Medarbejderen i den digitale verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderen i den digitale verden"

Transkript

1 Medarbejderen i den digitale verden

2 Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN LO-varenr.: 3203 Rapporten kan rekvireres og læses på: Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. September 2007

3 Indhold Forord 3 1. Indledning 5 2. Forskellige former for overvågning Logning (overvågning af lønmodtageres besøg på hjemmesider) s GPS PDA indeholdende GPS Videoovervågning Effektivitetsovervågning Stregkoder Elektroniske nøglekort Alarmer Detektivovervågning Voic /IP-telefoni Hvad kan vi gøre? 27 Noter og bilag 30 Noter 30 Aftale om kontrolforanstaltninger 31

4

5 Forord Overvågning og kontrol af lønmodtagerne har altid givet anledning til uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Allerede i 1913 faldt den første afgørelse fra Arbejdsretten. Den fastslog, at kontrolforanstaltninger ikke måtte være til ulempe, krænkende eller tabsforvoldende for medarbejderne og at foranstaltningerne skulle forfølge et fornuftigt formål og være driftsmæssigt begrundede. Disse betingelser har siden udgjort hovedlinjerne for retspraksis på området. Gennem 1900-tallet handlede kontrolforanstaltningerne fx om krav om arbejdssedler, visitation, stempelure og tidsstudier. Den teknologiske udvikling har imidlertid bevirket, at typerne af kontrolinstrumenter er udvidet betragteligt. Samtidig giver disse nye instrumenter arbejdsgiveren mulighed for en betydelig mere effektiv og intensiv kontrol af sine medarbejdere, samt bedre muligheder for at lagre og systematisere kontrolresultaterne. Udviklingen må forudses at fortsætte i stigende tempo. Fagbevægelsen har derfor konstant fokus på området. Især er der grund til at være på vagt overfor de former for overvågning, der trænger ind i den enkelte medarbejders privatsfære og kommer i konflikt med deres personlige integritet. På den baggrund indgik DA og LO i 2001 en aftale om kontrolforanstaltninger, der senest blev genforhandlet i 2006 (bilag A). Der er tillige i nyere tid vedtaget flere love, der har indflydelse på området, om f.eks tv-overvågning og persondata. Men nyere praksis og erfaringer fra LO s medlemsforbund viser, at der stadig er store udfordringer. Fx er mulighederne for at kompensere den enkelte arbejdstager for påførte krænkelser utilstrækkelige. LO har derfor udarbejdet denne rapport til kongressen. Rapporten skal give de delegerede et overblik over de forskellige kontrolinstrumenter, arbejdsgiverne p.t. er udstyret med og ved eksempler vise, hvilke konsekvenser, de kan have for den enkelte. Holdninger og erfaringer hos LO- 3

6 4 fagbevægelsens medlemmer er ligeledes søgt kortlagt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse vil blive offentliggjort i forbindelse med kongressen. Mange af LO s medlemmer ønsker, at LO skal arbejde for, at der indføres flere begrænsninger i arbejdsgivernes adgang til at overvåge medarbejdere. Kun ca. 30 % ser ikke overvågning som et problem. Formålet med rapporten er at sætte yderligere fokus på problemerne og foreslå retningslinjer, der bør gælde for det fremtidige arbejde med området.

7 1. Indledning Den stigende overvågning af de ansatte presser grænserne for, hvad der er privatliv, og hvad der ligger i gråzonen. Udviklingen går i retning af, at ingen efterhånden mere kan være helt sikre på, at man ikke bliver overvåget. Vil fremtidens samfund byde på overvågning af den enkelte borger fra man går ud af sin gadedør, til man kommer hjem igen? Vil der være overvågning på gaden, i bussen, udenfor arbejdspladsen, på arbejdspladsen, i frokostpausen, ude på gaden igen, i supermarkedet og på vej hjem? Eller vil man faktisk ikke en gang kunne være helt sikker hjemme, hvis man for eksempel har installeret hjemmearbejdsplads, hvor arbejdsgiveren kan overvåge for eksempel ens adfærd på Internettet? På arbejdspladsen bestod kontrollen af medarbejderne førhen typisk i, at man skulle stemple ind og ud, når man kom og gik. Eller måske at man arbejdede på akkord og dermed blev lønnet efter effektivitet. Med den nyeste teknologiske udvikling skabes der en lang række yderligere metoder for arbejdsgiveren til at overvåge medarbejderen. Den teknologiske udvikling er dog ikke kun noget, som er til ulempe for medarbejderne. Den betyder også, at arbejdet bliver nemmere. Det er fx blevet nemmere for håndværkeren at komme fra kunde til kunde, når man har en GPS til at vise ruten. Ligesom det er blevet nemmere og hurtigere for den kontoransatte at kommunikere via e- mails. Der kendes også eksempler på, at de nye teknologiske redskaber kan virke som beskyttelse overfor medarbejderne. For med videoovervågning af for eksempel et butiksareal kan det hurtigt opklares, om det er ansatte eller andre, der er skyld i svind af varerne. Med dokumentation i forbindelse med besøg på Internettet (såkaldt logning), kan det hurtigt bekræftes eller afkræftes, om medarbejderne har besøgt hjemmesider, virksomheden har nedlagt forbud mod at besøge. Og endeligt kan video-overvågning af for eksempel banker, døgnkiosker og taxier virke forebyggende i forhold til røverier og overfald. Fordelene for medarbejderne ændrer dog ikke ved, at arbejdsgiveren har fået 5

8 6 en række nye metoder til at overvåge sine medarbejdere på. En overvågning som reelt kan medføre, at alle er mistænkte indtil det modsatte er bevist. Blandt disse nye metoder til overvågning kendes blandt andet såkaldt logning. Logning medfører, at arbejdsgiveren elektronisk lagrer eksempelvis hvilke hjemmesider, en medarbejder har besøgt. Med den stigende anvendelse af hjemmearbejdspladser, rykker netop logningen ved grænserne mellem privat- og arbejdsliv. En anden form for computer-overvågning er, at arbejdsgiveren kontrollerer medarbejderens s, eller at arbejdsgiveren tager sikkerhedskopier af alle s. Det kan måske synes mindre grænseoverskridende for den enkelte arbejdsgiver at klikke et par gange på en mus, end det kan synes at sprætte et brev op. Ikke desto mindre er begge former for indgreb strafbart efter straffeloven, såfremt brevet/ en er af klar privat karakter. Videoovervågning er noget, som diskuteres meget. Ikke mindst i relation til kriminalitetsbekæmpelse og forebyggelse. Men video-overvågning giver også mulighed for, at arbejdsgiveren bruger fx et videokamera, der er opstillet for at forebygge tyveri, til at se, om medarbejderen er effektiv eller om man møder til tiden. Udviklingen går fra, at de traditionelle analoge videokameraer (dem med skærm i baglokalet og evt. med optagelse på VHS) erstattes med digitale videokameraer koblet til Internettet. Og Internettet giver endda mulighed for, at arbejdsgiveren i princippet kan sidde på den anden side af jordkloden og overvåge, om medarbejderne i Danmark laver noget eller ej. Digital overvågning via webcam kan også medføre en hidtil uset lagring af gamle optagelser. Hvor videobåndene før blev overspillet, kan optagelserne nu i princippet gemmes for altid. GPS det satellitbaserede navigationssystem er som tidligere nævnt med til at gøre hverdagen nemmere for en lang række medarbejdere. Fx bliver det nemmere at komme fra kunde til kunde ved hjælp af den elektroniske navigation. Men GPS-systemerne giver også nye muligheder for overvågning af medarbejdere. For hvad sker der, når arbejdsgiveren pludseligt opdager, at firmabilen holder stille i længere tid omkring middagspausen end aftalt? Eller når arbejdsgiveren kan konstatere, at medarbejderen for eksempel holder lidt tidligere fri, fordi han har nået alle kunder på dagens liste? I en kategori for sig falder teknologiske løsninger som stregkoder, elektroni-

9 ske nøglekort og alarmer. Fælles for disse er, at noget som virker helt naturligt i hverdagen: at scanne en stregkode, at bruge sit elektroniske nøglekort eller at koble en alarm til eller fra, efterlader elektroniske spor, som kan misbruges til overvågning af medarbejdere. Den teknologiske udvikling har endvidere medført, at der på en række områder sker udskiftning af de traditionelle telefonsystemer til fordel for IPtelefoni (over internettet). Dermed bliver det muligt at lagre samtaler elektronisk. Endelig kendes der eksempler fra detailbranchen og andre brancher, hvor arbejdsgiveren elektronisk registrerer for eksempel, hvor meget den enkelte afdeling sælger. Herefter kan resultaterne sammenlignes og offentliggøres. De enkelte medarbejderes effektivitet kan således vurderes i forhold til hinanden, og via konkurrencer og bonusordninger kan det offentliggøres, hvem der klarer det godt, men navnlig også hvem, der ikke klarer det så godt. Ovenstående eksempler på overvågning er blot et udpluk af, hvad der er teknisk muligt i dag. Fra USA kender man en lang række yderligere eksempler, som det ikke kan afvises, vil komme til Danmark de kommende år. I USA viser undersøgelser at tre ud af fire virksomheder overvåger deres ansattes kommunikation. Sager fra USA viser, at flere og flere arbejdsgivere benytter overvågning via GPS i mobiltelefoner. Således er der nu udviklet en teknologi såkaldt geofence, der afspiller en alarmtone, når medarbejderen forlader kontoret. I enkelte tilfælde har der været tale om så groteske sager, at bystyret i Chicago har været nødsaget til at lukke ned for GPSnettet i middagspauser og udenfor normal arbejdstid for at forhindre arbejdsgivernes overvågning. 1 Der kendes endvidere eksempler på, at medarbejdere ved ansættelsessamtaler har skullet gennemgå personlighedsanalyser, løgnedetektortests, astrologitests m.m. Det er blevet almindeligt, at ansøgere skal gennemgå en ansættelsestest over nettet, når de søger job. Der findes også eksempler på programmer, 7

10 8 der i dag kan overvåge sprogbrugen i for eksempel s og ansøgninger med henblik på at afsløre usandheder og overdrivelser. Og der eksisterer programmer til mobiltelefonen, som hævdes at kunne afsløre, om den person, man taler med, lyver. Udviklingen med flere tests i ansættelsessituationen må forventes at blive forstærket også i Danmark i de kommende år. Den teknologiske udvikling udfordrer derfor forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver i disse år. Det er LO s opgave at tackle de dilemmaer, det skaber, at være fagbevægelse for medarbejderen i den digitale verden. Digital overvågning er reguleret i Persondataloven, som opstiller en række krav til den, der skal behandle persondata. Logning-informationer, behandling af s, oplysninger via GPS osv. er alle sådanne persondata. Derfor er der en række krav til selve behandlingen og til orienteringen af den person hvis data behandles. Også straffeloven og loven om TVovervågning regulerer området. Der findes således regler om overvågning i straffeloven og om logning i bogføringsloven og i antiterrorlovgivningen. Den, der for eksempel bryder brevhemmeligheden som også omfatter s, kan straffes. Lov om tv-overvågning regulerer under hvilke omstændigheder, man overhovedet må tv-overvåge. Der stilles endvidere krav til skiltning og der er regler om på hvilke arealer, der må overvåges. I samarbejde med LO s medlemsforbund har LO med denne rapport beskrevet en række metoder, som arbejdsgiverne bruger til at overvåge medarbejderne. Der er i afsnit 2 gengivet nogle konkrete sager, som alle er eksempler på, hvordan digital overvågning er blevet brugt og misbrugt på forskellige arbejdspladser. Og endeligt indeholder rapporten i afsnit 3 forslag til, hvordan LO-fagbevægelsen kan tackle disse udfordringer i fremtiden.

11 2. Forskellige former for overvågning 2.1. Logning (overvågning af lønmodtageres besøg på hjemmesider) Begrebet logning betyder blandt andet, at arbejdsgiveren registrerer hvilke hjemmesider, som arbejdstageren besøger fra sin arbejdscomputer. Disse informationer kan enten bruges til at afsløre, om arbejdstageren besøger ikkearbejdsrelevante hjemmesider (chats, sexhjemmesider, private -programmer m.m.). Eller informationerne kan bruges til at dokumentere, hvor meget (privat) tid den enkelte medarbejder bruger på nettet i arbejdstiden. Med en kraftig stigning i etablering af hjemmearbejdspladser er det klart, at logning vil medføre en udviskning af grænserne mellem privat- og arbejdsliv. Blandt andet derfor er det uheldigt, at et meget stort antal virksomheder stadig ikke har vedtaget IT-politikker. 73 procent af LO-medlemmerne bruger en computer i deres daglige arbejde. Kun 43 procent af de danske virksomheder har imidlertid vedtaget en IT-politik, som klart fastlægger, hvad en medarbejder må og ikke må. Dette gælder fx hvilke hjemmesider, man må besøge, om man må skrive private s og hvordan virksomheden stiller sig til privat surfing m.m. i det hele taget. 9

12 10 Tryg-Baltica-sagen Et eksempel på en afgørelse om internetlogning er Tryg-Baltica-sagen. Her var der tale om, at Tryg-Baltica gemte sikkerhedskopier af s og at man i øvrigt lagrede information om medarbejdernes adfærd på Internettet. Det skete angiveligt for at kunne forebygge mod hackerangreb udefra og for at kunne forebygge og udbedre driftsforstyrrelser i systemet. Datatilsynet, som er den tilsynsførende myndighed, fandt, at Tryg-Baltica ikke havde overskredet sine beføjelser, fordi ordningen var begrundet i drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Der blev lagt vægt på, at kun en begrænset gruppe særligt betroede ansatte havde adgang til materialet s Overvågning af s kan forekomme i forskellig form. Det kan ske ved, at arbejdsgiveren simpelthen læser med på de s, som medarbejderen sender eller modtager. Det kan også ske ved, at arbejdsgiveren gemmer kopier af medarbejdernes s og eventuelt bruger disse kopier senere. En anden mulighed er, at arbejdsgiveren installerer et program, som gennemsøger alle udgående s for bestemte ord. Såfremt disse ord optræder i ene, skal de godkendes af typisk en administrator eller overordnet, for at de kan blive sendt. Programmet kaldes -sweeper. At skrive en kan derfor være helt anderledes risikabelt og afslørende, end det var at skrive et brev på skrivemaskine. I Danmark betragtes s i lovgivningen som almindelige breve. Det betyder at hvis man åbner eller læser en uberettiget, kan man straffes efter straffelovgivningen. Det er fx ikke i orden at læse medarbejdernes private e- mails.

13 Haldor Topsøe-sagen Medarbejderen blev afskediget efter at arbejdsgiveren opdagede, at medarbejderen, der bl.a. var itsupporter, havde videresendt en racistisk vittighed. Medarbejderen havde modtaget vittigheden, men havde valgt at sætte den op i et word-dokument fra firmaet. Det betød, at Haldor Topsøes signatur endte på word-dokumentet med den racistiske vittighed. Medarbejderen havde været ansat i 19 år. Retten fandt alligevel (med stemmerne 2-1), at afskedigelsen var berettiget blandt andet under hensyn til, at der var en fuldstændig klar IT-politik på virksomheden og at forholdet havde givet anledning til kritiske reaktioner fra internationale forretningsforbindelser. 2 Sex på -sagen En kvindelig medarbejder havde, ifølge arbejdsgiveren, i løbet af 1½ år modtaget s, hvoraf nogle var private og havde et stærkt seksuelt indhold. Landsretten afgjorde, at en bortvisning af hende ikke var berettiget og medarbejderen fik både erstatning og godtgørelse for uretmæssig afskedigelse. Dette skete blandt andet under hensvisning til, at virksomheden ikke havde nogen vedtaget IT-politik og at virksomhedens navn ikke var blevet oplyst udadtil. Landsretten fandt ikke omfanget af s for dokumenteret under sagen Sagen viser betydningen af at have en vedtaget klar it-politik. Det havde man ikke i den følgende sag.

14 De næste to sager, viser betydningen af, om der er tale om private s. 12 Chefen er en sæk-sagen I en til en tidligere ansat, kaldte en nuværende medarbejder chefen for noget af en sæk. Chefen læste imidlertid med, og medarbejderen blev afskediget. Afskedigelsen var især begrundet i mangler i arbejdsindsatsen. Landsretten gav HK medhold i, at der var tale om en uberettiget afskedigelse, navnlig på grund af, at medarbejderen ikke kunne regne med, at den private -korrespondance blev læst af andre. Afgørelsen er et af flere eksempler på, at en arbejdsgiver forsøger at forbedre en afskedigelsessag ved at kontrollere, om man kan finde noget på vedkommende i e- mail-korrespondancen. 4 Øreprinsessen I en sag havde en teknisk tegner i en til en god ven omtalt selskabets direktør og kolleger i stærkt negative vendinger. En kollega var fx omtalt som øreprinsessen, fordi hun ikke var en krone værd. Modtageren af denne e- mail sendte den imidlertid videre til en af tegnerens kolleger, der viste den til direktøren. Direktøren bortviste tegneren. Landsretten fandt bortvisningen for uberettiget, men tilkendte ikke godtgørelse for usaglig afskedigelse. Retten henviste til, at bemærkningerne reelt havde ødelagt samarbejdsmulighederne i virksomheden, der kun havde et lille personale. 5

15 I den næste sag, blev en medarbejders sendte s brugt i et forsøg på at bevise, at medarbejderen var for dårlig til engelsk. Engelskkundskaber s er i en afskedigelsessag blevet brugt i et forsøg på at dokumentere manglende engelskkundskaber. Medarbejderen havde været ansat i virksomheden siden Virksomheden fremstillede tøj, og medarbejderen havde haft forskellige arbejdsopgaver gennem årene. Fra november 2003 var hun blevet ansat som indkøbsassistent og skulle som led i sit arbejde kommunikere med udenlandske leverandører på engelsk. Den 31. maj 2005 blev medarbejderen opsagt efter 18 års ansættelse, fordi ledelsen ikke mente at hun var egnet til at rejse på grund af dårlige engelsk-kundskaber, hvilket man havde brug for i forbindelse med en omstrukturering af arbejdet. Herefter protesterede Teknisk Landsforbund. Der blev afholdt mæglingsmøde, hvor medarbejderen stillede sig uforstående overfor, at hun aldrig tidligere havde fået advarsler eller i øvrigt fået indtryk af, at man var utilfreds med hendes arbejde. Medarbejderen havde ved tidligere medarbejder-samtaler spurgt, om det var nødvendigt, at hun kom på kursus i forbindelse med stillingsændringen. Dette havde ledelsen afvist. Afskedigelsen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet. Under den skriftlige forberedelse af sagen fremlagde arbejdsgiveren en lang række e- mails, som ifølge arbejdsgiveren viste, at medarbejderen ikke kunne engelsk. De fremlagte s var modtaget fra virksomhedens udenlandske samarbejdspartnere efter ledelsens anmodning. Medarbejderen forklarede at der var tale om en række fagudtryk og at det derfor ikke var nødvendigt med et fuldstændigt formfuldendt engelsk. Sagen blev afsluttet med, at Afskedigelsesnævnet fandt, at afskedigelsen var usaglig. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på kr I denne sag brugte arbejdsgiveren altså en lang række mails for at retfærdiggøre en afskedigelse. Brug af sådanne bevismidler illustrerer, hvorfor en IT-politik er vigtig, da den også bør tage stilling til under hvilke omstændigheder, arbejdsgiveren må læse mails og benytte mailkorrespondance.

16 2.3. GPS GPS-systemet får større og større udbredelse i arbejdsbiler såvel som i privatbiler. Teknologien medfører, at selve GPS senderen via satellit kan fortælle nøjagtig, hvor den pågældende bil er på hvilket som helst tidspunkt, fx i frokostpausen. Udbredelsen af GPS sker specielt i håndværksbrancherne. Herudover giver også udbredelsen af arbejdsmobiltelefoner mulighed for, at arbejdsgiveren kan kontrollere arbejdstagerens færden i hidtil uset omfang, hvis der er installeret GPS i telefonen. Der er også i Danmark lavet forsøg med overvågning af blandt andet læger via mobiltelefoner med GPS. På denne måde kan man hurtigt lokalisere de enkelte medarbejdere. 14 GPS som tyverisikring På en stor jysk virksomhed var en af firmabilerne i 2006 blevet stjålet. For at forhindre lignende tilfælde besluttede ledelsen at installere GPS udstyr (en elektronisk sender) i samtlige firmabiler uden at orientere medarbejderne om det. Hermed kunne ledelsen til enhver tid opspore, hvor bilerne befandt sig. I tilfælde af tyveri kunne også politiet finde ud af, hvor bilerne var, medmindre GPS en blev slået fra. Tillidsrepræsentanterne indkaldte til lokal forhandling på virksomheden. Formålet med forhandlingen var ikke mindst at få afdækket, om ledelsen ville benytte fx oplysninger om afvigelser fra den planlagte rute, som kunne afsløres via GPS, mod den enkelte medarbejder. Ledelsen på virksomheden nægtede at deltage i denne lokale forhandling, hvorefter CO-Industri og Dansk Industri afholdt mæglingsmøde i begyndelsen af januar Her blev overenskomstparterne enige om at GPS-installationen udelukkende skulle foretages for at tyverisikre bilerne, og at ledelsen ville afstå fra at bruge oplysningerne om medarbejdernes færden. I denne sag var der altså tale om, at teknologi blev installeret uden medarbejdernes viden, uanset at medarbejdernes færden herved kunne overvåges i meget vidt omfang. Sagen endte dog med, at arbejdsgiveren indvilligede i at undlade at bruge disse informationer. Med den større udbredelse af GPSsendere, er der i høj grad brug for, at der på forhånd er taget stilling til, hvad informationerne må bruges til.

17 2.4. PDA indeholdende GPS PDA betyder personal digital assistant og er en håndholdt minicomputer. PDA erne kan fx bruges til, at en hjemmehjælper nemt kan holde styr på sin køreplan elektronisk. Men PDA en kan også indeholde en GPS, som løbende kan sende signaler om, hvor medarbejderen befinder sig. PDA /skannersagen Et system med PDA ere indeholdende GPS-sendere var netop, hvad hjemmehjælperne i en kommune skulle bruge som et forsøg. Der havde før i kommunen været et system med stregkoder ude hos de enkelte borgere. Dette system havde der været stor utilfredshed med blandt hjemmehjælperne. Gruppen af hjemmehjælpere, der skulle deltage i forsøget med PDA er, blev ikke hørt/spurgt før forsøget blev sat i gang, og fik ikke baggrunden for forsøget forklaret. De var dog blevet undervist i brugen af det nye system. Forsøget skulle strække sig over et halvt år. Systemet virkede på den måde, at medarbejderen, når de var ved borgerens hjem, skulle afvente, at GPS en/pda en lyste grønt. Så havde den nemlig registreret, at de var på rette sted. Imidlertid var der problemer med systemet. Ofte virkede det ikke og hvis der var to besøg på en adresse (fx til både manden og konen), skulle medarbejderen i princippet ud af huset og vente på, at PDA en blev grøn igen, så besøg nr. 2 også blev registreret. Desuden kunne systemet ikke håndtere de nødvendige og dagligt forekommende afvigelser fra kørelisterne. Meningen med forsøget var, at det skulle kontrolleres, om hjemmehjælperne kunne gøre arbejdet hurtigere. Hvis det var tilfældet, ville kommunen skære ned på området. Efter at have kørt med forsøget i nogen tid, stod det klart, at medarbejderne ikke kunne holde til det psykiske pres forårsaget af overvågningen. Derfor besluttede de at fortsætte arbejdet, alene med de traditionelle kørelister. Sagen blev afsluttet med forlig efter at arbejdsgiveren havde indbragt vægringen for Arbejdsretten. Lokalt blev der afholdt møde, hvor der var enighed om, at de nye systemer ikke skulle indeholde GPS. 15 Sagen er altså et eksempel på, hvordan ny teknologi skulle bruges til at undersøge, om medarbejderne kunne løbe hurtigere, og sagen illustrerer, hvor vigtigt det er, at medarbejderne er orienteret om baggrunden for overvågningen og i øvrigt er trygge ved brugen af informationerne.

18 Videoovervågning Videoovervågning har været kendt i flere år. Med den nyeste teknologi og den seneste lovgivning er der dog åbnet nye muligheder. For eksempel kan der være tale om overvågning af facader, udgange og butiksarealer, som også kan bruges til at overvåge medarbejdere. Det kan være overvågning af, om medarbejderne møder til tiden, om de holder for mange eller for lange - pauser eller lignende. Det er nu også muligt at overvåge over meget store geografiske afstande. Der sker i disse år en generel udvikling fra såkaldte analog videoovervåg- ning (dvs. video-overvågning med overvågningsskærm i baglokalet og evt. med optagelse på VHS) til digital overvågning, typisk via en form for web-cam, hvor optagelserne lagres. Ved at skifte til webcam kan en arbejdsgiver også over endog meget lange afstande følge med i, hvad de ansatte laver og ikke laver. Oplysningerne kan meget enkelt opbevares i meget lange perioder. Ifølge persondataloven skal billeder og lydoptagelser soom hovedregel slettes efter 30 dage I det følgende skal nævnes tre tilfælde af videoovervågning: Kassemedarbejder video-overvåget i 6 måneder Igennem en periode på seks måneder blev en kassemedarbejder udsat for konstant overvågning med videokamera. Kameraet filmede udelukkende personen og selve kasseapparatet og dele af transportbåndet med varer. Der var generelt i butikken skiltet med videoovervågning. Medarbejderen blev bortvist som følge af mistanke om tyveri, og arbejdsgiveren hængte et opslag op om, at medarbejderen var bortvist og om årsagen hertil. Medarbejderen blev senere fuldstændig frifundet for tyveri, men landsretten fandt, at han var bortvist med rette. Medarbejderen blev ikke tilkendt godtgørelse for tort som følge af den langvarige overvågning. Retten fandt således ikke, at overvågningen udgjorde en retsstridig krænkelse. Medarbejderen fik dog kr som godtgørelse i anledning af det nævnte opslag. 7

19 Lip gloss-sagen I en butik var der opsat videokameraer til forebyggelse af tyveri og kameraerne kunne følges på en skærm i et kontor ude bagved. I 2004 flyttede butikken til større lokaler, og de ansatte fik besked om, at der blev opsat flere kameraer. I butikken var reglen, at man ikke måtte sminke sig, men flere af medarbejderne gjorde det alligevel diskret, og når der ikke var kunder til stede. Der blev nemlig opfordret til at de ansatte brugte sminke, og den pågældende medarbejder, som sagen vedrørte, var for eksempel blevet opfordret til at bruge mere øjenskygge. Medarbejderen var på arbejde dagen før nytår, hvor der ikke var så meget at lave i butikken. Derfor brugte hun lidt tid på at tage lip gloss på, og de fleste af de ansatte, der var på arbejde denne dag, tog også sminke på i arbejdstiden. Pludseligt ringede butikkens ejer til forretningen fra sit hjem i Jylland. Han var meget ophidset og skældte medarbejderen ud. Det viste sig nemlig, at de kameraer, der var installeret i butikken for at bekæmpe butikstyveri, var koblet til en fjernforbindelse, så ejeren af butikken kunne følge med i alt, hvad der skete i butikken i København fra sit hjem i Jylland. Ejeren havde overvåget medarbejderen i op mod en time, før han ringede til butikken. Medarbejderen vidste ikke noget om, at ejeren på denne måde kunne følge med i deres gøren og laden. Medarbejderen blev sagt op af ejeren, og måtte siden gå til psykolog på grund af psykiske problemer som følge af episoden med overvågning. Sagen blev afgjort af Arbejdsretten, som pålagde ejeren at betale en bod på kr , fordi overvågningen var rettet mod en enkelt ansat og fordi overvågningen for den konkrete medarbejder havde haft en ikke ubetydelig varighed. 8 HK har tillige anlagt civil sag med påstand om godtgørelse for tort for overvågningen. Sagen er endnu ikke afgjort. 17 Sagen illustrerer, hvordan en arbejdsgiver kan misbruge kameraer, der er opsat for at sikre mod tyveri. Da kamera-overvågning bliver mere og mere udbredt, er det afgørende, at det er klart reguleret, hvad optagelserne må bruges til, og hvad sanktionen er ved misbrug fra arbejdsgiverens side.

20 18 Kameraovervågning fra Canada På en virksomhed, som bl.a. laver skilte til togstationer, opdagede medarbejderne i 2007, at der var sat tre videokameraer op på virksomhedens område uden forudgående orientering. Virksomhedens danske ledelse var heller ikke orienteret om, at kameraerne skulle sættes op. Kameraerne var bestilt af den canadiske ejer, som mente, at han var i sin gode ret til at sætte kameraer op. Der havde været en række indbrud på virksomheden. Kameraerne skulle overvåge lageret, værkstedsområdet og receptionen. Kameraerne var forsynet med en motor, så de kunne drejes, men da de var indsat i et såkaldt kamera-hus kunne man ikke se, hvor de pegede hen. Som følge af medarbejdernes manglende orientering og usikkerhed omkring overvågningens formål og hvad optagelserne kunne bruges til, slukkede medarbejderne for kameraerne i løbet af morgenen. Ejeren tændte for kameraerne igen omkring middagstid og indkaldte herefter medarbejderne til møde. På mødet gjorde ejeren medarbejderne opmærksom på at videoovervågning var firmapolitik, og at der derfor var installeret kameraer på virksomheden. Ejeren beklagede, at der ikke var gjort opmærksom på opsættelsen af kameraer på forhånd, selvom han egentligt godt vidste, at det er et krav i Danmark. I øvrigt oplyste han, at amerikansk politi nu opfordrede til, at al amerikansk ejendom blev overvåget med kamera. Ejeren gjorde opmærksom på, at da medarbejderne nu var orienteret, gik han ud fra at medarbejderne så holdt fingrene fra kameraerne. Kameraerne var tilsluttet firmaets server, så ejeren kunne følge med i, hvad der skete fra Canada, hvor han var det meste af tiden. Der blev efterfølgende afholdt mæglingsmøde mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, hvor det blev slået fast, at billederne fra kameraerne kun må benyttes i bekæmpelsen af kriminelle handlinger. Og udelukkende benyttes i personalesager, hvis der er tale om kriminelle handlinger. De opsatte kameraer blev endvidere låst fast, så de kun kunne optage fra samme vinkel. Dermed blev sagen afsluttet. Sagen illustrerer, hvor ubehageligt det kan være for medarbejderne, såfremt kameraer blot sættes op uden forudgående orientering og i øvrigt, at kameraer i såkaldte huse kan virke særligt ubehagelige, da det kan være svært at vurdere, hvad de optager.

21 2.6. Effektivitetsovervågning Den nyeste udvikling har gjort det muligt for detailbranchen at offentliggøre salgstal for forskellige medarbejdere. Elektronisk kan der opstilles grafer, som viser, hvordan den enkelte afdeling klarer det salgsmæssigt, og via konkurrencer kan den, der har størst fremgang, belønnes. Men hvad nu hvis en lille afdeling konstant ikke forbedrer sig? Så kan konkurrencen og offentliggørelsen af salgstallene i virkeligheden medføre et psykisk pres på den enkelte medarbejder. Og salgstallene kan få virkning som overvågning af den enkelte medarbejder Stregkoder Stregkoder er blandt andet kendt fra postvæsenet. De enkelte postbude skal skanne hvilke arbejdsfunktioner, de er i gang med og i løbet af deres rute skal de skanne stregkoder for at vise, at ruten er gået igennem. Desuden skal hver pakke skannes, så kunden løbende via internettet kan følge, hvor pakken befinder sig. Men stregkoder kan også misbruges, hvis arbejdsgiveren begynder at sammenligne, hvor hurtige de enkelte medarbejdere er på de forskellige ruter. Eksempelvis, hvis ferieafløseren viser sig at have hurtigere tider end den faste medarbejder på ruten. 19

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

GPS-overvågning. værd at vide om

GPS-overvågning. værd at vide om GPS-overvågning værd at vide om Sådan er reglerne for overvågning med GPS GPS er en forkortelse for Global Positioning System. Systemet bruges til at beregne den geografiske position for GPS-modtageren.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger 2008/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. april 2009 af Karen Hækkerup (S), René Skau Björnsson (S), Thomas Jensen (S), Bjarne Laustsen

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Ekspert: Vi bliver i stigende grad overvåget på jobbet - UgebrevetA4.dk

Ekspert: Vi bliver i stigende grad overvåget på jobbet - UgebrevetA4.dk CHEFEN HAR ØJE PÅ DIG Ekspert: Vi bliver i stigende grad overvåget på jobbet Af Ivan Mynster Torsdag den 17. august 2017 Der kommer flere og flere eksempler på, at chefen via gps'er eller chips kan holde

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

God adfærd og etik i anklagemyndigheden

God adfærd og etik i anklagemyndigheden God adfærd og etik i anklagemyndigheden En guide om god adfærd og etik for ansatte i anklagemyndigheden Rigsadvokaten, september 2015 Indhold 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 15 Indledning Fremtoning Sprogbrug

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere