: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: Det Berlingske Officin A/S (advokat Morten Stadil) 1. Den påklagede afgørelse og parternes påstande Ved ankeskrift af 20. oktober 2003 har MetroXpress Danmark A/S påklaget en afgørelse truffet af Konkurrencerådet den 24. september 2003 i anledning af en klage indgivet af MetroXpress den 6. maj 2003 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Berlingske Gratisaviser A/S på markedet for annoncer i landsdækkende dagblade, formiddagsblade samt gratisaviser i HT-området har misbrugt en dominerende stilling ved at have fastsat urimeligt lave priser (predatory pricing) på rubrik- og tekstannoncer i gratisavisen Urban. Selve afgørelsen truffet af Konkurrencerådet den 24. september 2003 lyder i det tilrettede sagsreferat således: Rådet konstaterer, at det tidligere påbud formelt set ikke er opfyldt i en af påbudsmånederne. Henset til visse usikkerheder om påbuddet og det tilsagn, Det Berlingske Officin har afgivet, er der ikke for nærværende grund til at udstede påbud efter 16. Afgørelsen blev meddelt MetroXpress ved sålydende brev af 30. september 2003 fra Konkurrencestyrelsen: Konkurrencerådet behandlede på mødet den 24. september 2003 Berlingske Gratisavisers prissætning i Urban på baggrund af en klage indgivet af MetroXpress den 6. maj 2003 over urimeligt lave annoncepriser i Urban. Rådet tog derfor stilling til, om det tidligere udstedte påbud

2 af 29. maj 2002 havde været overholdt i påbudsperioden. Der henvises til beslutningsnotatet til rådet fremsendt den 18. september Konkurrencerådet vurderede på mødet, at det tidligere påbud formelt set ikke er opfyldt i en af påbudsmånederne. Endvidere konstaterede rådet, at der fortsat er risiko for prisfastsættelse på markedet i strid med konkurrencelovens 11. For at imødegå den påpegede risiko for prisfastsættelse på markedet i strid med konkurrencelovens 11 afgav Det Berlingske Officin tilsagn om, at annonceomsætningen i Urban fremover vil dække en række nærmere angivne omkostningsposter. Henset til visse usikkerheder om det tidligere påbud og det tilsagn, som Det Berlingske Officin har afgivet, fandt rådet ikke, at der for nærværende er grund til at udstede et nyt påbud efter 16. Konkurrencerådets afgørelse kan i medfør af konkurrencelovens 19 påklages til Konkurrenceankenævnet. Klage kan indgives af den, afgørelsen retter sig imod og den, som i øvrigt har individuel, væsentlig interesse i sagen. MetroXpress har endvidere gjort gældende, at Berlingske Gratisaviser har anvendt urimeligt lave priser i perioden efter det tidligere påbuds udløb. Henset til ovenstående, og særligt til det af Berlingske afgivne tilsagn, finder styrelsen det ikke hensigtsmæssigt at afsætte ressourcer til at undersøge denne klage nærmere, jf. konkurrencelovens 14. Denne afgørelse kan ikke ankes, jf. 19, stk. 3. MetroXpress har indbragt sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om principalt, at Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 ophæves, og at det påbydes Det Berlingske Officin til enhver tid at kunne dokumentere, at omsætningen i Berlingske Gratisaviser A/S dækker de variable omkostninger i Berlingske Gratisaviser A/S, dvs. totale omkostninger fratrukket afskrivninger, renter og administrationsomkostninger opgjort over de forudgående seks måneder, således som det er defineret af Konkurrencerådet i den påankede afgørelse, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet med henblik på udformning af et påbud. Konkurrenceankenævnet har udskilt spørgsmålet om, hvorvidt Konkurrencerådets afgørelse kan påklages til ankenævnet, samt alle andre spørgsmål i sagen end spørgsmålet om, hvorvidt Det Berlingske Officin har misbrugt en dominerende stilling på markedet for annoncer i landsdækkende dagblade, formiddagsblade samt gratisaviser i HT-området ved at have fastsat urimeligt lave priser (predatory pricing) på rubrik- og tekstannoncer i gratisavisen Urban, jf. konkurrencelovens 19, stk. 1 og 3, jf. 14, stk. 1, til særskilt behandling. Konkurrenceankenævnet har herefter forstået klagers påstand således, at klager har påstået sagen fremmet i realiteten med henblik på stillingtagen til de ovenfor gengivne nedlagte påstande. Konkurrencerådet har påstået principalt klagen afvist, subsidiært stadfæstelse af den del af Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003, hvorefter rådet ikke har fundet det fornødent at udstede et påbud til Det Berlingske Officin i medfør af konkurrencelovens 16, og afvisning for så vidt angår spørgsmålet om Konkurrencerådets beslutning om i medfør af konkurrencelovens 14,

3 stk. 1, 3. pkt., at afslutte behandlingen af MetroXpress klage vedrørende perioden fra den 29. maj 2003 og fremover. Det Berlingske Officin A/S er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. 2. Sagens baggrund Konkurrencerådet traf den 29. maj 2002 afgørelse om, at Det Berlingske Officin misbrugte sin dominerende stilling på markedet for annoncering i landsdækkende dagblade, formiddagsblade samt gratisaviser i HT-området ved gennem Berlingske Gratisaviser A/S at fastsætte urimeligt lave priser på rubrik- og tekstannoncer i gratisavisen Urban. Det Berlingske Officin og Berlingske Gratisaviser blev ved afgørelsen pålagt at ophøre med at sælge annoncer i Urban til priser, der ikke gav dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger, og hvor de gennemsnitlige nettokontantpriser lå under MetroXpress tilsvarende gennemsnitlige nettokontaktpriser. Dette pålæg, som ikke fandt anvendelse i perioder, hvor Det Berlingske Officin over for styrelsen kan dokumentere, at dets priser giver dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger, udløb den 29. maj Konkurrencestyrelsen har løbende påset, at påbudet blev overholdt, bl.a. gennem MetroXpress og Berlingske Gratisavisers månedlige indberetninger af deres gennemsnitlige nettokontaktpriser og gennem revisionsrapporter udarbejdet af en statsautoriseret revisor. Den 6. maj 2003 dvs. inden påbudets udløb den 29. maj 2003 havde MetroXpress igen klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Berlingske Gratisaviser fortsat anvendte urimeligt lave priser, og MetroXpress gjorde derfor gældende, at Berlingske Gratisaviser burde meddeles et nyt påbud. Denne klage blev behandlet på rådsmødet den 24. september 2003, hvor Konkurrencerådet traf den påklagede afgørelse. Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 indeholder bl.a. en gennemgang af EU praksis vedrørende predatory pricing, en beskrivelse af Konkurrencerådets påbud til Det Berlingske Officin A/S og opfølgningen herpå, en analyse af det relevante marked og Det Berlingske Officin A/S dominerende stilling, af spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling samt Det Berlingske Officin A/S tilsagn. Om sagen hedder det i afgørelsens resumé: Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og På baggrund af en klage fra MetroXpress A/S fandt Konkurrencerådet på sit møde den 29. maj 2002, at Det Berlingske Officin (DBO) misbrugte sin dominerende stilling ved, gennem datterselskabet Berlingske Gratisaviser A/S (BG), at fastsætte urimeligt lave priser (predatory pricing) på annoncer i gratisavisen Urban. Rådet udstedte et etårigt påbud, hvori BG og DBO blev pålagt at ophøre med at sælge annoncer til gennemsnitlige nettokontaktpriser, der ikke giver dækning for de gennemsnitligt variable omkostninger, og som ligger under MetroXpress tilsvarende gennemsnitlige nettokontaktpriser. 2. I opfølgningen på dette påbud konstaterer styrelsen, at BGs indberettede nettokontaktpriser for månederne marts og april 2003 ligger under MetroXpress tilsvarende. For april måned skønner styrelsen dog, at BG har dækning for dets variable omkostninger.

4 3. Påbuddet udløb i maj i år. MetroXpress har imidlertid igen klaget over, at BG og DBO fortsat udøver predatory pricing og anmodet om, at der udstedes et nyt påbud. 4. Det relevante marked afgrænses på samme måde som i rådets afgørelse i den forudgående klagesag til markedet for annoncering i gratisaviser samt landsdækkende dagblade og formiddagsblade i HT området. Det vurderes, at Berlingske Gratisavisers moderselskab, Det Berlingske Officin A/S, fortsat indtager en dominerende stilling på dette marked. 5. Vurderingen af predatory pricing tager udgangspunkt i AKZO-dommen. Her fandt domstolen, at en dominerende virksomhed, der prissætter under de gennemsnitlige variable omkostninger, udøver predatory pricing. Kun i tilfælde, hvor der er tale om rent defensive pristilpasninger over for egne faste kundekredse, kan priser under de gennemsnitlige variable omkostninger accepteres. 6. Styrelsen finder her, at muligheden for at prissætte under de gennemsnitlige variable omkostninger for at matche konkurrentens priser ( defensive pristilpasninger ) må afgrænses tættere på EU-praksis. Det tidligere påbud var baseret på forenklinger i forhold til AKZO-dommen. Det skyldes, at annoncemarkedet for gratisaviser dengang var nyt og relativt uudviklet, og det ikke var muligt at afgrænse kundekredse. Det tidligere påbud tillod derfor også pristilpasninger, der ikke alene rettede sig mod egne faste kundekredse. 7. I dag finder styrelsen, at det er muligt at skelne mellem egne og konkurrentens kunder og mellem defensive og aggressive pristilpasninger. Følgelig lægger styrelsen, som i AKZO-dommen, til grund, at priser under de gennemsnitlige variable omkostninger generelt er ulovlige. Kun rent defensive pristilpasninger over for egne faste kundekredse er tilladt. 8. Med udgangspunkt i AKZO-dommen har styrelsen foretaget en opdeling af BGs omkostninger i hhv. variable og faste omkostninger. I andet halvår 2002 og første halvår 2003 dækkede BGs omsætning hhv. [ ] % og [ ] % af de variable omkostninger, og [ ] % for den seneste opgjorte måned, juli Styrelsen finder, at en sådan grad af underdækning ikke skyldes defensive pristilpasninger, blandt andet fordi BGs gennemsnitlige priser i de forudgående måneder (marts og april 2003) lå noget lavere end MetroXpress gennemsnitlige priser. 10. DBO har ikke kunnet tiltræde styrelsens forståelse af AKZO-dommen og styrelsens opdeling af BGs omkostninger i hhv. faste og variable omkostninger. For at imødegå den af styrelsen påpegede risiko for prisfastsættelse på markedet i strid med konkurrencelovens 11 har DBO derfor afgivet tilsagn om, at annonceomsætningen i Urban vil dække nærmere angivne omkostninger. Tilsagnet får virkning fra 1. november og gælder 2 år frem. 11. Konkurrencestyrelsen skønner, at det afgivne tilsagn under de nuværende forhold sikrer imod predatory pricing i strid med konkurrencelovens 11. Afgørelsen om at acceptere et tilsagn fra Det Berlingske Officin i stedet for at udstede et påbud er i afgørelsen nærmere begrundet således: 162. Såfremt et påbud ikke er overholdt vil styrelsen som udgangspunkt bede anklagemyndigheden om at rejse en straffesag, også selv om det kun er i en delperiode og med et mindre beløb. I dette

5 tilfælde har BG, der ikke er enig i at have overtrådt påbuddet, peget på visse problemer med at opfylde påbuddet, blandt andet at BG ikke kendte MetroXpress nettopriser og desuden ikke kender udviklingen i læsertal. På baggrund af visse usikkerheder om påbuddet, og henset til det tilsagn som Det Berlingske Officin har afgivet, finder styrelsen, at der ikke for nærværende er grund til at udstede påbud efter 16. Tilsvarende gælder for de første måneder efter påbuddets udløb, hvor BG har haft en næsten uændret prispolitik Styrelsen finder dog, at der fortsat er risiko for, at der kan foretages prisfastsættelse på markedet i strid med forbudet i konkurrencelovens 11. Det Berlingske Officin har derfor afgivet et tilsagn. Tilsagnet indebærer, at BGs annonceomsætning fremover vil give dækning for en række nærmere specificerede omkostningsposter. Styrelsen skønner, at dette under de nuværende forhold vil være tilstrækkeligt til at sikre imod predatory pricing i strid med konkurrencelovens 11. Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 er i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens indstilling af 8. september 2003 til rådsmødet den 24. september 2003 i sagen. Indstillingen har været sendt i høring hos MetroXpress og Det Berlingske Officin. Konkurrencestyrelsen havde tidligere udarbejdet en indstilling af 11. august 2003 til Konkurrencerådets afgørelse i sagen. Konklusionen i denne indstilling var følgende: Det meddeles Det Berlingske Officin A/S og Berlingske Gratisaviser A/S, at Det Berlingske Officin i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1, har misbrugt dets dominerende stilling ved at fastsætte urimeligt lave priser på annoncer i gratisavisen Urban, der ikke giver dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger. For juni 2003 skulle den gennemsnitligt opnåede pris per annoncemillimeter således have været [ ] % højere for at dække den gennemsnitlige variable omkostning ved at levere ydelsen. Det påbydes, jf. 11, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 2, Det Berlingske Officin A/S, at Det Berlingske Officin til enhver tid skal kunne dokumentere, at BGs omsætning dækker BGs variable omkostninger dvs. totale omkostninger fratrukket afskrivninger, renter og administrationsomkostninger opgjort over de forudgående seks måneder. Påbuddet skal efterkommes straks. Påbuddet gælder for ét år, jf. 16, stk. 2.

6 3. Klagers argumentation Klager har gjort gældende, at klager kan påklage rådsafgørelsen af 24. september 2003 til Konkurrenceankenævnet, da afgørelsen ikke er truffet i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt. Det er i konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt., bestemt, at "Konkurrencerådet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse". Konkurrencerådet ville således i anledning af klagers klage over Det Berlingske Officin være beføjet til at træffe afgørelse om, at spørgsmålet om "predatory pricing" ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse, og en sådan afgørelse ville ikke kunne påklages til ankenævnet, jf. 19, stk. 1, jf. Konkurrenceankenævnets afgørelse af 15. november 2001, Kirudan A/S mod Konkurrencerådet ("Kirudan-sagen") og Konkurrenceankenævnets afgørelse af 19. januar 2004, NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet ("NOE-sagen"), som i øvrigt er indbragt for landsretten. På samme måde som i Kirudan-sagen er der imidlertid ikke i den påklagede afgørelse henvist til, at afgørelsen er truffet i henhold til konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt. Rådet har ikke henvist til og ikke anvendt 14. Der er intet i afgørelsen, der indikerer, at spørgsmålet om "predatory pricing" ikke er gjort til genstand for undersøgelse, men er afgjort i henhold til 14, stk. 1, 3. pkt. Tværtimod har Konkurrencerådet realitetsbehandlet klagen og konstateret, at "det tidligere påbud formelt ikke er opfyldt i en af påbudsmånederne", men vælger på baggrund af "visse usikkerheder om påbuddet og det tilsagn, det Berlingske Officin har afgivet" ikke at udstede et påbud i henhold til 11, stk. 4. Der er i denne sag tale om, at Konkurrencerådet på rådsmødet den 24. september 2003 har afsluttet sagsforløbet og truffet endelig afgørelse i sagen uden anvendelse af konkurrencelovens 14, stk. 1, og at Konkurrencestyrelsen efterfølgende i et senere brev har forsøgt at ændre rådsafgørelsen til en beslutning efter 14, stk. 1 formentlig for at afskære klagers appelmulighed til Konkurrenceankenævnet. Konkurrencelovens 19, stk. 1, fastslår, at Konkurrencerådets afgørelser truffet efter 11, stk. 1, 11, stk. 4, og 16 kan påklages til Konkurrenceankenævnet. I 19, stk. 2, er det fastslået, at klage efter stk. 1, kan indgives af den, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. I den forbindelse gøres det yderligere gældende, at klager har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Sagen angår spørgsmålet om "predatory pricing", der er karakteriseret ved, at en dominerende virksomhed anvender urimeligt lave priser med det formål at drive en konkurrent ud af markedet. Da klager netop er den konkurrent, som indklagede forsøger at drive ud af markedet, har klager således en væsentlig, individuel interesse i sagen. Da sagen angår konkurrencelovens 11, er klager af den opfattelse, at klager kan indbringe rådets afgørelse for ankenævnet i medfør af 19, stk. 1, der henviser til 11, stk. 1. Klager er endvidere af den opfattelse, at klager kan indbringe rådets afgørelse om ikke at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 19. I den forbindelse bemærkes, at 19, stk. 1, henviser til 11, stk. 4, der er påberåbt af rådet som hjemmel for at undlade at udstede et påbud i medfør af 11. Derfor kan dette spørgsmål indbringes for Konkurrenceankenævnet, jf. 19, stk. 1. Klager har desuden gjort gældende, at der ikke er sket partshøring i overensstemmelse med konkurrencelovens 15a, idet klager ikke fik en frist på 3 uger til at kommentere det endelige

7 udkast til afgørelse. Klagers mulighed for at komme med bemærkninger til det første udkast til afgørelse kan ikke opfylde klagers høringsret, da det endelige udkast til afgørelse væsentligt adskiller sig fra det første udkast. Konkurrencestyrelsen har endvidere i strid med forvaltningslovens 9 afslået at give klager aktindsigt i sagen, således at klager ikke har kendskab til ordlyden af et eventuelt mere specificeret tilsagn, der ikke indgår i den påklagede afgørelse. Af disse grunde må den påklagede afgørelse ophæves som ugyldig. Det fremgår af rådsafgørelsen, at Konkurrencerådet har undladt at udstede et påbud, blandt andet fordi Det Berlingske Officin har afgivet en række tilsagn. Klager gør gældende, at klager også kan indbringe tilsagnsdelen for Konkurrenceankenævnet. Adgangen til at indbringe tilsagn for Konkurrenceankenævnet er naturligvis uomtalt i konkurrencelovens 19, stk. 1, fordi konkurrenceloven slet ikke omtaler muligheden for at indgå aftalemæssige løsninger i stedet for påbud. Hvis det imidlertid antages, at Konkurrencerådet har hjemmel til at erstatte påbud med aftale, er klager af den opfattelse, at tilsagnsdelen kan indbringes for ankenævnet, idet Konkurrencerådet i modsat fald ville have diskretionær adgang til at sætte rekursen ud af kraft. Når indholdet af et påbud kan ankes i henhold til 19, stk. 1, jf. 11, stk. 1, 11, stk. 4, og 16, må det være en naturlig følge, at det tilsagn, der træder i stedet for påbudet, ligeledes kan ankes. Dette har også støtte i den tidligere konkurrencelovgivning, der var behersket af et kontrolprincip og indeholdt eksplicit hjemmel til at indgå aftalemæssige løsninger i sager vedrørende monopollovens 11, jf. den tidligere monopollovs 11, stk. 2. Det fremhæves i Frederik Jensen m.fl. Monopolloven med kommentarer, 1968, s. 286, at en mellem monopoltilsynet og en eller flere erhvervsvirksomheder eller sammenslutninger "efter forhandling aftalt ordning" er en afgørelse i lovens forstand. Da alle afgørelser efter monopolloven kunne ankes til Monopolankenævnet af den indklagede virksomhed eller andre, der havde en retlig interesse kunne forligsmæssige aftaler således også påklages til rekursmyndigheden. Såfremt det accepteres, at der uden eksplicit lovhjemmel er hjemmel til at anvende aftale i stedet for påbud i konkurrenceloven, der er baseret på et forbudsprincip, gøres det derfor gældende, at der i det mindste må være adgang til at anke denne aftale til Konkurrenceankenævnet. Klager er i øvrigt af den opfattelse, at der ikke er hjemmel i konkurrenceloven til at erstatte påbud med aftale. Konkurrencerådet er en forvaltningsmyndighed, der er undergivet de samme regler som enhver anden forvaltningsmyndighed. Det helt grundlæggende udgangspunkt for enhver forvaltningsmyndighed er, at den skal have hjemmel til sin virksomhed. I Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner, 3. udgave, 1997, anføres således på side 149: "Kravet om lovhjemmel betyder i almindelighed, at forvaltningen til syvende og sidst må kunne legitimere sig gennem henvisning til en formel lovbestemmelse. Derimod er det ikke nødvendigt, at det umiddelbare grundlag for en given forvaltningsafgørelse findes i en formel lov. Forskellige former for administrative retsforskrifter (anordninger, bekendtgørelser, vedtægter, reglementer) kan være skudt ind imellem loven og den konkrete forvaltningsafgørelse. De administrative forskrifter må blot selv have hjemmel i loven". Vedrørende hjemmelskravets område anføres det på side 151f:

8 "Til syvende og sidst har hele forvaltningens virksomhed naturligvis betydning for borgerne i samfundet, men det ligger i den nævnte afgrænsning at kun afgørelser, der direkte eller væsentlig berører borgernes retsstilling, er dækket af hjemmelskravet". Der kan efter klagers opfattelse ikke sås nogen berettiget tvivl om, at en virksomhed, der er udsat for "predatory pricing", er både direkte og væsentligt berørt at konkurrencemyndighedernes behandling af sagen. Konkurrencemyndighederne er således begrænset af hjemmelskravet, hvilket indebærer, at der skal kunne påvises en bemyndigelse fra lovgivningsmagten til at indgå aftale. Denne bemyndigelse kan være eksplicit eller forudsat. Dette må afgøres ved fortolkning. Denne fortolkning skal imidlertid foretages med udgangspunkt i hjemmelskravet. Det vil sige, at der skal påvises en hjemmel i overensstemmelse med sædvanlig retskilde-anvendelse og almindelige fortolkningsprincipper. Med hjemmelskravet som udgangspunkt er det efter klagers vurdering klart, at Konkurrencerådet ikke har hjemmel til at benytte tilsagn. 4. Konkurrencerådets argumentation Konkurrencerådet har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at rådets beslutning om ikke at udstede et påbud til Det Berlingske Officin er en beslutning, der ikke kan påklages til Konkurrenceankenævnet i medfør konkurrencelovens 19, stk. 1, og at rådets beslutning om i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt., at afvise at behandle den del af MetroXpress klage, der vedrører perioden efter påbudets udløb, ligeledes er en beslutning, som ikke kan påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. 19, stk. 3. I forlængelse heraf har Konkurrencerådet fremhævet, at hvis rådet havde udstedt et egentligt påbud efter konkurrencelovens 11, så ville Berlingske Gratisaviser skulle have overholdt en tilsvarende prispolitik, som anført i tilsagnet. Sagen vedrører derfor ikke spørgsmålet, om Berlingske Gratisaviser ved en efterlevelse af tilsagnet samtidig overholder 11, men derimod alene det formelle spørgsmål, om rådet har været berettiget til at afslutte behandlingen af MetroXpress klage uden at udstede et påbud. Det er Konkurrencerådets opfattelse, at det ved udøvelse af sine funktioner med henblik på at sikre, at forbudsbestemmelsen i konkurrencelovens 11, stk. 1, ikke overtrædes er berettiget til at acceptere aftalemæssige løsninger i form af tilsagn fra sagens part(er), og at dette er anerkendt ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 (NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet). Efter konkurrencelovens 14, stk. 1, 1. pkt., er det Konkurrencerådet, der skal påse overholdelsen af forbudet mod misbrug af dominerende stilling i lovens 11, stk. 1. I den forbindelse er udstedelsen af påbud én blandt flere mulige reaktioner, som rådet kan vælge at anvende, og ikke en reaktion, som en aktuelt eller potentielt forurettet kan kræve anvendt. Om udstedelsen af et påbud er påkrævet, er således udelukkende op til rådet at beslutte, ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder og under iagttagelse af generelle forvaltningsretlige principper. Rådet gør derfor principalt gældende, at en sådan beslutning ikke er en beslutning, som efter sin art kan indbringes for Konkurrenceankenævnet. Konkurrencelovens 19, stk. 1, angiver udtømmende, hvilke af rådets afgørelser, der kan påklages til Konkurrenceankenævnet. I den forbindelse hjemler henvisningen i 19, stk. 1, til lovens 16, efter rådets opfattelse, alene en prøvelsesret for ankenævnet i de tilfælde, hvor Konkurrencerådet har udstedt et konkret påbud.

9 Til støtte for rådets subsidiære påstand har Konkurrencerådet gjort gældende, at en forvaltningsmyndigheds vurdering af behovet for fastlæggelse af sanktioner eller øvrige reaktioner i en given sammenhæng indgår som en væsentlig del af myndighedens skønsbeføjelser. Konkurrencerådet bør derfor indrømmes vide beføjelser ved vurderingen af, om udstedelsen af et påbud synes påkrævet eller ej i tilfælde af en given adfærd. I den foreliggende sag er der ingen konkrete omstændigheder eller forhold i øvrigt, som kan begrunde en tilsidesættelse af det af rådet udøvede skøn. Rådets afvisning af at udstede et nyt påbud til Berlingske Gratisaviser, har således ikke indebåret en tilsidesættelse af klagers interesser. Formålet med at udstede et påbud vil være at præcisere, hvorledes en overtrædelse af konkurrenceloven kan bringes til ophør. Dette forudsætter imidlertid, at der er konstateret en overtrædelse af konkurrenceloven. I påbudsperioden fra den 29. maj 2002 til 29. maj 2003 har Berlingske Gratisaviser ud fra de oplysninger som rådet oprindeligt lagde til grund alene overtrådt rådets påbud i et kort tidsinterval og med et mindre beløb. Denne overtrædelse blev betegnet som formel på grund af de usikkerheder, der knyttede sig til påbudet. Efterfølgende viste det sig, at påbudet var overholdt fuldt ud. Endvidere har Berlingske Gratisaviser efter påbudets udløb ud fra de foreliggende oplysninger ført en næsten uændret prispolitik og har herved indrettet sin markedsadfærd efter de retningslinier, som rådet oprindeligt udstak i maj I forhold til Berlingske Gratisavisers fremtidige adfærd er det i rådsnotatets pkt. 163 påpeget, at der målt efter rådets nye, skærpede kriterier, er en risiko for, at der kan foretages prisfastsættelse på markedet i strid med forbudet i konkurrencelovens 11. Denne risiko er dog fjernet ved Berlingske Gratisavisers tilsagn om at føre den af rådet krævede prispolitik samt ved de aftalte kontrolforanstaltninger. Sagens samlede omstændigheder gav derfor hverken enkeltvist eller samlet grundlag for at udstede et påbud. Klager har under henvisning til rådsnotatets pkt. 156 anført, at rådet har udtalt, at Berlingske Gratisaviser fra juli 2002 til udgangen af juli 2003 har fastsat urimeligt lave priser i strid med konkurrencelovens 11. Imidlertid fremgår det af notatets pkt. 158 til 161, at rådets bemærkninger i pkt. 156 alene er møntet på en vurdering af, om Berlingske Gratisavisers priser i perioden juli 2002 til juli 2003, ville være at anse for urimeligt lave, hvis rådets skærpede kriterier herfor blev lagt til grund. Rådet fandt dog ikke grundlag for at sanktionere Berlingske Gratisavisers prispolitik med tilbagevirkende kraft som følge af indførelsen af et skærpet vurderingsgrundlag. De nye kriterier blev først forelagt Berlingske Gratisaviser i august 2003, og Berlingske Gratisaviser har derfor ikke kunnet indrette sig herefter på et tidligere tidspunkt. Af samme grund er det specifikt anført i rådsnotatets pkt. 159, at Berlingske Gratisavisers prissætning i perioden juni 2002 til maj 2003 burde vurderes ud fra indholdet af rådets påbud fra maj Herefter henstår alene spørgsmålet, om rådet burde have iværksat en undersøgelse af, om Berlingske Gratisavisers prispolitik i perioden efter pålæggets udløb udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 11. Som allerede anført, har rådet ikke fundet grundlag for at undersøge dette forhold nærmere og har sluttet denne del af klagen med henvisning til konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt. Rådet må generelt altid foretage en afvejning af, om en klagers individuelle interesser i, at der anvendes myndighedsressourcer på at underkaste et forhold dybdegående undersøgelser, står i rimeligt forhold til den samfundsmæssige interesse heri. Efter en sådan afvejning har rådet fundet, at klagers interesser er blevet behørigt varetaget ved den bagudrettede kortlæggelse af Berlingske Gratisavisers prissætning i perioden fra maj 2002 til maj 2003 og ved Det Berlingske Officins fremadrettede tilsagn.

10 Rådets beslutning herom kan ikke ej heller selv om den bl.a. er baseret på et tilsagn fra en konkurrent indbringes for Konkurrenceankenævnet, jf. herved konkurrencelovens 19, stk. 3. Der henvises tillige til Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 (NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet) og principperne i ankenævnets kendelse af 15. november 2001 (Kirudan A/S mod Konkurrencerådet). Klager har desuden fremført nogle formelle indsigelser vedrørende aktindsigt og høringsfrister. Rådet skal hertil bemærke, at disse indsigelser ikke har haft relevans for rådets valg af reaktion i sagen, ligesom de i øvrigt ikke bør tillægges betydning ved ankenævnets vurdering af klagers påstand. I den forbindelse bemærkes, at klager ved et møde om sagen i Konkurrencestyrelsen den 22. september 2003, hvor såvel klagers advokat som styrelsens direktion deltog, mundtligt tilkendegav, at man ønskede at se det ikke-officielle afsnit af tilsagnet. Konkurrencestyrelsen afviste dette under henvisning til, at afsnittet indeholdt forretningshemmeligheder. Det bemærkes videre, at Konkurrencestyrelsen på samme møde meddelte klager, at man såfremt klager ønskede det ville udsætte rådets behandling af sagen med en måned til rådets næste møde i oktober. Klager ønskede dog ikke nogen udsættelse og gav i forlængelse heraf personligt fremmøde ved Konkurrencerådets behandling af sagen den 24. september Her var klager atter professionelt repræsenteret ved sin advokat, som talte klagers sag uden i øvrigt at fremkomme med formalitetsindsigelser af nogen art. Henset til at klager har haft mulighed for at få Konkurrencerådets behandling af sagen udsat hvorved bl.a. eventuelle formelle spørgsmål kunne afklares, og i hvilken forbindelse klager kunne have valgt at indbringe afslaget på aktindsigt for Konkurrenceankenævnet er der ikke nogen grund til, at Konkurrenceankenævnet ved behandlingen af denne sags hovedspørgsmål Konkurrencerådets afvisning af at udstede et påbud til Det Berlingske Officin skal tage stilling til disse efterfølgende og løst fremsatte indsigelser. Sammenfattende bør disse spørgsmål efter rådets opfattelse derfor ikke tillægges betydning i nærværende sammenhæng. 5. Det Berlingske Officins argumentation Det Berlingske Officin har anført, at afvisningsspørgsmålet i nærværende sag skal afgøres på samme måde som Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 vedrørende NOE Energi A/S. Sagen er helt analog med sagen om NOE Energis klage over Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts Det følger af denne kendelses præmisser, at konkurrencelovens 19, stk. 3, sammenholdt med 14, stk. 1, må forstås i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd, således at Konkurrencerådets beslutning efter 14, stk. 1, om afvisning, ikke kan påklages og behandles af Konkurrenceankenævnet. Det Berlingske Officin kan endvidere tilslutte sig det af Konkurrencerådet anførte om MetroXpress adgang til aktindsigt og høringsfrister. Når der henses til, at MetroXpress havde mulighed for at få udsat Konkurrencerådets behandling af sagen, og at MetroXpress fik lejlighed til fremmøde ved Konkurrencerådets behandling af sagen den 24. september 2003, kan der uden videre ses bort fra MetroXpress formalitetsindsigelser, der i øvrigt ikke i sig selv ses at kunne begrunde en ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003.

11 Endelig har Det Berlingske Officin bestridt, at det skulle følge udtrykkeligt eller forudsætningsvist af Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003, at der er konstateret en overtrædelse af konkurrencelovens 11, jf. herved afgørelsens punkt 12. Konkurrencerådet har i afgørelsen alene fundet grundlag for at antage, at der forelå en risiko for prisfastsættelse i strid med konkurrenceloven. Af samme grund har Konkurrencerådet ikke ved afgørelsen taget stilling til, hvordan de variable omkostninger skal opgøres og afgrænses. Det bestrides også, at Konkurrencerådet i afgørelsen har defineret de omkostningstyper, der skal anses for variable omkostninger. Det er således ikke korrekt, at det i afgørelsen er lagt til grund, at Det Berlingske Officin har udøvet predatory pricing i strid med konkurrencelovens 11. MetroXpress principale påstand bygger på den forkerte forudsætning, at der er konstateret en overtrædelse af konkurrencelovens 11. MetroXpress kan allerede af den grund ikke få medhold i denne påstand, selvom sagen måtte blive admitteret. 6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Konkurrencerådets afgørelse er truffet på rådets møde den 24. september 2003 og meddelt MetroXpress ved Konkurrencestyrelsens brev af 20. september Det er afgørelsen som formuleret i brevet, der må anses for truffet på mødet, også selv om selve afgørelsen er noget knappere formuleret i det tilrettede sagsreferat fra mødet. Uanset formuleringen af brevet og den indeholdte klagevejledning finder Ankenævnet, at realiteten i afgørelsen er den, at rådet har valgt ikke at foretage sig yderligere vedrørende den hidtidige prissætning som følge af modtagelsen af et tilsagn fra Det Berlingske Officin om den fremtidige. I overensstemmelse med det, der er udtalt i ankenævnets kendelse af 19. januar 2003 i sagen NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet om forståelsen af konkurrencelovens 19, stk. 3, sammenholdt med 14, stk. 1, 3. pkt., er Konkurrencerådets beslutning herefter en beslutning, som over for MetroXpress indeholder en sådan afvisning af at behandle MetroXpress klage til Konkurrencerådet, at MetroXpress i medfør af 19, stk. 3, ikke kan indbringe afgørelsen for Konkurrenceankenævnet, uanset hvad indsigelserne mod beslutningen støttes på. Det bemærkes, at det derfor er en fejl, at der er givet klagevejledning som sket, men at denne fejl ikke kan give klageberettigelse i strid med lovens ordning. På denne baggrund afvises MetroXpress klage. Herefter bestemmes: MetroXpress Danmark A/S klage af 20. oktober 2003 afvises. Det af MetroXpress Danmark A/S betalte klagegebyr skal betales tilbage til MetroXpress Danmark A/S. Jens Fejø Ole Jess Olsen

12 Børge Dahl Er indbragt for Østre Landsret

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

MetroXpress Danmark A/S nye klage over Berlingske Gratisaviser A/S prisfastsættelse

MetroXpress Danmark A/S nye klage over Berlingske Gratisaviser A/S prisfastsættelse MetroXpress Danmark A/S nye klage over Berlingske Gratisaviser A/S prisfastsættelse Revisionsrapport fra oktober 2003 viser, at Berlingske Gratisaviser har overholdt påbudet af 29. maj 2002 i samtlige

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere