Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning nr. 4/2010) 8. maj 2013 RN 303/13 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Ifølge aftalen om regionernes økonomi for 2011 skal hver region have en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (epj) inden udgangen af Beretningen viste, at regionerne var langt fra at have indført epj, og at der var behov for en stærkere national styring på området. Derfor blev Statsrevisorerne stillet i udsigt, at Rigsrevisionen ville følge indførelsen og anvendelsen af epj, herunder den regionale og nationale styring på området. På epj-området, for Nationalt Patientindeks og for Fælles Medicinkort, som indgår i denne opfølgning, finder Rigsrevisionen ikke fremdriften tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at der er behov for at styrke styringen og prioriteringen på området, og der er endvidere behov for en større synlighed med hensyn til, om de forventede effektiviseringsgevinster opnås. Evalueringen af kommunalreformen peger da også på behovet for øget gennemsigtighed og tydeligere rammer for prioritering af investeringerne i sundheds-it. Det er derfor for tidligt at afslutte opfølgningen på beretningen. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Rigsrevisionen anbefaler, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgår mere forpligtende aftaler med regionerne om mål og indikatorer for udbredelse og anvendelse af sundheds-it, så målopfyldelse og resultater i forbindelse med de store investeringer i sundheds-it bliver synliggjort. Rigsrevisionen anbefaler også, at større projekter i regionerne følger principper, der svarer til dem, der anvendes af Statens IT-projektråd ved styring af statens projekter. Dette vil styrke ministeriets, regionernes og andre interessenters indsigt i økonomi, fremdrift, resultater og effekter af it-investeringerne. Endelig anbefaler Rigsrevisionen, at væsentlige og risikofyldte projekter løbende bliver underkastet et eksternt review efter principper, der svarer til dem, der anvendes af Statens IT-projektråd.

3 2 Rigsrevisionens baserer konklusionen på følgende: Regionernes redegørelser om, hvor langt de er kommet med at indføre epj, viser, at hver region med undtagelse af Region Syddanmark forventer at have ét samlet epj-system på de somatiske sygehuse inden udgangen af En redegørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om, hvordan ministeriet vil sikre mere forpligtende rammer for regionernes arbejde med epj. Ministeriet vil fortsat følge arbejdet med at samle epj-systemerne via den nationale bestyrelse for sundheds-it. Beretningen viste, at regionerne, jf. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet (den nationale it-strategi), skal opstille konkrete mål for anvendelsen af epj. Regionerne har taget initiativer til at fremme anvendelsen af epj, men de har fortsat ikke fastsat mål for anvendelsen. Opfølgningen viser, at Nationalt Patientindeks ikke realiseres efter hensigten og ikke vil kunne bidrage til at skabe et samlet digitalt overblik over relevante sundhedsoplysninger på tværs af sundhedsvæsnets sektorer. Opfølgningen viser, at der er væsentlige forsinkelser med ibrugtagningen og udbredelsen af Fælles Medicinkort. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Målet om ét epj-system i hver region. Den nationale styring på sundheds-it-området, herunder om initiativer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og National Sundheds-it sikrer fremdrift. Den nationale styring omhandler koordinering og en fælles offentlig strategi for it-understøttelsen af sundhedsområdet, varetagelse af effektiv drift og udvikling af sundheds-it-systemer under ministeriet samt fastsættelse af nationale standarder og initiativer til at fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet. Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i februar 2011 en beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Beretningen handlede om indførelsen og anvendelsen af epj på de danske sygehuse. Formålet med beretningen var at give en status på, hvor langt regionerne var kommet med at indføre epj på sygehusene, og at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bidrog til at fremme udviklingen og udbredelsen af epj. De psykiatriske sygehuse og ambulatorier indgik ikke i undersøgelsen. Beretningen viste, at regionerne var langt fra at have indført epj, da det kun var på få sygehuse, at den papirbaserede patientjournal var erstattet med epj. Desuden viste beretningen, at der var behov for en stærkere national styring på området. Rigsrevisionen anbefalede, at ministeriet bidrog til en koordineret og omkostningseffektiv udvikling på det regionale område.

4 3 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de bl.a., at alle sygehuse har epj i en vis udstrækning, men at kun 2 ud af i alt 31 sygehuse har erstattet papirjournalen med epj. Desuden bemærkede de, at regionerne fortsat har væsentlige teknologiske og organisatoriske udfordringer i forhold til at indføre epj, og at der er behov for mere ambitiøse mål for overgangen til papirløse arbejdsgange. Statsrevisorerne fandt også, at der er behov for en stærkere og mere forpligtende styring, koordination og prioritering på sundheds-it-området. Endelig kritiserede Statsrevisorerne, at målsætningerne om at fremme omkostningseffektive epj-løsninger som er nationalt koordinerede ikke var omsat til konkrete initiativer, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedlagde organisationen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) i Som svar på beretningen afgav ministeren for sundhed og forebyggelse en redegørelse til Statsrevisorerne i juni Heri oplyste ministeren, at ministeren var enig i beretningens anbefalinger vedrørende det fremadrettede arbejde med at sikre hensigtsmæssig og sammenhængende it-understøttelse af det danske sundhedsvæsen. Ministeren henviste i den forbindelse til, at der med sundheds-it-aftalen fra juni 2010 var igangsat en række initiativer på såvel statsligt som regionalt niveau, der bidrager til at opfylde anbefalingerne. 5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i august 2011 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende område: Indførelsen og anvendelsen af epj, herunder den regionale og nationale styring på området. Rigsrevisionen ville i den forbindelse særligt følge op på: om regionerne når målet om ét epj-system pr. region i 2013 om regionerne har sikret, at de digitale løsninger også anvendes i det daglige arbejde på sygehusene. 6. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer 7. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på skriftligt materiale fra ministeriet og regionerne og møder med Danske Regioner, Regionernes Sundheds-it Organisation og ministeriet. Den regionale styring på it-området Regionerne har ansvaret for konsolidering, udvikling og drift af sundheds-it på sygehusene, herunder elektroniske patientjournaler. Regionerne har etableret Regionernes Sundheds-it Organisation, der skal sørge for, at regionerne i fællesskab løfter ansvaret for it-udviklingen på sygehusene jf. Aftale om sundheds-it fra juni Målet om ét epj-system pr. region i Beretningen viste, at som led i aftalen om den regionale økonomi blev Regeringen og Danske Regioner i juni 2010 enige om en aftale om sundheds-it (sundheds-it-aftalen). Den indebærer bl.a., at hver region har en fuldt konsolideret epj inden udgangen af Statsrevisorerne bemærkede, at regionerne fortsat har væsentlige teknologiske og organisatoriske udfordringer i forhold til at indføre epj. 9. Rigsrevisionen har indhentet oplysninger fra regionerne om status på indførelsen af epj. Region Sjælland sammenlagde 3 amters epj-systemer til ét epj-system umiddelbart efter regionsdannelsen i regioner Region Midtjylland og Region Nordjylland har oplyst, at de forventer at leve op til den nationale plan om ét epj-system i hver region inden udgangen af 2013.

5 4 Region Syddanmark har oplyst, at de forventer at nå endeligt i mål med ét fælles konsolideret epj-system, der dækker hele regionen i november Sygehus Lillebælt, som er en samling af Fredericia Sygehus, Give Sygehus, Kolding Sygehus, Middelfart Sygehus og Vejle Sygehus, er dækket af en anden elektronisk patientjournal. Region Hovedstaden har oplyst, at deres nuværende epj ikke planlægges udbredt til Psykiatrisk Center Skt. Hans Hospital. Regionen lever derfor ikke fuldt ud op til målet, jf. den nationale plan om en fuldt konsolideret epj inden udgangen af Ministeriet har oplyst, at den nationale bestyrelse for sundheds-it løbende drøfter status for regionernes arbejde på epj-området, herunder at Region Syddanmark ikke når målet om ét konsolideret epj-system på tværs af de somatiske sygehuse. Statens IT-projektråds 5 principper for statslige it-projekter: Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede resurser, så der i alle projekter er et passende modenhedsniveau. 11. Rigsrevisionen har noteret, at målet om et epj-system i Region Syddanmark ikke forventes at blive realiseret inden udgangen af 2013, hvilket Rigsrevisionen ikke finder tilfredsstillende. 