Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev."

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web: Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde med Grontmij A/S, Aalborg. VANDFORSYNINGSPLAN

3

4 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Lovgrundlag og rammer for planlægningen Status for tidligere vandforsyningsplaner Planens tilblivelse 3 2 MÅLSÆTNINGER Retningslinier Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse Forsyningsstruktur Forsyningssikkerhed Indvindingsstrategi Vandkvalitet Tilsyn Enkeltindvindere og erhverv Markvandinger Grundvandsbeskyttelse Sløjfning af boringer Ledningsnet Tilladelse Indvinding af overfladevand Sekundavand Regulativ og takstblad 11 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Forsyningsstruktur Forsyningsområder og interesseområder Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Vandværker Vurdering af rentvandskvalitet, bygninger og tekniske installationer Kapacitet og forsyningssikkerhed Eksisterende ledningsnet Vandtab Samlet vurdering af vandforsyningernes ledningsnet Enkeltindvindere Vandforbrug Samlet forbrug Import/eksport 30 VANDFORSYNINGSPLAN

5 Side 2 4 PROGNOSE Udvikling i enheds- og samlet forbrug Udbygninger i forbindelse med befolkningsprognose/kommuneplanen Tilslutning af enkeltindvindere Udvikling i forsyningsgrad Fremtidige vandbehov Kapacitet og forsyningssikkerhed 35 5 FREMTIDIGE FORHOLD FOR DE ENKELTE VANDVÆRKER Planens udgangspunkt Forsyningsstruktur Vandværkskategorier Forsyningssikkerhed Grundvandsbeskyttelse Regulativ og takstblad Handleplaner for vandforsyningerne 41 6 REFERENCER 46 BILAG 1 Datablade for de enkelte vandværker 2 Kort med vandværker, forsyningsområder og interesseområder VANDFORSYNINGSPLAN

6 Side 3 1 INDLEDNING 1.1 Lovgrundlag og rammer for planlægningen Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet. Vandforsyningsplanlægningen sker inden for de rammer, der er givet i: Lovgivningen på området, herunder især vandforsyningsloven /3/, miljømålsloven /4/, planloven /5/ og miljøbeskyttelsesloven /6/ med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Indtil da gælder Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/, der er ophøjet til landsplandirektiv. Brønderslev Kommunes Kommuneplan /8/. Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand varetages gennem: Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Kommuneplanen /8/. Målsætninger, retningslinier og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/ og Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Miljøbeskyttelseslovens og husdyrgodkendelseslovens regulering af forurenende aktiviteter /6/. I Brønderslev Kommune foreligger der endnu ingen indsatsplaner, da kortlægningen fra Naturstyrelsen Aalborg ikke er færdig. For Brønderslev Kommunes vedkommende er der kortlægning i gang i område 1433 og 1441 og denne forventes afsluttet i 2011 /9/ Status for tidligere vandforsyningsplaner Den nuværende Brønderslev Kommune bestod før kommunalreformen af de tidligere Brønderslev og Dronninglund kommuner. Vandforsyningsplanen for Brønderslev er fra 2007 og vandforsyningsplanen for Dronninglund er fra 1989 /1, 2/. 1.2 Planens tilblivelse Brønderslev Kommune har besøgt alle vandværker i kommunen i forbindelse med dataindsamling til denne plan. Forud for besøget har den enkelte vandforsyning haft kommunens eksisterende oplysninger til gennemsyn. Ved besøget er der bl.a. indsamlet følgende Stamdata Bygningsvurdering Indvindingsoplysninger Boringsoplysninger Oplysninger om råvands- og rentvandskvalitet Oplysninger om de tekniske anlæg, såsom filtre, beholdere og udpumpningsanlæg Oplysninger om ledningsnet og forsyningssikkerhed VANDFORSYNINGSPLAN

7 Side 4 Oplysninger om vandforsyningens fremtidsplaner. Alle oplysninger er samlet i et datablad for hvert vandværk, hvor de enkelte delelementer på vandværket er vurderet. Databladene udgør bilag 1. Udover dataindsamlingen er vandforsyningerne ved besøgene blevet opfordret til at komme med input og ønsker til planprocessen. Der er i foråret 2011 afholdt fællesmøde med deltagelse af næsten alle vandforsyninger, hvor de generelle problemstillinger fra vandværksbesøgene blev gennemgået, og hvor input fra vandforsyningerne og indhold til vandforsyningsplanen blev drøftet. Denne vandforsyningsplan er udarbejdet på baggrund af Brønderslev Kommunes mål med vandforsyningsplanen, vandværksbesøgene samt det fælles vandforsyningsmøde. VANDFORSYNINGSPLAN

8 Side 5 2 MÅLSÆTNINGER Brønderslev Kommunes målsætninger for vandforsyningen er følgende: at alle borgere i kommunen får mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris, at sikre en bæredygtig decentral vandforsyningsstruktur, at planen danner rammen for indsatsplaner til sikring af drikkevandskvalitet, at fastlægge retningslinier som borgere og vandværker kan agere efter og kommunen kan administrere efter, at give vandforsyningerne et overblik over de fremtidige forsyningsområder (interesseområder), at kategorisere vandværkerne i nøgle, primære og basis vandværker ift. vandværksvurdering, kapacitet og kommunens forventninger til fremtiden for den enkelte vandforsyning, at tydeliggøre overfor vandforsyningerne, hvilke pligter og rettigheder vandforsyningerne har, at der opnås en 100 % dækning af interesseområder i planperioden. at sætte fokus på forsyningssikkerhed og etablering af nødforbindelser, hvor dette er nødvendigt i planperioden. 2.1 Retningslinier Brønderslev Kommunes målsætninger påtænkes bl.a. opfyldt ved hjælp af en række retningslinier, der er beskrevet i dette afsnit Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse I tilfælde af ressourceknaphed er der i de kommende Vandplaner fastsat en overordnet prioritering for udnyttelsen af vandressourcen. I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding, prioriteres grundvandsressourcen som udgangspunkt således: a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner. b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og væksthuse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål, samt virkninger af råstofindvinding under grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. VANDFORSYNINGSPLAN

9 Side Forsyningsstruktur Det er hensigten med vandforsyningsplanen at bevare en decentral vandforsyningsstruktur. Sammenlægning eller nedlæggelse af vandværker vil kun finde sted efter vandforsyningernes eget ønske. En forudsætning for at basere vandforsyningen på de eksisterende anlæg er, at forsyningsevnen, vandkvaliteten og anlæggenes tilstand opfylder de krav, der stilles til en driftsikker og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. For at opfylde disse krav er der behov for, at nogle af anlæggene udbygges med en ekstra boring, samt/eller at der etableres forbindelsesledninger mellem forsyningsområderne. Vandforsyningen i det pågældende forsyningsområde/interesseområde har første prioritet til at levere vand. Ønsker en eller flere grundejere vand fra et andet vandværk, kan dette kun ske, såfremt der er enighed mellem de involverede vandforsyninger, grundejerne og kommunen. Mindre justeringer af forsyningsgrænserne vil løbende kunne ske efter nærmere forhandling mellem de berørte vandforsyninger og kommunen. Ejendomme, der er beliggende langs en hovedvandlednings forsyningsområde (se Figur 3.6), men som har en tilfredsstillende vandkvalitet og ikke ønsker at blive tilsluttet det almene vandværks forsyningsnet, skal af kommunen underrettes om, at de kun må etablere, udbedre eller ændre eksisterende indvindingsanlæg, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse til det. Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til f.eks. produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen. Planlægning og dimensionering af ledningsnet indenfor det udlagte, fremtidige forsyningsområde skal ske med følgende forudsætninger: a. Tilslutning af alle ejendomme. b. Hensyntagen til mulighed for forbindelse eller overordnet forsyning til/fra nabovandværker. En forudsætning for, at vandforsyningsopgaven kan varetages af vandforsyningerne er, at vandforsyningsbestyrelserne påtager sig de nødvendige forpligtigelser for at opfylde vandforsyningsplanens målsætning. Herunder skal vandforsyningerne optage nye medlemmer inden for forsyningsområdet på rimelige vilkår, samt selv opbygge den kapital, der bliver nødvendig for finansiering af de aktiviteter, der er fastlagt i vandforsyningsplanen. VANDFORSYNINGSPLAN

10 Side Forsyningssikkerhed Vandforsyninger med kildeplads beliggende i bymæssig bebyggelse eller med kun én indvindingsboring bør sikre sig en bedre forsyningssikkerhed ved enten at lokalisere en kildeplads uden for bymæssig bebyggelse eller ved at oprette en forbindelse til et andet vandværk. Forsyningen skal indrettes således, at der i tilfælde af tekniske forstyrrelser eller forurening indenfor kort tid kan etableres alternativ forsyning. Alle almene vandværker skal have en beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandforsyningen kan opretholdes i tilfælde af nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne skal indeholde en oversigt over de ansvarlige for håndtering af de enkelte opgaver i forbindelse med nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne udarbejdes af vandværkerne i samarbejde med kommunen Indvindingsstrategi Vandforsyningerne bør sikre en jævn pumpedrift i boringerne, således at grundvandsspejlet ikke varierer unødigt Vandkvalitet Drikkevandsforsyningen i Brønderslev Kommune skal så vidt muligt baseres på uforurenet grundvand, og de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand skal overholdes. Overholder drikkevandet ikke kvalitetskravene, har vandforsyningen pligt til øjeblikkeligt at informere kommunen om dette. Videregående vandbehandling skal så vidt muligt undgås. På almene vandværker skal videregående vandbehandling (dvs. ud over almindelig beluftning og filtrering) undgås. Der kan dog under særlige omstændigheder meddeles midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling på nærmere fastsatte vilkår. I private ikke-almene vandforsyningsanlæg kan Brønderslev Kommune som udgangspunkt ikke acceptere videregående vandbehandling. Ved væsentlige forureninger af drikkevandet reagerer kommunen samme dag, der opnås kendskab til forureningen. Det er ejeren af vandforsyningsanlægget, der har ansvaret for at informere alle de tilsluttede forbrugere om forureningen og for egen regning foretage de nødvendige foranstaltninger til sikring af drikkevandskvaliteten. VANDFORSYNINGSPLAN

11 Side Tilsyn Der føres teknisk tilsyn med: Alle almene vandforsyningsanlæg hver 2. år samt efter behov Institutioner og andre følsomme forbrugere efter behov Erhvervsanlæg, der producerer eller håndterer fødevarer efter behov Nye vandforsyningsboringer og i forbindelse med fornyelse af eksisterende indvindingstilladelser Det tekniske tilsyn omfatter en gennemgang af anlæggets indretning og funktion samt dets ren- og vedligeholdelsestilstand. Konstateres det, at vandforsyningsanlægget er i en så dårlig tilstand, at der er risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen, kan vandværket eller ejeren af vandforsyningsanlægget påbydes at udbedre dette Enkeltindvindere og erhverv Kontrol af drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindere skal udføres hvert 5. år. Brønderslev Kommune kan fastsætte hyppigere kontrol af vandkvaliteten. De eksisterende boringer og brønde til husholdningsbrug og de eksisterende erhvervsindvindingsanlæg i kommunen kan fortsætte så længe vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevand eller grundvandsressource. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til husholdningsbrug indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket kan forsyne ejendommen på tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår. Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til etablering af nye erhvervsindvindinger med drikkevandskvalitet indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket ikke kan forsyne ejendommen på teknisk, tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår Markvandinger Der kan som udgangspunkt kun opnås tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign., hvis arealet, der ønskes vandet, er noteret tilhørende en landbrugsejendom jf. matrikelregisteret (normalt arealer på 2 ha eller derover). I forbindelse med tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign. meddeler kommunen som udgangspunkt maksimalt tilladelse til m 3 /år/ha vandet areal. Planteskoler og lignende kan i nogle tilfælde opnå en større tilladelse. Kommunen vil som udgangspunkt inddrage tilladelsen til markvanding, hvis denne ikke er udnyttet i 5 på hinanden følgende år. VANDFORSYNINGSPLAN

12 Side Grundvandsbeskyttelse Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Der henvises desuden til vandplanen. Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse, skal så vidt muligt friholdes for udlæg til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at byudviklingen ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Der henvises desuden til vandplanen. Ved placering og indretning af anlæg, samt ved udlæg af arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer. Der henvises desuden til vandplanen. Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrgodkendelsesloven indenfor nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplaner udarbejdet efter Vandforsyningsloven. Hvor der ikke foreligger en indsatsplan, skal det sikres, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskning fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l. Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme indvindingsoplande Sløjfning af boringer Vandforsyningen eller ejeren af et ikke alment vandforsyningsanlæg skal oplyse kommunen om tilslutning af nye forbrugere, der tidligere har haft egen indvinding til husholdningsbrug eller lignende. Ved tilslutning af enkeltanlæg til almen vandforsyning bør vandforsyningerne oplyse forbrugeren om, at ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes forskriftsmæssigt og at kommunen vil kræve dette gjort, når vandforsyningen har oplyst kommunen om tilkoblingen af den nye forbruger. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i en virksomhed eller lignende. En indvindingsboring, der ikke har været benyttet i fem på hinanden følgende år, skal som udgangspunkt sløjfes. VANDFORSYNINGSPLAN

13 Side Ledningsnet Vandforsyningerne bør gennemføre en ledningsregistrering og denne registrering bør ajourføres løbende i takt med, at der sker ændringer/udbygninger af ledningsnettet. Med udgangspunkt i ledningsregistreringen bør vandforsyningerne udføre lækagesøgning og renovering af ledningsnettet for at mindske vandspildet Tilladelse I forbindelse med ansøgning om etablering af nye indvindingsboringer til almene vandværker, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO-zonen) og beskyttelse af den beregnede zone, såfremt det vurderes nødvendigt Fremtidige ansøgninger om tilladelser til forøget indvindingsret eller tilladelse til udvidelse/ombygning af et vandværk, vil af kommunen blive vurderet ud fra den planlagte forsyningsstruktur. Størrelsen af indvindingstilladelsen til vandforsyningen fastsættes som udgangspunkt som gennemsnittet af de sidste 3 års oppumpede vandmængder + 20 %. Der kan gives tilladelse til nye boringer såfremt det drejer sig om behov for vand til markvanding eller industri, eller til husholdningsbrug, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til alment vandværk på rimelige økonomiske vilkår og det vurderes at grundvandsressourcerne ikke overudnyttes, at overfladevand og natur ikke påvirkes i uacceptabelt omfang, og at der sker en afvejning af de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af grundvandsressourcen Indvinding af overfladevand Der vil kun undtagelsesvis blive givet nye tilladelser til indvinding af overfladevand fra søer og åer, ligesom gamle tilladelser kun forlænges hvis den naturmæssige påvirkning er ubetydende Sekundavand Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til natur/erhvervsmæssige formål e.l., hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. Drænvand og lignende bør forsøges anvendt til vanding. VANDFORSYNINGSPLAN

14 Side Regulativ og takstblad Vandforsyningerne skal udarbejde regulativer og takstblade. Vandforsyningerne bør udarbejde takstblade i overensstemmelse med normalregulativ /14, 15/ og med udgangspunkt i, eller efter de principper, som fremgår af FVD s og Miljøstyrelsens takstbladsvejledninger /16, 17/ med opdeling i dels anlægsbidrag fordelt på hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger, dels driftsbidrag. Kommunen godkender én gang årligt budgetter og takstblade og vil i den forbindelse påse, at forsyningerne sikrer en tilstrækkelig kapital til finansiering af de nødvendige tiltag. VANDFORSYNINGSPLAN

15 Side 12 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Vandforsyningen i Brønderslev Kommune varetages primært af en række større og mindre vandforsyninger. Vandforsyningen baseres udelukkende på grundvand. I Brønderslev Kommune er der kun behov for en simpel vandbehandling, hvor vandet iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne naturlige stoffer. Figur 3.1 og Figur 3.2 viser principskitser af vandbehandlingen med henholdsvis åbne og lukkede filtre. Grundvandet pumpes op i boringerne og ledes til vandværket. Her iltes vandet for at give det en frisk smag, udfælde jern og mangan, omdanne ammonium til nitrit og nitrat, samt afblæse gasser som methan og svovlbrinte. Vandet ledes videre gennem sandfiltrene, hvor jern og mangan tilbageholdes. I filtrene sker der yderligere reduktion af ammonium til nitrit, der igen omdannes til nitrat. Efter behandlingen ledes drikkevandet til en rentvandsbeholder, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Figur 3.1 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (åbne filtre) Figur 3.2 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (lukkede filtre) VANDFORSYNINGSPLAN

16 Side Forsyningsstruktur Vandforsyningen i Brønderslev Kommune er udpræget decentral og varetages af følgende: 25 almene vandværker (et alment vandværk forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 husstande). 2 distributionsselskaber (distributionsselskab er et vandselskab, der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk). 11 ikke almene vandværker (ikke almene vandværker forsyner 3-9 husstande). Ca enkeltanlæg (enkeltanlæg er en brønd eller boring som har til formål at forsyne 1-2 enkelt ejendomme). Ca. 10 erhvervsindvindere (husdyrfarme, grusvask, levnedsmiddelindustri). Ca. 10 institutioner Ca. 125 enkeltanlæg til markvanding og gartnerier Der importeres mindre mængder vand fra kommunerne Frederikshavn, Aalborg og Jammerbugt. Desuden eksporteres mindre mængder vand til kommunerne Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring. Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune, større indvindere som markvandere og diverse industrier, samt ejendomme med egen vandforsyning, havde i 2010 indvindingstilladelse til at oppumpe ca. 7,9 mio m 3 vand. Flere vandforsyninger skal have fornyet deres indvindingstilladelser i planperioden, primært i forbindelse med de nye vandplaner. De almene vandværker i Brønderslev Kommuner er vist i Tabel 3.1. Allerup Distributionsselskab Klokkerholm Vandværk Agersted Fælled Vandværk Klæstrup Vandværk Agersted Vandværk Manna Vandværk Aså Vandværk Melholt Vandværk Brønderslev Nordre Vandværk Serritslev Vandværk Brønderslev Søndre Vandværk Stenum Vandværk Brønderslev Vestre Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Dronninglund Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Enggårdens Mark Vandværk Thise Vandværk Flauenskjold Vandværk Tømmerby Vandværk Hallund Vandværk Ørsø Distributionsselskab Hellum Vandværk Øster Brønderslev Vandværk Hjallerup Vandforsyning Øster Hjermitslev Vandværk Jerslev Vandværk Kategorier: Brønderslev Forsyning A/S Alment Vandværk Distributionsselskab, forsynes fra andre vandværker Tabel 3.1 Oversigt over almene vandværker i Brønderslev Kommune VANDFORSYNINGSPLAN

17 Side Forsyningsområder og interesseområder De almene vandværkers forsyningsområder er generelt veludbyggede. Ledningsnettene dækker alle større byområder, samt en væsentlig del af det åbne land. I forbindelse med vandforsyningsmødet i foråret 2011 blev forsyningsområder og interesseområder drøftet. Forsyningsområderne defineres her som de områder, hvor vandforsyningerne allerede i dag forsyner, eller områder som ligger med umiddelbar mulighed for tilslutning, mens interesseområder defineres som de områder, som vandforsyningerne indenfor planperioden har mulighed for at udvide forsyningsområdet til. Brønderslev Kommune har ved vandværksbesøgene i 2011 indsamlet de ledningsnet oplysninger, som vandforsyningerne råder over. I flere tilfælde har vandforsyningerne udleveret tegninger og digitale planer, men i enkelte tilfælde er ledningsnet indtegnet af Brønderslev Kommune ud fra de tidligere vandforsyningsplaner. Vandværkernes placering, samt forsynings- og interesseområder fremgår af Figur 3.3. Interesseområderne dækker hele kommunen, men ikke alle ejendomme i Brønderslev Kommune har pt. mulighed for tilslutning til et alment vandværk, da forsyningsledningerne ikke er fuldt udbyggede i interesseområderne. Figur 3.3 Vandværker, forsyningsområder og interesseområder i Brønderslev Kommune. Forsyningsområderne og interesseområderne op mod kommunegrænserne er afstemt med hhv. Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Aalborg kommuner og er optaget i disse kommuners vandforsyningsplaner. VANDFORSYNINGSPLAN

18 Side Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Tabel 3.2 viser gældende indvindingstilladelser for de almene vandværker sammenholdt med den aktuelle indvinding i 2010, samt vandforsyningernes indvindingsreserve i forhold til vandforbruget i Indvindingsreserven er bestemt som forskellen mellem indvindingstilladelsen og indvindingen i 2010 sat i forhold til indvindingstilladelsen. VANDFORSYNINGSPLAN

19 Side 16 Vandværk Indvinding 2010 m 3 Indvindingstilladelse m 3 /år Indvindingsreserve % Udløbsår for indvindingstilladelse Allerup Distributionsselskab 1) Agersted Fælled Vandværk Agersted Vandværk Aså Vandværk ) Brønderslev Nordre Vandværk ) 2040 Brønderslev Søndre Vandværk ) 2012 Brønderslev Vestre Vandværk ) 2012 Dronninglund Vandværk ) Enggårdens Mark Vandværk Flauenskjold Vandværk Hallund Vandværk Hellum Vandværk Hjallerup Vandforsyning Jerslev Vandværk Klokkerholm Vandværk Klæstrup Vandværk Manna Vandværk Melholt Vandværk Serritslev Vandværk Stenum Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Thise Vandværk Tømmerby Vandværk Ørsø Distributionsselskab Øster Brønderslev Vandværk Øster Hjermitslev Vandværk Østvendsyssel Råvandsforsyning ) I alt Klassificering: Indvindingstilladelsen er overskredet Indvindingsreserven er under 25 % af indvindingen i 2010 Indvindingstilladelser udløber inden for planperioden ) Distributionsselskaber uden egen indvinding. Allerup Distributionsselskab forsynes fra Klokkerholm Vandværk og Ørsø Distributionsselskab forsynes fra Dronninglund Vandværk. 2) Aså og Dronninglund har fælles kildeplads (Østvendsyssel Råvandsforsyning) og den samlede indvinding er m3 ud af en samlet tilladelse på m3. 3) Brønderslev Vand har samlet set en indvindingstilladelse på m3, hvoraf der er indvundet m3, svarende til en indvindingsreserve på 25 %. Tabel 3.2 Indvindingstilladelser og indvinding i 2010 VANDFORSYNINGSPLAN

20 Side 17 Det fremgår af tabellen, at flere af vandforsyningernes indvindingstilladelser udløber inden for vandforsyningsplanens planperiode og at hovedparten af disse udløber i Det fremgår endvidere af tabellen, at knap 3/5 af vandforsyningerne har udnyttet størstedelen (>75 %) af deres indvindingstilladelse i Det skal bemærkes, at Agersted Vandværk, Brønderslev Nordre Vandværk og Enggårdens Mark Vandværk indvandt mere i 2010 end tilladt. De største indvindinger står Brønderslev Vand, Dronninglund Vandværk og Hjallerup Vandforsyning for Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune indvinder generelt middelhårdt grundvand med et i de fleste tilfælde forhøjet indhold af fosfor, hvilket vurderes at være geologisk betinget. Fosfor udfældes i et vist omfang sammen med jern i vandbehandlingen, men da grundvandets indhold af opløst jern generelt er forholdsvis lavt, er fosfor et potentielt problem for vandkvaliteten mange steder i kommunen. Især i den vestligste del af kommunen, nord og vest for Brønderslev By, er der meget fosfor i råvandet (op til ca. 3 gange drikkevandskravet på 0,15 mg/l). Det dybtliggende grundvand er generelt reduceret grundvand (dvs. ilt- og nitratfrit) og synes godt beskyttet imod forurening fra overfladen med nitrat. Dog er der i enkelte boringer i kommunens vestligste del, samt omkring Hjallerup og Øster Brønderslev, fundet nitrat i grundvandet ned til omkring meters dybde. Længere mod øst er der, især ved Flauenskjold og området Agersted/Agersted Fælled, fundet nitrat ned til omkring 30 m dybde. Indtil 50 m under terræn er der desuden mange eksempler på forhøjet sulfat, hvilket normalt er det første vandkemiske faresignal, når nitrat nærmer sig boringsindtaget. Dette gælder især indvindingsboringer i kommunens nordvestlige del omkring Tømmerby/Stenum, samt i området ved Østre Brønderslev og Brønderslev Søndre Vandværk. Pesticid-nedbrydningsproduktet BAM er fundet i indvindingsboringer tilknyttet Hjallerup Vandforsyning, samt Stenum Vesterhede Vandværk, dog ikke i koncentrationer over drikkevandskravet på 0,1 µg/l. På kildepladsen til Brønderslev Søndre Vandværk er der konstateret en udbredt forurening med ukrudtsmidlet bentazon i en af boringerne senest over grænseværdien. Generelt indeholder det pesticidpåvirkede grundvand i kommunen enten nitrat eller forhøjet sulfat, og man kan formode, at dette grundvand generelt er sårbart overfor miljøfremmede stoffer. Marin påvirkning, eller påvirkning med saltvand, synes ikke at udgøre et væsentligt problem i kommunen, bortset fra i boringerne tilknyttet Hallund Vandværk. Disse boringers dybde er ukendt og kilden til saltpåvirkningen kan derfor ikke umiddelbart fastlægges. I den ene indvindingsboring ligger kloridkoncentrationen på drikkevandskravet (250 mg/l), men i den anden dog noget lavere (140 mg/l). VANDFORSYNINGSPLAN

21 Side 18 Af mere specielle grundvandskemiske problemer skal fremhæves stærkt forhøjede indhold af opløst ikke-flygtigt organisk stof (NVOC) i to indvindingsboringer tilknyttet Melholt Vandværk, der er beliggende i den sydøstlige del af kommunen. Der findes ikke analysedata fra vandværkets tredje indvindingsboring og kun data om geologisk lagfølge for én af boringerne (DGU nr ). Denne boring er kun 12 m dyb, og råvandet er desuden stærkt saltpåvirket. Det formodes, at både det forhøjede organiske indhold, samt det i den ene boring høje saltindhold, skyldes udvaskning fra relativt unge, marine aflejringer og således er geologisk betinget. NVOC kan ikke nedbringes i væsentligt omfang ved normal vandbehandling, og der er således tale om et alvorligt vandkvalitetsproblem. Råvandskvaliteten er nærmere gennemgået for de enkelte vandværker i bilag Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Tabel 3.3 indeholder en vurdering af de enkelte vandværkers indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser. Vurderingerne stammer dels fra Brønderslev Kommunes seneste tilsyn og dels fra gennemgang af råvandsanalyser og kan ligeledes ses med uddybende vurderinger i bilag 1. Allerup og Ørsø distributionsselskaber får vand fra hhv. Klokkerholm og Dronninglund vandværker, og er derfor ikke nærmere beskrevet her. VANDFORSYNINGSPLAN

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik september 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6 2. Tilstrækkelig

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune

Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-2019 Forord Vandforsyningsplan 2009-2019 er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Grontmij Carl Bro har

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020

Vandforsyningsplan 2010-2020 Teknik og Miljø Vandforsyningsplan 2010-2020 SLAGELSE KOMMUNE PLANDEL Revision 1 Dato 2010-10-01 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt af KOJ Ref. 9776073 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Favrskov

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2012-2022 0 Forord Titelblad Titel: Vandforsyningsplan 2012-2020 Vandforsyningsplanen er bygget op i en indledning, plandel og statusdel. Dato: Oktober 2012 Udgiver: Viborg Kommune Rådgiver:

Læs mere