REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk"

Transkript

1 JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: * side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt Nye regler for betaling af restskat Reglerne for betaling af restskat er ændret radikalt for alle skatteydere. De nye regler betyder, at man ikke længere kan vente til 1. juli med at betale restskat under kr. uden rentetillæg. I stedet er der indført en dag til dag-rente i perioden 1. januar til 1. juli. I mange år har man kunnet indbetale op til kr. i restskat uden rentetillæg frem til 1. juli. Mange skatteydere har benyttet sig af den mulighed, når de fik deres årsopgørelse fra SKAT, eller når regnskabet for virksomheden var aflagt kr.s-grænsen er afskaffet allerede for indkomståret I stedet for kr.s-grænsen og skilledatoen den 15. marts er der indført en "dag til dag-rente". Dag til dag-renten beregnes fra og med 1. januar 2010 og frem til og med den dag, skatteyder indbetaler sin restskat. Dag til dag-renten beregnes som renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procent. Dag til dag-renten, som skal betales af restskat indtil 1. juli, er en markedsrente, som SKAT opgør som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage før 15. december og derefter tillægges 2 procent. SKAT fastsætter og udmelder den aktuelle størrelse af renten i slutningen af december hvert år. Restskat over kr. skulle tidligere betales senest 15. marts. Denne dato har derfor ikke længere nogen relevans. Indbetalinger efter 1. juli Datoen 1. juli er også efter de nye regler en vigtig dato. Indbetalinger efter 1. juli pålægges nemlig et fast procenttillæg som efter de gamle regler. Procenttillægget på betalinger efter 1. juli opgør man på grundlag af den samme gennemsnitlige obligationsrente som dag til dag-renten med tillæg af 4 procent. Det endelige procenttillæg kendes også først i december Dag til dag-renter og det faste procenttillæg kan ikke trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Afskaffelsen af kr.s-grænsen er en stramning af kreditten for de fleste almindelige danskere, der tidligere kunne vente helt frem til 1. juli med at betale restskatten uden rentetillæg. Nogle vil måske mene, at det er urimeligt ud fra betragtningen om, at vi faktisk betaler vores skat forud via A-skat og B-skat. Der er dog nogle, der kan drage fordel af de nye regler, nemlig dem, der efter 1. januar 2010 opdager, at de har en restskat, der væsentligt overstiger kr. Efter de gamle regler ville indbetaling af restskat efter indkomstårets udløb over kr. blive pålagt et procenttillæg på 2 procent. Tidligere kunne det være en fordel at indbetale restskat over kr. før indkomstårets udløb, da man så slap for de faste rentetillæg på 2 procent. Efter de nye regler vil det for selvstændige i virksomhedsordningen være en klar fordel at vente med at betale restskat over kr. til den 2. januar, da hævningen i virksomhedsordningen så først påvirker indkomsten i Den endelige rentesats vil blive fastlagt i slutningen af december.

2 side 2 Bruttoløntrækordninger Skattemæssigt anerkendes det, at en arbejdsgiver og en arbejdstager kan aftale en lavere bruttoløn, og at arbejdsgiveren i den forbindelse kan påtage sig udgifter, som egentlig vedrører medarbejderens privatsfære - såkaldte bruttotrækordninger, dvs. løntræk før beregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Fordelen ved bruttotrækmodellen er, at medarbejderen konverterer højt beskattet løn til et personalegode, der er meget lempeligere beskattet. Bruttotrækordninger er derfor kun attraktive vedrørende skattefri personalegoder eller goder, der er lempeligere beskattet eller hvor godet skattemæssigt værdiansættes lavere end almindelig pengeløn. Hvilke personalegoder I princippet kan bruttotrækordningen anvendes på alle personalegoder Som nævnt er det dog kun de skattefri personalegoder eller goder, der skattemæssigt værdiansættes lavere end almindelig pengeløn, hvor det kan betale sig at anvende bruttotrækordningen. De mest anvendelige personalegoder er følgende: Fri telefon ( omfattet af den nye multimediebeskatning ) Bredbånd ( omfattet af den nye multimediebeskatning ) Bus-/togkort Sundhedsordninger Massage Brobizz Aviser Uddannelser Parkering ved arbejdspladsen I det følgende gives en nærmere beskrivelse af fordelen ved flere af goderne. Fri telefon og bredbånd Fri telefon omfatter typisk situationer, hvor medarbejderens telefon eller bredbåndsforbindelse er oprettet i arbejdsgiverens navn, og arbejdsgiveren helt eller delvist afholder den ansattes udgifter hertil. Værdien af fri telefon beskattes ved, at medarbejderens skattepligtige indkomst forhøjes med kr. årligt. Ønsker arbejdsgiveren ikke at afholde medarbejderens telefonudgifter mv., kan det overvejes at indgå en aftale om fri telefon/fri bredbånd, hvor medarbejderen til gengæld accepterer en generel bruttolønnedgang, svarende til de forventede udgifter. Januar 2008 Bus-/togkort Medarbejdere beskattes ikke, når arbejdsgiveren yder fri befordring mellem hjem og arbejde, forudsat at medarbejderen ikke selvangiver befordringsfradrag for strækningen. Reglen om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt befordring finder ligeledes anvendelse, selv om medarbejderen ikke er berettiget til befordringsfradrag på grund af 24 km-grænsen. Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt befordring finder også anvendelse, selv om den frie befordring ydes i form af periodekort, som kan benyttes til privat transport udover kørsel mellem hjem og arbejde. I mange tilfælde kan det vise sig at være en økonomisk fordel at afholde udgiften til ordningen ved en bruttolønnedgang - også selv om befordringsfradraget mistes. Parkeringsplads En medarbejder kan skattefrit få betalt en parkeringsplads eller parkeringskort, som arbejdsgiveren af hensyn til arbejdet har stillet til rådighed ved arbejdspladsen. Det har ikke betydning for skattefriheden, om pladsen er beliggende på et areal, der ejes eller lejes af arbejdsgiveren, eller om udgiften til parkering afholdes af arbejdsgiveren på anden måde, fx ved betaling af parkometerafgift. Udgiften til parkeringspladsen kan med fordel afholdes gennem en aftale med arbejdsgiveren om bruttolønnedgang.

3 side 3 Sundhedsydelser Der er skattefrihed for ydelser til lægefagligt begrundet sundhedsbehandling, som arbejdsgiveren betaler for medarbejderne i virksomheden. Typisk er sundhedsordningerne oprettet i form af forsikringsordninger. Med sundhedsbehandling menes behandling i forbindelse med sygdom eller ulykke, herunder behandling for psykiske lidelser samt tilsvarende sygdomsforebyggende behandlinger. Desuden er kiropraktorbehandling, rygeafvænning samt behandling ved misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler omfattet af reglerne. En række betingelser skal være opfyldt, for at der er skattefrihed for medarbejderne. Udgifterne skal afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejderne og som udgangspunkt skal behandlingen ske efter henvisning fra en læge. Udgiften til sundhedsordningen kan med fordel afholdes gennem en aftale om bruttolønnedgang. Aviser Er avisen i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet, kan avisen medregnes ved opgørelsen af værdi af personalegoder omfattet af bagatelgrænsen. I så fald vil avisen med fordel kunne finansieres gennem bruttotræk. I visse tilfælde vil det ikke kunne betale sig at anvende bruttotrækmodellen vedrørende personalegoder omfattet af bagatelgrænsereglerne. Selve anvendelsen af bruttotrækmodellen kan nemlig betyde, at SKAT ikke vil anerkende, at personalegodet overvejende er stillet til rådighed i arbejdsgiverens interesse og dermed er personalegodet skattepligtigt. Ligningsrådet har dog godkendt en ordning, hvor en avis ansås som skattefri, selv om den var finansieret ved en bruttolønmodel. Afgørende er, om avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Massage mv. Arbejdsgiverbetalt behandling eller forebyggelse af en arbejdsrelateret skade, er efter praksis skattefri for den ansatte. Behandlinger i form af massage, fysio- eller zoneterapi, vil normalt falde ind under denne praksis. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at afholde udgiften til massage mv., kan medarbejderen med fordel indgå en aftale om betaling via bruttolønnedgang. En aftale om bruttolønnedgang skal foretages med lige store beløb over en periode på 12 måneder - og det er således nødvendigt på forhånd at skønne over antallet af ønskede behandlinger. Betingelser for godkendelse af ordningen Efter praksis stilles følgende betingelser for, at en aftale om bruttolønnedgang skattemæssigt accepteres: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

4 side 4 Multimedieskat De nye regler om multimedieskat er nok det enkelt-element i hele skattereformen, der har fået mest opmærksomhed, da multimedieskatten rammer meget bredt. Multimedieskatten ændrer radikalt på de gældende skatteregler for arbejdsgiverbetalt bredbånd, telefon og hjemme-pc. Samtidig giver lovændringen mulighed for etablering af lønpakker finansieret gennem den såkaldte bruttotrækmodel, idet det gældende forbud mod bruttolønfinansierede pc ordninger ophæves. I det følgende gennemgås de nye regler om multimedieskat og vores bud på, hvordan virksomheder og medarbejdere kan indrette sig på reglerne, som får virkning fra 1. januar Multimedieskatten Der er tale om en rådighedsbeskatning, som vi bl.a. allerede kender fra reglerne om firmabilbeskatning. Rådighedssreglen indebærer, at beskatningen ikke afhænger af, om medarbejderen rent faktisk benytter de omhandlede personalegoder privat, idet den faktiske rådighed er tilstrækkelig til at udløse beskatning. Multimediebeskatningen omfatter følgende goder: Computere med sædvanligt udstyr, hvilket vil sige skærm, programmer og printer mv. Telefon - dvs. en almindelig fast-nettelefon eller en mobiltelefon. Beskatningen dækker telefoni, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonserviceydelser. Også selve telefonapparatet er omfattet. Datakommunikation via en internetforbindelse - dvs. adgang til og brug af internet, eksempelvis en ISDN- eller ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Samtidig dækker beskatningen engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Beskatningens størrelse Beskatningen sker med et årligt beløb på i alt kr., uanset om et eller flere af de nævnte multimedier er stillet til rådighed. Ansatte der kun har rådighed over personalegoderne en del af året beskattes af et forholdsmæssigt beløb. Multimediebeskatningen bliver A-indkomst, og der skal således løbende foretages beskatning af 250 kr. hver måned. Der skal ligeledes indeholdes AM-bidrag. Det er ikke muligt at modregne husstandens egne udgifter til telefoni m.v. i det skattepligtige beløb på kr., ligesom det ikke fritager for beskatning, at medarbejderen via bredbånd og/eller telefonforbindelse har mulighed for at koble sig op på arbejdsgiverens netværk fra bopælen. Samtidig sker beskatningen frem- over pr. person modsat i dag, hvor husstanden maksimalt beskattes af en gang fri telefon, uanset om flere personer i husstanden har fri tele- fon fra deres respektive arbejdsgivere. For ægtefæller/samboende vil det derfor så vidt muligt være en fordel at samle alt multimedie hos den ene for at undgå dobbeltbeskatning. Samtidig vil det være en fordel at få så meget som muligt (fastnet- og mobiltelefon, bred- bånd og pc) med i lønpakken, idet beskatningen er den samme (3.000 kr.), uanset hvor mange af goderne der vælges. Rådighed Som nævnt er den faktiske rådighed tilstrækkelig til at udløse beskatning. Det betyder i praksis, at en medarbejder beskattes, hvis denne blot en gang tager en bærbar pc eller mobiltelefon med hjem det gælder uanset om medarbejderen skriver under på en tro og love erklæring om, at goderne ikke anvendes privat. En arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse eller fastnettelefon udløser altid beskatning. En pc på arbejdspladsen udløser ikke beskatning med mindre den rent faktisk tages med hjem. Der er i lovforarbejderne givet enkelte eksempler på persongrupper, der kan undgå beskatning, selv om de tager en mobiltelefon eller en bærbar pc med hjem. Fx sker der ikke beskatning af ansatte med tilkaldevagt, når de tager en mobiltelefon eller en PDA med hjem. Det kræver dog, at der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdstager og arbejdsgiver om, at telefonen mv. kun må benyttes erhvervsmæssigt, og at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen ikke benyttes privat. Medarbejdere på tjenesterejse kan ligeledes undgå beskatning, hvis der er et erhvervsmæssigt behov for at få en telefon og/eller pc med på rejsen. Beskatning kan ligeledes undgåes ved hjemtagning af pc'ere med særligt programmel, og under forudsætning af, at disse pc'ere kun lånes med hjem i "ny og næ", når der er et arbejdsmæssigt behov, og når der kun er et begrænset antal pc'er til rådighed for hjemlån.

5 side 5 Sædvanligt tilbehør til computeren Multimediebeskatningen omfatter udover selve computeren også almindeligt forekommende tilbehør såsom skæm, software, printer m. v. af almindelig størrelse og standard. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at fx en 50" fladskærm og en avanceret fotoprinter ikke anses for sædvanligt tilbehør. Det vil være en konkret vurdering hvad der kan anses som sædvanligt tilbehør, men det kan nævnes, at Skatterådet tidligere har godkendt, at 22"- 26" fladskærme anses som sædvanligt udstyr, hvorimod skærme i størrelsen 32"- 42" i en konkret afgørelse ikke blev anset som basisudstyr. Datakommunikation mv. Multimedieskatten omfatter datakommunikation via internetforbindelse inkl. sædvanlige ydelser, som er en integreret del af abonnementet, og som ikke kan udskilles. Som eksempler på sådanne ydelser nævnes i lovforarbejderne "gratis" download af musik eller tv-kanaler. Der er indtil videre ikke klare retningslinjer, hvordan sådanne ydelser skal vurderes. Goder til husstand Efter gældende regler er der mulighed for, at en arbejdsgiver stiller goder til rådighed for medarbejderens øvrige husstand - typisk har der været tale om mobiltelefoner. Fra og med 2010 beskattes sådanne goder særskilt i forhold til de faktiske udgifter, og der er ikke indført overgangsregler for eksisterende abonnementer Overgangsregel for PC-ordninger For så vidt angår PC-ordninger ophører de nuværende regler om fradrag for egenbetaling med beskattede penge. PC-ordninger, hvor der er indgået aftale inden den 22. april 2009, omfattes først af multimediebeskatningen fra og med PC-ordninger og bruttotræk Fra 1. januar 2010 bliver det igen muligt at fa pc og tilbehør med i en lønpakke finansieret gennem bruttotræk. Selvstændige Selvstændigt erhvervsdrivende har hidtil kunne lade biler og visse ejendomme indgå i virksomhedsskatteordningen som blandet benyttede driftsmidler. Fra 2010 vil det ligeledes være muligt at lade blandede benyttede multimedier inde i virksomhedsskatteordningen. Det betyder, at den selvstændige beskattes af den private rådighed over multimedierne, som om de var stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Dette medfører at de selvstændigt erhvervsdrivende fremover bliver beskattet af max kr. årligt uanset antallet af multimedier. Skattemæssig behandling af tab Den skattemæssige behandling af tab på debitorer og kautioner afhænger af en række forhold, herunder om tabet vedrører virksomhedens løbende drift og om der er en koncernmæssig eller tilsvarende forbindelse mellem kreditor og debitor. Forretningsdebitorer og andre fordringer Det er afgørende for den skattemæssige behandling af et tab, om der er tale om tab på forretningsdebitorer eller tab på andre fordringer. Forretningsdebitorer er fordringer, som er etableret ved virksomhedens salg af varer eller tjenesteydelser, dvs., varedebitorer og debitorfortjenesteydelser, hvor virksomheden har indtægtsført sit vederlag på faktureringstidspunktet. Fordringer på rentebetalinger, der tilsvarende er karakteriseret ved, at virksomheden har indtægtsført renteindtægten, behandles som udgangspunkt efter samme regler som forretningsdebitorer. Fordringer, der ikke er forretnings- debitorer eller rentefordringer, behandles efter reglerne for andre fordringer. Der vil her være tale om fordringer, som ikke er opstået som led i virksomhedens almindelige drift med salg af varer eller tjenesteydelser, men f.eks. ved ydelse af lån. Kan en fordring skifte status? En forretningsdebitor kan i visse situationer ændre status til at skulle behandles efter reglerne for andre fordringer. Det vil typisk være tilfældet, hvis en virksomhed yder en forretningsdebitor en kredit, som er væsentligt længere end den normale kredittid for virksomhedens øvrige forretningsdebitorer. Dette sker i praksis typisk hvor kreditor og debitor er forbundet ved en koncernforbindelse eller lignende.

6 side 6 Forretningsdebitorer - Fradrag for tab Som hovedregel har en virksomhed - både en personlig ejet virksomhed og en virksomhed i selskabsform fradrag for tab på forretningsdebitorer. Fradragstidspunktet Et fradragsberettiget tab på debitorer er fradragsberettiget på det tidspunkt, hvor tabet er endeligt konstateret og opgjort, som udgangspunkt når tabet er konstateret endeligt ved forgæves udlæg eller lignende. Hvis debitor er gået konkurs eller lignende kan tabet dog fradrages på det tidspunkt, hvor tabet kan sandsynliggøres, f.eks. ved en erklæring fra bobestyrer om den forventede dividende. Procentvis nedskrivning Udgangspunktet er, at der kun er fradrag for tab på debitorer efter en konkret bedømmelse af hver enkelt debitor. For visse virksomheder, som sælger på afbetaling og har et meget betydeligt antal debitorer, tillader SKAT dog, at der foretages en procentvis hensættelse til tab på debitorerne. Nedskrivningsprocenten skal i så fald fastsættes på baggrund af virksomhedens erfaringer med faktiske debitortab for tidligere år. Tab på andre fordringer For andre fordringer end forretningsdebitorer afhænger den skattemæssige behandling af tab i første række af, om tabet lides af en person eller af et selskab. Personers tab på andre fordringer For personer er udgangspunktet, at der ikke er fradrag for tab på andre fordringer. Dette gælder - i modsætning til beskatningen af gevinster - uanset om den aftalte rentesats på fordringen ligger over eller under den mindsterente, som halvårligt fastsættes af SKAT. Der er dog et par undtagelser fra reglen om, at personer ikke har fradrag for tab. Erhvervsdrivende personer har fradrag for tab på fordringer, der er erhvervet som led i deres næringsvirksomhed eller i øvrigt er knyttet til driften af virksomheden. Det betyder også, at personer, der er næringsdrivende med køb og salg af fordringer eller med udlånsvirksomhed, som udgangspunkt altid fradrag for tab på fordringer. Personer har desuden fradrag for tab på fordringer i fremmed valuta, med mindre der er tale om tab på Regreskrav opstået ved kautionsbetaling (se nedenfor) Fordringer på personens nærmeste familie (ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn og disses ægtefæller) Fordringer på selskaber, hvori personen eller dennes nærmeste familie ejer eller har ejet mere end 25% af kapitalen eller råder over eller har rådet over mere end 50% af stemmerne. Tab på fordringer i fremmed valuta er som udgangspunkt fradragsberettiget på realisationstidspunktet. Der er dog mulighed for i stedet at vælge at opgøre gevinst og tab efter lagerprincippet, dvs. at ændringen i værdi fra år til år medregnes til den skattepligtige indkomst. Hvis lagerprincippet en gang er valgt kan ændring til realisationsprincippet kun ske med tilladelse fra SKAT. Selskabers tab på andre fordringer For selskaber er udgangspunktet, at der altid er fradrag for tab på andre fordringer. Tab på andre fordringer er som udgangspunkt fradragsberettiget på realisationstidspunktet. For så vidt angår fordringer i fremmed valuta og børsnoterede obligationer kan selskabet dog vælge at opgøre gevinst og tab efter lagerprincippet, dvs. at ændringen i værdi fra år til år medregnes til den skattepligtige indkomst. Hvis lagerprincippet en gang er valgt kan ændring til realisationsprincippet kun ske med tilladelse fra SKAT. Selskabers tab på koncerninterne fordringer Der er en væsentlig undtagelse fra hovedreglen om, at selskaber har fradrag for tab på andre fordringer, nemlig for tab på koncerninterne fordringer, hvor kreditorselskabet som hovedregel ikke har fradrag. En fordring anses i denne sammenhæng som koncernintern, hvis kreditorselskabet og debitorselskabet er sambeskattede eller - for udenlandske selskaber - kunne sambeskattes på tidspunktet for tabets konstatering, dvs. at de på dette tidspunkt indgår en koncern, hvori et moderselskab - direkte eller indirekte - råder over flertallet af stemmerne i et datterselskab eller på anden made har bestemmende indflydelse i datterselskabet, ELLER hvis en aktionær/aktionærkreds ejer mere end 50% af kapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne i bade kreditorselskabet og debitorselskabet, enten ved fordringens stiftelse eller på noget senere tidspunkt mens fordringen eksisterer.

7 side 7 Der er dog en ikke undtagelser herfra, som betyder, at tabet er fradragsberettiget for kreditorselskabet, selv om der er tale om en koncernintern fordring, nemlig i følgende Hvis der er tale om en forretningsdebitor og kreditorselskabet og debitorselskabet ikke har været sambeskattet eller fordringen er stiftet efter ophør af sambeskatningen. Der er dog kun fradrag for kreditors tab, hvis debitor er skattepligtig af gevinsten eller gevinsten medfører en reduktion af debitors fremførte skattemæssige underskud. Hvis der er tale om en rentefordring, renteindtægten har været medregnet i kreditors skattepligtige indkomst, og kreditorselskabet og debitorselskabet ikke har været sambeskattet eller fordringen er stiftet efter ophør af sambeskatningen. Hvis kreditor er næringsdrivende med køb og salg af fordringer eller finansiering, f.eks. en bank, og koncernforbindelsen alene er etableret for at sikre kreditors tilgodehavende. Hvis kreditorselskabet på grund af koncernforbindelsen ikke har fradrag for tabet på fordringen, vil debitorselskabet som udgangspunkt ikke være skattepligtig af den modsvarende gevinst på gælden. Tab på kautioner Tab kan også opstå på kautioner, som en virksomhed har stillet for en anden. En kaution bliver aktuel, hvis den debitor, som kautionen er ydet for, ikke kan svare sine betalingsforpligtelser overfor kreditor. I så fald kan kreditor gøre brug af den stillede kaution og forlange, at det skyldige beløb betales af kautionisten. Det forhold, at kautionisten skal indfri debitorens betalingsforpligtelse overfor kreditor indebærer ikke i sig selv, at der lides et tab. Det er en følge af, at kautionisten ved betalingen til kreditor opnår en tilsvarende fordring på debitor, en såkaldt regresfordring. Kautionen ville dog ikke være udløst, hvis debitor umiddelbart var i stand til at betale fordringen selv. Der opstår derfor ofte et tab på regresfordringen, nar det efterfølgende konstateres, at debitor ikke er i stand til at indfri denne. Tab på regresfordringer Tab på regresfordringer behandles som udgangspunkt efter de samme regler som andre fordringen Personers tab på regresfordringer For personer er udgangspunktet, at tab på regresfordringer - på samme made som tab på andre fordringer - ikke er fradragsberettigede. Erhvervsdrivende personer har dog fradrag for tab på regresfordringer, der er erhvervet som led i deres næringsvirksomhed eller i øvrigt er knyttet til driften af virksomheden. Det omfatter i første Ikke personer, der er næringsdrivende med køb og salg af fordringer eller med udlånsvirksomhed, eller som har det som erhverv at stifte kautioner eller lignende. Det omfatter desuden de situationer, hvor en erhvervsdrivende person i øvrigt har ydet kautionen som et nødvendigt led i driften af virksomheden, typisk hvor kautionen er stillet for at sikre virksomhedens hidtidige afsmitningsmuligheder eller leverancer. Derimod gilder reglen om, at personer har fradrag for tab på fordringer i fremmed valuta ikke, hvis fordringen er erhvervet som regresfordring ved indfrielse af en kautionsforpligtelse eller lignende. Selskabers tab på regresfordringer For selskaber er udgangspunktet, at tab på regresfordringer - på samme made som tab på andre fordringer - er fradragsberettigede. For regresfordringer gælder reglen om, at der ikke er tab på koncerninterne fordringer (se overfor) dog tilsvarende. Dette tillæg og mange andre kan også ses på

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Vejledning om multimediebeskatning

Vejledning om multimediebeskatning Vejledningen er udarbejdet af Sundhedskartellets sekretariat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010 Vejledning om multimediebeskatning Det helt centrale spørgsmål er, om du som

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Blandt

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere