Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland"

Transkript

1 HR & Kvalitet Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland 1. Formål Formålet med projektet er, at psykiatriske patienter i Region Nordjylland får relevant og optimal farmakologisk behandling samtidig med, at patienten og dennes pårørende inddrages. Formålet er desuden: Styrkelse af rådgivningen til bl.a Psykiatriledelsen omkring forhold ved medicineringsprocessen fx i forhold til: lovgivning, nationale krav, forskning, kvalitetsudvikling m.m. Kompetenceudvikling af læger i forhold til psykofarmakologisk behandling og psykofarmakologisk behandling i kombination med behandling med somatiske lægemidler Sikre rådgivningstilbud omkring psykofarmakologisk behandling til målgruppens læger Kvalificering af den rutinemæssige medicingennemgang ved indskrevne patienter i Psykiatrien Kvalificere medicingennemgang af komplicerede farmakologiske forløb ved inddragelse af eller supervision fra speciallæger i klinisk farmakologi Udbygning af Psykiatriens Medicinmonitoreringssystem med henblik på yderligere monitorering af dosis, polyfarmaci og farlig medicinkombinationer 2. Målgruppe Målgruppen for medicinrådgivning er Læger ansat i Region Nordjylland herunder læger ansat i Psykiatrien, almen praktiserende læger, privatpraktiserende psykiatere, kommunalt og regionalt ansatte lægekonsulenter, samt læger ansat i somatiske sygehuse, der har behov for vejledning omkring psykofarmakologisk behandling og psykofarmakologisk behandling i kombination med behandling med somatiske lægemidler, samt hvorledes patienter og pårørende inddrages eller bliver partnere i den psykofarmakologisk behandling med henblik på at sikre compliance. 3. Beskrivelse af projektets organisering og integration med den eksisterende organisation Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland anvendes som en samlebetegnelse for: Psykiatriens Medicinkomite, det Tværfaglige Projektteam, som driver og faciliterer projektet, samt projektets indsatser. Projektet etableres under Psykiatriens Medicinkomite, som er nedsat af psykiatriledelsen med repræsentation af bl.a. lægefaglig og sygeplejefaglig vicedirektør, medicin ansvarlige overlæger fra Psykiatriens tre klinikker samt lederen af Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Nordjylland. Projektet organiseres med en styregruppe og en projektgruppe. Medicinkomiteen fungerer i projektperioden som styregruppe for projektet og træffer beslutninger af strategisk karakter samt beslutninger, der omhandler efteruddannelse af læger og medicinmonitorering. Der nedsættes ligeledes en projektgruppe Tværfaglige Projektteam, som er det centrale omdrejningspunkt for etablering og drift af den praksisnære del af projektet, som omhandler etablering og koordinering af: Psykiatrisk Medicinhotline, supervision af medicingennemgang ved speciallæger i klinisk farmakologi samt efteruddannelsestilbud for læger.

2 Medicinkomite Medicinkomiteen vil fungere som styregruppe for hele projektet og enkelte medlemmer af Medicinkomiteen vil ligeledes indgå, som en del af det tværfaglige team. Medicinkomiteen er sammensat af med følgende medlemmer: Cheflæge (formand) Forløbschef (næstformand) Sygeplejefaglig vicedirektør Forskningschef Formand for Psykiatriens Overlægeråd Formand for Yngre Lægers Råd i Psykiatrien Repræsentant for Psykiatrien i Region Nordjyllands Lægemiddelkomite Medicinansvarlig overlæge i Klinik Syd Medicinansvarlig overlæge i Klinik Nord Medicinansvarlig overlæge i Klinik Børn - og Unge Overlæge i klinisk farmakologi, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital Dataanalytiker (cand. It.) Risikomanager Farmaceut Projektleder Medicinkomiteen har følgende opgaver: At rådgive psykiatriledelsen og anbefale tiltag på medicineringsområdet At rådgive psykiatriledelsen i forbindelse med udvikling af Psykiatriens kvalitetsarbejde på medicineringsområdet At understøtte implementering af gældende lovgivning vedr. medicinering At understøtte at Psykiatrien lever op til gældende nationale krav på medicineringsområdet herunder krav stillet i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) At understøtte udvikling og revision af relevante kliniske retningslinjer herunder at være høringspart ved udarbejdelse af regionale, tværregionale og nationale kliniske retningslinjer på medicineringsområdet At bidrage med forslag til forsknings- og udviklingsprojekter i relation til medicineringsprocessen At samarbejde med lægemiddelkomiteen og Sygehusapoteket i Region Nordjylland At monitorere medicineringsprocessen i Psykiatrien blandt andet på grundlag af medicinmonitoreringssystemet og utilsigtede hændelser At følge op på resultater fra medicinmonitoreringerne og medicingennemgange Der afholdes 4 faste møder i medicinkomiteen samt ad hoc møder efter behov. Medicinkomiteen sikrer at projektets indsatser etableres og følger løbende de enkelte indsatser. For yderligere beskrivelse heraf, henvises til punkt 7. Projektets målbare succeskriterier og dokumentation af indsatsen. Side 2 af 10

3 Tværfaglig Projektteam Det Tværfaglige Projektteam vil fungere som facilitator for, at indsatserne i forhold til medicinhotline og medicingennemgang udvikles, koordineres og monitoreres. Teamet vil koordinere udbud af kompetenceudvikling i samarbejde med Psykiatriens Uddannelsesteam. Projektteam sammensættes med følgende medlemmer: Projektleder (forventning om speciallæge i psykiatri) AC medarbejder (administrativ projektstøtte) Repræsentant for de medicinansvarlige overlæger Farmaceut Speciallæge i klinisk farmakologi, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital Organisering af projektets indsatser: Undervisnings- og efteruddannelsestilbuddet udvikles i samarbejde med overlæger i klinisk farmakologi fra Klinisk Farmakologisk Afdeling i Region Midtjylland og overlæger i henholdsvis specialerne, voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien i Region Nordjylland vil hvert år udbyde 8 kurser til målgruppen. Undervisningen vil blive forestået af henholdsvis speciallæge i voksenpsykiatri og speciallæge i børne-ungdomspsykiatri samt speciallæger i klinisk farmakologi. Medicinmonitorering: Medicinkomiteen vil løbende i samarbejde med forskningsenheden og dataanalytiker beslutte, hvorledes monitoreringssystemet udvikles. Medicinkomiteen orienteres løbende om monitorering af medicinering og utilsigtede hændelser. Medicinkomiteen vil på baggrund heraf beslutte principper for hvordan, der skal reageres på monitorering af medicin og utilsigtede hændelser og formidle dette gennem ledelsessystemet. Medicingennemgang: Udvikling, koordinering og monitorering af indsatsen varetages i det Tværfaglige Projektteam. Medicinkomiteen vil løbende blive præsenteret for og følge op på resultater af medicingennemgange herunder have særlig fokus på komplicerede forløb. Psykiatrisk Medicinhotline: Medicinkomiteen vil, i samarbejde med klinikledelserne, udpege interesserede speciallæger i psykiatri til varetagelse af hotlinefunktionen. Tværfagligt Projektteam varetager udvikling, koordinering og monitorering af hotlinen. Medicinkomiteen vil løbende blive orienteret om vejledningsbehovet, herunder behovet for forespørgsel hos Lægemiddelrådgivningen ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. 4. Beskrivelse af indhold i tilbuddet om Regionalt Multidiciplinært Team vedrørende medicin indhold i tilbuddet om Regionalt Multidiciplinært Team vedrørende medicin er en beskrivelse af de indsatser, der afprøves indenfor Psykiatriens Medicinkomite og det Tværfaglige Projektteam. Side 3 af 10

4 4.1 Undervisnings- og efteruddannelsestilbud Psykiatrien i Region Nordjylland udvikler og udbyder et efteruddannelsestilbud til læger i Region Nordjylland. Kurset har til formål at vejlede læger i en optimering af den medicinske behandling, herunder vejlede om hensigtsmæssig ordination af psykofarmaka og øvrig medicinsk behandling. Kursets fokus vil være: Psykopatologisk grundlag og indikationsstilling for behandling med psykofarmaka Principper for hensigtsmæssig ordination af psykofarmaka, herunder præparat og dosisvalg Monitorering af bivirkninger, seponering, udtrapning og præparatskift af medicinsk behandling Anvendelse af Terapeutisk Drug Monitorering (TDM) Interaktioner Risikomedicin Rutinemæssig medicingennemgang i patientforløbet Medicingennemgang ved komplicerede patientforløb Udarbejdelse af udtrapningsplan Inddragelse af patient og pårørende i medicingennemgang Undervisningen vil blive tilrettelagt på grundlag af deltagerforudsætninger og målgrupper. Kurserne målrettes, så de omfatter medicinvejledning og medicingennemgang i forhold til henholdsvis voksenpsykiatriske eller børne- ungdomspsykiatriske problemstillinger. Undervisningsformen baseres bl.a. på konkrete cases. Det planlægges hvert år at udbyde 8 kurser af 4 timers varighed, og med deltagere på kurserne. Kurserne forventes fordelt med 4 kurser om foråret og 4 kurser om efteråret. Undervisere: Speciallæger i voksenpsykiatri og speciallæger i børne- ungdomspsykiatri, Psykiatrien i Region Nordjylland Speciallæger i klinisk farmakologi, fra Klinisk Farmakologisk Afdeling Region Midtjylland og Region Nordjylland Målgruppe for efteruddannelsestilbud: Læger ansat i Region Nordjylland herunder læger ansat i Psykiatrien, almen praktiserende læger, privatpraktiserende psykiatere, kommunalt og regionalt ansatte lægekonsulenter, samt læger ansat i somatiske sygehuse, der har behov for vejledning omkring psykofarmakologisk behandling og psykofarmakologisk behandling i kombination med behandling med somatiske lægemidler, samt hvorledes patienter og pårørende inddrages eller bliver partnere i den psykofarmakologiske behandling med henblik på at sikre compliance. 4.2 Psykiatrisk Medicinhotline Som et led i projektet udvikles og implementeres en model for psykiatrisk medicinrådgivnings hotline. I modellen indbefattes, at Psykiatrien i Region Nordjyllands bemander en telefon- hotline, hvor speciallæger indenfor specialerne voksenpsykiatri eller børne- ungdomspsykiatri vil være til rådighed for psykofarmakologisk vejledning for praktiserende læger, speciallæger, kommunale lægekonsulenter og somatiske læger. Side 4 af 10

5 Rådgivningen vil kunne omfatte psykofarmakologisk behandling, herunder relevant dosering, præparatvalg, farlige kombinationer, vejledning om udtrapning og præparatskift af psykofarmakologisk behandling. Endelig vil personalet i hotlinefunktionen have mulighed for at vejlede omkring inddragelse af patienten og dennes pårørende med henblik på etablering af compliance. Bemanding Der udpeges speciallæger indenfor specialerne voksenpsykiatri og børne- ungdomspsykiatri til bemanding af Psykiatrisk Medicinhotline. De psykiatriske speciallæger vil, med henblik på at kvalificere vejledningen i hotlinefunktionen, få supervision og vejledning af speciallæger i klinisk farmakologi. Hvis den Psykiatriske Hotline ikke umiddelbart kan svare på farmakologiske spørgsmål kan Lægemiddelrådgivningen, ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital kontaktes for yderligere rådgivning. 4.3 Medicinmonitorering i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatrien i Region Nordjylland har udarbejdet en data-drevet metode til monitorering af den aktuelle medicinering hos indlagte psykiatriske patienter. Metoden tager udgangspunkt i de allerede eksisterende data, der løbende opsamles i Psykiatriens medicinmodul OPUS i forbindelse med den daglige, rutinemæssige journalføring. Der arbejdes i projektperioden målrettet mod, at få monitoreringen til ligeledes at omfatte de patienter der følges i Psykiatriens ambulatorier. Data anvendes til systematisk at udføre: Planlagt monitorering: En fast månedlig monitorering af foruddefinerede spørgsmål vedr. lægemiddeldoseringer over dagligt anbefalet niveau, forekomst af psykofarmakologisk polyfarmaci og forekomst af potentielt farlige kombinationer fx antipsykotika og benzodiazepin. (Udvides løbende med andre monitoreringer. I projektperioden vil der blive udviklet nye metoder til monitorering af somatisk højrisikomedicin i kombination med psykofarmaka). Ad hoc monitorering: Løbende mulighed for at besvare ad hoc analysespørgsmål, der medvirker til at udlede ny viden om den aktuelle medicineringspraksis- fx i relation til behandling og økonomi. Monitoreringen foretages på alle organisatoriske niveauer (psykiatri-, klinik- og afsnitsniveau), og resultaterne kan henføres direkte til den enkelte patient. Alle monitoreringsinformationer præsenteres visuelt med henblik på at skabe et let tilgængeligt overblik, hvori klinisk relevante fund fremhæves. Monitoreringsalgoritmerne er implementeret i et open source analyseværktøj af høj kvalitet for at sikre en effektiv, fejlfri og reproducerbar databehandling. Resultaterne fra den systematiske medicinmonitorering er tilgængelige for alle klinikere i Psykiatriens interne ledelsesinformationssystem. Medicinkomiteen vil løbende blive præsenteret for data for de patienter, der er identificeret med en medicinsk risikoprofil, det vil sige: patienter i behandling med flere psykofarmaka, patienter der får høje doser psykofarmaka og patienter, der får potentielt farlige medicinkombinationer. Side 5 af 10

6 Medicinkomiteen vil ligeledes blive præsenteret for monitoreringen af utilsigtede hændelser på medicinområdet. På baggrund heraf kan Medicinkomiteen beslutte principper for hvornår og hvordan, der skal reageres på monitoreringerne via ledelsessystemet. På grundlag af den løbende monitorering foretages medicingennemgang med henblik på iværksættelse af optimal medicinering af de enkelte patienter (se beskrivelse af medicinfgennemgang nedenfor). 4.4 Medicingennemgang I Psykiatrien i Region Nordjylland er der fokus på implementering af rutinemæssig kvalificeret medicingennemgang i forhold til indlagte og ambulante patienter. Psykiatrien i Region Nordjylland deltager i kvalitetsindsatsen Sikker Psykiatri. Et af omdrejningspunkterne i Sikker Psykiatri er sikker medicinering, hvor der blandt andet er fokus på medicinafstemning og medicingennemgang. Medicingennemgang og medicinordination er et lægeligt kerneområde, dette kan undertiden blive sat under pres på grund af både højt patient og personale flow. Medicingennemgangen kan kompliceres af, at patienter foruden psykofarmaka ligeledes får kompliceret somatisk medicin. På den baggrund vil der i projektet Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland blive afprøvet metoder til at systematisere medicingennemgangen med henblik på at højne kvaliteten af medicineringen og for bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer. I dette projekt beskrives medicingennemgang på tre niveauer. Niveau 1 beskriver den rutinemæssig kvalificeret medicingennemgang, som varetages af psykiatriens læger under patientens indlæggelse eller under et ambulant forløb, niveau 2 beskriver medicingennemgang på baggrund af den løbende medicinmonitorering og niveau 3 beskriver medicingennemgang ved særligt komplicerede forløb. Niveau 1 I projektperioden vil der blive afprøvet, om ansættelse af farmaceut, via samarbejde med Klinisk Farmaci, Sygehusapoteket Region Nordjylland, kan bidrage til mere systematisk medicinafstemning. Det planlægges, at farmaceuten skal bidrage til medicingennemgangen på de indskrevne patienter. Farmaceutens arbejdsområde vil bl.a. bestå i: indhentning af grundig medicinanamnese herunder indikation, check af interaktioner og compliance, dosering ift. nyre- og leverfunktion og bivirkninger. Der vil foregå kompetenceudvikling af farmaceuten i forhold til de særlige psykiatriske problemstillinger. Kompetenceudviklingen vil blive forestået af speciallæge i klinisk farmakologi og speciallæge i psykiatri. I projektperioden vil der ligeledes blive afprøvet, om sygeplejersker kan opkvalificeres til at varetage en del af medicingennemgangen fx ved indhentning af medicinanamnese og anvendelse af fx screeningsmetoder. Der planlægges at gennemføre et pilotprojekt, hvor sygeplejersker, der skal kunne varetage denne funktion, bl.a. får kompetenceudvikling indenfor farmakologi såvel som kompetenceudvikling indenfor det psykofarmakologiske terapiområde og på udvalgte områder indenfor det somatiske terapiområde. Der planlægges kompetenceudvikling i forhold til sygeplejersker ansat på et sengeafsnit af 6 dages varighed (medfinansiering). Kompetenceudviklingen vil blive forestået af speciallæge i klinisk farmakologi. Resultater af denne indsats vil blive vurderet i forhold til, om denne indsats skal etableres på flere sengeafsnit. Side 6 af 10

7 Niveau 2 Medicingennemgang efter fund ved medicinmonitorering i forhold til de patienter der er identificeret at have modtaget: dosering ud over kliniske anbefalinger, polyfarmaci eller potentielt farlige medicinkombinationer Niveau 3 Medicingennemgang ved særligt komplicerede forløb herunder patientforløb, hvor patienten ligeledes får somatisk risikomedicin Herudover vil speciallæger i klinisk farmakologi forestå: Kvartalsvis supervision af medicingennemgangen på udvalgte sengeafsnit og ambulatorier Hjælp til medicingennemgang på patienter med særlig kompliceret farmakologisk profil. Det vil bl.a. være de patienter, der både får psykofarmaka og kompliceret somatisk medicin og de patienter, der er identificeret ved medicinmonitoreringen Kompetenceudvikling i forhold til sygeplejersker og farmaceut 4.5 Vejledning om udtrapning af medicinsk behandling På efteruddannelseskurserne vil der blive undervist i tidspunkt og metode for udtrapning af medicinsk behandling. I Psykiatrisk Medicinhotline vil speciallægerne vejlede de læger, der kontakter hotlinen om i tidspunkt, principper og metode for præparatskift samt udtrapning af psykofarmakologisk behandling. Speciallæger i klinisk farmakologi vil i supervision af lægerne have fokus på udtrapningsplaner. 4.6 Inddragelse af patienter og pårørende i forbindelse med medicinering Psykiatrien i Region Nordjylland er ved at udvikle og implementere en ny organisering af behandlingen i Patientens team, hvor patienten og dennes pårørende er centrale aktører. Denne teamtænkning vil i projektperioden få indflydelse på og ændre behandlingskulturen. Patientens team er en vision om at ændre klinisk praksis til i højere grad at have fokus på sammenhængende patientforløb med patientinvolvering og vurdering af behandlingseffekt. Teamet skal sikre, at patientforløbet er veltilrettelagt og velkoordineret samt, at patienter og pårørende er inddraget og velinformeret om forløbet. Patienten og patientens pårørende er en aktiv del af patientens team, hvor patienten sidder for bordenden. En vigtig brik er stafetholderen, som er en betegnelse for den, der på et givet tidspunkt er ansvarlig for patientforløbet. Det kan fx være den behandlingsansvarlige læge eller sundhedsfaglige kontaktperson. Stafetholderen har til opgave at sikre sammenhæng i patientens forløb. Stafetholderen er betegnelsen for en dynamisk figur, der først slipper stafetten, når der er andre der tager over fx praktiserende læge eller socialpsykiatrien i det kommunale område. Side 7 af 10

8 Med denne vision er der fokus på, at patienten er en aktør (partner) i fx behandlingsmøder, stuegang og medicingennemgang, hvor behovet for medicinering vurderes og planlægges. I denne vision er det utænkeligt, patientens medicinske behandling igangsættes og ændres uden patienten involveres. Et andet fokus er systematiseret og koordineret teamnedsættelse og koordinering af både interne og eksterne overgange. Denne styrkede indsats omkring koordinering forventes at få stor betydning for både compliance og for samarbejdet med patientens behandlere fra andre sektorer. 6. Personalets kompetencer Medicinkomite For beskrivelse af personalets kompetencer henvises til afsnit 3 Beskrivelse af projektets organisering i integration med den eksisterende organisation. Medicingennemgang Medicingennemgang på indskrevne patienter foretages af alle læger ansat i Psykiatrien. Farmaceuter eller sygeplejersker, der er kompetenceudviklet til denne opgave, vil bistå lægerne. Der vil derudover være mulighed for vejledning fra speciallæger i fra specialerne voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt kvartalsvis supervision. Ved medicingennemgang, med komplicerede farmakologiske problemstillinger, er der enten mulighed for rådgivning fra Lægemiddelrådgivningen ved, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, eller at speciallæge i klinisk farmakologi hjælper med medicingennemgangen. Undervisnings og efteruddannelsestilbud Undervisningen gennemføres af speciallæge i voksenpsykiatri eller speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri sammen med speciallæger i kliniske farmakologi. Psykiatrisk Medicinhotline Der indgår speciallæger i voksenpsykiatri og speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri i det rådgivende team. Det personale, der indgår i hotline er alle speciallæger med særlig interesse og kompetence indenfor psykoframakologisk behandling af henholdsvis voksne og børn. Rådgiverne har kompetence i forhold til kritisk medicingennemgang og inddragelse af patienten og dennes pårørende i patientens psykofarmakologiske behandling. Rådgiverne i Psykiatris medicinhotline har derudover adgang til at få vejledning af speciallæger i klinisk farmakologi fra Lægemiddelrådgivningen ved, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital i forhold til komplicerede farmakologiske problemstillinger fx psykofarmaka i kombination med somatisk medicin. Medicinmonitorering gennemføres af Psykiatriens dataanalytiker, (cand.it.). 7. Projektets målbare succeskriterier og dokumentation af indsatsen Der er følgende succeskriterier med projektet: 1. At der udbydes efteruddannelseskurser med deltagelse af læger fra målgruppen i størrelsesorden 6-8 årlige kurser. Side 8 af 10

9 Dokumentation: antal kurser og antal deltagere fra målgruppen opgøres. 2. At der etableres Psykiatrisk medicin hotline, og at hotlinen anvendes af målgruppens læger. Dokumentation: antal af og arten af rådgivningsopkald fra Psykiatrisk Medicinhotline, samt om den enkelte rådgiver har kunnet besvare spørgsmålene direkte, eller har søgt yderligere vejledning i Lægemiddelrådgivningen ved, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, farmaceut eller lignende. 3. At patienter og pårørende føler sig inddraget i forhold til den medicinske behandling. Dokumentation: der gennemføres spørgeskemaundersøgelse og eller fokusgruppeinterview med patienter og pårørende med henblik på, at monitorere patienter og pårørendes inddragelse i den medicinske behandling. 4. At der er et faldende antal patienter, der får høje doser af psykofarmaka, er i behandling med flere psykofarmaka (polyfarmaci) og får potentielt farlige kombinationer (psykiatrisk og somatisk medicin fx antipsykotika og benzodiazepin) Dokumentation: der sker en løbende monitorering via medicinmonitoreringssystemet, som forelægges medicinkomiteen. 5. At antallet af utilsigtede hændelser, der sker på baggrund af medicin, falder Dokumentation: Månedlig monitorering af utilsigtede hændelser med medicin. 6. At der systematisk foretages medicingennemgang, og at der foregår medicingennemgang af komplicerede forløb i samarbejde med speciallæge i klinisk farmakologi. Dokumentation: monitorering af medicingennemgang via Medicinmodulet eller via medicinaudit Monitorering af medicingennemgang hvor speciallæge i psykiatri, eller speciallæge klinisk farmakologi er involveret. Vedrørende punkterne 3, 4 og 5, vil der ved projektstarten blive gennemført baseline målinger samt løbende målinger i projektforløbet. 8. Formidling af resultater Resultaterne formidles gennem nyhedsbreve til lægerne i Psykiatrien, lægerne på sygehusene, nyhedsbreve til de praktiserende lægers kvalitetsorganisation Nordkap, og via Psykiatriens fire kontaktudvalg (se beskrivelse under punkt 9.). 9. Samarbejdet i projektet Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem projektperioden et formaliseret samarbejde med: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital og Klinisk Farmakologisk Enhed Aalborg Universitetshospital i forhold til lægefaglig rådgivning, vejledning og supervision. Desuden etableres der et formaliseret samarbejde med Afdelingen for Klinisk Farmaci, Sygehusapoteket Region Nordjylland om ansættelse af farmaceut. Psykiatrien i Region Nordjylland har et formaliseret samarbejde med almen praktiserende læger gennem kvalitetsenheden for almen praksis (Nord-KAP) og de privatpraktiserende psykiatere. Behovet for kompetenceudvikling og vejledning omkring psykofarmakologisk behandling, samt Side 9 af 10

10 projektets resultater vil løbende blive præsenteret i dette forum, ligesom de vil få tilsendt nyhedsbreve om projektet. Region Nordjylland holder i regi af Sundhedsaftalerne kontaktudvalgsmøder med alle de nordjyske kommuner. Der holdes møder i de fire kontaktudvalg, henholdsvis to Kontaktudvalg i Klinik Nord, et Kontaktudvalg i Klinik Syd og et kontaktudvalg i klinik Børn og Unge. I kontaktudvalgene og i møderne med de praktiserende læger samt de privatpraktiserende psykiatere vil behovet for kompetenceudvikling i psykofarmakologisk behandling og erfaringerne fra projektets indsatser løbende blive drøftet. 10. Plan for forankring efter projektperioden: Psykiatrien i Region Nordjylland vil efter projektperioden fastholde organiseringen af medicinområdet med en Medicinkomite. På baggrund af evalueringen af projektet vil psykiatriledelsen vurdere behovet for justeringer i forhold til projektets indsatser på henholdsvis efteruddannelse, Psykiatrisk Medicinhotline, medicingennemgang og samarbejdet med speciallæger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling ved Århus Universitet med henblik på, at disse tiltag gøres permanente. 11. Regional medfinansiering af projektet: Psykiatrien i Region Nordjylland finansierer etableringen og driften af Medicinkomiteen og kompetenceudvikling af sygeplejersker på sengeafsnittene. Der henvises til vedlagt budget. Side 10 af 10

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Oversigt vedr. forslag til ansøgninger fra satspuljen

Oversigt vedr. forslag til ansøgninger fra satspuljen Oversigt vedr. forslag til ansøgninger fra satspuljen 2014-2017 Pulje Samlet pulje RN s andel pr. år (forventet) Forslag til projekt Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri OBS! Kræver

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk farmakologi

Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Region Nordjylland ønsker at styrke den behandlingsmæssige indsats for psykiatriske patienter med samtidigt

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: Styrket sundhedsfagligrådgivning og lettere adgang til børneog ungdomspsykiatrisk udredning i Region Syddanmark. 2. Med udredningsretten og behandlingsgarantien

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Patientsikkerhedspakke

Patientsikkerhedspakke Medicinpakkerne Indhold Hvad er en patientsikkerhedspakke? Indikatorer hvordan var det nu? Medicingennemgangspakken Højrisikomedicinpakken Indikatorer www.sikkerpsykiatri.dk Patientsikkerhedspakke Tre

Læs mere

# $ Der er ikke akutte funktioner i specialet.

# $ Der er ikke akutte funktioner i specialet. !!" # $ # &$ Der er ikke akutte funktioner i specialet. Der vil fortsat kun være ét klinisk farmakologisk center i regionen, som varetager funktionerne inden for specialet. Afdelingen er placeret på Århus

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Gesche Jürgens, overlæge ph.d., Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital Katrine Overballe, farmaceut, Kvalitets og Udviklingsafdelingen,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration I samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri er anført: I alle kommuner skal medarbejdere, der arbejder med

Læs mere

Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland

Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland 1 Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland Formål med ansøgningen Styrke involvering af pårørende til mennesker med en psykisk sygdom

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Projektleder Berit Fabricius, Sundhed Plan og Kvalitet Kick-off arrangement for implementering af FMK på sygehuse i RN 5. maj 2011 Effekter på sygehusene

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Farmaceuter i Psykiatrien i Region Syddanmark

Farmaceuter i Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatriens Medicinrådgivning Farmaceuter i Psykiatrien i Region Syddanmark Ved farmaceut Mette Gulløv mette.gullov@rsyd.dk Tlf. 21 28 46 66 Sikker Psykiatri, maj 2017 2 Fordeling af de 4 (-5) normeringer

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn)

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Sundhedsstyrelsen Sygehuse og beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Regeringens udvalg

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Projektbeskrivelse Medicin i Midt

Projektbeskrivelse Medicin i Midt Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Projektbeskrivelse Medicin i Midt 2017-2019 Baggrund Nogle lægemidler har ingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojektet:

Ansøgningsskema for satspuljeprojektet: Ansøgningsskema for satspuljeprojektet: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Frist for indsendelse af ansøgning: 18. maj 2018 kl. 12.00 Skemaet sendes til: E-mail:

Læs mere

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Fokus på kommunikation mellem sundhedsaktører og patienter Charlotte Vermehren, Ph.D. (farm), lektor Leder, Medicinfunktionen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Læringsseminar d. 29/9: Parathed, modenhed og medarbejderinvolvering Program: Udvikling

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Alternativt forslag til Psykiatriplan vedr. udvikling af specialiserede sengepladser i N8, Thisted

Alternativt forslag til Psykiatriplan vedr. udvikling af specialiserede sengepladser i N8, Thisted Alternativt forslag til Psykiatriplan 2015-2020 vedr. udvikling af specialiserede sengepladser i N8, Thisted Psykiatriledelsen Baggrund I høringsudgaven til psykiatriplan 2015-2020 indgår der et forslag

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark - Revideret den 19. november 2018 Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut

Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Fysio- og Ergoterapiafdelingen Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Stillingsbetegnelse Udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Ansættelsessted Fysio-

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Indholdsfortegnelse SUNDHEDSAFTALEN OM OPFØLGNING PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 2 2 HÆNDELSESTYPER... 2 3

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 24.08.2016 kl. 12.30-15.00 Musiksalen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Rapport. Oktober 2013

Rapport. Oktober 2013 Rapport Samarbejdet mellem Region Hovedstadens Psykiatri og socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune vedr. borgere i psykofarmakologisk behandling. Oktober 2013 Indhold Samarbejde mellem RHP og

Læs mere

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Pilotindsats i alment ambulatorium i Afd. Syd, Psykiatrien v. Ulrik Falentin Sund, ledende psykolog og Malene Vejby Kristensen, projektkoordinator.

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere