BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015"

Transkript

1 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen for 2012, herunder synliggørelse af den politiske budgetaftale for årene Endvidere er budgettet tiltænkt som et naturligt redskab til brug for den løbende budgetopfølgning i Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2012 beskrevet. Endvidere er der optrykt udvalgte nøgletal, som viser en sammenligning af udgiftsniveauet i Nordfyns Kommune med øvrige kommuner. Der er i den forbindelse taget udgangspunkt i tilgængelige data fra Danmarks Statistik for regnskabsårene 2008 til 2010 samt de oprindeligt vedtagne budgetter for I forbindelse med visning af de udvalgte nøgletal, er der foretaget en markering af hvordan Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger i forhold til gennemsnittet for alle kommuner: på Fyn i hele Region Syddanmark på Landsplan Endvidere er der for hvert af de oplyste nøgletalssammenligninger foretaget en oplysning om Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger: under gennemsnittet dvs. Nordfyns Kommune har et lavt udgiftsniveau på samme niveau som gennemsnittet over gennemsnittet dvs. Nordfyns Kommune har et højt udgiftsniveau Der er ikke foretaget en kommentering af nøgletalssammenligningen, idet nøgletallene er tænkt som en overordnet information om Nordfyns Kommunes udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunerne. Ajourført: 23. december 2011 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sagsnummer: Dokumentnr.:

3 Hovedoversigt Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Generelt... 5 Budgetaftalen budget Finansiering Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsinvesteringer Oversigt over områder med decentraliseringsaftale Takster Personaleoversigt Økonomiske oversigter

4 Hovedoversigt Hovedoversigten Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for. 3

5 Hovedoversigt Hovedoversigt for årene DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skatter Generelle tilskud Heraf tilskud vedr. kvalitetsfonden Indtægter i alt Drift Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIE- REDE OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIE- REDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Kirkeskat Optagne lån Afdrag på lån - incl. Vandcenter Syd Deponering af kvalitetsfondsmidler Ændring af likvide aktiver (forbrug) Ændring vedr. det skattefinansierede område Ændring vedr. det brugerfinansierede område

6 Generelt Generelle budgetoplysninger Indledning Den 13. oktober 2011 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2012 samt overslagsårene 2013, 2014 og Grundlaget for vedtagelsen af budgettet er dels politiske prioteringer samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: Korrigeret for nye love Korrigeret for politiske beslutninger Korrigeret for demografien i 2012 Ud fra nuværende borgeres visiterede foranstaltninger Med udgangspunkt i et uændret serviceniveau. Aftalen mellem KL og regeringen for 2012 Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er præget af, at dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. De offentlige finanser skal styrkes for at sikre overholdelse af regeringens mål om balance mellem udgifter og indtægter i Rammerne for de kommunale serviceudgifter frem til 2013 blev fastlagt med Genopretningsaftalen. Kommunernes udgifter til borgernære velfærdsområder fastholdes således uændret frem til Dermed kan kommunerne videreføre udgiftsniveauet i kommunernes budgetter for Regeringen har i To streger under facit tilkendegivet, at der fremsættes lovforslag, som viderefører den delvist individuelle regnskabssanktion fra Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2012 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2012 for kommunernes under ét. I aftalen er der afsat 550 mio. kr. til kommuner med særlige økonomiske udfordringer og Nordfyns Kommune har den 2. august 2011 søgt om at få andel i midlerne. Derudover er der afsat en lånepulje på 600 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Nordfyns Kommune har forlods søgt om låneoptagelse til skolestruktur på 15 mio. kr. og til it på 5 mio. kr., Den ordinære lånepulje er ansøgt om beløb til udvidelse af Langebyhus samt digitale udlån på bibliotekerne. Temaerne i aftalen er herudover: Bedre ressourceudnyttelse og udvikling af den kommunale service Afbureaukratisering og frikommuner Indkøb Ny digitaliseringsstrategi Konkurrenceudsættelse Velfærdsteknologi Mindre administration i kommunerne De kommunale serviceområder 5

7 Generelt Servicerammen for 2012 Nordfyns Kommunes ramme for serviceudgifterne tager udgangspunkt i økonomiaftalen for 2011 og beregnes i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse inklusiv den aktivitetsbestemte sundhed. Den samlede serviceramme for 2012 udgør 1.303,0 mio. kr. Budgettet indeholder serviceudgifter for 1.297,6 mio. kr. For at Nordfyns Kommune har lidt råderum, såfremt der opstår uforudsete udgifters blev det ved budgetaftalen for 2011 besluttet at indarbejde en budgetreserve. Denne budgetreserve på serviceområderne er videreført i det administrative budgetoplæg med 5,5 mio. kr. Befolkningstal I nedenstående oversigt er den forventede udvikling i befolkningstallet for Nordfyns Kommune vist. Befolkningstallet er vist for en sammenhængende periode fra samt forventningerne til 2020, 2030 og Alder I alt Ændring Kilde: Danmarks Statistik - Befolkningsfremskrivning frem til 2040 I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger, er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og der er ikke medtaget eventuelt skøn for nettotilflytning. Pris- og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012 (senest reguleret i juni 2011), hvor den generelle pris- og lønfremskrivning er 2,20 %. Den generelle lønfremskrivning fra 2011 til 2012 er på 2,21 %. Lønfremskrivningen er anvendt på samtlige nedenstående overenskomstområder: Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2010 til 2011 Lønfremskrivning fra 2011 til 2012 Social og sundhedspersonale 0,34 % 2,21 % Lærere og ledere i folkeskolen 0,34 % 2,21 % Kontor og edb-personale 0,34 % 2,21 % Pædagogmedhjælpere 0,34 % 2,21 % Pædagogisk personale, døgninstitutioner mv. 0,34 % 2,21 % Dagplejere 0,34 % 2,21 % Specialarbejdere, gartnere mv. 0,34 % 2,21 % Akademikere 0,34 % 2,21 % Socialrådgivere og socialformidlere 0,34 % 2,21 % 6

8 Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2010 til 2011 Generelt Lønfremskrivning fra 2011 til 2012 Rengøringsassistenter 0,34 % 2,21 % Ledere 0,34 % 2,21 % Øvrige personalegrupper 0,34 % 2,21 % Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der ikke foretages prisfremskrivning af budgetterne til vare- og tjenesteydelser, der defineres som: art Fødevarer art Øvrige varekøb art Entreprenør- og håndværkerydelser Den samlede besparelse hertil udgør kr. Rationale ved anvendelse af indkøbsaftaler Nordfyns Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet FællesIndkøb Fyn (FIF) bestående af kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn. I foråret 2010 har FIF analyseret indkøbspotentialerne i forhold til nuværende aftaler og muligheder, og der er i den forbindelse udarbejdet en rapport fra Capacent, med henblik på at få et beslutningsgrundlag for en optimering af indkøbsområdet, således der kan realiseres et større besparelsespotentiale end det vi kender i dag. Resultatet af rapporten fra Capacent samt yderligere fokusering på indkøbspotentialet i Nordfyns Kommune, er grundlaget for indarbejdelse af besparelserne i budget 2012 og overslagsårene. Forudsætningen for at opnå indkøbsrationaler er, at der fremover arbejdes mere med standardiseringer og fastlæggelse af serviceniveauer samtidig med, at der vil være et smallere sortiment og færre leverandører. Endvidere er det tanken, at en ny indkøbsprocedure kan have effekt på optimering af arbejdsgange og derved behov for færre personaleressourcer. Ovenstående forhold betyder, at der i budgettet for 2012 samt overslagsårene , er indarbejdet følgende besparelser: Besparelser () Samlet indkøbsrationale Administration Anlæg Ejendomme Hjælpemidler Materialer og aktivitetsudgifter Miljø & Teknik IT, inventar og materiale Tandplejen Kilde: FIF s foreløbig udbudsplan med estimeret besparelse samt Økonomi og Løns beregninger Ovenstående besparelser skal realiseres ved en bedre udnyttelse af de aftaler der allerede er gældende i dag, samt resultatet af de besparelser, der opnås ved de vare- og tjenesteydelser, som allerede er, eller planlagt sendt i udbud i 2011 og

9 Generelt Med udgangspunkt i budgettet for 2011/2012, er der foretaget en forholdsmæssig beregning af den andel, det enkelte budgetområde skal reduceres med. På tværs af alle områder, er følgende reduktioner indlagt i budgettet: Materialer og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiale Ejendomme Endvidere er der konkrete indkøbspotentialer, der kan henføres til specifikke områder. Disse besparelser kan henføres til følgende områder: Administration Anlæg Hjælpemidler Miljø & Teknik Tandplejen Der er i nedenstående givet en kort opsummering af de områder, hvor besparelserne kan udmøntes. Administration Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: jobannoncer annoncering generelt udbud af revisionsydelse tolkeservice management konsulenter Anlæg Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: køb (og evt. leje) af værktøj og maskiner Ejendomme Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: vask og leje af måtter industrirenovation byggemarked håndværkerydelser Hjælpemidler Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: genbrugshjælpemidler ortopædisk fortøj andre kropsbårne hjælpemidler Materialer og aktivitetsudgifter Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: rengøringsartikler fødevarer kontorartikler tele- og datakommunikation belysning og el-artikler skoleartikler og idrætsudstyr formning og beskæftigelse 8

10 Generelt legeredskaber, babyudstyr mv. Miljø & Teknik Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: honorarer til rådgivende ingeniører IT, inventar og materiale Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: kontor- og skolemøbler PC er stationære og bærbare Mobiltelefoner og PDA er IT-tilbehør Tandplejen Besparelsen skal bl.a. udmøntes inden for følgende områder: medicinske gasser dental Øvrige forhold I de seneste år er der sket en kraftig stramning af lovgivningen indenfor udbudsområdet således, at hovedparten af de kommunale indkøb skal konkurrenceudsættes, ligesom grænseværdierne for EU-udbud løbende nedsættes. Tærskelværdien er i øjeblikket for; anskaffelse ved engangskøb værdien i kontraktperioden, som hovedregel er over en 4-årig periode Endvidere er der pr. 1. juli 2010 trådt et nyt kontroldirektiv i kraft hvilket betyder, at der indføres økonomiske sanktioner/bøder, hvis kommunen ikke overholder sin udbudspligt. Bøderne er på minimum kr. og op til 10 mio. kr. Der vil fremover være særlig opmærksomhed på ovenstående forhold, således Nordfyns Kommune får sendt områder i udbud, der er omfattet heraf. Hvert år udarbejder FIF en udbudsplan, der danner udgangspunkt for det budgetterede indkøbspotentiale. Udbudsplanen for 2012 er under udarbejdelse, og vil blive indarbejdet når planen foreligger. Regeringen har indgået aftale om konkurrencepakken. I aftalen indgår, at der frem mod 2015 skal ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5%, og at de kommuner, der i dag konkurrenceudsætter mindst skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner. Med henblik på en styrkelse af området, forventes der i efteråret 2011 at blive ansat en udbudskonsulent, der blandt andet også får til opgave at revurdere de fordelingsprincipper, der er lagt til grund for udmøntningen af indkøbsrationalet i Bevillingsregler I henhold til Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyringen er bevillingsniveauet fastlagt til at være udvalgsniveau. 9

11 1/1 15/1 1/2 28/2 15/3 1/4 30/4 15/5 1/6 30/6 15/7 1/8 31/8 15/9 1/10 31/10 15/11 1/12 31/12 Budget 2012 Likviditet Generelt Kommunens samlede likvide aktiver forventes at udgøre ca. 80 mio. kr. pr. 1. januar Heraf er de 67 mio. kr. investeret i obligationer og investeringsforeninger via kapitalplejeordninger. Jf. budgettet for 2012 forventes der et forbrug af de likvide aktiver på 0,8 mio. kr. Der kan derfor forventes en nogenlunde uændret likviditet ultimo 2012, altså ca. 80 mio. kr. I de likvide aktiver indgår en lang række beløb, som reelt ikke tilhører kommunen. Det drejer sig bl.a. om: Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (beboernes midler) Mellemværende med renovationen (brugernes midler) A-skatter til afregning i starten af efterfølgende måned (statens midler) Statsrefusioner for efterfølgende måned (statens midler) Overførte driftsbevillinger (institutionernes midler) Overførte anlægsmidler (reserverede midler) Nordfyns Kommunes udgifter og indtægter fordeler sig ikke ligeligt over året, og der vil i årets løb være store udsving i de likvide aktiver, hvilket illustreres i nedenstående graf Forventet likviditet Forventet Den gennemsnitlige likvide beholdning set over hele året forventes at udgøre ca. 130 mio. kr. 10

12 Artsoversigt Generelt Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygget efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. I nedenstående oversigt er de budgetterede udgifter og indtægter på Nordfyns Kommune artsopdeling vist. BUDGET 2012 Udgifter Indtægter Nordfyns Kommune Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengerefusion -659 Løntilskud/refusioner Uddannelse af personale Andre Personaleudgifter Sundhedsordninger Tjenestemandspensioner Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ejendomme Tilskud og overførsler Betalinger til/fra off. myndigheder Indtægter Statsrefusion Særlige artsgrupper Hovedkonto Hovedkonto 8/

13 Generelt Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer lovændringer demografiske ændringer i forhold til antal og priser Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Personale Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde. Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1 % af lønsummen indenfor alle fagområder. Materiale og aktiviteter Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde er hovedsageligt beregnet på baggrund af et historisk niveau. Ejendomme Bygnings- og løsøreforsikring er beregnet i henhold til indgået aftale med kommunens forsikringsselskab. Budget til el, vand, varme og kloak er beregnet på baggrund af gennemsnittet af 3 års forbrug i enheder ( ). Gennemsnittet for varme, el og vand er korrigeret for eventuelle gennemførte energibesparende foranstaltninger, ligesom der er foretaget graddagkorrektion for varmeforbruget. Taksterne er fremskrevet til 2012-priser. Budget til indvendig vedligeholdelse er ikke harmoniseret Budget til udenomsarealer er ikke harmoniseret Rengøring Rengøringsbudgetterne er afhængigt af, hvorvidt opgaven varetages af privat rengøringsselskab eller eget rengøringspersonale. Ved eget rengøringspersonale er der taget udgangspunkt i rengøringsanalysens timer, tillagt 5 % af bruttolønsudgifterne til direkte rengøringsartikler og 4 % til vinduespudsning, papirvarer mm. Ved privat rengøringsselskab er budgettet identisk med det faktiske bud samt det faktiske bud til vinduespudsning, desuden 4 % af kontraktsummen til papirvarer mm. Arbejdsskadeforsikring Nordfyns Kommune har siden 1. januar 2010 været selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er afsat et budget til administration af forsikringsområdet, herunder tegning af en særlig katastrofeforsikring. Derudover er der afsat en pulje til eventuelle arbejdsskader. 12

14 Budgetaftale budget i Nordfyns Kommune Budgetaftalen Den 5. oktober 2011 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Kommunalbestyrelsens partier: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Den Sociale Gruppe, Det Konservative Folkeparti, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2012 og for overslagsårene Partierne er enige om at fortsætte den kurs der blev grundlagt i budget 2011, og dermed påtage sig ansvaret for, at ressourcerne i Nordfyns Kommune bliver håndteret på en både fremadrettet og ansvarlig måde. Der er i den forbindelse lagt stor vægt på så vidt muligt, at fastholde det nuværende serviceniveau, men samtidig holde fokus på, at det valgte niveau også skal kunne finansieres i overslagsårene. Nordfyns Kommune vil fortsat have behov for at effektivisere, rationalisere og nytænke i de kommende år, men partierne er enige om, at disse værktøjer skal suppleres af en mere innovativ dagsorden, der ikke kun handler om størrelsen af bevillinger og ressourcer, men om hvordan Nordfyns Kommune kan tilrettelægge de kommunale tilbud på en ny og anderledes måde til gavn for borgere og brugere. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune, som kan sætte rammerne for denne dagsorden. Den økonomiske politik skal fastlægge de langsigtede pejlemærker for den strukturelle balance, herunder konkrete måltal for den ordinære drift, det skattefinansierede resultat, udvikling i den skattefinansierede gæld og ikke mindst for kommunens kassebeholdning. Målet om et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau er sikret gennem en budgetaftale, hvor der er stillet skarpt på: Effektivisering Digitalisering Balance i økonomien Omprioritering fra drift til anlæg Fortsat fokus på at skabe optimale rammer for vore borgere. Det økonomiske udgangspunkt for budget 2012 stadig økonomisk krise i samfundet omkring os Budgettet indeholder igen i år 16 tilskud tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune med 12 mio. kr. Tilskud der i nogen udstrækning kompenserer for den udligningsreform, der er udskudt til virkning fra Det er partiernes forventning, at en ændret udligningsreform i nogen omfang vil bedre vilkårene for kommunens fremadrettede drift. Den globale økonomiske krise presser fortsat vores skatteindtægter samtidig med at udgiftspresset vokser. Som følge heraf har regeringen aftalt nulvækst i det offentlige og dermed også i de kommunale udgifter. I kommunens første leveår oplevede vi en positiv befolkningstilvækst. Ved beregning af dette års statsgaranti kan der konstateres et markant fald i indbyggertallet med 229 borgere, svarende til en mindreindtægt i Budget 2012 med ca. 11 mio. kr. Budgetaftalen rummer en samlet besparelse på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede administrative budgetoplæg. 13

15 Effektivisering, rationalisering og nytækning er i fokus Budgetaftalen Effektiviseringer og digitalisering er et centralt omdrejningspunkt for forligspartierne, for at kunne tilvejebringe midler til opretholdelse af det kommunale serviceniveau. Af følgende fremgår de særlige indsatsområder, som er udover budgettet. Borgerservice I budgetåret vil der være særlig fokus på den fremtidige Borgerservicestruktur. Dette som følge af, at medarbejdere overgår til Udbetaling Danmark og at Borgerserviceafdelingen på Søndersø Rådhus er nedbrændt. Hertil ønskes en analyse af bibliotekernes mulighed for at rumme dele af den fremtidige borgerservice. Kollektiv trafik Der skal fortsat arbejdes med at sikre en mere sammenhængende kollektiv trafik, der i størst mulig udstrækning binder kommunen sammen og sikrer bedst mulig adgang til uddannelsesinstitutioner i og udenfor kommunen. Fokus på ledelse og organisation Et af fokuspunkterne er at skabe en smidig og effektiv ledelse. Det er vigtigt for partierne at ledelse og lederskab er et vigtigt parameter i driften af kommunen. Der er for nyligt udarbejdet et ledelsesgrundlag for Nordfyns kommune, som der er forventning til bliver implementeret i praksis til gavn for hele organisationen. Øget fokus på digitalisering I disse år sker der en stor udvikling i digitaliseringen. Det er derfor vigtigt at Nordfyns kommune følger udviklingen, for at kunne tilbyde vores borgere løsninger som er nutidige, og hvor der samtidig kan være et økonomisk rationale. Til at understøtte denne udvikling er der udarbejdet en digitaliseringsstrategi som forventes godkendt politisk i Udbygge processen med at flytte ressourcer til almenområdet på skolerne Der blev sidste år indarbejdet en pulje til øget inklusion med det formål at skabe en bedre inklusion således, at børnene kan blive på den folkeskole, hvor de hører til. Puljen er øget yderligere i budget Der skal fremover være fokus på anvendelse af denne pulje, så man kan opnå den ønskede effekt af puljen. Styrkelse af fritidsområdet Fritidsområdet og det frivillige arbejde er en del af den Nordfynske kultur og vi ønsker med denne aftale at skabe bedre og mere stabile forhold for foreninger, haller og klubber i Nordfyns Kommune. Der vil derfor blive tilført yderligere midler i form af lokaletilskud og en ekstra pulje til uprioriterede anlæg indenfor dette område. Erhverv og Udvikling For at sikre en fortsat vækst i kommunens fokusområder indenfor erhverv og turisme, er der afsat en pulje til understøttelse af tiltag og projekter til fremme af det brede samarbejde både lokalt og regionalt. Dagplejen Der er fortsat politisk fokus på dagplejeområdet. Derfor er skabt mulighed for at beholde det nuværende tilsyn i 2012 og det sikres at området får mulighed for i løbet af 2012, at skabe et regnskab i balance. Der er indregnet et forventet rationale fra 2013 pga. det faldende børnetal. 14

16 Børn og unge Budgetaftalen Der ønskes mere fokus på de udsatte børn og unge. Til dette formål er der bl.a. sikret øgede og nødvendige ressourcer til Floravængets ungdomsboliger og Langebyhus. Ældreområdet Der igangsættes en forsøgsordning med rehabilitering og forebyggelse på ældreområdet, som på sigt skal gøre de ældre mere selvhjulpne. Der sættes ligeledes fokus på digitalisering indenfor hele området med mobilløsninger, borgerportal og digital arkivering. Gadelys Der igangsættes i 2012 både et projekt omkring renovering af gadebelysning og en ny driftsaftale i forbindelse med udfasning af de nuværende lyskilder Der indarbejdes energibesparende elementer i projektet som på sigt skal bidrage yderligere til kommunens mål om nedbringelse af CO2-udslippet. Renoveringen er indarbejdet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden Der er derudover indarbejdet en ændret slukketid, således at gadelyset fremover vil være slukket imellem kl kl Miljøvagt Miljøvagten bliver i 2012 genindført i budgettet, da forligsparterne ønsker en hurtig og effektiv indsats i forbindelse med forureninger og andre miljøuheld, samt en uvildig vurdering af de nødvendige tiltag. Vandløb Set i lyset af de kommende klimaændringer og dette års megen nedbør, ønskes en gennemgående revision af de nuværende vandløbsregulativer så de lever op til nutidens standarder og krav. Skole-it Investeringerne i skole-it fastholdes, da det er et vigtigt element i børnenes undervisning. Der er afsat midler til et nyt fælles managementsystem for samtlige skoler i Nordfyns Kommune, som kan sikre en hurtig og effektiv service på skolerne. Systemet implementeres 2012/2013. Øvrige forhold Den aktuelle skolestrukturhøring og efterfølgende beslutninger indgår ikke i denne aftale for budget

17 Budgetaftalen Økonomisk oversigt over konsekvens af budgetaftalen HENVISNIG BUDGETAFTALEN () SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SKFU3-B SKF12 -NY FRITIDSOMRÅDET Forhøjelse af budget til Lokaletilskud SUNDHEDSOMRÅDET Reduktion sundhedsfremme ERHVERS- OG UDVIKLINGSUDVALGET EU-NY1 Pulje til turisme FAMILIEUDVALGET FU-NY1 FU-NY2 FU-NY3 FU-NY4 FU10-NY FU11 -NY FU32-B DAGTILBUDSOMRÅDET Reduktion Dagplejen UNDERVISNINGSOMRÅDET Drift Management system Øget inklusionspulje Generel rammebesparelse indenfor specialtilbudsområdet som udmøntes ved eksterne /interne tilbud. Besparelsen skal ses i sammenhæng med øget inklusion og maksimal brug af inklusionspuljen som øges med (5/12) Harmonisering ledelsestid landsbyordninger Generelt lavere uddannelsesniveau 80/20 dagtilbudsklubber BØRN OG UNGE Opnomering Langebyhus FU34-B Floravængets Ungdomsboliger, vikar, kørsel m.m SOCIALUDVALGET SU4-B SU2-NY SU3 SU-NY1 SU-NY2 SU-NY3 SU11 HANDICAP & VOKSEN Rehabilitering og forebyggelse - forsøgsordning Værestedet Centerledelse på området for udviklingshæmmede Andre sundhedsudgifter nedsættes Takstreduktion på eksterne rammeaftaletilbud - pulje TVÆRGÅENDE Rammereduktion hele socialområdet TRÆNING & AKTIVITET Øget brugerbetaling på kørsel til aktiviteter

18 Budgetaftalen HENVISNIG BUDGETAFTALEN () TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TMU-NY1 TMU-NY2 TMU11-B VEJ OG PARK Vejvedligeholdelse års udskydelse af anlægsbudget for materiel NATUR- OG MILJØ Miljøvagt TEKNIK OG MILJØ TMU-NY3 Gadelys - ændret slukning til kl TMU-NY4 Generel reduktion UTM løn ØKONOMIUDVALGET ØU-NY1 ØU-NY2 ØU1-B ØU1-B ØU5-B PULJER Trepartsmidler til uddannelse Forsikring arbejdsskade nedsættes BORGERSERVICE OG YDELSESKON- TORET Kontrolmedarbejder til arbejdet med socialt bedrageri Provenue socialt bedrageri / udg. Kto Ny telefoncentral FÆLLES ØU-NY3 Ingen prisfremskrivning på "vare og tjensteydelser" ØU-NY4 Pulje til arrangementer kto ANLÆG ANL-NY1 ANL-NY2 SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet (overførte midler fra 2011 anvendes i 2012) investeringsplanen udvides med ½ 2012 og Uprioriteret anlægspulje (excl. kvalitetsfondsmidler) SOCIALUDVALGET ANL-NY3 Nedlæggelse af centralkøkkenet (overførte midler fra 2011 anvendes i 2012) SU9-B Digitalisering udmøntes via digitaliseringsgruppen Mobil løsning Arkivering Statens Arkiver Borgerportal Udskiftning af hardvare FU-NY2 ANL-NY4 FAMILIEUDVALGET Skole IT Managementssytem Langebyhus udskydes til 2013 og

19 Budgetaftalen HENVISNIG ANL-NY5 TMU7-B ANL-NY6 ANL-NY6 TMU15-B ANL-NY7 ANL-NY8 ANL-NY9 ANL-NY10 ØU5-B BUDGETAFTALEN () TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Renovering af gadebelysning Rådgivningsydelse i f.m. udbud af renoveringsprojekt af gadelys og ny driftsaftale Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Rigkjærsprojekt Reduktion af trafiksikkerhedspuljen Nedrivningspuljen udskydes til ØKONOMIUDVALGET Udkontering af administrative udgifter (bygge- og anlægsstyring) Grundsalgsindtægter Ny telefoncentral NETTOEFFEKT AF BUDGETAFTALEN Positive tal er merudgifter og negative tal er besparelser/indtægter 18

20 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån Nedenstående diagram viser hvordan de samlede indtægter i form af generelle tilskud, udligning og skatter på i alt 1.739,6 mio. kr. fordeler sig. Kommunal indkomstskat 58% Indtægter Selskabs- og dødsboskat 1% Ejendomsskatter 6% Udligning og generelle tilskud 35% Kilde: KMD-Opus Økonomi Generelle tilskud, udligning og skatter I budgettet for 2012 er der valgt den udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet. I nedenstående oversigt er grundlaget for beregning af de kommunale indkomstskatter samt statstilskud og udligning vist (statsgaranti) (statsgaranti) Antal indbyggere Budget 2011 (statsgaranti) Budget 2012 (statsgaranti) Udskrivningsgrundlag for indkomstskat Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat Statstilskud og kommunal udligning I alt OBS! Budget 2011 er i 2011-priser. 19

21 Finansiering På baggrund af den samlede udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, bliver den samlede finansiering i form af tilskud og skatter som følgende: BUDGET 2012 Tilskud og skatter i alt Udligning og tilskud i alt Heraf tilskud vedr. kvalitetsfonden Statstilskud og kommunal udligning Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskatter Udligning vedr. udlændinge Udviklingsbidrag til regioner Særlige tilskud til ældreområdet Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Beskæftigelsestilskud a conto Forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud Tilskud fra kvalitetsfonden Skatter i alt Kommunal indkomstskat forskudsbeløb Medfinansiering af skrå skatteloft Selskabsskat Dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift af off. ejendomme -871 Følgende indtægter og udgifter er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmelding af statsgarantien: Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskatter Udligning vedrørende udlændinge Udviklingsbidrag til regioner Særlige tilskud til ældreområdet Beskæftigelsestilskud a conto Selskabsskat Dødsboskat Disse beløb kan kommunen ikke selv påvirke, når der vælges statsgaranti. Efterregulering vedr. tidligere år I 2009 valgte Nordfyns Kommune det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal. I 2012 sker der derfor ingen efterregulering for tidligere år, hverken for skatter eller tilskud. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Nordfyns Kommune har søgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i Ministeriet har tildelt kommunen 12 mio. kr. i tilskud, som udbetales sammen med de generelle tilskud. 20

22 Finansiering Beskæftigelsestilskud Til finansiering af kommunens udgifter til de forsikrede ledige modtages et a conto tilskud på 99,8 mio. kr. fra staten. Beløbet er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det forventes, at kommunens udgifter til de forsikrede ledige bliver mindre end a conto tilskuddet, hvorfor det forventes, at der skal tilbagebetales 2,0 mio. kr. af det modtagne tilskud. Kommunal indkomstskat forskudsbeløb I budgettet for 2012 er der vedtaget uændret skatteprocent på 26,1. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 udgør 3.857,1 mio. kr. Med en skatteprocent på 26,1 udgør forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat 1.006,7 mio. kr. Medfinansiering af skrå skatteloft Som følge af, at kommunen har forhøjet den kommunale skatteprocent i 2010 og 2011, skal kommunen betale en andel af det skrå skatteloft til staten. Det skrå skatteloft er en nedsættelse af topskatten. Beløbet er et skøn beregnet af KL. Selskabsskat Kommunernes andel af selskabsskatter afregnes 3 år efter indkomståret. I 2012 afregnes således for indkomståret Nordfyns Kommunes andel af de endelige skatter for 2009 udgør 10,6 mio. kr. jf. opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dødsboskat Andel af dødsboskat afregnes også 3 år efter indkomståret. Nordfyns Kommunes andel af dødsboskat for 2009 udgør 2,5 mio. kr., som udbetales i 2012, jf. opgørelse fra SKAT. Grundskyld og dækningsafgift I budgettet for 2012 er der vedtaget uændret grundskyldspromille på 31,98 og uændret promille for dækningsafgift på 15,00. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre i alt 4.113,4 mio. kr. Heraf udgør værdien af landbrugsjord 1.537,9 mio. kr. I aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at grundskyldspromillen for landbrugsjord nedsættes fra 12,3 til 7,2. Kommunerne kompenseres fuldt ud for de manglende indtægter som følge af nedsættelsen. Særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden I 2012 modtager kommunen 10,6 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden. Staten har i årene afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter for børn og unge Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt fra 2010 og fremover. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. 21

23 Finansiering Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Afholder den enkelte kommune ikke anlægsudgifter, svarende til det dobbelte af de modtagne kvalitetsfondsmidler på kvalitetsfondens områder, skal kommunen deponere de ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. I 2012 er der budgetteret med anlægsudgifter på kvalitetsfondens områder på 10,8 mio. kr. Som følge heraf forventes det, at der skal deponeres 5,4 mio. kr. af det samlede tilskud. Det reelle tilskud fra kvalitetsfonden vil således være som følgende: BUDGET 2012 Reelt tilskud vedrørende kvalitetsfonden Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg Forventet deponering af tilskud for Renter Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2010 og 2011, og der er i 2012 afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Renter Renteindtægter af likvide aktiver Tilgodehavende i betalingskontrol -500 Mellemværende med renovationsområdet 75 Renter af gældsbrev Vandcenter Syd A/S 352 Renteudgifter af lån Renteindtægter af likvide aktiver Renteindtægterne er budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitlig likvid beholdning på 90 mio. kr. med en renteprocent på 3. Kommunens aftale om kapitalpleje af værdipapirer er i 2011 udvidet fra 50 til 90 mio. kr. Der er på den baggrund indarbejdet en øget renteindtægt. Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol Der tilskrives renter, når borgerne ikke betaler de kommunale krav til tiden. Beløbet er skønnet ud fra forbruget i 2010 og Renter af mellemværende med renovationsområdet I 2012 budgetteres efter et forventet mellemværende på 2,5 mio. kr. for renovationsområdet pr. 1. januar Mellemværendet er en gæld for kommunen, og medfører derfor en renteudgift. Renteprocenten forventes at udgøre 3. Renter af gældsbrev til Vandcenter Syd A/S Pr. 1. januar 2010 er spildevandsområdet omdannet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. I forbindelse med selskabsdannelsen er spildevandsområdets værdier og mellemværende med kommunen beregnet. 22

24 Finansiering I 2012 budgetteres efter et forventet mellemværende på 11 mio. kr. for spildevandsområdet pr. 1. januar Mellemværendet er en gæld for kommunen, og medfører derfor en renteudgift. Renteprocenten forventes at udgøre 3. Nordfyns Spildevand A/S er pr. 1. januar 2011 fusioneret med Vandcenter Syd A/S. Denne fusion medfører ingen ændringer i gældsbrevet. Renter af lån Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. Derudover er budgetlagt med forventet renteudgift af budgetteret låneoptagelse i For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i april Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver deponering af kvalitetsfondsmidler afdrag på gæld vedrørende Nordfyns Spildevand A/S overførselsudgifter med 100 % statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Den samlede ændring i tilgodehavende og gæld er som følgende: BUDGET 2012 Ændring i tilgodehavender og gæld Ændring af likvide aktiver - forbrug -807 Forventet deponering af kvalitetsfondsmidler Afdrag på gæld vedrørende Vandcenter Syd A/S Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Statsrefusion af overførselsudgifter Kirkeskatter 0 Ordinære afdrag på lån Optagelse af lån Afdrag på gæld vedrørende Vandcenter Syd A/S Pr. 1. januar 2010 er spildevandsområdet omdannet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. Der er budgetteret ud fra gældsbrev, hvor kommunen ved selskabets start havde en gæld på ca. 13 mio. kr., som skal afdrages over 10 år. I 2012 skal der ifølge aftalen afdrages 1,2 mio. kr. Nordfyns Spildevand A/S er pr. 1. januar 2011 fusioneret med Vandcenter Syd A/S. Denne fusion medfører ingen ændringer i gældsbrevet. 23

25 Finansiering Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm. Kirkeskatter Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten udgør i ,3 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04. Skatteprovenuet udgør 36,5 mio. kr. Kirkeministeriet har udmeldt, at kommunen i 2012 modtager udligningstilskud på 4,6 mio. kr. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti samt lokale kirke- og provstikasser. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: og BUDGET 2012 Forskydning i kirkeskatter 0 Forskudsbeløb af kirkeskat Landkirkeskat Lokale kirkelige kasser Provstiudvalg 500 Udligningstilskud Afdrag på lån Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. I budgetoplægget er indarbejdet forventet afdrag på nyt lån, der er budgetteret optaget i På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: og BUDGET 2012 Afdrag på lån Kommunekreditforeninger Pengeinstitutter 250 Ældreboliglån Optagelse af lån Nordfyns Kommune har for 2012 modtaget lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 9,416 mio. kr. til anlægsudgifter på skoleområdet og 1,443 mio. kr. til udvidelse af Langebyhus. Lånedispensationen til skoleområdet er ikke indarbejdet i budgettet, da anlægsudgifterne på området ikke er indarbejdet pga. uafklaret skolestruktur. Der er indarbejdet følgende låneoptagelse i 2012: og BUDGET 2012 Låneoptagelse Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Forventede udgifter til energibesparende foranstaltninger

26 25 Budget 2012

27 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-53) 26

28 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen. 27

29 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2012 er på 257,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Jobtræning, seniorog servicejob samt særlige stillinger 1% Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge 22% Kontanthjælp 16% Integration 1% Revalidering 3% Dagpenge forsikrede ledige 30% Løntilskud flexjob 12% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Aktiveringsafdelingen 2% Beskæftigelse forsikr. ledige 7% Kilde: KMD-Opus Økonomi Generel beskrivelse På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 28

30 Jobcentret Økonomisk oversigt Arbejdsmarkedsudvalget () Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Jobcenter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 0 Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ldige Integration Revalidering Servicejob -500 Særlige stillinger 63 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Aktivering Aktiveringsafdelingen

31 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtning m.v. på arbejdsmarkedet. Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, som er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Seniorjob Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Seniorjob Seniorjob Refusion Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse efter den fyldte 55. år, hvis de er berettiget til efterløn som 60 årig. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år pr. 1. juli 2012, vil der forventelig være flere, som har ret til et seniorjob. Der er p.t. 3 personer, som er ansat i et seniorjob. I marts 2011 var der 28 personer over 55 år, som havde en anciennitet på understøttelse på mere end 2 år. Der var 57 over 55 år med en ancinitet på 1-2 år. Der er ingen opgørelse, der viser hvor mange af disse, som er efterlønsberettiget. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Produktionsskoler Statsbidrag Grundtilskud

32 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2011 som følgende: Betaling under 18 år: kr. pr. år Betaling over 18 år: kr. pr. år Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse 855 Undervisning 205 Refusion 50% -103 Samarbejde med UUO 261 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0 Udgifter 773 Statsrefusion -773 Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten. 31

33 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Løntilskud fleksjob På denne funktion konteres udgifter i forbindelse med: personer, der afventer et fleksjob(ledighedsydelse) løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob. Fleksjob Aktivitetsforudsætninger Der forventes vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar Evt. virkninger af disse er ikke indregnet i den forventede aktivitet. BUDGET 2012 Personer Fleksjob Skånejob Driftsudgifter, fleksjob 314 Løntilskud ½ løn Løntilskud 2/3 løn Tilskud ½ løn selvstændige Tilskud 2/3 løn selvstændige Refusion, skånejob -415 Refusion, driftsudgifter -157 Refusion løntilskud Løntilskud - skånejob I 2012 forventes der at være 28 personer i skånejob. Der har i de senere år været et mindre fald i antallet af personer i skånejob. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2010 Budget 2011 Budget Der har været en stagnation i antallet af fleksjob. Dette skyldes dels at; personer i fleksjob er blevet afskediget der er opbygget et større antal fleksjob, hvor der løbende er afgang til fleksydelse (efterløn for fleksjobbere) Lønmodtagere med 50 % refusion I 2010 har det faktiske udgift været på kr. svarende til 94 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2011 været på 83 fleksjob. Antallet udgør pr. 1. juni fleksjob, og der forventes 80 fleksjob i Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2010 i gennemsnit været 225 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2011 for de 5 første måneder af 2011 var 232 fleksjob. Pr. 1. juni 2011 var der 242 fleksjob, og der forventes 260 fleksjob i

34 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Selvstændige med 50 % refusion Der er aktuelt 5 fleksjob. Der forventes uændret antal i Selvstændige med 2/3 refusion Der er aktuelt 4 fleksjob. Der forventes uændret antal i Ledighedsydelse Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Ledighedsydelse Ledighedsydelse, aktivering, 50 % Ledighedsydelse, aktivering, 30 % Ledighedsydelse i visitationsperiode Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse sygdom Ledighedsydelse - ferie Ledighedsydelse - ikke refusion Særlige ydelser 248 Refusion ledighedsydelse, 50 % Refusion ledighedsydelse, 30 % Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: Budget 2011 Budget Når en fleksjobber afventer et fleksjob udbetales ledighedsydelse. Fra den 1. januar 2011 ydes 50 % refusion, hvis fleksjobberen er i virksomhedspraktik eller i gang med uddannelse og 30 %, hvis personer ikke er i aktivitet eller i anden aktivitet f.eks. vejledning og opkvalificering. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Generelt har fleksjobbere i 2009 og 2010 været ramt af den stigende arbejdsløshed. I løbet af 2011 er der sket en bedring af arbejdssituationen, således at ledigheden er faldet. Det forventes, at antallet af ledige vil falde yderligere i resten af Jobcentret vil i højere grad satse på virksomhedsrettet aktivitet for de ledige. Det er meget usikkert, hvad der vil ske fra 2012, da der forventes vidtrækkende ændringer af fleksjobordningen. 33

35 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Jobtræning Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Jobtræning Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud Refusion Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Kvoten omfatter såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Kvoten for 2011 var 125. Kvoten for 2012 forventes at blive på 108. I forbindelse med kommunernes medfinansiering af understøttelse bliver løntilskud til ledige et vigtigt redskab. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. I april 2011 har jobcentret kun udnyttet løntilskudskvoten svarende til 81 %. Dette svarer til, at der er oprettet 101 løntilskudsjob. I jobcentrets aktiveringsstrategi er der regnet med en 100 % udnyttelse af løntilskudskvoten. Ikke mindst udgifterne til pensionsordninger har medført en større kommunal udgift. Forsikrede ledige har ret til en pension, mens det ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere i samme omfang. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Beskæftigelsesordninger Udgifter til hjælpemidler 175 Mentor til aktiverede 309 Mentor, flere personer grp Opkvalificering 83 Godtgørelse, udsatte unge 25 Jobtræning, løntilskud 10 Projekt hurtig afklaring 488 Ungepakken 108 Refusion driftsudgifter

36 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra det skønnede forbrug for 2011 bliver der en beskeden stigning i udgifterne i budget Mentor til aktiverede Området dækker over udgifter til mentorordninger til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Fra 2011 er denne ordning opdelt i to funktioner. Denne ordning dækker udgifter til mentor til enkeltpersoner i matchgruppe 2. Hvis denne målgruppe skal tættere på arbejdsmarkedet, er det oftest nødvendigt at aflønne en mentor. Udgifter til mentor for flere personer Der er tale om en ny funktion. Denne funktion dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat budget til følgende: 10 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light 3 fastansatte mentorer, heraf 2 til ungeområdet Vejledning og opkvalificering af unge i alderen år Budgetbeløbet er en del af den bevilling, der er afsat til ungepakken. Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Budgetbeløbet er en del af den bevilling, der er afsat til ungepakken. Projekt hurtig afklaring Her er afsat midler til køb af projekt hos anden aktør med henblik på at få kontanthjælpsmodtagere hurtigere i job. Produktionsskoler Her konteres udgifter i forbindelse med forløb, hvor jobcentret køber forløb for unge, hvor forløbet varer udover 1 år. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet i Nordfyns Kommune har været under pres siden medio Der er gjort forskellige tiltag for at nedbringe udgifterne til sygedagpenge. Der har været et fald i de kortvarige sager d.v.s. sager med en varighed på under 26 uger, medens der har været en stigning i de langvarige sager d.v.s. sager efter 26. uge. Der har specielt været en stigning i antallet af sager med en varighed på mere end 52 uger. Sager med en varighed på mere end 52 uger medfører forøgede kommunale udgifter, da der ikke ydes statsrefusion til disse sager. Desuden er langvarige sygedagpengesager en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser. Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstra ordinær indsats i forhold til denne målgruppe. Pr. 1. juni 2010 er der i jobcentret opnormeret med yderligere en sygedagpengeopfølger. Med virkning fra den 1. april 2011 deltager Jobcentret i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Dette projekt forventes at strække sig frem til udgangen af september måned Projektet forventes at nedbringe antallet af langvarige sager. I forbindelse med TTA-projektet er der tilført en ekstra personaleressource. Denne stilling nedlægges i forbindelse med ophør af TTA-projektet. 35

37 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Det forventes desuden, at der via omstruktureringer oprettes en stilling som faglig koordinator for sygedagpengeområdet fra den 1. oktober Med virkning fra den 1. januar 2011 er refusionerne fra staten ændret, hvilket medfører stigende udgifter til sygedagpenge. Refusionen for sygedagpenge i intervallet uge er ændret således: (i parentes er anført de hidtidige refusioner) Aktiverede virksomhedspraktik, delvis raskmeldt og uddannelse 50 % (65 %) Aktiverede vejlednings- og opklaringsforløb mv. 30 % (65 %) Ikke aktiverede 30 % (35 %) Der er nu fastlagt nærmere regler for aktivering af de sygemeldte. Disse regler samt de ændrede refusioner betyder, at færre bliver aktiveret, især i vejlednings- og afklaringsforløb samt, at jobcentret satser mere på delvis raskmelding og virksomhedspraktik, da der er gode effekter ved disse redskaber. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Sygedagpenge Sygedagpenge uge, 50 % refusion Sygedagpenge uge, aktive Sygedagpenge uge, passive Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge syge børn, 50 % refusion Løntilskud Refusion 50 % Refusion 30 % Refusion, syge børn -206 Ved budgetlægningen for 2012, er der taget udgangspunkt i kendte oplysninger om antal sager. Der er budgetteret med et væsentligt fald i antallet af langvarige sager d.v.s. sager efter 52. uge. Der er forventet et fald på gennemsnitlig 24 sager set ud fra det aktuelle antal sager ultimo juni I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2012 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til juni 2011 vist. Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR 2011 jan. feb. mar. april maj juni gn uge, ej aktivede uge, ej aktiverede uge - heraf aktiverede (53) (63) (77) (67) (62) (59) (63) Efter 52. uge I alt Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet uge Det aktuelle antal sager udgør i uge , 51 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2011 frem til og med uge 23 udgør 56 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalin- 36

38 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget ger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager uger I aktivering(+ delvis raskmelding) med 50 % refusion Som tidligere anført er antallet af aktiverede faldet i forbindelse med regelændringer. På nuværende tidspunkt kan udbetalingssystemet ikke registrere aktivering med 30 % refusion d.v.s. vejledning og opkvalificeringsforløb. På grund af dette er antallet af forventede personer i aktivering faldet. Der er tale om et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt. Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i budget 2012 et større antal sygemeldte, som ikke er i aktivering eller i et aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering, og som p.t. ikke registreres særskilt. Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er sket en mærkbar stigning i antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. I uge 25 udgør antallet 99. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, der skal nedbringe antallet af disse langvarige sager. Det forventes, at disse tiltag vil nedbringe antallet af langvarige sager. Syge børn Der er i budget 2011 afsat ca kr. Ud fra forbruget pr. 31. maj 2011 og forventet forbrug i resten af 2011 forventes det, at forbruget vil blive lidt større i Løntilskud Der er mulighed for at yde løntilskud til sygemeldte i forbindelse med ansættelse af sygemeldte i en ny arbejdsfunktion, der typisk kræver en oplæring. Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp Kontanthjæp til ikke-forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp unge Kontanthjælp, ej refusion Betaling til/fra kommuner 102 Refusion 35 %

39 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2012 Personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Godtgørelse, rådighedsbeløb (50% refusion driftsudgifter) Aktiverede, 30% Aktiverede, 50% Løntilskud til personer i tilbud Forrevalidering, 30% 1 84 Forrevalidering, 50% Refusion 30 % Refusion 50 % Udviklingen i ledigheden Der er taget udgangspunkt i KL s budgetvejledning for 2012, udmelding fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og egne tal, herunder jobindsats.dk og vurderinger. Antal fuldtidsledige (hele landet) (forventet) 2012 (forventet) KL s vejledning antallet af fuldtidsledige, inkl. aktiverede: Alle kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (antal fuldtidspersoner) 2010 ( ) 2011 (forventet) Jobindsats.dk Der er således meget lidt forskel på antallet af modtagere i 2010 og Der tages derfor udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere i Hertil kommer: dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år skærpede krav i forhold til at modtage sygedagpenge samt opnåelse af ret til understøttelse I forbindelse med ændring af refusionsreglerne er der nu målgrupper, der ikke aktiveres, ligesom der er en maksimal længde på forløbene. Samlet bliver der tale om en mindre aktiveringsgrad. Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 45 % - svarende til, at 45 % af alle kontanthjælpsmodtagere løbende er i aktivering. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden : År Forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob (ej refusion) Ej forsørgere Aktiverede Regnskab Regnskab Budget Budget I alt 38

40 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Særlig støtte Der forventes en stigning på grund af flere modtagere. Forsørgere Gennemsnittet pr. 30. juni 2011 var 153 modtagere. Der forventes et lille fald i antallet af modtagere. Ikke forsørgere Pr. 30. juni 2011 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 89. Der forventes stort set et uændret antal modtagere i Kontanthjælp unge Pr. 30. juni 2011 udgør antallet af modtagere 58. Der forventes stort set et uændret antal modtager i Kontanthjælp til visiterede ledige uden refusion Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere, som er visiteret til et fleksjob, men har gået ledig i mere end 18 måneder. Der budgetteres med 2 modtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med ændringen af refusionerne og differentieret refusion(30/50 %) på aktive tilbud har der været en del omposteringer, som gør det svært at opgøre antallet af modtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug i Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har udgjort 99 modtagere pr. 31. maj Der forventes stort set et uændret antal af aktiverede. Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 156 modtagere pr. 31. maj Der forventes et svagt fald i antallet af modtagere i Løntilskud I budget 2011 blev der budgetteret med 8 helårspersoner i løntilskud. Der er pr. 1. juni 2011 ansat en virksomhedskonsulent, der skal forsøge at etablere flere virksomhedspraktikker og løntilskud til jobklare kontanthjælpsmodtagere. Der forventes således en stigning i antallet af løntilskud. Desuden forbeholdes 5 offentlige løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere. Dagpenge - forsikrede ledige I 2011 var kommunerne medfinansierende af dagpengene efter 11. uge. I 2012 er kommunerne medfinansierende af dagpengene efter 8. uge. 39

41 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget I 2012 er kommunerne medfinansierende med 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse m.v. og med 70 %, hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. I henhold til KL s budgetvejledning forventes det, at 17,5 % af de ledige er inden for karensperioden. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 udgør 99,6 mio. kr. Tilskuddet kan specificeres således: tilskud efter en vurdering af den enkelte kommunes beregnede udgift i regnskab 2010 tilskud efter den enkelte kommunes merudgiftsbehov ud fra den forventede højere ledighed i 2012 det såkaldte merudgiftsbehov 97,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. Der er budgetteret ud fra, at 40 % af de ledige efter 8. uge, svarende til 282 personer, er i aktivering. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Dagpenge - forsikrede ledige Dagpenge, aktive 50% kommunal betaling Dagpenge, aktive 70% kommunal betaling Dagpenge, passive 70% kommunal betaling Dagpenge, manglende rettidighed Befordringsgodtgørelse 821 Beskæftigelse - forsikrede ledige Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Beskæftigelse - forsikrede ledige Hjælpemidler 154 Personlig assistance Løntilskud, kommunale arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver- 0/55 år 406 Løntilskud, offentlige arbejdsgiver 814 Løntilskud ved uddannelse 509 Løntilskud, uddannelse-beskæftiget 458 Jobrotation 327 Refusion, 100% Refusion, løntilskud 50% Refusion, 50%

42 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Øvrige udgifter i forbindelse med forsikrede ledige Udgifter til øvrig beskæftigelsesindsats dækkes af kommunen med refusion fra staten. Staten yder følgende refusion til kommunerne: Hjælpemidler, befordring og handicappede i erhverv 50 % Løntilskud og isbryderordningen 50 % Dækning af udgifter med 100 % refusion Kommunerne overtager udgifterne til voksenlærlinge og jobrotationsordningen. Der ydes 100 % refusion fra staten, og kommunerne får således udgifterne hertil fuldt finansieret. Baggrund for ovennævnte beregninger Nordfyn har en af de højeste ledighedsprocenter i Region Syddanmark. I henhold til prognosen fra Region Syddanmark forventes antallet af ledige at udgøre 856 i gennemsnit for hele Fastlæggelse af antallet af fuldtidsledige for 2012 fastlægges til 856 personer. Dette antal anvendes i forhold til forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. Det forventes, at antallet af ledige i karensperioden, de første 8 uger af ledighedsperioden, vil udgøre 17,5 % jf. KL s budgetvejledning. Aktiveringsgrad Aktiveringsgrad personer med over 8 ugers ledighed: 40 % svarende til 282 helårspersoner. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne er fordelt således: Vejledning og afklaring privat løntilskud offentligt løntilskud virksomhedspraktik uddannelsesforøb, AMU o.lign. voksenelever I alt Herudover er der 10 personer i aktivering under 8 uger. 40 helårspersoner 25 helårspersoner 108 helårspersoner 80 helårspersoner 19 helårspersoner 10 helårspersoner 282 helårspersoner Personlig assistance Udgiften har i 2010 udgjort ca. 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31. maj 2011 har udgjort ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et forbrug på ca. 4 mio. kr. for hele Jobrotation med 100 % refusion Rotationsydelse udgør 165,45 kr. pr. time. Der budgetteres udfra 1 fuldtidsperson. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion, statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Udgiften har i 2010 udgjort ca kr. Det forventes, at udgiften vil være på cirka samme beløb i Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 23 fuldtidspersoner. Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år med 50 % refusion Løntilskuddet udgør 103,51 kr. pr. time. Der budgetteres med 2 helårspersoner. 41

43 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Der forventes øgede udgifter i forbindelse med, at Jobcentret med virkning fra 1. juli 2010 skal tilbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udenlandsk arbejdskraft. Tilbuddet omfatter max. 250 timers undervisning. Uddannelsesstedet opkræver en timebetaling, som p.t. ikke er kendt. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Introduktionsprogram 61 Udgifter, integrationslovens 23a Udgifter, integrationslovens 23b 108 Udgifter, integrationslovens 23c 154 Udgifter til mentor, 23d 154 Udgifter til undervisning af integrationsflygtninge Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende Udgifter til danskundervisning, øvr. kursister Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Resultattilskud, bestået danskprøve Grundtilskud 688 mdr Statsrefusion Statsrefusion - udgifter til dansk danskuddannelse -900 Værtsskab (budgetaftale 2011) 51 Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er p.t. 12 unge. Udgiften udgør kr. pr. måned. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsakademiet, som er budgetteret til ca. 1,2 mio. kr. i Størrelsen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som skal modtages i 2011 og forventelig i Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Udgiften har i 2010 udgjort kr. Der er budgetteret med kr. i Bedømt ud fra forbruget pr. 31. maj 2011 vil forbruget for hele 2011 udgøre ca. 1,1 mio. kr. og der forventes uændret udgiftsniveau i

44 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Udgiften har i 2010 udgjort kr. Bedømt ud fra forbruget pr. 31. maj 2011 for-ventes forbruget i 2011 at udgøre 1,0 mio. kr. Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister Forbrug har i 2010 udgjort kr. Det forventes at forbruget i 2011 vil udgøre kr. Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2011-kvoten (34 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2012-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. I 2011 forventes 563 måneder. Ud fra de nu modtagne flygtninge i 2011 forventes antallet af måneder at udgøre 488. Der forventes en tilgang vedrørende modtagen flygtninge i 2011 svarende til 120 måneder samt 60 måneder vedrørende Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse (som er lavere end almindelig kontanthjælp) indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne på denne funktion. I 2011 er kvoten 34 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. Pr. 1. august 2011 er der modtaget 8 flygtninge på 2011-kvoten. Kvoten for 2012 kendes p.t. ikke. Der forventes således en stigning i antallet af integrationsflygtninge, som skal modtage integrationsydelse. Pr. 31. maj 2011 har der gennemsnitlig været 32 modtagere. I 2012 forventes der 40 modtagere á kr. pr. måned, hvilket svarer til kr. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Statsrefusion Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 43

45 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget BUDGET 2012 Personer Revalidering Revalideringsydelse Hjælpemidler og befordring 566 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 889 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik Statsrefusion 50% Statsrefusion 65% Revalideringsydelse, 50 % refusion Pr. 31. maj 2011 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 57. I maj måned 2011 var der 55 modtagere. Der budgetteres med 55 modtagere i Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2010 været gennemsnitlig 21 modtagere. Antallet er steget i løbet af Pr. 31. maj 2011 har der gennemsnitlig været 31 modtagere. I maj måned 2011 var der 28 modtagere. I forbindelse med en forventet afvikling af et antal langvarige sygedagpengesager forventes en mindre stigning i Servicejob Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Servicejob Særlige stillinger Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Særlige stillinger 63 44

46 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats ugers selvvalgt Dagpenge, ordinær Dagpenge, øvrige Kontanthjælp, ordinær 215 Kontanthjælp, øvrige Revalidering, ordinær Revalidering, øvrige Sygedagpenge, ordinær 103 Sygedagpenge, øvrige Ledighedsydelse, øvrige 523 Refusion, driftsudgifter Der er tale om et nyt område, hvor alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet. Der er tale om driftsudgifterne til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til a-dagpengemodtagere. Opgørelse af driftsloftet for 2012 antallet af fuldtidspersoner: A-dagpenge 856 helårspersoner Kontant- og starthjælp 446 helårspersoner Sygedagpenge 555 helårspersoner Ledighedsydelse 80 helårspersoner Revalidering 80 helårspersoner Forrevalidering 7 helårspersoner 2, stk. 10 (uden ydelse) 5 helårspersoner I alt helårspersoner A-dagpenge, ordinære driftsudgifter: Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I budget 2011 udgør de samlede driftsudgifter til a-dagpengemodtagere 9,4 mio. kr. Der forventes uændrede udgifter i Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter: Der er tale om primært vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Udgiften har i 2010 udgjort 2,9 mio. kr. Udgiften i 2011 er nedbragt i forhold til 2010, og budgettet er i ,1 mio. kr. Der budgetteres uændret i Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter: Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. 45

47 Jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter: Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for Bo- og erhvervsafklaringsforløb. Sygedagpenge, driftsudgifter: Her afholdes udgifter til ordinær uddannelse til sygemeldte. Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter: Udgiften udgør udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Aktuelt er der indgået en aftale med en privat udbyder om et forløb på 15 pladser. Udgiften andrager p.t kr. Hertil kommer et vejlednings- og afklaringsforløb i kommunens eget Aktiveringscenter. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse: På denne funktion afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. 6 ugers selvvalgt uddannelse: I henhold til KL s budgetvejledning forventes udgifterne i Nordfyns Kommune at andrage kr. Forbruget pr. 31. maj 2011 har udgjort kr., når der medtages udgifter vedrørende afløb i

48 Aktiveringsafdelingen Arbejdsmarkedsudvalget Aktiveringsafdelingen Aktiveringscentret er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Aktiveringsafdelingen Personale Administration 181 Biler 100 Ejendomme

49 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Jobcentrets område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til Produktionsskoler og EGU Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 48

50 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til Fleksjob Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til Sygedagpenge Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan 49

51 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til Kontanthjælp Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. Udgifter til Aktivering Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik 50

52 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige. Udgifter til Forsikrede ledige Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. 51

53 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til Revalidering Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. Udgifter til Beskæftigelsesordninger Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan 52

54 53 Budget 2012

55 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRI- TIDSUDVALGET (side 54-75) 54

56 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og planlægning på fore-byggelses-, sundheds og fritidsområdet, herunder forebyggelse og sundhedsfremme kommunal tandpleje frivilligt socialt arbejde aktivitetsbestemt betaling til sundhedsvæsenet folkeoplysning biblioteker idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Udvalget fastsætter regler for: udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område, og for tilskud til foreninger m.v. 55

57 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2012 er på 144,8 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 71% Frivilligt socialt arbejde 18 1% Tandplejen 7% Fritid 11% Kultur 1% Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 1% Bibliotek 7% Sundhed og Forebyggelse 1% Kilde: KMD-Opus Økonomi Generel beskrivelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget består af tandplejen, det aktivitetsbestemte sundhedsvæsen samt frivilligt socialt arbejde, forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover ligger fritidsområdet, bibliotek og kultur i udvalget. Sundhedsområdet består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, såsom betaling til regionerne for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Forebyggelsesområdet består af de forebyggende hjemmebesøg. Fritidsområdet er bl.a. drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætshaller. Andre områder er administration af folkeoplysningsloven, herunder sekretariatsfunktion for Folkeoplysningsudvalget samt tilskud til aftenskoler og foreninger. Bibliotek udgøres af drift og udviklingen af biblioteksvæsenet på Nordfyn. På kulturområdet understøttes bl.a. det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn. Herudover støttes kulturlivet på Nordfyn, herunder gennem ydelse af et mindre tilskud til de private forsamlingshuse, samt at være en aktiv del omkring arbejdet i Kulturregion Fyn. Derudover består området af de decentrale budgetter vedr. drift af tandplejen og Nordfyns Hallen. 56

58 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk oversigt Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Sundhed og Forebyggelse Forebyggende indsats ældre og handicap Fælleskonto Sundhed 28 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Tandplejen Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg 267 Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller 126 Nordfynshallen Otterup-Hallerne Langesøhallen 281 Søndersøhallen 721 Veflingehallen 498 Hårslevhallen 305 Folkeoplysning Fælles formål 9 Folkeoplysende voksenundervisning 656 Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning 276 Pulje fritidsområdet 411 Fællesudgifter Fritidsområdet 41 Bibliotek Fællesudgifter Bibliotek Bogense Bibliotek, bygninger 216 Otterup Bibliotek, bygninger 559 Søndersø Bibliotek, bygninger 371 Kultur Museer 779 Nordfyns Museum

59 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget () Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget BUDGET 2012 Hannes Hus - Søndersø Museum 64 Otterup Museum 73 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 18 Lokalhistorisk arkiv Otterup 164 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 166 Andre kulturelle opgaver

60 Sundhed og forebyggelse Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundhed og forebyggelse Jf. Sundhedsloven forpligter kommunen sig til at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, demenskoordinatorerne samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Sundhed og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fælleskonto Sundhed 28 Besøgene varetages iht. den vedtagne kvalitetsstandard og lovgivningen for området. De forebyggende besøg I 2011 blev lovgivningen ændret, så kommunerne kun er forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år, hvilket har reduceret normeringen i Personalenormeringen er 77,5 timer pr. uge til de forebyggende hjemmebesøg. Der forventes færre forebyggende besøg i 2011 og fremadrettet. I nedenstående oversigt er udviklingen i de forebyggende besøg for årene 2008 til 2010 vist. ÅR Antal personer, der har modtaget et eller flere besøg Antal gennemførte besøg ) ) I 2008 var der 2 mdr. strejke. 59

61 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Budget 2012 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Puljer - Sundhedsfremme og forebygelse Space projekt 238 Kramprojekt - Rygestop 184 Alkoholpolitisk handleplan 50 Sundhedsincitamentspulje Sundhedsfremme og forebyggelse ej disponeret 782 Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter: Projekt SPACE er et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Kommunens Undervisningsafdelingen, Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Fritidsområdet. Der er afsat kr. i kr. er afsat til en alkoholpolitisk handleplan kr. er disponeret til sundhedsincitamentspuljen for Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det vedtaget at reducere sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen med kr. 60

62 Frivilligt socialt arbejde 18 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Frivilligt socialt arbejde 18 Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Frivilligt socialt arbejde Frivilligcenter Nordfyn 340 Støtte til frivilligt socialt arbejde 625 Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med kr. årligt. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til frivilligt socialt arbejde, hvorfor nettoudgiften af tilskuddet udgør kr. Der er endvidere afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) på kr. 61

63 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Budget 2012 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene samt sygesikringsudgifter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Ambulant psykiatri Ambulant somatik Ambulant special genoptræning Genoptræning under indlæggelse Praksissektoren (sygesikring) Stationær psykiatri Stationær somatik Vederlagsfri Fysioterapi Loven om Regionernes finansiering er ændret og træder i kraft 1. januar Ændringen omfatter afskaffelse af grundbidraget mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Det betyder, at grundbidraget bliver omlagt til at indgå i den aktivitetsbaseret finansiering. Formålet med lovændringen er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, træningsog forebyggelsesindsatser. Samtidig styrkes Regionernes incitament til en øget produktivitet af ambulante behandlingstilbud/besøg, samt udvikling af den Fælles Akut Modtagelse, hvilket vil øge presset specielt på den kommunale ældrepleje både kapacitets- og uddannelsesmæssigt. Årsagen hertil er, at kommunen, ofte i samarbejde med de praktiserende læger, overtager og færdiggør behandlingen tidligere og tidligere efter at sygehuset kun har iværksat behandlingen. Konkret lægges op til: En stigning fra max kr. til max kr. pr. indlæggelse En stigning fra 330 kr. til kr. ved de ambulante somatiske besøg Ved behandling hos speciallæge stiger medfinansieringstaksten fra 30 % til 34 % For psykiatrien ændres ikke på taksterne. Selvom kommunerne har adgang til sundhedsfaglige data igennem E-sundhed og KØS, er det fortsat ikke muligt at følge den enkelte borgers forløb og ydelser igennem sundhedsvæsenet. Dette forhold giver derfor ikke kommunerne en reel mulighed for at finde effektiviseringspotentialer af denne vej. Kræftplan 3 I 2012 iværksættes Kræftplan 3. Planen skal føre til hurtigere diagnosticering, bedre efterforløb samt forbedre overlevelsen og livskvaliteten for kræftpatienter. Finansieringen af Kræftplan 3 sker via bloktilskudsaktstykket i juni Det forventes at udgifterne til kræftplan 3 bliver i størrelsesordnen kr. i 2012 og kr. pr. år i overslagsårene. 62

64 Tandplejen Tandplejen Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget. Eftersyn, behandling og rådgivning sker i kommunens 4 klinikker % at børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb. Dette arbejde udføres dels af særligt ansatte specialtandlæger og dels af kommunens egne tandlæger. Tandplejen oplever rekrutteringsvanskeligheder for tandlæger og specialtandlæger, og der er derfor løbende behov for omlægning af opgaver, således personalets ressourcer og kompetencer udnyttes så effektivt som muligt. Endvidere arbejdes der med at lave en ny struktur for den kommunale tandpleje. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Tandplejen

65 Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fritid Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Folkeoplysning Pulje fritidsområdet 411 Fællesudgifter Fritid 41 Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller. Der arbejdes fortsat på, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives i foreningsregi. Endvidere arbejdes der målrettet på, at omdanne Nordfyns Hallerne til en selvejende institution. I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætshaller indgår drift af klubhuse, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne. Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne. Aktivitetsforudsætninger Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller: Hårslevhallen (1 hal) Langesøhallen (1 hal) Otteruphallerne (2 haller i Otterup og 1 hal i Krogsbølle) Søndersøhallerne (2 haller) Veflingehallen (1 hal) BUDGET 2012 Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter baneanlæg 267 Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller 126 Nordfynshallen Otterup-Hallerne Langesøhallen 281 Søndersøhallen 721 Veflingehallen 498 Hårslevhallen

66 Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Særlige bemærkninger til budget 2012 Almindelig vedligeholdelse af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø. Vedligeholdelse af lysanlæg, udenomsarealer samt ekstraordinær vedligeholdelse af boldbaner er budgetlagt under fællesudgifter til baneanlæg. Nordfyns Hallens budget indeholder udover midler til egen drift også indkøb af rengøringsartikler m.v. til Bogense Motion jf. samarbejdsaftale mellem Bogense Motion og Nordfyns Kommune. Folkeoplysning Området omfatter tilskud til godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning og Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde (aftenskoler og foreninger). Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udover budgettet som er afsat til tilskud indenfor Folkeoplysningsudvalgets område, er der afsat midler til afholdelse af arrangementerne Kommunal Påskønnelse og Fjordens Dag. Endvidere er der afsat midler til naturskolen Vigelsø og til delvis aflønning af en naturvejleder, som er ansat af Fjordens Dag. Aktivitetsforudsætninger Budget 2012 tager udgangspunkt i den for 2011 afsatte ramme til folkeoplysningsområdet. BUDGET 2012 Folkeoplysning Fælles formål 9 Folkeoplysende voksenundervisning 656 Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 276 Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion. Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant. Udgifter til Fjordens Dag afholdes indenfor fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for aktiviteter i Nordfyns Kommune. Budgetaftalen 2012 Jf. budgetaftalen for 2012 er budgetrammen til lokaletilskud forhøjet med kr. 65

67 Fritid Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Pulje fritidsområdet Aktivitetsforudsætninger BUDGET 2012 Pulje fritidsområdet 411 Pulje fritidsområdet 361 Opvisningsbane OB&IK 50 Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK s opvisningsbane. Fællesudgifter Fritidsområdet Aktivitetsforudsætninger BUDGET 2012 Fællesudgifter Fritidsområdet 41 Budgettet er afsat til Fritidsafdelingens diverse udgifter på fritidsområdet. 66

68 Bibliotek Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek Nordfyns Kommune har 3 biblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Bibliotek Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 850 Ejendomme Indtægter -144 Forbrug af el, vand, varme og renovation til turistkontoret i Otterup, Otterup Lokalhistorisk arkiv samt Søndersø Lokalhistoriske arkivs afholdes af bibliotektet. Særlige bemærkninger til budget 2012 I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at Nordfyns Biblioteker indfører automatisk udlån og aflevering, og investere i den forbindelse 1,6 mio. kr. i et nyt bibliotekssystem. Investeringen medfører samtidig en reduktion i driftsbudgettet for 2012 på kr. 67

69 Kultur Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Kultur Museer 779 Nordfyns Museum 289 Søndersø Museum - Hannes Hus 64 Otterup Museum 73 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 18 Lokalhistorisk arkiv Otterup 164 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 166 Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter andre kulturelle opgaver 21 Kulturaftale Fyn 228 Kulturelle arrangementer 200 Kulturhus - Otterup Geværfabrik 158 Kulturposten 59 Borgerhuset Søndersø 154 Medborgerhus Bogense 107 Private forsamlingshuse 204 Museer Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger. Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek. Søndersø lokalhistoriske arkiv er placeret på Søndersø bibliotek. Særlige bemærkninger til budget 2012 Budget til ejendomsudgifter til Søndersø Museum (Hannes Hus) bibeholdes, indtil huset er solgt. Andre kulturelle opgaver Kulturaftale Fyn Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Der er lavet ny aftale vedrørende Kulturregion Fyn, som begyndte pr. 1. januar Aftalen betyder, at der i betales 7,50 kr. pr. indbygger i Nordfyns Kommune. 68

70 Kultur Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Kulturelle arrangementer Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer. Kulturhus - Otterup Geværfabrik Den 1. januar 2010 er Otterup Geværfabrik omdannet til Kulturhus. Der gives et tilskud i henhold til den samarbejdsaftale der er indgået mellem Nordfyns Kommune og Otterup Geværfabrik. Kulturposten Der er afsat budget til udgivelse af et fælles katalog for oplysningsforbud. Borgerhuset Søndersø samt Medborgerhus Bogense I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Hvert borgerhus har sin egen bestyrelse. Private forsamlingshuse For at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne, ydes er tilskud på kr. til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til forsamlingshusene, hvorfor nettoudgift at tilskuddet udgør kr. 69

71 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Sundhedsområdet Udgifter til sundhed og forebyggelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. Udgifter til Sundhed og forebyggelse Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 70

72 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter til den aktivitetsbestemt sundhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifter til Aktivitetsbestemt sundhed Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til den kommunale tandpleje I nedenstående graf er medtaget udgifter til den kommunale. Udgifter til Kommunal tandpleje Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 71

73 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Fritidsområdet Udgifter til fritids- og folkeoplysningsområdet I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Udgifter til Fritids- og folkeoplysningsområdet Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter 72

74 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter til Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Biblioteks- og Kulturområdet Udgifter til biblioteker I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkebiblioteker. Udgifter til Biblioteker Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 73

75 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kultur I nedenstående graf er medtaget udgifter til museer samt andre kulturelle opgaver. Udgifter til Kultur Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 74

76 75 Budget 2012

77 Erhvervs- og Udviklingsudvalget ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUD- VALGET (side 76-85) 76

78 Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder erhverv lufthavn turisme markedsføring 77

79 Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets budget for 2012 er på 6,2 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhverv 72% Branding og information 15% Kilde: KMD-Opus Økonomi Udvikling 5% Initiativ- og aktivitetspulje 8% Generel beskrivelse Erhverv og Udviklingsudvalget: Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne i tæt samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, Nordfyns Turistforening, handelsstandsforeningerne, Landdistriktsrådet, Lokale aktionsgrupper og andre private og offentlige samarbejdspartnere. Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer. Branding med det formål at profilere Nordfyn. Initiativ- og Aktivitetspulje. Denne opdeles i 2 dele en kulturpulje og en Initiativ- og aktivitetspulje. 78

80 Erhvervs- og Udviklingsudvalget Økonomisk oversigt Erhvervs- og Udviklingsudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Erhverv Odense lufthavn 542 Tilskud Erhverv og turisme Branding og information 962 Kommuneinformation 372 Hjemmeside 201 Markedsføring 389 Udvikling 323 Initiativ- og aktivitetspulje

81 Erhverv Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Erhverv Odense Lufthavn 542 Nordfyns Erhvervsråd Turistkontor Pulje til Turisme 200 Handelsstandsforeninger 122 Regionale projekter 668 Lokalråd 10 Blåt flag - badevand 77 Odense Lufthavn Nordfyns Kommune ejer 13,3 % af Odense Lufthavn. Kommunens andel af tilskud til lufthavnens drift er fastsat på baggrund af Odense Lufthavns budget for Nordfyns Erhvervsråd Nordfyns Kommune yder et tilskud til Nordfyns Erhvervsråds aktiviteter. Tilskuddet fastsættes en gang årligt. Pulje til tursime Der er afsat en pulje til turisme. Anvendelsen af puljen er ikke nærmere defineret. Turistkontor I 2011 er der indgået en ny resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Turistforeningen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2011 til 31. december Regionale projekter Nordfyns Kommune deltager i en række projekterne i form af Syddansk Turisme, Sport Event Fyn, Fælles Syddansk Samarbejde om EU mv. Blåt flag - badevand I forbindelse med budgetaftalen 2011 blev der bevilliget kr. til Blåt flag. Beløbet er prisfremskrevet i forhold til Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skulle afsattes en pulje på kr. til turisme. 80

82 Branding og information Erhvervs- og Udviklingsudvalget Branding og information Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Branding og information 962 Kommuneinformation 372 Hjemmeside 201 Markedsføring 389 Kommuneinformation Kommuneinformation dækker omkostninger til administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne. Hjemmeside Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet samt følgende fem hjemmesider: Særlig bemærkning til budget 2012 I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der i 2012 skal realiseres en besparelse på kr. som følge af etablering af ny hjemmeside og intranet. Besparelsen er indarbejdet i budgettet for Markedsføring I løbet af 2008 blev der udarbejdet en brandingstrategi og kommunikationsplan for Nordfyn med henblik på målrettet at profilere kommunen og understøtte initiativerne i Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme I 2011 er der udarbejdet en ny masterplan for Nordfyns Kommunes brandingaktiviteter for perioden 2011 til Markedsføringsbudgettet dækker omkostninger til eksekvering af den konkrete kommunikationsplan, dvs. udgifter til hjemmesiden annoncerings-, event- og reklametiltag. 81

83 Udvikling Erhvervs- og Udviklingsudvalget Udvikling Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Udvikling 323 Budgetbeløbet dækker over arbejdet med at realisere udviklingsplanen (Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme ). Der budgetteres med et beløb på kr. (2008-pris) til dette arbejde. 82

84 Initiativ- og aktivitetspulje Erhvervs- og Udviklingsudvalget Initiativ- og aktivitetspulje Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Initiativ- og aktivitetspulje 484 Midlerne i denne pulje anvendes til, at der kan bevilliges tilskud til initiativer, aktiviteter og arrangementer. Jf. Erhvervs- og Udviklingsudvalgets beslutning den 10. marts 2011, er Initiativ- og aktivitetspuljen for 2012 og 2013 forhåndsdisponeret til projekt Hasmark Strandpark. Særlig bemærkning til budget 2012 Budgettet til initiativ- og aktivitetspuljen er i 2012 reduceret med kr. som tidligere har været øremærket til ekstra tilskud til turistkontoret. Som følge af den indgåede resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og turistforeningen er beløbet omplaceret til Erhverv. 83

85 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udgifter til Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 84

86 85 Budget 2012

87 Familieudvalget FAMILIEUDVALGET (side ) 86

88 Familieudvalget Familieudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) Langebyhus Floravængets ungdomsboliger. 87

89 Familieudvalget Familieudvalget Familieudvalgets budget for 2012 er på 525,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Familieudvalget PPR 3% Dagtilbud 21% Undervisning 63% Børn og unge 13% Kilde: KMD-Opus Økonomi 88

90 Familieudvalget Økonomisk oversigt Familieudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Undervisning Svømmeundervisning 129 Syge og Hjemmeundervisning 524 Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO børn med vidtgående handicap Vidtgående Specialundervisning Specialpædagogisk bistand Specialforanstaltninger Almen undervisning mellem kommuner 869 Skole-IT Fællesudgifter Fællesudgifter Skoler Inklusionspulje Hårslev Skole og SFO Hårslev Skole SFO Hårslev Særslev Skole og SFO Særslev Skole SFO Særslev Søndersøskolen og SFO Søndersøskolen SFO Søndersø Veflinge Skole og SFO SFO Veflinge Veflinge Skole Havrehedskolen og SFO Havrehedskolen SFO Havrehed Horsebækskolen og SFO

91 Familieudvalget Familieudvalget () BUDGET 2012 Horsebækskolen SFO Horsebækken Krogsbølle Skole og SFO Krogsbølle Skole SFO Fritten Otterup Skole og SFO Otterup Skole SFO Mælkebøtten Nordvestskolen og SFO Nordvestskolen SFO Nordvestenvinden Skovløkkeskolen og SFO Skovløkkeskolen SFO Skovtroldene Løkkemarkskolen og SFO Løkkemarkskolen SFO Skovmyrerne Bogense Skole og SFO Bogense Skole SFO Nøglehullet Kongslundskolen og SFO Kongslundskolen SFO Kongslund Klinteskolen og SFO Klinteskolen SFO Sporvognen Heldagsskolen Skolebiblioteket 917 Værkstedsklassen Fællesudgifter/Indtægter SFO Fællesudgifter SFO 728 Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent 331 Forældrebetaling Ungdomsskolen Musikskolen Fællesudgifter klubber Fællesudgifter klubber

92 Familieudvalget Familieudvalget () BUDGET 2012 Forældrebetaling klubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Klubben Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Hjælpemidler til børn 817 Ergoterapeut Dagtilbud Dagtilbud Fællesudgifter Dagplejen Børnehaver fælles Fripladser Børnehaver Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Rønnebærhaven Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver

93 Familieudvalget Familieudvalget () BUDGET 2012 Specialbørnehaven Tigerhuset Sundhedsplejen Børn og unge Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Plejefamilier og opholdssteder Egne værelser Advokatbistand og 160 Egenbetaling forældre -449 Refusion vedr. advokatbistand Kost- og efterskoler 553 Kost- og efterskoler PRIVAT LEVERANDØR kost- og efterskoler 203 Opholdssteder Opholdssteder PRIVAT LEVERANDØR Opholdssteder Plejefamilier Kommunale plejefamilier stk 3 nr. 8 Plejefam. PRIVAT LEV Netværksplejefamilier Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Praktisk pæd.støtte i hjemmet Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson hele fam Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp & 54a Støttepers.t/forældre & unge 283 Bilaterale aftaler a Økonomisk støtte Øk. støtte foranstaltninger PRIVAT LEV. 950 Økonomisk støtte i.f.m. foranstaltninger Aflastningsordninger Aflastningsordninger PRIVAT LEVERANDØR Aflastningsordninger Familiebehandling 821 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Handicapydelser Børn og Unge

94 Familieudvalget Familieudvalget () BUDGET Merudgift - børn m. nedsat funktion Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Hjemmetræning Afløsning / aflastning Afløsning / aflastning handicap Aflastning handicap PRIVAT LEVERANDØR

95 Undervisning Familieudvalget Undervisning Undervisningsområdet omfatter folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger med tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole. Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Elever Fælles udgifter og indtægter Svømmeundervisning 129 Syge og Hjemmeundervisning 524 Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) SFO børn med vidtgående handicap Specialundervisning i andre kommuner og i regionale tilbud Specialundervisning i eget regi Specialpædagogisk bistand Specialforanstaltninger Almenundervisning 869 Skole-IT - inkl. IT-konsulent Fællesudgifter Svømmeundervisning 4 uger om året i sommerferien tilbydes der svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad. Tilbuddet er et fritidstilbud. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område primært dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på OUH. Kontrakten udgør kr. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Udgifter i forbindelse med hjemmeundervisning iværksat af undervisningsafdelingen for børn med alvorlige sygdomme konteres også her. 94

96 Undervisning Familieudvalget Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og specialkørsel til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud indenfor og udenfor kommunen. og BUDGET 2012 Befordring af elever Kørsel specialundervisning i kommunen Kørsel med FynBus (skolekort) Kørsel til vidtgående specialundervisning Kørselsmedarbejder 230 Udgiften til SFO kørslen er flyttet til Børn og unge, med henblik på at opnå refusion. Fra august 2011 er kørslen i forbindelse med specialundervisningen på skoler i Odense Kommune udliciteret til Taxa Fyn. Bidrag til private skoler Budgettet dækker kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten til kr. pr. elev for undervisning og kr. pr elev for SFO. Med udgangspunkt i elevtal fra 5. september 2011, budgetteres der i 2011 med 391 elever i private skoler, hvoraf 118 børn også går i SFO. Driftstilskud til førskolebørn i privatskoler er fra 2012 flyttet fra fællesudgifter SFO til bidrag til privat skoler. Budgettet til dette er i kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Budgettet dækker kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten til kr. pr. elev i I 2012 budgetteres med 160 elever med udgangspunkt i elevtal fra 5. september Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er det indskrevet, at budgettet er baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts i året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn unge med særlige behov. I forbindelse med Ungepakken er der fjernet flere vejledningsopgaver fra UUO. UUO s centerråd har fastsat en lavere takst på 78,01 kr. pr. indbygger. Det samlede budget for UUO i 2012 udgør kr. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Unge, der vurderes til at være i målgruppen har et retskrav på dette uddannelsestilbud. Uddannelsen skal påbegyndes inden den unge fylder 25. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker. Grundlaget for budgettet bygger på forudsætning om 27 elever á gennemsnitligt kr. fremskrevet til 2012 pris. Udgifter i forbindelse med STU-forløbet så som udgifter til uddannelsesophold, befordring og lignende konteres her. Evt. opholdsudgifter påhviler handicapafdelingerne. 95

97 Undervisning Familieudvalget SFO børn med vidtgående handicap Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Hvis alternativt tilbud kan gives i egen kommune konteres udgiften også her. Der budgetteres i 2012 med 68 pladser. Specialundervisning i andre kommuner og i regionale tilbud Budgettet omfatter undervisningstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommune. Budgettet er baseret på 91 elever på ekstern skole, hvoraf de 68 af elever også har et SFOtilbud. Antal elever Budget 2012 Vidtgående Specialundervisning Vidtgående SFO Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby/Tarup 10 4 Risingskolen 7 0 Skrillingeskolen Pårup skole 5 1 Enghaveskolen 5 5 Byhaveskolen 1 1 Strandhøjskolen 1 0 I alt Særlig bemærkning til budget 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at rationalisere specialområdes samlede ressourcer med 5/12-dele af 4% i 2011 og i overslagsårene indgår med en besparelse på 6% i 2012, 8% i 2013 og 10% i I budget 2012 svarer den rationalisering til kr. I 2012 forventes der et fald i antallet af elever til vidtgående specialundervisning og en stigning i antallet af elever, der også modtager et SFO-tilbud. Endvidere er der sket væsentlige taksstigninger på de skoler, der tilbyder specialundervisning, hvorfor det i 2012 ikke er muligt at realisere den forventede besparelse på kr. Specialundervisning i eget regi Inden for dette budget finansieres specialtilbud til elever på kommunens egne skoler samt læse og sprogtilbud på Søndersøskolen. Specialpædagogisk bistand Specialpædagogisk bistand er de abonnementsaftaler Nordfyns kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syns-, høre- eller taleproblemer m.m. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne. og BUDGET 2012 Specialpædagogisk bistand Småbørnsvejledning 640 Undervisning af børn, der stammer

98 Undervisning Familieudvalget og BUDGET 2012 Undervisning af børn med mangelfuldt sprog 131 Synskonsulent 148 Specialrådgivning af småbørn 209 Udredning af børn med hjerneskade 142 Undervisning af børn med høretab 38 Aalborgskolen (Center for Døvblindhed og høretab) 97 Filadelfia og Refnæs (uv. Børn med synshandicap) 82 Filadelfia og Refnæs (specialrådgivning) 56 Specialforanstaltninger Budgettet dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Almenundervisning Budgettet skal dække udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner samt indtægter for elever fra andre kommune, der benytter skoletilbud i Nordfyns kommune. Skole-IT, inkl. IT-konsulent Det dækker personaleudgifter til IT - konsulenten og øvrige udgifter til systemer og licenser og lignende, der anvendes på skolerne. Særlig bemærkning til budget 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen 2011 blev det besluttet, at indføre anvendelse af et Managementsystem til central styring af alle pc ere på skolerne. Dette iværksættes først i Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. og BUDGET 2012 Fællesudgifter skoler Fællesudgifter Skoler Ungepakken lærer 840 Forvaltningspulje 42 Læseklasser -239 Specialundervisningstillæg 511 Teknisk serviceleder -505 Fællespedelordning skoler/institutioner -890 Tolkebistand 33 Inklusionspuljen Rammebesparelse specialtilbud

99 Undervisning Familieudvalget Fællesudgifter skoler samt ungepakken I 2012 er der under fællesudgifterne afsat kr. til undervisningsområdet i forbindelse med Ungepakken. Formålet med Ungepakken er, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. I den forbindelse skal de unge vurderes, om de er uddannelsesparate. Hvis den unge vurderes som ikke-uddannelsesparat, skal kommunen iværksætte et særligt forløb, som skal gøre den unge uddannelsesparat. Midlerne i denne pulje er afsat til merudgiften, der er forbundet med den øgede aktivitet i forskellige uddannelsestilbud fx efterskoler, produktionsskoler og lignende. Der er afsat kr. til en to-sprogskonsulent i forvaltningen til servicering af daginstitutionsområdet og undervisningsområdet lærere Der er afsat en pulje på kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor de mindre skoler kompenseres for de merudgifter den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2012 forventes der at skulle kompenseres for 15 lærere og 1 børnehaveklasselærer. Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser Skolerne finansierer et forløb med kr. pr. elev. Der er i alt 6 elever på hvert forløb, der afholdes halvårsvis. Specialundervisningstillæg Der er afsat en pulje til at imødegå en undersøgelse af gennemsnitslønnen og den lokale læreraftale. Der er afsat kr. til at kompensere de skoler, hvor analysen viser højere gennemsnitslønninger. Der er for eksempel specialundervisningstillægget, som ikke indgår i Nordfynstillægget. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt fra daginstitutionerne og de to landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes serviceledere. Tolkebistand Her er der afsat midler til tolkebistand. Inklusionspuljen Der er afsat kr. i en inklusionspulje. Formået med denne pulje er, at elever med specialpædagogiske problemer i højere grad skal tilbydes et kvalitetstilbud i nærområdet og primært indenfor kommunen. Midlerne skal bruges dels på en ekstra hånd i form af lærer/pædagoger/undervisningsassistenter, der er nødvendig for at varetage den påkrævede funktion, og dels til at efter- og videreuddanne personalet, der for eftertiden skal varetage undervisningen af den pågældende elev. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at budgettet reguleres på følgende områder: Inklusionspuljen opskrives med kr. i 2012 og med kr. i 2013 Skole-IT med drift af management system opskrives med kr. fra og med 2013 en generel rammebesparelse på specialtilbudsområdet kr. i 2012 og fra og med 2013 en besparelse på kr. 98

100 Undervisning Familieudvalget Skoler Budgetter dækker drift af kommunens 14 folkeskoler i henhold til folkeskoleloven. Budgetgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som er indskrevet i institutionerne til skoleåret 2011/12 i pr. 5. september 2011, kombineret med en prognose for skoleåret 2012/13 udarbejdet i april klasserne er samlet på Søndersøskolen. Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet på Bogense Skole (Regnbuen) er målrettet de svære tilfælde, og fungerer som et heldagstilbud (inkl. fritidsordning). Bogense Skole har en AKTklasse. Otterup Skole har et læseklassetilbud til børn med svære læsevanskeligheder (dysleksi), et AKT-tilbud og to funktionsklasser for børn med neurologisk betingede ADHD og NLD problematikker. Søndersøskolen har et tilbud for børn med sprog og læseproblemer. Som en konsekvens af Ejbyskolens nedlæggelse, og på baggrund af de hidtidige positive erfaringer er sprog- og læsetilbuddet på Søndersøskolen blevet udvidet med endnu en gruppe i august Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Antal elever i skoleårene BUDGET / /2013 Skoler Hårslev skole Særslev skole Søndersø skole 1) + 2) Veflinge skole Havrehedskolen Horsebækskolen Krogsbølle skole Otterup skole 1) Nordvestskolen Skovløkkeskolen Løkkemarkskolen Bogense skole 1) Kongslundskolen Klinteskolen Kilde: Undervisningsafdelingens ressourcetildelingsmodel 1) inkl. Specialklasser 2) inkl. 10. klasse Budget 2012 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2011/12 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2012/13. 99

101 Undervisning Familieudvalget SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på 10 folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af de derværende socialpædagogiske klubtilbud. I SFO er tilbydes særskilte morgen- og et eftermiddagsmoduler. SFO klubberne har alene åbent efter skoletid. I perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). De socialpædagogiske klubtilbud er endvidere opdelt i almindelige og specielle børn. Aktivitetsforudsætninger SFO er og klubber tildeles ressourcer efter følgende kriterier: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 1,48 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,01 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i priser Morgen 1. halvår halvår 2012 BUDGET Førskolmiddamiddag i hele Efter- Efter Klub Morgen Klub kr. SFO og klubber SFO Hårslev SFO Særslev SFO Søndersø SFO Veflinge SFO Havrehed SFO Horsebæk SFO Krogsbølle SFO Otterup SFO Nordvest SFO Skovløkke SFO Løkkemark SFO Bogense SFO Kongslund SFO Klinte SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen, Havrehedskolen og Nordvestskolen) holdes efter behov åbent i de 4 uger i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. Endvidere tilbydes feriepasning i SFO på Klinteskolen i den uge, hvor børnehavedelen alligevel holder åbent. For Feriepasning i disse tilbud opkræves særskilt betaling. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at harmoniserer ledelsesressourcerne i landsbyordningerne, således de er identiske med tildeling af ledelsesressourcerne i daginstitutionerne. Dette betyder en samlet besparelse på kr. 100

102 Undervisning Familieudvalget Fællesudgifter og -indtægter SFO SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter og fripladser ligesom forældrebetalinger registreres som en fællesindtægt. SFO og SFO - klubbernes takst fastsættes af kommunalbestyrelsen og forældrebetalingen er blot fremskrevet fra På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fællesudgifter og -indtægter SFO Fællesudgifter SFO 728 Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent 331 Forældrebetaling Sommerferieåbent Puljen til sommerferiepasning fordeles efter faktisk antal børn i SFO er på baggrund af følgende kriterier: ressourcetildeling til pædagogisk personale udgør 4,8 timer pr. barn pr. uge, dog minimum 20 børn. der budgetteres med en gennemsnitlig timepris til pædagogisk personale (gennemsnittet ved en 60/40-fordeling) der tildeles et beløb pr. barn pr. uge til materialer og aktiviteter forældrebetalingen opkræves ugevis Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Elever Heldagsskolen Heldagsskolen er afdelingsopdelt med en afdeling på Horsebækvej 97 i Hjadstrup samt en afdeling i Skolegade 14 i Otterup. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er tilknyttet en familiekonsulent, som forestår familiebehandlingen. Der er budgetteret med 20 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet. Budgettet indeholder finansiering af 2 ledere, et antal lærere og støttepædagoger, en familiekonsulent samt timer til rengøring og tekniskserviceleder. 101

103 Undervisning Familieudvalget Skolebibliotek Skolebibliotek pædagogisk servicecenter forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Skolebiblioteket 917 Værkstedsklasser Værkstedsklasser er et specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Tilbuddet er normeret til 15 pladser, der er fordelt på to afdelinger. Budgettet finansierer 0,12 leder, 2 lærer og 3 pædagogstillinger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Elever Værkstedsklassen Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. SSP- samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har tilknyttet 2 fuldtidsstillinger SSP-medarbejdere, som forestår det forebyggende arbejde blandt børn og unge på gadeplan. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Ungdomsskolen Ungdomsskole Undervisning og administration Ungdomsklub 659 SSP Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. 102

104 Undervisning Familieudvalget Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Musikskolen Socialpædagogiske klubber Aktivitetsforudsætninger SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter, fripladser ligesom forældrebetalinger registreres som en fællesindtægt. BUDGET 2012 Fællesudgifter og indtægter Klubber Fællesudgifter 154 Forældrebetaling I de socialpædagogiske klubtilbud beregnes en forældrebetaling på 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. De 3 socialpædagogiske klubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense. På baggrund af elevtallet, er budgettet i 2012 som følgende: Socialpædagogiske klubber Antal børn 1. halvår 2012 Antal børn 2. halvår 2012 BUDGET 2012 Klub Special Klub Special I alt Klubben Søndersø Aktivitetshuset Klubben Bogense Ved budgetaftalen 2011 blev der ændret i ressourcetildelingen til de socialpædagogiske klubber for at opnå rammebesparelsen på 2 %. Tildelingen af timer er nu sat til 1,01 timer pr. barn pr. uge til almindelige børn og til 3,21 timer pr. barn pr. uge til specielle børn. Klubben Søndersø Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Søndersø by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber. Aktivitetshuset, Otterup Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Otterup by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Desuden klubtilbud for unge fra Otterup by i alderen 14 til 18 år. 103

105 Undervisning Familieudvalget Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under SFO og klubber. Klubben Bogense Klubben Bogense er et socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Bogense by i alderen 9 til 13 år. Klubben optager børn fra hele gammel Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at regulere uddannelsesniveauet i klubberne fra 100 % pædagoger til 80 % pædagoger og 20 % pædagogmedhjælpere. Dette medfører en besparelse på de socialpædagogiske klubber på kr. 104

106 PPR Familieudvalget Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Særlige bemærkninger til budget 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at der skulle foretages følgende besparelser: Rammebesparelse på 2 % i 2011 svarende til kr. Rammebesparelse på 3 % i 2012 svarende til kr. Rammebesparelserne i 2011 er udmøntet ved nedlæggelsen af en halvtids talepædagogstilling. Dette er sket efter naturlig afgang. På denne baggrund er der sket omstrukturering af talehørekonsulenternes og talepædagogens arbejde. Der er flere konsultative ydelser og en ny fordeling af skoler, dagtilbud og de tilhørende distrikter. Rammebesparelsen i 2012 tænkes udmøntet ved nedlæggelse af en støttepædagogstilling. Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR s faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Også PPR s pædagoger, hvoraf de fleste har særlig uddannelse og særlige kvalifikationer, skal være aktive i denne proces i daginstitutionerne. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest. PPR-funktionen Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ og gruppeniveau. 105

107 PPR Familieudvalget PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 14, Budgettet for 2012 anvendes bland andet til aflønning af: Inklusionsleder Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer Støttepædagoger Støttepædagogen er uddannet pædagog, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedrørende det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. 3 pædagoger har Marte meo uddannelse og arbejde med dette. I disse funktion gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Støttepædagoger 13,

108 PPR Familieudvalget Ergoterapeuter Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der efter folkeskolen tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. Ergoterapeuterne beskriver også behovene for en eventuel anden indretning af hjemmet hos familier med børn, der varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ca. to tredjedele af ergoterapeuternes arbejde bruges til disse funktioner. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Ergoterapeut 3, Hjælpemidler til børn Området omfatter: Hjælpemidler Hjælp til boligindretning Høreapparater Inkontinens- og stomihjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj Hjælpemidler gives efter Lov om Social Service 112 og boligændringer bevilges ud fra Lov om Social Service 116 Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Hjælpemidler til børn

109 Dagtilbud Familieudvalget Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter til søskenderabat og tilskud til fripladser af økonomiske og socialpædagogiske årsager. Der er frit valg henover kommunegrænser, derfor rummer området betaling for pladser i andre kommuner samt betaling fra andre kommuner. Pladsanvisningen har udarbejdet en prognose for dagpasningen, baseret på det faktiske antal børn i kommunen pr. marts/april måned Der er ikke indregnet, at en nettotilvækst af indbyggere sandsynligvis vil påvirke antallet af børn i dagpleje og børnehave. Der tages i prognosen for dagpasningen ikke højde for børn fra andre kommuner. Dagtilbud - Fællesudgifter Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser og søskenderabatter. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner medtages her. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Børn Dagtilbud - Fællesudgifter Andre udgifter 693 Fællesudgifter daginstitutioner 901 Søskenderabat Tilskud til forældre Sommerferielukning 448 Tillidsrepræsentant 185 Andre faste ejendomme 2 94 Kurser/uddannelse sprogede børn 542 Børnealkoholkonsulent 115 Andre udgifter Omfatter løn til fagpersonale. Fællesudgifter daginstitutioner Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Pr. 1. juni 2011 er der 13 dagplejebørn fra Nordfyns Kommune, som passes i andre kommuner og 9 børn, der passes i daginstitution i andre kommuners daginstitutioner. Pr. 1. juni 2011 er der 2 børn fra andre kommuner i dagplejen i Nordfyns Kommune og 5 børn er i daginstitution fra andre kommuner. 108

110 Dagtilbud Familieudvalget Tilskud til forældre (Privat pasning) I maj 2011 er der 40 børn, som får tilskud til privat pasning 0-2 år. I 2012 forventes der at blive 35 børn. Andre faste ejendomme Budgettet på andre faste ejendomme bibeholdes, således at der kan ske en regulering af Kernehusets udgifter til rengøring og forbrugsafgifter, når det nye tilbygningsareal er opgjort. 2- sprogede børn Folketinget vedtog den 29. marts 2011 Lov om ændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. juli 2011, som omhandler obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.. Budgettet vedrørende børnetalsregulering øges fremadrettet med kr. og tildelingen til institutioner vil ske i forbindelse med børnetalsreguleringerne. Dagplejen Området omfatter den kommunale dagpleje med dagplejeledelse, dagplejepædagoger og dagplejere. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret, som enten halvdags eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber, og borgerhuse. Overordnede forudsætninger Dagplejen er i 2012 normeret med 459 pladser. Børnetallet er beregnet efter de aktuelle børnetal i april 2010 for så vidt angår 1 og 2-årige samt prognosetal for antal 0-årige i Den forventede udnyttelsesgrad er beregnet til 98 %. Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: fællestillidsrepræsentant er frikøbt og har ikke faste børn dagplejere på seniorordning indregning af tomme pladser, der opstår ved ansættelse og fratrædelse af dagplejere ressourcer til oplæring af nye dagplejere Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal børn BUDGET 2012 Dagplejen Nordfyns Kommune Personale Materiale og aktivitet 399 Forældrebetaling Soc.pæd. Fripladser Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at reducere dagplejens budget fra 2013 med kr. Den endelig konsekvens af besparelsen afklares primo

111 Dagtilbud Familieudvalget Børnehaver Området vedrører kommunale og private daginstitutioner. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hovedreglen er, at institution tildeles ½ ledelsestime pr. barn dog minimum 22,5 time og maksimum 37 timer pr. institution. I institutioner med mere end 100 børn tildeles der en ½ times ledelsestid pr barn. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsstilling medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Hvis børnetallet er under 30 øges vikarbudgettet endvidere til 6 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 time pr. barn pr. uge eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 52 timer ugentlig og lukning i tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 52 timer. I 2010 er der foretaget en reduktion i ressourcetildelingen på 0,1 time pr. barn pr. uge. Det er op til bestyrelsen i børnehaven, om reduktionen udmøntes ved nedsættelse af åbningstiden med 1 time ugentlig, eller reel reduktion af ressourcerne pr. barn pr. uge. Der er sommerferieåbent i 4 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. barn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Småbørnsgrupper tildeles ½ ledelsestime pr. barn samt 9,6 timer pr. barn pr. uge. Fællesudgifter og indtæger Aktivitetsforudsætninger Den politiske målsætning med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere, inklusiv leder, er indfaset fuldt ud i På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fællesudgifter og indtægter Fripladser Børnehaver Den pædagogiske assistentuddannelse Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) I 2012 er der gennemsnitligt ansat 19,7 PAU elever i Dagtilbudsafdelingen. Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder. Heraf 3 praktikperioder fordelt på 3 år. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 9 elever pr. år. Der er budgetteret med udgifter til såvel skole som praktikophold. 110

112 Dagtilbud Familieudvalget Kommunale børnehaver Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Børn BUDGET 2012 Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave 53 - heraf småbørnsgruppe Børnehaven Kernehuset 76 - heraf småbørnsgruppe Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Rønnebærhaven heraf småbørnsgruppe 12 Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset heraf småbørnsgruppe 12 Børnehaven Nordmark Der er 3 børnehaver, som i 2012 forventes at have under 30 børn i gennemsnit: Sneglehuset: Vejruphuse: Skamby: forventet gennemsnitsbelægning på 26 børn forventet gennemsnitsbelægning på 27 børn forventet gennemsnitsbelægning på 29 børn I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges til 6 % samt at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget som havde de 30 børn i gennemsnit. Tilskud til private børnehaver Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, hvor der ydes tilskud efter indgåede driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. I 2011 blev der oprettet følgende 2 private institutioner: Bogense Private Børnehus Sct. Anna med plads til 44 børn i alderen 0-6 år. Skovbørnehuset Langesø i Morud med plads til 24 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. 111

113 Dagtilbud Familieudvalget Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Tilskud til puljeinstitutioner Spirevippen Dragen 19 - heraf småbørnsgruppe Tilskud til private børnehaver Bogense Børnehave Sct. Anna 35 - heraf småbørnsgruppe Børnehuset Langesø 20 - heraf småbørnsgruppe Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Specialbørnehaver Specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset Fra Nordfyns Kommune er 6 børn indskrevet i specialbørnehaver i andre kommuner. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. Sundhedsplejen Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge årige, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer over alt i kommunen. Dagpleje og børnehaver Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. 112

114 Dagtilbud Familieudvalget Skolebørn Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. I 2010 ansatte sundhedsplejen en skolesundhedsplejerske til at varetage størstedelen af indsatsen i forhold til skolebørn. Sundhedsplejen undersøger alle skolebørn flere gange i løbet af deres skoletid. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2011 Sundhedsplejen Der er budgetteret med 295,67 ugentlige timer. I Nordfyns Kommune viser antallet af fødte børn en faldende tendens, hvilket er illustreret i nedenstående (indtil 31/7 2011) Antal fødte børn

115 Børn og unge Familieudvalget Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger 2011 har foreløbigt vist et mindre forbrug på døgnanbringelser for udsatte børn og unge. Samtidig er der konstateret en stigning i udgifterne på forebyggende foranstaltninger. Det er et udtryk for, at inklusionstankegangen har fået effekt. Fokus i budgetopfølgningerne for 2012 vil være at sikrer den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der skal gives tilbud i den konkrete sag, som er sammensat præcist efter de særlige behov, der foreligger. Udgiftsmæssigt udgør døgnanbringelser langt den største del. Kommunen betaler til de institutioner, som anvendes, gennem fastsatte takster. For institutionstypen Sikrede institutioner for børn og unge betales en forholdsmæssig del efter indbyggertal i kommunen til alle landets institutioner, uanset om institutionen anvendes. Der ud over afholdes døgntakst betaling for det faktiske forbrug. I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager fremskrives refusionsgrænserne med satsreguleringsprocenten. Det betyder, at der er refusion på dyre enkeltsager på 25 % af udgifter over kr. årligt og 50 % af udgifter over kr. Nordfyns Børn- og Familiecenter Langebyhus, Floravænget og Familiehuset er fra 2012 langt sammen under Nordfyns Børn- og Familiecenter. Formålet med sammenlægningen er et politisk og administrativt ønske om at yde en mere sammenhængende indsats for udsatte børn og deres familier. BUDGET 2012 Pladser Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Floravænget Fra august 2010 har Ungdomsskolen stået for tilsynet men fra 2012 hører Floravænget ind under Nordfyns Børn- og Familiecenter. Floravænget betår af 7 boliger, hvortil der er tilknyttet tilsyn bestående af 4 socialpædagoger. Familiehuset Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige 114

116 Børn og unge Familieudvalget handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset. I forhold til budget 2012 forventes aktiviteter i Familiehuset uændret. Familiehuset er fra 2012 en del af Nordfyns Børn- og Familiecenter. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus har plads til 9 børn. Der budgetteres med en belægning på 95%. Aktuelt er 9 børn anbragt på Langebyhus. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at: opnormere personaleressourcerne på Langebyhus svarende til kr. tilføre Floravænget midler til vikar, supervision og aktiviteter svarende til kr. Plejefamilier og opholdssteder Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Dækning af advokatomkostninger for borgeren Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. Aktivitetsforudsætninger I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de årige. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier. Derimod er Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution velegnet. Kombineret med et ønske om at inkludere udsatte børn og unge i egen kommune. Der må forventes nogen usikkerhed omkring antallet af anbringelse for Børn- og Unge i plejefamilier i Årsagen er ny lovgivning i forlængelse af Barnets Reform, som trådte i kraft i 1. januar Intentionen med Barnets Reform er blandt andet, et øget antal af udsatte børn og unge bør anbringes i plejefamilier, slægtsanbringelser og netværksanbringelser. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge på godkendte opholdssteder. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til plejefamilier og opholdsteder: 115

117 Børn og unge Familieudvalget BUDGET 2012 Personer Plejefamilier og opholdsteder Plejefamilier Heraf alm plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier 250 Opholdssteder Kost- og efterskoler Egne værelser Advokatbistand Betaling 159 og Refusion vedr. advokatomkostninger -95 Plejefamilier Plejefamilier Det forventes, at 42 børn er anbragt i plejefamilier i Ny lovgivning pr. 1. januar 2011 stiller øgede krav til løn og ansættelses vilkår for plejefamilier, hvorfor der må forventes en samlet stigning til plejefamilier i form af udgifter til øget supervision og efter- videreuddannelse. Barnets reform som trådte i kraft 1. januar 2011 giver lovhjemmel til at Kommunerne, ansætter komunale døgnplejefamilier, hvor løn og ansættelses vilkår er markant forhøjet. Årsagen er, at de børn som anbringes i kommunale døgnplejefamilier har betydelig flere belastningsindikatorer end de børn som anbringes i almindelige plejefamilier. Netværksplejefamilier I 2012 budgetteres med 10 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Dette er ikke muligt på grund af børnenes belastningsindikatorer. Dertil kommer, at forvaltningen oplever samarbejdsvanskeligheder mellem barnets forældre og netværksplejefamilien, som ofte er familiemedlemmer. Denne tendens er gældende for hele landet. I Nordfyns kommune udgør børn anbragt i netværksplejefamilier 13 %. Opholdssteder Det er en udgiftstung konto, og der budgetteres med 14 børn anbragt på opholdssteder i Budget 2012 er nedjusteret med ca. 2,8 mio. kr., hvilket skyldtes overgang af sager til voksenafdelingen. Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling, som primært er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Kost- og efterskoler Der budgetteres med 3 unge anbragt på Kost- og Efterskoler. Tendensen viser færre anbragte, men en stigning i udgiften pr. sag. Egne værelser Der budgetteres med 9 unge anbragt på eget værelse. Der er 7 pladser på Floravænget i Søndersø, som Ungdomsskolen tidligere har haft tilsynsforpligtelsen med, men som nu er en del af Nordfyns Børn- og Familiecenter. Der forventes et behov for 2 yderligere pladser, som købes i andre kommuner. Tendensen viser en stigning i antal af efterværnssager i forbindelse med udslusning. 116

118 Børn og unge Familieudvalget og Personer BUDGET 2012 Eget værelse Udgifter til anbragte på eget værelse Indtægter Floravænget Advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Forældrebetaling (Betaling 159 og 160) Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig ved anbringelse. Forebyggende foranstaltninger Området omfatter: Støtte i hjemmet Familiebehandling, evt. som døgnophold Aflastningsordninger Kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Anden hjælp eller økonomisk støtte Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der opfølges løbende for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes at anvende mindsteindgrebsprincippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel: BUDGET 2012 Personer Forebyggende foranstaltninger Bilaterale aftaler 386 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet ( 52 stk. 3, nr. 2) Aflastningsordninger ( 52 stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet ( 52 stk. 3, nr. 6) Fast kontaktperson for hele familien ( 52 stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold ( 52 stk. 3, nr. 8) Anden rådgivningshjælp ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte ( 52a) Støtteperson til forældre ( 54) Familiebehandling

119 Børn og unge Familieudvalget Bilaterale aftaler Fælles omkostninger dækker over udgifter til følgende aftaler: Abonnementsaftale til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens 101. Udgiften kan være vanskelig at administrere med baggrund i, at unge kan henvende sig til Rusmiddelcenteret uden henvisning fra Nordfyns Kommune. Bilateral aftale med Faaborg Midtfyn, vedrørende godkendelse og tilsyn med opholdsteder i Nordfyns Kommune er ligeledes indeholdt i budgettet. Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet 2 medarbejdere i fleksjob er ansat til ovenstående opgaver og har ca. 10 familier hver. Samtidig varetages specialiserede opgaver i familier med handicappede børn. Enkelte ydelser købes eksternt. Der forventes at være 35 børn, som har brug for ordinær støtte, hvor ydelsen foregår ved timeansat personale. Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes at 54 børn har behov for aflastning i Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. I mindre omfang foregår den hos institutioner. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor opgaven fortrinsvis varetages af døgninstitutioner. Behovet og dermed udgifterne er stigende for handicappede børn. Fast kontaktperson Det skønnes, at 32 unge vil modtage denne ydelse i Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Støttekontaktpersoner kan være fuldtidsbeskæftigede, men i de fleste tilfælde specifikt udpeget til opgaven efter barnets eller familiens ønske. Praktikgodtgørelse Aktuelt modtager 3 unge denne ydelse. Det forventes, at antallet i 2012 vil være, at 4 unge modtager ydelsen. Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Anden rådgivning, hjælp og behandling Det forventes, at 2 børn vil modtage ydelse af denne art. Ydelsen er vanskelig at budgettere, fordi den omfatter behandling af forskellig art til meget forskellige ydelser. Økonomisk støtte Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forbindelse med aflastning mv. Det forventes at ca. 18 personer vil tildeles denne ydelse, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes et forbrug på særlig ansættelse af 8 personer, som udgør en samlet udgift på kr. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. Familiebehandling Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor forvaltningens medarbejder er i tvivl om, hvorvidt forældre magter forældreomsorgen for deres nyfødte barn. Opholdet har til formål, at få be- eller afkræftet, hvorvidt der er åbenbar risiko for, at et barn eller ung lider alvorlig skade såfremt barnet har ophold i forældrenes eget hjem. Der er tale om ganske få sager årligt til gengæld er sagerne omkostningskrævende. 118

120 Børn og unge Familieudvalget Døgninstitutioner Området omfatter: Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Generel beskrivelse Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lovgivning sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for disse børn og unge. For de særlige grupper af døgninstitutioner for personer med betydeligt varig nedsættelse af funktionsniveauet (vidtgående handicap) og for sikrede døgninstitutioner inddrages desuden regionen gennem rammeaftaler. Driftsansvaret for disse institutioner kan ligge i såvel kommuner som regioner. Omkring 2/3 af pladserne inden for det samlede døgnanbringelsesområde udbydes gennem socialpædagogiske opholdssteder. De socialpædagogiske opholdssteder er private og indgår derfor ikke i rammeaftaler mv. Generelle tendenser Tendensen er, at færre anbringes på døgninstitutioner på grund af pris. Landets kommuner nedlægger generelt døgnpladser med baggrund i vigende efterspørgsel fra landets kommuner. I Nordfyns Kommune afspejler budget 2012 også en opbremsning i antallet af unge, som anvender døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Børn BUDGET 2012 Døgninstitutioner Døgninstitutioner Indtægter Langebyhus Døgninstitutioner Aktuelt er 13 børn anbragt på døgninstitutioner. De 3 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med at 9 børn er anbragt på Langebyhus, og 4 børn på andre døgninstitutioner. Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Pladserne på landets sikrede institutioner finansieres på 2 måder. En andel af udgifterne finansieres efter objektive kriterier, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne, på baggrund af indbyggertallet. De resterende udgifter finansieres som en grundtakst pr. døgn. I 2012 er taksten kr. pr. døgn. 119

121 Børn og unge Familieudvalget Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Aktivitetsforudsætninger Der budgetteres med udgangspunkt i at der betales efter de objektive kriterier. Og at der derudover er budget til anbringelse i 360 døgn. Antal døgn BUDGET 2012 Pris pr. døgn Sikrede Døgninstitutioner mv Objektiv finansiering 860 Grundtakst pr. anbragte døgn I forhold til budgetlægningen for 2012 er det vanskeligt at forudsige hvor mange udsatte unge, som bliver idømt en sanktion på sikret døgninstitution. Handicapydelser Børn og Unge Området vedrører kontante ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (Servicelovens 41, stk. 1) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (Servicelovens 42, stk. 1, 1) Afløsning/Aflastning Kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne. (Servicelovens 84) Hjemmetræning Kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mm når forældre træner et barn eller ung i eget hjem. (Servicelovens 32 stk. 8) Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Handicapydelser Børn og Unge Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Heraf merudgifter til transport Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Hjemmetræning afløsning/aflastning

122 Børn og unge Familieudvalget Merudgifter Der ses en forventelig nedgang på 20 børn som modtager merudgifter i budget Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. De dyreste udgifter kan være bemandet natovervågning af børn, som ligger i respirator i eget hjem. Tabt arbejdsfortjeneste Der forventes en mindre stigning i antal forældre, som benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning. Fra januar 2012 er der fastsat et loft over ydelsen på alle nye sager. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på kr. pr. måned. Maksimum beløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Hjemmetræning I budget 2012 forventes 2 børn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder. 84 Afløsning/Aflastning Der budgetteres med at 30 børn kommer i aflastning i I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede institutioner. 121

123 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Undervisningsområdet Udgifter til folekskolen mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter til Folkeskolen m.v Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 122

124 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoler. Udgifter til Folkeskoler Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) I nedenstående graf er medtaget udgifter til skolefritidsordninger. Udgifter til Skolefritidsordninger (SFO) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 123

125 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialundervisning i regionale tilbud samt kommunale specialskoler Udgifter til Specialundervisning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til bidrag til statslige og private skoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til bidrag til statslige og private skoler. 124

126 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til Bidrag til statlige og private skoler Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler. Udgifter til Musikarrangementer, herunder musikskoler Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 125

127 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskolevirksomhed. Udgifter til Ungdomsskolevirksomhed Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til PPR s område Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udgifter til PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik 126

128 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Dagtilbuds området Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeinstitutioner Udgifter til Dagtilbud Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 127

129 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til dagplejen I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagplejen og vuggestuer. Udgifter til Dagpleje Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til børnehaver og integrerede daginstitutioner. Udgifter til Børnehaver Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn 128

130 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til private børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til private børnehaver. Udgifter til Tilskud til private børnehaver Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialbørnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialbørnehaver. Udgifter til Specialbørnehaver mv Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik 129

131 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Børn- og ungeområdet Udgifter til børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til Børn og unge med særlige behov Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til plejefamilier og opholdssteder I nedenstående graf er medtaget udgifter til plejefamilier og opholdssteder. 130

132 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til Plejefamilier og opholdssteder Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge I nedenstående graf er medtaget udgifter til forebyggende foranstaltninger og børn og unge. Udgifter til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 131

133 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Familieudvalget Udgifter til døgninstitutioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgifter til Døgninstitutioner Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 132

134 133 Budget 2012

135 Socialudvalget SOCIALUDVALGET (side ) 134

136 Socialudvalget Socialudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder borgerservice hjemmesygepleje og ældrepleje psykiatri social service institutioner og foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning offentlige pensioner børnetilskud og familieydelser omsorgstandpleje opgaver vedrørende kommunens ældreinstitutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til noget andet udvalgs område misbrugs- og alkoholbehandling rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til Lov om aktiv socialpolitik, 7 enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger boligindskud boligstøtte begravelseshjælp drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 135

137 Socialudvalget Socialudvalget Socialudvalgets budget for 2012 er på 515,0 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Socialudvalget Borgerservice / Ydelseskontor 5% Handicapafdelingen 25% Plejecentre og køkken 21% Hjemmeplejen 17% Myndighedsafdelingen 30% Aktivitets- og træningsområdet 2% Kilde: KMD-Opus Økonomi 136

138 Socialudvalget Økonomisk oversigt Socialudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Borgerservice / Ydelseskontor Boligydelse Boligsikring Diverse udbetalinger Handicapafdelingen Herberg og krisecentre 798 Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Botilbud midlertidige ophold Botilbud for midlertidige ophold PRIVAT LEVERANDØR Botilbud Vesterbo Støttecenter, Bogense Botilbud Edelkær og Toftekær Psykiatricenter Psykiatri Værestedet 500 SKP-sindslidende Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, stadionvej Fællesudgifter Botilbud 426 Otterupgården Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Sociale formål Sociale formål Hjerneskaderådgivning 335 Abonnementsordning

139 Socialudvalget () Socialudvalget BUDGET 2012 Myndighedsafdelingen Andre sundhedsudgifter 500 Boplacering af flygtninge 262 Ældreboliger Ydelsesstøtte private ældreboliger Bakkevænget Særslev -497 Gambo 0 Kærgården Bryggergården Møllehaven Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v Hjælpemidler depot Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Førtidspension 50% refusion Førtidspension før % refusion Førtidspension efter % Sociale formål Omsorgstandpleje 721 Ældre- og Handicapråd m.v. 302 Aktivitets- og træningsområdet Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Huset Solgårdens aktivitetscenter Kørsel Ekstern genoptræning 386 Hjemmeplejen Hjemmeplejen fritvalgsområdet Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Gruppe Morud-Veflinge Bogense Øst

140 Socialudvalget Socialudvalget () BUDGET 2012 Bogense Vest Søndersø By Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet Sygeplejen Fælles - sygeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Plejecentre og køkken Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Beboers betaling for kost og service Fælleskonto Køkkenet Servicearealer

141 Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget Borgerservice og ydelseskontoret Boligydelse til pensionister Udbetaling af boligydelse foretages jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før , og refunderes med 75 % af udgiften. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til førtidspensionister tilkendt efter kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr ,2 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2011 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Boligydelse til pensionister Boligydelse til lejere Boligydelse ejere inkl. stuehuse Boligydelse andel tilskud og lån Boligydelse ældreboliger Efterreguleringer -100 Refusion 75% Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring Udbetaling af boligsikring foretages jf. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2011 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 140

142 Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget BUDGET 2012 Personer Boligsikring Alm. Boligsikring Boligsikring nye pension Efterregulering -35 Refusion 50% Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2011 og Diverse udbetalinger Diverse udbetaling i form af andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Diverse udbetalinger Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse SBH Regresindtægter -600 Statsrefusion 200 Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Begravelseshjælp Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Aktivitetsforudsætninger Borgere født før er sikret et mindstebeløb på kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog kr. Budgetoplægget er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2011 omregnet til årsforbrug. Der forventes 350 borgere til en gennemsnitspris på kr. Dertil kommer efterlevelseshjælp til 3 borgere til en gennemsnitspris på kr. Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. Befordringsgodtgørelse (SBH) Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. 141

143 Borgerservice og ydelseskontoret Socialudvalget Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen (borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikrings-gruppe 1 til og fra almen praktiserende læge. Aktivitetsforudsætninger Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.). Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren. Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr., svarende til gennemsnitlig ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr., svarende til ture. Regresindtægter Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 29, 78. Aktivitetsforudsætninger Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i

144 Handicapafdelingen Socialudvalget Handicapafdelingen Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser: Krisecentre og herberg, 109 og 110 Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, 101 samt sundhedslovens 141 Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 Aktivitets- og samværstilbud, 104 Varige botilbud for handicappede og sindslidende, 108 Midlertidige botilbud, støttecentre, bofællesskaber for handicappede og sindslidende, 107 Støtte til køb af handicapbiler, 114 Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning i eget hjem), 85 Ledsagerordning, 97 Kontaktpersonordning, 98 Brugerstyret personlig assistance, 96 Sociale formål Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, 100 Abonnementsordning Overordnede forudsætninger I budget 2012 er der taget afsæt i de vejledende takster for 2011 fra Tilbudsportalen og de faktiske afregninger for foranstaltninger/anbringelser i 1. kvartal 2011 sammenholdt med afsluttet regnskab Statsrefusion på dyre enkeltsager er fra 2012 flyttet fra konto 5 til konto 7, og hører således ikke længere under serviceudgifter/handicapafdelingens budget. Der er således ikke indregnet indtægter på dette område. Herberg og Krisecentre Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Personer, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal døgn BUDGET 2012 Pris pr. døgn Herberg og Krisecentre 798 Herberg Krisecentre Statsrefusion

145 Handicapafdelingen Socialudvalget Der er budgetteret med gennemsnitlig 2-3 borgere på forsorgshjem/herberg af 2-3 mdr. varighed. 270 døgn af gennemsnitlig kr. pr. døgn. Der budgetteres med 4-5 personer på krisecentre af 3-44 mdr. varighed, i alt 600 døgn af gennemsnitlig kr. pr. døgn. Alkoholbehandling Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jf. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Alkoholbehandling Udgifter til alkoholbehandling Der er indgået en bilateral aftale med Odense Kommune vedr. alkoholbehandling, og ydelsen vil være abonnementsbaseret og med uændret serviceniveau og vilkår, hvor døgnbehandling ikke er omfattet af aftalen. Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er følgende oplyst: Antal behandlingsdage i alt Antal brugere Gennemsnitlig alder Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne Behandling af stofmisbrugere Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jf. servicelovens 101 samt sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Behandling af stofmisbrugere Udgifter til stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år Der forventes indgået en bilateralaftale med Odense Kommune Rusmiddelcentret. Ordningen er ydelsesbaseret og der sker månedlig takstakstafregning, fordelt på indvisiterede brugere og behandlingstilbud. 144

146 Handicapafdelingen Socialudvalget I 2012 er dagstaksterne pr. stofmisbruger for ambulant behandling: Ungeafdelingen Afd. 1 modtagelse stoffribehandling Voksenafdelingen Afd. 2 stabilisering og netværk Harmreduktion Hjørnely Omsorgs- Behandling Udlevering 141 kr. 274 kr. 111 kr. 142 kr. 161 kr. 175 kr. Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2010 samt indskrevne personer/afregning for 1. kvartal Der er budgetteret med 45 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 3 personer som får udlevering/alternativ behandling. Alle takster afregnes som en pris pr. behandlingsdag med 366 behandlingsdage pr. år. Beskyttet beskæftigelse Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Der afregnes ikke for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal personer BUDGET 2012 Pris pr. år Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Kørsel 205 Betaling fra andre kommuner Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%, og gennemsnitstaksten er beregnet til kr. pr. borger pr. år excl. kørsel. Der er i budget 2012 taget afsæt i regnskab 2010 samt indskrevne borgere i 1. kvartal Udgift til kørsel afholdes under foranstaltningen. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. på eksterne rammeaftaletilbud, heraf spares der kr. på beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med 145

147 Handicapafdelingen Socialudvalget betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. Der er p.t. 115 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 27 brugere på Otterupgården og 20 heldagsbrugere i Nordfyns Psykiatricenter. Der afregnes gennemsnitlig for 68 borgere i dagtilbud årligt, heraf afregnes der særskilt for 32 borgere, som transporteres til/fra dagtilbud. Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunens egne institutioner, dvs. Otterupgården og Nordfyns Psykiatricenter i forhold til egne borgere. Aktivitetsforudsætninger Der er i budget 2012 taget afsæt i afsluttet regnskab 2010 sammenholdt med indskrevne personer i første kvartal På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal personer BUDGET 2012 Pris pr. år Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Kørsel Betaling fra andre kommuner Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten for dagtilbud er beregnet til kr. pr. borger pr. år, excl. Kørsel. Kørslen afregnes under foranstaltningen, og der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel til samværs- og aktivitetstilbud, 104. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. på eksterne rammeaftaletilbud, heraf spares der kr. på aktivitets- og samværdstilbud. Otterupgården Otterupgården er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forhold til 10 værkstedspladser og 18 dagcenterpladser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Otterupgården Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet at spare kr. på centerledelse på området for udviklingshæmmede, heraf spares der kr. på Otterupgården. 146

148 Handicapafdelingen Socialudvalget Botilbud for længerevarende ophold Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Nordfyns kommune har ikke bo-tilbud til målgruppen, hvorfor der samarbejdes med andre kommuner/regioner vedrørende varige bo-tilbud. Som erstatning for bo-tilbud er der oprettet alternative bo-tilbud i regi af plejecenter og boenhed for ældre udviklingshæmmede. Der er 2 borgere i det døgndækket bo-tilbud, hvor der er brug for 1 til 1 relation. Aktivitetsforudsætninger I budget 2012 er indregnet en tilgang på 2 sager, fordelt med 1 enkeltmandsprojekt som overgår fra Børn og Unge samt 1 sag fra voksenhandicap. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Botilbud for længerevæarende ophold Personer med særlige sociale problemer Sindslidende Enkeltmandsprojekter Alternativ botilbud, plejecentre Betaling fra kommuner Refusion Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. på eksterne rammeaftaletilbud, heraf spares der kr. på længerevarende botilbud. Længerevarende Botilbud - interne tilbud Nordfynskommune har 2 længerevarende botilbud. Botilbud Vesterled, er et døgtilbud for ældre udviklingshæmmede normeret til 10 pladser. Døgntilbud for senhjerneskadede 5 pladser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Antal pladser BUDGET 2012 Længereværende botilbud Senhjerneskadede Botilbud Vesterled 1) ) I økonomisystemet er Botilbuddet Vesterled budgetlagt under Midlertidig botilbud, idet budgetansvaret ligger her. Midlertidig botilbud Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i boformer. 147

149 Handicapafdelingen Socialudvalget Endvidere er der i budgettet indregnet døgnbehandling af 1½ misbrugere á kr. månedlig. I budget 2012 er der medregnet en tilgang på 15 personer i botilbud/-botræning, som overgår fra B&U. Formålet i 107 er botilbud: Optræning, indlæring og vedligeholdelse af ADL. Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid. Give den enkelte borger tryghed og fællesskab. Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv. At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Midlertidig botilbud Plejefamilier, heraf 1 refusionsborger Personer med særlige sociale problemer (inkl. 465 aflastningsdøgn af kr pr. døgn.) Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør Sindslidende Sindslidende, privat leverandør Betaling fra kommuner Refusion -426 Der er taget afsæt i afregningen for 1. kvartal 2011 samt korrigeret for tilgang/afgang i sidste halvår 2011 samt Endvidere er indregnet 6 årsværk, fordelt på i alt 16 personer, som forventes overdraget fra Børn og unge til Voksenhandicap i Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. på eksterne rammeaftaletilbud, heraf spares der kr. på midlertidige botilbud. Endvidere er budgettet reduceres med yderligere kr., som er en del af den tværgående rammereduktion på kr. på Socialudvalgets område. Midlertidige Botilbud - interne tilbud I Nordfyns Kommune er der følgende 5 bofællesskaber; Toftekær 10 boliger Edelkær 8 boliger Søndermarken 6 boliger Bøgeparken 9 boliger Stadionvej 10 boliger 148

150 Handicapafdelingen Socialudvalget BUDGET 2012 Personer Botilbuddene Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet at spare kr. på centerledelse på området for udviklingshæmmede, heraf spares der kr. på Nordfyns midlertidige botilbud. Nordfyns Psykiatricenter Psykiatricenter består af 18 lejligheder som midlertidige botilbud for sindslidende og 16 pladser i et dagcenter for målgruppen. BUDGET 2012 Nordfyns Psykiatricenter Psykiatricentret Værestedet 500 SKP-sindslidende 802 Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. for Værestedet. Hjælpemidler og befordring Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 antal sager Hjælpemidler og befordring Støtte til køb af bil Tilbagebetaling for ydet lån Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2012 gives bevilling i ca. 15 sager, heraf 10 bevilges med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning. Der tages udgangspunkt i 5 bilbevillinger af gns kr. og 10 bilbevillinger med særlig indretning og udvidet låneramme af gns kr. 149

151 Handicapafdelingen Socialudvalget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Formålet med forebyggende indsats jf. 85 er: At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 antal personer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udeteam Særbevillinger Ekstra støtte i botilbuddene (59,5 timer ugentligt) Den socialpædagogiske støtte er opdelt i følgende 3 niveauer: Udeteam Består af 3 ansatte/111 timer ugentligt, som dækker 28 brugere p.t. Særbevillinger Der er p.t. 39 personer i eget hjem, som er bevilget socialpædagogisk støtte med i alt 181 timer ugentlig. Ud af de 39 personer, er der i alt 6 borgere, som modtager socialpædagogiske støtte i eget hjem, som alternativ til botilbud. Ovenstående opgaver varetages dels af 9 eksterne personaler og dels af kommunens 3 bostøttemedarbejdere, som primært arbejder indenfor psykiatri og særlige udsatte området. Endvidere er der en løbende tilgang af sager fra Børn- og unge samt Jobcentret. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har fokus på at begrænse tilgangen af unge på permanente ydelser, understøtte unge til at gennemføre ungdomsuddannelse samt sikre støtte til unge med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser. For at understøtte disse målsætninger opskrives området med 1 ekstra bostøttemedarbejder i Ekstra støtte i/udenfor egne botilbud Der er 3 personer i kommunens egne midlertidige/døgndækkede botilbud og 3 personer udenfor botilbud, som er bevilget socialpædagogisk støtte med 59,5 timer ugentligt. Opgaverne varetages af botilbuddets personale. Ledsagerordning for personer under 67 år Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. 150

152 Handicapafdelingen Socialudvalget Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 antal personer Ledsagerordning Der er p.t. 26 personer tilknytter ordningen, heraf 5 personer fra andre kommuner, hvor Nordfyns Kommune er betalingskommune. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i budget Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2011 samt nuværende bevillinger, herunder gennemsnitlig timeforbrug i 1. kvartal 2011 på i alt 280 timer mdl./3.360 timer årlig. Kontaktperson for døvblinde Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal timer BUDGET 2012 Pris pr. time Kontaktperson for døvblinde 177 Kontaktperson for døvblinde Der er budgettet med gennemsnitlig 18 timer ugentligt fordelt på 2 kontaktpersoner, som dækker ledsagelse til kursus, landsstævnemøde, erfa-møder, uddannelsestilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål, herunder lovpligtige kurser for ledsagerne. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Målgruppen er personer, som er fyldt 18 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde støtte i form af brugerstyret personlig assistance. Ordningen blev pr mere fleksibel, da kravet om, at der skal være et vist aktivitetsniveau, blev ophævet og erstattes af en samlet vurdering af borgerens behov. Der er heller ikke længere krav om et helt så massivt hjælperbehov, som der hidtil har været forudsat for personkredsen. Ordningen kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække 151

153 Handicapafdelingen Socialudvalget opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: antal timer BUDGET 2012 Pris pr. time Borgerstyret personlig assistance Borgere som er bevilget BPA (8 personer) , Betaling fra andre kommuner Refusion Der er lagt en timetakstberegning på 220,- kr. til grund for budget 2012 og med afsæt i timer årlig inkl. arbejdsbestemte tillæg/pension, ferietillæg, lønadministration, arbejdsgiverbidrag samt lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning m.m. Der er 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere har bevillinger med varierende hjælp mellem timer ugentligt. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Ordningen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne CSV voksenundervisning Merudgift voksne Statsrefusion på merudgift

154 Handicapafdelingen Socialudvalget Hjerneskaderådgivning Hjerneskaderådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune og er en abonnementsordning. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Hjerneskaderådgivning 335 Abonnementsordning Mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12, såsom Center for døve, Kontaktpersonsordning, Døvblinde, Kofoedsminde (udviklinglingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Abonnementsordning 618 Der er i budget 2012 taget afsæt i afsluttet regnskab

155 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor socialudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Andre sundhedsudgifter 500 Hospiceophold Plejetakst færdigbehandlet patienter Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. Vedrørende sundhedslovens 238, stk.2 (indlæggelser på hospice) forventes uændret antal sengedagei forhold til regnskab Det vil sige 161 sengedage á kr. (2012-priser). Sundhedslovens 238, stk.1 (færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 109 sengedage á kr. (2011-priser), hvilket er uændret forbrug i forhold til regnskab Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der foretaget besparelse i udgifterne til hospiceophold på i alt kr. Boplacering af flygtninge Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. Nordfyns Kommune har p.t. en meget stor udfordring ved boplacering af flygtninge i kommunen, idet der er stor mangel på billige boliger forenelig med en integrationsydelse. Resultatet er at mange flygtninge indkvarteret i midlertidige boliger, indtil permanente forefindes. Dette betyder en merudgift for Nordfyns Kommune, idet bekendtgørelse nr af 3/ om 154

156 Myndighedsafdelingen Socialudvalget betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer & opholdssteder anfører et maksimum for egenbetaling. Max. egenbetaling pr. mdr. (2011-takst): Enlig med & uden barn Par uden børn Par med 1, 2 eller 3 børn Par med 4 eller flere børn 1.965,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Aktivitetsforudsætninger Nordfyns Kommune havde i 2010 en flygtningekvote på 28. I 2011 er denne kvote blevet opskrevet til 34 flygtninge. Der er aktuelt ikke udmeldt nogen kvote for 2012, men der må forventes samme antal flygtninge som i På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Boplacering af flygtninge 262 Midlertidig boligplacring Lejetab og garanti ved fraflytning 108 Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. Budgettet er fastlagt ud fra fremskrivning af budget Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2011 Ældreboliger Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab Bakkevænget Særslev -497 Kærgården Bryggergården Møllehaven Indtægterne anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger, som er budgetlagt under finansiering. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter 155

157 Myndighedsafdelingen Socialudvalget private leverandører af hjemmehjælp Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjemmehjælp modtageren selv antager Betaling til/fra kommuner 82 0 Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp 6-12 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp timer Privat leverandør af madservice Hjemmehjælp modtageren selv antager Jf i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Aktivitetsforudsætninger Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. Der forventes tilskud til hushjælp til 13 personer i 2012 med varierende behov for pleje og støtte. Dette er en stigning på 4 personer i forhold til Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser) Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. Aktivitetsforudsætninger Myndighedsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Omkring betalinger til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter/ældrebolig vil nettooverskuddet bortfalde. Årsagen er en mindre indtægt fra andre kommuner. Nordfyns Kommune har nedsat taksten for at bo på vores plejecentre. Dette er en konsekvens af de effektiviseringer, der blev implementeret 1. januar Vi forventer en 156

158 Myndighedsafdelingen Socialudvalget uændret udgift på ophold i plejeboliger/ældreboliger i andre kommuner. Med andre ord forventer betalinger til/fra kommuner at være udgiftsneutralt, svarende til 11,3 mio. kr. i såvel indtægter som udgifter og omfattende ca. 82 borgere i alt. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Området er omfattet af lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktivitetsforudsætninger Der er indgået kontrakt med 5 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje. I 2010 var forbruget af private leverandørtimer mod et anslået budget på timer. Med afsæt i forbruget de 5 første måneder af 2011 forventes et samlet forbrug i 2012 på leverandørtimer. Brugen af private leverandører er således markant stigende. De leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de efterkalkulerende takster for 2010, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2012-priser. I nedenstående tabel er priserne for 2012 angivet: Pris pr. time Efterkalkuleret takst for 2010 (2010-priser) Takst 2012 (2012-priser) Praktisk hjælp 337 kr. 348 kr. Personlig pleje på hverdage 346 kr. 357 kr. Personlig pleje på hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage 441 kr. 455 kr. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Privat leverandør af madservice Området dækker over afregning af madleverancer fra godkendte private leverandører af madservice til Nordfyns Kommune, jævnfør servicelovens 83. Aktivitetsforudsætninger I 2012 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune grundet loft over egenbetalingen på ,- kr. fordelt på 12 brugere. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. Jf. servicelovens 112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 157

159 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Jf. servicelovens 113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler (kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen. kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative sagsbehandlere i myndighedsafdelingen. befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv Hjælpemidler generelt 1½ 571 Befordring 92 Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Andre hjælpemidler 630 Arm- og benkompression Arm- og benproteser Betaling fra kommuner -51 Brystproteser Diabetes Ergonomiske hjælpemidler Høreapparater Inkontinens- og stomihjælpemidler It-hjælpemidler Kaldeanlæg plejecentre 439 Lovpligtig service-eftersyn 78 Optiske synshjælpemidler Ortopædiske hjælpmidler Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Hjælpemidler generelt Under hjælpemidler generelt budgetlægges med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald, servicering af hjemmeplejebiler m.m. 158

160 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Befordring Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med uændret aktivitetsniveau. Forbrugsgoder I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder (SEL 113) forventes samme aktivitetsniveau som i 2010, fordelt på 22 borgere. Hjælp til boligindretning Hjælp til boligændriger (SEL. 116) forventes uændret i forhold til regnskab 2010, fordelt på 36 borgere. Andre hjælpemidler Området Andre hjælpemidler dækker over parykker, kørsel til bandagist i.f.m. afprøvning/tilpasning af hjælpemiddel, lægeerklæringer, håndledsbandager, korsetter samt regninger fra lokale apoteker og leverandører af sondemadsflasker og lignende produkter bevilliget efter servicelovens 112. Samlet set anslås udgifterne i 2012 at svare til niveauet for regnskab Arm- og benkompression Der er i budget 2012 taget afsæt i regnskab 2010 samt udviklingen de 5 første måneder af 2011, fordelt på 300 borgere. Arm- og benproteser Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har i de senere år oplevet en stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2012 anslås udgifterne at svare til ca. 20 borgere med protesebehov om året á gennemsnitlig kr. Dette svarer til uændret forbrug i forhold til det regnskab Brystproteser Med afsæt i udgiften i 2010 budgetteres der i 2012 med 120 styk Brystproteser. Diabetes Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale, som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde, som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler. I 2012 forventes 687 borgere omfattet af ordningen. Ergonomiske hjælpemidler Ergoterapeutiske hjælpemidler det vil sige genbrugshjælpemidler forventes fortsat at falde. For det første er kommunen ved at have oparbejdet et tilstrækkeligt bredt sortiment af egne genbrugshjælpemidler, således genudlån bliver det primære frem for nyindkøb. For det andet har Ankestyrelsen i 2009 principafgjort, at el-scootere fremadrettet er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Således forventes i 2012 et forbrug på 1,2 mio. kr. mod et budgettal for 2011 på 1,7 mio. kr. I stedet budgetteres der med kr. under anlæg til køb af hjælpemidler. Høreapparater Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Private leverandørers intensiverede markedsføring/synlighed og øget til- 159

161 Myndighedsafdelingen Socialudvalget gængelighed (hurtigere og nemmere kontakt til klinikkerne) har fået borgere og pårørende til generelt at være mere opmærksom på muligheden for hjælp ved nedsat hørelse. I forhold til regnskab 2010 er det en afgørende parameter, at tilskudsbeløbet ved køb af privat høreapparat pr. 1/ er nedsat med 10% til kr. pr. stk., og fastfrosset frem til og med Da de private høreapparater udgør 66% (600 stk á kr.) og de offentlige kun 34%(306 stk. á kr.) anslås budgettet for 2012 at være klart mindre end forbruget i Inkontinens- og stomihjælpemidler Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune er aktuelt i 2011 ved via Fællesindkøb Fyn at indgå nye leverandøraftaler. Aftaler som skal sikre fortsat høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der til stadighed et intensivt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde som løbende sikrer optimal visitering af bl.a. bleer. I 2012 anslås udgifter svarende til niveauet for regnskab 2010, fordelt på 886 borgere. It-hjælpemidler Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i forhold til budget Kaldeanlæg plejecentre Området kaldeanlæg til plejecentre & i eget hjem dækker udover diverse kalde- og telefonanlæg tillige over udgifter til ringemåtter, GPS-armbånd m.v. Lovpligtig service-eftersyn Service hjælpemidler dækker over diverse lovpligtige serviceeftersyn på loftelifte, trappelifte, dørautomatikker m.v. I 2012 forventes uændret udgiftsniveau i forhold til regnskab Optiske synshjælpemidler Omkring optiske hjælpemidler forventes uændret budget i Ortopædiske hjælpemidler Med afsæt i forbruget i 2010 forventes i 2012 en udgift fordelt på 170 borgere. Særlige bemærkninger Der er vedr. indkøb af hjælpemidler indlagt en total besparelse på kr. vedr. indkøbspotentiale. Hjælpemidler, depot Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Fra og med 1/ har kommunen tillige overtaget selve depotdriften. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 160

162 Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2012 Hjælpemidler - depot Drift af depot Leasingudgift Egne hjælpemidler til depot 272 Drift af depot Under området Hjælpemidler depot afsættes der udgifter til depotafgift, service samt kørsel via kommunens tekniske afdeling. Heraf udgør personaleomkostningerne det der svarer til 3 fuldtidsstillinger. Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift er også budgetmæssigt placeret under dette området. Egne hjælpemidler til depot På dette område budgetlægges i 2012 med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre. Herudover budgetteres der med kr. under anlæg til køb af hjælpemidler. Særlige bemærkninger Der er vedr. indkøb af hjælpemidler til depot indlagt en samlet besparelse på kr. vedr. indkøbspotentiale. Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre erhvervsaktives mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign.(servicelovens 122) er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 161

163 Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2012 Personer Plejevederlag Plejevederlag Hjælp til sygeartikler 34 Med afsæt i regnskab 2010 og samt udviklingen de første 5 måneder af 2012 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive kr. fordelt på 13 borgere. Faldet i forhold til regnskab 2010 skyldes aktuelt færre døende, som ønsker pasning i eget hjem. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jævnfør servicelovens 5, stk. 2 og 10, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på 3,45 mio. kr. (2012-priser). Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Rådgivningsinstitutioner Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en rammereduktion for hele socialområdet på kr. Heraf er der på rådgivningsinstituioner udmøntet en besparelse ved nedsættelse af udgifterne til abonnementsordning med i alt kr. Personlige tillæg Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om Social pension 17,14 stk. 2 Helbredstillæg udbetales til pensionister med likvid formue under Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold. Varmetillæg udbetales uden hensyn til formue, men til pensionister med kun beskeden indtægt ud over den sociale pension. Aktivitetsforudsætninger Det har haft betydning for tildeling af tillæggene, at arbejdsindtægt under kr. for folkepensionister jf. loven ikke må påvirke beregningen af tillæg. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 162

164 Myndighedsafdelingen Socialudvalget BUDGET 2012 Personer Personlige tillæg Varmetillæg Personlige tillæg Statsrefusion, varmetillæg Statsrefusion, personlige tillæg Udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder i 2011, dog undtagelsesvis vedr. medicin, idet der kun er forbrugt 4 måneder, ligesom tilskudsdatoen vedr. tilskud fra Regionen er der pr for mange pensionister, således at medicinudgiften i perioden må forventes at være stigende. Vedr. varmetillæg er forbruger de første 5 måneder i 2011 omregnet til årsforbrug tillagt kr. med baggrund i mange regulering af varmetillæg som følge af markante stigninger på naturgas og olie. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før efter Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt før tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Hvis pensionen er tilkendt før , bevares retten til førtidspensionen til det 67. år, men finansieres 100% af staten i perioden mellem 65 og 67 år. Aktivitetsforudsætninger Budgettal er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder i 2011 med en afgang på forventet 3%. Afgang skyldes flytning af gamle pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension ved 65 år eller dødsfald. Gennemsnitsprisen pr. sag er udregnet på baggrund af bestand i april måned Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Førtidspension med 50 % refusion Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension Statsrefusion Betaling fra kommuner

165 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Sociale pensioner med 35% refusion før 2003 Førtidspension tilkendt efter efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt mellem og tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold har mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, hvis pensionen er tilkendt før , men finansieres mellem % af staten. Hvis pensionen er tilkendt før , bevares retten til førtidspensionen til det 67. år, men finansieres 100% af staten i perioden mellem 65 og 67 år. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Førtidspension med 35% refusion Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension Statsrefusion Betaling til kommuner -102 Gennemsnitsprisen pr. sag er udregnet på baggrund af bestand i april måned Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2011 korrigeret for en afgang på forventet 3%. Afgang skyldes flytning af gamle pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension ved 65 år eller dødsfald. Sociale pensioner med 35% refusion efter 2003 Førtidspension tilkendt efter efter Lov om social pension. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Personer Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension Statsrefusion Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Budgettet til førtidspensioner er beregnet ud fra det faktiske antal pensionister pr. 1. juli 2011, korrigeret for nytilkendelser for resten af 2011, forventet tilkendelser af førtidspension i 2012 samt forventet afgang i forbindelse med flytning, overgang til folkepension samt død. 164

166 Myndighedsafdelingen Socialudvalget I nedenstående oversigt er forventningerne til det gennemsnitlige antal førtidspensionister for 2012 opgjort: Faktiske antal pensionister pr Forventet nytilkendelser resten af Forventet nytilkendelser i nye tilkendelser af førtidspension omregnet til helåsværk (vægt=0,54) +50 Forventet afgang på 3% (flytning, overgang til folkepension & død) -25 Forventet antal førtidspensionister i Den gennemsnitlige udgift til en førtidspension er kr. årlig. I forhold til tidligere år forventes der en lavere udgift til førtidspensioner hilket skyldes, at tilgangen sidste halvår 2010 og første halvår 2011 har været lavere end forventet, især for yngre førtidspensionister, idet der er iværksat massive tiltag i jobcenter for at imødegå for tidlig pensionering. Kommunen hæfter for tilkendte pensioner i 6 år fra tilkendelsen uanset opholdskommune. Vores udgift hertil afholdes som en nettoudgift under betaling til/fra Kommuner. Sociale formål Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Med andre ord drejer dette budgetområde sig omkring enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Sociale formål Samværsret med børn 216 Sygebehandling 566 Enkeltudgifter Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 633 Statsrefusion Ud fra endeligt regnskab 2010 samt udviklingen de første 5 måneder af 2011 skønnes en stigning i de samlede udgifter til enkeltydelser i Antallet af enkeltydelsesbevillinger i 2010 var 523. I 2011 forventes 648 enkeltydelsesbevillinger. Omfanget af enkeltydelsesansøgninger generelt er stigende grundet lavkonjunktur. Antallet af bevillinger i særlig tilfælde til flygtninge er stigende som følge af forhøjet flygtningekvote. Der er ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger. Special- & omsorgstandpleje Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje. Området er omfattet af Sundhedslovens samt Bekendtgørelse om tandpleje

167 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af: psykisk udviklingshæmning sindslidelse anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik). Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Special- og omsorgstandpleje 721 Specialtandpleje Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 36 Forventet egenbetaling, specialtandplejen Omsorgstandpleje Ydelser til omsorgstandpleje Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje Specialtandpleje Efter ophævelse af entreprenøraftalekonceptet er specialtandpleje er fra 2012 en bilateral aftale mellem Odense og Nordfyns Kommuner. Aftalen skal sikre, at Nordfyns Kommune fortsat liver op til den kommunale forsyningsforpligtigelse i henhold til sundhedslovens Afregning sker direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år. Aktuelle takster (2011-priser): Ydelse A: 1.299,74 kr. pr. ½ time Ydelse B: 1.435,85 kr. pr. ½ time Ydelse C: 1,17 kr. pr. indbygger Nordfyns kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.680,- kr. pr. år (takst 2011). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. I 2012 forventes 94 patienter at benytte ordningen mod 74 i Der er således tale om stigning på 20 patienter. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 74 brugere over 18 år. Omsorgstandpleje Med hensyn til omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2012 forventes et fald i antal brugere fra 70 til 50. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 450 kr. (2011-takst). 166

168 Myndighedsafdelingen Socialudvalget Øvrige sociale formål Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 og 37a betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets & handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådene ønsker dette. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb BUDGET 2012 Øvrige sociale formål 302 Ældreråd 187 Handicapråd 95 Øvrige sociale formål

169 Aktivitets- og træningsområdet Socialudvalget Aktivitets- og træningsområdet Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på Vesterbo, Bryggergården, Søbo og Solgårdens træningscentre. Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud er Huset i Otterup og Aktivitetshuset i Veflinge. De visiterede tilbud befinder sig på aktivitetscenter Bryggergården og Solgården. Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter og indtægter. Derudover indeholder Aktivitetshuset Veflinge og Huset i Otterup også budget til inventarudgifter og drift af bygninger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Træningscenter Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitet Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret tilbud Solgårdens aktivitetscenter Kørsel til aktivitets- og træningscentre Genoptræning anden aktør 386 Genoptræning anden aktør 386 Træningscenter Siden 2007 har der været en årlig stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene. I 2011 forventes en stigning på ca %. Samtidig ses en lille nedgang i henvisninger efter Lov om Social Service 86, stk. 1, hvilket formodentlig skyldes, at flere ældre kommer hjem med genoptræningsplan end tidligere. Udfordringen på området er til stadighed, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbets længde. Ovenstående sætter store krav til hele organisationen, hvorfor rehabilitering fortsat vil være et fokusområde i Udviklingen fra 2010 til forventningerne i 2011 er vist i nedenstående tabel. Ydelse/år Forventet Genoptræning Sundhedslov Genoptræning Servicelov Genoptræning i alt Vedligeholdende træning i træning og aktivitetsområdet I alt antal borgere i træning

170 Aktivitets- og træningsområdet Socialudvalget Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen år, hvor størstedelen ofte er i sygedagpengeforløb. Udfordringer ligger specielt på rygområdet, hvor det fordrer tæt samarbejde med Jobcenter med henblik på tilbagevendelse til erhvervslivet. Træningsafdelingen og Jobcenteret/aktiveringsafdelingen har rygområdet som fokusområde i 2012, hvor der påtænkes igangsættelse af tværgående fælles sprog, tværgående kompetenceudvikling og fælles opgaveløsning ud fra de gældende Sundhedsaftaler. Derudover varetager træningsafdelingen genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb alder fra 14 år og opefter. Træningsafdelingen er ligeledes uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende i 2012 forventes i alt studerende i praktikperioder á 3 dage til 14 dages varighed. Budgettet for 2012 er lagt med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som forventet for Aktivitetsområdet Generelt ses en stigning af dårlige borgere på det visiterede aktivitetsområde, hvilket betyder flere kørestolebrugere end tidligere. På nuværende tidspunkt forefindes venteliste til de to centre. På det uvisiterede aktivitetsområde vil 2012 bære præg af udmøntningen af den vedtagne vision på området. Der er opstartet aktivitet i Søndersø i efteråret 2011, og i løbet af 2012 afklares situationen i Bogense. Ca. 380 borgere benytter de uvisiterede tilbud og ca. 100 borgere er visiteret til et aktivitetstilbud op til flere gange ugentligt. Kørselsordningerne til aktivitets- og træningsområdet varetages af lokale vognmænd efter udbud. Der er budget på kr. til aktivitetscentrene, heraf vedrører kr. kørsel. Genoptræning anden aktør For at opstarte borgeren indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns kommunes fornyede kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn. Der er i 2012 budgetlagt kr. til brug af privat leverandør. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en øget brugerbetaling på kørsel til aktiviteter med i alt kr. 169

171 Hjemmeplejen Socialudvalget Hjemmeplejen Ældreområdet er opdelt i 2 driftsenheder; 1 Driftsenhed for hele hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen og elevuddannelsesområdet. 1 Driftsenhed omfattende alle Plejecentre og Centralkøkkenet. Hjemmeplejen er en intern leverandør af praktisk og personlig hjælp, som Myndighedsafdelingen bevilger. I henhold til Serviceloven adskilles udførerenheden fra den bevilgende del. Ydelserne leveres i henhold til Lov om Social Service 83 og 84, de gældende kvalitetsstandarder samt Sundhedsloven. Sygeplejens opgaver udføres i henhold til Sundhedsloven. Sygeplejen Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. I juli 2011 var der visiteret 456 borgere dag, aften og nat til sygeplejefaglige ydelse. Sygeplejen yder fortrinsvis hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver. Der er udarbejdet Sundhedsaftaler med Regionen, hvor konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser og udskrivelse er beskrevet. Sygeplejens opgaver er gennem de seneste år udviklet og ændret som følge af de generelle ændringer, der sker i det samlede sundhedsvæsen. Den stigende opgavekompleksitet i forbindelse med opgaveglidning mellem sygehuse og kommunerne er et væsentligt fokusområde, og der opleves mærkbare ændringer i sygeplejegruppens samlede opgavevaretagelse. Ændringerne har betydning for de samlede opgaver i hele afdelingen, hvor der i stigende grad uddelegeres sygeplejeopgaver i henhold til Sundhedsloven til kolleger i hjemmeplejen. Sygehusene har kortere indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulant aktivitet. Det medfører ændret opgavekompleksitet og øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kolleger. Rehabiliteringsindsatsen vil blive et fælles fokusområde i driftsenheden i I sygeplejen er der visioner om etablering af sygeplejeklinikker i de 3 hovedbyer. I 2012 etableres en sygeplejeklinik i Søndersø-området. Tilbuddet vil omfatte borgere, der er i stand til selv at transportere sig til klinikken. 170

172 Hjemmeplejen Socialudvalget Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Sygeplejens samlede budget Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Der er normeret 869,4 timer pr. uge (inkl. 37 timer til faglig koordinator i driftsenheden Hjemme- og Sygeplejen). Normeringen er en nettonormering. Der er i decentraliseringsaftalen på området afsat 16,24 % til vikarbudgettet. Afdelingen medvirker til uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. I henhold til uddannelsesvejledningen forventes der afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende. Med den seneste uddannelsesordning er der fremover 2 eksaminer i kommunerne for studerende i praktikforløb på > 20 uger, hvor der tidligere var en eksamen. Telemedicinsk sårprojekt I 2011 deltog sygeplejen i et udviklingsprojekt omkring telemedicinsk sårprojekt. Erfaringerne fra projektperioden videreføres og ventes videreudviklet til flere borgergrupper i Kronikerindsatsen I 2010 påbegyndtes et 3-årigt projekt til udgangen af 2012 med ansættelse af en Kronikerkoordinator. Projektet skal medvirke til forebyggelse af indlæggelser blandt borgere med kroniske sygdomme samt styrke den kommunale indsats i henhold til de indgåede aftaler i forløbsprogrammerne. Projektet er finansieret via puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I 2011 gennemførtes konkrete forløb for borgergrupper med KOL og Diabetes. Denne udvikling videreføres i 2012 og med inddragelse af nye målgrupper med kroniske lidelser. I 2012 vil tilbuddene have fokus på Borgere med kroniske lidelse og ikke specifikke diagnoser. Patientskoleforløb og træningstilbud er igangsat med brug af interne ressourcepersoner (terapeuter og sygeplejersker) med særlige kompetencer inden for de nævnte fagområder. Metoden med brug af egne medarbejdere med særlige kompetencer inden for kronikerområdet har været medvirkende til at sikre sammenhæng og nedbrydning af søjler i organisationen. Utilsigtede hændelser (UTH) Siden september 2010 har der været lovkrav om indberetning af Utilsigtede hændelser for sundhedsfagligt personale i henhold til Sundhedsloven. Driftsenheden for Hjemme- og Sygepleje medvirker i perioden 1/ til 31/ i projektsamarbejde med Servicestyrelsen omkring indberetninger af Utilsigtede hændelser inden for områder omfattet af Lov om Social Service. UTH har primært fokus på læringsaspekterne i forhold til indberettede fejl og/eller mangler, og der er udpeget en Risk Manager, der ud over analyse og opfølgning på indberettede UTH-er 171

173 Hjemmeplejen Socialudvalget skal medvirke ved udarbejdelse af relevante forslag til ændrede arbejdsgange og hermed forebyggelse af UTH. Risk Manageren aflønnes med 5 timer pr. uge. Timerne finansieres via bloktilskud på kr., der er afsat i driftsbudgettet. Fra årsskiftet 2012 vil borgere og pårørende få mulighed for selv at indberette evt. Utilsigtede Hændelser. Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det som en ét årig forsøgsordning besluttet, at opskrive budgettet i 2012 for rehabilitering og forebyggelse med i alt kr. Der igangsættes En aktiv hverdag i et tværfagligt samarbejde mellem 3 grupper i Frit Valg, sygeplejen og træningsområdet. Sygeplejen - Fælleskonto Til sygeplejens område er der en fælleskonto, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne. Fælleskontoen indeholder budget til beklædning til personaler samt alle tjenestebiler til sygeplejerskerne og frit valgs området. I alt er der 21 tjenestebiler til rådighed i Hjemme- og sygeplejen. Budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedr. sygeplejedepoterne) findes på fælleskontoen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Sygeplejen - Fælleskonto Hjemmeplejen fritvalgsområdet Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er omfattet af: Lov om social service; 83 som er personlig pleje og hjælp 84 som er afløsning og aflastning Sundhedsloven Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage. Personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen/døgnplejen. 172

174 Hjemmeplejen Socialudvalget Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Kvalitetsstandarderne revideres og godkendes en gang årligt i Kommunalbestyrelsen. Organisatorisk blev Hjemmeplejen i 2011 ændret fra 7 til 6 decentrale grupper: 2 grupper tilknyttet Otterup-området 2 grupper i Bogense-området 2 grupper i Søndersø/Morud/Særslev-området. Der er en gruppeleder tilknyttet hver af de decentrale grupper. Driftschefen har det samlede budgetansvar for afdelingen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fritvalgsområdet Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Natberedskab Frit valgs gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer jf. nedenstående tabel sammenholdt med BTP målingerne (Bruger-Tids-Procent et måltal for den direkte tid hos brugerne). BTP beregnes ud fra en national standardmodel. Budgettet beregnes ud fra en personalesammensætning med 70 % social og sundhedshjælpere og 30 % social og sundhedsassistenter i de enkelte grupper. Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet blev i 2011 ændret, så beredskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat heraf 1 sygeplejerske. I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i timer pr. år. Der tildeles 16,24 % af lønudgiften til dækning af vikarudgifter. Forventede visiterede timer De visiterede ydelser omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven. Nye opgaver og opgaveglidning betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene og har komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Endvidere er behovet for træning og en tværfaglig indsats til hjemmeboende borgere øget. Det betyder, at kompetencekravene til medarbejderne er stigende. 173

175 Hjemmeplejen Socialudvalget Der bliver delegeret opgaver fra sygeplejerskerne til frit valg, og det tilstræbes at anvende den enkelte medarbejders faglige kompetencer maksimalt. Et fokusområde i 2012 vil være udvikling af den rehabiliterende indsats i hjælpen, der ydes til borgerne. Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til frit valgs gruppernes lønbudgetter og baseret på et skøn ud fra det samlede antal visiterede timer i 1. halvår Samlede antal visiterede timer : Fritvalgsområdet Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer i alt BTP Praktisk hjælp BTP Personlig pleje BTP Øvrig tid ,01 % 65,90 % 60,50 % ,00 % 67,90 % 64,60 % ,00 % 65,00 % 57,20 % Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2012: Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer Otterup Nord Otterup Syd Fredensbo Natberedskab Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By I alt Samlet er der anslået et væsentligt fald i antal visiterede timer på i alt timer i forhold til Reduktionen er fortrinsvis sket i de visiterede timer Øvrig tid, hvilket svarer til aften og weekends. Visiterede timer til Praktisk hjælp og personlig pleje i dagtimerne på hverdage er stigende i forhold til BTP % for personlig pleje og øvrig tid viser et fald i forhold til BTP-målingerne sker en gang årligt via manuelle registreringer. BTP % til budget 2012 svarer til sammenlignelige data. 174

176 Hjemmeplejen Socialudvalget Hjemmeplejen fritvalgsområdet - Fælleskonto Fællesudgifter består af udgifter til fritvalgs grupperne Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Frit valg Fælleskonto Fælleskonto indeholder budget til Driftschef for hjemmeplejen, sekretær i hjemmeplejen, uddannelseskoordinator, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. Hjemmeplejen (Fritvalgsområdet) elever på ældreområdet Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 48 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Social- og sundhedshjælpereleverne ansættes af kommunen i alle 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere 30 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever, svarende til 9 social- og sundhedsassistentelever pr. år. Social- og sundhedsassistenteleverne er dels ansat ved regionen og enkelte ansat ved kommunerne. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Elever på ældreområdet Elever Social- og Sundhedshjælper Elever Social- og Sundhedsassistenter Antallet af voksenelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2011 svarende til 24 voksenelever i Der opleves stigende efterspørgsel til voksenelevpladserne. Budgettet for 2012 tager udgangspunkt i at det samlede elevantal vil udgøre 57 social- og sundhedselever. Budgettet for 2012 er på 7,6 mio. kr. Eleverne indgår normeringsmæssigt svarende til 50 % af en fuldtidsstilling. Eleverne er indregnet i budgetterne med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre og frit valgs grupper. Social- og Sundhedsuddannelserne er uddannelsesforløb med vekslende teori- og praktikperioder med varierende starttidspunkter for uddannelsesstart. Der er mulighed for Merit-uddannelsesforløb, hvilket i stigende grad efterspørges. Social- og Sundhedshjælpereleverne er såvel unge under 18 år samt voksne med og uden erhvervserfaring. For elever under 18 år gælder særlige arbejdsmiljøregler i forhold til alenearbejde, tunge løft m.m. 175

177 Hjemmeplejen Socialudvalget Antallet af elever under 18 år udgjorde 3-5 elever pr. år i 2010 og Der er centralt udmeldte rammer for den enkelte kommunes elevoptag. Såfremt de centralt udmeldte rammer ikke efterleves, vil der ske modregning i de kommunale tilskud. Nordfyns Kommune har i 2010 og 2011 efterlevet de centralt udmeldte elevtal. 176

178 Plejecentre og køkken Socialudvalget Plejecentre og køkken Ældreområdet er fra 1. juli 2010 opdelt i 2 driftsenheder; 1 Driftsenhed omfattende Plejecentre og Centralkøkkenet. 1 Driftsenhed for hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen og uddannelsesområdet. Området er omfattet af; Lov om social service Retssikkerhedsloven Plejehjemsgaranti Sundhedsaftaler Sundhedsloven Beboers betaling for mad og service I forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 blev det aftalt, at der indføres et loft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger. I 2012 er loftet på kr. om måneden for beboernes egenbetaling for madservice efter servicelovens 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens 107 og 108 og lignende boligenheder. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Personer BUDGET 2012 Beboers betaling for mad og service Der er budgetteret med indtægt for 238 beboere på plejecenter, 6 beboere i 108 tilbud samt 18 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og beboere i 108 tilbud og 50 % på aflastningspladser vedr. betaling for mad. Belægningsprocenter er 100 % for beboere på plejecenter og i 108 tilbud og 50 % på beboere i aflastning ved betaling for service. Fælleskonto ældre Fællesudgifter består af udgifter til plejecenter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fælleskonto ældre Fælleskonto indeholder budget til driftschef for plejecentre, fælles tillidsrepræsentant, It medarbejder, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. 177

179 Plejecentre og køkken Socialudvalget Plejecentre På kommunes 5 plejecentre er der plads til 238 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene oplever en markant ændring i beboersammensætningen i form af beboere med alvorlige psykiatriske lidelser ofte kombineret med langvarigt misbrug og almene aldringssymptomer (demens). Dette stiller øgede krav til plejepersonalets kompetencer. Der arbejdes målrettet med opkvalificering af personalet, og ændring til mere tværfagligt personale med større andel af social- og sundhedsassistenter, terapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Beboere Plejecentre Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven Søbo Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,22 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Dette er uden ledelses- og administrationstid samt budget til vikardækning. Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver 3. måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger. Der er pr indført centerledelse i de 3 hovedbyer. Ændringen betyder større ledelsesmæssige ansvars- og personaleområder med mulighed for optimal ressourceudnyttelse. I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist. Plejecenter Antal beboere ledelse Ugentlige personaleressourcer i alt administration Pleje Dag - Aften Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven 1) Søbo ) Der er 50 pladser på Møllehaven, men der er kun taget 40 pladser i brug Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere. Vikarbudgetter Overenskomsten foreskriver, at der gives frihed i forhold til, at personalet arbejder på søgnehelligdage. Ferie og fri for søgnehelligdage andrager p.t. 15,4 % af arbejdstiden. Der er budgetteret med en vikarprocent på 16,24 %, hvilket betyder, at der kun indsættes afløsning i særlige tilfælde. Samling i større enheder giver øgede muligheder for fleksibel udnyttelse at personaleressourcerne. I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger: Pleje Nat 178

180 Plejecentre og køkken Socialudvalget Ovenstående tabel viser driftsbudgettet inkl. budget til mad og service. Indtægten for mad og service er under ældre fælles. Søbo havde i plejehjemspladser, i 2011 er 12 pladser overdraget til aflastning og budgettet er flyttet til aflastning Søbo. Det administrative personale løser opgaver for begge driftsenheder samt aktivitet og træning. Der er i 2011 foretaget en analyse af den administrative struktur. Ansvarsområder og opgaver er nu tydeligt placeret mellem de administrative medarbejdere. Vesterbo har samlet 90 pladser. De 16 pladser er ændret til 108 tilbud. Derfor er budgettet overgået til Myndighedsafdelingen. Nedenstående tabel viser hvad en plads på plejecentrene koster pr. år med udgangspunkt i de rene driftsbudgetter. Antal Pris pr. beboer/ (i hele kr.) beboere plads pr. år Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven Søbo Prisen er excl. kost og servicekasser Madservice på plejecentre Alle beboere på plejecentre betaler 107,24 kr. pr. døgn for fuldkost. Det er besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Der budgetteres med 85,79 kr., svarende til 107,24 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 22 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11 til fremstilling af øvrige måltider. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør. Kommunens madproduktion er sendt i udbud med start for ny leverandør Leverancer til plejecentrene indgår ikke i dette udbud. Aflastningspladser I Nordfyns Kommune er der etableret aflastnings-/rehabiliteringspladser på Søbo og Bryggergården. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Pladser Aflastning Aflastning Søbo Aflastning Bryggergården Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær, servicemedarbejdere og kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret. De 12 aflastningspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,5 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % Social- og Sundhedshjælpere,

181 Plejecentre og køkken Socialudvalget % Social- og Sundhedsassistenter og 20 % Sygeplejersker samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge. De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,5 time pr. uge pr. borger, fordelt med 30 % Social- og Sundhedshjælpere og 70 % Social- og Sundhedsassistenter Aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår med de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres at ekstern leverandør modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse. Køkkenet Nordfyns Kommunes levering af madservice til hjemmeboende er udbudt i Det forventes at Centralkøkkenet skal leverer madservice til hjemmeboende i januar 2012, herefter vil den/de nye leverandører overtage leveringen og Centralkøkkenet vil blive lukket. Kommunens plejecentre forventes fremover selv at tilberede mad. En andel af køkkenets medarbejdere, svarende til produktionen af udbudte portioner, vil blive overdraget til den nye leverandør i.h.t. virksomhedsoverdragelsesloven. Derudover vil et antal af køkkenets medarbejdere blive ansat på plejecentrene til bistand ved kostproduktionen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Køkkenet Drift januar Ejendomsudgifter 143 Eksterne leverandører Indtægter Der er beregnet budget på baggrund af det antal portioner, som er beskrevet i udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af madservice til hjemmeboende. Levering til hjemmeboende Forventet antal portioner i 2012 Hovedret - alm. portion Hovedret stor portion Hovedret diæt Madpakker 728 Biretter Total Kilde: udbudsmateriale Budgettet indeholder udgifter til: Feriepengeforpligtigelsen overfor virksomhedsoverdragede medarbejdere Feriepengeforpligtigelsen til forflyttede medarbejdere Feriepengeforpligtigelsen for afskediget personale Driftsbudget til produktion af madservice i januar

182 Plejecentre og køkken Socialudvalget Udgifter til ejendommens fremtidige vedligehold og opretholdelse Udgifter til køb af madservice hos ny leverandør Derudover er der i budgettet afsat et anlæg til udgifter i forbindelse med nedlæggelse af køkkenet. Budgettet skal bla. dække den resterende betaling på vakumeringsmaskinen. Budgettet vil i løbet af 2012 overgå til myndighedsafdelingen. Servicearealer Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Solgården, Vesterbo, Fredensbo og Søbo. Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2010 og administrationen varetages nu af Boligkontoret Danmark. Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, frit valg, sygeplejen og aktivitet/træning. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Servicearealer Serviceareal Mejerigården 17 Serviceareal Kærgården 267 Serviceareal Bryggergården 766 Serviceareal Møllehaven 347 Serviceareal Solgården 935 Serviceareal Vesterbo 536 Serviceareal Fredensbo 510 Serviceareal Søbo 544 Serviceareal Tilskud -100 Serviceareal Husleje aflastningsboliger

183 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Borgerservice og ydelseskontorets områder Udgifter til boligstøtte I nedenstående graf er medtaget udgifter til boligydelser til pensionister samt boligsikring. Udgifter til Boligstøtte Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 182

184 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Nøgletal relateret til Handicapafdelingens områder Udgifter til behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) I nedenstående graf er medtaget udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere. Udgifter til Behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til botilbud til midlertidig ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til midlertidig ophold. Udgifter til Botilbud til midlertidig ophold Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik 183

185 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til botilbud til længerevarende ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til længerevarende ophold. Udgifter til Botilbud til længerevarende ophold Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivitets- og samværstilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitets- og samværstilbud. 184

186 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Udgifter til Aktivitets- og samværstilbud Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontaktperson- og ledsagerordning I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontaktperson- og ledersagerordninger. Udgifter til Kontaktperson- og ledsagerordning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 185

187 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Nøgletal relateret til Myndighedsafdelings områder Udgifter til hjælpemidler I nedenstående graf er medtaget udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Udgifter til Hjælpemidler Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til førtidspensioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til førtidspensioner. Udgifter til Førtidspensioner Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik 186

188 Udgifter pr. 65+ årige (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Socialudvalget Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Ældreområdet Udgifter til pleje og omsorg af ældre I nedenstående graf er medtaget udgifter til pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt plejehjem og beskyttede boliger. Udgifter til Pleje og omsorg af ældre Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 187

189 Teknik- og Miljøudvalget TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side ) 188

190 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøbeskyttelse miljøkontrol kollektiv trafik trafikselskaber trafiksikkerhed havn og marina hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb badevandskontrol skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder udvendig bygningsvedligehold rådgivning energi kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. 189

191 Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalgets budget på det skattefinansierede områder er for 2012 på 68,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Vejafvandingsbidrag 5% Vintervedligeholdelse 8% Teknik- og Miljøudvalget Gadelys 5% Kollektiv trafik 20% Energibesparende foranstaltninger -1% Redningsberedskab 11% Vej og Park 43% Miljøforanstaltninger 6% Havn og Marina -1% Kilde: KMD-Opus Økonomi 190

192 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Økonomisk oversigt Teknik- og miljøudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Driftsafdelingen Vej og Park Administrationsudgifter Sportspladser og grønne områder 348 Grønne områder 372 Legepladser 140 Offentlige toiletter 125 Vejadministration 410 Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger 316 Maskiner og materiel Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål 258 Kollektiv trafik, busdrift Energibesparende foranstaltninger -360 Redningsberedskab Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 23 Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger 998 Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning 722 Skadedyrsbekæmpelse -28 Havn og Marina

193 Skattefinansieret Driftsafdelingen Teknik- og Miljøudvalget Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Vej og Park 53, Personale m.v Indtægter Sportspladser 348 Grønne områder 372 Legepladser 140 Offentlige toiletter 125 Vejadministration 410 Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger 316 Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser maskiner, materiel og reservedele Vej og Parks budget er udarbejdet under følgende forudsætninger: Der bliver udlagt badeflåder ved søbadet, trappe bibeholdes og udenomsarealerne, inventar og toiletter rengøres og vedligeholdes. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der vil ikke blive buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Budgettet indeholder opsætning af toiletvogn ved Glavendruplunden. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. Der fejes på A-veje 3 gange årligt fejninger, vænger 1 gang årligt og B- og C-veje fejes ikke. Vedligeholdelse af fortove foretages kun hvor det rent sikkerhedsmæssigt er nødvendigt. 192

194 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der besluttet følgende besparelser: Vejvedligeholdelse kr. Generel reduktion løn kr. 1 års udskydelse af anlægsbudget for materiel kr. Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til private vognmænd, hvor der indgåes aftaler for et år af gangen. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Der skal betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes én gang årligt til Vandcenter Syd. Ifølge de foreløbige oplysninger fra Vandcenter Syd forventes der i 2012 afholdt anlægsudgifter for i alt 48,0 mio. kr. på spildevandsområdet i Nordfyns Kommune. Vejafvandingsbidraget vil på den baggrund kunne opgøres til kr. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Vejafvandingsbidrag Gadelys Der forventes i 2012 gennemført udbud af både drift af gadelys samt et større anlægsarbejde med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår. Der er indarbejdet nye driftstider for gadelyset i Nordfyns Kommune. Det betyder, at alt gadelys slukkes mellem kl og Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 193

195 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget BUDGET 2012 Gadelys Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet ændre tidspunktet for slukning af gadelyset til kl Ændringen betyder en opskrivning af budgettet med kr. Kollektiv trafik FynBus administrer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Der er foretaget justering af den fælles kommunale rute mellem Hårslev og Odense i forhold til benyttelsen af de enkelte afgange. Der er fortaget udvidelse af teletaxaen, således, at det er muligt fra teleområde Søndersø, at komme uden for kommunen til Slukefter i Odense Kommune, hvor der er forbindelse til en bybus med hyppig afgangstid. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Kollektiv trafik Fælles formål 258 Kollektiv trafik, busdrift

196 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Energibesparende foranstaltninger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en meget visionær model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. Kravet til tilbagebetalingstiden er 8 år. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Energibesparende foranstaltninger -360 Energibesparende foranstaltninger -463 Abonnement til energistyringssystem 103 I 2012 er der afsat et anlægsbudget på kr. til energibesparende foranstaltninger, der som minimum skal medføre en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på kr. Indtægten realiseres ved en reduktion i forbrugsbudetterne hos de institutioner og områder, som har fået udført energisbesparende foranstaltninger. 195

197 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Redningsberedskab Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse med brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indgå ny kontrakt med Falck om brandslukning m.v. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2012 og løber i 4 år. Kommunalbestyrelsen har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 2 år. Den nye kontrakt fortsætter den nuværende struktur med station i Bogense, Otterup og Søndersø. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Redningsberedskab 3, Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 23 Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 4 indsatsledere. Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder. 196

198 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsminder mm. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, bliver vedligeholdt jf. vandløbsregulativerne. Natur og Miljø varetager ligeledes pleje af naturarealer f.eks. pasning af Enebærodde. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner ligger også i Natur og Miljøs regi. Endelig har Natur og Miljø ansvaret for skadedyrsbekæmpelse, hvilket omfatter rottebekæmpelse. I 2012 er der budgetlagt med 0,7 mio. kr. i udgift og samme beløb i indtægt, idet rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0252 promille af ejendomsvurderingen. Opgaven vedrørende rottebekæmpelse skal i udbud i løbet af Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger 998 Natur og Miljø, eksterne rådgivere 610 Spildevand, prøvetagning 141 Miljøvagtordning 85 Miljøforum Fyn 80 Agernæs storskov 51 Varslingssystem badevand 31 Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning 722 Naturforvaltning 632 Præsteskoven 90 Skadedyrsbekæmpelse -28 Budgetaftale 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at opskrive budgettet til Miljøvagtordningen med kr. 197

199 Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget Havn og Marina Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 610 kontrakter på faste bådpladser. Der forventes i 2012 ca gæsteanløb. I 2012 er der budgetteret med et driftsoverskud på 0,4 mio. kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Dette overskud har de seneste 5 år været geninvesteret i en modernisering og vedligeholdelse af havnen og marinaen. Klintebjerg Havn er - bortset fra anløbsbroen for Svanen - bortforpagtet til Klintebjerg Bådelaug. Bådelauget vedligeholder havnen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Havn og Marina 3, Personale, ejendomme m.v Faste bådpladser Gæstepladser -825 Vareafgifter -16 Bad, vaskeri og bom -84 Øvrige indtægter -12 Maskiner og materiel 118 Elafgift (indtægter) -21 Bådstativer 264 Reparation af broer og pæle 590 Rammebesparelse

200 Brugerfinansieret Budget 2012 Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2012 på 0,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Teknik- og Miljøudvalget Renovationsområdet Indtægter 49% Dagrenovation 26% Genbrugsstationer 25% Kilde: KMD-Opus Økonomi Renovation Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. 199

201 Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Økonomisk oversigt Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget 856 heraf udgør serviceudgifterne 0 Renovation 856 Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter

202 Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne. Der vil i 2012 blive implementeret et nyt IT-system til styringen af renovationsområdet, for dermed at lette den daglige drift, men også med henblik på at give borgerne mulighed for web-baserede borgerhenvendelser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Dagrenovation 0 Fagpersonale 600 Indkøb af spande 150 Bortskaffelse af affald Udbud, affaldsplaner m.v. 603 Administrationsudgifter 882 FAS udgifter 311 Indsamling af dagrenovation Salg af kerneydelser Forrentning af mellemværende -78 Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og godt købmandsskab, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. I efteråret 2011 er genbrugspladserne i Otterup og Bogense udvidet, så alt haveaffald der indsamles i kommunen kan håndteres på egne pladser. Haveaffaldet vil blive komposteret og blive forarbejdet til biobrændsel. Komposten udleveres til borgerne, og biobrændslen videresælges. Der forventes en aftale med Bogense Forsyningsselskab om aftagning af biobrændsel. Genbrugspladserne håndterer årligt ca ton affald, svarende til kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger der ikke genanvendes. Genbrugspladserne har en meget rummelig personalepolitik, selvfølgelig med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og god service, men også på et stort socialt ansvar. Pladserne har altid et antal medarbejdere ansat i flexjob, arbejdsprøvning, egu-uddannelse og lignende. Genbrugspladsen i Bogense varetager alle administrative opgaver i forhold til driften af både genbrugspladserne og renovationsområdet. 201

203 Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Genbrugspladserne 17, Genbrugsstationer Drift af genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladsgebyr

204 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Nøgletal på udvalgte området (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Udgifter til Kommunale veje Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift). 203

205 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Udgifter til Kollektiv trafik (busdrift) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Udgifter til Redningsberedskab Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 204

206 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder Udgifter til miljøbeskyttelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Udgifter til Miljøbeskyttelse Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til vandløbsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v 205

207 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Teknik- og Miljøudvalget Udgifter til Vandløbsvæsen Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 206

208 207 Budget 2012

209 Politisk administration Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET (side ) 208

210 Politisk administration Økonomiudvalget Økonomiudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse 209

211 Politisk administration Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget for 2012 er på 182,3 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Økonomiudvalget Administration 74% Lønpuljer 8% Politisk administration 4% Budgetreserve 3% Tjenestemandspensioner Forsikring 2% 7% Øvrige fællesudgifter og -indtægter 2% Kilde: KMD-Opus Økonomi 210

212 Politisk administration Økonomiudvalget Økonomisk oversigt Økonomiudvalget () BUDGET 2012 Udvalgets samlede budget heraf udgør serviceudgifterne Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester 699 Udvalgsformænd 839 Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn 182 Huslejenævn 90 Beboerklagenævn 16 Diverse råd og nævn 76 Tilskud til politiske partier 115 Admin. udg. med overførsel Fratrædelsesaftaler og ramme besparelser Direktion UCL Projekt 415 Sikkerhed og arbejdsmiljø 734 Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice Rådhusservice Kantinedrift 972 Kantinedrift - momsregistreret 233 IT-afdeling Jobcenter Børn, Kultur og Sundhed Social Social- og Sundhedsafdelingen, adm Borgerservice / ydelseskontor Teknik og miljø Fællesudgifter administration Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen 968 Uddannelsespuljer

213 Politisk administration Økonomiudvalget Økonomiudvalget () BUDGET 2012 Sundhedsordninger Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer -849 Udlejningsboliger -217 Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje 384 Direktionspulje 575 Lokal løndannelse, tidligere år 798 Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsreform 50 Pulje til MED-organisation 974 Pulje til særlige flexjobs 600 Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark 532 Socialt bedrageri Økonomiudvalgts budgetreserve

214 Politisk administration Økonomiudvalget Politisk Administration Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. Overordnede forudsætninger De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Økonomiudvalg 7 Formandshonorering Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag Erhverv- og udviklingsudvalget 5 15% af borgmestervederlag Sundheds-, kultur og fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 5 25% af borgmestervederlag Socialudvalget 5 20% af borgmestervederlag Teknik- og miljøudvalget 5 22% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg Børn- og ungeudvalget 5% af borgmestervederlag 4% af borgmestervederlag Formandsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget og udvalgsvederlagene udgør 104,98% af borgmestervederlaget. Aktivitetsforudsætninger I budgettet for 2012 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration: Alle beløb i priser BUDGET 2012 Politisk administration Kommunalbestyrelse i alt Kommunalbestyrelse Borgmester og viceborgmester 699 Vederlag udvalgsformænd 839 Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn 182 Partitilskud 115 Valg 0 Under kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på kr. Puljen kan specificeres således: generel pulje til arrangementer tilskud til Rosenfestivalen tilskud til Radio Nordfyn kr kr kr. 213

215 Politisk administration Økonomiudvalget Særlige forhold vedrørende budget 2012 Der er i 2012 ikke afsat budget til valg, idet der ikke forventes afholdt folketingsvalg, EU-valg eller kommunalbestyrelsesvalg. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetaftalen blev der afsat en pulje til arragementer på kr. Puljen er budgetlagt under kommunalbestyrelsen. 214

216 Administration - generelt Økonomiudvalget Administration - Generelt Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Områder med overførselsadgang mellem årene På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. maj Administrationen er opdelt i nedenstående underområder og hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer mm., der er fagspecifikke. Hovedparten af it-systemafgifter er budgetteret under itafdelingen men de enkelte afdelinger kan have budgetter til særlige fagspecifikke systemer. Fratrædelsesaftaler og besparelser Direktion UCL Projekt Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og løn Rådhusservice, herunder kantinedrift IT-afdelingen Jobcenter, administration Familieafdelingen Socialafdelingen inkl. Borgerservice/Ydelseskontor Teknik- og miljøafdelingen Fællesudgifter og -indtægter Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Områder uden overførselsadgang mellem årene Leje og forpagtning Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri 215

217 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Områder med overførselsadgang mellem årene Administrationsområdet er fra 2012 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende: Antal fuldtidsstillinger Normering Budget 2012 heraf chefer Fratrædelsesaftaler 0,1 Direktion 4,0 4,0 Projekt UCL 1,0 Borgmesterkontor 12,1 1,0 Rådhusservice og kantine 5,2 Økonomi og Løn 28,7 1,0 Kontorelever 6,0 It-afdelingen 5,0 1,0 Jobcenter, administration 41,9 1,0 Børn og Kultur - i alt 32,2 4,0 Børn, kultur og sundhed, administration 11,2 3,0 Børn og unge, administration 21,0 1,0 Social- og sundhed, administration 48,1 2,0 Socialafdelingen, administration 23,9 1,0 Borgerservice og ydelseskontor 24,2 1,0 Teknik og miljø i alt 35,3 2,0 Teknik og miljø, administration 21,3 1,0 Natur og miljø administration 14,0 1,0 Forsikringer 2,0 I alt 221,5 16,0 Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer, hvilket giver en normeringsmæssig difference i forhold til tilsvarende opgørelse i Rammebesparelsen på 3,95 mio. kr., som er en del af budgetaftalen for 2011, er udmøntet med 2,4 mio. kr. svarende til 6,1 stilling. Der er administrative stillinger der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende anlægsprojekter, gebyrer vedrørende byggesager, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri. Derudover er stillingen som energikonsulent forudsat lånefinansieret. Udover ovenstående 16 chefer er der i Nordfyns Kommunes organisation chefer, der er registreret under fagudvalgene. Det drejer sig om Dagtilbudschefen Leder af PPR Driftschef plejeboliger Driftschef hjemmeplejen Leder af træningsområdet Beredskabschef Særlige forhold vedrørende 2012 Fratrædelsesaftale med tidligere direktør udgår. 216

218 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Fratrædelsesaftaler og besparelser Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Endnu ikke realiseret besparelse Rammebesparelser ved budgetaftale Overførte besparelser fra Udmøntet besparelse ved fratrådt direktør Udmøntede besparelse ved stillingsnedlæggelser Omplaceringer indenfor administrationens budget I budgetaftalen for 2011 var der afsat en yderligere rammereduktion i 2012 på 1,0 mio. kr., som udmøntes ved, at der ikke længere budgetteres med aflønning af en fratrådt direktør. I 2011 er der udmøntet en besparelse ved stillingsnedlæggelser på svarende til 6,1 stilling. Derudover er der fortaget interne budgetmæssige omplaceringer i form af en ny stilling som Sundheds-, Kultur- og Fritidschef samt tilpasning af budgettet til rådhusservice, således at budgettet afspejler de faktiske udgifter. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Jf. budgetaftalen for 2011 er der indarbejdet en række besparelser, som har personalemæssige konsekvenser for administrationspersonalet. Der er afsat følgende besparelser: (i hele kr.) Rationale ved nyt IT-system Systemafgift overført fra IT-budgettet Rammereduktion af administrationspersonalet Reduktion ved øget digitalisering eksternt Reduktion ved øget digitalisering internt I alt Direktion Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Direktion 4, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter

219 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget UCL (Inklusionsprojekt) Der er afsat midler til aflønning af projektchef til UCL projektet. Projektet er et samarbejde mellem Nordfyns Kommune og University College Lillebælt, som bl.a. arbejder med muligheder for øget inklusion af børn og unge. En del af udgifterne forventes finansieret af tilskud fra fonde mv. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 UCL (Inklusionsprojekt) 1,0 415 Løn og andre personaleudgifter 762 Administrationsudgifter 3 Finansiering via fonde mv Sikkerhed og arbejdsmiljø Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck aftale for alle kommunens ansatte samt lovpligtig uddannelse af MED udvalgs og arbejdsmiljø repræsentanter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af borgmesterkontoret: BUDGET 2012 Sikkerhed og arbejdsmiljø 734 Sikkerheds- og miljøarbejde 377 Falck abonnement 157 Uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelse 200 Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Midlerne til uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelsen er omplaceret fra de tidligere kompetenceudviklingspuljer og er dermed ikke en budgetudvidelse. Borgmesterkontor Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og kommunaldirektør. Opgaverne omkring HR, Hovedudvalget, kommunikation, markedsføring og udvikling hører ligeledes under borgmesterkontoret. Koordinator for arbejdsmiljø hører under borgmesterkontoret. 218

220 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Borgmesterkontor 12, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter 37 I forbindelse med udmøntningen af administrationens rammebesparelse for 2011 er der nedlagt 0,9 stilling i Borgmesterkontoret. Forsikringsadministration varetages ligeledes af borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang. Økonomi og Løn Økonomi og løn forestår opgaverne omkring økonomisk sagsbehandling, regnskabsaflæggelse, indkøb, styring af likvider, budgetlægning og budgetopfølgning, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger økonomi og løn for inddrivelse af restancer samt opkrævning af forbrugsafgifter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Økonomi og Løn 27, Løn og andre personaleudgifter, økonomi og Løn Administrationsudgifter 130 I forbindelse med udmøntningen af administrationens rammebesparelse i 2011 er der nedlagt 1,8 stilling i Økonomi og Løn. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Fra 2012 ophører Økonomi og Løn med at opkræve spildevandsafgift for VandCenter Syd A/S. Normeringen er reduceret med 0,7 stilling som følge heraf ligesom administrative fællesindtægter er reduceret med det tidligere opkrævede administrationsbidrag. Rådhusservice Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere, samt kantinepersonale. Derudover indeholder kontoen driftsbudgettet for de 3 rådhuse. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 Rådhusservice 5, Løn og andre personaleudgifter rådhusservice

221 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget BUDGET 2012 Normering Drift og rengøring af rådhuse Kantinedrift Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm og rengøring. Budgettet har i de tidligere år været for lavt og er nu tilpasset det faktiske udgiftsniveau. Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget på kr. til årlige mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt. It-afdelingen Området dækker udgifter til IT samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til KMD-systemer samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere. It-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takst med it-anvendelsen indenfor ældreområdet. Pr. 1. august 2011 er der brugere. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. De forskellige driftskonti fremskrives med den politisk vedtagne fremskrivningsprocent. Budgettet justeres dog årligt i forhold til antallet af brugere og følgeudgifter til licenser, itudstyr med mere. KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne. Fra 2013 skal der udarbejdes nye aftaler for alle systemer. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Normering BUDGET 2012 It-afdelingen 5, Løn og andre personaleudgifter Løbende system vedligeholdelse Printere og kopimaskiner 771 Program og systemlicenser Service og vedligeholdelse hardware 430 Systemdrift, KMD m. v Telefoni og kommunikation Diverse elektroniske abonnementer 562 Særlige forhold vedrørende budget 2012 KMD-kontrakten er justeret i henhold til prisaftale. Der er ikke indgået kontrakter om nye systemer. Fra 2013 skal alle aftaler fornyes. Ved budget 2010 er der vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. under løbende systemvedligeholdelse, idet der var indkøbt nye servere til det administrative net i I aftalen blev anført at midlerne skulle med igen i budget

222 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Jobcenter, administration Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder. Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Jopbcenter, administration 41, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter inkl. honorar til lægekonsulenter Lægeerklæringer Tolkebistand 213 IT-systemafgifter 753 Projekter -351 Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Stillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår ikke i normeringen. Børn og Kultur, administration Børn og Kultur varetager de administrative opgaver omkring administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetalinger. Budgetmæssigt er der fra 2011 sket en opdeling af børn og kultur og børn og ungeafdelingen. Børn og ungeafdelingen varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Børn og Kultur, administration 32, Børn-, Kultur og Sundhedsafdelingen 11, Administrationsudgifter 11 Børn og ungeafdelingen 21, Administrationsudgifter 63 I forbindelse med udmøntningen af administrationens rammebesparelse er der nedlagt 0,7 stilling i Børn, Kultur og Sundhed. Ved interne omplaceringer er der oprettet en ny stilling som Sundheds-, Kultur og Fritidschef. 221

223 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Social, administration Social og sundhedsadministrationen varetager alle opgaver i forbindelse med visiteringer indenfor hele ældreområdet, voksne handicappede over 18 år, pensioner. Under social og sundhed er borgerservice organiseret. Borgerservice varetager udbetalingen af alle former for ydelser bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, barselsdagpenge kontanthjælp mm. Derudover varetager borgerservice opgaver som telefonbetjening, folkeregister, lægekørsel, sygesikringsbeviser, børnefamilieydelse, boligstøtte samt udstedelser af pas og kørekort samt opfølgning vedrørende socialt bedrageri. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Social, administration 48, Social 23, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter 70 Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer 589 IT-systemafgifter 318 Borgerservice 24, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter 77 Sygesikringsbeviser og lægeskift -125 IT-systemafgifter 515 I forbindelse med udmøntningen af administrationens rammebesparelse i 2011 er der nedlagt 1,0 stilling i Borgerservice og 0,7 stilling indenfor Socialadministrationen. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Der er indarbejdet udgifter til KOMBIT s nye flytteløsning som indføres ultimo Udgiften er på kr pr. år. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at ansætte en yderligere kontrolmedarebejder til arbejdet med socialt bedrageri. Budgettet til Borgerservice er opskrevet med kr. Teknik og Miljø, administration Afdelingen er opdelt i 3; Driftsafdelingen, Plan, Byg og Beredskab samt Natur og Miljø. Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, kollektiv trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning, genbrugspladser og renovation. Plan, Byg og Beredskab varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning, ejendomsskat og redningsberedskab. Afdelingen bistår i øvrigt driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver. 222

224 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Natur og miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i driftsafdelingen. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Normering Teknik og Miljø, administration 35, Plan og byg og driftsafdelingen 21, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter 67 IT-systemafgifter, Grundkort Fyn og Scanning af byggesager 955 Byggesagsgebyrer Ejendomsforespørgsler -208 Honorar vedr. anlægsprojekter -831 Natur og miljø 14, Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter 43 Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytningsgebyr, byggesagsbehandling landbrugssager, gebyr for landbrugstilsyn I forbindelse med udmøntningen af administrationens rammebesparelse er der nedlagt 1,0 stilling i Teknik og miljø. I Teknik og Miljø er der 1,5 stilling der er finansieret af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, ligesom stillingen som energikonsulent er forudsat lånefinansieret. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Honorar vedr. anlægsopgaver varierer i forhold til anlægsbudgettet og opgavernes gennemførelsesgrad. Indtægten er identisk med anlægsbeløb. Fællesudgifter - administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fællesudgifter PBS gebyrer og andre gebyrer 336 Fællesudgifter til stillingsannoncer 280 Porto Fælles kontorhold 472 Revisionsudgifter

225 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget BUDGET 2012 Advokat og konsulentbistand 258 Kontingent til KL Kontingent til indkøbssamarbejde Pulje til egne udbud 500 Diverse abonnementer Kommunen, mellemarkiv tidl. Fyns Amt, Copy-Dan 203 Fællesudgifter kommunale ejendomme 403 Indkøbsrationale -520 Fællesindtægter - administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Fællesindtægter Rykkergebyrer -650 Administrationsbidrag mv Nordfyns Kommune forestår administration af følgende brugerfinansierede områder, hvortil der opkræves administrationsbidrag: skorstensfejergebyr administrationsgebyr for administration af renovationsområdet administrationsgebyr for administration af havn og marina kr kr kr. Opkrævningerne beregnes ud fra en faktuel beregning over forbrug af tid, it-systemer mm. Særlige forhold vedrørende budget 2012 Opgaven med opkrævning af spildevandsafgift for VandCenter Syd A/S ophører fra 2012 og der er reduceret 0,7 stilling i Økonomi og Løn. Samtidig bortfalder indtægten også. Administrationsgebyret for renovationsområdet er tilpasset faktuelt niveau. Kontorelever i administrationen Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2011 og 2 nye fra september Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 224

226 Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget Normering BUDGET 2012 Kontorelever 6,0 968 Løn og andre personaleudgifter, økonomi og Løn Refusionsindtægter -245 Uddannelsespulje I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Uddannelsespulje Uddannelsespulje rådhuspersonale 352 Fælles uddannelsespulje for alle ansatte 783 Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af borgmesterkontoret. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: Der tilbydes behandling indenfor fysioterapi og kiropraktik. Der kan gives 5 gratis behandlinger (klip) pr. medarbejder indenfor kalenderåret. Et klip kan omsættes til én behandling, enten kiropraktik eller fysioterapi, eller klip kan bruges til træning. Man kan bruge ét klip til én træningsinstruktion, én måneds træning eller til en konditest inklusiv beregning af bmi. Endvidere vil der kunne bruges to klip til at købe en løbestilstest, hvor det skønnes relevant. Det forebyggende arbejde tilgodeses ved 1-2 årlige foredrags- eller aktivitetsaftener, der planlægges og finansieres 50/50 mellem Nordfyns Kommune og Sundhedsteamet. Psykologordningen fortsætter uændret, dvs. at såfremt chef og direktør for området indstiller det, kan der gives medarbejdere op til ca. 5 gratis behandlinger hos privat psykolog. Fravær til behandling under sundhedsordningen ligger uden for den normale arbejdstid. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Sundhedsordninger Sundhedsordning 862 Psykologordning

227 Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Områder uden overførselsadgang Leje og forpagtningsindtægter Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Leje og forpagtningsindtægter Forpagtningsindtægter af jord -588 Lejeindtægter af havnearealer -164 Bogense Kystcamping -97 Udlejningsejendomme -217 Lønpuljer Området dækker udgifter til puljer som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje 384 Direktionspulje 575 Lokal løndannelse 798 AKUT Pulje 50 Pulje til finansiering af MED-organisation 974 Pulje til særlige fleksjob 600 For puljen til barsel er budgettet uændret. Budgettet er på niveau med forbruget i 2010 og Puljen til langvarig sygdom er opskrevet med 1,4 mio. kr. som følge af, at arbejdsgiverperioden med virkning fra 1. januar 2012 forøges fra 21. til 30. dage. Forøgelsen er beregnet med udgangspunkt i kommunens fravær i 1. halvår Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere der har jubilæum i 2012 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis kr og kr Direktionspuljen anvendes i forbindelse med særlige lønmæssige udfordringer og fordeles til institutioner og afdelinger i henhold til individuel vurdering. 226

228 Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Lokal løndannelse er en mindre restpulje fra 2010 som endnu ikke er forhandlet. Akutpuljen er en obligatorisk pulje. Pulje til finansiering af MED-organisationen er ny men budgetteret ud fra, at alle områder har bidraget med 0,14% af vikarbudgettet til finansiering af denne pulje. Midlerne fordeles halvårligt til de institutioner, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om at Jobcenteret råder over 37 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. I budget 2012 er der indarbejdet 31 fleksjob og der er således afsat en pulje til de resterende 6 fleksjob. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at afskaffe trepartsmidlerne til uddannelse, hvilket betyder en reduktion i budgettet på kr. Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensionspræmier Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere Pensionsforpligtelse lærere til 63 ½ år Bonusindtægt fra Kommunernes Pension Der er budgetlagt ud fra antal pensionerede tjenestemænd samt tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni Udgifterne er stigende indenfor området, idet antallet af tjenestemandspensionister er stigende. Forsikringer I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af: eventuelle arbejdsskader ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området tegning af en særlig katastrofeforsikring konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 227

229 Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget BUDGET 2012 Normering Forsikringer 2, Løn og andre personaleudgifter 744 Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulent Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent. Nordfyns Kommunes forsikringer er udbudt i Indsatsen i 2012, og fem år frem, foregår i et samarbejde med Gjensidige. Et af resultaterne af udbuddet er, at vi fremover er selvforsikret vedørende løsøretyveri samt indfører intern selvrisiko på udvalgte områder. Budgettet indeholder en pulje på som er en regulering af taksterne for kommunens bygningsforsikringer. Puljen vil efterfølgende blive fordelt til institutionsområderne. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere puljen til arbejdsskade med kr. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse på 0,6 mio. kr. omfatter andel af renter og afdrag vedr. byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år. Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse 639 Kulturarvsforvaltning - museumsundersøgelser 152 Ydelsesstøtte 281 Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,19 kr. pr. indbygger og er en aftale som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By s museer. Væksthus Syddanmark Med virkning fra 1. januar 2011 overtager kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil har kommunen modtaget midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Væksthus Syddanmark

230 Områder uden overførselsadgang Økonomiudvalget Provenu ved socialt bedrageri I forbindelse med budgetopfølgningen i 2010 blev det besluttet at ansætte en ekstra medarbejder til at arbejde med socialt bedrageri. Medarbejderen er forudsat finansieret af provenu, der kan skaffes ved at borgerne kun får de ydelser, hvortil de lovmæssigt er berettiget. Provenuet er afsat som en pulje uden overførselsadgang. Lønudgiften er budgetlagt under borgerservice. Puljen overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Provenu ved socialt bedrageri Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at ansætte en yderligere kontrolmedarebejder til arbejdet med socialt bedrageri. Budgettet under Borgerservice er opskrevet med kr. som finansieres af et tilsvarende provenu. 229

231 Økonomiudvalgets budgetreserve Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budgetreserve Budgetreserven fra 2011 er indarbejdet med kr. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET 2012 Budgetreserve

232 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Økonomiudvalget Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til den politiske organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Udgifter til Politisk organisation Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til administrativ organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse 231

233 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Økonomiudvalget Udgifter til Administrativ organisation Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til pension af tidligere tjenestemænd I nedenstående graf er medtaget udgifter til tjenestemandspension. Udgifter til Pension af tidligere tjenestemænd Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 232

234 233 Budget 2012

235 Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER (side ) 234

236 Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for en anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 235

237 Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer og Anlægsinvestering i alt Anlægsudgifter omfattet af kvalitetsfonden Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Uprioriteret anlægspulje til fritidsomr Nordfynshallerne Digitale udlån Rammebeløb skoletandplejen Sundhedsincitamentpulje 50/ Familieudvalget Skole-IT Skole-IT Managementsystem Langebyhus Socialudvalget Anskaffelse af hjælpemidler Nedlæggelse af centralkøkkenet Digitalisering Mobil løsning Digitalisering Arkivering Statens Arkiver Digitalisering Borgerportal Digitalisering Udskiftning af hardware Teknik- og miljøudvalget Trafiksikkerhedspulje Havneinvesteringer Rådgivningsydelse ifm. udbud gadelys Renovering af gadebelysning Energibesparende foranstaltninger Energimærkning kommunale bygninger Vedligeholdelsespulje Teknik og Miljø Nedrivningspulje Spildevandsplan Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Rigkærsprojekt Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Ny telefoncentral IT administration Pasmaskine Salg af grunde og bygninger

238 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Anlægsinvesteringer Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Uprioriteret anlægspulje til fritidsomr Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere den uprioriterede anlægspulje med kr. i 2012 og tilbageføre dem i Årsagen hertil skal ses i relation til, at forventede overførte midler fra 2011 kan anvendes i Endvidere blev det besluttet at tilføre den uprioriterede anlægspulje en ekstraordninært anlægsbevilling på kr. Nordfynshallerne Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelser og indvendig istandsættelse af Nordfyns Hallerne. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Nordfynshallerne Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Digitale udlån I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at Nordfyns Biblioteker indfører automatisk udlån og aflevering af bøger. Anlægsbudgettet skal anvendes til anskaffelse af et nyt bibliotekssystem. I budget 2012 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Digitale udlån Bibliotekschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløb. Rammebeløb skoletandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. 237

239 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Anlægsinvesteringer I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Rammebeløb skoletandplejen Sundhedschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Sundhedsincitamentpulje 50/50 Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til sundhedsfremmende initiativer. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Sundhedsincitamentpulje 50/ Sundhedschefen prioriterer og indstiller overfor udvalget anvedelse af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 238

240 Familieudvalget Anlægsinvesteringer Familieudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Skole-IT Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Skole-it Managementsystem I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til et managementsystem til skole-it: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Skole-IT Managementsystem Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at anskaffe et managementsystemt til skolernes it, og der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. fordelt over årene 2012 og Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb skal dels anvendes til køb af ungdomsboliger beliggende Langebyende samt en efterfølgende udvidelse af Langebyhus fra 9 til 18 døgnpladser. Dermed kan der inkluderes flere udsatte børn og unge i eget regi, frem for en anbringelse i andre kommuner. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Langebyhus Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at udskyde udvidelsen af Langebyhus. Årsagen hertil skal ses i relation til, at der forventes overførte midler fra 2011, som kan anvendes i

241 Socialudvalget Anlægsinvesteringer Socialudvalget Anskaffelse af hjælpemidler Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af større hjælpemidler til Nordfyns Kommunes Hjælpemiddeldepot. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Anskaffelse af hjælpemidler Myndighedschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Nedlæggelse af centralkøkkenet Nordfyns Kommunes madservice er sendt i udbud ultimo Der er i 2012 afsat et anlægsbudget til finansiering af de ekstraordinære udgifter der er forbundet med afvikling af centralkøkkenet. I budget 2012 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Nedlæggelse af centralkøkkenet Chefen for plejecentre og køkken er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 Der har tidligere år været afsat et puljebeløb til anskaffelse af køkkeninventar mv. Ud over den afsatte anlægsbevilling for 2012, forventes den ej forbrugt anlægsbevilling for 2011 overført til 2012 til anvendelse af merudgifterne forbundet med nedlæggelse af centralkøkkenet. På den baggrund blev det i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at nedjustere det oprindelige budget på kr. med kr., Digitalisering - Mobil løsning Der er afsat et anlægsbudget til en mobil digitalisering af hjemmesygeplejen, for bedre at kunne imødegå de udefra kommende krav både med kommunikation til eksterne samarbejdspartnere og krav om dokumentation. Løsningen vil også kunne understøtte telemedicinske løsninger. I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Digitalisering Mobil løsning Hjemmeplejechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme hjemmeplejens budgetønske om en mobil løsning, og der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. fordelt over årene 2012 og

242 Socialudvalget Anlægsinvesteringer Digitalisering - Arkivering Statens Arkiver Statens arkiver har krav på alle elektroniske data i omsorgssystemet Rambøll Care. Der er afsat et anlægbudget til en digital løsning af den lovpligtig indberetning til Statens arkiver af alle data, der er over 5 år gamle. I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Digitalisering Arkivering Statens Arkiver Hjemmeplejechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme hjemmeplejens budgetønske om en arkiveringsløsning, og der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. fordelt over årene 2012 og Digitalisering Borgerportal Der er afsat et anlægsbudget til løsning af den lovpligtig borgeradgang til data der er registreret på borger i omsorgssystem Rambøll Care. Løsningen skal fungerer senest i I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Digitalisering Borgerportal Hjemmeplejechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme hjemmeplejens budgetønske om en borgerportal, og der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. fordelt over årene 2012 og Digitalisering - Udskiftning af hardware Der er afsat et anlægsbudget til løbende udskiftning af hardware på ældre- og sundhedsområdet, da hardware indenfor området er af ældre dato og fungere meget langsomt i forbindelse med nye opdateringer. Ældre- og sundhedsområdet er via Sundhedsaftalerne meget afhængige af en IT-understøttelse i det daglige arbejde. I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Digitalisering Udskiftning af hardware Hjemmeplejechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme hjemmeplejens budgetønske om udskriftning af hardware, og der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. fordelt over årene 2012 og

243 Teknik- og miljøudvalget Anlægsinvesteringer Teknik- og miljøudvalget Trafiksikkerhedspulje Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Trafiksikkerhedspulje Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere trafiksikkerhedspuljen med kr., således den samlede anlægsbevilling bliver på kr. i Reduktion har kun virkning i 2012, og er således ikke gældende for overslagsårene Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Havneinvesteringer Havnefogeden er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Rådgivningsydelse i f.m. udbud af gadelys Anlægsbudgettet anvendes til rådgivning i forbindelse med udbud af renoveringsprojekt af gadelys samt ny driftsaftale vedrørende gadelys. Driftsaftalen med Energi Fyn på gadelys er udløbet, og der skal indgåes en ny aftale i forbindelse med et udbud af det samlede renoveringsprojekt vedrørende gadelys. I budget 2012 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Rådgivningsydelse ifm. udbud gadelys Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme Teknik- og Miljøs budgetønske på kr. til udbud af gadelys. 242

244 Teknik- og miljøudvalget Anlægsinvesteringer Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Renovering af gadelys Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at imødekomme Teknik- og Miljøs budgetønske på kr. til renovering af gadelys. Udgifterne til renoveringen er planlagt låefinansieret. Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Energibesparende foranstaltninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energimærkning kommunale bygninger Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til lovpligtig energimærknig af kommunale bygninger. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Energimærkning kommunale bygninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 243

245 Teknik- og miljøudvalget Anlægsinvesteringer Vedligeholdelsespulje - Teknik og Miljø Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik- og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsearbejder. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Vedligeholdelsespulje Teknik og Miljø Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Nedrivningspulje Nordfyns Kommune er tildelt et tilskud på i alt kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. En forudsætning for at kommunen kan anvende puljemidlerne er, at der i budget 2012 eller 2013 afsættes kr. som kommunal medfinansiering. Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til opkøb og nedrivning af ejendomme. I budgetoverslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Nedrivningspulje Direktøren for Teknik- og Miljø prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Budgetaftalen 2012 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at nedrivningspuljen udskydes til Spildevandsplan Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udarbejdelse af spildevandsplan for Nordfyns Kommune. I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Spildevandsplan Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Revison af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevi- 244

246 Teknik- og miljøudvalget Anlægsinvesteringer sion ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 Anlægsprojektet er en del af budgetaftalen for Rigkærprojekt Rigkærprojektet er et fælles EU-projekt mellem Nordfyns, Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Kerteminde, Odense og Silkeborg kommuner, samt Naturstyrelsen til pleje, genskabelse og udvidelse af arealer med kær og moser med tilskud fra EU LIFE-midler. Ifølge aftalen om Grøn Vækst skal kommunerne betale for en del af anlægsudgifterne og kompensation til lodsejerne. Kommunes andel anslås til kr. om året i 7 år. Der vil kunne søges finansiering, der kan erstatte kommunens andel. Projektet vil medvirke til at øge naturindholdet i to af kommunens absolutte naturperler, hvor særligt Enebærodde er meget besøgt. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Rigkærsprojekt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Budgetaftalen 2012 Anlægsprojektet er en del af budgetaftalen for

247 Økonomiudvalget Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Udskiftning af IT på institutioner IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Ny telefoncentral Anlægsbevillingen anvendes til en opdatering af telefoncentralen til nyeste version, for dermed at give nogle bedre muligheder for at understøtte telefonibetjeningen i kommunen. Endvidere vil der være mulighed for nogle bedre statistikmuligheder til brug for bl.a. kanalstrategier m.v. I budget 2012 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Ny telefoncentral IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet til den nye telefoncentral. Budgetaftalen 2012 Anlægsbudgettet er en del af budgetaftalen for IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og IT administration IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Pasmaskine Der er i 2012 afsat et budget til anskaffelse af en ny pasmaskine til Borgerservice. I budget 2012 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Pasmaskine

248 Økonomiudvalget Anlægsinvesteringer Borgerservicechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet til pasmaskinen. Salg af grunde og bygninger Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og udmøntes ved salg af byggegrunde og kommunale ejendomme. I budget 2012 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsbeløbet er i 2012-priser og Salg af grunde og bygninger Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Budgetaftalen 2012 Anlægsbudgettet er en del af budgetaftalen for

249 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2012 Nøgletal på udvalgte områder Anlægsinvesteringer Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne. Udgifter til anlægsinvesteringer (nettoudgift) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der i 2011 er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 248

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle budgetoplysninger

Generelle budgetoplysninger Indledning Grundlaget for den endelige vedtagelse af budgettet er dels politiske prioriteringer samt administrationens udarbejde budgetoplæg, hvor der: Er korrigeret for nye love Er korrigeret for politiske

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Generelle budgetoplysninger

Generelle budgetoplysninger Indledning Generelle budgetoplysninger Grundlaget for den endelige vedtagelse af budgettet er dels politiske prioritering samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE

BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2012-2014 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE

BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE BUDGET FOR 2011 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2012-2014 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere