Faaborg-Midtfyn Kommune. Evaluering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Evaluering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Økonomistaben, august

2 Indledning I 2007 blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, fagsekretariatet Dagtilbud Børn, daginstitutioner, SFO samt Økonomistaben. Udvalget havde som den primære opgave, at udarbejde en ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet, herunder forslag til ny reguleringsordning ved et ændret børnetal. Resultatet af arbejdet blev den nuværende budgettildelingsmodel og reguleringsordning. Brugervenlighed har været et centralt tema i tildelingsmodelen. Der er samtidig udviklet et simuleringsværktøj der gør det muligt for institutionerne, at beregne konsekvenserne ved et højere/lavere børnetal end forudsat ved normeringen. Endelig er tildelingsmodellen i bedste LEAN stil indrettet således, at institutionernes indberetninger i modellen tilgår Økonomistaben automatisk og omvendt. Den nye tildelingsmodel blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget tilbage i Det blev samtidig besluttet, at der skulle ske en evaluering af tildelingsmodellen ved udgangen af Som en vigtig del af evalueringen skulle der rettes særskilt fokus på reguleringsordningen. Grundet en senere harmonisering af personalenormeringerne samt en omstrukturering af kommunens integrerede institutioner/sfo er blev arbejdet med tildelingsmodellen vanskeliggjort i den første tid. Som følge heraf blev evalueringen udskudt til foråret Med nærværende rapport foreligger resultatet af evalueringen. Evalueringen er tilrettelagt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige ledere i daginstitutioner og SFO. Samtidig har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af institutionsog SFO-ledere, repræsentanter fra Fagsekretariatet Dagtilbud Børn samt Økonomistaben. Arbejdsgruppen har været med til at designe spørgeskemaet og har desuden drøftet og diskuteret resultaterne af undersøgelsen. Høj svarprocent I alt 49 institutionsledere er blevet spurgt, hvoraf 45 har deltaget i spørgeundersøgelsen med reelle besvarelser. Det giver en svarprocent på 91,8 %, hvilket må betegnes som et tilfredsstillende resultat. Respondenterne er generelt erfarne ledere. 2/3 af dem har været leder i mere end 10 år og kun 6 af 45 (13,3 %) har været leder i mindre end 3 år. Institutionerne er næsten ligeligt fordelt mellem at ligge i landområde (24 stk.) og byområde (21 stk.). 2

3 Nedenstående tabel viser en fordeling af ledernes baggrund. Tabel for spørgsmålet: Hvor var du leder før 1. januar 2007? Broby 6 13,3 % Faaborg 9 20,0 % Ringe 9 20,0 % Ryslinge 3 6,7 % Årslev 8 17,8 % Anden Kommune 6 13,3 % Har ikke været leder før 1. januar ,9 % Respondenter i alt ,0 % 35 ud af 45 ledere har fungeret som leder i en af de fem gamle kommuner før kommunesammenlægningen. Resultater af spørgeundersøgelsen Spørgeskemaet indeholder 27 spørgsmål, der kan inddeles i følgende 4 kategorier. 1. Den økonomiske tildelingsmodel og deraf følgende normering (5 spørgsmål) 2. Tildelingsmodel 2009 som værktøj (12 spørgsmål) 3. Den økonomiske reguleringsmodel (7 spørgsmål) 4. Supplerende spørgsmål om timeforbrug til ledelse, langtidssygemelding og vikarforbrug (3 spørgsmål) De 4 emner gennemgås nedenfor i separate afsnit. Den økonomiske tildelingsmodel og deraf følgende normering En af de vigtigste forudsætninger for budgettets størrelse er den fastlagte normering. Ikke mindst som følge af den aftalte reguleringsordning, som beskrives i et senere afsnit. Som en del af evalueringen spørges ind til institutionsledernes medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen. Tildelingsmodellen og den heraf følgende normering er fokus for spørgsmål 1-4. Herefter et enkelt om afsat til ledelsesopgaver. 3

4 Første spørgsmål der lyder Har du haft medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen for 2009? besvares af 86,0 % med Fuldt ud eller I nogen grad. Alene 1 person (2,3 %) svarer Slet ikke. Tabel for spørgsmålet: Har du haft medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen for 2009? Fuldt ud 17 39,5 % I nogen grad 20 46,5 % I mindre grad 5 11,6 % Slet ikke 1 2,3 % Respondenter i alt ,0 % Der er således en generel opfattelse af at have haft medbestemmelse, hvilket samtidigt værdsættes af institutionslederne, som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 2, der lyder: Hvor vigtigt er det, at du har medbestemmelse ved fastlæggelsen af normeringen. Her svarer 89 % Meget vigtigt eller Vigtigt, mens ingen besvarer spørgsmålet med Ikke vigtigt. Medbestemmelsen opfattes altså som vigtigt og har samtidigt et tilfredsstillende niveau generelt set. Har du haft medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen for 2009 Hvor vigtigt er det, at du har medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen? Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke I alt Fuldt ud I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I alt Har du haft medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen for 2009 Hvor vigtigt er det, at du har medbestemmelse ved fastlæggelse af normeringen? Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke I alt Fuldt ud 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 100 % I nogen grad 50 % 40 % 5 % 0 % 5 % 100 % I mindre grad 50 % 25 % 25 % 0 % 0 % 100 % Slet ikke 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % Ved ikke I alt 61 % 32 % 5 % 0 % 2 % 100 % 4

5 Geografisk er der forskel på opfattelsen mellem lederne fra institutioner fra henholdsvis landområder vs. Byområder. I byområderne mener halvdelen af lederne (50 pct.), at de Fuldt ud har haft medbestemmelse, mens alene 30,4 % af lederne fra landområderne giver samme svar. Omkring medbestemmelse er det vigtigt at fastslå, at normeringen fastlægges i et samarbejde med institutionslederne og Pladsanvisningen. Der vil derfor kunne forekomme situationer hvor en institution og Pladsanvisningen ser forskelligt på det forventede børnetal. I tabellen nedenfor fordeles besvarelsen af spørgsmålet om medbestemmelse af normeringen over ledere fra Vuggestuer og Børnehaver versus SFO. Procentvis er eneste forskel at der er lidt flere af lederne fra Vuggestuer og Børnehaver, som ikke afgiver besvarelser i nederste kategorier I mindre grad og Slet ikke. Tabel: Institutionstype vs. Har du haft medbestemmelse ved fastlæggelsen af normeringen? Vuggestue og børnehave (Uden SFO) SFO (inkl. Andet) Fuldt ud 11 6 I nogen grad 12 8 I mindre grad 4 1 Slet ikke 1 0 I alt Respondentens erfaring som leder har ingen indflydelse på besvarelsen af spørgsmålet om tilfredshed med medbestemmelse af normeringen. Spørgsmål 3 lyder: Kan du få personalenormeringen til at dække den ugentlige åbningstid?. 42 personer har besvaret spørgsmålet, hvoraf 13 svarer Fuldt ud, 27 svarer I nogen grad og 2 svarer I mindre grad, mens Slet ikke får 0 besvarelser. Det svarer til, at knap 70 % ikke kan få normeringen til at dække hele den ugentlige åbningstid, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Tendensen er enslydende for både SFO og børnehave ledere. De næste 3 tabeller viser besvarelsen af spørgsmålet Kan du få personale normeringen til at dække den ugentlige åbningstid fordelt over institutionstyper. Første tabel viser antal, anden procent at institutionstypen, mens sidste viser det gennemsnitlige antal børn. 5

6 Tabel til spørgsmålet: Kan du få personale normeringen til at dække den ugentlige åbningstid? Vuggestue og børnehave (Uden SFO) SFO (inkl. Andet) Fuldt ud 7 6 I nogen grad I mindre grad 2 0 Slet ikke 0 0 I alt I næste tabel angives procenterne fra den forrige tabel. Vuggestue og børnehave (Uden SFO) SFO (inkl. Andet) Fuldt ud 26,9 % 37,5 % I nogen grad 65,4 % 62,5 % I mindre grad 7,7 % - Slet ikke - - I alt 100,0 % 100,0 % Tabellen viser, at ledere i Vuggestuer og børnehaver oplever større problemer med at få normeringen til at dække den ugentlige åbningstid end SFO ledere. Næste tabel viser det gennemsnitlige antal børn i de forskellige kategorier. Vuggestue og børnehave (Uden SFO) SFO (Inkl. Andet) I alt Fuldt ud 53,0 53,3 53,1 I nogen grad 54,3 63,7 57,8 I mindre grad 48,0-48,0 Slet ikke I alt 53,5 59,8 55,9 Der er en svag tendens færre børn i institutioner, hvor lederen har svaret Fuldt ud til spørgsmålet om vedkommende kan få normeringen til at dække den ugentlige åbningstid. Det må betegnes som overraskende, idet større institutioner kunne tænkes at have lettere ved at få belægningskabalen til at gå op. Forskellen er dog på ingen måde signifikant. Med reguleringsmodellen (der beskrives senere i notatet) kan fraflytning af børn forventes at give færre pædagog og dermed potentielt resultere i problemer med at få personalenormeringen til at dække hele ugen. Undersøgelsen understøtter denne tese, da institutioner der Fuldt ud kunne dække ugens i gennemsnit oplevede en tilgang på 5,5 børn over budgetåret, mens institutioner der kun I nogen grad eller I mindre grad formåede at dækkes hele ugen har oplevet et fald på 4,4 barn over året. 6

7 Fordeles udviklingen i børnetal over de to institutionstyper tegner sig en interessant tendens. Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige ændring i børnetallet for de fire kategorier af institutioner. Positiv betyder lederen forventer at få flere børn end normeringen. Tabel: Difference mellem normering og forventet børnetal Vuggestue og børnehave (Uden SFO) SFO (inkl. Andet) I alt Ændring 1,8-6,4-1,3 Vuggestue og børnehave institutioner har oplevet en stigning i forhold til normeringen. Samme institutioner oplever problemer med at få personalenormeringen dækket over hele ugen, (jvf. forrige tabel, hvor alene 26,9 % af lederne i Alene børnehave Fuldt ud kunne få normeringen til at dække hele ugen). Omvendt oplever SFO ledere et fald samtidigt med at de alle Fuldt ud eller I nogen grad kan få normeringen til at dække hele den ugentlige åbningstid. Fjerde spørgsmål lyder: I henhold til tildelingsmodellen vil hver institution have to medarbejdere på ydertidspunkter. Har I generelt tilknyttet to medarbejdere (pædagog eller pædagogmedhjælper) fast på ydertidspunkter? I nedenstående tabel vises antal institutioner samt det gennemsnitlige børneantal fordelt på fire kategorier af svarmuligheder. Tabel til spørgsmålet: Har i generelt tilknyttet to medarbejdere fast på ydertidspunkter? 2 pædagoger på følgende tidspunkt Antal institutioner Gennemsnitligt børnetal Både Morgen og eftermiddag 29 institutioner 60,1 Alene Morgen 1 Institution 30,8 Alene Eftermiddag 8 Institutioner 54,0 Ingen af tidspunkterne 5 Institutioner 52,0 29 af 42 institutioner har 2 pædagoger både om morgen og eftermiddagen. 1 institution har alene om morgenen mens 8 institutioner har 2 pædagoger alene om eftermiddagen. 5 institutioner har på ingen af tidspunkterne 2 pædagoger. Det er forventeligt at de institutioner, der har 2 pædagoger både morgen og aften samtidigt har det største gennemsnitlige antal børn. Det er derfor overraskende, at de 8 institutioner der har 2 pædagoger om eftermiddagen kun har 2 flere børn i gennemsnit end de 5 institutioner, der ikke har to pædagoger på noget tidspunkt. 7

8 I forhold til geografisk placering er det interessant, at samtlige 5 institutioner, som ikke har 2 pædagoger på noget tidspunkt ligger i landdistrikter, mens de 3 øvrige kategorier har under 50 % landdistrikts institutioner. 7 ud af 9 institutioner, der har vuggestuebørn, har 2 pædagoger både morgen og eftermiddag. Tendensen er altså, at små børn i bydistriktet giver 2 pædagoger, mens større børn på landet får tildelt én pædagog på ydertidspunkterne. Femte spørgsmål lyder: Hvor mange om ugen bruger ledelsesteamet i din institution i gennemsnit til ledelsesopgaver?. Antallet af svar fordelt på de 7 kategorier ses i tabellen nedenfor. Mindre end eller mere Besvarelser Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige antal børn i de institutioner, hvor lederen anvender det timetal til ledelsesopgaver, som de respektive intervaller angiver. Kan du få personalenormeringen til at dække den ugentlige åbningstid? Krydset med Institutionens børnetal Timer anvendt på Mindre end ledelsesopgaver 15 eller mere I alt Antal børn 44,2 64,9 54,0 59,5 89,1 45,9 58,1 Tabellen ovenfor viser ikke noget entydigt billede selvom flere børn udløser mere ledelsestid, jf. tildelingsmodellen. En oplagt tese er derfor en positiv sammenhæng mellem børnetal og anvendt på ledelsesopgaver. Modsat ovenstående figur, så synes den næste figur netop at underbygge denne tese. ugen (Det antages her, at intervallerne individuelt dækker over middelværdier på 10, 20, 30, 40, 50 og 60 ). 8

9 Figur: Normeret børnetal vs. Hvor mange om ugen bruger ledelsesteamet i din institution i gennemsnit til ledelsesopgaver? Ledelses vs Børnetal Tildelt timetal Børnetal Lineær (Børnetal) Ledelses Børnetal Den røde linie viser sammenhæng mellem børnetal og de ledelses der tildeles i modellen. De blå punkter viser observationer, mens den sorte linie er en trendlinie, der (med den positive hældning) illustrerer en svag sammenhæng mellem børnetal og ledelses. Et andet aspekt er tid anvendt på ledelsesopgaver sammenholdt med om personalenormeringen kan dække den ugentlige åbningstid. 38 ledere har afgivet en besvarelse i et af nedenstående timetals intervaller. Gennemsnitlig anvendes knap 30 på ledelse om ugen (Det antages her, at intervallerne individuelt dækker over middelværdier på 10, 20, 30, 40, 50 og 60 ). Kan du få personalenormeringen til at dække den ugentlige åbningstid? krydset med Hvor mange om ugen bruger ledelsesteamet i din institution i gennemsnit til ledelsesopgaver? Mindre end eller mere Respondenter i alt Fuldt ud I nogen grad I mindre grad Respondenter i alt Note: Alene 38 ledere har besvaret begge spørgsmål 9

10 Ovenstående tabel angiver besvarelser på kombinationer af spørgsmålene om personalenormering og til ledelsesopgaver. I hver celle angives antallet af ledere, der har svaret i de respektive kombinationer af de to spørgsmål. Tendensen i besvarelserne er, at jo flere brugt på ledelse desto mere succes med at få personalenormeringen til at dække den ugentlige åbningstid (med undtagelse af tre outliers markeret med gul). Nedenstående er forrige tabel ændret, så cellerne angiver rækkeprocenten, hvilket understreger pointen ovenfor. Tabel med procenter til spørgsmålene: Kan du få personalenormeringen til at dække den ugentlige åbningstid? krydset med Hvor mange om ugen bruger ledelsesteamet i din institution i gennemsnit til ledelsesopgaver? Mindre end eller mere Respondenter i alt Fuldt ud 9,1 % 9,1 % 36,4 % 45,5 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % I nogen grad 8,0 % 36,0 % 36,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 100,0 % I mindre grad 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Respondenter i alt 10,5 % 28,9 % 34,2 % 18,4 % 5,3 % 2,6 % 100,0 % Hvorledes den interne påvirkning er mellem timetal brugt på ledelse og succes med at dække åbningstiden kan ikke afklares alene ved ovenstående tabel. Ledelsesindsatsen kan være forklaringen på succes med personaledækning og omvendt kan problemer med dækningen have en negativ effekt på muligheden for at afsætte tid til ledelsesopgaver, da ledere i så fald er tvunget til at deltage mere i det pædagogiske arbejde med børnene. I gennemsnit anvendes der ugentligt ca. 30 på ledelsesopgaver. Timetallet er positivt korreleret med såvel succes med at få personale normeringen til at dække åbningstiden som med Børnetal (med undtagelse af SFO). Da der alene er tale om korrelationer skal man dog være påpasselig med at tale om klare årsagssammenhænge. Tildelingsmodel 2009 som værktøj Normering og ledelse er gennemgået i ovenstående afsnit. I dette afsnit rettes fokus mod tildelingsmodellen som et værktøj for de adspurgte ledere. I alt 12 af skemaets spørgsmål omhandler dette emne. 10

11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q BUDGET 2009 Vælg inst. fra listen: Allested SFO Hent oprindelig Allested SFO Antal børn Antal Ugentlig Budget Lederløn år 3-5 år 6-9 år børnepoint åbningstid Øvrig løn ,1 52 Vikarløn Uddannelse Timetildeling pr. uge Led./adm. 21,0 Stillinger Leder 1,00 Ramme Grundtid 24,0 Souschef 1,00 Regulering Tid pr. barn 112,1 Pædagoge 0,74 Øvrig tid 11,6 Medhjælpe 1,48 Total inkl. leder Fratræk skoletid -33,2 I alt 4,22 Total excl. leder I alt 135,6 Opdater Overførsel/regulering Første spørgsmål lyder Hvor tit anvender du tildelingsmodellens øverste skærmhalvdel? Modellens øverste skærmhalvdel indeholder de celler med diverse relevante variable. Indledningsvist vælges institution, hvorefter oplysninger som antal børn etc. bliver hentet frem. Her efter det er muligt at indtaste alternative værdier af variablene børn 0-2 år, børn 3-5 år samt børn 6-9 år, der indgår i simuleringsværktøjet. Tabellen nedenfor viser fordelingen af ledernes besvarelse. Tabel til spørgsmålet: Hvor tit anvender du tildelingsmodellens øverste skærmhalvdel? En eller flere gange hver 14. dag 1 2,3 % En eller flere gange hver måned 20 45,5 % En eller flere gange hvert kvartal 18 40,9 % En eller flere gange hvert år 5 11,4 % Aldrig 0 0,0 % I alt ,0 % Besvarelsen viser, at værktøjet anvendes hyppigt, da alle bruger værktøjet og knap 90 % anvender det minimum en gang i kvartalet. Følgende spørgsmål der lyder Kan du finde de relevante oplysninger om åbnings, normering og økonomi i modellen? er ligeledes besvaret særdeles positivt, da 43 ud af 44 har svaret ja. At oplysningerne skal være tilgængelige bekræftes, idet 42 af 44 svarer Meget Vigtigt eller Vigtigt til spørgsmålet Hvor vigtigt er det at oplysningerne om åbnings, normering og økonomi er tilgængelig i modellen?. Besvarelsen af spørgsmålet i nedenstående tabel illustrerer at modellen finder anvendelse i flere sammenhænge. Tabel til spørgsmålet: Hvilke oplysninger/funktionaliteter i tildelingsmodellens øverste "skærmhalvdel" har du haft brug for/gør du brug af? (Gerne flere svar) Konsekvensberegning ved højere børnetal 36 80,0 % Overblik over økonomi 35 77,8 % Overblik over personale 32 71,1 % Konsekvensberegning ved ændret åbningstid 13 28,9 % 11

12 Værktøjet anvendes ikke alene til at skabe overblik, men hele 80 % af lederne finder værktøjet anvendeligt til konsekvensberegninger. At værktøjet finder så bred anvendelse skærper krav til modellens overskuelighed. Besvarelsen af spørgsmålet Finder du oversigten i øverste skærmhalvdel overskuelig og anvendelig? er som følge heraf meget interessant. Tabellen nedenfor viser fordelingen af ledernes besvarelse. Tabel til spørgsmålet: Finder du oversigten i øverste "skærmhalvdel" overskuelig og "anvendelig"? Fuldt ud 22 50,0 % I nogen grad 17 38,6 % I mindre grad 3 6,8 % Slet ikke 0 0,0 % Ved ikke 2 4,6 % I alt ,0 % Af de 44 besvarelser afgives 88,6 % ved Fuldt ud eller I nogen grad, hvilket indledningsvist giver indtryk af en positiv besvarelse. Afgørende er imidlertid fortolkningen af kategorien I nogen grad. Tabel til spørgsmålet: Hvor ofte anvender du i gennemsnit simuleringsværktøjet. En eller flere gange hver 14. dag 1 2,3 % En eller flere gange hver måned 20 46,5 % En eller flere gange hvert kvartal 18 41,9 % En eller flere gange hvert år 2 4,7 % Aldrig 2 4,7 % I alt ,0 % Spørgsmålet ligner et af de forrige, der lød Hvor tit anvender du tildelingsmodellens øverste skærmhalvdel?. For de 3 øverste svarkategorier gælder tilmed at antalsmæssigt er besvarelser enslydende Simuleringsværktøjet anvendes primært i forbindelse med budgetopfølgningerne, hvilket fremgår af næste spørgsmål. 12

13 Tabel til spørgsmålet Anvender du simuleringsdelen i forbindelse med: Den daglige drift 14 32,6 % Den månedlige budgetopfølgning 23 53,5 % Den kvartalsvise budgetopfølgning 28 65,1 % Ingen af delene 2 4,7 % Respondenter i alt ,0 % At ca. 1/3 anvender simuleringsdelen i den daglige drift antyder, at tildelingsmodellen som værktøj dækker et ledelsesmæssigt behov. Har du prøvet at ændre tallene for det forventede børnetal i de enkelte måneder (forudsat belægning i tildelingsmodellen)? Ja 37 86,0 % Nej 6 14,0 % Respondenter i alt ,0 % Er simuleringsmodulet med til at skabe overblik over den økonomiske situation? F.eks. i forbindelse med et ændret børnetal Fuldt ud 26 61,9 % I nogen grad 10 23,8 % I mindre grad 5 11,9 % Slet ikke 1 2,4 % Respondenter ,0 % Tabellen bekræfter, at Excel arket for mange ledere er et godt redskab. Det er meget positivt, at i alt 85,7 % af respondenterne svarer Fuldt ud eller I nogen grad til spørgsmålet og derfor tilkendegiver at de har fået et redskab der hjælper med at skabe overblik. Der er alligevel mulighed for forbedring med 6 personer (15 %), som ikke finder Excel arket tilstrækkelig anvendeligt. Det er specielt oplagt, hvis årsagen er manglende teknisk indsigt fra ledernes side, hvilket burde kunne afhjælpes med lidt undervisning. En respondent kommenterer følgende Ja. Som ny leder ville det være rart at man blev undervist i at anvende simuleringsværktøjet. Jeg ved ikke helt hvordan man bruger det, da der ikke er nogen der har vist mig hvordan det virker., mens en anden kommenterer Svært at sige, om det er muligt at lave noget, jeg vil kunne overskue... 13

14 Tabel til spørgsmålet: Er du ud fra en samlet vurdering tilfreds med tildelingsmodellen (inkl. simuleringsdel)? Fuldt ud 23 53,5 % I nogen grad 16 37,2 % I mindre grad 3 7,0 % Slet ikke 1 2,3 % Respondenter i alt ,0 % Tabel til spørgsmålet: Er du fortrolig med at anvende tildelingsmodellen i praksis? Fuldt ud 21 50,0 % I nogen grad 18 42,9 % I mindre grad 2 4,8 % Slet ikke 1 2,4 % Respondenter i alt ,0 % Besvarelsen af næste spørgsmål (jf. nedenstående tabel) bekræfter at yderligere undervisning er påkrævet. Tabel til spørgsmålet: Er der behov for yderligere oplysninger om brugen af tildelingsmodellen fx i form af kurser/workshops? Fuldt ud 5 11,9 % I nogen grad 14 33,3 % I mindre grad 14 33,3 % Slet ikke 9 21,4 % Respondenter i alt ,0 % 19 ud af 42 ledere kunne ønske sig yderligere oplysninger omkring brugen af tildelingsmodellen (45,2 %). Besvarelsen af de 3 ovenstående spørgsmål bekræfter at lederne generelt finder Tildelingsmodellen som et godt værktøj, hvor dog omkring ¼ oplever forståelsesmæssige problemer og i alt 50 % ønsker mere undervisning. 14

15 Den økonomiske regulering De foregående afsnit har behandlet tildelingen af ressourcer til en institution samt tildelingsmodellen som redskab. I indeværende afsnit gennemgås institutionsledernes holdning til reguleringsordningen, som er et meget vigtigt tema for flere institutionsledere. Ordningen er et vigtigt tema fordi institutionens budget reguleres når børnetallet ændres. Det betyder, at hvis en institutionsleder har et budget ud fra 60 børn og det reelle børnetal bliver 57, så fratrækkes budgettet et beløb svarende til de 3 børn. I dette eksempel bliver det til 5,0 % af budgettet, hvilket giver lederen en udfordring når eksempelvis størstedelen af udgifterne (herunder lønudgifter) er fast på kort sigt. Institutionslederne svarer på om de forstår reguleringsmodellen, om de finder den retfærdig/solidarisk, hvilken betydning reguleringsmodellen har, samt hvilke ændringer de kunne ønske sig i modellen. Tabel: Er principperne i den anvendte reguleringsordning til at forstå? Fuldt ud 15 36,6 % I overvejende grad 20 48,8 % I mindre grad 6 14,6 % Slet ikke 0 0,0 % I alt ,0 % Tabellen viser, at 35 ud af 41 (85,4 %) forstår modellen er Fuldt ud eller I overvejende grad, hvilket er meget højt. Der er en lille gruppe på 6 respondenter, der har problemer med at forstå principperne, hvilket eventuelt kunne afhjælpes i forbindelse med undervisning eller workshop. Tabel til spørgsmålet: Hvilket af følgende fire udsagn passer bedst på den nuværende reguleringsordning? En retfærdig ordning 10 25,0 % En retfærdig men mindre solidarisk ordning 19 47,5 % En retfærdig men usolidarisk ordning 6 15,0 % En ikke retfærdig og usolidarisk ordning 5 12,5 % I alt ,0 % 35 ud af 40 ledere finder ordningen retfærdig, hvilket er et meget højt antal. Af de 35 personer mener 25 dog at ordningen er enten mindre solidarisk eller direkte usolidarisk. Overvejende finder lederne altså af ordningen er retfærdig men den samtidigt mangler solidaritet. 15

16 Næste spørgsmål omhandler de konsekvenser som reguleringsordningen har i forhold til den enkelte institutions personale. Tabel til spørgsmålet: Reguleringen har givet anledning til:? Øget brug af vikarer 13 31,0 % Forlængelse af vakante stillinger 7 16,7 % Ansættelse af personale 13 31,0 % Mangel på vikarer 5 11,9 % Opsigelse af personale 12 28,6 % Ved ikke 9 21,4 % Anden besvarelse 12 28,6 % Respondenter i alt 42 Note: Respondenterne har kunnet afgive flere svar Der er ikke en kategori, som får mere en 13 besvarelser (31,0 %), hvilket må betyder, at ordningen ikke har samme betydning på alle institutioner. Dog svarer 21 af de 42 respondenter (50 %) at ordningen enten har betydet øget vikarforbrug, en stigning i ansættelser eller stigning i opsigelser. 50 % af institutioner oplever m.a.o. øget udskiftning i personalet. Tabel til spørgsmålet: Har simuleringsværktøjet i tildelingsmodellen gjort det muligt at træffe de nødvendige dispositioner rettidigt i forhold til overholdelse af budgettet? I høj grad 2 4,8 % I nogen grad 24 57,1 % I mindre grad 9 21,4 % Slet ikke 3 7,1 % Ved ikke 4 9,5 % Respondenter i alt ,0 % Langt størstedelen (57,1 %) svarer I nogen grad, hvilket viser at værktøjet har fundet anvendelse. Et redskab, der skaber overblik angiver selvsagt ikke løsning er for alle problemstillinger, så der er grænser for hvor højt procentandelen af de første 2 svarkategorier kan bliver. 16

17 På spørgsmålet om det ønskes at ordningen ophører svarer 19 respondenter nej og 19 respondenter svarer delvist, (mens 2 svarer helt og 1 Ved ikke ). Tabel til spørgsmålet: Foretrækker du at reguleringsordningen ophører helt eller delvist? Nej, jeg foretrækker at reguleringsordningen fortsætter som den er 19 46,3 % Ja, jeg foretrækker at reguleringsordningen ophører delvist 19 46,3 % Ja, jeg foretrækker at reguleringsordningen ophører helt 2 4,9 % Ved ikke 1 2,4 % Respondenter i alt ,0 % Lederne er meget delt i spørgsmålet på om ordningen skal ophører. Det er derfor interessant at afdække institutionstyperne og børnetal i de to grupper. Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige antal børn i hver kategori. I parentesen vises antal institutioner. Tabel: Institutionstype vs. Foretrækker du at reguleringsordningen ophører helt eller delvist? Vuggestue og børnehave SFO og andet Nej, jeg foretrækker at reguleringsordningen fortsætter som den er 8 11 Ja, jeg foretrækker at reguleringsordningen ophører delvist 14 5 I alt Vuggestue og børnehave SFO og andet Nej, jeg foretrækker at reguleringsordningen fortsætter som den er 36 % 69 % Ja, jeg foretrækker at reguleringsordningen ophører delvist 64 % 31 % I alt 100 % 100 % Tabellen viser at der er en overvægt af vuggestue og børnehave ledere blandt respondenter, der ønsker ændring. 17

18 I følgende spørgsmål svarer lederne på hvad reguleringsordningen skal ændres til såfremt børnetallet falder. 14 respondenter ønsker ingen ændring. Det er bemærkelsesværdigt, at på forrige spørgsmål svarede 19 at de ønskede ordningen fortsatte som hidtil, hvor det for indeværende spørgsmål er faldet til 14, altså 5 af 19 (ca. 25 %) svarer anderledes. Ændringen kan eventuelt skyldes at de konkrete ændringsforslag virker overbevisende. 26 af de 40 afgivende svar udtrykker ønske om en ændring. Heraf svarer 17 at de ønsker en grænse for hvornår den enkelte institution skal have tildelt ekstra midler i forbindelse med en større indskrivning end forudsat. Hermed menes, at såfremt institutionen oplever en stigning i børnetallet på under 5 %, så vil det ikke udløse budgetændringer. Kun én respondent ønsker indførelsen af regulering af alene de variable udgifter. 8 ønsker en kombination af de to forslag. Tabel til spørgsmålet: Hvis reguleringsordningen ændres til en delvis regulering i forhold til børnetal - hvilke af nedenstående ordninger vil du da foretrække i en situation med et faldende børnetal? Antal Procent a) Indførelse af en grænse for hvornår den enkelte institution skal have tildelt færre midler i forbindelse med en mindre indskrivning end forudsat. Fx 5 pct ,5 % b) Indførelse af en regulering pr. barn, der alene udgør en andel af den variable udgift pr. barn. Fx 75 pct. 1 2,5 % c) En kombination af a og b 8 20,0 % d) Ingen af delene - jeg foretrækker reguleringsordningen i sin nuværende form 14 35,0 % Respondenter i alt ,0 % Til spørgsmålet om holdningen i tilfælde af stigende børnetal er tendensen den samme som ovenfor. Der er dog en svag stigning i antal respondenter, der ikke ønsker ændringer i reguleringsordningen. Tabel til spørgsmålet: Hvis reguleringsordningen ændres til en delvis regulering i forhold til børnetal - hvilke af nedenstående ordninger vil du da foretrække i en situation med et stigende børnetal? a) Indførelse af en bagatelgrænse for hvornår den enkelte institution skal have tildelt ekstra midler i forbindelse med en større indskrivning end forudsat. Fx. 5 pct ,6 % b) Indførelse af en regulering pr. barn der alene udgør en andel af den variable udgift pr. barn. Fx. 75 pct. 2 4,9 % c) En kombination af a og b 7 17,1 % d) Ingen af delene - jeg foretrækker reguleringsordningen i sin nuværende form 17 41,5 % Respondenter i alt ,0 % 18

19 Supplerende spørgsmål Hvor mange medarbejdere har i 2008 været langtidssygemeldte (over 3 uger)? Antal Procent Ingen 9 22 % 1 medarbejder % 2 medarbejder 6 15 % 3 medarbejder 2 5 % Flere 3 7 % I alt % Hver institution får tildelt 5 pct. Af det samlede lønbudget i et decentralt vikarbudget. Har du problemer med at få vikarbudgettet til at slå til? Slet ikke 7 17 % I mindre grad % I nogen grad % I høj grad 9 22 % I alt % Hvilken af disse vikarordninger vil du foretrække? Fastholdelse af den nuværende ordning % En kombineret central vikarordning til langtidssygemeldte og decentral vikarordning til kortere sygefravær % I alt % 19

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test Survey om brug af og tilfredshed med i nationale test Notat MBUL: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Resume 2. Data og besvarelser 3. Lærernes tilfredshed 4. Lærernes

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere