Medarbejderen i den digitale verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderen i den digitale verden"

Transkript

1 Medarbejderen i den digitale verden

2 Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN LO-varenr.: 3203 Rapporten kan rekvireres og læses på: Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. September 2007

3 Indhold Forord 3 1. Indledning 5 2. Forskellige former for overvågning Logning (overvågning af lønmodtageres besøg på hjemmesider) s GPS PDA indeholdende GPS Videoovervågning Effektivitetsovervågning Stregkoder Elektroniske nøglekort Alarmer Detektivovervågning Voic /IP-telefoni Hvad kan vi gøre? 27 Noter og bilag 30 Noter 30 Aftale om kontrolforanstaltninger 31

4

5 Forord Overvågning og kontrol af lønmodtagerne har altid givet anledning til uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Allerede i 1913 faldt den første afgørelse fra Arbejdsretten. Den fastslog, at kontrolforanstaltninger ikke måtte være til ulempe, krænkende eller tabsforvoldende for medarbejderne og at foranstaltningerne skulle forfølge et fornuftigt formål og være driftsmæssigt begrundede. Disse betingelser har siden udgjort hovedlinjerne for retspraksis på området. Gennem 1900-tallet handlede kontrolforanstaltningerne fx om krav om arbejdssedler, visitation, stempelure og tidsstudier. Den teknologiske udvikling har imidlertid bevirket, at typerne af kontrolinstrumenter er udvidet betragteligt. Samtidig giver disse nye instrumenter arbejdsgiveren mulighed for en betydelig mere effektiv og intensiv kontrol af sine medarbejdere, samt bedre muligheder for at lagre og systematisere kontrolresultaterne. Udviklingen må forudses at fortsætte i stigende tempo. Fagbevægelsen har derfor konstant fokus på området. Især er der grund til at være på vagt overfor de former for overvågning, der trænger ind i den enkelte medarbejders privatsfære og kommer i konflikt med deres personlige integritet. På den baggrund indgik DA og LO i 2001 en aftale om kontrolforanstaltninger, der senest blev genforhandlet i 2006 (bilag A). Der er tillige i nyere tid vedtaget flere love, der har indflydelse på området, om f.eks tv-overvågning og persondata. Men nyere praksis og erfaringer fra LO s medlemsforbund viser, at der stadig er store udfordringer. Fx er mulighederne for at kompensere den enkelte arbejdstager for påførte krænkelser utilstrækkelige. LO har derfor udarbejdet denne rapport til kongressen. Rapporten skal give de delegerede et overblik over de forskellige kontrolinstrumenter, arbejdsgiverne p.t. er udstyret med og ved eksempler vise, hvilke konsekvenser, de kan have for den enkelte. Holdninger og erfaringer hos LO- 3

6 4 fagbevægelsens medlemmer er ligeledes søgt kortlagt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse vil blive offentliggjort i forbindelse med kongressen. Mange af LO s medlemmer ønsker, at LO skal arbejde for, at der indføres flere begrænsninger i arbejdsgivernes adgang til at overvåge medarbejdere. Kun ca. 30 % ser ikke overvågning som et problem. Formålet med rapporten er at sætte yderligere fokus på problemerne og foreslå retningslinjer, der bør gælde for det fremtidige arbejde med området.

7 1. Indledning Den stigende overvågning af de ansatte presser grænserne for, hvad der er privatliv, og hvad der ligger i gråzonen. Udviklingen går i retning af, at ingen efterhånden mere kan være helt sikre på, at man ikke bliver overvåget. Vil fremtidens samfund byde på overvågning af den enkelte borger fra man går ud af sin gadedør, til man kommer hjem igen? Vil der være overvågning på gaden, i bussen, udenfor arbejdspladsen, på arbejdspladsen, i frokostpausen, ude på gaden igen, i supermarkedet og på vej hjem? Eller vil man faktisk ikke en gang kunne være helt sikker hjemme, hvis man for eksempel har installeret hjemmearbejdsplads, hvor arbejdsgiveren kan overvåge for eksempel ens adfærd på Internettet? På arbejdspladsen bestod kontrollen af medarbejderne førhen typisk i, at man skulle stemple ind og ud, når man kom og gik. Eller måske at man arbejdede på akkord og dermed blev lønnet efter effektivitet. Med den nyeste teknologiske udvikling skabes der en lang række yderligere metoder for arbejdsgiveren til at overvåge medarbejderen. Den teknologiske udvikling er dog ikke kun noget, som er til ulempe for medarbejderne. Den betyder også, at arbejdet bliver nemmere. Det er fx blevet nemmere for håndværkeren at komme fra kunde til kunde, når man har en GPS til at vise ruten. Ligesom det er blevet nemmere og hurtigere for den kontoransatte at kommunikere via e- mails. Der kendes også eksempler på, at de nye teknologiske redskaber kan virke som beskyttelse overfor medarbejderne. For med videoovervågning af for eksempel et butiksareal kan det hurtigt opklares, om det er ansatte eller andre, der er skyld i svind af varerne. Med dokumentation i forbindelse med besøg på Internettet (såkaldt logning), kan det hurtigt bekræftes eller afkræftes, om medarbejderne har besøgt hjemmesider, virksomheden har nedlagt forbud mod at besøge. Og endeligt kan video-overvågning af for eksempel banker, døgnkiosker og taxier virke forebyggende i forhold til røverier og overfald. Fordelene for medarbejderne ændrer dog ikke ved, at arbejdsgiveren har fået 5

8 6 en række nye metoder til at overvåge sine medarbejdere på. En overvågning som reelt kan medføre, at alle er mistænkte indtil det modsatte er bevist. Blandt disse nye metoder til overvågning kendes blandt andet såkaldt logning. Logning medfører, at arbejdsgiveren elektronisk lagrer eksempelvis hvilke hjemmesider, en medarbejder har besøgt. Med den stigende anvendelse af hjemmearbejdspladser, rykker netop logningen ved grænserne mellem privat- og arbejdsliv. En anden form for computer-overvågning er, at arbejdsgiveren kontrollerer medarbejderens s, eller at arbejdsgiveren tager sikkerhedskopier af alle s. Det kan måske synes mindre grænseoverskridende for den enkelte arbejdsgiver at klikke et par gange på en mus, end det kan synes at sprætte et brev op. Ikke desto mindre er begge former for indgreb strafbart efter straffeloven, såfremt brevet/ en er af klar privat karakter. Videoovervågning er noget, som diskuteres meget. Ikke mindst i relation til kriminalitetsbekæmpelse og forebyggelse. Men video-overvågning giver også mulighed for, at arbejdsgiveren bruger fx et videokamera, der er opstillet for at forebygge tyveri, til at se, om medarbejderen er effektiv eller om man møder til tiden. Udviklingen går fra, at de traditionelle analoge videokameraer (dem med skærm i baglokalet og evt. med optagelse på VHS) erstattes med digitale videokameraer koblet til Internettet. Og Internettet giver endda mulighed for, at arbejdsgiveren i princippet kan sidde på den anden side af jordkloden og overvåge, om medarbejderne i Danmark laver noget eller ej. Digital overvågning via webcam kan også medføre en hidtil uset lagring af gamle optagelser. Hvor videobåndene før blev overspillet, kan optagelserne nu i princippet gemmes for altid. GPS det satellitbaserede navigationssystem er som tidligere nævnt med til at gøre hverdagen nemmere for en lang række medarbejdere. Fx bliver det nemmere at komme fra kunde til kunde ved hjælp af den elektroniske navigation. Men GPS-systemerne giver også nye muligheder for overvågning af medarbejdere. For hvad sker der, når arbejdsgiveren pludseligt opdager, at firmabilen holder stille i længere tid omkring middagspausen end aftalt? Eller når arbejdsgiveren kan konstatere, at medarbejderen for eksempel holder lidt tidligere fri, fordi han har nået alle kunder på dagens liste? I en kategori for sig falder teknologiske løsninger som stregkoder, elektroni-

9 ske nøglekort og alarmer. Fælles for disse er, at noget som virker helt naturligt i hverdagen: at scanne en stregkode, at bruge sit elektroniske nøglekort eller at koble en alarm til eller fra, efterlader elektroniske spor, som kan misbruges til overvågning af medarbejdere. Den teknologiske udvikling har endvidere medført, at der på en række områder sker udskiftning af de traditionelle telefonsystemer til fordel for IPtelefoni (over internettet). Dermed bliver det muligt at lagre samtaler elektronisk. Endelig kendes der eksempler fra detailbranchen og andre brancher, hvor arbejdsgiveren elektronisk registrerer for eksempel, hvor meget den enkelte afdeling sælger. Herefter kan resultaterne sammenlignes og offentliggøres. De enkelte medarbejderes effektivitet kan således vurderes i forhold til hinanden, og via konkurrencer og bonusordninger kan det offentliggøres, hvem der klarer det godt, men navnlig også hvem, der ikke klarer det så godt. Ovenstående eksempler på overvågning er blot et udpluk af, hvad der er teknisk muligt i dag. Fra USA kender man en lang række yderligere eksempler, som det ikke kan afvises, vil komme til Danmark de kommende år. I USA viser undersøgelser at tre ud af fire virksomheder overvåger deres ansattes kommunikation. Sager fra USA viser, at flere og flere arbejdsgivere benytter overvågning via GPS i mobiltelefoner. Således er der nu udviklet en teknologi såkaldt geofence, der afspiller en alarmtone, når medarbejderen forlader kontoret. I enkelte tilfælde har der været tale om så groteske sager, at bystyret i Chicago har været nødsaget til at lukke ned for GPSnettet i middagspauser og udenfor normal arbejdstid for at forhindre arbejdsgivernes overvågning. 1 Der kendes endvidere eksempler på, at medarbejdere ved ansættelsessamtaler har skullet gennemgå personlighedsanalyser, løgnedetektortests, astrologitests m.m. Det er blevet almindeligt, at ansøgere skal gennemgå en ansættelsestest over nettet, når de søger job. Der findes også eksempler på programmer, 7

10 8 der i dag kan overvåge sprogbrugen i for eksempel s og ansøgninger med henblik på at afsløre usandheder og overdrivelser. Og der eksisterer programmer til mobiltelefonen, som hævdes at kunne afsløre, om den person, man taler med, lyver. Udviklingen med flere tests i ansættelsessituationen må forventes at blive forstærket også i Danmark i de kommende år. Den teknologiske udvikling udfordrer derfor forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver i disse år. Det er LO s opgave at tackle de dilemmaer, det skaber, at være fagbevægelse for medarbejderen i den digitale verden. Digital overvågning er reguleret i Persondataloven, som opstiller en række krav til den, der skal behandle persondata. Logning-informationer, behandling af s, oplysninger via GPS osv. er alle sådanne persondata. Derfor er der en række krav til selve behandlingen og til orienteringen af den person hvis data behandles. Også straffeloven og loven om TVovervågning regulerer området. Der findes således regler om overvågning i straffeloven og om logning i bogføringsloven og i antiterrorlovgivningen. Den, der for eksempel bryder brevhemmeligheden som også omfatter s, kan straffes. Lov om tv-overvågning regulerer under hvilke omstændigheder, man overhovedet må tv-overvåge. Der stilles endvidere krav til skiltning og der er regler om på hvilke arealer, der må overvåges. I samarbejde med LO s medlemsforbund har LO med denne rapport beskrevet en række metoder, som arbejdsgiverne bruger til at overvåge medarbejderne. Der er i afsnit 2 gengivet nogle konkrete sager, som alle er eksempler på, hvordan digital overvågning er blevet brugt og misbrugt på forskellige arbejdspladser. Og endeligt indeholder rapporten i afsnit 3 forslag til, hvordan LO-fagbevægelsen kan tackle disse udfordringer i fremtiden.

11 2. Forskellige former for overvågning 2.1. Logning (overvågning af lønmodtageres besøg på hjemmesider) Begrebet logning betyder blandt andet, at arbejdsgiveren registrerer hvilke hjemmesider, som arbejdstageren besøger fra sin arbejdscomputer. Disse informationer kan enten bruges til at afsløre, om arbejdstageren besøger ikkearbejdsrelevante hjemmesider (chats, sexhjemmesider, private -programmer m.m.). Eller informationerne kan bruges til at dokumentere, hvor meget (privat) tid den enkelte medarbejder bruger på nettet i arbejdstiden. Med en kraftig stigning i etablering af hjemmearbejdspladser er det klart, at logning vil medføre en udviskning af grænserne mellem privat- og arbejdsliv. Blandt andet derfor er det uheldigt, at et meget stort antal virksomheder stadig ikke har vedtaget IT-politikker. 73 procent af LO-medlemmerne bruger en computer i deres daglige arbejde. Kun 43 procent af de danske virksomheder har imidlertid vedtaget en IT-politik, som klart fastlægger, hvad en medarbejder må og ikke må. Dette gælder fx hvilke hjemmesider, man må besøge, om man må skrive private s og hvordan virksomheden stiller sig til privat surfing m.m. i det hele taget. 9

12 10 Tryg-Baltica-sagen Et eksempel på en afgørelse om internetlogning er Tryg-Baltica-sagen. Her var der tale om, at Tryg-Baltica gemte sikkerhedskopier af s og at man i øvrigt lagrede information om medarbejdernes adfærd på Internettet. Det skete angiveligt for at kunne forebygge mod hackerangreb udefra og for at kunne forebygge og udbedre driftsforstyrrelser i systemet. Datatilsynet, som er den tilsynsførende myndighed, fandt, at Tryg-Baltica ikke havde overskredet sine beføjelser, fordi ordningen var begrundet i drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Der blev lagt vægt på, at kun en begrænset gruppe særligt betroede ansatte havde adgang til materialet s Overvågning af s kan forekomme i forskellig form. Det kan ske ved, at arbejdsgiveren simpelthen læser med på de s, som medarbejderen sender eller modtager. Det kan også ske ved, at arbejdsgiveren gemmer kopier af medarbejdernes s og eventuelt bruger disse kopier senere. En anden mulighed er, at arbejdsgiveren installerer et program, som gennemsøger alle udgående s for bestemte ord. Såfremt disse ord optræder i ene, skal de godkendes af typisk en administrator eller overordnet, for at de kan blive sendt. Programmet kaldes -sweeper. At skrive en kan derfor være helt anderledes risikabelt og afslørende, end det var at skrive et brev på skrivemaskine. I Danmark betragtes s i lovgivningen som almindelige breve. Det betyder at hvis man åbner eller læser en uberettiget, kan man straffes efter straffelovgivningen. Det er fx ikke i orden at læse medarbejdernes private e- mails.

13 Haldor Topsøe-sagen Medarbejderen blev afskediget efter at arbejdsgiveren opdagede, at medarbejderen, der bl.a. var itsupporter, havde videresendt en racistisk vittighed. Medarbejderen havde modtaget vittigheden, men havde valgt at sætte den op i et word-dokument fra firmaet. Det betød, at Haldor Topsøes signatur endte på word-dokumentet med den racistiske vittighed. Medarbejderen havde været ansat i 19 år. Retten fandt alligevel (med stemmerne 2-1), at afskedigelsen var berettiget blandt andet under hensyn til, at der var en fuldstændig klar IT-politik på virksomheden og at forholdet havde givet anledning til kritiske reaktioner fra internationale forretningsforbindelser. 2 Sex på -sagen En kvindelig medarbejder havde, ifølge arbejdsgiveren, i løbet af 1½ år modtaget s, hvoraf nogle var private og havde et stærkt seksuelt indhold. Landsretten afgjorde, at en bortvisning af hende ikke var berettiget og medarbejderen fik både erstatning og godtgørelse for uretmæssig afskedigelse. Dette skete blandt andet under hensvisning til, at virksomheden ikke havde nogen vedtaget IT-politik og at virksomhedens navn ikke var blevet oplyst udadtil. Landsretten fandt ikke omfanget af s for dokumenteret under sagen Sagen viser betydningen af at have en vedtaget klar it-politik. Det havde man ikke i den følgende sag.

14 De næste to sager, viser betydningen af, om der er tale om private s. 12 Chefen er en sæk-sagen I en til en tidligere ansat, kaldte en nuværende medarbejder chefen for noget af en sæk. Chefen læste imidlertid med, og medarbejderen blev afskediget. Afskedigelsen var især begrundet i mangler i arbejdsindsatsen. Landsretten gav HK medhold i, at der var tale om en uberettiget afskedigelse, navnlig på grund af, at medarbejderen ikke kunne regne med, at den private -korrespondance blev læst af andre. Afgørelsen er et af flere eksempler på, at en arbejdsgiver forsøger at forbedre en afskedigelsessag ved at kontrollere, om man kan finde noget på vedkommende i e- mail-korrespondancen. 4 Øreprinsessen I en sag havde en teknisk tegner i en til en god ven omtalt selskabets direktør og kolleger i stærkt negative vendinger. En kollega var fx omtalt som øreprinsessen, fordi hun ikke var en krone værd. Modtageren af denne e- mail sendte den imidlertid videre til en af tegnerens kolleger, der viste den til direktøren. Direktøren bortviste tegneren. Landsretten fandt bortvisningen for uberettiget, men tilkendte ikke godtgørelse for usaglig afskedigelse. Retten henviste til, at bemærkningerne reelt havde ødelagt samarbejdsmulighederne i virksomheden, der kun havde et lille personale. 5

15 I den næste sag, blev en medarbejders sendte s brugt i et forsøg på at bevise, at medarbejderen var for dårlig til engelsk. Engelskkundskaber s er i en afskedigelsessag blevet brugt i et forsøg på at dokumentere manglende engelskkundskaber. Medarbejderen havde været ansat i virksomheden siden Virksomheden fremstillede tøj, og medarbejderen havde haft forskellige arbejdsopgaver gennem årene. Fra november 2003 var hun blevet ansat som indkøbsassistent og skulle som led i sit arbejde kommunikere med udenlandske leverandører på engelsk. Den 31. maj 2005 blev medarbejderen opsagt efter 18 års ansættelse, fordi ledelsen ikke mente at hun var egnet til at rejse på grund af dårlige engelsk-kundskaber, hvilket man havde brug for i forbindelse med en omstrukturering af arbejdet. Herefter protesterede Teknisk Landsforbund. Der blev afholdt mæglingsmøde, hvor medarbejderen stillede sig uforstående overfor, at hun aldrig tidligere havde fået advarsler eller i øvrigt fået indtryk af, at man var utilfreds med hendes arbejde. Medarbejderen havde ved tidligere medarbejder-samtaler spurgt, om det var nødvendigt, at hun kom på kursus i forbindelse med stillingsændringen. Dette havde ledelsen afvist. Afskedigelsen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet. Under den skriftlige forberedelse af sagen fremlagde arbejdsgiveren en lang række e- mails, som ifølge arbejdsgiveren viste, at medarbejderen ikke kunne engelsk. De fremlagte s var modtaget fra virksomhedens udenlandske samarbejdspartnere efter ledelsens anmodning. Medarbejderen forklarede at der var tale om en række fagudtryk og at det derfor ikke var nødvendigt med et fuldstændigt formfuldendt engelsk. Sagen blev afsluttet med, at Afskedigelsesnævnet fandt, at afskedigelsen var usaglig. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på kr I denne sag brugte arbejdsgiveren altså en lang række mails for at retfærdiggøre en afskedigelse. Brug af sådanne bevismidler illustrerer, hvorfor en IT-politik er vigtig, da den også bør tage stilling til under hvilke omstændigheder, arbejdsgiveren må læse mails og benytte mailkorrespondance.

16 2.3. GPS GPS-systemet får større og større udbredelse i arbejdsbiler såvel som i privatbiler. Teknologien medfører, at selve GPS senderen via satellit kan fortælle nøjagtig, hvor den pågældende bil er på hvilket som helst tidspunkt, fx i frokostpausen. Udbredelsen af GPS sker specielt i håndværksbrancherne. Herudover giver også udbredelsen af arbejdsmobiltelefoner mulighed for, at arbejdsgiveren kan kontrollere arbejdstagerens færden i hidtil uset omfang, hvis der er installeret GPS i telefonen. Der er også i Danmark lavet forsøg med overvågning af blandt andet læger via mobiltelefoner med GPS. På denne måde kan man hurtigt lokalisere de enkelte medarbejdere. 14 GPS som tyverisikring På en stor jysk virksomhed var en af firmabilerne i 2006 blevet stjålet. For at forhindre lignende tilfælde besluttede ledelsen at installere GPS udstyr (en elektronisk sender) i samtlige firmabiler uden at orientere medarbejderne om det. Hermed kunne ledelsen til enhver tid opspore, hvor bilerne befandt sig. I tilfælde af tyveri kunne også politiet finde ud af, hvor bilerne var, medmindre GPS en blev slået fra. Tillidsrepræsentanterne indkaldte til lokal forhandling på virksomheden. Formålet med forhandlingen var ikke mindst at få afdækket, om ledelsen ville benytte fx oplysninger om afvigelser fra den planlagte rute, som kunne afsløres via GPS, mod den enkelte medarbejder. Ledelsen på virksomheden nægtede at deltage i denne lokale forhandling, hvorefter CO-Industri og Dansk Industri afholdt mæglingsmøde i begyndelsen af januar Her blev overenskomstparterne enige om at GPS-installationen udelukkende skulle foretages for at tyverisikre bilerne, og at ledelsen ville afstå fra at bruge oplysningerne om medarbejdernes færden. I denne sag var der altså tale om, at teknologi blev installeret uden medarbejdernes viden, uanset at medarbejdernes færden herved kunne overvåges i meget vidt omfang. Sagen endte dog med, at arbejdsgiveren indvilligede i at undlade at bruge disse informationer. Med den større udbredelse af GPSsendere, er der i høj grad brug for, at der på forhånd er taget stilling til, hvad informationerne må bruges til.

17 2.4. PDA indeholdende GPS PDA betyder personal digital assistant og er en håndholdt minicomputer. PDA erne kan fx bruges til, at en hjemmehjælper nemt kan holde styr på sin køreplan elektronisk. Men PDA en kan også indeholde en GPS, som løbende kan sende signaler om, hvor medarbejderen befinder sig. PDA /skannersagen Et system med PDA ere indeholdende GPS-sendere var netop, hvad hjemmehjælperne i en kommune skulle bruge som et forsøg. Der havde før i kommunen været et system med stregkoder ude hos de enkelte borgere. Dette system havde der været stor utilfredshed med blandt hjemmehjælperne. Gruppen af hjemmehjælpere, der skulle deltage i forsøget med PDA er, blev ikke hørt/spurgt før forsøget blev sat i gang, og fik ikke baggrunden for forsøget forklaret. De var dog blevet undervist i brugen af det nye system. Forsøget skulle strække sig over et halvt år. Systemet virkede på den måde, at medarbejderen, når de var ved borgerens hjem, skulle afvente, at GPS en/pda en lyste grønt. Så havde den nemlig registreret, at de var på rette sted. Imidlertid var der problemer med systemet. Ofte virkede det ikke og hvis der var to besøg på en adresse (fx til både manden og konen), skulle medarbejderen i princippet ud af huset og vente på, at PDA en blev grøn igen, så besøg nr. 2 også blev registreret. Desuden kunne systemet ikke håndtere de nødvendige og dagligt forekommende afvigelser fra kørelisterne. Meningen med forsøget var, at det skulle kontrolleres, om hjemmehjælperne kunne gøre arbejdet hurtigere. Hvis det var tilfældet, ville kommunen skære ned på området. Efter at have kørt med forsøget i nogen tid, stod det klart, at medarbejderne ikke kunne holde til det psykiske pres forårsaget af overvågningen. Derfor besluttede de at fortsætte arbejdet, alene med de traditionelle kørelister. Sagen blev afsluttet med forlig efter at arbejdsgiveren havde indbragt vægringen for Arbejdsretten. Lokalt blev der afholdt møde, hvor der var enighed om, at de nye systemer ikke skulle indeholde GPS. 15 Sagen er altså et eksempel på, hvordan ny teknologi skulle bruges til at undersøge, om medarbejderne kunne løbe hurtigere, og sagen illustrerer, hvor vigtigt det er, at medarbejderne er orienteret om baggrunden for overvågningen og i øvrigt er trygge ved brugen af informationerne.

18 Videoovervågning Videoovervågning har været kendt i flere år. Med den nyeste teknologi og den seneste lovgivning er der dog åbnet nye muligheder. For eksempel kan der være tale om overvågning af facader, udgange og butiksarealer, som også kan bruges til at overvåge medarbejdere. Det kan være overvågning af, om medarbejderne møder til tiden, om de holder for mange eller for lange - pauser eller lignende. Det er nu også muligt at overvåge over meget store geografiske afstande. Der sker i disse år en generel udvikling fra såkaldte analog videoovervåg- ning (dvs. video-overvågning med overvågningsskærm i baglokalet og evt. med optagelse på VHS) til digital overvågning, typisk via en form for web-cam, hvor optagelserne lagres. Ved at skifte til webcam kan en arbejdsgiver også over endog meget lange afstande følge med i, hvad de ansatte laver og ikke laver. Oplysningerne kan meget enkelt opbevares i meget lange perioder. Ifølge persondataloven skal billeder og lydoptagelser soom hovedregel slettes efter 30 dage I det følgende skal nævnes tre tilfælde af videoovervågning: Kassemedarbejder video-overvåget i 6 måneder Igennem en periode på seks måneder blev en kassemedarbejder udsat for konstant overvågning med videokamera. Kameraet filmede udelukkende personen og selve kasseapparatet og dele af transportbåndet med varer. Der var generelt i butikken skiltet med videoovervågning. Medarbejderen blev bortvist som følge af mistanke om tyveri, og arbejdsgiveren hængte et opslag op om, at medarbejderen var bortvist og om årsagen hertil. Medarbejderen blev senere fuldstændig frifundet for tyveri, men landsretten fandt, at han var bortvist med rette. Medarbejderen blev ikke tilkendt godtgørelse for tort som følge af den langvarige overvågning. Retten fandt således ikke, at overvågningen udgjorde en retsstridig krænkelse. Medarbejderen fik dog kr som godtgørelse i anledning af det nævnte opslag. 7

19 Lip gloss-sagen I en butik var der opsat videokameraer til forebyggelse af tyveri og kameraerne kunne følges på en skærm i et kontor ude bagved. I 2004 flyttede butikken til større lokaler, og de ansatte fik besked om, at der blev opsat flere kameraer. I butikken var reglen, at man ikke måtte sminke sig, men flere af medarbejderne gjorde det alligevel diskret, og når der ikke var kunder til stede. Der blev nemlig opfordret til at de ansatte brugte sminke, og den pågældende medarbejder, som sagen vedrørte, var for eksempel blevet opfordret til at bruge mere øjenskygge. Medarbejderen var på arbejde dagen før nytår, hvor der ikke var så meget at lave i butikken. Derfor brugte hun lidt tid på at tage lip gloss på, og de fleste af de ansatte, der var på arbejde denne dag, tog også sminke på i arbejdstiden. Pludseligt ringede butikkens ejer til forretningen fra sit hjem i Jylland. Han var meget ophidset og skældte medarbejderen ud. Det viste sig nemlig, at de kameraer, der var installeret i butikken for at bekæmpe butikstyveri, var koblet til en fjernforbindelse, så ejeren af butikken kunne følge med i alt, hvad der skete i butikken i København fra sit hjem i Jylland. Ejeren havde overvåget medarbejderen i op mod en time, før han ringede til butikken. Medarbejderen vidste ikke noget om, at ejeren på denne måde kunne følge med i deres gøren og laden. Medarbejderen blev sagt op af ejeren, og måtte siden gå til psykolog på grund af psykiske problemer som følge af episoden med overvågning. Sagen blev afgjort af Arbejdsretten, som pålagde ejeren at betale en bod på kr , fordi overvågningen var rettet mod en enkelt ansat og fordi overvågningen for den konkrete medarbejder havde haft en ikke ubetydelig varighed. 8 HK har tillige anlagt civil sag med påstand om godtgørelse for tort for overvågningen. Sagen er endnu ikke afgjort. 17 Sagen illustrerer, hvordan en arbejdsgiver kan misbruge kameraer, der er opsat for at sikre mod tyveri. Da kamera-overvågning bliver mere og mere udbredt, er det afgørende, at det er klart reguleret, hvad optagelserne må bruges til, og hvad sanktionen er ved misbrug fra arbejdsgiverens side.

20 18 Kameraovervågning fra Canada På en virksomhed, som bl.a. laver skilte til togstationer, opdagede medarbejderne i 2007, at der var sat tre videokameraer op på virksomhedens område uden forudgående orientering. Virksomhedens danske ledelse var heller ikke orienteret om, at kameraerne skulle sættes op. Kameraerne var bestilt af den canadiske ejer, som mente, at han var i sin gode ret til at sætte kameraer op. Der havde været en række indbrud på virksomheden. Kameraerne skulle overvåge lageret, værkstedsområdet og receptionen. Kameraerne var forsynet med en motor, så de kunne drejes, men da de var indsat i et såkaldt kamera-hus kunne man ikke se, hvor de pegede hen. Som følge af medarbejdernes manglende orientering og usikkerhed omkring overvågningens formål og hvad optagelserne kunne bruges til, slukkede medarbejderne for kameraerne i løbet af morgenen. Ejeren tændte for kameraerne igen omkring middagstid og indkaldte herefter medarbejderne til møde. På mødet gjorde ejeren medarbejderne opmærksom på at videoovervågning var firmapolitik, og at der derfor var installeret kameraer på virksomheden. Ejeren beklagede, at der ikke var gjort opmærksom på opsættelsen af kameraer på forhånd, selvom han egentligt godt vidste, at det er et krav i Danmark. I øvrigt oplyste han, at amerikansk politi nu opfordrede til, at al amerikansk ejendom blev overvåget med kamera. Ejeren gjorde opmærksom på, at da medarbejderne nu var orienteret, gik han ud fra at medarbejderne så holdt fingrene fra kameraerne. Kameraerne var tilsluttet firmaets server, så ejeren kunne følge med i, hvad der skete fra Canada, hvor han var det meste af tiden. Der blev efterfølgende afholdt mæglingsmøde mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, hvor det blev slået fast, at billederne fra kameraerne kun må benyttes i bekæmpelsen af kriminelle handlinger. Og udelukkende benyttes i personalesager, hvis der er tale om kriminelle handlinger. De opsatte kameraer blev endvidere låst fast, så de kun kunne optage fra samme vinkel. Dermed blev sagen afsluttet. Sagen illustrerer, hvor ubehageligt det kan være for medarbejderne, såfremt kameraer blot sættes op uden forudgående orientering og i øvrigt, at kameraer i såkaldte huse kan virke særligt ubehagelige, da det kan være svært at vurdere, hvad de optager.

21 2.6. Effektivitetsovervågning Den nyeste udvikling har gjort det muligt for detailbranchen at offentliggøre salgstal for forskellige medarbejdere. Elektronisk kan der opstilles grafer, som viser, hvordan den enkelte afdeling klarer det salgsmæssigt, og via konkurrencer kan den, der har størst fremgang, belønnes. Men hvad nu hvis en lille afdeling konstant ikke forbedrer sig? Så kan konkurrencen og offentliggørelsen af salgstallene i virkeligheden medføre et psykisk pres på den enkelte medarbejder. Og salgstallene kan få virkning som overvågning af den enkelte medarbejder Stregkoder Stregkoder er blandt andet kendt fra postvæsenet. De enkelte postbude skal skanne hvilke arbejdsfunktioner, de er i gang med og i løbet af deres rute skal de skanne stregkoder for at vise, at ruten er gået igennem. Desuden skal hver pakke skannes, så kunden løbende via internettet kan følge, hvor pakken befinder sig. Men stregkoder kan også misbruges, hvis arbejdsgiveren begynder at sammenligne, hvor hurtige de enkelte medarbejdere er på de forskellige ruter. Eksempelvis, hvis ferieafløseren viser sig at have hurtigere tider end den faste medarbejder på ruten. 19

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere