Formålskontoplan , med indbygget vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning"

Transkript

1 Formålskontoplan , med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning til anlægsinvesteringer og afdrag på lån føres på formål Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver. Del af rengøringspersonel 22 Inventar kirke (herunder orgel og klokker) Provstiudvalgets indbetalinger af tillægsbevillinger til formål indenfor driftsrammen. Tillægsbevillinger til anlægsinvesteringer skal føres på formål 93. Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelsselskab. Erstatninger fra forsikrings- Rengøringsmaterialer/vinduespudsning Udlejning af kirkerum til ekstern El og varmeudgifter koncertarrangør m.v. Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation - affaldsgebyr Udvendige arealer ren- og vedligehol-delse, snerydning Grundejerforening Anskaffelse og vedligeholdelse orgel, klokker, flygel, klaver. Stemning og eftersyn orgel, klokker, flygel, klaver Anskaffelse og vedligeholdelse varmeanlæg, ventilation, teleslynge, højttaler Indkøb af udsmykningsgenstande (kunst m.v.) Indkøb af alterinventar Indkøb af andet inventar til kirken Vedligeholdelse og eftersyn af brandslukningsmateriel og elevator. Erstatninger fra forsikringsselskab. 23 Sognegård Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonale Indvendig og udvendig vedligeholdelse Rengøringsmaterialer/vinduespudsning El og varmeudgifter Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation Indkøb af andet inventar til sognegård Vedligeholdelse og eftersyn af elevator. Erstatninger fra forsikringsselskab. Udlejning af sognegård til ekstern. 24 Kirkekontor og Del af kirketjener/graver provstikontor (uden Del af rengøringspersonel for kirke og sognegård) Husleje Vedligeholdelse Rengøringsudgift El, varme, vand Sikringsudgifter, alarm Anskaffelse og vedligeholdelse af in-ventar (møbler, kopimaskine mm.) Erstatninger fra forsikringsselskab. 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Rengøring tjenstlige lokaler Vedligeholdelse Menighedsrådets godtgørelse til præ-sten for afholdte udgifter til varme og el. Indkøb af andet inventar til det tjenstli-ge lokale. Erstatninger fra forsikringsselskab. Dokument nr /14 - side 1

2 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål Lokalt finansierede præster Aktiviteter med venskabsmenigheder. 31 Gudstjeneste og kirkelige hand-linger Del af kordegn Del af organist Del af kirketjener/graver Del af kirkesanger Kirkekorsangere Honorar til gæsteprædikant Honorar til supplerende musik Alterbrød og vin Lys og blomster Salmebøger Alterbøger Udgifter børne- og familiegudstjene-ster. Materialer/mad særgudstjenester Kirkekaffe/begravelseskaffe Noder Kirkebil Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Adventskranse og juletræer Indbetalinger for brug af kirken, herunder begravel-seskaffe og receptioner Bidrag til kirkekaffe/ sha-ghetti gudstjenester m.m. Indbetaling for pyntning af kirke Indbetaling for særskilt mu-sik 32 Kirkelig undervisning Konfirmandlærer Del af sognemedhjælper Honorar gæstelærer Honorarer ved voksenundervisning Materialer til undervisning Bibler, gaver til konfirmander og juniorkonfirmander Konfirmand og juniorkonfirmand ekskursioner og lejre Transport af konfirmander og juniorkonformander Fortæring ved undervisningsaktiviteter. Betaling fpr kirkehøjskole m.v. Kirkekassens andel af udgifter til Fæl-les Skoletjeneste. Konfirmanders egenbetaling til ture, lejre Deltagerbetaling ved voksenundervisning Deltageres betaling for fortæring 33 Diakonal virksomhed Del af sognemedhjælper Leder af besøgstjenesten Udgifter besøgstjenester Ældreklubbens aktiviteter Børneklubbens aktiviteter Aktiviteter for handicappede Sorggrupper for børn og voksne Arrangementer med menighedsplejen Kirkeligt værested Drift af interne klubber Kommunale tilskud Tilskud fonde m.v. 34 Kommunikation Del af sognemedhjælper Del af kordegn Honorar/løn til web-master Kirkeblad redigering, trykning, omde-ling Edb-udstyr kirkebladsredaktør Pjecer, kalendere m.v. om kirken og aktiviteter Hjemmeside, web-hotel, særlig soft-ware, ekstern redaktør Arrangementsannoncer i avis Prædikantlister, kirkestof i aviser Indbetalinger for annoncer i kirkebladet eller på hjemme-side. 35 Kirkekor Del af organist (korleder) Del af kirkesanger (korleder) Kirkekorsangere Musikpædagog Børne/ungdomskor 36 Kirkekoncerter Del af organist Del af korsangere Kirkemusiker Honorar til eksterne musikere/sangere Noder Ekskursioner, aktiviteter for korene Noder Annoncering Programmer m.v. KODA-afgifter Instrumentleje, transport Fortæring optrædende og gæster Deltagerbetalinger for ture m.v. Indbetalinger for korenes optræden eksternt Entre Tilskud kommune og fonde Indbetalinger for fortæring 37 Foredrags- og mødevirksomhed Del af kordegn (eller andre) Honorar til foredragsholdere m.v. Fortæring optrædende og gæster Materialer til foredrag og møder Deltagerbetaling Indbetalinger for fortæring 38 Kontingent til DSUK Kontingent DSUK Dokument nr /14 - side 2

3 4 Kirkegård udgifter Indkøb til videresalg (blomster, planter, gran, vaser, gravsten, perlesten m.v.) Indkøb til fællesarealer (blomster, planter, bænke, affaldsstativer, m.v.) Vandafgifter Vedligeholdelse af fællesarealer (ekstern entreprenør, liftleje til beskæring, brolægning, asfaltering, grusbelægning, m.v.) Arbejdstøj, redskaber, m.v. Anskaffelse og vedligeholdelse af maskiner (køb, reparation, m.v) Drift og vedligeholdelse af kirkegårdsbygninger (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse, m.v.) Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar (møbler, varmeanlæg, m.v.) Administrative udgifter (telefon, kontorhold, kursusudgifter, mødeudgifter, konsulenter, m.v.) Alarmudgifter, tyverisikring Edb-udgifter (anskaffelse og drift) Rengøringsudgifter Forsikring indregistrerede motorkøretøjer. Regning fra arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, m.fl. 40 Kirkegården Del af graver/kirkegårdsleder Gartnere og gravermedhjælpere Personale kirkegårdskontor Del af kordegn (hvis der udføres adm. arbejde for kirkegården) Rengøringspersonale ved kirkegårdsbygninger Del af kirkeværge Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder Betaling for vedligeholdelse, blomster, planter Betaling for grandækning Renteindbetalinger af aktu-elle og hjemfaldne gravstedskapitaler. Hjemfaldne gravstedskapita-ler ved udløb Ratevis tilbagebetalte gravstedskapitaler Særskilte kirkegårdsrenteindtægter 41 Kapel/ begravelse,urnenedsættelser Del af graver/kirkegårdsleder Del af gartner Del af rengøring 42 Krematorium Krematoriebetjente Gartnere i krematoriet 43 Arbejde uden for egen kirkegård Del af gartnere og gravermedhjælpere Del af administrativt personale Regninger fra ekstern entreprenør til Betaling for brug af kapel gravning Betaling for gravning, pynt-ning Indkøb afstivningsmateriel, varmetæp-per, af grav urnebord, m.v. Drift og vedligeholdelse af særskilt kapelbygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse og vedligeholdelse af in-ventar i særskilt kapelbygning (møbler, orgel, klokker, salmebøger, køleanlæg, varmeanlæg, ventilation, højttaler, m.v.) Rengøringsudgifter særskilt kapelbyg-ning Drift og vedligeholdelse af bygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse, drift og vedligeholdelse af inventar (varmeanlæg, krematorieovn, m.v.) Rengøringsudgifter Edb-udgifter krematoriedrift Konsulenter, teknikere Maskinanskaffelser til brug ved ekstern assistance Indkøb til viderefakturering til anden kirkegård eller menighedsråd (planter, sten, underleverandør, m.v.) Betalinger for kremering Særskilte renteindtægter som vedrører krematoriet Modtaget betaling for arbej-de udført udenfor egen kirkegård/andre kirkegårde. Dokument nr /14 - side 3

4 5 Præsteboliger mv. 50 Fælles formål 51 - Præstebolig 1 til 5 Del af kirketjener/graver til snerydning af adgangsveje og vedlige- 55 holdelse af større haver Særskilt personale til samme Snerydning adgangsvej og havevedligeholdelse større haver. Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inven-tar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Vand El og varme Sikringsudgifter (alarm) Grundejerforening 56 Funktionærbolig Afhængig af indgået aftale: Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inven-tar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Vand, renovation El og varme 57 Skov og landbrug Skovning Gødning og andre udgifter forbundet med dyrkning af jorden. 58 Øvrige ejendomme Boligbidrag modtaget fra stiftet Varmebidrag modtaget stif-tet Vandbidrag opkrævet hos præsten El-bidrag opkrævet hos præsten Erstatninger forsikringssel-skab Afhængig af indgået aftale: Husleje Indbetaling varme Indbetaling vand, renovation Indbetaling el Erstatninger forsikringssel-skab Salg af tømmer og afgrøder Lejeindtægter Forpagtningsafgifter Leje af jagt og fiskerettighe-der Dokument nr /14 - side 4

5 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål Kontorholdsudgifter inkl. præster Telefonudgifter inkl. præster Edb-udgifter inkl. Præster Bankgebyrer Indkøb af forbrugsmaterialer til køkkenet (staniol, kaffe, sukker m.m.) Eventuel egenbetaling fra bruger af telefon 61 Menighedsrådet/pr ovstiudvalget Evt. honorar til menighedsrådsformand/provstiudvalgsmedlemmer Sekretær eventuelt del af kordegn Honorar til ekstern oplægsholder 62 Personale Kontaktperson Del af kordegn (sekretær for kontaktperson) Honorar hvis præsten er kontaktperson Provstisekretærer Mødeudgifter Rejseudgifter, studieture Kontingenter bl.a. til Landsforening af Menighedsråd og Distriksforeningerne Deltagelse landsforeningens årsmøde og distriksforeningernes møder. Tidskriftsabonnementer til MR-/PUmedlemmer Repræsentationsudgifter Annoncering MR-møder/PU-møder Personalemøder Personalepleje Køb af ekstern assistance Arbejdstøj Udgifter receptioner ved jubilæer, ansættelse, afsked, m.v. Stillingsannoncer Ansættelsessamtaler Fællesbidrag AER og AES mv. 63 Bygninger Kirkeværge Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer. (A-indkomst) Synsdiæter til bygningskyndige (Aindkomst) 64 Økonomi Kasserer Regnskabsfører (eventuelt del af kordegn) 65 Personregistrering Del af kordegn Del af præstesekretær Regning fra konsulenter (ved generel rådgivning fra arkitekter, ingeniører, m.fl.) Energimærkning, m.v. Regnskabsprogrammer Edb-udgifter til regnskabsfører Regning fra ekstern regnskabsfører Regnskabsmæssig assistance Kursusudgifter personregistrering Indbetalinger fra andre kirkekasser, hvis deres regn-skab føres som led i regn-skabsførers løn. 66 Efteruddannelse Honorar til ekstern kursusafholder Kursusudgifter personale Efteruddannelse personale Kursusudgifter for menighedsråd Kursusrefusion AMU-kurser 67 Forsikringspræmie Betalinger til Folkekirkens forsikringsordning Særskilte forsikringer etableret af menighedsrådet 68 Menighedsrådsvalg /provstiudvalgsvalg Sekretær (eventuelt del af kor-degn) Diæter til tilforordnede (B-indkomst) Udgifter orienteringsmøde Annonceudgifter Trykning af valgkort og stemmesedler Betalinger til kommunen for valglister, m.v. Indretning valglokale 69 Stiftbidrag Stiftsbidrag (Alene PUK-kassen) Dokument nr /14 - side 5

6 7 Finansielle poster 70 Renter af stiftslån til anlæg 71 Renter af andre lån til anlæg Renteudgifter på stiftslån Renteudgifter på realkreditlån Bidrag på realkreditlån Renteudgifter på banklån 72 Øvrige renteudgifter Øvrige renteudgifter. 73 Renteindtægt af likvide midler (ekskl. kirkegård) 74 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) Renteindtægt pengeinstitut-ter Renteindtægter fra stiftsmidlerne (tiendeafløsning, salgssummer, m.v.) Hvis renteregulering i juni året efter er negativ, modpo-steres den her. 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 8 Anlægsinvesteringer 80 Kirkebygning Afholdte udgifter til leverandør, 81 Sognegård Afholdte udgifter til leverandør, 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogngård) Afholdte udgifter til leverandør, 83 Kirkegård Afholdte udgifter til leverandør, 84 Krematorium Afholdte udgifter til leverandør, 85 Præsteboliger Afholdte udgifter til leverandør, 86 Funktionærboliger Afholdte udgifter til leverandør, 87 Skov og landbrug Afholdte udgifter til leverandør, 88 Øvrige ejendomme Afholdte udgifter til leverandør, 9 Anlægsfinansiering 90 Renteindtægt af anlægsopsparing Kurstab på opsparingsmidler Renteindtægt fra bank vedrørende midler på opsparingskonti på prohiberede konto pr. anlægsprojekt Kursgevinst på opsparings-midler 91 Salg af anlæg m.v. Salg af grunde, ejendomme m.v. 92 Ligningsbeløb til anlæg 93 5% tillægsbevillinger anlæg Månedens del af den kirkeli-ge ligning til anlægsinveste-ring og afdrag på lån og anlægsopsparing. Tillægsbevilling 5% midler til anlægsinvesteringer eller afdrag på lån. Dokument nr /14 - side 6

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere