Skole og klubområdet m.v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og klubområdet m.v"

Transkript

1 Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som f.eks. skolekørsel. Særlig bemærkning til budgetområdet folkeskoler m.fl. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august Reformen betyder gennemgribende ændringer i skolevirksomheden, altså måden hvorpå der undervises og arbejdes i den almindelige kommunale folkeskole. Skolereformen har derfor også en markant indvirkning på budget- og styringsprincipperne på skolerne. Der er i Frederikssund Kommune truffet politisk beslutning om følgende: Lærere skal i gennemsnit undervise 734 timer årligt i den fagopdelte undervisning. Lærere skal i gennemsnit undervise 1019 timer årligt i den understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal varetages ligeligt af lærere og pædagoger eller andre faggrupper (50/50). I forbindelse med skolereformen er der tilført penge fra staten de såkaldte DUT-midler. Disse penge kompenserer Frederikssund kommune for en række skønnede merudgifter der opstår som en del af implementeringen af skolereformen. Der er tilført kr. 2,45 mio. kr. i 2014, kr. 4,1 mio. i 2015, samt kr. 3,2 mio. i 2016 og Derudover er der tildelt midler til efter- og videreuddannelse af lærere med kr. 0,6 mio. i budget Skolereformen vil ligeledes påvirke skolefritidsordninger(sfo)- og fritidsklubber, og der må derfor forventes ændringer i åbningstider samt forældrebetalingen for både SFO og klub med virkning fra 1. august Forældrebetalingen til SFO og klub vil blive sat ned, så den tilpasses de nye åbningstider. De budgetmæssige konsekvenser er ikke justeret i nedenstående oversigt. Den samlede budgetramme for 2014 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt

2 En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter ( ) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/ El og varme ( og ) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknikudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og Renovation og Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørende Tekniksudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr ) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Servicekorpset, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/ Udearealer (gr ) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering

3 Rengøring (gr ) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art Folkeskoler Ændringer i budget 2014 Som en del af arbejdet til budget 2014 har Uddannelsesudvalget foretaget en række omprioriteringer af de budgetkroner der er til rådighed på udvalgets samlede budgetramme. Der er således fundet midler til, at der på folkeskolerne kan ske en øget investering i IT med kr. 2,0 mio. i 2014 og kr. 5,0 mio. i årene Derudover er der afsat midler til et kompetanceløft i folkeskolen med kr. 1,1 mio. i 2014 samt kr. 1,25 mio. i Af andre større nye aktiviteter på skoleområdet i budget 2014 kan nævnes inklusion. Der er i forbindelse med etablering af inklusionspuljen penge der er øremærket til arbejdet med, at inkluderer flere elever i normalskolen overført 22 stillinger tilsvarende ca. kr. 10 mio. fra budgetområdet folkeskoler til budgetområdet kommunale specialskoler m.v. Disse penge skal som nævnt anvendes til inklusionsarbejdet. Disse lærerstillinger vil fortsat have deres virke på kommunens skoler, finansieringen foregår således fra inklusionspuljen, hvor en tildelingsmodel for dette arbejde sikrer en objektiv tildeling. Finansieringen er altså budgetlagt under budgetområdet kommunale specialskoler m.v. Budget- og styringsprincipper gældende indtil 1. august 2014 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: 1. Timerne tildeles efter en model der vægter elevtallet med 100 %. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal. 2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. & 2. klasse. 3

4 3. Til Specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i klasse og 5 lektioner pr elev i 7.-9.klasse. 4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 18 lektioner pr. elev med anden etnisk baggrund end dansk. 5. Til holddeling afsættes 6 % af det samlede undervisningstimetal. 6. Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr skole samt en faktor på 0,046 time pr undervisningslektion. 7. Ressourcemodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt. Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte klasses samlede timetal. Rammen giver herudover en mindre pulje timer som skolechefen fordeler. Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Rammen til aktivitetsbestemte beløb udgør 6,3 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe årige - antal skoleelever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. I enhedsudgiften indregnes alene udgifter til øvrige driftsudgifter pr. elev og ikke lønudgifter. Budgetlægningen af lønudgifter håndteres i forbindelse med den øvrige budgetlægning. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100% fra Demografipuljer og effekter inden for folkeskoler Udgiftsområde/udvalg Folkeskoler effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret)

5 Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet udgør kr. pr årige, kr. pr årige, og kr. pr årige. Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2013/2014, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2013/2014 Skole Alm. normering Anbragte Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 34,8 0 34,8 Marienlystskolen 40,6 0 40,6 Ådalens Skole 75,9 0 75,9 Græsebakkeby skole 22,9 0 22,9 Marbækskolen 30,9 2,2 33,1 Skuldelev Skole 10,3 0 10,3 Ferslev skole 10,0 1,4 11,4 Solbakkeskolen 22,4 0,6 23,0 Kingoskolen 25,3 0,0 25,3 Byvangskolen 23,9 0,0 23,9 Lindegårdskolen 34,7 0,0 34,7 Jægerspris Skole 53,4 1,9 55,3 Fælles ressourcer 11,0 0,0 11,0 I alt 396,1 6,1 402,2 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 396,1 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af 6,1 årsværk for anbragte børn. Ressourcen til de anbragte børn er finansieret ved indtægter fra andre kommuner. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og udgør i budget 2014 kr Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af ressourcer, og udgør 2,7 % af den faste samlede lønsum på budgetområdet. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, samt administration. Det samlede beløb der tildeles udgør 5,7 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne. 5

6 I 2014 budgetteres med elever (eks. specialklasseelever) fordelt på 12 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2013/2014 Skole/ klassetrin I alt Falkenborgskolen Marienlystskolen Ådalens Skole Græse Bakkeby skole Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Solbakkeskolen Kingoskolen Byvangskolen Lindegårdskolen Jægerspris Skole I alt Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb kl kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 Specialklasseelev Normtal Faste grundbeløb Elevantal > 400 Administration Kursusbeløb pr. ansat Skolebestyrelse Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2014 til skolebiblioteker er på i alt kr kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 251 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.200, og kr. afhængigt af skolernes størrelse. Det samlede beløb der tildeles udgør 0,5 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder findes bl.a.: 6

7 Vikarpulje til dækning af langtidssygdom. Demografipulje IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligeholdelse af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning Udviklingspulje I 2014 er det også på skolernes fællesudgifter og indtægter, at eventuelle uforbrugte opsparede midler på grund af lærernes lockout i april 2013 skal findes Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Fra budget 2014 er en række konsulentfunktioner med tværgående opgaver på samtlige skoler samlet i Pædagogisk center. Det er f.eks. skoletjeneste og 2-sprogskonsulentfunktionen. Centret administreres af en leder samt en administrativ medarbejder, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2014 er på kr og bl.a. anvendes til: Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og andre materialer Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder. Tværgående konsulentopgaver Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller på hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2014 er afsat kr Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser. 7

8 Skolefritidsordninger (SFO) SFO er er i Frederikssund Kommune er oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO, hvor der tildeles børnehavenormering, i maj og juni, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud. Børn i 3. klasse indskrives i Mini-klub i maj og juni. 3. klasser kan i maj og juni benytte sig af morgenpasning i SFO. Særlig bemærkning til budgetområdet skolefritidsordninger Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014, og vil medføre ændringer på SFO-området. Herunder kan nævnes kortere åbningstid i SFO erne samt ændret forældrebetaling med virkning fra 1. august Ændringer i budget 2014 Som en del af arbejdet til budget 2014 har Uddannelsesudvalget foretaget en række omprioriteringer af de budgetkroner der er til rådighed på udvalgets samlede budgetramme. Der er således reduceret med kr. 200 i det beløb der er pr. barn til aktiviteter. Der er også foretaget en besparelse i de administrative budgetter. Dette for at sikre et ensrettet budgetgrundlag i alle SFO er. Budget- og styringsprincipper Fleksnormering omfatter alle SFO er og indebærer, at budgettet tildeles efter princippet Pengene følger barnet. SFO ernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes ultimo året, korrigeres personalenormering, uddannelsesog materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres. Den variable personalenormering i SFO er under 65 enheder tildeles forholdsmæssigt flere ressourcer end SFO er på 65 enheder eller derover. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe årige - antal sfo-børn

9 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100% fra Demografipuljer og effekter inden for SFO Udgiftsområde/udvalg SFO effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Enhedsudgiften i demografireguleringen udgør kr. pr. SFO-barn. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Normberegning: For hver SFO-del (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes normen (antal fuldtidsstillinger) som: Børnetal * Åbningstimer pr. år Belastningsgrad * 1924 SFO2 Ferslev og SFO2 Skuldelev følger den normeringsgivende åbningstid og belastningsgrad som for klubberne beskrevet under punkt Åbne- og lukkeuger: Beregningsmæssigt udgør året 52 uger med 48,2 åbningsuger (40 skoleuger og 8,2 skolefri uger) og 3,8 lukkeuger (uge 29 og 30 samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger. Belastningsgrad Belastningsgrader Grænsetal > 45 9,47 9,97 Børnehave SFO 65 12,35 14,00 Klub 65 29,55 29,55 Special-SFO en Åbjerg 4 er tildelt en særlig normering, idet hvert barn tæller som 2,55. Falkenborgskolens SFO er fra budget 2014 ligeledes tildelt en særlig normering til i gennemsnit 3,5 barn pr. år. Hvert barn tæller som 1,55. Denne særlige tildeling skyldes at børnene er fra modtageklasser på Falkenborgskolen, og derfor kræver ekstra ressourcer. Normtal Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Materialer pr. år pr. barn Uddannelse pr. år pr. fuldtidsstilling Forældrebetaling pr. måned pr. barn

10 Åbningstider SFO SFO Åbner morgen Jægerspris Solbakke Det ringer IND til 1. lektion 8:00 8:15 Det ringer UD efter 5. lektion. 12:45 13:00 Falkenborg 8:05 12:50 Ådalen afd. syd 8:10 12:55 Ådalen afd. nord 8:10 12:55 Græse Bakkeby :00 12:45 Ferslev 7:55 12:40 Skuldelev 7:55 12:40 Marbæk 8:15 13:00 Lindegård 8:15 13:00 Byvang 8:15 13:00 Lukker eftermiddag mantors fre I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 55 min. pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Åbningstider SFO2 Skoleuger Skolefri- SFO2 uger SFO2 Ferslev SFO2 Skuldelev Børnetal og norm SFO Børnetal Mini SFO Heldag Eftermiddag Mini- Klub Børnetal total Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) Jægerspris 11,8 113,3 124,7 1, ,52 Solbakke 4,2 54,9 16,2 0,5 76 5,68 Falkenborg 8,2 130,3 90,4 2, ,29 10

11 Ådalen 15,0 164,5 213,0 1, ,39 Ådalen afd. nord sp. 0,3 11, ,40 Græse 6,1 97,6 85,3 0, ,57 Ferslev 1 2,5 31,0 39,2 0,3 73 5,10 Skuldelev 1 2,0 31,8 27,4 0,3 62 4,41 Skibbyssen 5,7 83,1 59,4 0, ,01 Lindegård 8,7 117,7 122,9 1, ,01 Byvang 7,0 98,7 79,5 0, ,28 Ferslev 2 (klubvilkår) 31,2 3,2 34 1,05 Skuldelev 2 (klubvilkår) 58,3 3,6 62 1,81 I alt 71,5 934,6 947,5 16, ,52 Vikarmidler Vikarmidler udgør 7 % af normen excl. vikar: 4,5 % dækker vikar ved sygdom og ferie og står på institutionens budget. 2,5 % dækker vikar ved langtidssygdom og står på central pulje. Løn Budgettet er fastlagt ud fra en gennemsnitsårsløn på kr for fagpersonale (60/40 lønudgift jf. senere bemærkning) og kr for ledelse. Gennemsnitsårslønnen er beregnet ved prisfremskrivning af det faktisk kendte lønniveau pr. september 2013 fremskrevet til 2014-niveau. SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Åbjerg 4)skal under ét overholde en 60 %- og 40 %-fordeling. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60 % uddannet og 40 % ikke-uddannet personale. Den enkelte SFO er forpligtet til ved alle beslutningsanledninger, at arbejde mod at tilpasse personalesammensætningen, så den er i overensstemmelse hermed. Såfremt pædagoguddannede overstiger 60 % (herefter kaldet 60 %-skred), vil den enkelte SFO i forbindelse med overførselssagen blive modregnet den mergennemsnitsløn, som 60 %-skreddet medfører. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger: SFO Budget kr. Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris Solbakke Falkenborg Ådalen Ådalen Sp

12 Græse Ferslev Skuldelev Skibbyssen Lindegård Byvang Ferslev 2 (klubvilkår) Skuldelev 2 (klubvilkår) I alt Lukkedage Uden behovspasning: 5. juni 24. december Med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og december Der tildeles særligt budget til institutioner, der efter aftale holder åbent i uge 29 og 30 samt 25. til 31. december. Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af øvrige pladser Der ydes ikke søskenderabat i klub. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21 % af forældrebetalingen svarende til andelen ultimo oktober Friplads Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 20 % af forældrebetalingen svarende til andelen i Forældrebetaling kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud

13 Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. Der er indregnet budget til nedenstående elever. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Afdeling Knasten er nedlagt pr eleverne er overført Kølholmskolen SFO. Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006, om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Budgettet vedr. køb af pladser budgetteres på SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret Kølholm skolen Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskolelovens 26 afsat kr i budget

14 Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Ådalens skole syd. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Gyldenstenskolen består af 5 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Børn på andre kommuners og regionale SFO Børn på private opholdssteders SFO 2 2 I alt

15 Specialskoler Frederikssund Elever fra andre elever kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Videncenteret på Ådalens skole Kølholmskolen Slotsskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler I alt På grund af færre elever er Skolen ved kæret nedjusteret fra 80 elever til 74 elever og Afdeling Knasten er pr nedlagt og eleverne er overgået til Kølholmskolen. Transport til specialskoler, Heldagsskoler og specialklasserækken. Der er i budgettet afsat kr. til transport til specialskoler, interne skoler på opholdsteder, heldagsskolen og specialklasserækken. Transport til specialskoler og interne skoler på opholdsteder er der afsat budget svarende til kørsel for 115 børn. Transport af elever til/fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til ca. 75 elever i 200 skoledage. Vikar Der afsættes 7 % til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85 %, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet 41 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 17 elever Heldagsskole antal elever Bakketoppen 17 Svinget 24 Hanghøj 17 Pladser på Heldagskolen købes af skolerne i kommune og er en del af inklusionpuljen som er fordelt til alle skoler. 15

16 Takstberegning Specialskolerne Videncenter Ådalens skole syd, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Takster i 2014: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Videncenter Ådalens skole syd Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges pladser på Heldagsskolen til Skoler i kommunen, taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster da der ikke sælges pladser ud af kommunen. Heldagsskoler bh.kl. 7 kl. Svinget og Bakketoppen Takst pr. år kl. 10 kl. - Hanghøj Inklusionspulje Antal af elever, der segregeres fra almenundervisningen og undervises i tilbud væk fra almenskolen, har gennem en årrække været stigende. Udgifter til specialundervisningen udgør i dag over 30 % af den samlede udgift til folkeskoleområdet, KL og regeringen er enige om at arbejde for en omstilling af folkeskolen, så en stigende del af eleverne inkluderes. Som konkret mål sættes at andelen af elever, der segregeres fra almene undervisning, skal være reduceret til 4 % i På skolerne arbejdes der løbende med at styrke inklusionen, ikke mindst gennem arbejdet med LP-modellen. Folkeskolen Fornyelse Frederikssund(FFF) projektgruppen Styrkelse af almenområdet og inklusion arbejder med en række forskellige tiltag, der skal styrke arbejdet med at vende udviklingen. Det drejer sig om tiltag, der kan styrke skolens og lærernes mulighed for at skabe inkluderende læringsmiljøer. En vigtig del af FFF projektgruppens arbejde har været at indførelse af en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet. Budget modellen blev indført ved skolestart 1.august Hovedtrækkene i budgetmodellen er: At den økonomi, der i dag ligger hos de segregerede tilbud (bortset fra de mest vidtgående tilbud) tilføres almenskolerne. At skolerne overtager såvel budgetansvar som beslutningsansvar således, at skolerne kan vurdere om en given opgave bedst løses af et segregeret tilbud eller på skolen selv. Udgiften påhviler i begge tilfælde skolen. At økonomien fordeles til skolerne ud fra en model, der både vægter antallet af elever i distriktet og eventuelle forskelle mellem skoledistrikternes sociale profil. I en overgangsperiode tages der tillige hensyn til forskelle i segregeringen mellem de enkelte distrikter. Det vil sige antallet af elever i hvert skoledistrikt, som er henvist til et specialtilbud. 16

17 At der etableres et tæt og forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og overbygningsskoler, som dels sikrer sammenhæng i beslutningerne mellem disse, og samtidig sikrer en økonomisk bæredygtighed. At der oprettes visitationsudvalg som sikres såvel økonomisk overblik som faglig indsigt i de enkelte elevsager. At tidspunktet for den årlige revisitationsprocedure fastlægges, så der tages højde for almenskolernes og specialskolernes planlægning af det kommende skoleår. Det vil give mulighed for at justere udbuddet af pladser i forhold til efterspørgselen. Der er område fællesskab mellem nedenstående føde- og overbygningsskoler Hornsherred: Solbakkeskolen, Skuldelev skole og Ferslev skole Slangerup: Kingoskolen, Byvangskolen og Lindegårdskolen Frederikssund: Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskole og Marienlystskolen. Der er udarbejdet en model hvor budget fordeles 75 % efter socioøkonomisk forhold og 25 % efter elevtal, i skoleår 2013/2014 fordeles med 80 % til faktiske udgifter til allerede segregerede elever og 20 % fra modellen. Der overføres i skoleår 44,7 mio.kr. fra specialskole området til almenskolen til at forestå inklusionen, i vedtaget budget er overført budget til skolerne svarende til 7 mdr. lig resten af skoleåret 2013/14, resten står i en pulje på konto 3.08, som fordeles i BUDGET TIL INKLUSION AF ELEVER 75% fordelt efter social profil og 25% efter elever i distriktet samt faktiske udgifter i henhold til procent fordeling udgifter til visiteret elever skoleår 2013/14 skoleår 2014/15 skoleår 2015/16 skoleår 2016/17 skoleår 2017/18 procent fordeling 80/20 60/40 40/60 20/ Ferslev skole, Skuldelev skole og Solbakkeskolen Marbækskole Jægerspris skole Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskole og Marienlystskolen Ådalens skole Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen I alt Bidrag til statslige og private skoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i frie grundskoler (private grundskoler). Budgettet i 2014 udgør kr. Af dette samlede beløb angår 33,177 mio. kr. betaling til skoledelen og 3,874 mio. kr. angår betaling for SFO. 17

18 Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2014 udgør det kommunale bidrag kr. pr. skoleelev, og kr. pr. elev der benytter SFO. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan afløftes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2014 vil derfor være kr. pr. skoleelev, og kr. pr. elev der tillige med benytter SFO. Der er således afsat midler i budget 2014 til 1043 elever med skolegang på en privat grundskole, og til 370 elever der samtidig med skolegangen benytter SFO. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er således antallet af elever pr. 5. september 2013 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret/budgetåret Efterskoler og ungdomskostskoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever på godkendte efterskoler og kostskoler. Budgettet udgør i kr. Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2014 udgør det kommunale bidrag kr. pr. elev der er på efterskole. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan afløftes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2014 vil derfor være kr. pr. elev. Der er således afsat budget til 183 elever i Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er dermed antallet af elever pr. 5. september 2013 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret/budgetåret Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling samt udviklingen i antallet af elever der benytter sig af tilbuddet. Budget 2014 udgør samlet kr. Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et årligt grundtilskud til produktionsskolen der i 2014 udgør kr Derudover betales en takst for hver elev der går på produktionsskoler. Taksten er for 2014: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vest), som skal vurdere, at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Forventet antal elever Udgifter Indtægter 31 u/18 år

19 28 o/18 år Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår Erhvervsgrunduddannelser Budget- og styringsprincipper Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Området har fra 2012 fået tilført ekstra midler, da der forventes øget aktivitet indenfor erhvervsgrunduddannelserne. Der er mulighed for at søge statsrefusion via Ministeriet for Børn og Undervisning til udgifterne. Samlet udgør budget 2014 netto 1,011 mio. kr Ungdomsskolevirksomhed Budget- og styringsprincipper Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolen har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter. Ungdomsskolens budget er rammestyret. Budgettet er i ,478 mio. kr. Budgettet dækker undervisning, klub, udgifter i forbindelse med Ungdomsrådets arbejde, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og dele af Kingo Fritidscenter. Udvalget har på møde besluttet følgende omkring ungdomsrådet: 1. Ungdomsskolen skal prioritere igangsættelse og drift af et ungdomsråd og sikre, at de unge har et kendskab til deres selvstændige budget samt at de unge har råderet over dette. 2. Uforbrugte midler fremlægges i et fast årshjul på Uddannelsesudvalgets november møde således, at udvalget har mulighed for at disponere midlerne. I denne sag kan Ungdomsskolen selv pege på forslag til initiativer eller anvendelse af midlerne. 3. Med hensyn til overførselsmuligheden kan det lade sig gøre ved, at Ungdomsrådets midler opgøres særskilt i forbindelse med Ungdomsskolens budgetoverførsel. 4. Ordningen evalueres i november Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Budgettet for 2014 udgør kr. Området skal bære udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser, samt betaling for unge under 18 år der uddanner sig i et AVU-forløb (voksenuddannelse). 19

20 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler Særlig bemærkning til budgetområdet klubber Den kommende beskrivelse af budgettildelingen m.v. på klub-området er gældende indtil 1. august Skolereformen træder i kraft pr. denne dato, og vil medføre ændringer på klub-området. Herunder vil forældrebetalingen også kunne ændres med virkning pr. 1. august Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, som arbejder med forslag til ny struktur vedrørende skole, SFO og klub. Konklusionerne fra gruppens arbejde sætter de endelige rammer for klub-tilbuddet fra august Den konkrete beregning, medvirker til illustration af en samlet finansiering af folkeskolereformen. Arbejdsgruppens konkretisering kan eksempelvis betyde kortere åbningstid i klubberne. Fra 2012 overgik klubberne til rammestyring, forudsætningerne for rammen var følgende: Ledelse: Fælles ledelse: 37,0 timer pr. uge Fælles administration: 18,5 timer pr. uge Forebyggende arbejde i klubberne: Fuldtidsansat: 111,0 timer pr. uge Vikar: 4,5 timer pr. uge Indskrivning af SFO børn 1/5: Over 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 14 Under 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 12,35 Normering: Normeringen beregnes med udgangspunkt i klubbens ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 35. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling og åbningstiden er 26 timer pr. uge. 20

21 Hver enkel klub bestemmer selv tidspunktet for åbningstiden. Der fra 2014 aftalt at der overføres 60 timer om ugen fra støttepædagogkorpset til klubben, sådan at klubbens budget opskrives. Aftenåben: Klub Højen Klub 107 Klub Mix Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub 200 Klub Toppen 6 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 3 timer pr. uge 6 timer pr. uge Budget 2014 Antal børn gennemsnit pr. måned Mini-klub Klub I alt Klub Højen incl. Klub Himmelblå Klub Klub Mix incl. Dyreklubben Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub Klub Toppen I alt Vikar, uddannelse, normtal, administration, klubrådskurser: Budget 2013 fremskrevet til 2014 priser. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: 21

22 Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Demografiregulering Med omlægningen af budgetmodellen for klubberne bortfalder demografireguleringen af området Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2014: Klub Kr. 288,00 Mini klub Kr ,00 Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % klub 22

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for 2008 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 287.050-12.790 274.260 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens

Læs mere

Skole og klubområdet m.v.

Skole og klubområdet m.v. Skole og klubområdet m.v. Opgaver under området Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, specialskoler

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder.

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere