Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød"

Transkript

1 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 14, Helsingørmotorvejen (E47), mellem afslutningen af den eksisterende 6-sporede strækning syd for Øverødvej og tilslutningsanlæg 9, Hørsholm C ved Isterød, fra 4 til 6 spor. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag På den i 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov. 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1

2 2 Bilag 1

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-undersøgelse og høring 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Linjeføring og tværprofil 4.3 Tilslutningsanlæg 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning 8.2 Støj, luft og klima 8.3 Plante- og dyreliv 8.4 Landskab 8.5 Kulturarv og arkæologi 8.6 Friluftsliv 8.7 Overfladevand og grundvand 8.8 Ressourceforbrug 8.9 Forurenet jord 9. Alternativer 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 10.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 3

4 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge den ca. 6 km lange strækning af hovedlandevej 14, Helsingørmotorvejen (E47), mellem afslutningen af den eksisterende 6- sporede strækning umiddelbart syd for Øverødvej og tilslutningsanlæg 9, Hørsholm C ved Isterød, fra 4 til 6 spor. Lovforslaget er en udmøntning af aftale af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv.. Af aftalen fremgår, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for udbygning af hele strækningen mellem Øverødvej og Isterød. Efter aftalen afsættes der i første omgang midler til udbygning af den ca. 4 km lange strækning mellem Øverødvej og tilslutningsanlæg 10, Hørsholm Syd. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i Partierne, der deltager i aftalen, er enige om at drøfte finansieringen af udbygningen af den resterende strækning i Baggrund Helsingørmotorvejen er den første motorvej, der er anlagt i Danmark. Motorvejen åbnede for trafik i Det er en vigtig pendler- og erhvervsforbindelse mellem Nordsjælland og Københavnsområdet. Desuden er motorvejen en vigtig international motorvejsforbindelse, som forbinder resten af Skandinavien med kontinentet. Strækningen mellem Jægersborg og Øverødvej blev udvidet til 6 spor i Det medførte en markant forbedring af de trafikale forhold på strækningen. Strækningen mellem Øverødvej ved Gl. Holte og Isterød ved Hørsholm har i de senere år været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden. Mellem Øverødvej og Isterød er trafikbelastningen størst på den sydlige delstrækning med biler (i 2008). På den nordlige delstrækning er trafikbelastningen biler på et hverdagsdøgn. I 1998 var de tilsvarende tal henholdsvis og I 10 års perioden er trafikken således steget med henholdsvis ca. 20 % og 24 % på de to delstrækninger. Frem mod år 2015 forventes trafikken mellem Øverødvej og Isterød at stige med gennemsnitligt 2 % pr. år. Udbygningen af motorvejen skal forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for den stigende trafik på motorvejen. 2. VVM-undersøgelse og høring Som led i udmøntningen af aftalen af 5. november 2003 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse (VVM står for vurdering af virkninger på miljøet ) for en udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej. Motorvejen er på den største del af strækningen beliggende i Rudersdal Kommune, mens den resterende del ved Isterød ligger i Hørsholm Kommune. Kommunerne har deltaget i undersøgelsesarbejdet. VVM-undersøgelsen blev indledt med en offentlighedsfase, hvor der blev afholdt et borgermøde, og hvor borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Vejdirektoratet modtog i alt 76 svar, som er indgået i undersøgelsen. Resultatet af den gennemførte VVM-undersøgelse er beskrevet i Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 3 rapporter: Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej 4

5 VVM-redegørelse Sammenfattende rapport, Rapport 346 Vejdirektoratet 2009 Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej VVM-redegørelse Miljø, Rapport 347 Vejdirektoratet 2009 Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej VVM-redegørelse Støj og arealer, Rapport 348 Vejdirektoratet 2009 Rapporterne kan læses på Den sammenfattende rapport blev den 13. august 2009 sendt til Trafikudvalget til orientering (Trafikudvalget alm. del bilag 581). I VVM-redegørelsen er præsenteret et hovedforslag om en asymmetrisk udbygning og et alternativ om en symmetrisk udbygning samt en række andre undersøgte løsningsmuligheder i relation til udbygning af motorvejen. VVM-redegørelsen var fremlagt i offentlig høring fra 11. juli til 9. september 2009, og der blev i tilknytning hertil afholdt et borgermøde i Gl. Holte den 25. august 2009 med deltagelse af ca. 300 borgere. VVM-redegørelsen er endvidere sendt til en række myndigheder, interesseorganisationer og foreninger. Der blev udsendt orienteringsbreve til ca husstande i undersøgelsesområdet. Vejdirektoratet har modtaget 165 høringssvar, heraf 6 fra offentlige myndigheder, 6 fra interesseorganisationer m.v. og de resterende fra borgere, grundejerforeninger m.v. Høringssvarene fra de berørte borgere (grundejerforeninger, underskriftslister og husstande) omfatter flere tusinde borgere langs strækningen. Resultatet af høringen er beskrevet i Vejdirektoratets høringsnotat: VVM-undersøgelse om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat om offentlig høring, 27. oktober 2009, der kan læses på Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune anbefalede i deres høringssvar vedrørende VVM-redegørelsen Vejdirektoratets hovedforslag. Der er ikke fremkommet bemærkninger fra andre myndigheder eller privatpersoner m.v. imod hovedforslaget. Størstedelen af høringssvarene handler om de fremtidige støjforhold langs den udbyggede motorvej. Herudover omhandler høringssvarene udformningen af motorvejen og dens tilslutningsanlæg, ekspropriationsforhold og forhold vedr. beplantning, miljø og natur langs motorvejen. Borgerne finder generelt, at ambitionsniveauet med hensyn til støjbeskyttelse er alt for lavt, og ikke imødekommer borgernes forventninger og ønsker. Rudersdal Kommune ønsker væsentlige forbedringer af støjafskærmningen på strækningen. I høringssvarene fremføres, at alle eksisterende skærme bør udskiftes med nye 4 m høje støjskærme, og at nye skærme bør opsættes flere steder end foreslået i hovedforslaget. Partierne bag aftalen af 2. december 2009 er enige om at være særligt opmærksomme på nye støjskærme ved Vejdammen, Brådebæk og ved Hørsholm Haveforening i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til støjbekæmpelse, jf. i øvrigt afsnit 9 om alternative løsningsmuligheder. En række borgere ønsker nedlæggelse af tilslutningsanlæg 11, Gøngehusvej, i sammenhæng med en udbygning af tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej, med nordvendte ramper. Rudersdal Kommune fremsatte i forbindelse med høringen vedrørende VVM-redegørelsen ønske om, at der foretages en nærmere vurdering af de trafikale konsekvenser af en nedlæggelse af tilslutningsanlæg 11, Gøngehusvej, i sammenhæng med en eventuel udbygning af tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej. 5

6 Hørsholm Kommune ønsker bl.a., at der etableres en sti- og faunapassage ved Usserød Å umiddelbart nord for Isterød-anlægget. Vejdirektoratet har ikke medtaget en kombineret sti- og faunapassage i hovedforslaget, da det er usikkert, hvor meget en sådan passage vil blive benyttet, og idet stien ikke kan begrundes tilstrækkeligt, når økonomiske hensyn inddrages. 3. Lovforslagets indhold På baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte undersøgelser og høring samt den politiske aftale af 2. december 2009 på trafikområdet foreslås, at transportministeren bemyndiges til at udbygge den ca. 6 km lange strækning af hovedlandevej 14, Helsingørmotorvejen (E47), mellem afslutningen af den eksisterende 6-sporede strækning syd for Øverødvej og tilslutningsanlæg 9, Hørsholm C ved Isterød, fra 4 til 6 spor. Grundlaget for lovforslaget er det hovedforslag, som Vejdirektoratet har beskrevet i VVM-redegørelsen. 1. etape af motorvejen vil ved Hørsholm Syd blive udformet, så de yderste spor løber af i tilslutningsanlæg 10, Hørsholm Kongevej. Selve tilslutningsanlægget vil ikke blive ombygget ved 1. etape. Endvidere foreslås en hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Byggelinjer skal sikre mulighed for en fremtidig udvidelse af vejen til en større bredde, idet der inden for byggelinjerne ikke må opføres ny bebyggelse m.m. Endelig foreslås en bemyndigelse til transportministeren til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der berøres særligt indgribende af motorvejsudbygningen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Vejen udbygges til 6-sporet motorvej og indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde. Den trafiksikkerhedsmæssige standard skal være høj. Motorvejen forventes fortsat at have en tilladt hastighed på 110 km/t. Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres sådan, at projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, sikkerhed og miljø. 4.2 Linjeføring og tværprofil Hovedforslaget omfatter en asymmetrisk udbygning af motorvejen. Linjeføringen ændres i mindre omfang, således at udbygningen generelt undgår at berøre de nærliggende boligområder. Længdeprofilet fastholdes stort set uændret. Motorvejen anlægges med et 37 m bredt 6-sporet tværprofil bestående af 2 kørebaner a 11,5 m afstribet med 3 kørespor a 3,5 m og 2 kantbaner a 0,5 m. Hertil kommer 2 belagte nødrabatter a 1 m ind mod midterrabatten. Tværprofilet består derudover af en 4 m bred midterrabat med stålautoværn og græs eller lav vegetation samt 2 nødspor a 2,5 m, 2 opkanter a 0,5 m og 2 yderrabatter a 1 m. 4.3 Tilslutningsanlæg De eksisterende tilslutningsanlæg bevares men ombygges i forskelligt omfang som følge af vejudvidelsen. Dette giver samtidig mulighed for at skabe bedre trafikafvikling og større trafiksikkerhed i tilslutningsanlæggene. 6

7 Blandt andet på grund af motorvejens alder er pladsen under broerne ikke tilstrækkelig stor til at kunne rumme den udbyggede motorvejs tværprofil. Derfor udskiftes 6 vejoverføringer. 3 vejunderføringer og 3 andre underføringer udskiftes eller udvides. Endelig opføres 2 nye underføringer. På grund af den korte afstand mellem tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej, og tilslutningsanlæg 13, Øverødvej, etableres ekstra spor på begge sider af motorvejen mellem de to tilslutningsanlæg. Tilslutningsanlæg 10, Hørsholm Kongevej, ændres fra et såkaldt B-anlæg til et ruderanlæg på den vestlige side af motorvejen. Hele Isterød-anlægget udskiftes med et nyt anlæg. Anlægget kommer til at bestå af et forbindelsesanlæg udelukkende for trafik mellem motorvejen og Isterødvej og et tilslutningsanlæg for trafik fra Birkerød og Hørsholm til og fra motorvejen. Anlægget udformes på en måde, der skaber grundlag for en effektiv trafikafvikling mange år frem. Tilslutningsanlæggenes og Isterød-anlæggets præcise udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. 4.4 Sideanlæg De to eksisterende rastepladser ved Toftebjerg på henholdsvis motorvejens vestlige og østlige side nedlægges som følge af pladsmangel ved motorvejsudvidelsen og af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Partierne bag trafikaftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. er enige om at være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser mellem Hørsholm og Humlebæk i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 4.5 Lokalvejnet og stier Lokale veje og stier reetableres generelt svarende til situationen i dag. Ved Isterød lukkes Grønnegade for adgang til Isterødvej men føres under denne som en ny stitunnel med forbindelse til den gennemgående sti langs Isterødvej og Frederiksborgvej. Som følge af ombygningen af hele Isterød-anlægget etableres en ny tilslutningsvej for en række ejendomme beliggende umiddelbart op til anlægget. På motorvejens vestlige side forlægges gang- og cykelstien mod vest pga. udbygningen af motorvejen. Stien reetableres i sin fulde længde og suppleres med adgang til Gl. Holtevej. Ved Egebækvej føres den gennemgående sti under en hylde på motorvejsskråningen, og der etableres adgang til Egebækvej. Den endelige fastlæggelse af ændringer i lokalvejnettet vil ske i forbindelse med detailprojekteringen og ekspropriationskommissionens behandling. 4.6 Faunapassager Der er i dag en faunapassage for fisk og vandløbssmådyr for Usserød Å bestående af to rør, der leder åen under motorvejen. Som følge af vejudvidelsen skal rør og underføring udskiftes med en vandløbstunnel. Der etableres ikke yderligere faunapassager på strækningen. 4.7 Erstatningsnatur Udbygningen af motorvejen vil påvirke ca. 0,7 ha med fredskov. Omfanget, udformningen og placeringen af erstatningsskov vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. 7

8 For at kompensere for de vandhuller, der forsvinder ved udbygning af motorvejen, etableres 8 erstatningsvandhuller. Formålet er at sikre, at de paddearter m.v. der lever i og omkring vandhullerne også efter udbygning af motorvejen kan opretholdes i levedygtige bestande. Vandhullerne skal have en størrelse, udformning og placering, som bl.a. sikrer opretholdelse af den økologiske funktionalitet for de dyrearter, som findes i området og er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV, og som EU-landene har en særlig forpligtelse til at sikre levesteder for. Placeringen af vandhullerne fastlægges ved detailprojekteringen efter nærmere aftale med By- og Landskabsstyrelsen. I det omfang der skal flyttes paddeyngel/æg o.l. fra nuværende vandhuller til fremtidige erstatningsvandhuller, vil der blive søgt om tilladelse hertil, jf. artsfredningsbekendtgørelsen. 4.8 Støjafskærmning Udbygningen af motorvejen omfatter udlægning af en ny, mindre støjende asfaltbelægning. Der etableres nye støjskærme langs motorvejen ved Gl. Holte syd for Øverødvej, Trørød, Sandbjerg, Hørsholm Kongevej og Hørsholm Haveforening. Der foreslås etableret nye støjskærme på en strækning på i alt ca. 2,4 km. Kombineret med at ca. 2,9 km af de eksisterende skærme forudsættes bevaret, vil der være ca. 5,3 km støjafskærmning, når motorvejen er udbygget. Den nye støjafskærmning vil fortrinsvis bestå af 4 m høje støjskærme. Overskudsjord vil kunne anvendes til støjvolde. Den præcise udstrækning og udformning af støjafskærmningen vil blive fastlagt ved detailprojekteringen. Partierne bag den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. er enige om at være særligt opmærksomme på nye støjskærme ved Vejdammen, Brådebæk og ved Hørsholm Haveforening i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til støjbekæmpelse. Der kan ydes tilskud til facadeisolering for særligt støjramte boliger. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 % af udgifterne, er støjniveauet mellem 68 og 73 db ydes tilskud på 75 %, og er støjniveauet mellem 63 og 68 db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale tilskudsbeløb er dog pr. 1. januar 2009 fastsat til kr. inkl. moms (byggereguleringsindeks 121,2). 4.9 Vejudstyr og beplantning Motorvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Ud over etableringen af et permanent grundsystem, der bl.a. består af nødtelefoner, strømforsyning og dataindsamling til trafikstatistik, etableres endvidere et trafikledelsessystem i anlægsperioden, som omfatter hastighedsregulering og køvarsling, kameraovervågning, udvidet beredskab på arbejdsstrækningen og information om usædvanlige trafikforhold og om forventede rejsetider. Trafikledelsessystemet skal anvendes til at styre og regulere trafikken samt til at overvåge trafikafviklingen på motorvejen i anlægsperioden for at sikre en hurtig indsats ved ulykker eller hændelser, som kan skabe gener for trafikafviklingen. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling med de berørte kommuner, politiet og redningstjenester. Med den politiske aftale af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik og aftalen af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led i udmøntningen af puljer er det besluttet, at der skal etableres trafikledelse på Helsingørmotorvejen. 1. etape af udvidelsen af motorvejen vil først være afsluttet i 2016, mens etablering af trafikledelse vil blive gennemført på kortere tid. Trafikledelsessystemet vil give mulighed for præcis trafikantinformation bl.a. i myldretiden. Det forventes desuden, at systemet vil kunne reducere antallet af ulykker og andre hændelser og forbedre kapaciteten på motorvejen. 8

9 Motorvejen er beliggende delvist i åbent land, hvor det er ønskeligt at begrænse belysningen. Derfor vil der som nu kun være vejbelysning i rampekryds og på den gennemgående gang- og cykelsti langs motorvejen. Ny beplantning vil respektere de eksisterende landskabstræk og beplantningsforhold. Beplantningen skal samtidig understøtte en ny, samlet oplevelse af motorvejens samspil med det omgivende landskab og bidrage til at opretholde levesteder for det naturlige plante- og dyreliv Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. Regnvandsbassinerne er desuden med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse med uheld på motorvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. Endelig placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Vejens udseende mod naboarealer fastlægges i samarbejde med Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune og naboer, bl.a. med hensyn til beplantning. Lovforslaget giver mulighed for at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Langs motorvejen forløber hovedvandforsyningsledninger fra Sjælsø Vandværk til Gentofte Kommune. Som følge af udvidelsen af motorvejen skal ledningerne flyttes på store dele af strækningen, ligesom fordelingsledninger berøres. Ved Usserød Å skal underføringen af hovedvandforsyningsledningen udskiftes og udbygges. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne. 5. Trafikale konsekvenser Der er i dag store fremkommelighedsproblemer i myldretiden på udbygningsstrækningen, og med den forventede trafikvækst vil disse vokse i både hyppighed og omfang. En udbygning af motorvejen vil forbedre fremkommeligheden for trafikanterne. Ved anvendelse af en trafikberegningsmodel er der foretaget vurderinger af de trafikale konsekvenser ved udbygning af motorvejen. Tilsvarende er gennemført beregninger for en situation, hvor den nuværende 4-sporede motorvej bevares uændret (benævnes 0-alternativet ). Frem mod år 2015 forventes trafikken mellem Øverødvej og Isterød at stige med gennemsnitligt 2 % pr. år. Udbygningen af Helsingørmotorvejen til 6 spor mellem Øverødvej og Isterød forventes at medføre en forøgelse af trafikbelastningen i 2015 med ca køretøjer i døgnet, svarende til 7-12 % i forhold til 0-alternativet. Forøgelsen skyldes, at fremkommeligheden på motorvejen vil blive forbedret. Bilisterne vil derfor i stigende omfang vælge motorvejen frem for alternative ruter. Som følge heraf vil trafikken også stige på nogle af de strækninger, der forbinder det omkringliggende vejnet med motorvejen, mens trafikken på de alternative ruter vil blive reduceret. 6. Trafiksikkerhed 9

10 I 10-års perioden fra 1999 til og med 2008 er der sket i alt 204 uheld på den omfattede strækning af motorvejen. Der har været 40 personskadeuheld med 2 dræbte, 25 alvorligt tilskadekomne og 41 lettere tilskadekomne. Der findes en såkaldt sort plet (sted på vejnettet hvor uheldsmønsteret er højere sammenlignet med andre tilsvarende steder på vejnettet) beliggende ved de sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg 13, Øverødvej. En anden sort plet findes ved tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej, mens en tredje sort plet er beliggende mellem de nordvendte ramper ved tilslutningsanlæg 11, Gøngehusvej, og de sydlige ramper ved tilslutningsanlæg 10, Hørsholm Kongevej. På grund af de forbedringer, der gennemføres af motorvejsanlæggets geometri og udformning, forventes antallet af uheld på de pågældende lokaliteter at falde væsentligt. Den forbedrede fremkommelighed på motorvejen som følge af udbygningen betyder, at der trækkes trafik fra alternative ruter ad det almindelige vejnet til motorvejen. Overflytningen af trafik til motorvejen forventes samlet set at give en mindre forbedring af trafiksikkerheden. Den primære trafiksikkerhedsmæssige effekt forventes opnået ved, at antallet af bagendekollisioner og ulykker ved vognbaneskift reduceres, da der vil opstå færre kødannelser efter en udbygning af motorvejen. Herudover forventes en positiv trafiksikkerhedsmæssig effekt som følge af den konkrete udformning af den udbyggede motorvej, herunder etablering af nødspor, nødrabatter og ændret udformning af rampekrydsene i tilslutningsanlæggene. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Store områder i korridoren er udpeget som værdifulde landskaber. Øst for Gl. Holte består det fredede landskab af relativt store marker opdelt af levende hegn. En del af dette landskab udgøres af tunneldalen omkring Maglemoserenden, der er et geologisk interesseområde. På strækningen mellem Gl. Holte og Brådebæk løber motorvejen igennem et værdifuldt landskab. Ved Isterød er Usserød Ådal på begge sider af vejen udpeget som værdifuldt landskab, og på motorvejens østlige side er Ådalen fredet. Der er flere mindre lavbundsområder langs motorvejen. Langs hele strækningen er der særlige drikkevandsinteresser, og i området ved Isterød er der kildepladszoner. Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune har tilkendegivet, at kommunerne på det foreliggende grundlag efter konkret sagsbehandling vil medvirke positivt til gennemførelse af vejanlægget efter planloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven. By- og landskabsstyrelsen har meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens 20. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, herunder dispensationer fra gældende lovgivning, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. 8. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ha til vejanlægget. Udbygningen vil berøre ejendomme. Det vurderes, at 2-4 ejendomme skal totaleksproprie- 10

11 res. Arealerne medgår især til udbygning af selve vejstrækningen og til ombygning af de eksisterende tilslutningsanlæg. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriation af ca ha til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden. Arealerne reetableres og leveres tilbage til de berørte ejendomme efter endt brug. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Alle ekspropriationer sker med hjemmel i lovforslagets 3, vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Vej- og adgangsforholdene i relation til Isterød-anlægget vil blive ændret for de ejendomme, som ligger umiddelbart op til anlægget ved anlæg af en ny adgangsvej. 8.2 Støj, luft og klima Antallet af boliger belastet med støj over 58 db forventes at blive reduceret fra til boliger ved en udbygning af motorvejen. Antallet af boliger belastet med støj over 63 db forventes at blive reduceret fra 602 til 339 boliger, dvs. med ca. 44 %. En del af de støjbelastede boliger er beliggende langs de større kommunale veje, hvor der ikke etableres støjafskærmning i forbindelse med udbygningen. Der er kun ubetydelige forskelle i det samlede beregnede energiforbrug og udslip af forureningsstoffer og CO 2 i forhold til 0-alternativet. CO 2 -udslippet vil stige med ca tons pr. år. Da motorvejen overvejende forløber i det åbne land med gode spredningsbetingelser, vurderes det, at luftforureningskoncentrationerne vil være langt under gældende grænseværdier på hele strækningen. 8.3 Plante- og dyreliv Helsingørmotorvejen blev bygget for ca. 50 år siden, og plante- og dyrelivet har siden måttet tilpasse sig dette vilkår, bl.a. fordi en motorvej er en barriere for de fleste dyr. Motorvejsstrækningen passerer ingen Natura 2000-områder. Afstanden mellem motorvejen og de nærmeste Natura 2000-områder er 2-4 km. Det vurderes, at områderne hverken direkte eller indirekte påvirkes af udbygningen. De biologiske forhold er blevet kortlagt ved mere end 70 lokaliteter langs motorvejen. Det gælder bl.a. lokaliteter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, dvs. vandhuller, moser, enge m.v. over en given størrelse, samt udpegede vandløb. Ved feltundersøgelserne er fundet paddearterne butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, skrubtudse samt stor og lille vandsalamander. Heraf er spidssnudet frø og stor vandsalamander opført på EU-habitatdirektivets bilag IV liste. Listen omfatter arter, hvis bevaringsstatus ikke må forringes. Løgfrø, der også er opført på listen, er ikke blevet fundet. Der nedlægges eller skades vandhuller med stor vandsalamander og spidssnudet frø, der er omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV. Begge arter er fundet i forholdsvis få vandhuller, hvilket især gør sig gældende for stor vandsalamander. Det vurderes samlet set, at det eksisterende plante- og dyreliv kun skades i meget begrænset omfang. Med de planlagte afværgeforanstaltninger (erstatningsvandhuller og erstatningsskov) forventes projektet ikke at skade den eksisterende flora og fauna inklusive bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Vejdirektoratet skal ved detailprojekteringen ansøge Skov- og Naturstyrelsen om dispensation til opfiskning og genudsætning efter artsfredningsbekendtgørelsen. 11

12 8.4 Landskab Landskabet i den korridor, som motorvejen forløber i, er et bakket morænelandskab, der i nogle områder opleves som relativt lukket pga. mange levende hegn, bevoksninger og bebyggelse. I andre områder opleves landskabet mere åbent og i større skala. Motorvejen kommer til at fremstå lidt mere markant i landskabet på grund af dens øgede bredde, men den væsentligste konsekvens for landskabet er fjernelse af vegetationen langs motorvejen. Det giver øget synlighed i landskabet men også øget udsigt for bilisterne. 8.5 Kulturarv og arkæologi De fleste kulturhistoriske miljøer ligger i en sådan afstand til motorvejen, at en udvidelse ikke betyder væsentlige nye påvirkninger. Landsbyen Sandbjerg ligger i dag som en sammenhængende gruppe af huse og gårde tæt på motorvejen. Udbygningen af motorvejen medfører ikke indgreb i landsbyen bortset fra noget beplantning, som vil blive reetableret. To beskyttede jorddiger langs motorvejen afkortes med en længde svarende til den bredde, motorvejen udbygges med. Ingen fredede fortidsminder vil blive påvirket. Der er et højt antal fortidsminder i området omkring motorvejen. Der forventes spor af bopladser og eventuelt grave. Inden anlægsarbejderne går i gang, vil Hørsholm Egns Museum foretage en arkæologisk forundersøgelse af de berørte arealer. 8.6 Friluftsliv Motorvejen forløber igennem et landskab, hvor marker og naturområder er opdelt af bymæssig bebyggelse med rekreative områder, fritidsaktiviteter og stier. Udbygningen af motorvejen vil generelt ikke påvirke sådanne aktiviteter. Gang- og cykelstien langs motorvejen vil blive reetableret i fuldt omfang ligesom alle øvrige stier reetableres. Umiddelbart nord for Isterød-anlægget ligger Hørsholm Haveforening, der grænser direkte op til motorvejen på den østlige side. De sydligst beliggende parceller mod motorvejen vil få reduceret deres arealer i sammenhæng med, at de nordvendte ramper ombygges, og der opføres nye 4 m høje støjskærme. Arealindgrebet mod haveforeningen vil begrænses mest muligt ved anvendelse af støttemure. 8.7 Overfladevand og grundvand Der etableres et helt nyt afvandingssystem for motorvejen, jf. afsnit Afvandingssystemet sikrer, at der under normale omstændigheder ikke vil være nogen risiko for indvirkning på kvaliteten i vandløb, vådområder og grundvand. Hvis der sker spild på vejen, lukkes bassinernes afløb, og forureningen samles op. Vejvandet opsamles og føres via lukkede ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb. Afledningen af vejvandet m.v. kræver tilladelser fra pågældende kommuner, jf. miljøbeskyttelsesloven. I tilladelserne vil der blive fastlagt nærmere vilkår for udledningen til de relevante vandløb og søer m.v. Afvandingssystemet sikrer, at der under normale omstændigheder ikke vil være nogen risiko for belastning af grundvandskvaliteten. Dette gøres bl.a. ved at anlægge regnvandsbassinerne med tæt bund eller membran. Risikoen for at forringe kvaliteten af drikkevandet i forhold til i dag vurderes derfor som yderst begrænset. Den øverste del af den nuværende rabatjord langs motorvejen er forurenet. Ved udbygningen af motorvejen vil den blive fjernet. Der vurderes ikke at være nogen risiko for forurening af grundvandet som følge af jorddisponeringen af rabatjord i anlægsprojektet. 12

13 8.8 Ressourceforbrug Til udbygningen af motorvejen vil der blive benyttet forskellige råstoffer primært i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål. Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af et skitseprojekt for vej, bro og afvanding. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning, autoværn og skiltning. Forbruget omfatter ca t asfalt (heraf udgør genbrug ca t) og ca m3 stabilgrus og bundsikring (heraf udgør genbrug ca m3). Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til myndighedernes anvisninger. 8.9 Forurenet jord Det øverste jordlag langs motorvejen vil generelt være forurenet på grund af trafikken. Denne forurening udgør typisk bly og polyaromatiske hydrocarboner (PAH ere) samt andre oliekomponenter. Der er kortlagt 7 forurenede grunde inden for en afstand på 100 m fra motorvejen, hvoraf de 3 støder direkte op til motorvejen. Ved arbejde i forurenet jord vil jorden blive bortskaffet eller indbygget i projektet i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. 9. Alternativer I VVM-undersøgelsen er vurderet følgende alternative løsningsmuligheder: Ingen udbygning af motorvejen mellem Øverødvej og Isterød det såkaldte 0 ( nul ) alternativ. Mindre udbygninger af motorvejen mellem Øverødvej og Isterød det såkaldte 0+ ( nulplus ) alternativ. Udbygning af den kollektive trafik i stedet for en udbygning af motorvejen mellem Øverødvej og Isterød det såkaldte K+ alternativ. Udbygning af motorvejen mellem Øverødvej og Isterød fra 4 til 6 spor som en symmetrisk udbygning. Vejdirektoratet har ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke fundet grundlag for at anbefale løsningsmulighederne. Derudover er der taget stilling til en række tilvalg: Nye 4 m høje støjskærme langs motorvejen ved boligområdet ved Vejdammen i Gl. Holte. Nye 4 m høje støjskærme langs motorvejen ved Brådebæk og Ubberød. Udførelse af Isterød-anlægget med signalregulerede kryds. Udførelse af tilslutningsanlæg ved Gøngehusvej med kun nordvendte ramper. Udførelse at tilslutningsanlæg ved Elleslettegårdsvej som fuldt ruderanlæg i sammenhæng med nedlæggelse af tilslutningsanlægget ved Gøngehusvej. Anlæg af nye rastepladser mellem Humlebæk og Nivå. Anlæg af samkørselsplads ved Hørsholm Kongevej. Anlæg af faunapassager bl.a. ved Usserød Å. Udførelse af underføringen ved Usserød Å som kombineret sti- og faunapassage. Anlæg af nødspor og nødrabatter mellem Kokkedal og Isterød. Vejdirektoratet har ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke fundet grundlag for at anbefale løsningsmulighederne. I forbindelse med aftalen af 2. december 2009 har partierne bag aftalen tilkendegivet følgende: Partierne vil være særligt opmærksomme på nye støjskærme ved Vejdammen, Brådebæk og ved Hørsholm Haveforening i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til støjbekæmpelse. 13

14 Partierne vil desuden være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser mellem Hørsholm og Humlebæk i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for udbygning af Helsingørmotorvejen er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget. Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgivningsfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. Der er dog foretaget enkelte justeringer af overslaget bl.a. i forhold til driftsudgifter til trafikledelse. Der er på den baggrund udarbejdet et korrigeret basisoverslag på 1.890,1 mio. kr. ekskl. moms og i prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. I overslaget indgår udgifter til etablering af vejanlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til Transportministeriets nye budgetteringsprocedurer bevilges basisoverslaget tillagt 10 % til Vejdirektoratets gennemførelse af projektet (ankerbudgettet). Ved indbudgetteringen på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % til Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således udgøre basisoverslaget + 30 % dvs ,1 mio. kr. i 2010-priser (vejindeks 180,8). Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for hovedforslaget i mio. kr. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Ankerbudget (basisoverslag + 10 %) Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 %) 1.890, , ,1 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som den investerede kapital vil opnå, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomi- 14

15 ske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for det samlede projekt er beregnet til 5,0 %. For 1. etape af udbygningen af motorvejen er basisoverslaget 1.103,1 mio. kr. Herefter fremkommer følgende overslag: Tabel 2: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for 1. etape i mio. kr. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Ankerbudget (basisoverslag + 10 %) Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 %) 1.103, , ,0 For 1. etape er den interne rente beregnet til 5,8 %. Udbygning af 1. etape af Helsingørmotorvejen vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: : Detailprojektering : Besigtigelse og ekspropriation : Anlæg 2016: Udbygning færdig Bevillingerne til udbygning af 1. etape forventes at fordele sig som følger (2010-priser): Tabel 3: Årsfordelt anlægsbudget År Ankerbudget (projektbevilling) mio. kr. Samlet anlægsbudget mio. kr ,6 13, ,5 26, ,7 150, ,8 322, ,8 309, ,1 253, ,3 331, ,8 18, ,8 8,1 I alt 1.213, , Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. 15

16 Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres i den aftalte kvalitet, tid og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres og dokumenteres. Trafikafviklingen skal overvåges og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Endelig skal trafiksikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige indsatser gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Til projektering, tilsyn og administration er budgetteret med 18,0 % af de samlede udgifter. Heraf fordeles ca. 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 8,4 % til omkostninger til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til udbygning af 1. etape af Helsingørmotorvejen på 1.213,4 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbev.). Den centrale reserve på 220,6 mio. kr. svarende til 20 % af basisoverslaget optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev.). 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet En udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød vil forbedre trafikafviklingen i den nordlige del af hovedstadsområdet i myldretiden og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på mandår for hele strækningen og mandår for 1. etape. De afledte økonomiske virkninger vil i øvrigt primært være sparet tid og øgede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen 21 mio. kr. i 2016 og herefter stigende i takt med væksten i trafikken. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De øgede kørselsomkostninger som følge af trafikanternes ændrede rutevalg efter en udbygning af motorvejen vurderes at blive ca. 0,1 mio. kr. i For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik, og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil indebære en betydelig forbedring for trafikanterne på motorvejen og betyde en aflastning af trafikken på alternative veje. Anlægget berører direkte og indirekte en del borgere, der bor i nærheden af vejanlægget, bl.a. i form af ekspropriationer og gener i forbindelse med anlægsarbejderne, jf. afsnit 8.1. I det videre forløb i anlægsprocessen vil borgerne i området bl.a. på løbende kunne informere sig om vejarbejdets karakter og tidsplan, og ejerne af de berørte ejendomme vil blive inddraget direkte ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne. 13. Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere æn- 16

17 dringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF-Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk Transport og Logistik (DTL), Movia og Forenede Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive fremsendt til Trafikudvalget, ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til. 15. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindreudgifter Mindre udgifter for stat og kommuner som følge af færre trafikuheld Ingen Reduktion af transportomkostningerne. Øget beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Ingen Reduktion af antallet af boliger belastet med støj langs vejen og forbedret håndtering af vejafvandingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Udgift for staten på 2.457,1 mio. kr., heraf 1.434,0 mio. kr. vedr. 1. etape. (prisniveau 2010, inkl. tillæg på 30 %) til anlæg Begrænset meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Ingen Ingen Mindre forøgelse af CO 2 -udledningen Ingen De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget 17

18 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge hovedlandevej 14, Helsingørmotorvejen (E47), Øverødvej-Isterød, mellem afslutningen af den eksisterende 6- sporede strækning syd for Øverødvej og tilslutningsanlæg 9, Hørsholm C ved Isterød, fra 4 til 6 spor. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Bestemmelsen fraviger reglen i lov om offentlige veje 34, hvorefter der ved hovedlandeveje og andre rutenummererede veje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på indtil 100 m, når vejbestyrelsen finder, at der af færdselsmæssige hensyn bør sikres vejen mulighed for udvidelse til en større bredde, eller at færdslens tarv i øvrigt gør det nødvendigt. Begrundelsen for at udvide byggelinjernes maksimumsafstand er, at de almindelige bestemmelser i lov om offentlige veje, hvorefter hovedlandeveje kan pålægges byggelinjer på begge sider af vejen med en indbyrdes afstand af 100 m, ikke vurderes at være tilstrækkelige, når vejen udbygges til 6 spor som i dette tilfælde. Ved pålæg af byggelinjer efter den foreslåede bestemmelse finder reglerne om byggelinjer i kapitel 4 i lov om offentlige veje i øvrigt anvendelse. Til 3 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås det i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer På Øerne. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens. 18

19 Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at transportministeren hurtigst muligt kan påbegynde gennemførelsen af projektet. 19

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Udbygning af Helsingørmotorvejen. og Øverødvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport

Udbygning af Helsingørmotorvejen. og Øverødvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 346 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2014-15 Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 2013/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje 2007/2 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-10 Fremsat den 30. januar 2008 af Transportministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere