MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i lokale 2+3 * Der afholdes formøde for lægerne kl i lokale 5 Mødeleder: Flemming Skovsgaard MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Stockholmsgade 55, 2100 København Ø, Mødelokale 2+3 MEDLEMMER Flemming Pless Formand, Medlem Afbud Lise Müller Medlem Afbud May-Britt Kattrup Medlem Deltog Susanne Palsig Medlem Deltog Torben Kjær Medlem Deltog Line Soot Medlem Deltog Claus Perrild Medlem Deltog Marianne Puge Medlem Deltog Karin Zimmer Medlem Deltog Ben Geissler Medlem Deltog Ole S. Nielsen Medlem Afbud Flemming Skovsgaard Formand, Medlem Deltog Side 1 af 20

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 12. september Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Forlængelse af tidsrammen for fremtidige samarbejdsudvalgsmøder 5. Kvalitetssikring af laboratorieundersøgelser - blodprøver analyseret i egen klinik 6. Ansøgning fra KAP-H om videreførelse af DGE-grupper Ansøgning fra KAP-H om videreførelse af supervisionsordning Ansøgning Store Praksisdag 2018 og Ansøgning fra KAP-H vedrørende Nordisk Kongres Godkendelse af justeret aftale for KAP-H 11. Orientering om eventuelt opslag af kapacitet på Bornholm 12. Evaluering af Kommunalt-Lægelige Udvalg Ny national vejledning om personers adgang til psykologhjælp 14. Gensidig orientering 15. Næste møde 16. Eventuelt Side 2 af 20

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden bliver godkendt. Tiltrådt. Side 3 af 20

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 12. SEPTEMBER 2016 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning. Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. Tiltrådt. Side 4 af 20

5 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Flemming Pless - Formand - Afbud Lise Müller - Afbud May-Britt Kattrup Ole S. Nielsen - Afbud Torben Kjær Medlemmer udpeget af KKR: Susanne Palsig Medlemmer udpeget af PLO-H.: Ben Geissler Claus Perrild Flemming Skovsgaard - Formand - Mødeleder Karin Zimmer Line Soot Marianne Puge Sekretariatet, PLO-Hovedstaden: Konsulent Markus Hahn, specialkonsulent Mari Louise Bro Larsen og juridisk konsulent Finn Altschuler Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø, enhedschef Bettina Skovgaard og enhedschef Jesper Lihn Side 5 af 20

6 4. FORLÆNGELSE AF TIDSRAMMEN FOR FREMTIDIGE SAMARBEJDSUDVALGSMØDER INDSTILLING 1. at samarbejdudvalget drøfter, om fremtidige møder forlænges med en ½ time. RESUME Sekretariaterne ønsker en drøftelse af, om samarbejdsudvalgsmøderne skal forlænges med en ½ time. Sekretariaterne har drøftet antallet af sager til behandling og mødernes længde. Sekretariaterne foreslår, at møderne forlænges med en ½ time, så det derved undgås, at der er sager, som udsættes til næstkommende møde. Der var enighed om, at møderne forlænges med en halv time. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Camilla Månsson Side 6 af 20

7 5. KVALITETSSIKRING AF LABORATORIEUNDERSØGELSER - BLODPRØVER ANALYSERET I EGEN KLINIK INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning. RESUME Samarbejdsudvalget drøftede på sit møde den 12. september 2016 ordningen for kvalitetssikring for de blodprøver, der analyseres i egen klinik. Det blev besluttet, at sagen skulle forelægges styregrupppen for den regionale kvalitetsorganisation. Nedenfor gives en orientering om grundlag og baggrund for kvalitetssikring af blodprøver analyseret i egen klinik. Da laboratoriebetjeningen af praksissektoren blev omlagt pr. 1. januar 2016, blev der etableret en regional kvalitetsorganisation "Central Enhed for Kvalitetsudvikling" (CEK), der er ansvarlig for kvalitetssikringen af laboratorieundersøger i praksissektoren. Overenskomstens 60 beskriver de laboratorieundersøgelser, som de praktiserende læger kan udføre i egen praksis. Det følger af en note til 60, at de praktiserende læger, der ønsker at udføre analyser i egen af praksis, skal være omfattet af en kvalitetssikringsordning for at kunne modtage honorar for undersøgelserne. Efter etableringen af den regionale kvalitetsorganisation CEK kan det konstateres, at ikke alle læger indsender månedlige prøver og dermed ikke efterlever anbefalingerne fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. I en fælles publikation "Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010" (bilag 2) fra overenskomstens parter fremgår det, hvordan kvalitetssikringen af blodprøver taget i almen praksis skal kvalitetssikres. Det fremgår blandt andet, at almen praksis skal foretage parallelanalyser og hvilke parallelanalyser, der anbefales udført. Det fremgår endvidere, at de centrale overenskomstparter anbefaler, at der indsendes parallelanalyser 12 gange om året. Styregruppen for den regionale kvalitetsorganiation CEK har besluttet at følge udviklingen på området og sikre relevant opfølgning på analysekvaliteten. Der etableres derfor en ordning, hvor læger, der ikke indsender prøver til parallelanalyse, modtager en reminder en gang i kvartalet om, at de skal huske at indsende prøver en gang om måneden. Hvis lægen efter anden rykker i to på hinanden følgende kvartaler fortsat ikke indsender prøver til parallelanalyse, orienterer CEK administrationen om dette. Herefter modtager lægen brev fra administrationen om, at analyser foretaget i egen praksis ikke længere honoreres. Honorering genetableres, når der igen indsendes prøver til parallelanalyse månedligt. Der vedlægges til orientering de to breve som bilag, som CEK vil udsende til de læger, der ikke indsender prøver til parallelanalyse. Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Gitte Mogensen BILAGSFORTEGNELSE 1. Protokolsag af den 12. september Rapport fra PLO/RLTN vedr. kvalitetssikring 3. Parallelanalyser i almen praksis Side 7 af 20

8 4. Brev til læger 1. gang vedr. manglende parallelanalyse 5. Brev til læger 2. gang vedr. manglende parallelanalyse Side 8 af 20

9 6. ANSØGNING FRA KAP-H OM VIDEREFØRELSE AF DGE- GRUPPER KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGETS INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen. RESUME Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget indstiller, at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen om at videreføre arbejdet med efteruddannelsesgrupper i perioden Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) er i Region Hovedstaden en integreret del af KAP-H og ordningen tilvejebringer efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens praktiserende læger. Ifølge forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er det Samarbejdsudvalget (SU), der godkender ansøgninger på mere end kr. KEU indstiller, at SU godkender ansøgningen fra KAP-H s sekretariat og efteruddannelseskoordinatoren i DGE på kr til en treårig videreførelse af DGE-grupper i perioden Når lægerne organiserer sig i grupper, bliver der skabt et godt læringsmiljø og mulighed for netværksdannelse. Ofte er grupperne lokale, så der skabes nære samarbejdsrelationer i nærområdet. For midler, der søges i KEU, tilbydes efteruddannelsesgrupperne et årligt rådighedsbeløb på kr. pr. gruppe, og gruppeledere et honorar på kr., hvis de deltager i et gruppeledertræf hvert andet år. DGE udvikler og formidler undervisningstilbud til grupperne og er behjælpelig med vejledning og sparring i forhold til emner om efteruddannelse. DGE s tilbud til grupper og gruppeledere er tilgængelige på sundhed.dk. DGE udgør et af fokusområderne i KAP-H, og teamet bestående af efteruddannelsesvejledere og efteruddannelseskoordinator finansieres via overenskomstmidler, der administreres af KAP-H. DGE arbejder for at tilvejebringe efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens praktiserende læger (inkl. fase 2 og 3 læger) gennem efteruddannelsesgrupper og en supervisionsordning. I DGE bliver der arbejdet for udviklingen af og tilslutningen til DGE. Det er også et mål, at DGE bliver brugt af andre indsatser i KAP-H. De faglige koordinatorer i KAP-H vurderer, at DGE er en central aktør i det regionale efteruddannelsesog kvalitetsudviklingsmiljø og medvirker til at understøtte og udvikle regionale prioriterede indsatser. Tiltrådt. Bilag 1 kan ikke læses af alle medlemmerne. Administrationen undersøger. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Udfyldt ansøgning DGE-grupper 2. Budget for DGE-grupper Protokol fra KEU-møde Ansøgning vedr. DGE Side 9 af 20

10 7. ANSØGNING FRA KAP-H OM VIDEREFØRELSE AF SUPERVISIONSORDNING KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGETS INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen. RESUME Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget indstiller, at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen om at videreføre supervisionsordningen i perioden Ordningen administreres af sekretariatet for Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE), som er en integreret del af KAP-H. Supervisionsordningen understøtter lægerne i deres virke som alment praktiserende læger i Region Hovedstaden. Ifølge forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er det Samarbejdsudvalget (SU), der godkender ansøgninger på mere end kr. KEU indstiller, at SU godkender ansøgningen fra KAP-H s sekretariat og efteruddannelseskoordinator på kr til en treårig ( ) videreførelse af supervisionsordningen i regi af DGE. Supervisionsordningen har i sin nuværende form eksisteret siden 2009 og administreres af DGE-sekretariatet. Supervision i almen praksis er fundamentalt for udøvelsen af erhvervet som praktiserende læge. Ofte er supervision målrettet lægens relation til patienter, men emner for supervision kan også være samarbejdet i klinikken og relationen til personalet. Supervisor engageres og honoreres selv af den enkelte læge, og tilskuddet på kr. udbetales én gang årligt. Det er op til den enkelte at bestemme, om det skal være individuel supervision eller gruppesupervision. Gruppesupervision er fortsat mest udbredt. Et træf for supervisionsgruppeledere er således blevet efterspurgt og indgår i budgettet. De faglige koordinatorer i KAP-H vurderer, at supervisionsordningen understøtter og udvikler, at de praktiserende læger kan udføre kvalificeret supervision i almen praksis. Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Ansøgning supervisionsordning Budget for Supervision Protokol fra KEU-møde Ansøgning vedr. Supervisionsordning Side 10 af 20

11 8. ANSØGNING STORE PRAKSISDAG 2018 OG 2019 KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGETS INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen for Store Praksisdag 2018 og RESUME Projektgruppen bag Store Praksisdag søger om kr. til at afholde Store Praksisdag i 2018 og Store Praksisdag er en regional uddannelsesdag, som samler praktiserende læger, praksispersonale og yngre læger i speciallægeuddannelsen til almen medicin. Siden 2011 har projektgruppen haft succes med denne uddannelsesdag, der hvert år samler mere end 400 deltagere. Dagen bidrager til efteruddannelsen og øget netværksdannelsen for almen praksis og blandt centrale aktører for almen praksis. Ifølge forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er det Samarbejdsudvalget (SU), der godkender ansøgninger på mere end kr. KEU indstiller, at SU godkender ansøgningen om afholdelse af Store Praksisdag. Store Praksisdag afholdes af KAP-H i samarbejde med Center for Sundhed. Projektledelsen består af to praktiserende læger og en repræsentant fra Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed. KAP-H s sekretariat står for den praktiske gennemførelse af arrangementet. Tema, titel og program for Store Praksisdag godkendes af KAP-H s styregruppe. Baggrundsgruppen for Store Praksisdag udgøres af de teamansvarlige i KAP-H. Ansøgningen er toårig på i alt kr., der dækker afholdelse af Store Praksisdag i 2018 og Siden 2011 har denne årlige uddannelsesdag samlet væsentlige regionale aktører omkring almen praksis for at sætte fokus på faglig udvikling og efteruddannelse. Uddannelsesdagen har til hensigt at tilføre ny viden og inspiration til det daglige kliniske arbejde. Samtidig er det sociale element vigtigt, og giver klinikkerne mulighed for at tage af sted til en fælles uddannelsesdag med gode muligheder for netværksdannelse på markedspladsen og under frokost. Store Praksisdag er bygget op om to plenumsessioner, 24 gruppesessioner og en markedsplads. Deltagerne udgør praktiserende læger, praksispersonaler og yngre læger under uddannelse til almen medicin. Der er egenbetaling for deltagere, ligesom markedspladsens deltagere betaler for deres pladser. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets bidrag til arrangementet dækker i stor udstrækning udgifterne forbundet med tilrettelæggelsen af dagen. Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Store Praksisdag Budget Evaluering Store Praksisdag Protokol fra KEU-møde Ansgning vedr. Store Praksisdag Side 11 af 20

12 9. ANSØGNING FRA KAP-H VEDRØRENDE NORDISK KONGRES 2017 KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGETS INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget imødekommer ansøgningen. RESUME Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget indstiller, at Samarbejdsudvalget godkender ansøgningen om deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin i Reykjavik i juni 2017 for i alt 50 personer. Formålet er at styrke interessen for kvalitetsudviklingsarbejdet i egen klinik, og målgruppen er praksis i Region Hovedstaden, der ønsker at gå i gang med et konkret udviklingsarbejde og hente ny inspiration ved at deltage i Nordisk Kongres. Der er krav til deltagerne om at deltage i fælles vidensdeling under kongressen. Ifølge forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, er det Samarbejdsudvalget (SU), der godkender ansøgninger på mere end kr. KEU indstiller, at SU godkender ansøgningen fra KAP-H om kr. til 50 personers deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin i Reykjavik, Island den juni Af de 50 deltagere vil to-fire være konsulenter i KAP-H med henblik på at kunne bistå vidensdelingen under kongressen. Tildeling af pladser til regionens læger vil ske på baggrund af motiverede ansøgninger. Såfremt alle pladser ikke besættes, vil de kunne benyttes af konsulenter m.fl. fra KAP-H. I 2015, da den nordiske kongres fandt sted i Gøteborg, støttede KEU deltagelse af 40 personer fra KAP- H s konsulentkorps mv. Denne gang er formålet at støtte og stimulere kvalitetsudviklingsarbejdet i den enkelte klinik. Motivationen for at deltage skal således være begrundet i ønske om at ville arbejde med kavlitetsudvikling i egen klinik efter kongressen. Dette vil evt. kunne ske ved benyttelse af de workshops KAP-H udbyder inden for indsatser om kvalitetsudvikling i egen klinik. Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Ansøgning Nordisk Kongres Bilag til ansøgning om Nordisk Kongres Protokol fra KEU-møde Ansøgning vedr. Nordisk Kongres 2017 Side 12 af 20

13 10. GODKENDELSE AF JUSTERET AFTALE FOR KAP-H KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGETS INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget godkender konsekvensrettet aftale for KAP-H. RESUME Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget indstiller, at den konsekvensrettede aftale for KAP-H godkendes. Aftalen for KAP-H blev indgået i oktober 2012, og siden etableringen af KAP-H har flere forhold ændret sig. Aftalen er konsekvensrettet og tilsvarer aktuelle forhold. Aftalen har været forelagt KAP-Hs styregruppe og Kvalitets-og efteruddannelsesudvalget (KEU). "Aftale vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden" blev underskrevet den 26. oktober Styregruppen for KAP-H har gennemgået konsekvensrettelser i aftalen som følge af ændringer foretaget bl.a. i forbindelse med evaluering af KAP-H. Kvalitets-og efteruddannelsesudvalget behandlede sagen på udvalgsmødet den 1. september og anbefaler, at Samarbejdsudvalget godkender den tilrettede aftale. Følgende forhold har bl.a. ændret sig siden beslutningen om en samlet konsulentordning for almen praksis i 2012: Overenskomst for almen praksis 2014 Evaluering af KAP-H, herunder justering af rollefordelingen mellem styregruppe, koordinatorer og sekretariat samt etablering af én interessentgruppe i stedet for flere. Der var enighed om, at der ændres i aftalen, således at referenceforholdene for styregruppen præciseres i 3. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Justeret aftale for KAP-H med synlige rettelser 2. Justeret aftale for KAP-H uden synlige rettelser 3. Protokol fra KEU-møde Justeret aftale for KAP-H Side 13 af 20

14 11. ORIENTERING OM EVENTUELT OPSLAG AF KAPACITET PÅ BORNHOLM INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager orienteringen til efterretning RESUME Regionsadministrationen overvejer at opslå én kapacitet på Bornholm. I henhold til overenskomstens 4, stk. 1, orienterer regionen samarbejdsudvalget, såfremt regionen planlægger at: a) udløse nye yderrumre b) opføre offentligt ejede lægehuse c) udbyde drift af praksis d) etablere en regionsklinik Administrationen har modtaget ansøgning fra en almen læge, der ønsker at nedsætte sig som praktiserende læge på Bornholm. Lægen er interesseret i en kapacitet svarende til patienter med opstart 1. januar Lægen har været ansat på Praksisklinikken på Bornholm siden dens opstart og har tidligere praktiseret som alment praktiserende læge i Region Hovedstaden. Regionen har inden for en kort tidsperiode fået overdraget fire kapaciteter på Bornholm som følge af lægers praksisophør uden overdragelse til anden læge og har i den forbindelse to gange tidligere forsøgt med opslag af kapaciteter på Bornholm for at sikre den fremtidige lægedækning, men der har ikke været ansøgere til kapaciteterne. Sagen vedr. lægens ansøgning skal behandles i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Samarbejdsudvalget orienteres hermed om, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i forbindelse med behandlingen af sagen skal drøfte eventuelt opslag af én kapacitet på Bornholm, således at alle interesserede kan søge kapaciteten. Orienteringen tages til efterretning. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Malene Kvisgaard Side 14 af 20

15 12. EVALUERING AF KOMMUNALT-LÆGELIGE UDVALG 2015 INDSTILLING 1. at orientering om evaluering af de kommunalt-lægelige udvalg (KLU) 2015 tages til efterretning og videreformidles til Praksisplanudvalgets Administrative Styregruppe (PAS) 2. at samarbejdsudvalget beslutter at anvende samme skema til evaluering af samarbejdet i 2016 som i 2015 RESUME 28 kommuner har indsendt orientering til regionsadministrationen vedrørende evaluering af det kommualtlægelige udvalg. I de indsendte orienteringer udtrykker de kommunalt-lægelige udvalg generelt tilfredshed med samarbejdet. Desuden viser tilbagemeldingerne generelt, at udvalgene er aktive og velfungerende og at der er sat mange samarbejdsprojekter i gang. Baggrund I henhold til Overenskomstens 96 skal alle kommuner i samarbejde med kommunens læger nedsætte et kommunalt-lægeligt udvalg (KLU) bestående af lokale praktiserende læger og repræsentanter for kommunen. Samtidig er det aftalt, at der årligt foretages en evaluering af samarbejdet mellem kommunen og lægerne i kommunen. Evalueringen skal indeholde en opfølgning på og status for implementeringen af evt. lokale aftaler og orientering herom sendes til Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden. Indkomne evalueringer Regionsadministrationen har modtaget orienteringer fra KLU i 28 af de 29 kommuner. Dragør Kommune har som den eneste kommune undladt at indsende en orintering. I vedlagte notat (bilag 1) redegøres for hovedlinjerne i de indkomne orienteringer. Indholdet i de enkelte orienteringer er i resumeform samlet i bilag 2 og orienteringerne er i deres helhed vedlagt i bilag 3. Samarbejdsudvalget har på samme måde som sidste år ønsket at lægge vægt på, at orienteringerne skulle laves i samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunen. Dette ønske er fremhævet overfor KLU erne i såvel i svarskemaet som i brevet fra samarbejdsudvalget til KLU erne om orienteringen. Formen for KLU-evalueringen er den samme som anvendt i Dog er der i år tilføjet to nye spørgsmål om samarbejdet mellem kommune og almen praksis og forslag til udvikling af samarbejdet mellem almen praksis og kommunen i svarskemaet. I de indsendte orienteringer udtrykker kommunerne generelt stor tilfredshed med samarbejdet i udvalget. De har stikordsvis redegjort for de temaer, som er taget op i de enkelte kommuner i 2015 og for de indgåede og planlagte aftaler. Mange aftaler handler om faste læger på plejehjem, e-kommunikation og fælles procedurer for at lette videndeling om den enkelte patient - f.eks. omkring lægeattester. Temaer og aftaler i de kommunalt-lægelige udvalg handler især om at lette samarbejdet om de grupper, der er mest udsat i det tværsektorielle samarbejde - f.eks. mennesker med kroniske sygdomme eller misbrug, flygtninge, ældre samt børn og unge. Orienteringerne fra de kommunalt-lægelige udvalg foreslås som sidste år videreformidlet til Praksisplanudvalgets Administrative Styregruppe (PAS). Tilrettelæggelse af proces for evalueringer for En kommune har allerede henvendt sig for at få oplyst, om samarbejdsudvalget ønsker at anvende samme skema til næste års indhentning af orienteringer fra KLU erne om arbejdet i Derfor ønsker regionsadministrationen, at samarbejdsudvalget beslutter at anvende aktuelle skema til KLU-evalueringen i Ved at tage stilling til formen allerede nu, bliver det muligt at igangsætte Side 15 af 20

16 processen med indhentning af KLU ernes orienteringer allerede i begyndelsen af Dermed forventes det, at flere KLU er kan nå at svare inden for svarfristen, ligesom det i endnu højere grad vil være muligt at tilrettelægge en lokal proces for udarbejdelse af orienteringerne i fællesskab mellem læger og kommuner. Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Der er indkommet svar fra de 28 Kommunale-Lægelige Udvalg. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat vedr. KLU evaluering Sammendrag af de indkomne orienteringer KLU Indkomne KLU evalueringer 2015 Side 16 af 20

17 13. NY NATIONAL VEJLEDNING OM PERSONERS ADGANG TIL PSYKOLOGHJÆLP INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny vejledning om psykologhjælp i praksissektoren. Vejledningen forelægges samarbejdsudvalget til orientering. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. september 2016 udstedt 'Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling'. Vejledningen henvender sig til alment praktiserende læger, som henviser til psykologhjælp. Formålet med vejledningen er at præcisere målgruppen, som er omfattet af tilskudsordningen for psykologbehandling. Vejledningen beskriver symptomer og opmærksomhedspunkter for forskellige henvisningsårsager. Herudover beskrives hvilke undersøgelser den praktiserende læge bør foretage i forbindelse med henvisning af patienter til tilskudsberettiget psykologbehandling, og hvilke elementer der bør indgå i selve henvisningen. Endvidere berøres opgavedelingen mellem praktiserende psykologer, praktiserernde psykiatere, regional ambulant psykiatri, psykiatrisk afdeling og kommunale tilbud. Det er regionsadministrationens vurdering, at der er behov for en regional vejledning til almen praksis, som kan uddybe beskrivelsen af de 11 henvisningsgrupper. Erfaringer viser, at det netop er kriterierne for henvisninger, der giver udfordringer. Denne drøftelse tages op i implementeringsgruppen under Samarbejdudvalget for psykologhjælp med inddragelse af repræsentanter for almen praksis. Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Pernille Breum BILAGSFORTEGNELSE 1. SST vejledning Side 17 af 20

18 14. GENSIDIG ORIENTERING Flemming Skovsgaard, Claus Perrild og Ben Geissler meddelte, at de udtræder af PLO-H. Regionen har modtaget en ansøgning fra en lægepraksis i Ishøj Kommune og har imødekommet ansøgningen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Regionsrådet godkendt, at der sker lukning af ambulatorier/filialer for blodprøvetagning. Der sker samtidig en udvidelse af åbningstider på de øvrige, så servicen opretholdes. Planområde Midt Pr. 1. januar 2017 lukkes ambulatoriet for prøvetagning i Søborg. Patienterne henvises til ambulatorierne for prøvetagning i Ballerup, Lyngby, Rødovre, Herlev og Gentofte Hospital. Planområde Syd Ambulatorierne i Hvidovre og i Taastrup lukker den 1. januar Ambulatoriet på Amager lukker den 1. marts Patienterne vil kunne få taget blodprøver på Amager Hospital, Hvidovre Hospital og Ambulatorium for Prøvetagning i Glostrup (ved Glostrup Torv). Planområde Byen Ambulatoriet i Pilestræde flytter i løbet af april 2017 til Vester Farimagsgade 3, 3., 1606 København V. EKG Fra 2017 sker der omlægning af EKG betjeningen af praksissektoren således af patienter, der er henvist til EKG af praktiserende læge kan få taget EKG både på hospitaler og i ambulatorierne for prøvetagning. Nærmere information om ændringen følger. Side 18 af 20

19 15. NÆSTE MØDE Det næste møde afholdes den 20. marts 2017 kl hos Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Der er formøde for politikere kl og for læger kl Side 19 af 20

20 16. EVENTUELT PLO-H oplyste, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til mobillab. Administrationen følger op herpå. PLO-H efterlyser en tilbagemelding i forhold til kalibrering af praksisnært udstyr. Administrationen følger op herpå. PLO og RLTN har aftalt vandelsbestemmelser, og samarbejdsudvalget afventer, hvordan det skal administreres. Side 20 af 20

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i det

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.30-17.30 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 5. maj 2011 Kl. 17.00 20.00 på Hvidovre Hospital Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ø) Fraværende Per Serup

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 6.05.2016 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Steffen Barstad Tlf.: 9611 4102 Referat fra

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere