- Vindmøller ved Ausumgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Vindmøller ved Ausumgaard"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen samt det endelige overvågningsprogram - Vindmøller ved Ausumgaard Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Struer Kommuneplan og lokalplan nr. 323 for vindmøller ved Ausumgaard er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen indgår i en Miljørapport, en kombineret VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV), der har været i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november I henhold til lovens 9, stk. 2 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for hvordan miljøhensynet er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: JANE L. K. HANSEN T: Som nævnt ovenfor indgår miljøvurderingen i en kombineret VVMredegørelse og miljøvurdering. I den sammenfattende redegørelse tages derfor udgangspunkt i det samlede dokument Miljørapport - Vindmøller ved Ausumgaard, vurdering af virkning på miljøet (VVM), Miljøvurdering (MV), august Rapporten vil fremover blive benævnt som miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 10 til Struer Kommuneplan og lokalplan nr. 323 for vindmøller ved Ausumgaard. Miljøhensyn Miljørapporten er udarbejdet for at belyse projektets miljøkonsekvenser og har indgået i byrådets beslutninger vedrørende projektet. Ved udarbejdelse af VVM-redegørelsen er der foretaget detaljerede undersøgelser af de miljøforhold, der gør sig gældende i området. Afstande til nabobeboelser, overordnet vej, fredskov, søer omfattet af TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 7

2 Naturbeskyttelseslovens 3 har medført, at der i forløbet under udarbejdelse af miljørapporten er foretaget mindre justeringer af vindmøllernes placering. Den indledende høring forud for udarbejdelse af miljørapporten medførte, at der blev foretaget yderligere beskrivelser og tilføjet en visualisering mere end planlagt. Dette er yderligere beskrevet nedenfor i afsnittet høringer. Som konsekvens af høringsprocessen for lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er der ikke ændret i projektet, og virkningen på miljøet vil dermed ikke være ændret. Miljøpåvirkningen er derfor fortsat som beskrevet i miljørapporten, der var offentliggjort sammen med planforslagene. I miljørapporten er beskrevet konsekvenserne ved opstilling af et hovedforslag bestående af fire op til 140 meter høje vindmøller og et alternativ bestående af fem op til 125 meter høje vindmøller. I hovedforslaget er der foretaget beregninger for en vindmølle med en effekt på 3,0 MW, en rotordiameter på 112 m og en navhøjde på 84 m. I alternativet er der foretaget beregninger for en vindmølle med en effekt på 3,0 MW, en rotordiameter på 90 m og en navhøjde på 80 m. Hovedforslagets beregnede produktion er MWh årligt, hvilket medfører en sparet CO 2 udledning på ton årligt. For alternativet er den beregnede produktion MWh årligt og en sparet CO 2 udledning på ton årligt. Ny støjbekendtgørelse Miljøministeriet har den 3. november 2011 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller i høring. Miljøministeriet beskriver i høringsbrevet, at formålet med at revidere bekendtgørelsen er at sætte faste grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Frist for afgivelse af høringssvar udløb den 25. november Det er uvist, hvornår bekendtgørelsen vil træde i kraft. Planerne for Ausumgaard er vedtaget af Struer Byråd og anmeldt af bygherre før den nye støjbekendtgørelse er trådt i kraft. Vindmøllerne vil derfor være omfattet af den gamle støjbekendtgørelse. Administrationen har bedt bygherre om at oplyse, om de nye vindmøller vil kunne leve op til kravene i den nye støjbekendtgørelse. Bygherre har efterfølgende sendt brev fra Vestas, hvoraf der fremgår følgende: I forbindelse med Ausumgaard vindmølleprojekt bestående af 4 stk. V112-3,0 MW forventer Vestas Northern Europe på baggrund af vo- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 7

3 res nuværende beregninger af møllernes LF (lav frekvens) bidrag, at overholde de kommende regler for lavfrekvent støj. Endnu en empirisk efterprøvning af kildestøjen fra V112-3,0 MW finder i øjeblikket sted. Det er vores klare forventning, at de hidtidige positive resultater omkring møllens lavfrekvens bidrag bekræftes. Vestas har efterfølgende med af 30. november 2011 meddelt, at der nu er foretaget målinger af lavfrekvent støj fra en V112 vindmølle. Vestas bekræfter at beregninger på baggrund heraf viser, at de forventede krav til lavfrekvent støj med de foreslåede regler (i udkast til ny støjbekendtgørelse) kan overholdes. Behandling af lavfrekvent støj i Miljørapporten Miljørapporten er udarbejdet og offentliggjort før udkast til ny støjbekendtgørelse er sendt ud som forslag og før indholdet i udkastet var kendt. Støjberegninger er derfor udført efter retningslinjer i den gældende støjbekendtgørelse og vurderingerne af støjens påvirkning for nabobeboelser er sket på baggrund heraf. Der er rettet henvendelse til Miljøministeriet for at få afklaret, hvorvidt den kommende støjbekendtgørelse har betydning for indholdet i den allerede udarbejdede miljørapport og den allerede afsluttede høring. Miljøministeriet svarer følgende: Hvis det vurderes at emnet er behandlet så mangelfuldt og derved er så væsentligt en mangel, at VVMredegørelsen kan siges ikke at opfylde sit sigte, nemlig at give borgerne og beslutningstagerne en dækkende vurdering af de miljømæssige konsekvenser af det pågældende projekt, kan det komme på tale at der skal udarbejdes en ny VVM. Det er en kommunal afgørelse. Miljørapporten indeholder afsnit om infralyd og lavfrekvent støj i afsnit støjniveau på side 181 og under manglende viden på side 204. Udover en kort beskrivelse af lavfrekvent støj berøres den aktuelle uenighed om betydningen af lavfrekvent støj fra vindmøller. Det beskrives endvidere, at man på tidspunktet for udarbejdelse af Miljørapporten er bekendt med, at Miljøstyrelsen i maj 2011 har udarbejdet et notat til en revision af vindmøllebekendtgørelsen vedrørende grænseværdier og målemetode for kildestyrke af vindmøller. Reglerne omfatter fastsættelse af grænseværdier for lavfrekvent støj både i nabobeboelse i det åbne land og i boliger i områder til støjfølsom arealanvendelse. Støjniveauerne bestemmes ved beregning af det indendørs støjniveau på grundlag af vindmøllens kildestyrke ved lave frekvenser. Det beskrives videre, at da kravene og målemetoden endnu ikke er fastlagt/godkendt, kan beregninger herfor ikke udføres på nuværende tidspunkt. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 7

4 Emnet lavfrekvent støj er dermed i miljørapporten behandlet på det niveau det var muligt på pågældende tidspunkt. Høringen er afsluttet og planerne er klar til at blive forelagt Byrådet inden den nye støjbekendtgørelse er trådt i kraft. Dette sammenholdt med udmeldingen fra Vestas om at beregninger viser, at de forventede krav til lavfrekvent støj kan overholdes, leder til den vurdering, at VVM-redegørelsen (Miljørapporten) opfylder sit sigte, at give borgerne og beslutningstagerne en dækkende vurdering af de miljømæssige konsekvenser af det pågældende projekt med udgangspunkt i krav i gældende lovgivning, og at der dermed ikke er belæg for at stille krav om udarbejdelse af en ny miljørapport, som følge af udsendelse af et udkast til ny støjbekendtgørelse. Høringer Indledende høring og scoping Forud for udarbejdelsen af planforslaget for projektet - herunder miljørapporten - gennemførte Struer Kommune en indledende høring i perioden fra den 4. maj 2011 til den 25. maj Samtidig hermed blev der i henhold til Miljøvurderingslovens 4, stk. 3 foretaget en høring ved berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør inddrages i miljøvurderingen (scoping). Høringerne gav otte høringssvar, hvoraf de fem havde karakter af standardoplysninger og besked om, at projektet ikke gav anledning til bemærkninger. De øvrige tre høringssvar gav anledning til følgende: Det blev det besluttet at skrive ind i miljørapporten, at såfremt nabobeboelser vil blive påført over 10 timers skyggetid vil det blive anbefalet Struer Byråd, at VVM-tilladelsen stiller krav om, at software program (miljøstop) installeres i vindmøllerne. Endvidere blev det besluttet, at der udarbejdes lokalplan for hovedprojektet fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Høringen foranledigede endvidere en præcisering af, hvorledes de visuelle påvirkningen af Vejrum, Vestre Hjerm, Måbjerg, Sir og Asp kirker skulle indgå i miljørapporten. Blandt andet blev der tilføjet en visualisering fra Måbjerg Kirke. Høringen gav også anledning til, at der blev foretaget nøjere beskrivelse af forekomsten af vandsalamandere i området. Høring af planforslag og miljørapport Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har sammen med miljørapporten været offentligt fremlagt til høring fra den 7. september til den 2. november Ved indsigelsesperiodens udløb havde Struer kommune modtaget tre bemærkninger og indsigelser. Bemærkninger til plangrundlaget vedrørte følgende emner: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 7

5 Ønske om reduktion af antal vindmøller fra fire til tre Støj og blink ved nabobeboelser Valg af visualiserings punkter Visuel påvirkning af kirker Eventuelle radiokæder i området Indholdet af indsigelserne samt administrationens bemærkninger til de enkelte punkter i indsigelserne fremgår af bilag 1 (Kommentering af høringssvar) i den sammenfattende redegørelse. Ingen af de indkomne høringssvar medførte ændringer i plangrundlaget, da byrådet den 20. december 2011 besluttede at vedtage tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009 og lokalplan 323 endeligt (bilag 1). Valg af plan Struer Byråd vedtog på mødet den 27. januar 2009 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune. Med temaplanen blev der blandt andet udlagt et område til vindmøller ved Ausumgaard (område 8). De udlagte vindmølleområder, herunder område 8 ved Ausumgaard, er efterfølgende indarbejdet i Struer Kommuneplan Struer Byråds endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 323 for vindmøller ved Ausumgaard er dermed en opfølgning på den planlægning, der blev indledt med temaplan for vindmøller i Struer Kommune og en realisering af kommuneplanens vindmølleområde 8. Overvågningsplan Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen, der kan udstedes på baggrund af den offentliggjorte Miljørapport og de vedtagne planer, overholdes. Ved Ausumgaard kan der rejses fire op til 140 m høje vindmøller. Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der foregå en besigtigelse af forholdene. På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer Struer Kommune, at støjpåvirkningen og skyggekastet ved nabobeboelser er de eneste miljøpåvirkninger, der kræver overvågning. Overvågning af støjen fra vindmølleanlægget vil blive udført efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, bekendtgørelse nr af 14.december TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 7

6 Det højest beregnede støjniveau er 43,0 db(a) ved vindhastigheden 8 m/s og 42,0 db(a) ved vindhastigheden 6 m/s ved beboelsen Sir Østergårdsvej 10. Otte naboer vil teoretisk få over 10 timer med skyggekast om året ved etablering af hovedforslaget. Teoretisk fordi beregningen ikke har taget hensyn til, at nogle boliger har driftsbygninger eller tæt bevoksning, som vil mindske eller helt tage skyggekastet. Højest beregnede skyggekast fra vindmøller i hovedforslaget vil være maksimalt 26:33 timer ved beboelsen Ausumvej 2. Der skal installeres såkaldt skyggestop, så ingen nabobeboelser får over 10 timer årligt med skyggekast. Arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed Tilsyn med arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed ved møllernes rejsning og ved serviceeftersyn og reparation hører under Arbejdstilsynet. Sikkerhed for befolkningen Vindmølleejeren er efter Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 forpligtet til at indberette udført service til Energinet.dk og større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning til Energistyrelsens godkendelsessekretariat for Vindmøller. (Risø) Natur I projektområdet findes nogle mindre vandhuller, som er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Ingen af vandhullerne vil blive berørt af opførelsen eller driften af vindmøllerne. Skyggekast Det er nødvendigt at en eller flere vindmøller stopper på kritiske tidspunkter for at undgå skyggekast ved nabobeboelser i mere end 10 timer pr. år. Struer Kommune stiller i VVM-tilladelsen til vindmølleprojektet vilkår om, at vindmøllerne skal være forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de mest kritiske perioder. Der forlanges dokumentation for den påkrævede installation. Klage fra naboer kan efter at kommunen har vurderet sagen - medføre, at kommunens miljøtilsyn pålægger ejer af vindmøllerne at få foretaget yderligere dokumentation for skyggestop/skyggekast. Støj Det fremgår af miljørapporten, at støjgrænseværdierne i Miljøministeriets støjbekendtgørelse om støj fra vindmøller skal overholdes ved alle naboer. Kommunen vil forlange at ejeren gennemfører en støjmåling og -beregninger ved først givne lejlighed, hvor vindforholdene svarer til kravene i støjbekendtgørelsen af december Støjmålinger og -beregninger udføres som beskrevet i denne bekendtgørelse. Resultaterne indsendes til Struer Kommune, så snart de foreligger. Vindmølleejeren er efter Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 7

7 nr. 651 af 26. juni 2008 forpligtet til at indberette udført service til Energinet.dk. Klage fra naboer kan efter kommunen har vurderet sagen - også medføre, at kommunens miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, dog maksimalt én gang årligt. Bilag: Bilag 1, Oversigt over høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af planforslag for vindmøller ved Ausumgaard. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 7

8 Oversigt over høringssvar indkommet i forbindelse med høring - planlægning for vindmøller ved Ausumgaard i Struer Kommune Høringssvar fra indkommet i offentlig høring 7. sep. 2. nov Afsender af høringssvar Hovedindhold i høringssvaret Planafdelingens kommentarer Anbefaling 1. Haldor og Anna Marie Brix Poulsen, Saltholmvej 17, Vejrum Udtrykker at der er tale om for store vindmøller, der hører hjemme på havet. Kan acceptere de 3 vindmøller, der står nærmest på skoven (de tre sydligste). Anfører at vindmøllen bag Ausumgårds have (den nordligste) vil påføre dem mange gener i form af blink fra vingerne, støj og forringelse af udsigten fra deres hjem. Opfordrer til at der kun bliver sat de tre sydligste vindmøller op. Problemer med reflekser fra vingerne minimeres gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal, under 30, hvilket er det nærmeste man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Det konkluderes i miljørapporten at reflekser dermed ikke forventes at give væsentlige gener. Kort over beregnet skyggekast på side 188 i miljørapporten viser minimal til ingen skyggekast ved udkanten af Vejrum Stad, hvor afsender af høringssvaret har sin beboelse. Kort over beregnet støjniveau på side 184 i miljørapporten viser et støjniveau der vil ligge under 32 db(a) ved 8m/s i udkanten af Vejrum Stad. Der svarer ifølge barometret på side 181 i miljørapporten til hvisken og stille soveværelse. Giver ikke anledning til ændringer Undrer sig over, at der ikke er taget større forbehold for beboerne i Vejrum, men i stedet ser på forholdene helt fra Venø og fra Kilen i Struer samt fra Asp. Hvad angår støj og skyggekast fokuseres der i miljørapporten på nærområdet omkring vindmøllerne. Hvad angår den visuelle Giver ikke anledning til ændringer 1

9 påvirkning tages der i miljørapporten udgangspunkt i tre zoner: Nærzonen (0-4 km), mellemzonen (4-9 km), og fjernzonen (9 - km). (Se kort i miljørapporten på side 45 og 123.) Baggrunden for at der foretages vurderinger i de tre zoner er, at vindmøller er synlige over store afstande. Der fokuseres dog primært på at visualisere vindmøllerne påvirkning i nær- og mellemzonen. Der er 14 visualiseringer i nærzonen (heraf 6 indenfor en afstand indtil ca. 1,5 km fra vindmøllerne), 9 i mellemzonen og 4 i fjernzonen. Visualisering N11 viser vindmøllerne set fra Kronborgdige, øst for Vejrum Stad. 2. Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet henleder opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Der er tidligere i forløbet modtaget en enslydende henvendelse fra IT- og telestyrelsen (IT- og telestyrelsen er nedlagt og ansvaret for tele- og internetregulering samt administration af frekvenser er flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet). På foranledning af den oprindelige henvendelse fra IT- og telestyrelsen har konsulenten i forbindelse med udarbejdelse af Miljørapporten undersøgt forholdet og kan konkludere, at vindmøllerne ikke vil være generende for radiokæder. Giver ikke anledning til ændringer. 3. Viborg Stiftsøvrighed Meddeler at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ikke giver anledning til I miljørapporten er der, som det påpeges af Viborg Stiftsøvrighed, lagt primært lagt vægt på udsigten fra Giver ikke anledning til ændringer 2

10 indsigelse, idet de visuelle virkninger på kirker ikke er uacceptable. Bemærker at det ville have været hensigtsmæssigt såfremt vindmøllernes landskabelige virkning på kirkeanlæggene havde været mere indgående belyst i miljørapporten. Det er kirkernes virkning som kulturhistoriske og skulpturelle elementer i landskabet der er væsentlig og i knap så høj grad udsigten fra kirkegårdene. kirkegårdene og i mindre grad vindmøllernes landskabelige virkning på kirkerne. Ved kommende lignende sager vil der blive lagt vægt på vindmøllernes landskabelige virkning på kirkerne. Planafdelingen Nedlæggelse af boligen på ejendommene Willemoesvej 10 bør fremgå af lokalplanens bestemmelser. I miljørapporten og i lokalplanens redegørelse er det beskrevet, at beboelserne på ejendommene Willemoesvej 10, Struer Landevej 40 og Struer Landevej 42 ligger for tæt på de planlagte vindmøller og forudsættes nedlagt. Ejendommene Struer Landevej 40 og Struer Landevej 42 er i løbet af november 2011 blevet revet ned. Nedlæggelse af beboelsen på ejendommen Villemoesvej 10 vil fremgå som en af forudsætningerne for gennemførelsen af projektet i den vvmtilladelse, der vil blive givet efter endelig vedtagelser af planerne, men bør også fremgå af lokalplanens bestemmelser der er juridisk bindende for grundejer. Det indføjes som ny bestemmelse under 10, at før nye vindmøller kan tages i brug, skal boligen på ejendommen Willemoesvej 10 være nedlagt. Det tilføjes i redegørelsen til lokalplanen, at ejendommene Struer Landevej 40 og Struer Landevej 42 er blevet nedrevet i november 2011, umiddelbart efter at planforslagene har været i offentlige høring. 3

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk N O T A T Til Kopi Fra Margit Lund Emne Planlægning for område til forsøgsmøller ved Velling Mærsk Afdeling Planlægning Telefon 99741453 E-post margit.lund@rksk.dk Dato 10. juni 2015 Sagsnummer 15-021035-18

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 1 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 i henhold til miljøvurderingslovens 9, stk. 2 November 2010 Høm Hvad er en sammenfattende redegørelse? I henhold

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge ANNONCE den 9. januar 2017 Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge Herning Kommune har truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til opføre fem nye vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave

Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave Side 1/1 Annonce Afgørelse om at tillade etablering af vindmøller nordøst for Skave Holstebro Kommune har meddelt Steffen Buskov og Gert Moody Jacobsen tilladelse til, at etablere tre vindmøller med tilhørende

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Vindmølleprojekt ved Thorsminde vest for Låsby I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 9, stk. 2, skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer,

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 563 og kommuneplantillæg nr. 109

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 99, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 99, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 99, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 95, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 95, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 95, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere