Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September

2 INDLEDNING Aftalens parter Aftalen omfatter A Overgangsvejledning Erhvervsskoledag for 6. årgang Introduktionskurser for 8. årgang Brobygning for 9. /10. årgang B. Underretning om elevaktiviteter Underretning om optag, afbrud og risiko for afbrud C. Vejledning af frafaldstruede unge Unge, der er indstillet til optagelsesprøver Elever med personlige, sociale eller faglige problemer a. Fokuselever b. Problemer i løbet af uddannelsen Unge, der har orlov fra uddannelsen Unge, der søger praktikplads D. Samarbejde i øvrigt Informationsarrangementer Mentorer Vejledningsudvalg Vejlederskolen Uddannelsesudvalg Dialogmøder Tillæg I: Målgruppevurdering Tillæg II: Samarbejde med produktionsskolerne

3 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse, der giver adgang til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Alligevel afbryder en alt for stor del af de unge deres uddannelsesforløb en eller flere gange. Derfor er en af de store opgaver at inddrage ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og andre udbydere af ungdomsuddannelse samt parterne på arbejdsmarkedet med henblik på at kvalificere vejledningen, så flere unge vælger den rigtige uddannelse og så frafald bliver til omvalg af uddannelse eller valg af erhverv. Gennem samarbejde, koordinering og bedre kommunikation mellem parterne og de unge tilstræber vi en endnu bedre vejledningsindsats, så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed til at hæve det generelle uddannelsesniveau på Lolland-Falster. Lars Jørgensen UU Leder - 3 -

4 Aftalens parter Nedenstående aftale indgås fra september 2008 mellem følgende: Lolland Produktionsskole, Skandsen 11, 4900 Nakskov MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. CELF, Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F. Nakskov Gymnasium og HF, Søvej 6, 4900 Nakskov Nykøbing Katedralskole, P.M.Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Social og Sundhedsskolen, Vestensborg Alle 78, 4800 Nykøbing VUC Storstrøm, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. UU Lolland-Falster, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Aftalen omfatter A. Overgangsvejledning B. Underretning af elevaktiviteter C. Vejledning af frafaldstruede unge D. Samarbejde i øvrigt Tillæg: Aftale om målgruppevurdering af unge, der søger produktionsskolerne

5 A Overgangsvejledning Overgangsvejledning af de unge med henblik på ungdomsuddannelserne foregår fra grundskolens klasse. Progressionen i overgangsvejledningen går fra den brede orientering om ungdomsuddannelserne til elevens endelige valg af uddannelse eller anden undervisningsaktivitet efter grundskolen. Parterne indgår samarbejde om følgende arrangementer: 1. Erhvervsskoledag for 6. årgang De erhvervsrettede uddannelser på CELF tilbyder et vejledningsforløb over 1 skoledag for folkeskolens 6.klasser. Målet er, at den unge får kendskab til erhvervsskolemiljøet. Dagen afholdes i løbet af efteråret. Skolen planlægger og evaluerer selv forløbet. 2. Introduktionskurser for 8. årgang Ungdomsuddannelserne tilbyder arrangementer af hhv. 2 dages og 3 dages varighed inden for samme uge. Skolerne opslår selv kurserne på Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Målet er, at alle unge får kendskab til 2 uddannelser. Kurserne afholdes i løbet af foråret. Den endelige placering aftales mellem parterne ultimo december i skoleåret før kursernes afholdelse. Tilmelding til kurserne er ultimo december i samme skoleår. Parterne forpligter sig til at følge de fælles beslutninger angående kurserne. Evaluering af kurserne foregår i løbet af efteråret via Vejledningsudvalget LVU. Produktionsskolerne kan tilbyde lignende forløb for elever i 8.klasse. Disse forløb aftales individuelt mellem grundskole/vejleder og produktionsskolerne. 3. Brobygning for 9. /10. årgang Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne tilbyder brobygningsforløb for grundskolernes 9. og 10. årgang

6 Brobygning er både et undervisnings- og et vejledningsforløb, der primært er en introduktion til uddannelsens faglige krav og miljø. Målet er, at den unge bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Forløbet bør følgelig rumme en generel orientering om uddannelsens opbygning, optagelsesbetingelser og de faglige krav, der stilles i løbet af uddannelsen. Brobygningsforløbene har normalt en varighed af 5 dage. Eleverne vælger 1 forløb i 9.klasse og 2 forløb i 10.klasse. Derudover tilbyder erhvervsuddannelserne op til 4 ugers frivillig brobygning i 10.klasse. Forløbene afholdes i efteråret. Tilmelding til brobygning er senest 15.juni. Den endelige placering af brobygning aftales ultimo december året før. Ungdomsuddannelserne opslår selv kurserne på Kurserne koordineres via UU s sekretariat. Produktionsskolerne kan også tilbyde brobygning. Disse forløb aftales individuelt mellem produktionsskoler og UU-vejlederen. Der gennemføres forskellige former for evaluering af forløbene: Uddannelserne gennemfører en evaluering af brobygningsforløbene, der efterfølgende fremlægges for Vejledningsudvalget (LVU). UU foretager ligeledes en evaluering, der fremlægges for LVU. Brobygningsforløbene evalueres på et møde i Vejledningsudvalget i løbet af efteråret. B. Underretning om elevaktiviteter For at understøtte den fælles vejledningsindsats bedst muligt er det en forudsætning, at der til stadighed foregår en hyppig og detaljeret udveksling af informationer om elevernes uddannelsesforløb. Der tilstræbes således et højt informationsniveau mellem parterne. 1. Underretning om optag, afbrud og risiko for afbrud Ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at underrette UU Lolland-Falster om, hvilke elever under 25, der er optaget på uddannelsesinstitutionen, - 6 -

7 herunder tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse, har gennemført uddannelsen er optaget, men ikke mødt op ved undervisningens begyndelse, har afbrudt uddannelsen eller som står i risiko for at afbryde uddannelsesforløbet (se nedenfor) Derudover aftaler parterne hermed at underrette UU om elever, der vælger ny uddannelse på samme institution (omvalg). Dette meddeles som et afbrud efterfulgt af en ny påbegyndelse. UU vil ikke kontakte den unge, hvis tidspunktet for omvalget ligger i umiddelbar forlængelse af den afbrudte uddannelse, men det er vigtigt, at UU kan følge de unges vej gennem uddannelsessystemet. elever, der vælger at tage orlov. Om muligt underretter skolen også om det sted, hvor eleven opholder sig under orloven. UU påtager sig vejledningsforpligtelsen af den unge under orloven. Skolerne underretter UU umiddelbart efter en af ovenstående hændelser. Underretninger sker på følgende måde: CELF sender et kommunebrev via kmd-systemerne, VUC, gymnasier og SoSu Nykøbing sender via portalen o Produktionsskolerne mailer de relevante oplysninger til C. Vejledning af frafaldstruede unge For alle unge, der er frafaldstruede gælder, at ungdomsuddannelsen/ produktionsskolen i første omgang har vejledningsforpligtelsen. Hvis UU ønskes inddraget, tages der så hurtigt som muligt kontakt til den unges vejleder helst telefonisk, men også gerne pr. mail. Den unges vejleder findes på Find din vejleder. Gruppen af frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne omfatter blandt andet 1. Unge, der er indstillet til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser - 7 -

8 2. Unge med personlige, sociale eller faglige problemer 3. Unge, der har orlov fra uddannelsen 4. Unge, der søger praktikplads 1. Unge, der er indstillet til optagelsesprøver En mindre del af de unge, der afslutter grundskolen/10.klasse, indstilles til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser. Disse unge står i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse, hvorfor der kræves en skærpet opmærksomhed, så UU kan vejlede de unge, der ikke består optagelsesprøverne, til andre uddannelser. Den unge, der ikke består optagelsesprøven, bør straks tages i vejledning og vejledes til en anden uddannelse. Hvis den enkelte skole afholder alle optagelsesprøver på én og samme dag, tilbyder UU, at en UU-vejleder kan være til stede til at overtage vejledningen af de unge, der ikke optages på uddannelsen. Skolen bedes rette henvendelse til UU 1 måned før afholdelsen af optagelsesprøverne. 2. Elever med personlige, sociale eller faglige problemer Nogle elever har - allerede før de påbegynder en ungdomsuddannelse - problemer, der vanskeliggør, at de gennemfører et uddannelsesforløb. Andre elever kommer i løbet af deres uddannelse ud for sociale begivenheder, der lægger den unge hindringer i vejen, og atter andre unge opdager efter optagelsen på ungdomsuddannelsen, at det faglige fundament alligevel ikke rækker til at gennemføre uddannelsen. a. Fokuselever Fokuselever er elever, der i grundskolen skønnes at have så store personlige, sociale eller faglige problemer, at de efter vejlederens vurdering vil få problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Disse elever har særlig behov for vejledning og modtager derfor ekstra/særlig vejledning så tidligt som muligt i folkeskolen. Ved overgangen til ungdomsuddannelsen sender UU senest 1.maj en liste over fokuselever til den modtagende skole. Den afgivende og den modtagende vejleder afholder inden uddannelsens start et møde, hvor den enkelte elevs behov for støtte - herunder mentorstøtte - gennemdrøftes

9 Ungdomsuddannelsens studievejledere kan således i god tid tilrettelægge fokuselevernes uddannelsesforløb og evt. tage initiativ til de hjælpeforanstaltninger, der skønnes nødvendige, hvis den unge skal kunne gennemføre et uddannelsesforløb. I løbet af efteråret afholdes et møde, hvor der blandt andet følges op på fokuselevernes uddannelsesforløb. b. Problemer i løbet af uddannelsen Hvis en ung i løbet af sin uddannelse viser tegn på, at der er problemer i forhold til at gennemføre uddannelsen, har ungdomsuddannelsesinstitutionen ansvaret for at vejlede den unge i første omgang. Ved tegn på risiko for afbrud vurderer skolens studievejleder, hvordan den unge bedst kan vejledes. Hvis det skønnes relevant underretter studievejlederen den unges UU-vejleder telefonisk, så der hurtigst muligt kan udarbejdes en plan for den unges fastholdelse eller omvalg af uddannelse uden unødvendig afbrydelse. Denne vejledning kan efter nærmere aftale evt. finde sted på uddannelsesstedet. Det er vigtigt at tilstræbe, at underretningen sker i god tid før den unge afbryder. UU tilstræber en deltagelse i vejledningen hurtigst muligt og inden for 2 arbejdsdage. c. Vejledning omkring sommerferien En gruppe unge vejledes ved et skoleårs afslutning til andre uddannelser. Denne vejledning forestås ofte af studievejlederne ved de enkelte uddannelser. Hvis studievejlederen skønner, at der er behov for en UU-vejleder til at følge op på vejledningen, kontakter studievejlederen den unges UU-vejleder eller UU s vejledervagt. UU og ungdomsuddannelserne tilbyder vejledning de første 3 dage i sommerferien samt 3 dage før uddannelsens start (dog tidligst 1.august). 3. Unge, der har orlov fra uddannelsen Unge, der har orlov, er stadig indskrevet på uddannelsen, men UU overtager vejledningen af den unge og tilbyder den unge vejledning efter gældende bekendtgørelse

10 Ungdomsuddannelsen skal om muligt ved orlov give besked om årsagen til den unges orlov og oplyse, hvor den unge opholder sig under orloven. Hvis den unge under orloven vælger at afbryde sin uddannelse, skal ungdomsuddannelsen straks underrette UU. 4. Unge, der søger praktikplads Unge, der har fuldført deres grundforløb, men som endnu ikke har fået en praktikplads, får efter senest 14 dage en henvendelse fra UU med tilbud om vejledning. D. Samarbejde i øvrigt 1. Informationsarrangementer UU afholder årligt 5-8 informationsarrangementer, hvor forældre og elever fra klasse inviteres til at orientere sig om ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster og Sydsjælland. Derudover rummer arrangementerne mulighed for at høre om andre undervisningstilbud efter folkeskolen: produktionsskole, 10.klasse, Egu m.fl. Arrangementerne planlægges og gennemføres af UU-vejledere i de enkelte lokalområder. Til disse møder kan studievejlederne fra ungdomsuddannelserne inviteres til at holde oplæg om specifikke uddannelser. Derudover afholder UU i samarbejde med UU Region Sjælland en messe for unge med særlige behov, hvor produktionsskolerne indbydes til at deltage. 2. Mentorer Unge, der har behov for personlig støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, kan af UU få tildelt en mentor i et antal timer i 9. og 10.klasse. Ved overgangen til erhvervsuddannelserne overtager uddannelserne de økonomiske og pædagogiske forpligtelser for mentorvirksomheden. UU kan købe mentorstøtte hos Celf

11 Det tilstræbes, at produktionsskoler og erhvervsuddannelser også tilbyder mentorstøtte til unge, der påbegynder et forløb på produktionsskolerne. Samme mentor bør følge den unge i kombinationsforløbene mellem produktionsskole og erhvervsuddannelser og videre på den ordinære erhvervsuddannelse. 3. Vejledningsudvalg Til fremme af kontakten mellem ungdomsuddannelserne, jobcentrene, kommunale sagsbehandlere og vejledningen, for at koordinere og planlægge eksisterende vejledningstilbud og for at evaluere og udvikle vejledningstilbuddene på Lolland-Falster, nedsættes et Vejledningsudvalg (LVU). UU indkalder til møderne og afholder alle driftsudgifter i forbindelse med møderne. Der afholdes 3 møder årligt. LVU fastsætter selv dagsorden. Referater af møderne skrives af en UU-repræsentant og publiceres på UUs hjemmeside. 4. Vejlederskolen For at udvikle vejledernes kompetence og den fælles forståelse for vejledning og uddannelse tilbyder UU en række arrangementer under Vejlederskolen. Uddannelserne kan fremsætte ønsker til kurser senest 1. marts. Kurserne er gratis for vejledere, lærere og ledere på Lolland-Falster. 5. Uddannelsesudvalg I forbindelse med kommunalreformen pr organiseres UU med en politisk bestyrelse og en rådgivende forsamling, kaldet Uddannelsesudvalget. Lederne af ungdomsuddannelserne på Lolland-Falster er sammen med repræsentanter fra andre skoler/uddannelser repræsenteret i dette udvalg efter nærmere aftalte retningslinier. Udvalget diskuterer uddannelses- og erhvervsmæssige forhold og udviklingstendenser på Lolland-Falster, aftaler det nærmere samarbejde mellem områdets uddannelsesinstitutioner og UU Lolland-Falster og indstiller forslag til UUs bestyrelse om vejledningens indhold og koordinering. Udvalget mødes 3 gange årligt. Der tages referat fra møderne. Referatet offentliggøres på UUs hjemmeside

12 Alle udgifter til møderne afholdes af UU. 6. Dialogmøder Ungdomsuddannelserne har forpligtelse til at underrette grundskolerne, udbydere af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges forudsætninger for at få udbytte af undervisningen i det første år efter optagelsen. Formålet med underretningen er, at grundskolerne, udbyderne af 10. klasseundervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre muligheder for at vurdere, om deres indsats over for tidligere elever har været hensigtsmæssig, såvel fagligt som vejledningsmæssigt, i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Endvidere skal møderne medvirke til, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan tilpasse sine indslusningsaktiviteter, således at de unges overgang til ungdomsuddannelserne foregår bedst muligt for den enkelte unge. Underretningen finder sted som et fælles møde for hele Lolland-Falster mellem Sektorchefen for skoler, Lolland kommune Undervisningschefen, Guldborgsund kommune Private udbydere af 10.klasse (privatskoler og efterskoler) Ledende repræsentanter for alle ungdomsuddannelser på Lolland-Falster Lederen og afdelingslederne af UU Lolland-Falster Dialogmødet afholdes årligt ultimo januar/primo februar. UU tager initiativ til mødet og afholder alle driftsudgifter i forbindelse hermed. Nykøbing 15.september 2008 Aftalen evalueres løbende

13 Tillæg I: Målgruppevurdering Aftale mellem Produktionsskolerne og UU Lolland-Falster angående målgruppevurdering af elever 1. Før den unge kan optages på en produktionsskole på Lolland-Falster, skal en UUvejleder fra den unges bopæls-uu have gennemført en uddannelsessamtale og have vurderet, om den unge er inden for den målgruppe, der kan deltage i et produktionsskoleforløb. 2. Når den unge henvender sig hos en UU-vejleder, - gennemfører vejlederen umiddelbart i forlængelse af henvendelsen og senest 14 dage efter en uddannelsessamtale med den unge, - revideres den unges uddannelsesplan eller der udarbejdes en sådan - kan der i forlængelse af vejledningssamtalen derefter evt. gennemføres en målgruppevurdering. 2.1 UU-vejlederen aftaler telefonisk nærmere om optagelse med den pågældende produktionsskole. 2.2 Målgruppevurderingsskemaet og den unges uddannelsesplan lægges i en kuvert, som den unge selv medbringer til produktionsskolen. 2.3 Den unges uddannelsesplan ajourføres på UV-data. 3. Henvender den unge sig direkte på produktionsskolen, henviser produktionsskolen til den unges UU primærvejleder ELLER til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster. 3.1 Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor eller om muligt på produktionsskolen. 3.2 Uddannelsessamtalen gennemføres så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter henvendelsen. 4. Målgruppevurderingen er gældende i 6 måneder. 5. Produktionsskolerne underretter hver uge UU pr. brev eller pr. mail om, hvem der er påbegyndt et produktionsskoleophold, og hvem der har været til samtale med UU, men ikke er mødt op på produktionsskolen. Jf. den generelle aftale. 5.2 Ved planlagt afslutning af opholdet på produktionsskolen, underretter skolen umiddelbart og senest 1 uge efter UU, som derefter overtager vejledningen

14 5.3 Ved en eventuel forlængelse af skoleforløbet underrettes UU herom via mail/brev. 6. Søger en ung med bopæl på Lolland-Falster en produktionsskole uden for Lolland- Falster henvises ligeledes til den unges primærvejleder, eventuelt til den for den unge bedst tilgængelige vejleder i UU Lolland-Falster Samtalen finder sted på UU-vejlederens kontor. 7. I skoleferier og på fridage varetages vejledningen af UUs vejledervagter. Adresser og telefonnumre fremgår altid af UUs hjemmeside. 8. Nærværende aftale er gældende fra 15.september 2008 og evalueres løbende. Nykøbing, 15.september 2008 Tillæg II: Samarbejde med produktionsskolerne Procedurer for samarbejdet med produktionsskolerne Uddannelsesplanen: Alle unge skal sammen med UU-vejlederen udarbejde en uddannelsesplan, før der målgruppevurderes til en produktionsskole. UU tilstræber, at alle unge medbringer uddannelsesplanen til indskrivningssamtalen. Uddannelsesplanen skal ud over de eksisterende data også indeholde oplysninger om den unges tidligere uddannelsesforløb, nuværende beskæftigelse samt fritidsinteresser. Uddannelsesplanen skal derudover indeholde oplysninger om, hvilke behov den unge har for almen undervisning. Forløbet på produktionsskolen: Ofte må starten på en produktionsskole suppleres med en samtale mellem den unge, vejlederen på produktionsskolen og UU-vejlederen. Hvis der er behov for det, inddrager produktionsskolen UU undervejs i forløbet: Her tænkes især på de unge: a) som ikke fungerer, ikke møder regelmæssigt og som ikke samarbejder med skolen. Disse unge ønskes inddraget i en samtale med produktionsskolen og UU om situationen og fremtiden. b) der er klar til udslusning og som har brug for grundig vejledning inden de drager videre i udd.systemet. UU s viden kan her i samarbejde med vejlederen på prod.sk. og den unge være nyttig inden udd.valget afgøres. c) som nærmer sig 12 mdrs regelen, men ikke er klar til udslusning

15 d) elever på produktionsskole som ønsker netværkssamtale Udslusning: Hvis der er tale om unge, hvor produktionsskolen mener, at den unge ikke kan fortsætte i en ordinær uddannelse, inddrages UU så tidligt i processen som muligt: a) Hvis den unge udskrives af produktionsskolen og STU er med i overvejelserne for det videre forløb bør UU inddrages før det finder sted. Produktionsskolen vedlægger relevant dokumentation herfor. Her tænkes også på en funktionsbeskrivelse og en vurdering af, hvorfor en ordinær uddannelse/egu ikke er mulig. Forløbsbeskrivelser, hvor f.eks. forslag fra VISP indgår, vil være vigtige i den videre proces. b) Kommer EGU på tale under produktionsskoleopholdet vil det være vigtigt at få afklaret, om en erhvervsuddannelse eller andet er muligt. UU kan have supplerende viden, som bør drøftes ved et fælles møde

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Region Sjælland 2013/2014

Region Sjælland 2013/2014 Brobygning.NET i Region Sjælland 2013/2014 - en fælles koordinering for Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesinstitutioner, grund- og efterskoler Side 1 27-06-2013 1. Indledning... 3 2. Tidsplan...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010)

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i Region Sjælland er nedsat af Regionsrådet og udfører deres opgaver i henhold

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere