Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev."

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web: Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde med Grontmij A/S, Aalborg. VANDFORSYNINGSPLAN

3

4 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Lovgrundlag og rammer for planlægningen Status for tidligere vandforsyningsplaner Planens tilblivelse 3 2 MÅLSÆTNINGER Retningslinier Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse Forsyningsstruktur Forsyningssikkerhed Indvindingsstrategi Vandkvalitet Tilsyn Enkeltindvindere og erhverv Markvandinger Grundvandsbeskyttelse Sløjfning af boringer Ledningsnet Tilladelse Indvinding af overfladevand Sekundavand Regulativ og takstblad 11 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Forsyningsstruktur Forsyningsområder og interesseområder Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Vandværker Vurdering af rentvandskvalitet, bygninger og tekniske installationer Kapacitet og forsyningssikkerhed Eksisterende ledningsnet Vandtab Samlet vurdering af vandforsyningernes ledningsnet Enkeltindvindere Vandforbrug Samlet forbrug Import/eksport 30 VANDFORSYNINGSPLAN

5 Side 2 4 PROGNOSE Udvikling i enheds- og samlet forbrug Udbygninger i forbindelse med befolkningsprognose/kommuneplanen Tilslutning af enkeltindvindere Udvikling i forsyningsgrad Fremtidige vandbehov Kapacitet og forsyningssikkerhed 35 5 FREMTIDIGE FORHOLD FOR DE ENKELTE VANDVÆRKER Planens udgangspunkt Forsyningsstruktur Vandværkskategorier Forsyningssikkerhed Grundvandsbeskyttelse Regulativ og takstblad Handleplaner for vandforsyningerne 41 6 REFERENCER 46 BILAG 1 Datablade for de enkelte vandværker 2 Kort med vandværker, forsyningsområder og interesseområder VANDFORSYNINGSPLAN

6 Side 3 1 INDLEDNING 1.1 Lovgrundlag og rammer for planlægningen Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet. Vandforsyningsplanlægningen sker inden for de rammer, der er givet i: Lovgivningen på området, herunder især vandforsyningsloven /3/, miljømålsloven /4/, planloven /5/ og miljøbeskyttelsesloven /6/ med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Indtil da gælder Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/, der er ophøjet til landsplandirektiv. Brønderslev Kommunes Kommuneplan /8/. Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand varetages gennem: Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Kommuneplanen /8/. Målsætninger, retningslinier og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/ og Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Miljøbeskyttelseslovens og husdyrgodkendelseslovens regulering af forurenende aktiviteter /6/. I Brønderslev Kommune foreligger der endnu ingen indsatsplaner, da kortlægningen fra Naturstyrelsen Aalborg ikke er færdig. For Brønderslev Kommunes vedkommende er der kortlægning i gang i område 1433 og 1441 og denne forventes afsluttet i 2011 /9/ Status for tidligere vandforsyningsplaner Den nuværende Brønderslev Kommune bestod før kommunalreformen af de tidligere Brønderslev og Dronninglund kommuner. Vandforsyningsplanen for Brønderslev er fra 2007 og vandforsyningsplanen for Dronninglund er fra 1989 /1, 2/. 1.2 Planens tilblivelse Brønderslev Kommune har besøgt alle vandværker i kommunen i forbindelse med dataindsamling til denne plan. Forud for besøget har den enkelte vandforsyning haft kommunens eksisterende oplysninger til gennemsyn. Ved besøget er der bl.a. indsamlet følgende Stamdata Bygningsvurdering Indvindingsoplysninger Boringsoplysninger Oplysninger om råvands- og rentvandskvalitet Oplysninger om de tekniske anlæg, såsom filtre, beholdere og udpumpningsanlæg Oplysninger om ledningsnet og forsyningssikkerhed VANDFORSYNINGSPLAN

7 Side 4 Oplysninger om vandforsyningens fremtidsplaner. Alle oplysninger er samlet i et datablad for hvert vandværk, hvor de enkelte delelementer på vandværket er vurderet. Databladene udgør bilag 1. Udover dataindsamlingen er vandforsyningerne ved besøgene blevet opfordret til at komme med input og ønsker til planprocessen. Der er i foråret 2011 afholdt fællesmøde med deltagelse af næsten alle vandforsyninger, hvor de generelle problemstillinger fra vandværksbesøgene blev gennemgået, og hvor input fra vandforsyningerne og indhold til vandforsyningsplanen blev drøftet. Denne vandforsyningsplan er udarbejdet på baggrund af Brønderslev Kommunes mål med vandforsyningsplanen, vandværksbesøgene samt det fælles vandforsyningsmøde. VANDFORSYNINGSPLAN

8 Side 5 2 MÅLSÆTNINGER Brønderslev Kommunes målsætninger for vandforsyningen er følgende: at alle borgere i kommunen får mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris, at sikre en bæredygtig decentral vandforsyningsstruktur, at planen danner rammen for indsatsplaner til sikring af drikkevandskvalitet, at fastlægge retningslinier som borgere og vandværker kan agere efter og kommunen kan administrere efter, at give vandforsyningerne et overblik over de fremtidige forsyningsområder (interesseområder), at kategorisere vandværkerne i nøgle, primære og basis vandværker ift. vandværksvurdering, kapacitet og kommunens forventninger til fremtiden for den enkelte vandforsyning, at tydeliggøre overfor vandforsyningerne, hvilke pligter og rettigheder vandforsyningerne har, at der opnås en 100 % dækning af interesseområder i planperioden. at sætte fokus på forsyningssikkerhed og etablering af nødforbindelser, hvor dette er nødvendigt i planperioden. 2.1 Retningslinier Brønderslev Kommunes målsætninger påtænkes bl.a. opfyldt ved hjælp af en række retningslinier, der er beskrevet i dette afsnit Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse I tilfælde af ressourceknaphed er der i de kommende Vandplaner fastsat en overordnet prioritering for udnyttelsen af vandressourcen. I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding, prioriteres grundvandsressourcen som udgangspunkt således: a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner. b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og væksthuse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål, samt virkninger af råstofindvinding under grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. VANDFORSYNINGSPLAN

9 Side Forsyningsstruktur Det er hensigten med vandforsyningsplanen at bevare en decentral vandforsyningsstruktur. Sammenlægning eller nedlæggelse af vandværker vil kun finde sted efter vandforsyningernes eget ønske. En forudsætning for at basere vandforsyningen på de eksisterende anlæg er, at forsyningsevnen, vandkvaliteten og anlæggenes tilstand opfylder de krav, der stilles til en driftsikker og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. For at opfylde disse krav er der behov for, at nogle af anlæggene udbygges med en ekstra boring, samt/eller at der etableres forbindelsesledninger mellem forsyningsområderne. Vandforsyningen i det pågældende forsyningsområde/interesseområde har første prioritet til at levere vand. Ønsker en eller flere grundejere vand fra et andet vandværk, kan dette kun ske, såfremt der er enighed mellem de involverede vandforsyninger, grundejerne og kommunen. Mindre justeringer af forsyningsgrænserne vil løbende kunne ske efter nærmere forhandling mellem de berørte vandforsyninger og kommunen. Ejendomme, der er beliggende langs en hovedvandlednings forsyningsområde (se Figur 3.6), men som har en tilfredsstillende vandkvalitet og ikke ønsker at blive tilsluttet det almene vandværks forsyningsnet, skal af kommunen underrettes om, at de kun må etablere, udbedre eller ændre eksisterende indvindingsanlæg, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse til det. Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til f.eks. produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen. Planlægning og dimensionering af ledningsnet indenfor det udlagte, fremtidige forsyningsområde skal ske med følgende forudsætninger: a. Tilslutning af alle ejendomme. b. Hensyntagen til mulighed for forbindelse eller overordnet forsyning til/fra nabovandværker. En forudsætning for, at vandforsyningsopgaven kan varetages af vandforsyningerne er, at vandforsyningsbestyrelserne påtager sig de nødvendige forpligtigelser for at opfylde vandforsyningsplanens målsætning. Herunder skal vandforsyningerne optage nye medlemmer inden for forsyningsområdet på rimelige vilkår, samt selv opbygge den kapital, der bliver nødvendig for finansiering af de aktiviteter, der er fastlagt i vandforsyningsplanen. VANDFORSYNINGSPLAN

10 Side Forsyningssikkerhed Vandforsyninger med kildeplads beliggende i bymæssig bebyggelse eller med kun én indvindingsboring bør sikre sig en bedre forsyningssikkerhed ved enten at lokalisere en kildeplads uden for bymæssig bebyggelse eller ved at oprette en forbindelse til et andet vandværk. Forsyningen skal indrettes således, at der i tilfælde af tekniske forstyrrelser eller forurening indenfor kort tid kan etableres alternativ forsyning. Alle almene vandværker skal have en beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandforsyningen kan opretholdes i tilfælde af nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne skal indeholde en oversigt over de ansvarlige for håndtering af de enkelte opgaver i forbindelse med nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne udarbejdes af vandværkerne i samarbejde med kommunen Indvindingsstrategi Vandforsyningerne bør sikre en jævn pumpedrift i boringerne, således at grundvandsspejlet ikke varierer unødigt Vandkvalitet Drikkevandsforsyningen i Brønderslev Kommune skal så vidt muligt baseres på uforurenet grundvand, og de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand skal overholdes. Overholder drikkevandet ikke kvalitetskravene, har vandforsyningen pligt til øjeblikkeligt at informere kommunen om dette. Videregående vandbehandling skal så vidt muligt undgås. På almene vandværker skal videregående vandbehandling (dvs. ud over almindelig beluftning og filtrering) undgås. Der kan dog under særlige omstændigheder meddeles midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling på nærmere fastsatte vilkår. I private ikke-almene vandforsyningsanlæg kan Brønderslev Kommune som udgangspunkt ikke acceptere videregående vandbehandling. Ved væsentlige forureninger af drikkevandet reagerer kommunen samme dag, der opnås kendskab til forureningen. Det er ejeren af vandforsyningsanlægget, der har ansvaret for at informere alle de tilsluttede forbrugere om forureningen og for egen regning foretage de nødvendige foranstaltninger til sikring af drikkevandskvaliteten. VANDFORSYNINGSPLAN

11 Side Tilsyn Der føres teknisk tilsyn med: Alle almene vandforsyningsanlæg hver 2. år samt efter behov Institutioner og andre følsomme forbrugere efter behov Erhvervsanlæg, der producerer eller håndterer fødevarer efter behov Nye vandforsyningsboringer og i forbindelse med fornyelse af eksisterende indvindingstilladelser Det tekniske tilsyn omfatter en gennemgang af anlæggets indretning og funktion samt dets ren- og vedligeholdelsestilstand. Konstateres det, at vandforsyningsanlægget er i en så dårlig tilstand, at der er risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen, kan vandværket eller ejeren af vandforsyningsanlægget påbydes at udbedre dette Enkeltindvindere og erhverv Kontrol af drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindere skal udføres hvert 5. år. Brønderslev Kommune kan fastsætte hyppigere kontrol af vandkvaliteten. De eksisterende boringer og brønde til husholdningsbrug og de eksisterende erhvervsindvindingsanlæg i kommunen kan fortsætte så længe vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevand eller grundvandsressource. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til husholdningsbrug indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket kan forsyne ejendommen på tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår. Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til etablering af nye erhvervsindvindinger med drikkevandskvalitet indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket ikke kan forsyne ejendommen på teknisk, tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår Markvandinger Der kan som udgangspunkt kun opnås tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign., hvis arealet, der ønskes vandet, er noteret tilhørende en landbrugsejendom jf. matrikelregisteret (normalt arealer på 2 ha eller derover). I forbindelse med tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign. meddeler kommunen som udgangspunkt maksimalt tilladelse til m 3 /år/ha vandet areal. Planteskoler og lignende kan i nogle tilfælde opnå en større tilladelse. Kommunen vil som udgangspunkt inddrage tilladelsen til markvanding, hvis denne ikke er udnyttet i 5 på hinanden følgende år. VANDFORSYNINGSPLAN

12 Side Grundvandsbeskyttelse Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Der henvises desuden til vandplanen. Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse, skal så vidt muligt friholdes for udlæg til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at byudviklingen ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Der henvises desuden til vandplanen. Ved placering og indretning af anlæg, samt ved udlæg af arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer. Der henvises desuden til vandplanen. Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrgodkendelsesloven indenfor nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplaner udarbejdet efter Vandforsyningsloven. Hvor der ikke foreligger en indsatsplan, skal det sikres, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskning fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l. Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme indvindingsoplande Sløjfning af boringer Vandforsyningen eller ejeren af et ikke alment vandforsyningsanlæg skal oplyse kommunen om tilslutning af nye forbrugere, der tidligere har haft egen indvinding til husholdningsbrug eller lignende. Ved tilslutning af enkeltanlæg til almen vandforsyning bør vandforsyningerne oplyse forbrugeren om, at ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes forskriftsmæssigt og at kommunen vil kræve dette gjort, når vandforsyningen har oplyst kommunen om tilkoblingen af den nye forbruger. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i en virksomhed eller lignende. En indvindingsboring, der ikke har været benyttet i fem på hinanden følgende år, skal som udgangspunkt sløjfes. VANDFORSYNINGSPLAN

13 Side Ledningsnet Vandforsyningerne bør gennemføre en ledningsregistrering og denne registrering bør ajourføres løbende i takt med, at der sker ændringer/udbygninger af ledningsnettet. Med udgangspunkt i ledningsregistreringen bør vandforsyningerne udføre lækagesøgning og renovering af ledningsnettet for at mindske vandspildet Tilladelse I forbindelse med ansøgning om etablering af nye indvindingsboringer til almene vandværker, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO-zonen) og beskyttelse af den beregnede zone, såfremt det vurderes nødvendigt Fremtidige ansøgninger om tilladelser til forøget indvindingsret eller tilladelse til udvidelse/ombygning af et vandværk, vil af kommunen blive vurderet ud fra den planlagte forsyningsstruktur. Størrelsen af indvindingstilladelsen til vandforsyningen fastsættes som udgangspunkt som gennemsnittet af de sidste 3 års oppumpede vandmængder + 20 %. Der kan gives tilladelse til nye boringer såfremt det drejer sig om behov for vand til markvanding eller industri, eller til husholdningsbrug, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til alment vandværk på rimelige økonomiske vilkår og det vurderes at grundvandsressourcerne ikke overudnyttes, at overfladevand og natur ikke påvirkes i uacceptabelt omfang, og at der sker en afvejning af de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af grundvandsressourcen Indvinding af overfladevand Der vil kun undtagelsesvis blive givet nye tilladelser til indvinding af overfladevand fra søer og åer, ligesom gamle tilladelser kun forlænges hvis den naturmæssige påvirkning er ubetydende Sekundavand Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til natur/erhvervsmæssige formål e.l., hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. Drænvand og lignende bør forsøges anvendt til vanding. VANDFORSYNINGSPLAN

14 Side Regulativ og takstblad Vandforsyningerne skal udarbejde regulativer og takstblade. Vandforsyningerne bør udarbejde takstblade i overensstemmelse med normalregulativ /14, 15/ og med udgangspunkt i, eller efter de principper, som fremgår af FVD s og Miljøstyrelsens takstbladsvejledninger /16, 17/ med opdeling i dels anlægsbidrag fordelt på hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger, dels driftsbidrag. Kommunen godkender én gang årligt budgetter og takstblade og vil i den forbindelse påse, at forsyningerne sikrer en tilstrækkelig kapital til finansiering af de nødvendige tiltag. VANDFORSYNINGSPLAN

15 Side 12 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Vandforsyningen i Brønderslev Kommune varetages primært af en række større og mindre vandforsyninger. Vandforsyningen baseres udelukkende på grundvand. I Brønderslev Kommune er der kun behov for en simpel vandbehandling, hvor vandet iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne naturlige stoffer. Figur 3.1 og Figur 3.2 viser principskitser af vandbehandlingen med henholdsvis åbne og lukkede filtre. Grundvandet pumpes op i boringerne og ledes til vandværket. Her iltes vandet for at give det en frisk smag, udfælde jern og mangan, omdanne ammonium til nitrit og nitrat, samt afblæse gasser som methan og svovlbrinte. Vandet ledes videre gennem sandfiltrene, hvor jern og mangan tilbageholdes. I filtrene sker der yderligere reduktion af ammonium til nitrit, der igen omdannes til nitrat. Efter behandlingen ledes drikkevandet til en rentvandsbeholder, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Figur 3.1 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (åbne filtre) Figur 3.2 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (lukkede filtre) VANDFORSYNINGSPLAN

16 Side Forsyningsstruktur Vandforsyningen i Brønderslev Kommune er udpræget decentral og varetages af følgende: 25 almene vandværker (et alment vandværk forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 husstande). 2 distributionsselskaber (distributionsselskab er et vandselskab, der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk). 11 ikke almene vandværker (ikke almene vandværker forsyner 3-9 husstande). Ca enkeltanlæg (enkeltanlæg er en brønd eller boring som har til formål at forsyne 1-2 enkelt ejendomme). Ca. 10 erhvervsindvindere (husdyrfarme, grusvask, levnedsmiddelindustri). Ca. 10 institutioner Ca. 125 enkeltanlæg til markvanding og gartnerier Der importeres mindre mængder vand fra kommunerne Frederikshavn, Aalborg og Jammerbugt. Desuden eksporteres mindre mængder vand til kommunerne Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring. Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune, større indvindere som markvandere og diverse industrier, samt ejendomme med egen vandforsyning, havde i 2010 indvindingstilladelse til at oppumpe ca. 7,9 mio m 3 vand. Flere vandforsyninger skal have fornyet deres indvindingstilladelser i planperioden, primært i forbindelse med de nye vandplaner. De almene vandværker i Brønderslev Kommuner er vist i Tabel 3.1. Allerup Distributionsselskab Klokkerholm Vandværk Agersted Fælled Vandværk Klæstrup Vandværk Agersted Vandværk Manna Vandværk Aså Vandværk Melholt Vandværk Brønderslev Nordre Vandværk Serritslev Vandværk Brønderslev Søndre Vandværk Stenum Vandværk Brønderslev Vestre Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Dronninglund Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Enggårdens Mark Vandværk Thise Vandværk Flauenskjold Vandværk Tømmerby Vandværk Hallund Vandværk Ørsø Distributionsselskab Hellum Vandværk Øster Brønderslev Vandværk Hjallerup Vandforsyning Øster Hjermitslev Vandværk Jerslev Vandværk Kategorier: Brønderslev Forsyning A/S Alment Vandværk Distributionsselskab, forsynes fra andre vandværker Tabel 3.1 Oversigt over almene vandværker i Brønderslev Kommune VANDFORSYNINGSPLAN

17 Side Forsyningsområder og interesseområder De almene vandværkers forsyningsområder er generelt veludbyggede. Ledningsnettene dækker alle større byområder, samt en væsentlig del af det åbne land. I forbindelse med vandforsyningsmødet i foråret 2011 blev forsyningsområder og interesseområder drøftet. Forsyningsområderne defineres her som de områder, hvor vandforsyningerne allerede i dag forsyner, eller områder som ligger med umiddelbar mulighed for tilslutning, mens interesseområder defineres som de områder, som vandforsyningerne indenfor planperioden har mulighed for at udvide forsyningsområdet til. Brønderslev Kommune har ved vandværksbesøgene i 2011 indsamlet de ledningsnet oplysninger, som vandforsyningerne råder over. I flere tilfælde har vandforsyningerne udleveret tegninger og digitale planer, men i enkelte tilfælde er ledningsnet indtegnet af Brønderslev Kommune ud fra de tidligere vandforsyningsplaner. Vandværkernes placering, samt forsynings- og interesseområder fremgår af Figur 3.3. Interesseområderne dækker hele kommunen, men ikke alle ejendomme i Brønderslev Kommune har pt. mulighed for tilslutning til et alment vandværk, da forsyningsledningerne ikke er fuldt udbyggede i interesseområderne. Figur 3.3 Vandværker, forsyningsområder og interesseområder i Brønderslev Kommune. Forsyningsområderne og interesseområderne op mod kommunegrænserne er afstemt med hhv. Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Aalborg kommuner og er optaget i disse kommuners vandforsyningsplaner. VANDFORSYNINGSPLAN

18 Side Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Tabel 3.2 viser gældende indvindingstilladelser for de almene vandværker sammenholdt med den aktuelle indvinding i 2010, samt vandforsyningernes indvindingsreserve i forhold til vandforbruget i Indvindingsreserven er bestemt som forskellen mellem indvindingstilladelsen og indvindingen i 2010 sat i forhold til indvindingstilladelsen. VANDFORSYNINGSPLAN

19 Side 16 Vandværk Indvinding 2010 m 3 Indvindingstilladelse m 3 /år Indvindingsreserve % Udløbsår for indvindingstilladelse Allerup Distributionsselskab 1) Agersted Fælled Vandværk Agersted Vandværk Aså Vandværk ) Brønderslev Nordre Vandværk ) 2040 Brønderslev Søndre Vandværk ) 2012 Brønderslev Vestre Vandværk ) 2012 Dronninglund Vandværk ) Enggårdens Mark Vandværk Flauenskjold Vandværk Hallund Vandværk Hellum Vandværk Hjallerup Vandforsyning Jerslev Vandværk Klokkerholm Vandværk Klæstrup Vandværk Manna Vandværk Melholt Vandværk Serritslev Vandværk Stenum Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Thise Vandværk Tømmerby Vandværk Ørsø Distributionsselskab Øster Brønderslev Vandværk Øster Hjermitslev Vandværk Østvendsyssel Råvandsforsyning ) I alt Klassificering: Indvindingstilladelsen er overskredet Indvindingsreserven er under 25 % af indvindingen i 2010 Indvindingstilladelser udløber inden for planperioden ) Distributionsselskaber uden egen indvinding. Allerup Distributionsselskab forsynes fra Klokkerholm Vandværk og Ørsø Distributionsselskab forsynes fra Dronninglund Vandværk. 2) Aså og Dronninglund har fælles kildeplads (Østvendsyssel Råvandsforsyning) og den samlede indvinding er m3 ud af en samlet tilladelse på m3. 3) Brønderslev Vand har samlet set en indvindingstilladelse på m3, hvoraf der er indvundet m3, svarende til en indvindingsreserve på 25 %. Tabel 3.2 Indvindingstilladelser og indvinding i 2010 VANDFORSYNINGSPLAN

20 Side 17 Det fremgår af tabellen, at flere af vandforsyningernes indvindingstilladelser udløber inden for vandforsyningsplanens planperiode og at hovedparten af disse udløber i Det fremgår endvidere af tabellen, at knap 3/5 af vandforsyningerne har udnyttet størstedelen (>75 %) af deres indvindingstilladelse i Det skal bemærkes, at Agersted Vandværk, Brønderslev Nordre Vandværk og Enggårdens Mark Vandværk indvandt mere i 2010 end tilladt. De største indvindinger står Brønderslev Vand, Dronninglund Vandværk og Hjallerup Vandforsyning for Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune indvinder generelt middelhårdt grundvand med et i de fleste tilfælde forhøjet indhold af fosfor, hvilket vurderes at være geologisk betinget. Fosfor udfældes i et vist omfang sammen med jern i vandbehandlingen, men da grundvandets indhold af opløst jern generelt er forholdsvis lavt, er fosfor et potentielt problem for vandkvaliteten mange steder i kommunen. Især i den vestligste del af kommunen, nord og vest for Brønderslev By, er der meget fosfor i råvandet (op til ca. 3 gange drikkevandskravet på 0,15 mg/l). Det dybtliggende grundvand er generelt reduceret grundvand (dvs. ilt- og nitratfrit) og synes godt beskyttet imod forurening fra overfladen med nitrat. Dog er der i enkelte boringer i kommunens vestligste del, samt omkring Hjallerup og Øster Brønderslev, fundet nitrat i grundvandet ned til omkring meters dybde. Længere mod øst er der, især ved Flauenskjold og området Agersted/Agersted Fælled, fundet nitrat ned til omkring 30 m dybde. Indtil 50 m under terræn er der desuden mange eksempler på forhøjet sulfat, hvilket normalt er det første vandkemiske faresignal, når nitrat nærmer sig boringsindtaget. Dette gælder især indvindingsboringer i kommunens nordvestlige del omkring Tømmerby/Stenum, samt i området ved Østre Brønderslev og Brønderslev Søndre Vandværk. Pesticid-nedbrydningsproduktet BAM er fundet i indvindingsboringer tilknyttet Hjallerup Vandforsyning, samt Stenum Vesterhede Vandværk, dog ikke i koncentrationer over drikkevandskravet på 0,1 µg/l. På kildepladsen til Brønderslev Søndre Vandværk er der konstateret en udbredt forurening med ukrudtsmidlet bentazon i en af boringerne senest over grænseværdien. Generelt indeholder det pesticidpåvirkede grundvand i kommunen enten nitrat eller forhøjet sulfat, og man kan formode, at dette grundvand generelt er sårbart overfor miljøfremmede stoffer. Marin påvirkning, eller påvirkning med saltvand, synes ikke at udgøre et væsentligt problem i kommunen, bortset fra i boringerne tilknyttet Hallund Vandværk. Disse boringers dybde er ukendt og kilden til saltpåvirkningen kan derfor ikke umiddelbart fastlægges. I den ene indvindingsboring ligger kloridkoncentrationen på drikkevandskravet (250 mg/l), men i den anden dog noget lavere (140 mg/l). VANDFORSYNINGSPLAN

21 Side 18 Af mere specielle grundvandskemiske problemer skal fremhæves stærkt forhøjede indhold af opløst ikke-flygtigt organisk stof (NVOC) i to indvindingsboringer tilknyttet Melholt Vandværk, der er beliggende i den sydøstlige del af kommunen. Der findes ikke analysedata fra vandværkets tredje indvindingsboring og kun data om geologisk lagfølge for én af boringerne (DGU nr ). Denne boring er kun 12 m dyb, og råvandet er desuden stærkt saltpåvirket. Det formodes, at både det forhøjede organiske indhold, samt det i den ene boring høje saltindhold, skyldes udvaskning fra relativt unge, marine aflejringer og således er geologisk betinget. NVOC kan ikke nedbringes i væsentligt omfang ved normal vandbehandling, og der er således tale om et alvorligt vandkvalitetsproblem. Råvandskvaliteten er nærmere gennemgået for de enkelte vandværker i bilag Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Tabel 3.3 indeholder en vurdering af de enkelte vandværkers indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser. Vurderingerne stammer dels fra Brønderslev Kommunes seneste tilsyn og dels fra gennemgang af råvandsanalyser og kan ligeledes ses med uddybende vurderinger i bilag 1. Allerup og Ørsø distributionsselskaber får vand fra hhv. Klokkerholm og Dronninglund vandværker, og er derfor ikke nærmere beskrevet her. VANDFORSYNINGSPLAN

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

5. Jordbrugsinteresser

5. Jordbrugsinteresser RETNINGSLINJER 6 5. Jordbrugsinteresser Indledning Kapitel 5 handler om forholdet mellem jordbrugsinteresser og de øvrige interesser i det åbne land. Retningslinjerne fastlægger, hvilke områder, der fortrinsvis

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere