. Indehaver har fået mulighed for at dokumentere eller sandsynliggøre, at anmoder har forholdt sig passiv ved ikke at reagere over for indehavers registrering inden for rimelig tid. Indehaver har dog ikke indsendt dokumentation eller forelagt oplysninger, som kan bevise eller sandsynliggøre, at anmoder er blevet bekendt med eller burde have været bekendt med indehavers ansøgning om varemærket og derved har udvist passivitet. Styrelsen tager derfor ikke denne påstand til følge. Vurdering af krænkelse af anmoders virksomhedsnavn Det følger af styrelsens praksis, at et varemærke kan opfattes som et virksomhedsnavn efter varemærkelovens 14, nr. 4, når virksomhedsnavnets firmadominant er identisk eller næsten identisk 8/12

9 med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser som varemærket vedrører, er sammenfaldende med virksomhedsnavnets brancheområde. Et virksomhedsnavns firmadominant er i den forbindelse den del af navnet, der i sig selv kan anses for at besidde et varemærkeretligt særpræg. Indehavers mærke indeholder som dominerende ordelement DAN GROUP ALARM, som er identisk med anmoders virksomhedsnavn foruden selskabsbetegnelsen. Uanset at dele af anmoders navn mangler selvstændigt særpræg, er indehavers mærke sammensat, så det er identisk med anmoders virksomhedsnavn og DAN har selvstændigt særpræg. Indehavers mærke indeholder efter vores vurdering således en bestanddel, som vil kunne opfattes som anmoders virksomhedsnavn, og mærket vil dermed udgøre en krænkelse af virksomheden navn i relation til de varer/tjenesteydelser, som anmoder har vist navnet brugt for. Det fremgår af det indsendte materiale, at anmoder har anvendt sit virksomhedsnavn for de samme ydelser, som er omfattet af anmoders kendetegnsret, og navnet vil dermed kunne hindre varemærket i samme omfang som kendetegnet. Vurderingen af krænkelsens omfang fremgår således af nedenstående forvekslingsvurdering. Vurdering af risiko for forveksling med anmoders kendetegn Anmoders kendetegn er identisk med indehavers mærke, bortset fra at der i indehavers mærke er tilføjet det usærprægede ord ALARM, som står ovenover det øvrige logo. Anmoder har stiftet en ret til kendetegnet i forbindelse med sin alarm- og vagtvirksomhed. Denne virksomhed indbefatter ydelser såsom installation og reparation samt eftersyn og servicering af alarmanlæg, overvågning af alarmsystemer, udkørsel til alarmer og vagttjenester. Da der er næsten identitet mellem mærkerne, vil der være risiko for forveksling med anmoders kendetegn i relation til de samme eller lignende varer/tjenesteydelser. Alle indehavers varer og tjenesteydelser relaterer sig til vagt- og alarmvirksomhed. De registrerede apparater i klasse 9 er enten alarmapparater eller apparater, som kan have med redning eller sikring at gøre. Dette gør sig også gældende for de registrerede tjenesteydelser, som ud over alarmvirksomhed og reparation/installation omfatter kørsel i forbindelse med nødopkald og rednings- og sikringstjenester. Det er derfor styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til alle varer og tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering. Styrelsen tager derfor begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 28, stk. 1, jf. 14, nr. 4, 15, stk. 4, nr. 2 samt 8 og 9 Denne afgørelse blev med brev af 16. juli 2013 fra klager Patrade A/S på vegne Morten Sørensen indbragt for Ankenævnet for patenter og Varemærker med følgende påstand: 9/12

10 Som advokat for Morten Sørensen, Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde, skal jeg her-med påklage den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse om administrativ ophævelse af varemærket VR DAN GROUP ALARM (fig). Under klagesagen nedlægges følgende PÅSTAND Betingelserne for ophævelse af varemærket er ikke til stede, jf. varemærkelovens 14, nr. 4 samt 15, stk. 4, nr. 2. Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende: At anmoder ikke har dokumenteret en forudgående brug af varemærket for samt-lige varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for, At indehaver kan dokumentere en brug af mærket, der er tidligere end anmoder. Da indehaver skal fremskaffe materiale, der ligger meget langt tilbage i tid, skal jeg anmode om en 4 ugers frist fra ankefristen udløb på uddybning af ovenstående påstand samt fremlæggelse af yderligere materiale i sagen Med brev af 13. august 2013 fremsendte klager Patrade A/S på vegne Morten Sørensen uddybet klage som følger: Hermed fremsendes appellantens begrundelse for klage indgivet den 3. juni Det bestrides, at betingelserne for ophævelse i medfør af varemærkelovens 14, stk. 4 og 15. stk. 4. nr. 2. er opfyldt. Anmoder i nærværende sag er Dan Group Alarm S.M.B.A.. Anmoder har ikke dokumenteret, at anmoder har bedre ret til varemærket end indehaver. Det er korrekt, at organisationen Dan Group Alarm A.m.b.A blev anmeldt til Handelsregisteret i Denne organisation har ikke dokumenteret erhvervsmæssig brug af mærket. Der er ej heller dokumenteret sammenhæng mellem anmoder om Dan Group Alarm A.m.b.A. Indehaver har stiftet Dan Group Alarm MS ApS i 1989, jf. vedlagte bilag 1. Dan Group Alarm Skive A/S blev stiftet i 1991, jf. vedlagte bilag 2. Dan Group Alarm S.M.B.A blev stiftet den , og kan derfor ikke have erhvervet bedre ret til varemærket end indehaver. Det anføres i afgørelsen fra Patent og Varemærkestyrelsen, at anmoder kan dokumentere erhvervsvirksomhed fra Ligeledes fremgår det af opremsningen af bilag på p. 7/9 i afgørelsen, at Servicerapporter (punkt 6 på siden) er fra årene 1990/92/96. Det er ikke korrekt de fremlagte rapporter er fra 1992/1992 og Det bestrides således, at anmoder har drevet virksomhed med brug af varemærket fra Anmoder har tidligst anvendt mærket erhvervsmæssigt fra Endvidere bestrides det, at erklæringen fra Karl Toft Mikkelsen kan lægges til grund i sagen. Karl Toft Mikkelsen indtrådte først som ejer af virksomheden Dan Group Alarm Skive i 1992; indtil da var han alene direktør i virksomheden. Jf. bilag 2. Han er fratrådt i 2012, og har således ikke drevet virksomhed under varemærket i 25 år som anført. 10/12

11 Navnet Dan Group Alarm blev taget i brug af indehavers virksomhed i 1989, og siden har sammenslutningen Dan Group Alarm A.m.b.A. anvendt navnet, ligesom de enkelte medlemmer i varierende omfang har anvendt dette, hvilket har været tålt af indehaver og stadig tåles af indehaver. Dette faktum ændrer ikke på, at indehaver ved brug har stiftet ret til mærket Dan Group Alarm Med brev af 11. oktober 2013 kommenterede indklagede Advokathuset A/S på vegne Dan Group Alarm S.M.B.A. klagen således: Jeg har modtaget ankenævnets skrivelse af 14. august 2013 og skal hermed fremkomme med mine bemærkninger til Patrade A/S skrivelse af 13. august I første omgang bestrides det, at indehaver af varemærket, Morten Sørensen, skulle have stiftet Dan Group Alarm MS ApS i Selskabet er oprettet af indehavers fader, Arne Sørensen, der har været en del af Dan Group Alarm A.M.B.A. og efterfølgende i Dan Group Alarm S.M.B.A. Dette følger da også direkte af Patrade A/S s bilag 1, side 2, hvoraf det fremgår, at Arne Sørensen udtræder den , i hvilken forbindelse sønnen, Morten Sørensen, indtræder. Som det ligeledes fremgår af samme bilag, var selskabets oprindelige navn Følle El-Service ApS, og virksomheden omdøbes den til Dan Group Alarm MS ApS. Morten Sørensens anmodning til Patrade A/S om at registrere et varemærke som den sammenslutning faderen deltog i, er direkte en ondsindet og bevidst handling, idet Morten Sørensen har haft fuld kendskab til, at rettighederne til såvel logo som navn ikke kan erhverves af ham, idet dette allerede forud har været benyttet i stor stil af faderen og dennes partnere i Dan Group Alarm S.M.B.A. Ankenævnets opmærksomhed skal her særligt henledes på, at varemærkeregistreringen er sket til Morten Sørensen personligt og ikke til et selskab, og Patrade A/S s medvirken hertil virker uheldig. For så vidt angår påstanden om, at man fra Dan Group Alarm S.M.B.A. s side ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at man har bedre ret til varemærket end indehaver, findes denne påstand ganske uberettiget, idet man har fremlagt talrige eksempler herpå gennem en længere uafbrudt årrække Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 4. november 2013 følgende udtalelse i sagen: Som svar på Ankenævnets brev af 11. oktober 2013 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 3. juni 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 4. december 2013 kommenterede klager Patrade A/S på vegne Morten Sørensen styrelsens udtalelse således: Jeg har modtaget indklagedes skriftlige indlæg i sagen af den 11. oktober /12

12 Indklagede bestrider, at Morten Sørensen har stiftet Dan Group Alarm MS ApS i 1989, og at han dermed ikke har rettigheder til varemærket, men at dette skulle tilkomme hans fader Arne Sørensen. Jeg vedlægger som bilag 10 udskrift af ejerbogen påført min klients stempel, hvoraf fremgår, at selskabet er stiftet personligt af Arne Sørensen i 1977, og at selskabet er overdraget løbende frem til indehaver Morten Sørensen, der erhverver selskabet i Alle erhververe af selskabet er indtrådt i eksisterende rettigheder og pligter på ganske sædvanlig facon, hvorfor retten til varemærket er overdraget ved begge overdragelser af selskabet. Endvidere vedlægges ejerbogen for Holdingselskabet Arne Sørensen, hvoraf fremgår, at Morten Sørensen m.fl. siden 1999 er medejer af dette selskab også. Dan Group Alarm-varemærket er således løbende overdraget til indehaver. Det fastholdes på dette grundlag, at indehaver af det omtvistede mærke berettiget har registreret dette. Jeg vedlægger endvidere som bilag 11 en erklæring fra ejerne herom. Det fastholdes, at Morten Sørensen er rettighedshaver til varemærket, da selskabet er indtrådt i de rettigheder, som Arne Sørensens selskab tilbage fra 1977 har været indehaver af. Som bilag 12 fremlægges en erklæring fra Jim Frederiksen, der var medstifter af Dan Group Alarm s.m.b.a. Som det fremgår, var Karl Mikkelsen, der har afgivet erklæring i sagen, ikke medstifter fra starten. Karl Mikkelsen startede først Dan Group Alarm Skive i år ca. 1992, hvorfor den afgivne erklæring i sagen ikke kan lægges til grund. Konkluderende gøres således gældende: - Indehaver har via bilag 10 dokumenteret at være indehaver af Dan Group Alarm siden 1999, - Rettighederne til mærket er overdraget til indehaver gennem de skete overdragelser af selskabet, - Indehaver har dokumenteret, at de tidligere af ham ejede selskaber er bedst i ret til varemærket. Indehaver bestrider ikke, at indehaver har tålt brugen af varemærket af øvrige medlemmer af gruppen, og at indehaver er forpligtet til at tåle denne brug Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 14. marts /12

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere