Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev."

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade Brønderslev Telefon Web: Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde med Grontmij A/S, Aalborg. VANDFORSYNINGSPLAN

3

4 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Lovgrundlag og rammer for planlægningen Status for tidligere vandforsyningsplaner Planens tilblivelse 3 2 MÅLSÆTNINGER Retningslinier Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse Forsyningsstruktur Forsyningssikkerhed Indvindingsstrategi Vandkvalitet Tilsyn Enkeltindvindere og erhverv Markvandinger Grundvandsbeskyttelse Sløjfning af boringer Ledningsnet Tilladelse Indvinding af overfladevand Sekundavand Regulativ og takstblad 11 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Forsyningsstruktur Forsyningsområder og interesseområder Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Vandværker Vurdering af rentvandskvalitet, bygninger og tekniske installationer Kapacitet og forsyningssikkerhed Eksisterende ledningsnet Vandtab Samlet vurdering af vandforsyningernes ledningsnet Enkeltindvindere Vandforbrug Samlet forbrug Import/eksport 30 VANDFORSYNINGSPLAN

5 Side 2 4 PROGNOSE Udvikling i enheds- og samlet forbrug Udbygninger i forbindelse med befolkningsprognose/kommuneplanen Tilslutning af enkeltindvindere Udvikling i forsyningsgrad Fremtidige vandbehov Kapacitet og forsyningssikkerhed 35 5 FREMTIDIGE FORHOLD FOR DE ENKELTE VANDVÆRKER Planens udgangspunkt Forsyningsstruktur Vandværkskategorier Forsyningssikkerhed Grundvandsbeskyttelse Regulativ og takstblad Handleplaner for vandforsyningerne 41 6 REFERENCER 46 BILAG 1 Datablade for de enkelte vandværker 2 Kort med vandværker, forsyningsområder og interesseområder VANDFORSYNINGSPLAN

6 Side 3 1 INDLEDNING 1.1 Lovgrundlag og rammer for planlægningen Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet. Vandforsyningsplanlægningen sker inden for de rammer, der er givet i: Lovgivningen på området, herunder især vandforsyningsloven /3/, miljømålsloven /4/, planloven /5/ og miljøbeskyttelsesloven /6/ med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Indtil da gælder Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/, der er ophøjet til landsplandirektiv. Brønderslev Kommunes Kommuneplan /8/. Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand varetages gennem: Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Kommuneplanen /8/. Målsætninger, retningslinier og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 /7/ og Statens Vandplaner når disse er endeligt vedtaget. Miljøbeskyttelseslovens og husdyrgodkendelseslovens regulering af forurenende aktiviteter /6/. I Brønderslev Kommune foreligger der endnu ingen indsatsplaner, da kortlægningen fra Naturstyrelsen Aalborg ikke er færdig. For Brønderslev Kommunes vedkommende er der kortlægning i gang i område 1433 og 1441 og denne forventes afsluttet i 2011 /9/ Status for tidligere vandforsyningsplaner Den nuværende Brønderslev Kommune bestod før kommunalreformen af de tidligere Brønderslev og Dronninglund kommuner. Vandforsyningsplanen for Brønderslev er fra 2007 og vandforsyningsplanen for Dronninglund er fra 1989 /1, 2/. 1.2 Planens tilblivelse Brønderslev Kommune har besøgt alle vandværker i kommunen i forbindelse med dataindsamling til denne plan. Forud for besøget har den enkelte vandforsyning haft kommunens eksisterende oplysninger til gennemsyn. Ved besøget er der bl.a. indsamlet følgende Stamdata Bygningsvurdering Indvindingsoplysninger Boringsoplysninger Oplysninger om råvands- og rentvandskvalitet Oplysninger om de tekniske anlæg, såsom filtre, beholdere og udpumpningsanlæg Oplysninger om ledningsnet og forsyningssikkerhed VANDFORSYNINGSPLAN

7 Side 4 Oplysninger om vandforsyningens fremtidsplaner. Alle oplysninger er samlet i et datablad for hvert vandværk, hvor de enkelte delelementer på vandværket er vurderet. Databladene udgør bilag 1. Udover dataindsamlingen er vandforsyningerne ved besøgene blevet opfordret til at komme med input og ønsker til planprocessen. Der er i foråret 2011 afholdt fællesmøde med deltagelse af næsten alle vandforsyninger, hvor de generelle problemstillinger fra vandværksbesøgene blev gennemgået, og hvor input fra vandforsyningerne og indhold til vandforsyningsplanen blev drøftet. Denne vandforsyningsplan er udarbejdet på baggrund af Brønderslev Kommunes mål med vandforsyningsplanen, vandværksbesøgene samt det fælles vandforsyningsmøde. VANDFORSYNINGSPLAN

8 Side 5 2 MÅLSÆTNINGER Brønderslev Kommunes målsætninger for vandforsyningen er følgende: at alle borgere i kommunen får mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris, at sikre en bæredygtig decentral vandforsyningsstruktur, at planen danner rammen for indsatsplaner til sikring af drikkevandskvalitet, at fastlægge retningslinier som borgere og vandværker kan agere efter og kommunen kan administrere efter, at give vandforsyningerne et overblik over de fremtidige forsyningsområder (interesseområder), at kategorisere vandværkerne i nøgle, primære og basis vandværker ift. vandværksvurdering, kapacitet og kommunens forventninger til fremtiden for den enkelte vandforsyning, at tydeliggøre overfor vandforsyningerne, hvilke pligter og rettigheder vandforsyningerne har, at der opnås en 100 % dækning af interesseområder i planperioden. at sætte fokus på forsyningssikkerhed og etablering af nødforbindelser, hvor dette er nødvendigt i planperioden. 2.1 Retningslinier Brønderslev Kommunes målsætninger påtænkes bl.a. opfyldt ved hjælp af en række retningslinier, der er beskrevet i dette afsnit Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse I tilfælde af ressourceknaphed er der i de kommende Vandplaner fastsat en overordnet prioritering for udnyttelsen af vandressourcen. I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding, prioriteres grundvandsressourcen som udgangspunkt således: a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner. b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og væksthuse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål, samt virkninger af råstofindvinding under grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. VANDFORSYNINGSPLAN

9 Side Forsyningsstruktur Det er hensigten med vandforsyningsplanen at bevare en decentral vandforsyningsstruktur. Sammenlægning eller nedlæggelse af vandværker vil kun finde sted efter vandforsyningernes eget ønske. En forudsætning for at basere vandforsyningen på de eksisterende anlæg er, at forsyningsevnen, vandkvaliteten og anlæggenes tilstand opfylder de krav, der stilles til en driftsikker og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. For at opfylde disse krav er der behov for, at nogle af anlæggene udbygges med en ekstra boring, samt/eller at der etableres forbindelsesledninger mellem forsyningsområderne. Vandforsyningen i det pågældende forsyningsområde/interesseområde har første prioritet til at levere vand. Ønsker en eller flere grundejere vand fra et andet vandværk, kan dette kun ske, såfremt der er enighed mellem de involverede vandforsyninger, grundejerne og kommunen. Mindre justeringer af forsyningsgrænserne vil løbende kunne ske efter nærmere forhandling mellem de berørte vandforsyninger og kommunen. Ejendomme, der er beliggende langs en hovedvandlednings forsyningsområde (se Figur 3.6), men som har en tilfredsstillende vandkvalitet og ikke ønsker at blive tilsluttet det almene vandværks forsyningsnet, skal af kommunen underrettes om, at de kun må etablere, udbedre eller ændre eksisterende indvindingsanlæg, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse til det. Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til f.eks. produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen. Planlægning og dimensionering af ledningsnet indenfor det udlagte, fremtidige forsyningsområde skal ske med følgende forudsætninger: a. Tilslutning af alle ejendomme. b. Hensyntagen til mulighed for forbindelse eller overordnet forsyning til/fra nabovandværker. En forudsætning for, at vandforsyningsopgaven kan varetages af vandforsyningerne er, at vandforsyningsbestyrelserne påtager sig de nødvendige forpligtigelser for at opfylde vandforsyningsplanens målsætning. Herunder skal vandforsyningerne optage nye medlemmer inden for forsyningsområdet på rimelige vilkår, samt selv opbygge den kapital, der bliver nødvendig for finansiering af de aktiviteter, der er fastlagt i vandforsyningsplanen. VANDFORSYNINGSPLAN

10 Side Forsyningssikkerhed Vandforsyninger med kildeplads beliggende i bymæssig bebyggelse eller med kun én indvindingsboring bør sikre sig en bedre forsyningssikkerhed ved enten at lokalisere en kildeplads uden for bymæssig bebyggelse eller ved at oprette en forbindelse til et andet vandværk. Forsyningen skal indrettes således, at der i tilfælde af tekniske forstyrrelser eller forurening indenfor kort tid kan etableres alternativ forsyning. Alle almene vandværker skal have en beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandforsyningen kan opretholdes i tilfælde af nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne skal indeholde en oversigt over de ansvarlige for håndtering af de enkelte opgaver i forbindelse med nedbrud eller forurening. Beredskabsplanerne udarbejdes af vandværkerne i samarbejde med kommunen Indvindingsstrategi Vandforsyningerne bør sikre en jævn pumpedrift i boringerne, således at grundvandsspejlet ikke varierer unødigt Vandkvalitet Drikkevandsforsyningen i Brønderslev Kommune skal så vidt muligt baseres på uforurenet grundvand, og de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand skal overholdes. Overholder drikkevandet ikke kvalitetskravene, har vandforsyningen pligt til øjeblikkeligt at informere kommunen om dette. Videregående vandbehandling skal så vidt muligt undgås. På almene vandværker skal videregående vandbehandling (dvs. ud over almindelig beluftning og filtrering) undgås. Der kan dog under særlige omstændigheder meddeles midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling på nærmere fastsatte vilkår. I private ikke-almene vandforsyningsanlæg kan Brønderslev Kommune som udgangspunkt ikke acceptere videregående vandbehandling. Ved væsentlige forureninger af drikkevandet reagerer kommunen samme dag, der opnås kendskab til forureningen. Det er ejeren af vandforsyningsanlægget, der har ansvaret for at informere alle de tilsluttede forbrugere om forureningen og for egen regning foretage de nødvendige foranstaltninger til sikring af drikkevandskvaliteten. VANDFORSYNINGSPLAN

11 Side Tilsyn Der føres teknisk tilsyn med: Alle almene vandforsyningsanlæg hver 2. år samt efter behov Institutioner og andre følsomme forbrugere efter behov Erhvervsanlæg, der producerer eller håndterer fødevarer efter behov Nye vandforsyningsboringer og i forbindelse med fornyelse af eksisterende indvindingstilladelser Det tekniske tilsyn omfatter en gennemgang af anlæggets indretning og funktion samt dets ren- og vedligeholdelsestilstand. Konstateres det, at vandforsyningsanlægget er i en så dårlig tilstand, at der er risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen, kan vandværket eller ejeren af vandforsyningsanlægget påbydes at udbedre dette Enkeltindvindere og erhverv Kontrol af drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindere skal udføres hvert 5. år. Brønderslev Kommune kan fastsætte hyppigere kontrol af vandkvaliteten. De eksisterende boringer og brønde til husholdningsbrug og de eksisterende erhvervsindvindingsanlæg i kommunen kan fortsætte så længe vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevand eller grundvandsressource. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til husholdningsbrug indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket kan forsyne ejendommen på tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår. Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til etablering af nye erhvervsindvindinger med drikkevandskvalitet indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket ikke kan forsyne ejendommen på teknisk, tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår Markvandinger Der kan som udgangspunkt kun opnås tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign., hvis arealet, der ønskes vandet, er noteret tilhørende en landbrugsejendom jf. matrikelregisteret (normalt arealer på 2 ha eller derover). I forbindelse med tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssig vanding af landbrugsafgrøder og lign. meddeler kommunen som udgangspunkt maksimalt tilladelse til m 3 /år/ha vandet areal. Planteskoler og lignende kan i nogle tilfælde opnå en større tilladelse. Kommunen vil som udgangspunkt inddrage tilladelsen til markvanding, hvis denne ikke er udnyttet i 5 på hinanden følgende år. VANDFORSYNINGSPLAN

12 Side Grundvandsbeskyttelse Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Der henvises desuden til vandplanen. Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse, skal så vidt muligt friholdes for udlæg til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at byudviklingen ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Der henvises desuden til vandplanen. Ved placering og indretning af anlæg, samt ved udlæg af arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer. Der henvises desuden til vandplanen. Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrgodkendelsesloven indenfor nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplaner udarbejdet efter Vandforsyningsloven. Hvor der ikke foreligger en indsatsplan, skal det sikres, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskning fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l. Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme indvindingsoplande Sløjfning af boringer Vandforsyningen eller ejeren af et ikke alment vandforsyningsanlæg skal oplyse kommunen om tilslutning af nye forbrugere, der tidligere har haft egen indvinding til husholdningsbrug eller lignende. Ved tilslutning af enkeltanlæg til almen vandforsyning bør vandforsyningerne oplyse forbrugeren om, at ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes forskriftsmæssigt og at kommunen vil kræve dette gjort, når vandforsyningen har oplyst kommunen om tilkoblingen af den nye forbruger. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i en virksomhed eller lignende. En indvindingsboring, der ikke har været benyttet i fem på hinanden følgende år, skal som udgangspunkt sløjfes. VANDFORSYNINGSPLAN

13 Side Ledningsnet Vandforsyningerne bør gennemføre en ledningsregistrering og denne registrering bør ajourføres løbende i takt med, at der sker ændringer/udbygninger af ledningsnettet. Med udgangspunkt i ledningsregistreringen bør vandforsyningerne udføre lækagesøgning og renovering af ledningsnettet for at mindske vandspildet Tilladelse I forbindelse med ansøgning om etablering af nye indvindingsboringer til almene vandværker, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om beregning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO-zonen) og beskyttelse af den beregnede zone, såfremt det vurderes nødvendigt Fremtidige ansøgninger om tilladelser til forøget indvindingsret eller tilladelse til udvidelse/ombygning af et vandværk, vil af kommunen blive vurderet ud fra den planlagte forsyningsstruktur. Størrelsen af indvindingstilladelsen til vandforsyningen fastsættes som udgangspunkt som gennemsnittet af de sidste 3 års oppumpede vandmængder + 20 %. Der kan gives tilladelse til nye boringer såfremt det drejer sig om behov for vand til markvanding eller industri, eller til husholdningsbrug, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til alment vandværk på rimelige økonomiske vilkår og det vurderes at grundvandsressourcerne ikke overudnyttes, at overfladevand og natur ikke påvirkes i uacceptabelt omfang, og at der sker en afvejning af de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af grundvandsressourcen Indvinding af overfladevand Der vil kun undtagelsesvis blive givet nye tilladelser til indvinding af overfladevand fra søer og åer, ligesom gamle tilladelser kun forlænges hvis den naturmæssige påvirkning er ubetydende Sekundavand Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til natur/erhvervsmæssige formål e.l., hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. Drænvand og lignende bør forsøges anvendt til vanding. VANDFORSYNINGSPLAN

14 Side Regulativ og takstblad Vandforsyningerne skal udarbejde regulativer og takstblade. Vandforsyningerne bør udarbejde takstblade i overensstemmelse med normalregulativ /14, 15/ og med udgangspunkt i, eller efter de principper, som fremgår af FVD s og Miljøstyrelsens takstbladsvejledninger /16, 17/ med opdeling i dels anlægsbidrag fordelt på hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger, dels driftsbidrag. Kommunen godkender én gang årligt budgetter og takstblade og vil i den forbindelse påse, at forsyningerne sikrer en tilstrækkelig kapital til finansiering af de nødvendige tiltag. VANDFORSYNINGSPLAN

15 Side 12 3 STATUS VANDFORSYNINGEN I BRØNDERSLEV KOMMUNE Vandforsyningen i Brønderslev Kommune varetages primært af en række større og mindre vandforsyninger. Vandforsyningen baseres udelukkende på grundvand. I Brønderslev Kommune er der kun behov for en simpel vandbehandling, hvor vandet iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne naturlige stoffer. Figur 3.1 og Figur 3.2 viser principskitser af vandbehandlingen med henholdsvis åbne og lukkede filtre. Grundvandet pumpes op i boringerne og ledes til vandværket. Her iltes vandet for at give det en frisk smag, udfælde jern og mangan, omdanne ammonium til nitrit og nitrat, samt afblæse gasser som methan og svovlbrinte. Vandet ledes videre gennem sandfiltrene, hvor jern og mangan tilbageholdes. I filtrene sker der yderligere reduktion af ammonium til nitrit, der igen omdannes til nitrat. Efter behandlingen ledes drikkevandet til en rentvandsbeholder, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Figur 3.1 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (åbne filtre) Figur 3.2 Principskitse af vandbehandlingen på vandværkerne (lukkede filtre) VANDFORSYNINGSPLAN

16 Side Forsyningsstruktur Vandforsyningen i Brønderslev Kommune er udpræget decentral og varetages af følgende: 25 almene vandværker (et alment vandværk forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 husstande). 2 distributionsselskaber (distributionsselskab er et vandselskab, der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk). 11 ikke almene vandværker (ikke almene vandværker forsyner 3-9 husstande). Ca enkeltanlæg (enkeltanlæg er en brønd eller boring som har til formål at forsyne 1-2 enkelt ejendomme). Ca. 10 erhvervsindvindere (husdyrfarme, grusvask, levnedsmiddelindustri). Ca. 10 institutioner Ca. 125 enkeltanlæg til markvanding og gartnerier Der importeres mindre mængder vand fra kommunerne Frederikshavn, Aalborg og Jammerbugt. Desuden eksporteres mindre mængder vand til kommunerne Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring. Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune, større indvindere som markvandere og diverse industrier, samt ejendomme med egen vandforsyning, havde i 2010 indvindingstilladelse til at oppumpe ca. 7,9 mio m 3 vand. Flere vandforsyninger skal have fornyet deres indvindingstilladelser i planperioden, primært i forbindelse med de nye vandplaner. De almene vandværker i Brønderslev Kommuner er vist i Tabel 3.1. Allerup Distributionsselskab Klokkerholm Vandværk Agersted Fælled Vandværk Klæstrup Vandværk Agersted Vandværk Manna Vandværk Aså Vandværk Melholt Vandværk Brønderslev Nordre Vandværk Serritslev Vandværk Brønderslev Søndre Vandværk Stenum Vandværk Brønderslev Vestre Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Dronninglund Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Enggårdens Mark Vandværk Thise Vandværk Flauenskjold Vandværk Tømmerby Vandværk Hallund Vandværk Ørsø Distributionsselskab Hellum Vandværk Øster Brønderslev Vandværk Hjallerup Vandforsyning Øster Hjermitslev Vandværk Jerslev Vandværk Kategorier: Brønderslev Forsyning A/S Alment Vandværk Distributionsselskab, forsynes fra andre vandværker Tabel 3.1 Oversigt over almene vandværker i Brønderslev Kommune VANDFORSYNINGSPLAN

17 Side Forsyningsområder og interesseområder De almene vandværkers forsyningsområder er generelt veludbyggede. Ledningsnettene dækker alle større byområder, samt en væsentlig del af det åbne land. I forbindelse med vandforsyningsmødet i foråret 2011 blev forsyningsområder og interesseområder drøftet. Forsyningsområderne defineres her som de områder, hvor vandforsyningerne allerede i dag forsyner, eller områder som ligger med umiddelbar mulighed for tilslutning, mens interesseområder defineres som de områder, som vandforsyningerne indenfor planperioden har mulighed for at udvide forsyningsområdet til. Brønderslev Kommune har ved vandværksbesøgene i 2011 indsamlet de ledningsnet oplysninger, som vandforsyningerne råder over. I flere tilfælde har vandforsyningerne udleveret tegninger og digitale planer, men i enkelte tilfælde er ledningsnet indtegnet af Brønderslev Kommune ud fra de tidligere vandforsyningsplaner. Vandværkernes placering, samt forsynings- og interesseområder fremgår af Figur 3.3. Interesseområderne dækker hele kommunen, men ikke alle ejendomme i Brønderslev Kommune har pt. mulighed for tilslutning til et alment vandværk, da forsyningsledningerne ikke er fuldt udbyggede i interesseområderne. Figur 3.3 Vandværker, forsyningsområder og interesseområder i Brønderslev Kommune. Forsyningsområderne og interesseområderne op mod kommunegrænserne er afstemt med hhv. Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Aalborg kommuner og er optaget i disse kommuners vandforsyningsplaner. VANDFORSYNINGSPLAN

18 Side Vandindvinding og råvandskvalitet Indvindingstilladelser og indvindingskapacitet Tabel 3.2 viser gældende indvindingstilladelser for de almene vandværker sammenholdt med den aktuelle indvinding i 2010, samt vandforsyningernes indvindingsreserve i forhold til vandforbruget i Indvindingsreserven er bestemt som forskellen mellem indvindingstilladelsen og indvindingen i 2010 sat i forhold til indvindingstilladelsen. VANDFORSYNINGSPLAN

19 Side 16 Vandværk Indvinding 2010 m 3 Indvindingstilladelse m 3 /år Indvindingsreserve % Udløbsår for indvindingstilladelse Allerup Distributionsselskab 1) Agersted Fælled Vandværk Agersted Vandværk Aså Vandværk ) Brønderslev Nordre Vandværk ) 2040 Brønderslev Søndre Vandværk ) 2012 Brønderslev Vestre Vandværk ) 2012 Dronninglund Vandværk ) Enggårdens Mark Vandværk Flauenskjold Vandværk Hallund Vandværk Hellum Vandværk Hjallerup Vandforsyning Jerslev Vandværk Klokkerholm Vandværk Klæstrup Vandværk Manna Vandværk Melholt Vandværk Serritslev Vandværk Stenum Vandværk Stenum Vrensted Vandværk Thise Kirkebakkes Vandværk Thise Vandværk Tømmerby Vandværk Ørsø Distributionsselskab Øster Brønderslev Vandværk Øster Hjermitslev Vandværk Østvendsyssel Råvandsforsyning ) I alt Klassificering: Indvindingstilladelsen er overskredet Indvindingsreserven er under 25 % af indvindingen i 2010 Indvindingstilladelser udløber inden for planperioden ) Distributionsselskaber uden egen indvinding. Allerup Distributionsselskab forsynes fra Klokkerholm Vandværk og Ørsø Distributionsselskab forsynes fra Dronninglund Vandværk. 2) Aså og Dronninglund har fælles kildeplads (Østvendsyssel Råvandsforsyning) og den samlede indvinding er m3 ud af en samlet tilladelse på m3. 3) Brønderslev Vand har samlet set en indvindingstilladelse på m3, hvoraf der er indvundet m3, svarende til en indvindingsreserve på 25 %. Tabel 3.2 Indvindingstilladelser og indvinding i 2010 VANDFORSYNINGSPLAN

20 Side 17 Det fremgår af tabellen, at flere af vandforsyningernes indvindingstilladelser udløber inden for vandforsyningsplanens planperiode og at hovedparten af disse udløber i Det fremgår endvidere af tabellen, at knap 3/5 af vandforsyningerne har udnyttet størstedelen (>75 %) af deres indvindingstilladelse i Det skal bemærkes, at Agersted Vandværk, Brønderslev Nordre Vandværk og Enggårdens Mark Vandværk indvandt mere i 2010 end tilladt. De største indvindinger står Brønderslev Vand, Dronninglund Vandværk og Hjallerup Vandforsyning for Råvandskvalitet generel grundvandskemisk beskrivelse Vandforsyningerne i Brønderslev Kommune indvinder generelt middelhårdt grundvand med et i de fleste tilfælde forhøjet indhold af fosfor, hvilket vurderes at være geologisk betinget. Fosfor udfældes i et vist omfang sammen med jern i vandbehandlingen, men da grundvandets indhold af opløst jern generelt er forholdsvis lavt, er fosfor et potentielt problem for vandkvaliteten mange steder i kommunen. Især i den vestligste del af kommunen, nord og vest for Brønderslev By, er der meget fosfor i råvandet (op til ca. 3 gange drikkevandskravet på 0,15 mg/l). Det dybtliggende grundvand er generelt reduceret grundvand (dvs. ilt- og nitratfrit) og synes godt beskyttet imod forurening fra overfladen med nitrat. Dog er der i enkelte boringer i kommunens vestligste del, samt omkring Hjallerup og Øster Brønderslev, fundet nitrat i grundvandet ned til omkring meters dybde. Længere mod øst er der, især ved Flauenskjold og området Agersted/Agersted Fælled, fundet nitrat ned til omkring 30 m dybde. Indtil 50 m under terræn er der desuden mange eksempler på forhøjet sulfat, hvilket normalt er det første vandkemiske faresignal, når nitrat nærmer sig boringsindtaget. Dette gælder især indvindingsboringer i kommunens nordvestlige del omkring Tømmerby/Stenum, samt i området ved Østre Brønderslev og Brønderslev Søndre Vandværk. Pesticid-nedbrydningsproduktet BAM er fundet i indvindingsboringer tilknyttet Hjallerup Vandforsyning, samt Stenum Vesterhede Vandværk, dog ikke i koncentrationer over drikkevandskravet på 0,1 µg/l. På kildepladsen til Brønderslev Søndre Vandværk er der konstateret en udbredt forurening med ukrudtsmidlet bentazon i en af boringerne senest over grænseværdien. Generelt indeholder det pesticidpåvirkede grundvand i kommunen enten nitrat eller forhøjet sulfat, og man kan formode, at dette grundvand generelt er sårbart overfor miljøfremmede stoffer. Marin påvirkning, eller påvirkning med saltvand, synes ikke at udgøre et væsentligt problem i kommunen, bortset fra i boringerne tilknyttet Hallund Vandværk. Disse boringers dybde er ukendt og kilden til saltpåvirkningen kan derfor ikke umiddelbart fastlægges. I den ene indvindingsboring ligger kloridkoncentrationen på drikkevandskravet (250 mg/l), men i den anden dog noget lavere (140 mg/l). VANDFORSYNINGSPLAN

21 Side 18 Af mere specielle grundvandskemiske problemer skal fremhæves stærkt forhøjede indhold af opløst ikke-flygtigt organisk stof (NVOC) i to indvindingsboringer tilknyttet Melholt Vandværk, der er beliggende i den sydøstlige del af kommunen. Der findes ikke analysedata fra vandværkets tredje indvindingsboring og kun data om geologisk lagfølge for én af boringerne (DGU nr ). Denne boring er kun 12 m dyb, og råvandet er desuden stærkt saltpåvirket. Det formodes, at både det forhøjede organiske indhold, samt det i den ene boring høje saltindhold, skyldes udvaskning fra relativt unge, marine aflejringer og således er geologisk betinget. NVOC kan ikke nedbringes i væsentligt omfang ved normal vandbehandling, og der er således tale om et alvorligt vandkvalitetsproblem. Råvandskvaliteten er nærmere gennemgået for de enkelte vandværker i bilag Samlet vurdering af indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser Tabel 3.3 indeholder en vurdering af de enkelte vandværkers indvindingsanlæg, råvandskvalitet og kildepladser. Vurderingerne stammer dels fra Brønderslev Kommunes seneste tilsyn og dels fra gennemgang af råvandsanalyser og kan ligeledes ses med uddybende vurderinger i bilag 1. Allerup og Ørsø distributionsselskaber får vand fra hhv. Klokkerholm og Dronninglund vandværker, og er derfor ikke nærmere beskrevet her. VANDFORSYNINGSPLAN

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata By- og Landskabsstyrelsen, November 2010 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 4 1.2 INDHOLD 4 1.3 SIKRING AF OFFENTLIGHEDENS

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune 2 Forord Du sidder her med beskrivelsen af, hvordan vi ønsker udviklingen i vandforsyningen skal foregå. En udvikling, som vi ser, kan sikre,

Læs mere