12. Region Hovedstaden og Region Sjælland har oplyst, at de er gået sammen om indkøb af en ny epj-løsning, der dækker hele Østdanmark. Den forventes at være taget i brug primo 2015 i Region Sjælland og løbende frem mod ultimo 2016 i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har oplyst, at den nye epj-løsning ikke forventes at forsinke det igangværende arbejde med at indføre ét epj på sygehusene inden udgangen af Som følge af projektets størrelse og karakter vil Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse følge Region Hovedstaden og Region Sjællands indkøb af en ny fælles epj-løsning. Ministeriet har oplyst, at Regionernes Sundheds-IT Organisation har orienteret om projektet på et møde i december 2012 i den nationale bestyrelse for sundheds-it. Rigsrevisionen finder det afgørende, at ministeriet følger op på, at Region Hovedstaden og Region Sjællands indkøb af en ny fælles epj-løsning opfylder nationalt fastsatte standarder, sikkerhedsniveauer mv., og at regionerne samtidig opfylder de mål, der blev fastsat i sundheds-it-aftalen om konsolidering inden udgangen af Rigsrevisionen finder det hensigtsmæssigt, at Region Hovedstaden og Region Sjællands indkøb af en ny fælles epj-løsning svarer til de principper, som Statens IT-projektråd lægger til grund for statslige it-projekter, herunder at der ikke udvikles helt nye it-systemer, medmindre der er særlige perspektiver og tungtvejende grunde hertil. Den nationale styring af fremdrift 13. Beretningen viste, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bl.a. har ansvar for at fastsætte nationale standarder, udmønte tværgående initiativer og sikre, at it-udviklingen sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsnet. Dette arbejde udføres af National Sundheds-it, der blev oprettet som en selvstændig styrelse pr. 1. januar 2011 som led i udmøntningen af sundheds-it-aftalen fra juni Konstruktionen skulle ifølge ministeriet bl.a. sikre en stærkere governancemodel og mere forpligtende rammer for regionernes arbejde med sundheds-it og epj. Statsrevisorerne bemærkede, at der er behov for en stærkere og mere forpligtende styring, koordinering og prioritering på sundheds-it-området. 14. Fra at være en selvstændig styrelse blev National Sundheds-it en enhed under Statens Serum Institut pr. 1. marts Foruden National Sundheds-it er flere andre dokumentationsopgaver fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og den daværende Lægemiddelstyrelse flyttet til Statens Serum Institut.

6 5 15. Rigsrevisionen konstaterer, at National Sundheds-it ikke længere er en selvstændig styrelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at alle data for befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsnet nu er samlet på Statens Serum Institut. Derved er der skabt et bedre fundament for en mere rationel drift med optimering af indsamlingen af oplysninger og skabelsen af én kanal til sikring af dækkende, pålidelig og aktuel information om sundhed. Et hovedhensyn bag flytningen af National Sundheds-it til Statens Serum Institut og sammenlægningen med bl.a. driften af de statslige sundhedsregistre fra Sundhedsstyrelsen har været, at der derved skabes styrkede faglige forudsætninger for at sikre professionel drift af de it-løsninger, som benyttes i det øvrige sundhedsvæsen. Rigsrevisionen vil følge, om National Sundheds-it, som en enhed under Statens Serum Institut, sikrer fremdrift i udviklingen på sundheds-it-området. 16. Der har for været en fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet (den nationale it-strategi). Rigsrevisionen konstaterer, at der ikke foreligger en afløsning for strategien, men at regeringen, regionerne og KL i økonomiaftalerne for 2013 blev enige om at udarbejde en ny strategi til beslutning ved økonomiaftalen for I evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet fremgår det bl.a., at der er forskel på, hvor langt regioner, kommuner og andre aktører er kommet med digitaliseringsarbejdet på sundhedsområdet, og at der generelt mangler overblik over, hvordan arbejdet med at digitalisere sundhedsvæsnet skrider frem på tværs af kommuner, regioner og stat. Rigsrevisionen vil følge, om en ny fællesoffentlig strategi vil understøtte fremdriften i udviklingen af sundheds-it. Regionernes arbejde med at sikre anvendelsen af de digitale løsninger 17. Beretningen viste, at lægers og sygeplejerskers anvendelse af et elektronisk notatmodul varierer mellem regionerne. Desuden viste beretningen, at regionerne generelt ikke har opstillet mål for anvendelse af it på sygehusene, hvilket var forudsat i den nationale it-strategi National Sundheds-it har 2 hovedopgaver: at sikre en aktiv koordinering af it-understøttelsen af sundhedsområdet, herunder samarbejdet med regionerne og kommunerne. at varetage drift og udvikling af sundheds-it-systemerne under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. National Sundheds-it er desuden en statslig myndighed med ansvar for at fastsætte nationale standarder og fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet. National Sundheds-it udvikler endvidere prioriterede it-systemer og sikrer en effektiv forvaltning af den statslige it-portefølje på området. Statsrevisorerne bemærkede, at der er behov for mere ambitiøse mål for overgangen til papirløse arbejdsgange. 18. Rigsrevisionen har indhentet oplysninger om anvendelsen af elektroniske patientjournaler på sygehusene. Ifølge regionernes Pejlemærker for sundheds-it 2010 skal der være nem og hurtig adgang til alle væsentlige systemer fra den kliniske it-arbejdsplads (bl.a. single sign-on) inden udgangen af Region Nordjylland har oplyst, at regionen har etableret en implementerings- og brugerorganisation med henblik på at sikre den organisatoriske forankring af systemanvendelsen efter implementeringsfasen. Region Nordjylland har også oplyst, at anvendelsen af de kliniske itsystemer, herunder epj, er gjort let tilgængeligt via brug af single sign-on. Region Hovedstaden har oplyst, at de har samme systemadgang på alle sygehusene, så alle relevante systemer vil kunne tilgås med én adgangskode. Pejlemærker Regionernes Sundheds-It Organisation formulerede i 2010 en række pejlemærker for de næste års it-indsats. Pejlemærkerne udstikker kursen for regionernes indsats, der skal styrke effektivitet og sammenhænge i sundhedsvæsnet. Region Midtjylland har oplyst, at deres epj-system overalt har erstattet papirjournalen. Til dagligt logger ca ud af ca medarbejdere på systemet, og regionen fremhæver derfor, at der ikke er tvivl om, at systemet er taget i brug. Medarbejderne har single signon, som de bruger til alle systemerne, og adgangen til data gælder på tværs af sygehusene i regionen.

7 6 Region Sjælland har oplyst, at der kun er én journal pr. patient, som er tilgængelig uanset hvilket sygehus patienten har kontakt til. Regionen har også indført single sign-on. Regionen har oplyst, at der fortsat bliver printet arbejdskopier til en papirjournal på de fleste afdelinger. Regionen har i gennemført en opfølgningsindsats med ekstra undervisning i anvendelsen af epj og it-systemerne generelt. Region Syddanmark har oplyst, at regionen ikke siden Rigsrevisionens undersøgelse af anvendelsesgraden af epj har dokumenteret udtræk af anvendelsesgraden blandt brugerne. Regionen oplyser også, at den har stor opmærksomhed på anvendelsen både i bredden (hele målgruppen anvender systemet) og i dybden (anvendelse af den fulde funktionalitet). Evaluering af kommunalreformen I marts 2013 sendte regeringens nedsatte udvalg om evaluering af kommunalreformen sin rapport i høring, hvorefter den skal behandles politisk. Evalueringen viser, at den kommunale og regionale koordinering overordnet har styrket den offentlige sektor, men at der er nogle opgaver, hvor der fortsat er behov for en mere klar opgavefordeling. HIMSS Den Internationale forening Healthcare Information and Management Systems Society har udarbejdet en model til måling af digitaliseringsgraden på et hospital. Modellen anvendes bl.a. i USA og Canada. 19. Regionerne har den 1. februar 2013 vedtaget en fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet. Strategien udstikker en fælles, forpligtende kurs for regionernes samarbejde på sundheds-it-området i perioden I strategien hedder det bl.a., at sundhedspersoner skal have mere ensartede og sammenhængende digitale muligheder, hvilket har den konsekvens, at regionerne skal arbejde hen mod en øget standardisering og en mere dybdegående organisatorisk implementering af de systemer, som bruges i sundhedsvæsnet. Derfor vil regionerne opstille fælles funktions- og servicemål for de digitale arbejdsgange, som den kliniske it-arbejdsplads skal kunne understøtte. Det kan fx være mål for oppetider, krav til tværfagligheden i den kliniske it-arbejdsplads eller krav til snitflader i forhold til kommuner og praksissektoren. Udvalget bag evalueringen af kommunalreformen anbefaler, at gennemsigtigheden med fremdriften i udbredelse af sundheds-it i regioner og kommuner styrkes ved, at der fastsættes indikatorer og målsætninger for brugen, og at arbejdet med ibrugtagning af kliniske arbejdspladser styrkes. Regionernes Sundheds-it Organisation har oplyst, at regionerne i fælleskab foreløbig er enige om 5 indikatorer til måling af anvendelsen af epj. Målene for indikatorerne er ikke fastlagt. Det bemærkes, at det af evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet fremgår, at indikatorerne og målsætningerne skal give et dækkende billede af it-understøttelsen af centrale arbejdsgange med henblik på at sikre øget gennemsigtighed og ensartet brug af it-løsninger på tværs af regionerne. Region Sjælland oplyser, at regionen sammen med Region Hovedstaden har besluttet at gennemføre en modenhedsmåling i forbindelse med anskaffelse af deres nye epj-løsning. Et af målene med løsningen er at bringe de 2 regioner op på et niveau, der fordrer papirløse arbejdsgange, jf. en model udviklet af HIMSS. Region Midtjylland oplyser, at det er en stor udfordring at imødekomme medarbejdernes krav til it-systemerne inden for de givne tekniske og økonomiske muligheder. Som følge heraf giver det ikke mening at opstille mål for anvendelsen af it-løsninger i det daglige arbejde. 20. Rigsrevisionen konstaterer, at regionerne fortsat ikke har fastsat mål for anvendelsen af it-løsninger i det daglige arbejde, og bemærker tillige, at regionerne ikke er enige på dette punkt. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Rigsrevisionen skal understrege vigtigheden af at kunne følge op på den faktiske anvendelse af it-systemerne på sygehusene, så der kan følges op på, at unødvendige papirbaserede arbejdsgange og dobbeltarbejde reduceres. Rigsrevisionen finder det væsentligt, at regionerne i højere grad fokuserer på, at it-løsninger også skal implementeres organisatorisk og med ledelsesmæssig opbakning, så regionerne tillige sikrer sig, at der er effektiviseringsgevinster ved de store investeringer.

8 7 Andre initiativer 21. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at National Sundheds-it har offentliggjort et katalog over it-standarder i det danske sundhedsvæsen. Kataloget indeholder ca. 400 forskellige standarder, hvoraf 20 er klassificeret som obligatoriske og dermed skal anvendes i både nye og eksisterende it-systemer, herunder epj. Bekendtgørelse nr. 160 af 12. februar 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsnet trådte i kraft den 1. marts Et eksempel på en standard er Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Nationalt Patientindeks 22. Beretningen omtalte Nationalt Patientindeks, der har betydning for den digitale kommunikation på tværs af sundhedsområdets sektorer. Indekset skal gøre det nemmere at få adgang til oplysninger om en patient, der fx tidligere har været behandlet i Næstved, men nu er indlagt på et sygehus i Nordjylland. Som led i sundheds-it-aftalen blev regeringen og Danske Regioner enige om, at Nationalt Patientindeks skulle være fuldt integreret i regionernes kliniske it-arbejdsplads inden udgangen af I forlængelse heraf blev der opnået enighed om, at data fra Nationalt Patientindeks skulle stilles til rådighed for sygehuspersonalet og borgerne via det regionale Sundhedsjournalen -projekt. Nationalt Patientindeks har været omtalt som koncept siden 2000, men det er først som led i sundheds-it-aftalen fra 2010, at der blev reserveret midler til 1. version af Nationalt Patientindeks. I alt blev der reserveret 15 mio. kr. til udvikling og drift af en løsning. 23. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at projektet har været udfordret af, at det har vist sig vanskeligere end forudset at knytte de rette it-løsninger sammen med de underliggende databaser (datakilder), der skal levere patientoplysninger. En afprøvning af Nationalt Patientindeks-løsningen har i følge ministeriet vist, at den tekniske løsning fungerer som forventet. Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter giver vejledning og regler for indberetning af data til Landspatientregisteret. Standarden skal bl.a. anvendes af leverandører, der udvikler patientadministrative systemer. Nationalt Patientindeks er en elektronisk service, der skal gøre det muligt at hente data om patienterne fra forskellige kilder og registre, fx epj, Landspatientregisteret og Fælles Medicinkort. På opfordring fra Statens IT-projektråd blev der medio 2012 gennemført et eksternt review af Nationalt Patientindeks-projektet. Her blev det konkluderet, at Sundhedsjournalen på kort sigt mest hensigtsmæssigt kan etableres uden om Nationalt Patientindeks. På et møde den 5. april 2013 i den nationale bestyrelse for sundheds-it blev det besluttet, at Nationalt Patientindeks-projektet i sin nuværende form afsluttes som led i økonomiaftalen for 2014, og at målet fra økonomiaftalen 2011 om sikre et samlet overblik fra regionernes epj realiseres gennem Sundhedsjournalen. Det blev desuden besluttet, at der skal ske en afdækning af, om dele af den tekniske løsning i Nationalt Patientindeks kan benyttes i andre sammenhænge, og at det som led i økonomiaftalen for 2014 aftales, at der gennemføres en afdækning af sundhedsvæsnets behov for at dele data på en fleksibel måde på tværs af sektorer. 24. Regionernes Sundheds-it Organisation har oplyst, at regionerne og kommunerne oprindeligt har forudsat brug af Nationalt Patientindeks i 5 centrale tværsektorielle projekter for sammenhængende patientforløb. Det gælder: Sundhedsjournalen TeleCare Nord Shared Care i Syd Kronikerdatasættet Patientens område på sundhed.dk. I takt med at Nationalt Patientindeks ikke blev realiseret som planlagt, har projekterne dog fundet andre tekniske løsninger, og Patientens område på Sundhed.dk er udskudt for så vidt angår kronikerdata, til der findes en relevant og varig løsning. Derudover har et fælles billedindeks med det formål at fremme mulighederne for at dele røntgen- og skanningsbilleder m.m. på tværs af regioner betydet, at der ikke længere er regional efterspørgsel på Nationalt Patientindeks.

9 8 Sundhedsjournalen har til formål at give sundhedspersonale og borgere en samlet national adgang til en række af de væsentligste patientdata. Telecare Nord er et tværsektionelt samarbejde mellem nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet om udvikling af en telehomecare-løsning til de nordjyske KOL-patienter (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Shared Care i Syd har til formål at udvikle en tværsektoriel platform til de sundhedsfaglige parter i Region Syddanmark, som har det tværsektorielle behandlingsansvar for patienter med kronisk sygdom. Kronikerdatasættet som er udvikling og implementering af en national standard for deling af kronikerdata. Patientens område på Sundhed.dk som har til formål at tilbyde patienter en mulighed for at bidrage med væsentlige informationer og data i kontakten med sundhedsvæsnet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at der alene er indgået endelig aftale om, at Sundhedsjournalen skulle baseres på Nationalt Patientindeks. 25. Med Nationalt Patientindeks ville det have været muligt at søge efter sundhedsrelaterede digitale informationer på tværs af systemer, regioner og sektorer. Rigsrevisionen finder dette væsentligt, da regionerne anvender forskellige epj-systemer. Rigsrevisionen finder det afgørende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse arbejder på en løsning af de udfordringer, der opstår som følge af, at Nationalt Patientindeks ikke realiseres som planlagt. Fælles Medicinkort 26. Beretningen omtalte også Fælles Medicinkort, der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, som afspejler deres aktuelle medicinering. Ifølge sundhed-it-aftalen fra 2010 skulle Fælles Medicinkort være udbredt i samtlige regioner inden udgangen af Regionernes Sundheds-it Organisation har oplyst, at Region Hovedstaden primo 2013 ikke har taget Fælles Medicinkort i brug. I den nationale bestyrelse for sundheds-it er der nu enighed om en udbredelsesplan for projektet, som inkluderer implementering og fuld anvendelse på hospitaler og i almen praksis inden udgangen af I den forbindelse er der opstillet kvartalsvise anvendelsesmål for både almen praksis og regionerne frem mod udgangen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at KL vil gennemføre pilotprojekter i 3 kommuner i 2. halvår På den baggrund har kommunerne forpligtet sig til at påbegynde den kommunale udbredelse primo 2014 med henblik på, at Fælles Medicinkort er teknisk udbredt i alle kommuner inden udgangen af Ministeriet har oplyst, at tidsplanen forventes bekræftet i forbindelse med økonomiaftalerne for 2014, og at fastsættelsen af indikatorer for udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort er første skridt med hensyn til, at den nationale bestyrelse for sundheds-it vil styrke fokus på målbare indikatorer for anvendelsen og klinisk værdi af digitaliseringsindsatsen. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at ibrugtagningen af Fælles Medicinkort er forsinket, og at der fortsat udestår udfordringer med udbredelse i regionerne og forpligtende aftaler om udbredelsen på tværs af sektorer. Rigsrevisionen finder det væsentligt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sikrer, at parterne indgår et forpligtende samarbejde om udbredelse af Fælles Medicinkort i regionerne og på tværs af sektorer. III. Næste skridt i sagen 27. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: Målet om ét epj-system i hver region. Den nationale styring på sundheds-it-området, herunder om initiativer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og National Sundheds-it sikrer fremdrift. Den nationale styring omhandler koordinering og en fælles offentlig strategi for it-understøttelsen af sundhedsområdet, varetagelse af effektiv drift og udvikling af sundheds-it-systemer under ministeriet samt fastsættelse af nationale standarder og initiativer til at fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet. Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24-11-2014 Sag nr. 14/1558 Dokumentnr. 64874/14 Anne Cederlund Rytter Katrine

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Maj 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Læs mere