Bestyrelsesmøde den 19. feb klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 19. feb klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf (HD). Henning Pihl (HP) Fraværende: Frede Jensen (FJ) REFERAT 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Nyt fra formanden Hvad er der kommet ud af de undersøgelser af IT-området, som kommunen satte i værk? CJ: Jens Ove fra Nordborg fortæller, at han ikke har hørt noget fra kommunen. Det er ærgerligt. Arne vil undersøge årsagerne. Formanden beklagede, at vores konsulent Kim Furdal desværre endnu ikke har fået set på forslaget til ændrede vedtægter for SKLA. 3. Nyt fra kassemesteren CJ CJ fremlagde det reviderede årsregnskab for bestyrelsen. Kommunen overfører årsbidraget tidligere end før, så CJ foreslår, at der ikke nødvendigvis skal være så stor en kassebeholdning i januar og februar måneder fremover. EE efterlyste mulighede for et á conto forskudsudbetaling. CJ svarede, at det er der ingen lovhjemmel til i vedtægterne. Tilskudsberegning til det enkelte arkiv opgjort på skema gav anledning til en del spørgsmål. Skemaet forklarer arkivernes udgifter i enkeltposter, der åbner mulighed for sammenligning. Her blev der stillet spørgsmål til posten: Øvrige kontingenter, hvor Augustenborg, Egen og Svenstrup særligt markerede sig. Man debatterede i den sammenhæng, om medlemsskabet af f.eks. Historisk Samfund for Als og Sundeved eller Historisk Samfund for Sønderjylland var en relevant udgift for et arkiv. Det kunne tværtimod være relevant for Lokalhistorisk Forening, der står bag bogudgivelser og arrangere foredrag og turer. Bestyrelsen har forståelse for små arkivers bidrag til foreninger i nærsamfundet. Et andet punkt der blev drøftet, var posten: Kontorartikler. Her stak udgifterne fra Augustenborg og Gråsten i øjnene. Carsten svarede, at det specielt var udgifter til farvepatroner, der var årsagen. Punktet: Tyverialarm, hvor Nordborg Arkiv har en årlig udgift på næsten 5000 kr. gav igen igen anledning til debat. Hvis kommunen fastholder den form for tyverialarm, må de også kunne finde en konto til udgiften. Eller kommunen må overtales til en anden form for anlæg, der referer til naboer / medlemmer af arkivet.

2 Bestyrelsen indstiller, at der i de sedler der udsendes fra kassereren til arkiverne, til støtte for regnskabsindsendelserne (100% -40% og 20% sedlerne) indføres en særskilt line til farvepatroner/kopipapir, så en direkte sammenligning kan foretages. Bestyrelsen indstiller, at evt. kommunale midler der er i overskud i forhold til regnskabsudgifter der dækkes af 100% -40% eller 20% regnskaber først fylder op på 40% afdelingen til fuld dækning af posterne kurser i SLA /Lass eller tilsvarende. Er der stadig penge til fordeling, forhøjes 20% tilskuddene, som vi har kendt det de sidste år. 4. Generalforsamlingen i uge 17. Generalforsamlingen er aftalt til at finde sted den 20. april på Maikro klokken 19. Bestyrelsen minder om, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der vil blive udsendt 2 dagsordner. Én dagsorden, som vi kender til en normal generalforsamling. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse af årsberetning. 6. Fremlæggelse af regnskab. 7. Forelæggelse af budget. 8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer. 9. Forslag til kontingent. 10. Valg af to revisorer. 11. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring som aftalt på møde i Sønderborg i januar måned. Vedtægtsændringer som følger: 4. Generalforsamling stk. I. Generalforsamlingen er arkivsamvirkets øverste myndighed. stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af april. stk. 3. Alle fremmødte registrerede arkivmedarbejdere er stemmeberettiget på generalforsamlingen stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 før afholdelse af generalforsamlingen. stk. 5. Forslag til generalforsamlingen skal være repræsentantskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. stk. 6. Repræsentantskabet udarbejder i samarbejde med en repræsentant for Sønderborg kommunes kulturforvaltning et forslag til fordeling af det ordinære kommunale tilskud. Til brug for udarbejdelse af et fordelingsforslag indsender arkivsamvirkets medlemmer deres budgetter. stk. 7. Arkivernes budgetter skal følge kalenderåret og indsendes til samvirkets kasserer senest 1. februar. stk. 8. Forslag til fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

3 stk. 9. Dagsordenen på generalforsamlingen har som minimum følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Indkomne forslag 5. Præsentation af repræsentantskabet 6. Forelæggelse af årsberetning 7. Forelæggelse af regnskab og budget 8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer 9. Forslag til kontingent. 10. Valg af to revisorer. 11.Evt. stk. 10. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemsarkiverne skriftligt indgiver ønske herom eller på repræsentantskabet foranledning. 5 Repræsentantskabet stk. I. Repræsentantskabet består af enten formand eller arkivleder fra det enkelte medlemsarkiv. stk. 2. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for to år ad gangen. stk. 3. Repræsentantskabsmedlemmer fra Broager, Gråsten, Nordborg, Augustenborg, Kegnæs, Sønderborg og Lysabild og Danfoss Historiske Arkiv, vælges til repræsentantskabet af pågældende arkiver, på lige år forud for generalforsamlingen stk. 4. Repræsentantskabsmedlemmer fra Sundeved, Hørup, Oksbøl, Holm, Egen, Tandslet, Svenstrup og Arbejderarkivet, vælges til repræsentantskabet af pågældende arkiver, på ulige år forud for generalforsamlingen stk. 5. Repræsentantskabet skal have navnene på de valgte medlemmer til forretningsudvalget skriftligt senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. stk. 6. Valgbar til repræsentantskabet er fungerende formænd og arkivledere stk. 7. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer og højst 5 medlemmer. Repræsentantskabet vælger forretningsudvalgets formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan dog vælges uden for repræsentantskabet. stk. 8. Forretningsudvalget er ansvarlig over for repræsentantskabet, med hensyn til den daglige drift af SKLA. Forretningsudvalgets opgaver fastsættes af repræsentantskabet.stk. 9. Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden. stk. 10. Forretningsudvalget har kompetence til at forhandle med Sønderborg kommune vedrørende de enkelte arkivers lokale- og økonomiske forhold samt andre forhold af fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg kommune. Under ansvar over for repræsentantskabet stk. 11. Kontakt til Sønderborg kommune vedrørende lokale- og økonomiske forhold samt andre forhold, som har fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg kommune, skal ske via arkivsamvirkets forretningsudvalget. 6. Økonomi stk. I. Forretningsudvalget fremlægger på generalforsamlingen et budgetforslag og forslag til kontingent.

4 stk. 2. Arkivsamvirket tegnes af to forretningsudvalgsmedlemmer stk. 3. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige forretningsudvalgsmedlemmer stk. 4. Arkivsamvirket hæfter alene for gæld med sin formue. Stk. 5. Kassereren fører regnskab over de midler, som arkivsamvirket disponerer over i fællesskab. Regnskabet revideres hvert år af 2 valgte revisorer og sendes efter arkivsamvirkets godkendelse til Sønderborg kommune. 7. Fordeling af tilskudsbeløb stk. I. Fordeling af tilskud fra Sønderborg kommune eller andre kan alene ske på arkivsamvirkets generalforsamling. stk. 2. Der kan af samvirkets midler ikke ydes tilskud til foreningsaktiviteter, som f.eks. foredrag, udflugter m.v., men kun til aktiviteter, der direkte vedrører arkivernes kurser, indsamling, registrering, pakning og formidling af samlingerne. stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til medlemsarkivernes evt. samlinger af genstande. stk. 4. Det offentlige tilskud fordeles til arkiverne i forhold til deres udgifter vedrørende opbevaring, registrering, formidling, fotokopiering mm., idet der altid som minimum skal være en kassebeholdning på kr til dækning af fællesaktiviteter i henhold til formålsparagraffen 2 stk. 3 og 4. stk. 5. Forretningsudvalget fremlægger på generalforsamlingen et forslag til fordeling af arkivsamvirkets driftsmidler. stk. 6. De arkiver, der har modtaget tilskud fra arkivsamvirket, indsender ved årets udgang et regnskab for anvendelsen af de tildelte midler til kassereren. 10. Opløsning af arkivsamvirket stk. I. Opløsning af arkivsamvirket kan ske ved et kvalificeret flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. stk. 2. Ved arkivsamvirkets opløsning skal en evt. formue anvendes til lokalhistorisk arbejde i Sønderborg kommune. stk. 3. Generalforsamlingen tager stilling til formuens anvendelse efter indstilling fra repræsentantskabet stk. 4. Ved arkivsamvirkets opløsning afleveres arkivsamvirkets arkiv til Landsarkivet for Sønderjylland eller til et evt. kommunalt arkiv for Sønderborg kommune. 12. Evt. Hvis bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling, har vi brug for en dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Indkomne forslag 5. Præsentation af repræsentantskabet Det enkelte arkiv præsenterer sit medlem i repræsentantskabet 6. Forelæggelse af årsberetning 7. Forelæggelse af regnskab og budget 8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer 9. Forslag til kontingent.

5 10. Valg af to revisorer. 11.Evt. i umiddelbar forlængelse af den ordinære. Her skal det nye repræsentantskab præsenteres, hvorfor man skal have valgt arkivets repræsentant inden mødet. (Nærmere vil tilgå, i ordentlig tid, i forhold til generalforsamlingen) Bestyrelsen har vedtaget at SKLAs kasse betaler for kaffe og kage til de fremmødte. 5. Udstillinger/Historisk Atlas/lokalarkiver/1864 AJ EE Der er for lidt opbakning til de udstillingsinitiativer, der er kommet fra forskellig side. Det kræver et overskud, der desværre ikke altid er til stede. En undtagelse er f.eks. Gråsten Arkiv, der er en flittig udstiller. De gør også god brug af de to udstillingsplancer. Ligeledes vil bestyrelsen gerne opfordre til at arkivmedlemmerne i højere grad bakker op om LASS og deres møder. Ved den nys afholdte generalforsamling var der overhovedet ingen deltagere fra Kommunen. 6. Initiativer vedrørende bedre plads til arkiver AJ Gråsten Lokalarkiv ønsker mere og bedre plads. Bestyrelsen er blevet bedt om at støtte op om dette initiativ og Arne har i den forbindelse talt med Bjarne på Kummunen. Han kunne fortælle, at Politigården er helt ude af billedet. Ligeledes Gråsten Banegård, som kommunen ikke har ejerskab til. En mulighed er en udvidelse af bygningen i Almannsparken, som bestyrelsen i SKLA gerne vil støtte op om. 7. Evt. Intet 8. Næste møde Mandag den 30. marts 2015 kl. 9 på Gråsten Arkiv. CF

6

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere